Sunday, May 18, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္မ်ား လိုအပ္ၿပီ

အကူအညီေပးအပ္ရန္ အမွန္ပင္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ၎ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစသည့္ ပင္မအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုမူ မ်က္ကြယ္ျပဳမထားသင့္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားသည္ လူသားမ်ားက ဖန္တီးထားသည့္ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အထူး သျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းလွသည့္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အထူးတာ၀န္ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာ ေရးက႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ကို တိုးျမႇင့္ခ်ေပးရမည့္အစား စစ္အစိုးရက ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ႏွင့္ စစ္ယႏၱရားမ်ားသာ ပိုမို၀ယ္ယူ ျဖည့္ဆည္းေနပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ၏ခန္႔မွန္း ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂ သန္းႏွင့္ ၂၄၄ သန္းၾကားတြင္ ရွိႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္တြင္းရွိေနသည့္ အရာရွိႏွင့္ စစ္သည္ ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနရသည့္အတြက္ စစ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္၊ စာရင္းရွည္ႀကီး ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက တရုတ္ႏိုင္ငံမွ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ တင့္ကားမ်ား၊ မစ္-၂၉ ဂ်က္ တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ား၊ ရုရွားႏိုင္ငံမွ အဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ တြက္မည္ဆိုလ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံမွ် ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ဘ႑ာေငြအသံုး၏ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ကို ကာကြယ္ေရး ကိစၥမ်ားအ တြက္ သံုးစြဲေနခဲ့ပါသည္။
ဤေငြမ်ားကို က်န္းမာေရး အပါအ၀င္ တျခားက႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲခဲ့ပါက မည္မွ်ေကာင္းလိမ့္မည္နည္း။ ျပည္သူအမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀မ်ားတိုးတက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈ၏ ၃ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ လ်ာထားသံုးစြဲေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
မၾကာေသးမီက ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာတြင္ ၎အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁.၇ သန္းကို လာမည့္ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စားေရရိကၡာ ကူညီေပးရန္အတြက္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡေရာက္ ေနသူ ျမန္မာျပည္သူ ၁. ၆ သန္းအထိကို ကူညီႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ပါရွိခဲ့သည္။
အမွန္တကယ္ အကူအညီ လိုအပ္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အကူအညီ တိုးျမႇင့္သင့္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား ၏ လစာမ်ား၊ မလိုအပ္သည့္ အႀကံေပးဉာဏ္ပူေဇာ္ခမ်ား၊ စစ္အစိုးရ အိပ္တြင္းေရာက္ေစမည့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ား ျဖင့္ ေဖာင္းပြ၍ အလဟႆ မျဖဳန္းတီးေစသင့္ပါ။ မိမိတို႔ ေသခ်ာရွင္းလင္းေနရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဖန္တီးထားသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ စစ္မက္ပဋိပကၡ မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္မခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ၿဗိတိန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အစိုးရမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္လိုအပ္ေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သံသရာလည္၍မဆံုး ျဖစ္ေနႏိုင္ ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ အကူအညီ တိုးျမႇင့္ေပးေနစဥ္မွာ ပင္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစု အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေစေရးအတြက္ ဖိအားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


Myanmar Kids May Starve, Charity Says, as Asean Meets (Update2)

By Nesa Subrahmaniyan and Gavin Evans

May 18 (Bloomberg) -- Thousands of children in cyclone-hit Myanmar are starving and may die unless aid arrives, a British charity warned, a day before nations from around the region hold an emergency meeting to discuss the humanitarian crisis.

``Children may already be dying as a result of a lack of food,'' Jasmine Whitbread, chief executive of Save the Children UK, said today in a statement. An estimated 30,000 children less than five years old were malnourished before the storm struck and several thousand could perish within three weeks, it said.

Myanmar has accepted only a trickle of the help offered since the storm on May 3, barring most foreign staff and rejecting offers of helicopters and boats. China is backing Myanmar as it resists pressure from the U.S. and other nations to accept more assistance, saying countries must show ``due respect.''

Foreign ministers from the Association of Southeast Asian Nations will tomorrow hold an emergency meeting in Singapore to discuss the disaster. Rainfall in Myanmar was increasing the risk of water-borne diseases, World Vision Australia warned today.

``We want to push forward to help as much as possible,'' Tharit Charungvat, a spokesman for Thailand's foreign ministry, said by telephone today from Bangkok. ``We have to assess their needs, and we hope to do that tomorrow,'' Tharit said.

British Prime Minister Gordon Brown accused Myanmar's military regime yesterday of creating a ``man-made catastrophe'' with the refusal to accept international help. There was a risk of ``a true crime against humanity,'' according to Jean-Maurice Ripert, France's envoy to the United Nations,

`Acute Malnourishment'

``Many children in the affected areas are now suffering from severe, acute malnourishment, the most serious level of hunger,'' Save the Children's Whitbread said. ``When people reach this stage they can die in a matter of days.''

The cyclone is the worst natural disaster to hit Southeast Asia since the 2004 Indian Ocean tsunami, which killed more than 220,000 people. The death toll from the storm has reached almost 78,000, the Associated Press cited Myanmar state television as saying. An additional 56,000 people are missing.

``The scale of this is just extraordinary and two weeks on, we're only still coming to grips with its power,'' Tim Costello, chief executive officer of World Vision Australia, told Sky News Australia today. ``We are talking about a major food scarcity, a rice crisis, in the future.''

Rice Imports

The Irrawaddy delta, Myanmar's main rice-growing area, was the hardest hit by the cyclone and the country may have to rely on imports until 2009, Save the Children UK said. The charity will send seeds to farmers whose lands are no longer flooded, it said.

Asean, formed in 1967, groups Brunei, Thailand, Vietnam, Singapore, Indonesia, Laos, the Philippines, Malaysia, Cambodia as well as Myanmar, which was admitted in 1997. Myanmar, which used to be known as Burma, has a population of about 48 million.

The grouping should ``insist that the Myanmar authorities allow unrestricted access'' for aid workers, the Asean Inter- Parliamentary Myanmar Caucus President Kraisak Choonhavan said in a statement. ``Asean must show leadership and act responsibly'' to ensure aid reaches survivors.

Still, Singapore Foreign Minister George Yeo said the outcome of tomorrow's meeting was unlikely to be ``dramatic,'' according to a report today in the Sunday Times, citing Yeo. There must be respect for ``the autonomy of countries,'' Yeo was cited as saying after he met with China's Foreign Minister Yang Jiechi.

United Nations emergency-relief coordinator John Holmes was scheduled to arrive in Myanmar today to help expedite the delivery of aid, according to a report from the UN News Center. As many as 2.5 million people have been ``severely affected'' by the cyclone and need help, the report said.

``We are getting aid through,'' said Costello, the head of World Vision Australia, which has 600 workers packing and delivering clothes, water and medicine to devastated areas. ``But I would liken it to having a three-inch pipeline of aid trickling when we need a 30-meter pipeline pumping.''

To contact the reporters for this story: Nesa Subrahmaniyan in Singapore at nesas@bloomberg.net; Gavin Evans in Wellington at gavinevans@bloomberg.net

Myanmar lashes out at criticism as junta leader makes first public visit to relief camp


The leader of Myanmar's increasingly isolated ruling junta made his first public visit to a relief camp Sunday as state media lashed out at swelling international criticism that it was closing the door on aid to millions in desperate need following Cyclone Nargis.

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon, rebuffed in attempts to discuss the situation over the telephone with Myanmar's military leaders, announced he would go to the disaster zone this week to try to ramp up aid efforts.

A senior British official hinted a major breakthrough may also be in the works to allow foreign military ships to join the relief effort, but warnings grew of a potential second wave of death among children hard-hit by the lack of fresh water and proper shelter.

State television reported that junta leader Senior Gen. Than Shwe came down from the capital, Naypyitaw, in the northern jungles to visit relief camps in the Hlaing Thar Yar and Dagon suburbs of Yangon. It showed him inspecting supplies and comforting victims in relatively clean and neat rows of blue tents.

Some survivors clasped their hands and bowed in gratitude as he and a column of military leaders walked past. Than Shwe was shown patting babies on their heads.

The trip was the first by Than Shwe since the May 2-3 storm killed at least 78,000 and left another 56,000 missing.

In the devastated Irrawaddy Delta, farther south, the situation remained grim.

In the city of Laputta, hundreds of children covered their heads from the rain with empty aluminum plates as they lined the street in front of a private donation center. They were given rice, a spoonful of curry and a potato.

"Children only. Please. Children only," shouted a man who stood in the middle of the line, trying to push back the crowd of adults. He explained they were trying to feed children and the elderly first because food supplies were limited and adults could still fend for themselves.

In one of the few positive notes of the day, British Foreign Office Minister Lord Malloch-Brown told the British Broadcasting Corp. that he believes the Myanmar rulers may soon relent on allowing foreign military ships to join in the relief effort, especially if Asian go-betweens are involved.

"I think you're going to see quite dramatic steps by the Burmese to open up," he said. Myanmar is also known as Burma.

One breakthrough appeared to be on the horizon in the junta's dealings with the United Nations.

Ban was to arrive in Myanmar on Wednesday, said his spokeswoman Michele Montas.

The announcement came as John Holmes, the U.N. undersecretary-general for humanitarian affairs, arrived in Yangon, Myanmar's largest city, late Sunday to meet with junta leaders.

Than Shwe had refused to take telephone calls from Ban and had not responded to two letters from him, Montas said in New York. Holmes was to deliver a third letter.

Myanmar's leaders have reacted with defensive anger at criticism of their handling of the crisis and stepped up their rhetoric Sunday.

The state-run New Light of Myanmar said in an editorial Sunday that the government, "mobilizing the cooperation of the people, social organizations and departments," has rushed to carry out relief and rehabilitation tasks.

"Rescue and relief works can be expedited effectively thanks to the measures the government has taken to materialize the relief undertakings as scheduled," it said. "Necessary measures are being taken constantly to attend to the basic needs of the people in the relief camps, while specialists are making field trips to the storm-struck areas to provide health care."

It accused foreign news agencies of broadcasting false information that has led international organizations to assume that the government is rejecting aid for storm victims.

"Those who have been to Myanmar understand the actual fact," it said.

State-run radio said the government has so far spent 20 billion kyat (about US$2 million; euro1.3 million) for relief work and has received millions of dollars (euros) worth of relief supplies from local and international donors.

Still, aid agencies say some 2.5 million survivors are in desperate need of help _ food, shelter from intermittent monsoon rains, medicines, clean drinking water and sanitation. A U.N. report said Saturday that emergency relief from the international community had reached only 500,000 people.

Despite the junta's boasts, aid agencies expressed frustration.

U.N. and other major international aid agencies such as World Vision have been forced to depend on their limited local Myanmar staff to distribute aid in the delta. They say a much greater effort is needed if more diseases and deaths are to be prevented.

Save the Children, a global aid agency, said Sunday thousands of children face starvation.

"We are extremely worried that many children in the affected areas are now suffering from severe acute malnourishment, the most serious level of hunger," said Jasmine Whitbread, who heads the agency's operation in Britain. "When people reach this stage, they can die in a matter of days."

Although U.S., British and French military ships loaded with aid were just off its coastline, Myanmar has refused to let them join in relief efforts.

Malloch-Brown said Britain and Myanmar had reached a kind of consensus over the direction of the aid operation under which Asian countries such as India, China, Thailand and Indonesia would take the lead in conjunction with the U.N.

"There is now a leadership which the Burmese can accept and we can work through to deliver our assistance," he said.
ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အကူ ျပည္သူေတြထံ မေရာက္တဲ့ အတြက္ ၿဗိတိန္ အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြကို လူေတြဆီေရာက္ေအာင္ ခြင့္မျပဳတဲ့အတြက္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒန္ ဘေရာင္း က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်လိုက္ ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္ က ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္ ဒဏ္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ခံလုိက္ရတဲ့ အတြက္ လူေတြကို ခ်က္ခ်င္း ကူညီႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံတကာ ကူညီေရး ေထာက္ခံမႈ ကို စစ္အစိုးရက ပိတ္ဆို႔ေနတယ္လို႔ ၿဗိတိသွ် ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘေရာင္း က စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။

“ဒါက လူမဆန္ပါဘူး။ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္က ဖန္တီးလိုက္တဲ့ အေျခအေနကို ေပ့ါေပါ့ဆဆ တု႔ံျပန္တာေၾကာင့္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေပၚ ဂရုမစိုက္တာေၾကာင့္ လူ လုပ္တဲ့ ကပ္ေဘး ျဖစ္သြားမယ့္ သည္းမခံႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစိုးရဟာ လုပ္သင့္တာေတြ မလုပ္ခဲ့ဘူး၊ ႏုိင္ငံတကာက ကူညီခ်င္တာကို ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။”

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုေကာ၊ ျပင္သစ္ကေကာ ေဒသတြင္းမွာ သေဘၤာေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ႀကီးမားလွတဲ့ အကူအညီကို ေပးႏုိင္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ေဒသကို ပင္လယ္ထဲကေန တုိက္ရုိက္၀င္ၿပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆိုေနပါတယ္။

ကမၻာက အာဏာရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ လုပ္ရပ္နဲ႔ပဲ သူတို႔ကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကပါလိမ့္မယ္လို႔ မစၥတာ ဘေရာင္း က ဘီဘီစီ ကို ေျပာပါတယ္။

“ဒီအစိုးရက ျမန္မာျပည္သူလူထုဆီကို ေရာက္သင့္တဲ့ အကူအညီေတြ မေရာက္ရွိရေအာင္ တားေနတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာေတြ လုပ္ဖို႔ အစိုးရကုိ ဖိအားေပးရေအာင္ ႏုိင္ငံတကာ လမ္းေၾကာင္းတိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ပါမယ္။”

ဒီအပတ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းတင္ ေလယာဥ္ ၄ စင္းကို ရန္ကုန္ကို ဆင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ဌာန ထိပ္တန္း ကုလသမဂၢ အရာရွိ မစၥတာ ဂၽြန္ဟုမ္း (John Homes) ကို ျမန္မာအစိုးရက ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ ထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ျမန္မာျပည္ကိုသြားမယ့္ သူ႔ ခရီးစဥ္ စပါမယ္။

ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီေတြကို လက္ခံဖုိ႔နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ကို တိုးျမႇင့္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဂၽြန္ဟုမ္း က ဖိအားေပးပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြက ဆိုပါတယ္။

ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ လူ ၂ သန္းခြဲ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး၊ အဲသလို ခံခဲ့ရသူေတြ ၁၀ ေယာက္ မွာ ၄ ေယာက္က ကေလးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရံပံုေငြအဖြဲ႔က ေျပာၾကားပါတယ္။


တုိင္းရင္းသားနဲ႔ NLD ေခါင္ေးဆာင္ေတြ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး အျမန္လာေရာက္ေရး ေတာင္းဆုိ

မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲမွာ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ အပါအ၀င္ မေကြးတုိင္းနဲ႔ မႏၱေလးတုိင္းအတြင္းက အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ႀကိဳဆုိ လုိက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ CRPPေခၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီရဲ႕ အဖဲြ႔၀င္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္တဲ့ ဦးေထာင္ကုိထန္းကေတာ့ သဘာ၀ေဘးဒဏ္က်ေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖဲြ႔ေတြ အျမန္လာဖို႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးတပ္က လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အေထာက္အကူ၊ Humanitarian intervention ပံုစံနဲ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားအေနနဲ႔ ဒုကၡေရာက္တဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႀကိဳဆုိ ရမွာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ေတာင္ေနာက္က်ေနၿပီ။ အျမန္ဆံုးလာဖုိ႔ ႀကိဳဆုိရမွာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆုိင္ကလံုးမုန္တုိင္းက ႏုိင္ငံေရး ေၾကာင့္ တုိက္ခတ္လာတဲ့ ေလမုန္တုိင္း မဟုတ္ဘူး။ သဘာ၀အရ တုိက္ခတ္လာတဲ့ ေလမုန္တုိင္း ျဖစ္တယ္။ ဟုိေတြးဒီေတြးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက္မႈမ်ား ရွိမလားဆုိတာ။ ဒါက မစဥ္းစားသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူႀကီးက ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် နာရီနဲ႔ အမွ် ေသေၾက ပ်က္စီးေနတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ကယ္ဆယ္ေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္။ တုိင္းျပည္မွာလည္း ကယ္ဆယ္ေရး ကိစၥမွာလည္း မလံုးေလာက္ဘူး။ လူအင္အားလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ နည္းပညာလည္း မလံုေလာက္ဘူး။ ျပည္သူလူထု မ်က္နွာကို ေထာက္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ဒုကၡကို ဘယ္တုိင္းျပည္မဆို လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံရမွာပဲ။”

မေကြးတုိင္း သရက္ၿမိဳ႕နယ္စည္း ကုိေအာင္ႏုိင္သန္းကေတာ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ လံုေလာက္မႈမရွိဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အျမန္ဆံုးလာဖုိ႔အတြက္ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ေတြကို အျမန္ဆံုး ၀င္ေရာက္ လာၿပီး အကူအညီေတြ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အကူအညီေတြ အျမန္ဆံုးေပးႏုိင္ဖုိ႔ရန္လည္း ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေရပုိင္နက္အသီးသီးမွာေရာက္ေနၾကတဲ့ အကူအညီေပးမယ့္သူေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အသီးသီးကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္။”

မႏၱေလးတုိင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္စည္း ဦးျမင့္လြင္ကေတာ့

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ တပ္ျဖစ္ျဖစ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီလာေပးတဲ့ သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီ လာၿပီး တုိက္ခိုက္မယ့္သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ ကူညီမယ့္သူဆုိရင္ လက္ခံရမွာပဲ။ ဦးဇာဂနာေျပာသလုိပဲ အခုခ်က္ခ်င္းလာကယ္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ အကူအညီေတြ၀င္တာကို အကူအညီ လက္ခံရမယ့္သူေတြက ႀကိဳဆုိၿပီး လက္ခံဖုိ႔ သင့္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အကုန္လံုး ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူ တစ္သန္းခဲြေလာက္၊ ေသသြားၾကၿပီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားၿပီးေတာ့ အကူအညီေတြကို ယူပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းနည္းလြန္းလို႔ပါ။”

မေကြးတုိင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖဲြ႔၀င္ ဦးေအးျမင့္ကေတာ့

“ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ အတြင္းမွာ ေရာက္ရွိေနၿပီဆုိတာ သိၾကတယ္။ အားလံုးက ၀င္ေစခ်င္တဲ့ ပံုစံ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သဘာ၀အႏၱရယ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ေသေၾကၾကတယ္၊ သန္းနဲ႔ခ်ီ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို လူမႈဂရုဏာကိစၥနဲ႔ပဲ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာရွိတဲ့သူတုိင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းတဲ့သူတုိင္း ၊လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာတတ္တဲ့ လူတုိင္းဟာ ဘယ္လူမိ်ဳး၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္တုိင္းျပည္ မဆို ကူညီကူညီ ရယူဖုိ႔က အဓိကလုိအပ္တယ္။”

အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ သေဘၤာ သံုးစီးနဲ႔ ျပင္သစ္ပိုင္ သေဘၤာသံုးစီး တုိ႔ဟာ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ရဲ႕ အနီးနားမွာ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပင္သစ္ပိုင္ သေဘၤာထဲမွာေတာ့ စားစရာ တန္ခိ်န္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ပါၿပီး ေဆး၀ါးနဲ႔ ေဆးတပ္သားေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ အငယ္စားေတြ၊ စပိဘုတ္ေတြလည္းပါၿပီး လက္ပြတၱာၿမိဳ႕ကို တစ္နာရီအတြင္းေရာက္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ အမိန္႔ရတာနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ကူညီႏုိင္ေတာ့မယ့္ အေၾကာင္း ျပင္သစ္ သတင္းဌာနတခုကေန ေျပာဆုိမႈေတြရွိပါတယ္။


ေလေဘးဒုကၡသည္ ကေလးမ်ား အာဟာရျပတ္ၿပီး အသက္ဆံုးရံႈးႏုိင္ဖြယ္ရွိ

အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာေတြ အခ်ိန္မီ မေပးပုိ႔ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့အထဲက ကေလးငယ္ေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ အငတ္ေဘးေၾကာင့္ ေသဆုံးတဲ့အထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ Save the Children အဖဲြ႔က သတိေပးလုိက္ပါတယ္။

နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္း တုိက္ခတ္ခဲ့တာ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ ရွိလာခဲ့တဲ့ေနာက္ မုန္တုိင္း ေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ေဒသေတြက ငယ္ရြယ္သူကေလး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ အဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈနဲ႔ ဆုိးဆုိးရြားရြား ႀကံဳေနရတယ္ဆုိၿပီး ဒီကေန႔ပဲ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ ျမန္မာ စစ္အစုိးရ ကေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက အကူအညီေတြကုိ ခ်က္ျခင္းလက္ခံၿပီး ဒုကၡသည္ေတြကုိ ေပးအပ္ ေနတယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးသြားလုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ပ့ံပုိးေပးေနတယ္ဆုိၿပီး ဒီကေန႔ထုတ္ အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက ေပးကမ္းလႉဒါန္းတာေတြကုိ လက္ခံေနတာေတြ ရွိေပမဲ့လုိ႔ အငတ္ေဘး၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ ေဘးဒဏ္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔စာရင္ အမ်ားႀကီးကုိ နည္းေနေသးတယ္လုိ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာေနၾကတာပါ။ မုန္တုိင္းေဘးက လြတ္ေျမာက္လာသူ ဒုကၡသည္ေတြထဲက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္သာ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အကူအညီတခ်ဳိ႕ ရၾကတယ္လုိ႔လည္း ကုလသမဂၢက ေျပာဆုိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာျပည္သြားမည္

ကုလသမဂၢရဲ႕ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ ကီမြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီတပတ္ထဲ သြားေရာက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း ေဘးဒဏ္က အသက္မေသ လြတ္ေျမာက္လာသူေတြအတြက္ အကူအညီ ေပးအပ္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရဖက္က အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဖိအားေပးမႈေတြ ႀကီးထြားလာေနခ်ိန္မွာပဲ အခုခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာတာပါ။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ၾကာသပေတးေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ကုလသမဂၢေျပာခြင့္ရ အမ်ဳိးသမီးက တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကုိ တယ္လီဖုန္းကတဆင့္ စကားေျပာဆုိဖုိ႔ က်ဳိးပမ္းခဲ့ေပမဲ့ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိက္ခတ္ခဲ့တာ ၂ ပတ္ေက်ာ္ ၾကာလာတဲ့အထိ ျငင္းပယ္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။
ျပည္ပက အကူအညီေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလာေအာင္၊ ႏုိင္ငံတကာက ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတာေတြကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့လာေအာင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးေျပာဆုိဖုိ႔အတြက္ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ ဂၽြန္ ဟုမ္းစ္ (John Holmes) လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တနဂၤေႏြေန႔က ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။
ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာက ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ တခ်ဳိ႕ကုိ လက္ခံခဲ့ေပမဲ့ ဒါဟာ အငတ္ေဘး၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ ေဘးဒဏ္ေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔စာရင္ အမ်ားႀကီးကုိ နည္းေနေသးတယ္လုိ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာေနၾကတာပါ။ ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာစစ္အစုိးရ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ က ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ ခံခဲ့ရအၿပီး (၁၆) ရက္အၾကာ တနဂၤေႏြေန႔မွာပဲ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းထဲက လႈိင္သာယာ၊ ဒဂုံ စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အစုိးရပုိင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ေၾကျငာလုိက္ပါတယ္။

International Pressure on Myanmar Junta Is Building

YANGON, Myanmar — International pressure on the ruling military junta in Myanmar continued to grow over the weekend as a senior United Nations envoy was due to arrive in Yangon on Sunday to talk with government officials about what the United Nations has called a slow response to international aid offers after Cyclone Nargis.

John Holmes, under secretary general for humanitarian affairs, has talks scheduled with top members of the government, although diplomats in Yangon said it was unlikely that Mr. Holmes would be allowed to meet with the junta’s leader, Senior Gen. Than Shwe. The general has remained in the remote capital of Naypyidaw, far from the storm-damaged delta in the south.

In the two weeks since the cyclone hit, the junta has allowed in a modest amount of supplies from a number of nations, but relief workers say it is far short of what they need to fend off starvation and disease. The United Nations says only 20 percent of the survivors have received even “rudimentary aid.”

In some of the harshest comments, Prime Minister Gordon Brown of Britain told the BBC on Saturday that a natural disaster “is being made into a man-made catastrophe by the negligence, the neglect and the inhuman treatment of the Burmese people by a regime that is failing to act and to allow the international community to do what it wants to do.”

The French ambassador, Jean-Maurice Ripert, warned on Friday that the government’s refusal to allow aid to be delivered to people “could lead to a true crime against humanity,” according to The Associated Press.

The 10-member Association of Southeast Asian Nations also called an emergency meeting of its foreign ministers for Monday in Singapore.

The association has asked to see a disaster report from the junta and wants to discuss the regime’s refusal to accept more aid and its refusal to allow foreign relief experts into the country. Traditionally, however, the bloc’s political clout with individual members has been weak; one of its founding principles is “non-interference in the internal affairs of one another.”

A French government statement said a navy ship was waiting about 15 miles outside Myanmar’s territorial waters on Saturday, hoping to go in and unload its cargo of 1,000 tons of food — enough to feed 100,000 people for 15 days. The aid also includes shelters for 15,000 people, according to the statement.

France is negotiating with Myanmar on delivering the aid, Rear Adm. Alain Hinden, the ship’s commander said, The A.P. reported.

India also sent 50 Army doctors and paramedics, along with medical supplies to set up emergency medical clinics, to Yangon on Saturday, although it is unclear if they had government approval to travel to affected areas.

All foreigners have been expelled and banned from the hard-hit Irrawaddy Delta, even humanitarian aid workers with long experience in Myanmar. Impromptu aid convoys by local groups and private citizens — often with supplies donated by Burmese companies — have been turned back at military checkpoints.

“These guys are xenophobic,” Shari Villarosa, the senior diplomat at the United States Embassy in Yangon, said in a recent interview, referring to the military leadership.

The government said that almost 78,000 people have died and nearly 56,000 more are missing. The Red Cross put the possible death toll at 128,000.

Ms. Villarosa was able to tour parts of the delta on Saturday with Myanmar’s foreign minister, Nyan Win, riding in one of the government’s few working helicopters. They left Yangon at 7 a.m. and returned early in the afternoon; it was the first chance for an American diplomat to see the area since the storm.

“It was a show. That’s what they wanted us to see,” Ms. Villarosa told The A.P. in a telephone interview.

In addition to roadblocks and checkpoints, the junta’s shutdown of the country has included an Internet firewall that blocks most e-mail access. It also has disabled access to a number of computer programs that can evade firewalls, as well as access to dissident Web sites run by exiled Burmese.

Many residents of Myanmar get their daily news from the Burmese-language radio services run by broadcasters like the BBC and Voice of America. They listen to shortwave radios at home, away from neighborhood snitches. If they are discovered listening to the foreign stations, several Yangon residents said, they could be detained or beaten, or they could lose their jobs.

Parts of Yangon, Myanmar’s main city, were still without power Saturday night, two weeks after the storm, and water supplies were sporadic. Gasoline was still being rationed and prices in the market continued to rise — along with civic anger and frustration.

A large banner was hung on the outside of a seven-story apartment building in Yangon that read: “We don’t want gold, we just need water.” In the Burmese language, the written words for gold and water are nearly identical. The banner also took a swipe at General Shwe. In Burmese, shwe means gold.

When a soldier passing through the neighborhood saw the sign, a local resident quickly tore it down.

Somini Sengupta contributed reporting from New Delhi.