Tuesday, July 29, 2008

ေနာက္ဆိုမွန္ေတြေတာင္ျမန္မာမွာၾကည့္ခြင့္ရေတာ့မည္မဟုတ္

နအဖ၏တလြဲလုပ္ရပ္မ်ားကိုတိတိက်က်ေဖၚထုတ္ေနေသာဒီဗြီဘီ(ျမန္မာ)...မဇၥိမ(ျမန္မာ)၀က္ဆိုဒ္မ်ားကိုတရုတ္..ရုရွား..
ဟန္ေဂရီ...နွင့္ျမန္မာတို႕မွေဒါ့တက္စ္တိုက္ခိုက္မႈနည္းနွင့္ဆာဘာကိုထိန္းမရေအာင္ေဒတာမ်ားပို႕၍တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
မည္သည့္ေနရာမွတိုက္ခိုက္သည္ဟူအတိအက်ရွာေဖြနုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္းနအဖသည္ေနာက္ကြယ္မွေစခိုင္းျခင္း
ျဖစ္သည္ဟုဒီဗြီဘီတာ၀န္ခံကိုခင္ေမာင္၀င္းကေျပာၿကားလိုက္သည္။လတ္တလာအေနနွင့္ထို၀က္ဆုိဒ္၂ခုလံုးဖြင့္မရပါ။
မေန႕ကတရက္ဒီဗြီဗီျပန္ဖြင့္၍ရလိုက္ေသးသည္။အေသးစိတ္ကိုေအာက္မွာဖတ္ပါ။အမွန္တရားကိုရင္မဆိုင္ရဲဘဲထမိန္
က်င့္ထမိန္ၾကံလက္သီးပုန္းျဖင့္ထိုးရနၾ္ကံေသာနအဖအားျပငး္ထန္စြာရုႈတ္္ခ်ပါသည္။မီဒီယာကိုမီဒီယာနွင့္တိုက္မည္ဆို
ေသာအၾကံနအဖလက္ေလ်ာ့လိုက္ျပီျဖစ္သည္။အမွန္တရားကိုသင္တို႕ဖုန္းကြယ္လို႕မရပါ။အမွန္တရားကိုလိုက္နာရန္
သာသင္တို႕မွာရွိသည္။လက္ေတြလက္ေတြကိုသင္တို႕မည္သို႕မွအျမဲတမ္းခ်ဴပ္ထားလို႕မရပါ။လြတ္ထြက္လာသည့္တေန႕
သင့္လည္ပင္းေပၚေရာက္လာမည္ဆိုသည္ကိုနအဖအားသတိေပးအပ္ပါသည္။
Mizzima website under attack
Mizzima News
Tuesday, 29 July 2008 17:15
New Delhi — The Burmese website of Mizzima News, a Burmese Independent News Agency based in New Delhi, has come under persistent and severe Distributed Denial of Services attack causing the website to become inaccessible since Sunday.
The DDoS attacks flood the communication channel of Mizzima's servers with data up to the extent that the site can no longer handle.
According the Mizzima's webmaster, a DDoS attack is an attempt to disable a website, by overwhelming the site with information requests so that it cannot respond to regular traffic.
Mizzima website received more than five Gigabytes of data in less than 15 minutes, many times more than it usually receive, said the webmaster adding that the enormous amount of information received is more than the site can handle.
While, technically, the origin of the attack is impossible to trace, Mizzima's friend, a technocrat who monitors the site, aid the attack is clearly targeted.
He said, while this is not the first attempt, there had been plenty of attempts t intrusion from servers in China, Russia and Hungary. At least 30 servers are involved in the case of the attack on the Mizzima Burmese website, he added.
Mizzima News Agency, run by Burmese journalists, is an independent Burmese multi-media group focusing on Burma and related news and issues, and maintains four different websites – Mizzima.com, Mizzimaburmese.com, Mizzima.tv, mizzimaphoto.com.
Besides updated daily news both in English and Burmese, Mizzima also Podcast video stories on its mizzima.tv site, which are frequently picked up by other news organizations.
Both Mizzima's Burmese and English site normally attract an average of 10,000 to 15,000 unique visitors per day but the readership suddenly jumped to hundred thousands during the September protests in Burma last year and in the month of May and June 2008, following the killer Cyclone Nargis' hitting the country.
While it is difficult to determine who is behind the recent attack, with intrusion attempts coming from servers in China, Russia, Hungary, the Burmese military junta, which has several of its technocrats and engineers studying in these countries, could be behind the attack.
Burma's military rulers have banned Mizzima's sites in Burma and bypassing the government's internet filtering systems with the use of proxy and browsing the Mizzima's sites, if caught, could lead to users paying a heavy penalty.
Mizzima, however, is not the only Burmese news organization to have recently suffered such attacks. The Oslo based Democratic Voice of Burma's website also came under similar attack since July 20.
In a statement released on Friday, the DVB deputy executive director, Khin Maung Win said the attacker is trying to shut-down the DVB's site from the internet as the attack has been getting more severe and persistent over the last four days.
And we are still under attack," said Khin Maung Win.
"Technically, it is of course difficult to say who is behind the attack. But we can easily say that Burmese government is behind this attack," Khin Maung Win said.

0 အၾကံျပဳျခင္း: