Friday, September 12, 2008

ကုလသမဂၢက စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားမွာလား


မဇၩိမသတင္းဌာန
ေသာၾကာေန႔၊ စက္တင္ဘာလ 12 2008 23:15 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
(ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရာ)
ကုလအထူးသံတမန္၏ မၾကာေသးခင္က ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကဳိးပန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ား အၾကားတြင္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွတဆင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ယႏၱရား ရွားပါးလွေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား အၾကားတြင္ အၾကပ္အတည္း ၾကံဳေနရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲရန္သာ က်န္ေတာ့သည္။ ဤအထဲမွ တခုမွာ ယခု လတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေသာ အစိုးရအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူ ကိုယ္စားျပဳထားျခင္းကို ျငင္းပယ္ ကန္႔ကြက္ရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈ ျဖစ္သည္။ဖယ္ရွား ထုတ္ပယ္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စနစ္
ပထမဆံုး နားလည္ဘို႔ လိုသည္မွာ ကုလသမဂၢတြင္ ေလွ်ာက္ထားမႈ လုပ္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ အျဖစ္မွ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေရးမဟုတ္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳေနမႈကိုသာ ဖယ္ရွားေရး ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္လည္း လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတြင္သာ အာဏာအပ္ႏွင္း ထားေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းထုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခ်က္အရ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီထံသို႔ ကနဦးအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကား လႊဲအပ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤေကာ္မီတီက သူ႔ထံ ေပးပို႔လာေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔၏ အဆိုပါ ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္ကို အေထြေထြ ညီလာခံ၌ သံုးပံုႏွစ္ပံုမဲျဖင့္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ကိုယ္စားျပဳမႈ ျပႆနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာ္မီတီတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးပါ ေကာ္မီတီက ဤပန္ၾကားခ်က္ကို ေထာက္ခံႏိုင္သည္၊ ျငင္းပယ္ႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ေရႊ႔ဆိုင္းထားႏိုင္သည္။ ေရႊ႔ဆိုင္းထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဘယ္သူ႔မွ မေပးဘဲ လစ္လပ္ထားႏိုင္သည္၊ ေနာက္တက္လာမည့္ ေကာ္မတီက မည္သည့္ အေရးယူမႈမွ် မလုပ္ဘဲ ထားႏိုင္သည္၊ မည္သည့္ ေထာက္ခံခ်က္မွ် မေပးဘဲလဲ ထားႏိုင္သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ ၉ ဦးပါ ေကာ္မီတီကို အေထြေထြ ညီလာခံက်င္းပသည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစဥ္အလာအရ တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က အေျပာင္းအလဲမရွိ ဤေကာ္မီတီတြင္ အၿမဲ ေနရာရၾကသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္ ၂၉ အရ ကုိယ္စားလွယ္ တဦးဦးကို အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ တခုခုက ကန္႔ကြက္ခဲ့လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မီတီက အစီရင္ခံ၍ အေထြေထြ ညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးသည္အထိ ယာယီ ဆက္လက္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရွိၿပီး အျခား အဖြဲ႔ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးႏွင့္ တန္းတူ တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရွိသည္ဟု ျပဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ ကန္႔ကြက္သည့္ ပန္ၾကားလႊာကို စဥ္းစားရန္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုိယ္စားလွယ္တို႔က ၃ဝ ျပဳ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နည္းစနစ္အရ ေျပာလွ်င္ စစ္အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ အတိုက္အခံ၏ ပန္ၾကားလႊာ အတည္ျဖစ္ရန္၊ အမ်ားစ ုဆံုးျဖတ္ခ်က္ရ၍ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ ေရာက္ရန္မွာ ေကာ္မတီတြင္ပါေသာ က်န္ကုိယ္စားလွယ္ ၆ ဦးအနက္ ၅ ဦးက အေမရိကန္က ထားရွိမည္ဟု ယူဆရေသာ သေဘာထားႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ ရုရွ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကို ဆန္႔က်င္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဤကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက မည္သည့္ စံထားခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်ၾကမည္နည္း။ ။ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ တင္ျပေသာ အတိုက္အခံ၏ ေလွ်ာက္လဲတင္ျပခ်က္
ရိုးရိုးသားသား ေျပာရလွ်င္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား မွီျငမ္း ကိုးကားရန္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ စံထားခ်က္ ဟူ၍မရွိ။

အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တင္သြင္းသည့္ ပန္ၾကားလႊာတြင္ စစ္မ်က္ႏွာ ၂ ဘက္ျဖန္႔၍ ခုခံ ေခ်ပထားသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ရင္းျမစ္မူလအစႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပံု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို က်င့္သံုးေနသည္ ဆိုေသာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ယခု ပယ္ဖ်က္ခံလိုက္ရေသာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခုမွာ စစ္အစိုးရက သူ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ ေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ကမၻာတဝွမ္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပညာရွင္ ကၽြမ္းက်င္သူ ၉ ဦးပါဝင္သည့္ “၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေတြးအျမင္” အဖြဲ႔။ (၂ဝဝ၈ Opinion) ကလည္း ဤဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားကို ေထာက္ခံထားသည္။ ပိုင္နက္နယ္ေျမကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ နအဖ (ျမန္မာအစိုးရ) ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ တာဝန္ရွိမႈကို အစဥ္တစိုက္ မသိက်ဳိးကၽြန္ ျပဳေနျခင္းႏွင့္ သူတုိ႔၏ အုပ္စိုးမႈတြင္ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ ဆိုသည့္ သက္ေသ ထင္ရွားျပၿပီး ျဖစ္သည့္အခ်က္တို႔ကို လႊမ္းမိုးပယ္ ဖ်က္ျခင္း မျပဳႏိုင္ ဟု သူတို႔က ဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယူးေရာက္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၾကသည့္ သူတို႔သည္ ဤ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေရးသားတင္ျပရာ၌ သူတုိ႔က ကိုယ္စားျပဳမႈကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာ၌ ပဓာနက်ေသာ စံထားခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ယူဆေသာ အခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ ယူဆၾကသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေလးစားလိုက္နာေရး ဟူေသာ အခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေအးေခတ္၏ ျပာပံုထဲမွ ေန၍ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ တရားဝင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဂရီေဂၚရီေဖာက္စ္ (Gregory Fox) က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က သူေရးသားခဲ့သည့္ “ဒီမိုကေရစီေခတ္ရွိ အစိုးရမ်ား၏ တရားဝင္မႈ” (Legitimacy of Governments in the Age of Democracy) ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဤသို႔ ေရးသားထားခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မွီတည္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ကုလသမဂၢသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မူလရင္းျမစ္ကို တရားဝင္မႈ၏ စမ္းသပ္ခ်က္ တရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ဖူးသည့္ အစဥ္အလာကုိမူ ေထာက္ျပရမည္သာ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား (Francis Fukuyama) ၏ သမိုင္း၏ နိဂံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလူသား (The End of History and the Last Man) ဆိုသည့္ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ျခင္းမွာလည္း တိုက္ဆိုက္မႈတရပ္ မဟုတ္ပါ။ ဤစာအုပ္သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အားလံုးသို႔ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတည္းဟူေသာ တားဆီးမရသည့္ ဒီလိႈင္းႀကီးတရပ္ တက္လာေနၿပီ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ကိုင္စြဲ ယံုၾကည္ၾကသူမ်ားအတြက္ စာေပနယ္ပယ္တြင္ စံျပဳစရာ အခ်က္ႀကီးတခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဒီလိႈင္းႀကီးမွာလည္း အေမရိကန္က စစ္ေအးတိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ အရွိန္အဟုန္ ရလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား၏ အစပိုင္း ႏွစ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေမွ်ာ္မွန္း တမ္းတခ်က္မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနေသာ ကာလမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေဖာက္စ္ (Fox) က ဒီမိုကေရစီ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို အသံုးျပဳသင့္သည္ ဆိုေသာ အဆုိကို တင္ျပခဲ့သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ အစိုးရတရပ္ရပ္ကို ေနရာေပးရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းတည္း ဟူေသာ အခ်က္ကို မလြဲမေသြ လိုက္နာရမည့္ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္ တရပ္အျဖစ္ ထားရွိသင့္သည္ဟု ခုခံေခ်ပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤဒီမိုကေရစီ အလားအလာႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ခုခံေခ်ပ ေျပာဆိုခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူ ၉ ဦး အပါအဝင္ စာေရးသူ အမ်ားအျပားကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ေရွ႔ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ စစ္ေအးလြန္ေခတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ရိုးတိုးရိပ္တိတ္ ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအစိတ္အပိုင္း အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳေနရာ ယူခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟတီ၊ လိုင္ေဘရီးယား ႏွင့္ စီယာရာလီယြန္း ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရမ်ားကိုသာ လိုက္ေလ်ာ အသိအမွတ္ ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မလိုက္နာ အသိအမွတ္ မျပဳသည့္ အမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အစဥ္အလာတရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ပန္ၾကားလႊာ တင္သြင္းသူမ်ား ေနာက္ထပ္ တင္ျပေသာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္သည့္ စစ္အစိုးရသည္ သူ႔လက္ထဲရွိ အာဏာကို မည္သုိ႔မည္ပံု အလြဲသံုးစားလုပ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာက္က္စ္ (Fox) က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ (အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ ကာလက) ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဥပမာသည္ ထင္ရွားေသာ သာဓကတခု ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြဲသည္ ဟူေသာအခ်က္ကို အေျခခံ၍ အစိုးရတရပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္မွ ရပ္တည္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ သာဓက မရွိ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို တရားမဝင္ က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအစိုးရကိုလည္း တရားမဝင္ အစိုးရအျဖစ္ ယူဆရမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံအတြက္ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ျဖစ္တန္ရာေသာ အခ်က္အလက္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာ၏ မူလရင္းျမစ္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားသည့္ သာဓကမ်ဳိး အမ်ားအျပား မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို မည္သို႔မည္ပံု သံုးစြဲကိုင္တြယ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမူ ကုလအေထြေထြ ညီလာခံႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တို႔၌ ရွိေနသည္။
သို႔ေသာ္ စဥ္းစားစရာမ်ားမူ ရွိေနပါသည္။ အေထြေထြ ညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းႀကီးမ်ားက ေရာင္ျပန္ ဟပ္ထားသည့္ တရားဝင္မႈတည္း ဟူေသာ ျပႆနာ၏ ေခတ္သစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔တြင္ ေထြးေပြ႔ ႀကဳိဆိုၾကပါ့မလား။ သေဘာတရားေရးအရ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီလား။ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြါးမ်ားကို အသစ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာေနေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒ မူဝါဒသစ္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ ျပႆနာအျဖစ္ လိုလိုလားလား တိုးတက္လက္ခံ လာေနၾကပါၿပီလား။ႏိုင္ငံတကာဝန္းက်င္ရွိ ရန္လုိမႈ
ဟူးဗားအင္စတီက်ဴးရွင္း (Hoover Institution) ၏ အဆိုအရ ၁၉၉ဝ မွ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ဝက္ အထိ ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာခိုင္ႏံႈး တိုးတက္လာမႈကို ကမၻာႀကီးက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခင္ထက္ ဝက္ခန္႔မွ ယခု ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ႏိုင္ငံက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္ (Freedom House) ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရလွ်င္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအရ အုပ္စိုးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာခိုင္ႏံႈးသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနသည္။ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း အမွန္တကယ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား ပို၍ နည္းသြားသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္။ '2008 Opinion' ၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပ ေရးသားထားခ်က္မ်ားတြင္ ပါသည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် ဤရာစုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ား မဟုတ္ပါ။ ကမၻာႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးသည္ ႏိုင္ငံတကာအေတြး အျမင္စိတ္ကူးစံမ်ား အထက္တြင္ ေရာက္ေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္လာေနရသည္။

အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ၌ ဒီမိုကေရစီ၏ အရင္းအျမစ္ကို ၾကည့္မွၾကည့္ဖူးၾကရဲ့လား ဆိုသည္ပင္ သိပ္မေသခ်ာလွပါ။ တခုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ား ကာလ ဒီမိုကေရစီေခတ္ထ၍ ဒီမိုကေရစီဆုိသည့္ စကားလံုးမ်ား လိႈင္ေဘာလယ္ေအာင္ ေျပာေနၾကခ်ိန္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွ အဓိက အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါး နယ္ပယ္တြင္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုး အႏၱရာယ္အႀကီးဆံုးမွာ တရုတ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ သူတို႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးကို မွ်ယူ ၾကည့္ရႈၾကပါမည္လား ဆိုသည့္ကိစၥမွာ သံသယျဖစ္စရာ အေတာ္ေကာင္းပါသည္။

တဖန္ေနာက္တခ်က္မွာ အေထြေထြ ညီလာခံက ျဖဳတ္ခ်ခံလိုက္ရေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အစိုးရဘက္မွရပ္၍ ႏိုင္ငံကုိ အမွန္တကယ္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရတရပ္အား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ ခဲ့သည့္ သက္ေသ သာဓကကိစၥ အမ်ားစုႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးမွာ မတူပါ။ ကုလသမဂၢအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ သူ႔ကိုယ္သူအတြက္ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကရန္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိပါ။

ထုိသို႔ျဖစ္ရမည့္အစား မစၥတာ ဂမ္ဘာရီ၏ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ကုလ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သူသည္ ေဘးဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဤအေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တြင္တြင္ႀကီး ေျပာဆိုေနတံုးပင္ ျဖစ္သည္။ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ဖယ္ရွားလိုက္လွ်င္ မည္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာသည္ ျဖစ္ေစ အလ်င္အျမန္ပင္ အဆံုးသတ္သြားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ပိုမ်ားေနသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုယ္ႏိႈက္က ကိုယ့္ဖာသာ ဆန္႔က်င္ဝိေရာဓိ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္ တည္ရွိေနသည္ ဆိုသည့္ ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာၾကလွ်င္ပင္ ဤအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ဝက္စ္ေဖလီယန္ အလြန္ကာလ။ (Post-Westphalian) က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံမ်ား (nation states) ဆိုသည့္ ေလာကထဲ၌သာ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ အျမစ္တြယ္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္လြန္ ဥပေဒ မ်ားကို ကုလသမဂၢတြင္း၌ ေနာက္ထပ္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မွာ ကုလ၏ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံု ကိုယ္တိုင္က စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ ကမၻာႀကီး၏ အေျခအေနကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖၚျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္ခံထားခဲ့ေသာ အယူအဆမွာ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံသေဘာတရားက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္းက်င္အေျခအေန တရပ္တြင္ စစ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေထြေထြ ညီလာခံကသူ႔ကို ညီလာခံ ခန္းမထဲက ေမာင္းထုတ္မည့္အေရးကို ေၾကာက္စရာ၊ စိုးရိမ္စရာ လိုပါေသးသလား။ဘာေတြ ျဖစ္လာရမွာလဲ။
ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ဒီမိုကေရစီ မက်သည့္ အစိုးရမ်ားအား အျပစ္ေပးရာတြင္ လက္နက္တခု အေနျဖင့္သာ သံုးျခင္းသာ အျပဳသေဘာမေဆာင္ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဟု မက္သယူဂရစ္ဖင္ (Matthew Griffin) က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ တည္းျဖတ္ ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။ အစိုးရတရပ္၏ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ခြင့္ကို ဤသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပလည္ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းရွိမွသာ ျပဳလုပ္ရမည္ ဟု ဂရစ္ဖင္ က ေရးသားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူရာ၌ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး အႀကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲခဲ့မႈသည္ ထင္ရွားေသာ သာဓကျဖစ္သည္။ ယခုစစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မႈကို ျပန္လည ္ရုပ္သိမ္းရန္ ႀကဳိးပန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္းသည္လည္း အေထြေထြ ညီလာခံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစိတ္အပိုင္းက အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေပးဘို႔ လိုသည္၊ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက ဤသို႔လုပ္ႏိုင္ဘို႔လိုသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမလား၊ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမလားဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ပိုေကာင္းသည္ဟု ေျပာႏိုင္လွ်င္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါး၊ အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြါး တို႔ႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြါးတို႔ကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ ဆုိလွ်င္ ဤကိစၥ ေအာင္ျမင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ကို ခပ္ေရးေရးေတာ့ လွမ္းျမင္ရႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔အႏွံ႔အျပား ျဖစ္ေပၚေတြ႔ျမင္ေနရေသာ အက်ဳိးစီးပြါးခ်င္း ပဋိပကၡ၊ သေဘာတရား ေရးရာမ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈတို႔သည္ ဤပန္ၾကားလႊာ၏ ကံၾကမၼာအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားႏိုင္ေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ပါ။ အရာအားလံုးထက္ ပိုအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဆင္းေနခဲ့ေသာ ႏွင္းခဲႀကီးမ်ား ေနာက္တႀကိမ္ အရည္ေပ်ာ္ဘို႔ လိုေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ။


0 အၾကံျပဳျခင္း: