Tuesday, August 12, 2008

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္

ေက်ာ္ဗလ
ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံသည္ ယခု ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္တုိင္ခဲ့ၿပီ

ယင္းသုိ႔ေသာ အခါသမယတြင္ အေတြ႕အႀကံဳကုိ သင္ခန္းစာထုတ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ လုိေပလိမ့္မည္။ အတိတ္က သင္ခန္းစာထုတ္ျခင္းမွာ သမုိင္းတရားခံရွာၿပီး ႏုိင္ငံေရးစြဲခ်က္တင္ရန္ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္မမွားေအာင္ ျပဳျပင္ဖုိ႔သာျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲ၊ ပါတီစြဲ စသည့္အစြဲအလမ္းမ်ားကင္းပ၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ ပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီလက္ေတြ႕ က်ရန္ လုိပါလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးအခင္းႀကီးမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲဟာ ေအာင္ပြဲမရခဲ့တာလဲ။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႏွင့္ ျပည္သူလူထုဘက္က ေျပာရရင္ တစည္းတလုံးတည္း မညီၫြတ္ႏုိင္ ခဲ့ၾကလုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မည္။

ဘယ္သူေတြ မညီၫြတ္တာလဲဆုိရင္ အဓိကက်တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ မညီၫြတ္တာလုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ဒါကုိ “ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာ” လုိ႔ ေယဘုယ်ေျပာဆုိေနၾကတာ မျပည့္စုံ မလုံေလာက္ပါဘူး။

ဒီေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာကုိ ဗမာျပည္က အေရးအခင္းေတြ ေနာက္ပုိင္းမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ ပုိင္ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲရခဲ့တာႏွင့္ ယွဥ္ထုိး ေပါင္းခ်ဳပ္ သင္ခန္းစာထုတ္ရရင္ “ဗမာျပည္မွာ ကုိရာဇန္အကြီႏုိလုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးရွိခဲ့ေပမယ့္ ရာမုိ႔စ္လုိေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး” လုိ႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

အကြီႏုိလုိ ရဲရင့္တက္ႂကြၿပီး ျပည္သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွိခဲ့ေပမယ့္ စစ္တပ္ကုိ ၿဖိဳခြဲၿပီး အာဏာရွင္ေတြဘက္ကုိ ေသနတ္ေျပာင္းလွည့္ေပးႏုိင္စြမ္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ရာမုိ႔စ္ လုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး မေပၚခဲ့ဘူး။ စစ္တပ္ မၿပိဳကြဲေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္မခ်ႏုိင္သလုိ၊ ဒီမုိ ကေရစီလည္း မရႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။

စစ္တပ္ၿပိဳကြဲေအာင္ ဘာေၾကာင့္ မၿဖိဳခြဲႏုိင္တာလဲ

တကယ္က ရွစ္ေလးလုံးကာလမွာ ဗုိလ္ေန၀င္း စစ္တပ္လည္း ကြဲအက္ပဲ့ထြက္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈက အေလးထားကုိင္တြယ္မႈ အားနည္းခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီလုိျဖစ္ရတာ ေခါင္းေဆာင္ မႈမွာ ေတာ္လွန္ေရး စကားလုံးသာရွိၿပီး ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အေတြးအေခၚ မရွိခဲ့ၾကလုိ႔ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ေက်ာ႐ုိး စစ္တပ္ကုိ ၿဖိဳခြဲၿပီး ျပည္သူ႔လက္နက္ကုိင္ အင္အားတရပ္ကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ မႀကိဳးစားခဲ့ၾကဘူူး။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားတက္ႂကြမႈအျမင့္မားဆုံးအခ်ိန္မွာ “တပ္မေတာ္ကုိ စိတ္ႏွင့္ေတာင္ မျပစ္မွားႏွင့္” လုိ႔ ထေႂကြးေၾကာ္ ေဒါက္ျဖဳတ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဖ်က္ျမင္းေတြက အဓိက ေခါင္းေဆာင္မႈထဲမွာ ေနရာ ယူထားတာပဲ။

ျပတ္သားမွန္ကန္တဲ့ တုိက္ပြဲသဏၭာန္တရပ္ မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾက

ဗမာျပည္သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးအသက္ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ၾကေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ရွည္ၾကာၿပီး ေအာင္ပြဲမရႏုိင္ခဲ့တာ ေခါင္းေဆာင္မႈက ျပတ္သားမွန္ကန္တဲ့ တုိက္ပြဲသဏၭာန္တရပ္ မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့လုိ႔ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္တရပ္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပြဲ အားေကာင္းေနၿပီဆုိရင္ စစ္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိက္ပြဲ အရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေနၿပီဆုိရင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရး ဖင့္ေႏွးအားနည္းေနတတ္တယ္။ ဥပေဒအတြင္း တုိက္ပြဲကုိ အေလးထားၿပီဆုိရင္ ဥပေဒတုိက္ ပြဲကုိ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ပယ္ထားတတ္ၾကတာ အစဥ္အလာလုိျဖစ္ေနပါၿပီ။ တုိက္ပြဲသဏၭာန္မ်ဳိးစုံကုိ အဓိကတုိက္ပြဲႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္ေပးေရးမွာ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မွ ဟန္ခ်က္ညီ လႈပ္ရွား ေပးႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ရွစ္ေလးလုံးကာလအတြင္းက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္၊ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ ရခဲ့ တာကုိ လုံး၀ဒီမုိကေရစီရၿပီလုိ႔ ထင္မွတ္မွားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရယႏၲရား ရပ္ဆုိင္းၿပီး ကုိယ့္ၿမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္တြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတာကုိ ျပည္သူေတြ အာဏာရၿပီလုိ႔ စိတ္ကူး ယဥ္ခဲ့မိၾကတယ္။ တကယ္တမ္း အာဏာစက္ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ လက္နက္ေတြကုိေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေအာက္က ထင္းပုံၾကားမွာ ထုိးထားခဲ့ၾကတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ နည္းေတာင္နည္းေသးတယ္လုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ်ေနပါလိမ့္မည္။

ခုိင္မာျပတ္သားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ကုိ တညီတၫြတ္တည္း မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾက

ရွစ္ေလးလုံးကာလအတြင္းက “ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရး” ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ အေျခအေန
ႏွင့္ ကုိက္ညီမွန္ကန္ခဲ့ပါတယ္။ မကုိက္ညီ မမွန္ကန္ခဲ့တာက ဒီေတာင္းဆုိခ်က္အတုိင္း ေခါင္း ေဆာင္မႈက ညီညီညာညာ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က “အာဏာျပန္အပ္ ေရး” ကုိ ေတာင္းဆုိၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕ဖုိ႔အထိ ႀကိဳးပမ္းလာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အင္အားေတြ အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္ကုန္ၾကတာေပါ့။

အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕တယ္ဆိုတာ ဆုိင္းဘုတ္ေလးခ်ိတ္လုိက္႐ုံႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ေလး ထုတ္ျပန္လုိက္ ႐ုံႏွင့္ ျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီအစုိးရရဲ႕အာဏာကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးမည့္ စစ္တပ္ တတပ္ႏွင့္ အာဏာကုိ ျဖန္႔ၾကက္သက္၀င္လႈပ္ရွားေစမည့္ အစုိးရယႏၲရားတရပ္ ရွိဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေၾကာင့္ အစုိးရယႏၲရား ရပ္ဆုိင္းသြား တာကုိ ဒီမုိကေရစီ ရၿပီထင္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၾကပုံရပါတယ္။ ဒီလုိစိတ္ကူး
ယဥ္ၿပီး အာဏာရေတာ့မည္ ထင္လာေတာ့လည္း သဘာ၀က်စြာပဲ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာ ဂုိဏ္း
ဂဏႏွင့္ အာဃာတေတြ ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့ရတာပါပဲ။

အာဏာပါး၀ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းကေတာ့ မဆလပါတီ ၿပိဳက်ေနတာကုိ လက္ခုပ္တီးေပး ေနၿပီး အစုိးရယႏၲရား ရပ္ဆုိင္းသြားတာကုိ ထုိင္ၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ အာဏာရဲ႕ ေက်ာ႐ုိးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကုိပဲ လက္ထဲမွာ ၿမဲၿမဲဆုပ္ထားခဲ့တယ္။ လူထုအုံႂကြမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာၿပီး စစ္တပ္
ထဲကုိ အနည္းအပါး ဂယက္႐ုိက္ ပဲ့ထြက္လာလုိက္တာႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ဗိုလ္ေန၀င္းက အာဏာ ေကာက္သိမ္းလုိက္ေတာ့တာပါပဲ။

အာဏာသိမ္းပြဲမွာ ေက်ာင္းသားျပည္သူေတြကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္တာဟာ လူထုကုိ ဒီမုိကေရစီေပးဖုိ႔ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေသြးဆူေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြႏွင့္ ေသြးတက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ေသြးပ်က္ကြဲ ထြက္သြားေအာင္ ႏုိင္ငံေရး သပ္႐ုိက္ထည့္ေပးလုိက္တာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ေတာင္ ေပၚလာတယ္ဆုိေတာ့ န၀တရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ပဲ ဆုိရ မွာေပါ့။

အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအေနအထား

တကယ္ေတာ့ န၀တလုိလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမီဒီယာသမားတခ်ဳိ႕ ေျပာေနၾကသလုိ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီရဲ႕ လက္၀ဲလက္ယာ အမွားေတြေၾကာင့္ ဗမာျပည္မွာ ဒီေန႔လုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေတြ႕ႀကံဳေနရတာဆုိတဲ့ ေကာက္ခ်က္မွာ အမွန္တရား တေရြးသားေတာင္ မပါပါဘူး။ န၀တရဲ႕
“၈၉ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ ၁/၉၀ ေၾကညာခ်က္” ေတြမွာ ဘာေတြပဲေရးထားထား၊ ဘယ္လုိ MANDATE ေတြေပးေပး မေပးေပး ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရးဆုိတာကုိ သူတုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ မစဥ္းစားခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္ပါတီျဖစ္တဲ့့ မဆလ ပါတီတျဖစ္လည္း တစည ပါတီအာဏာရေရးအတြက္သာ န၀တက အစြမ္းကုန္ အားေပးကူညီခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အႀကံဳ ႀကီးမားၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြက အန္အယ္လ္ဒီ ကုိပဲ ၀ုိင္း၀န္းစုၿပံဳၿပီး မဲေပးလုိက္တဲ့အခါ န၀တခမ်ာ ႏုိ္င္ငံေရးအရ ႐ုတ္တရက္ အ႐ႈိက္အထုိးခံ လုိက္ရကာ အႀကီးအက်ယ္ ႏုိင္ငံေရးအရ အၾကပ္႐ုိက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္း ကုိ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္မွန္သမွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္အေပၚ ပုံခ် စေတးလုိက္ၾကၿပီး န၀တက ကုိယ္လြတ္႐ုံးဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပါပဲ။

န၀တ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ဘယ္ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ဘယ္ အေျခခံဥပေဒကုိမဆုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဖုိ႔ အသင့္ရွိသလုိ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ သစၥာေဖာက္ဖုိ႔ရာလည္း ၀န္
မေလးၾကပါဘူး။ အခုေနာက္ဆုံး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေခါင္းကုိင္ဖခင္ (God Father) အျဖစ္ သေဘာ ထားခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းကုိေတာင္ အာခံသစၥာေဖာက္လာၾကတဲ့အထိ လက္ရဲဇက္ရဲ ႏုိင္လာ ခဲ့ၾကပါၿပီ။ နအဖ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီလုိအာဏာအ႐ူးခ်ီးပန္းစိတ္ႏွင့္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာ ထင္ရာလုပ္ လာခဲ့လုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္၊ အက်ပ္အတည္းမွန္သမွ် အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အေပၚ ပုံခ် ေနၾကတာ အလြန္ရက္စက္ ႐ုိင္းပ်တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံမႈေတြပါပဲ။

အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ေထာက္ခံအပ္ႏွင္းတဲ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ေတြ၊ အသီးအပြင့္ေတြကုိ ကာကြယ္ရပ္တည္ရင္း မုိးသက္မုန္တုိင္းၾကားမွာ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ တန္ဖုိးမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ဦးေႏွာက္လုိ႔ ေျပာရမယ့္ အေရးပါတဲ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာေန၊ ေထာင္ထဲမွာ ေသေနၾကရတာ ယေန႔အထိပါပဲ။

အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ေျခလက္လုိ႔ေျပာရမယ့္ အင္အားစုေတြဟာလည္း ေရရွည္ တုိက္ပြဲစဥ္ အဆင့္ဆင့္မွာ ပါ၀င္ရင္း ေႏွာင္ႀကိဳးတည္း ေျခခ်ဳပ္မိေနသူေတြ၊ က်ဆုံးရသူေတြ အနတကၠမ မ်ားလွပါၿပီ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနႏွင့္ ယေန႔တုိင္ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ရလဒ္ေတြကုိ ဆက္ခံကာကြယ္ရင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအလံ လႊင့္ထူရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရွိေနတာကုိ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေျပာလုိ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပစရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းအား နည္းခ်က္ေတြ မရွိဘူးလုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ရပ္တည္မႈဟာ ဒီေန႔အထိ အေျခခံအားျဖင့္ မွန္ကန္တယ္လုိ႔ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ရွစ္ေလးလုံး လႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ျပည္သူလူထုဟာ အန္အယ္လ္ဒီအလံကုိ ဂႏၵီခန္းမအထိ သယ္ေဆာင္၀န္းရံေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြမႈသာရွိၿပီး ေျခလွမ္းမရွိ၊ နည္း ပရိယာယ္မရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ လူထုကုိ ေအာင္ပြဲဆီအထိ ပုိ႔ေဆာင္မေပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ စစ္အစုိးရက “အမ်ဳိးသားညီလာခံ” ဆုိတဲ့ သႀကၤန္အေျမာက္ ပစ္ေဖာက္လုိက္ေတာ့လည္း သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္ ပီပီျပင္ျပင္မရွိတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကုိယ္တုိင္ ၀င္ႏႊဲ လုိက္ၾကပါေသးတယ္။

ရွစ္ေလးလုံးေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ စတင္ေဖာက္ခြဲလုိက္တဲ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအတြင္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ တုိက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စြန္႔လႊတ္မႈဟာ ေလးစားစရာေကာင္းသေလာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကေတာ့ အေတာ္စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ။ ဒီစက္တင္ဘာ လူထုတုိက္ပြဲဟာ နအဖအဖြဲ႕ကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ ခ်ားသြားေစခဲ့သလုိ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္မႈရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ ဖုံးဖိလုိ႔မရေအာင္ ဖြင့္ျပလုိက္သလုိလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႕တုိက္ပြဲထဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိ ေခါင္းေရွာင္ေတြ၊ ေနာက္ၿမီးဆြဲေတြလုိ႔ လူထုတခ်ဳိ႕က ျမင္လာၾကပါတယ္။
တဆက္တည္းဆုိသလုိ---

အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ မတူဘဲ ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ သတင္းေတြ ထုတ္ျပန္႐ုံသာ လုပ္တတ္တဲ့ အစုိးရ႐ုံးဌာနက အရာရွိႀကီးေတြႏွင့္ တူေနၿပီး ပါတီကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ စည္း႐ုံးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔ မႀကိဳးပမ္းဘဲ နာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္းတသင္းေလာက္ပဲ လႈပ္ရွားေနၾကတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေဒၚစုမရွိရင္ ေခါင္းေဆာင္မရွိ၊ ဘာလႈပ္ရွားမႈမွမရွိ၊ အားလုံးဟာ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ စတဲ့ အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ ထြက္ေပၚလာေနတယ္။ ဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတာလဲ။

ရွင္းပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြသာရွိၿပီး လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ကုိင္စြဲက်င့္သုံး ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းစဥ္မရွိလုိ႔ပါပဲ။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွာ တပါတီလုံး ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းစဥ္မရွိသလုိ၊ ေပၚလစီ နည္းနာလုပ္ဟန္ စတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တရပ္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ ဒီေတာ့လည္း လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္ေတြေနာက္ကုိ သန္႔စင္ရာ က်ည္ေပြ႕လုိက္ ေျဖရွင္းေနၾကရတာေပါ့။

“ဒါေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာမွလုပ္ၾကတာေပါ့” သေဘာထားမယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ အေတာ္တာ၀န္မဲ့ရာ က်ပါလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ေတာ့လြတ္မယ္ဆုိတာ ဗိုလ္သန္းေရႊကလြဲလုိ႔ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီေတာ့ လြတ္လာႏုိင္စရာမရွိပါဘူး။ ဒါကုိ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ႐ုံးခန္းထဲက ထုိင္ေစာင့္ေနႏုိင္ေပမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့ ထုိင္ေစာင့္ေနမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနမွာပါပဲ။

ျမင္သာသေလာက္ ေျပာရရင္ အခုဆုိ ျပႆနာေတြက တန္းစီေစာင့္ေနပါၿပီ။ နအဖရဲ႕ လမ္းျပ ေျမပုံအရကုိ မၾကာခင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရေတာ့မည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္ ျပဳၾကရေတာ့မည္။ တဆက္တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ရွင္းလင္း ေအာင္ အေျဖေပးရမည့္ ေမြးခြန္းေတြကလည္း နည္းမွာမဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သေဘာထား ဘာလဲ၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚ သေဘာထား ဘာလဲ၊ ဖြဲ႕စည္း မည့္လႊတ္ေတာ္အေပၚ သေဘာထား ေျဖၾကားေပးၾကရပါလိမ့္မည္။

အခုလာမည့္ (၂) ႏွစ္တာကာလာဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးကံၾကမၼာအတြက္ အေရးႀကီးလွသလုိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ အနာဂတ္အတြက္လည္း အေရးပါလွပါတယ္။ ဒီလုိ ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏုိ္င္ငံေရး ကံၾကမၼာအတြက္ အေရးပါလွတဲ့ကာလမွာ ျပည္သူေတြဘက္က တခုတည္းေသာ အတုိက္အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ မလြဲမေသြ လမ္းၫႊန္ သေဘာထား ေတြ အေျဖေပးရပါေတာ့မည္။ ဒီအခ်ိန္မွာ လမ္းၫႊန္သေဘာထား မွန္ကန္ဖုိ႔ အေရးႀကီးသလုိ အေျဖမမွားဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

လတ္တေလာလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးခ်က္

(၁) ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ၊ ျပည္သူေတြအေနႏွင့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရး အခင္းႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကုိပဲ အားေပး၀န္းရံ ေထာက္ခံရမွာပါ။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အခုိင္အမာရပ္တည္ၾကရပါလိမ့္မည္။

(၂) တခ်ိန္တည္းမွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစု ေတြ၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းေတြႏွင့္အတူ ပူးတြဲလႈပ္ရွားႏုိင္မည့္ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ (သုိ႔မဟုတ္) လက္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကုိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါ တယ္။ အဆုိပါ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ လတ္တေလာဦးတည္ခ်က္ဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ေရးျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အင္အားစုမ်ား
ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေျခလွမ္းေတြလည္း ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။

(၃) အဆုိပါ ဘုံလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ေဖာ္ထုတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုတရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈတရပ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲကုိ အာမခံခ်က္ေပးတာ ပါတီ၊ တပ္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဆိုတဲ့ ျပဒါးရွင္ (၃) လုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါတီေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္ေနၿပီဆုိရင္ တပ္ေပါင္းစုကုိ ေခ်ာင္ထုိးထားတတ္ၿပီး အက်ပ္အတည္း ဆုိက္ၿပီဆုိမွ သတိရတတ္တဲ့ အမွားမ်ဳိးကုိ သတိထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္အယ္လ္ဒီအေန ျဖင့္ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း၊ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးစုံပါ၀င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္း စုတရပ္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါၿပီ။

(၄) အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျပဒါးရွင္ (၃) လုံးဟာ ေအာင္ပြဲအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးမည့္ အေျခခံ အင္အားျဖစ္ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေအာင္ပြဲခံမည့္ ေျခလွမ္းေတြကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးမွာ နည္းပရိယာယ္ လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပရိယာယ္လုပ္ငန္းစဥ္ မွန္ကန္မွ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပရိယာယ္လုပ္ငန္းစဥ္မွန္ကန္ဖုိ႔
လက္၀ဲလက္ယာ တိမ္းေစာင္းမႈေတြကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

နည္းပရိယာယ္လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိတာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္းလမ္း၊ ဥပေဒ တြင္းႏွင့္ ဥပေဒပလုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္း စတဲ့ တုိက္ပြဲသဏၭာန္ မ်ဳိးစုံကုိ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနအလုိက္ သမမွ်တေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးရတာျဖစ္လုိ႔ ေခါင္း ေဆာင္မႈအႏုပညာကုိ စမ္းသပ္တဲ့ မွတ္ေက်ာက္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီမွတ္ေက်ာက္ေပၚမွာ အန္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြ၀င္ၿပီး အစစ္ေဆးခံၾကရပါလိမ့္မည္။
(က) အေျခခံဥပေဒကုိ အာခံမွာလား၊ နာခံမွာလား။
(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးလား၊ ၾကဥ္ေရးလား။
(ဂ) ၉၀ ရလဒ္စြန္႔ေရးလား၊ ပါတီစြန္႔ေရးလား။
ဒီအေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ မၾကာမီ မလြဲမေသြ အေျဖေပးၾကရပါေတာ့မည္။

(၅) ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနတဲ့ အန္အယ္လ္ ဒီပါတီ ဒီေန႔ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ တာ၀န္ႀကီးေလးသလုိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဖိအားကလည္း အလြန္ႀကီးမားလွေၾကာင္းကုိ အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳၾကရပါလိမ့္မည္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္းထန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး မုိးသက္မုန္တုိင္းၾကားမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတဲ့ ခေယာင္းလမ္းကလည္း ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) တုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေျပာရရင္ ရွစ္ေလးလုံးကာလက တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ (၆၀) တန္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ယခုအခါ အသက္ (၈၀) ေက်ာ္ အုိမင္းတြင္းဆုံးဘ၀ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီေန႔ထိ အန္အယ္လ္ဒီပါတီရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအလံ၊ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအလံ၊ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးအလံေတြ ဆက္လက္လြင့္ပ်ံေနႏုိင္တာ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳၾကရမွာပါ။

တခ်ိန္တည္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဒီကေန႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္း ႀကီးမားလွသလုိ ေရွ႕ဆက္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ေတြကလည္း မ်ားျပားေလးလံလွတာကုိ သတိျပဳရမွာပါ။ ဒီလုိအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ဖယ္ရွားပယ္လွန္ေရး သေဘာထားမ်ဳိး မထား အပ္ပါ။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ နာခံ၀န္းရံေရးသေဘာထားမ်ဳိးသာ ထားရွိ ထုိက္ပါတယ္။

အျခားတဖက္မွ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ မႏုိင္၀န္ထမ္းေနၾကရေသာ လူႀကီးမ်ားကလည္း လက္ရွိ အေျခအေန ေတာင္းဆုိမႈႏွင့္ ကုိက္ညီမွ်တမည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအင္အား ျဖည့္တင္းေရးကုိ အေလးေပး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ၾကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီမွာ အစမ္းသပ္ခံၿပီး လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္မ်ား ရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလုံးမွ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအထိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိလည္း စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း ေမြးျမဴတည္ေထာင္သင့္ပါတယ္။ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ကိန္းဆုိက္ေနေသာ ေခတ္သမယတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဆက္ မျပတ္ေရးကုိ အေလးထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ အေရးေတာ္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ (၅၀) ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔လုိ ဗမာျပည္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႕မွာ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ ေအာင္ပြဲရေရးရဲ႕ အဓိကဆက္ထုံးဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာကုိ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိမရွိအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာမရွိ

ဘင္ဂ်မင္ ဇာဗက္စကီး (ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သုေတသနအရာရွိ၊ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔)


“က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ကို ခ်ီတက္ရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ေရွ႕ကို ခ်ီတက္ရမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္ေၾကာင္း လွည့္စရာမရွိဘူး” ဆိုတဲ့ စကားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၈၈၈၈) အေရးအခင္းမွာ
ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံထဲကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရသူတဦးက က်ေနာ့္ကို ေျပာျပတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ျပည္သူ႔အာဏာဆိုတာ ျဖတ္ခနဲ အခ်ိန္ေလး ရလိုက္ေပမယ့္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာခ်ီတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြဟာ မျဖစ္စေလာက္ တိုးတက္မႈေလးနဲ႔ ဖိႏွိပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရတုန္းပါ။

အနာဂတ္ ေကာင္းစားေရးအတြက္ဆိုရင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳ မထားသင့္ ေတာ့ပါဘူး။ ဒီခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖို႔ ျပတ္သားထိေရာက္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ စတင္သင့္ေန ပါၿပီ။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတြေပၚမွာ ခ်ီတက္ၿပီး အစိုးရ ဆီမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ (၁) လခြဲေလာက္ ၾကာၿပီး တဲ့အခါမွာ ဆႏၵျပတဲ့ ပမာဏဟာ ႀကီးထြားလာၿပီး ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ခံမႈေတြလည္း ရသလို ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာပဲ အစုိးရရဲ႕ လံုျခံဳေရးတပ္ေတြ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ဆႏၵျပမႈေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြင္းေတာ့တာပါပဲ။ အစိုးရဘက္က ျပည္သူေတြ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး က်န္တဲ့အေရအတြက္ မသိရတဲ့ လူေတြကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈဟာ တကမာၻလံုးကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္း မွာရွိတဲ့သူေတြေရာ၊ ျပည္ပမွာရွိတဲ့သူေတြကပါ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ့ “နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီ” လို႔ ယံုမွတ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလို စံတင္ေလာက္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဘယ္လိုလုပ္ သည္းခံႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္သူေတြ အတြက္ ေၾကကြဲစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ “နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီ” လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ထင္တာ မွားေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက အတိုက္အခံပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ လည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ စံျပေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ (၁၉) ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ (၁၃) ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္း ခံထားရတယ္။ ေဒၚစုပါတီရဲ႕ လူၾကီးပိုင္း အဖြဲ႕၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္ဟာလည္း (၁၉) ႏွစ္ လံုးလံုး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံထားခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပစ္မရွိလည္း ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ႏွစ္အရွည္ဆံုး အက်ဥ္းသားတေယာက္ေတာင္ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။ အသက္ကလည္း (၇၈) ႏွစ္ေတာင္ ရွိၿပီ။ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ကတည္းက ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြဆိုတာလည္း မနည္းဘူး။ ေထာင္ထဲမွာတင္ ေသသြားတဲ့သူေတြကပဲ (၁၃၇) ဦးရွိတယ္။ ေသၾကတဲ့အထဲမွာ တခ်ိဳ႕က ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လို႔၊ အခ်ိဳ႕က ေဆးကုသမႈ ဂ႐ုတစိုက္ မရွိခဲ့လို႔ပါ။

အခု ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲက သံုးပံု တပံုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းၿပီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းဆိုတာကလည္း (၈၈၈၈) ကတည္းကဆိုရင္ အၾကင္နာမဲ့တဲ့၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို ျပည္သူေတြက အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုတဲ့ အဓိက တတိယေျမာက္ အင္တိုက္အားတိုက္ ဆႏၵျပမႈပါပဲ။ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြဲ ႏွိမ္နင္းမႈ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ရက္စက္မႈေဘးကေန သီသီေလး ေျပးလာၾကတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ က်ေနာ့္ကို ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေျပာျပၾကပါတယ္။

ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ျပင္ပ၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ မီးေမာင္းထုိးထားမႈ မ်က္ကြယ္မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း ေတြကို ဆက္တိုက္ စစ္ဆင္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ စစ္ဆင္မႈခံရတဲ့အထဲမွာ ကရင္လူမ်ိဳးစုေတြလည္း ပါတာေပါ့။ စစ္တပ္က ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA) ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြဆိုတာ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ေတြကတည္းကပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္က စစ္တပ္ဟာ ကရင္ လူမ်ိဳးေတြကို ေနာက္ထပ္ အင္တိုက္အားတိုက္ ထိုးစစ္ဆင္တယ္။ ဒီေန႔အထိလည္း တိုက္ေန တုန္းပဲ။ ဒီတခ်ီမွာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ (KNLA) ကိုေရွာင္ၿပီး အကာအကြယ္မဲ့တဲ့ ရြာသူရြာသားေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး စစ္ဆင္ေနတယ္။

စစ္တပ္ဟာ ကရင္လူမ်ိဳးေတြအေပၚမွာ စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီး အက်ယ္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္တာေတြ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြ၊ အာဏာသံုး အစေဖ်ာက္မႈေတြ၊ တရားလက္လြတ္ ဖမ္းဆီးတာေတြ၊ အဓမၼ ခိုင္းေစတာေတြ၊ သီးႏွံေတြ ဖ်က္ဆီးတာေတြ၊ မတရား သိမ္းတာေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိတ္ပင္တာေတြ၊ မတရား အခြန္အခ ေကာက္ခံ ဒဏ္႐ိုက္တာေတြ၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေထာင္တာေတြ ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြကို ညႇဥ္းပန္းတာေတြရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးဆက္တခုကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီတဲ့ လူေတြဟာ ကိုယ့္အရပ္ေဒသေတြကို စြန္႔ခြာၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြဆီ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရတာပါပဲ။ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ (၅၁) သန္းရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရထဲမွာ ရြာပုန္းရြာေရွာင္ လုပ္ေနၾကရတဲ့ လူအေရအတြက္က (၅) သိန္းထက္ မနည္းဘူး။ က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္အရဆိုရင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ အေျခအေနေတြနဲ႔ ေနထုိင္ေနၾကရၿပီး အျမဲ ေၾကာက္စိတ္၀င္ေနၾက တယ္။ သူတို႔အေၾကာင္းကို ကမာၻကေတာင္ သိမွ သိပါ့မလားလို႔ေတာင္ က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတယ္။

အဲလို ရြာပုန္းရြာေရွာင္ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြအားလံုးရဲ႕ တ၀က္ေလာက္ကိုသာ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြက ဒုကၡသည္ေတြအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ အမ်ားစုက တရား၀င္ဒုကၡသည္ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရတဲ့အျပင္ ရတဲ့အခြင့္အေရးကလည္း နည္းလြန္းလွတယ္။ ကေလးမ်ိဳး ဆက္သစ္တခုလံုး ႏုိင္ငံျခားမွာ ေမြးလာတဲ့အေလ်ာက္ ဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ကမာၻ႕ အခုိင္မာဆံုး၊ အရဲရင့္ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာၾကတယ္။ (၈၈ မ်ိဳးဆက္
အဖြဲ႕၀င္ေတြေပါ့ေလ။)

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးလက ျမန္မာႏုိင္ငံကို နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္လာေတာ့ အစိုးရဟာ မုန္တိုင္း ဒုကၡသည္ေတြကို ဒီအတိုင္း လစ္လ်ဴ ရႈထားတယ္။ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ မိမိျပည္သူေတြ စား၀တ္
ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားေတြ၊ သံတမန္ေတြ၊ သတင္း ေထာက္ေတြ၊ မုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြက ထိတ္လန္႔တၾကားနဲ႔ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ က်ေနာ့္ကို ထပ္တလဲလဲ ေျပာျပၾကတယ္။

အစိုးရဟာ အင္အား (၄) သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ စစ္တပ္အင္အားကို မုန္တိုင္းသင့္ေဒသေတြမွာ တပ္ျဖန္႔ဖို႔ ျငင္းဆန္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီကိုလည္း ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ကယ္တင္ရ မယ့္အစား အာဏာပိုင္ေတြဟာ ကိုယ္က်ိဳးနည္းၿပီး ေသာကမီးေတြ ေတာက္ေနတဲ့၊ ထိတ္လန္႔တ ၾကား ျဖစ္ေနတဲ့၊ ေသသူေတြအတြက္ ပူေဆြးေနတဲ့၊ ငတ္မြတ္ဆာေလာင္ေနတဲ့သူေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ မဲေပးဖို႔ပဲ အဓမၼအက်ပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ဆို တာကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးကို မကာကြယ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ဥပေဒက်ဴးလြန္တဲ့ အရာရွိအရာခံေတြကို အျပစ္ကေန လြတ္ေအာင္ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္ေနတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္ေတြ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ထြက္ခြာတာရယ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အစုိးရရဲ႕ တုံ႔ျပန္တာရယ္ေတြက လူသားဒုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာေၾကာင့္မို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ နည္းစနစ္ကို က်င့္သံုးလာရတယ္။ ကုလသမဂၢကလည္း (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက တရား၀င္အရာရွိေရာ တရားမ၀င္အရာရွိေတြပါ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူေပါင္းမ်ားစြာ ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလထဲမွာဆို ေနာက္ႏွစ္ခုေတာင္ တိုးလာတယ္။ ခုဆို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈအဖြဲ႕ အမ်ားအျပား ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကေတာ့ နည္းနည္းပဲ ရွိရင္ရွိမယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ လံုး၀ မရွိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ကုလသမဂၢမွာ တကယ္အာဏာရွိတဲ့ လုံျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ျမန္မာအစိုးရကို ထိေရာက္တဲ့ အေေရးယူမႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ မလုပ္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္လည္ပတ္တာ မလုပ္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ စစ္လက္နက္ေတြ တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး အေရးယူတာမ်ိဳးလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္ အေရး မွတ္တမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရံႈ႕ခ်တဲ့ တခုတည္းေသာ အေျဖကေတာ့ (၂၀၀၇) ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ
ရီလမွာ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွက မဲေပးခဲ့ၿပီး အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားကေတာ့ မဲမေပးဘဲ ေနခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရးေကာင္စီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥကၠ႒အေနႏွင့္ ထုတ္ သည့္ ေၾကညာခ်က္ ႏွစ္ရပ္သာ ရွိခဲ့သည္။ တခုမွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်သည္” ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ေနာက္တခုက (၂၀၀၈) ခုႏွစ္ ေမလမွာ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ “သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး ပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး ေသခ်ာရန္ လိုအပ္သည္” ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြကေတာ့ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲ ႏွိမ္နင္းမႈကို ေ၀ဖန္တယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားတာ ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒီေတာ့ အာဆီယံအဖြဲ႕အစည္းက (အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္) လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္လံုး လံုး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျခြင္းခ်က္မရွိ ခြင့္လႊတ္ေပးေနတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ ကမာၻအင္အား အႀကီးဆံုး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း စိုးရိမ္ တႀကီး ျပစ္တင္ရံႈ႕ခ်တာေလာက္ပဲရွိတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္းနဲ႔အတူ နာဂစ္မုန္တိုင္းအေပၚ စစ္အစိုးရ တံု႔ျပန္မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မွာရွိတဲ့ အႀကီးမားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရဲ႕ “နိဂံုး” ျဖစ္မယ္လုိ႔ လူအမ်ားစုက ေမွ်ာ္ လင့္ထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိဂံုးျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ ဒီတႀကိမ္ေတာ့ ျမန္မာ့အေရးဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားေတြ (“၈၈မ်ိဳးဆက္” ေက်ာင္းသားေတြဟာ ရဲ၀ံ့စြာနဲ႔ ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္ေနတယ္) တင္ မကေတာ့ဘူး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အာရွအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ အႏွစ္ (၂၀) ဆိုတာ ရွည္လ်ားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေပမယ့္ သိပ္ေတာ့ ေနာက္မက်ေသးပါဘူး။

(ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သုေတသနအရာရွိ ဘင္ဂ်မင္ ဇာဗက္စကီး၏ No moving backwards for Myanmar ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္)
တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအတြကအာဏာရွင္စနစ္ကုိ ငါတုိ႔ျငင္းဆုိသည္္

ေယာေဆြ
တုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ကၽြန္ႏုိင္ငံ၊ တုိ႔လူမ်ဳိးသည္ ကၽြန္လူမ်ဳိးအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ ၾကာျဖစ္ခဲ့ဘူးၿပီ။ လက္နက္စြဲကုိင္ျခင္းမရွိေသာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ လူစုဓားကုိင္ၿပီး မင္းလုပ္ခဲ့ၾက ေသာ ေရွးပေဒသရာဇ္ဘုရင္မ်ား၊ ေသနတ္ လက္နက္စြဲကုိင္၍ ျပည္သူကုိ ကၽြန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္သခင္ႀကီးမ်ား၊ ထုိ႔ ေနာက္ အေျမာက္၊ ေသနတ္၊ ေလယာဥ္အစုံအညီႏွင့္ ၀င္ေရာက္
သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကေသာ နိပြန္ဂ်ပန္ မာစတာမ်ား၊ ထုိအာဏာရွင္ အားလုံး၏ တူညီေသာ အခ်က္မွာ ျပည္သူ၏ အလုိဆႏၵမပါ၊ အာဏာကုိ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္အထက္ ရယူၾကၿပီး အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဖုိ႔ ၀န္မေလးၾကျခင္းပင္။

အစြယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါက အစြယ္မဲ့ေသာ သတၱ၀ါအေပၚ၊ အခၽြန္အတက္ရွိေသာ သတၱ၀ါက အခၽြန္အတက္မဲ့ေသာ သတၱ၀ါအေပၚ၊ အားႀကီးေသာသတၱ၀ါက အားနည္းေသာ သတၱ၀ါအေပၚ ထင္သလုိျပဳက်င့္ခြင့္၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္းခြင့္သည္ ေတာတြင္းတိရစာၦန္ ဥပေဒသာျဖစ္သည္။ လက္နက္ရွိသူက လက္နက္မဲ့သူအေပၚ ထင္သလုိအႏုိင္က်င့္ ဗိုလ္က်ေတာင္းဆုိရန္ မည္သည့္ လူသားတြင္မွ အခြင့္အေရးမရွိ။ ထုိ႔အတူ လူသားသည္ လက္နက္ကင္းမဲ့ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေတာတြင္း တိရစာၦန္ဥပေဒကုိ ထိတ္လန္႔က်ဳိးႏြံစြာ လုိက္နာရန္ တာ၀န္မရွိ။

လူတုိ႔ေမြးဖြားလာျခင္းငွာ အားႀကီးသူျပဳသမွ် ငုံ႔ခံ၍ ကၽြန္အျဖစ္ အသက္ရွင္ၾကရန္ မဟုတ္။ လူသည္ လြတ္လပ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ကိန္းေအာင္းေမြးျမဴရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ ႏႈတ္စကား ေျပာၾကားႏုိင္ရန္၊ လြတ္လပ္ေသာ အျပဳအမူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခြင့္ အေရးတုိ႔ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသည့္အခါ ထုိအာဏာရွင္တုိ႔ကုိ ျငင္းဆုိရန္၊ ခုခံရန္၊ ဆန္႔က်င္ရန္၊ တြန္းလွန္ရန္ လူသားတြင္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး၊ ေရွာင္လြဲခြင့္မရွိေသာ ေမြးရာပါ တာ၀န္ ျဖစ္လာရေပသည္။

ထုိအခြင့္အေရးကုိ စြဲကုိင္၍ ထုိတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ ၁၈၈၅ မွ ၁၉၄၂ အထိ ျမန္မာျပည္သား ငါတုိ႔အဘုိးအဘြား၊ အမိအဘတုိ႔သည္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပုံ၊ အလုပ္သမားသပိတ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ဌာနေပါင္းစုံသပိတ္၊ လူ ထုတုိက္ပြဲမ်ဳိးစုံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္။

ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသာ အခါ ၁၉၄၂ တြင္ ဂ်ပန္လက္ေအာက္ခံ (BIA) စစ္တပ္ႀကီးဖြဲ႕ၿပီး အဂၤလိပ္ တုိ႔ကုိ တုိက္ထုတ္ေသာပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ဂ်ပန္ကၽြန္ျဖစ္ရျပန္သည္။ ၁၉၄၅ တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲၾကျပန္သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ အဂၤလိပ္ကၽြန္ ျဖစ္ၾကရျပန္သည္။

၁၉၄၅ ေမလမွ ၁၉၄၈ ၾကား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးမရွိေတာ့။ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေသနတ္ကုိင္ တုိက္႐ုံ သက္သက္ျဖင့္ မရခဲ့။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးရန္အသင့္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္သူမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ ထပ္မံဆင္ႏႊဲရန္ အသင့္ရွိေနေသာ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မည္သည့္စြန္႔လႊတ္မႈကုိမဆုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ပုိင္းျဖတ္ထားေသာ ျပည္သူတရပ္လုံး၏ အားကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ မလြန္ဆန္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ျပည္သူတုိ႔၏ “ေနသူရိန္” ညီလာခံ ႏုိင္ငံေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ဂႏၵီစာခ်ဳပ္၊ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္၊ လက်္ာဖရီးမင္း စာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ထုိင္ စာခ်ဳပ္အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး လြတ္လပ္ေရး အရယူခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ (၄) ရက္။ ဤႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံ၊ ဤလူမ်ဳိးသည္ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻသုိ႔ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ ေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ (၅) တြင္ ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အပုိဒ္ (၅)။ ။ ငါတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္ မဟုတ္။ မည္သူတဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႕တသင္း၏ ပုဂၢလိကအပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူတဦး တေယာက္၊ တဖြဲ႕တသင္းက ခ်ဳပ္ကုိင္အႏုိင္သိမ္းယူ၊ အက်ဳိးခံစားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ ---လူ အေပါင္းတုိ႔ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္း၏ အက်ဳိးကုိ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္အံ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္၊ မစြန္းမၿငိ------ လူအေပါင္းတုိ႔ ဆႏၵ သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအျဖစ္ကုိ ငါတုိ႔ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ငါတုိ႔ အပုိင္ရၿပီ။----ဤ ငါတုိ႔ ေၾကညာခ်က္ကုိ တကမာၻလုံး တေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း။

လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံတခုသက္တမ္းတြင္ တႀကိမ္သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရွိေသာ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိ ေတာ့သည့္ အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းျဖစ္သည္။

ကမာၻစစ္ ျပာပုံဘ၀မွ ငါတုိ႔႐ုန္းထခဲ့ၾကသည္။ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္အဆီး မ်ဳိးစုံၾကားမွပင္ လြတ္လပ္ေရးသစ္ပင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ၀န္းက်င္ ေရာက္ေသာအခါတြင္မူ ထုိ လြတ္ လပ္ေရးသစ္ပင္၌ အသီးအပြင့္မ်ား စတင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ၾကရၿပီ။ ထုိအခ်ိန္က ငါတုိ႔ႏုိင္ငံသည္----

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေအာက္က ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္
ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အစုိးရ
ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘက္မလုိက္ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံ။ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အႀကီးအကဲတုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေနရေသာ ႏုိင္ငံ။
စီးပြားေရးအားျဖင့္ ဘဏ္တုိက္တြင္ ေရႊအျပည့္၊ ေငြအျပည့္ျဖင့္ အာရွ၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေသာႏုိင္ငံတခု။
စုိက္ပ်ဳိးေရးအားျဖင့္ ကမာၻတြင္ ဆန္အမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔ေသာႏုိင္ငံ။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အေစာဆုံးေသာ ႏုိင္ငံတကာေလယာဥ္ကြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလုိင္း။
စက္မႈလက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔စျပဳေနေသာႏုိင္ငံ။
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအားျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံအားလုံးက စံနမူနာျပဳ ေငးၾကည့္ေနရေသာႏုိင္ငံ။
က်န္းမာေရးအားျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံး ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ေဆးကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈ။
ပညာေရးအားျဖင့္ အာရွ၏ထိတ္တန္းႏုိင္ငံ။
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ရွိေသာ သတင္းစာနယ္ဇင္းေခတ္။


၁၉၆၂ မတ္လ (၂) ရက္။ ထုိလြတ္လပ္ေရး သစ္ပင္ပ်ဳိသည္ ႐ုတ္ျခည္း ခါးလယ္မွ ပုိင္းျဖတ္ျခင္း ခံလုိက္ရသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ အရပ္သား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားအားလုံး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ လြတ္လပ္ေရး ႐ုတ္တရက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရျပန္သည္။ ၁၉၆၂ မွ ယေန႔တုိင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္။ အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္း၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ မေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေပ။

ထုိအာဏာရွင္စနစ္သည္---

တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပါက္ဖြားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ စကၠဴစုတ္အျဖစ္ ဆြဲဆုတ္ပစ္ခဲ့သည္။
ျပည္သူကုိ ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္သည့္ လူတဦးတစုက ျပည္သူ႔အာဏာကုိ အပုိင္သိမ္းယူ ထားသည့္ အာဏာရွင္အစုိးရ။
“တရားဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ” အာဏာရွင္လူတစုအလုိက် ထင္သလုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားစီရင္မႈ။
ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ အာဏာရွင္တုိ႔ ထင္သလုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ။


ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္သည္ ေအာက္ပါခါးသီးဖြယ္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုိ ေပါက္ဖြား ေစခဲ့သည္။

(က) ငွက္ေပ်ာသီးသည္ ငွက္ေပ်ာပင္ကုိ သတ္သကဲ့သုိ႔၊ ၀ါးသီးသည္ ၀ါးပင္ကုိ သတ္သကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူက ေမြးေကၽြးခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္သည္ မိဘျပည္သူကုိ ျပန္လည္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ တပ္ဘ၀ ေရာက္ ခဲ့ရသည္။

(ခ) ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ဥပေဒမဲ့ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ သုံးေလးေထာင္ခန္႔သာ ရွိေတာ့ရာမွ ယခုအခါ သုံးေသာင္းေလးေသာင္း။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။

(ဂ) တုိင္းတပါးသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ လက္နက္မဲ့ ေတာသူ ေတာင္သား တုိင္းရင္း သားမ်ား သိန္းဂဏန္းရွိေနၿပီ။

(ဃ) ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းေသာ ႏုိင္ငံအမ်ားက ေဘးဖယ္၀ုိင္းက်ဥ္ခံေနရသည့္ အာဏာရွင္တုိ႔အုပ္စုိးခံ သိကၡာမဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္။

(င) စီးပြားေရးအားျဖင့္ ဘဏ္တုိက္ရွိ ေရႊ၊ ေငြမ်ား ကုန္ခန္းသြားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေႂကြးၿမီမ်ားျဖင့္ ႏြံနစ္ေနသည့္ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံတခု၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ေအာက္ဆံုးပိတ္ ႏုိင္ငံတခု။

(စ) ႏုိင္ငံသားတုိ႔ သံုးစဲြရန္ အပ္၊ ဓား၊ အုိးခြက္ပန္းကန္မွအစ အ၀တ္အထည္၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအလယ္၊ ယာဥ္ကား၊ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ သံထည္၊ ဘိလပ္ေျမအဆံုး တုိင္းတပါးက တင္သြင္းေနရေသာႏုိင္ငံ။

(ဆ) စုိက္ပ်ဳိးေရးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့႐ုံမက မၾကခဏ ဆန္စပါးသီးႏွံ ရွားပါးမႈပင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာႏုိင္ငံ။

(ဇ) သားစဥ္ေျမးဆက္ သံုးမကုန္ႏုိင္ဟု မွတ္ယူခဲ့ေသာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ တခုႏွစ္အတြင္းပင္ ကုန္ခန္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားေစခဲ့ၿပီ။

(စ်) ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆးမရွိေတာ့႐ုံမက ေဆးဘက္၀န္ထမ္းအမ်ားတုိ႔သည္ လူနာႏွင့္ ေငြရွာစားေနရေသာ အသျပာေဆး၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ရၿပီ။

(ည) ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း စာသင္ၾကားေရးစနစ္ ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးသြား႐ုံမက ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေငြရွာစားေနရေသာ အသျပာဆရာမ်ားဘ၀ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီ။

(ဋ) အဆုိးဆံုးအျဖစ္ ႏုိင္ငံသားလူငယ္မ်ား တုိင္းတပါးသုိ႔ ကၽြန္ခံသြားေနရၿပီ။ ေယာက်္ားလူငယ္ အမ်ားသည္ သူတပါး မလုပ္လုိေသာ အလုပ္ကုိ နည္းပါးေသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ကာယကၽြန္အျဖစ္ လုပ္ေနရၿပီး မိန္းကေလးငယ္အမ်ား ကာမကၽြန္ဘ၀ ေရာက္ေနၾကရၿပီ။

(ဌ) ျပည္သူတုိ႔ လြတ္လပ္ရမည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ လက္နက္စဲြကုိင္ျခင္း မရွိေသာ ျပည္သူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ေသာင္းေက်ာ္ က်ေရာက္ခံခဲ့ၾကရၿပီ။

(ဍ) လြတ္လပ္ျခင္းကင္းစြာ အာဏာရွင္အလုိက် ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကရသည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ား။

(ဎ) တုိင္းျပည္အက်ဳိးမငဲ့ကြက္၊ ကိုယ္က်ဳိးသက္သက္သာ ၾကည့္ေတာ့သည့္ အခြင့္သာလွ်င္ ဘနဖူး သိုက္တူးဖုိ႔ ၀န္မေလးေတာ့သည့္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား လူေပါင္းမ်ားစြာ “အာဏာရွင္စနစ္ႏြံ” မွ ေပါက္ဖြားႀကီးထြားေစခဲ့ၿပီ။

ျပည္သူလြတ္လပ္ျခင္းမရွိလွ်င္ ႏုိင္ငံသည္လည္း လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္ေတာ့ေပ။ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အသက္ေပးလႉခဲ့ၾကသူမ်ား ခုအခ်ိန္ အသက္ရွိေနလွ်င္ သူတို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဘာေျပာၾကမည္နည္း။

တို႔ႏုိင္ငံ ႀကီးစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအမွား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးၿပီ။

*အဘုိးအဘြားတုိ႔ ထားရစ္ခဲ့သည့္ ခက္ခဲႀကီးေလးသည့္ သမုိင္းေပး၀န္ကုိ မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ရန္...
*တုိ႔ ညီငယ္ ညီမငယ္မ်ား လြတ္လပ္ေသာေလ ႐ွဴ႐ႈိက္ႏုိင္ေစရန္...
*တုိ႔သား၊ တုိ႔သမီးမ်ား လြပ္လပ္ေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ား ျပန္လည္ခံစားႏုိင္ေစရန္...

ယေန႔ေခတ္တြင္ လူျဖစ္ေနရေသာ ငါတုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ထုိစနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိရန္မွတပါး အျခားေရြးရန္ လမ္းမရွိ။ ။
ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ထုိင္းတရားစီရင္ေရးႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ အေျပးကုိ၀ုိင္း/ ၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၈


ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ အဂတိမႈႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္အစား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားျခင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိသာမက ထိုင္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္အား ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ဌာနမ်ားက ေရးသားၾကသည္။

၂၀၀၃ ခု၌ ေျမကြက္တခုကို ဇနီးသည္ ပြတ္ဂ်မန္အား ကာလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း ၿပီး ၀ယ္ႏိုင္ေစရန္ ထိုစဥ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနသည့္ မစၥတာတပ္ဆင္အေနျဖင့္ အာဏာအလြဲ သံုးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးခံရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္လာျခင္း မရွိဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ၿဗိတိန္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာတပ္ဆင္ကမူ ဤသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းမွာ ထိုင္းတရားေရးစနစ္အား အယံုအၾကည္မရွိျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ခံေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားမွတဆင့္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ နာရီပိုင္းအတြင္း၌ တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ၎တို႔ႏွစ္ဦးအား ၀ရမ္းေျပးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ၍ ဖမ္းဆီးမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အာမခံေၾကးေငြမ်ားျဖစ္ေသာ မစၥတာတပ္ဆင္အတြက္ ဘတ္ (၈) သန္းႏွင့္ ဇနီး ပြတ္ဂ်မန္အတြက္ ဘတ္ (၅) သန္း တို႔ကိုလည္း (၅) ရက္အတြင္း လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ၾသဇာႀကီးမားေသာ မစၥတာတပ္ဆင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔ တရားရင္ ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းအေပၚ တုန္႔ျပန္ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ ေပၚေနသည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္အား ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ မစၥတာတပ္ဆင္၏ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ထိုင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘြန္းစရန္ နီယမ္ပရာဒစ္ႏွင့္ အတိုက္အခံ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ အာဘီဆစ္တို႔က ယမန္ေန႔တြင္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘြန္းစရန္က ၎အေနျဖင့္ ထိုင္းတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ ေၾကာင္း၊ ထိုင္းဘုရင္ကလည္း တရား႐ံုးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေရးပါမႈအား အေလးထား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရင္၏ လမ္းၫႊန္မႈကို လိုက္နာၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

၂၀၀၆ ခု ဧၿပီလအတြင္းက ထိုင္းဘုရင္သည္ အေရးပါသည့္ တရား႐ံုး (၃) ခုမွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားကို နန္းေတာ္အတြင္း ဆင့္ေခၚ၍ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရမည့္တာ၀န္သည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈ မ်ားလည္းရွိသည္။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မစၥတာတပ္ဆင္သည္ အျခား သူမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ၎အေနျဖင့္ အံ့ၾသ နားမလည္ ျဖစ္ရေၾကာင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ မစၥတာအာဘီဆစ္က ေျပာသည္။

မစၥတာတပ္ဆင္သည္ ၎ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရတို႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနေသာ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (ပီေအဒီ) မွ အမာခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ဆတ္ခၽြန္ဟာဗန္၊ ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းမ်ားကို တရားစြဲရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံ တကာမွ အံ့ၾသေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာကိစၥမွာ မစၥတာတပ္ဆင္၏ ေရွ႕ေနမ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားအား လာဘ္ထိုးမႈျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ခ်ႏုိင္ခဲ့့သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ပို၍ အံၾသသြားရသည္မွာ ပြတ္ဂ်မန္၊ သူမ၏ေမာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉးတို႔အား တပ္ဆင္မိသားစုပိုင္ တယ္လီကြမ္းလုပ္ငန္း အစုရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းရာ၌ အခြန္ေငြ ဘတ္ (၅၄၆) သန္း ေရွာင္တိမ္း မႈျဖင့္ ယခင္လကုန္က ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပြတ္ဂ်မန္သည္ ေထာင္ဒဏ္ (၃) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ္လည္း အာမခံေၾကး ဘတ္ (၅) သန္းျဖင့္ ေထာင္ျပင္ပ၌ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

မစၥတာတပ္ဆင္ ၿဗိတိန္သို႔ ထြက္ေျပးရန္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အဆိုပါ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈသည္လည္း တြန္းအားတခုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မစၥတာတပ္ဆင္ သည္ ႏွစ္လံုးႏွင့္ သံုးလံုးထီ အ႐ႈတ္အရွင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထိုင္းသြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ဘဏ္မွ အတိုးနည္းေငြေခ်းမႈ အ႐ႈတ္အရွင္း စသည့္ ၎တဦးတည္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ အမႈမ်ားသာမက ၎၏ အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္အတူ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အျခားအမႈ (၅) ခုလည္း ရွိေနေသးသျဖင့္ လြတ္လမ္း မျမင္ေတာ့ဘဲ ထြက္ေျပးသြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာႀကီး၌မူ မစၥတာတပ္ဆင္သည္ လက္ရွိ ၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္စမတ္ႏွင့္ ယခင္လက ေတြ႔ဆံုၿပီး အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္မည္ ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အျပင္ မစၥတပ္ဆင္ျပည္တြင္း၌ ရွိေနျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရအား အယံုအ ၾကည္မရွိျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ပါတီ (PPP) မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ားကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပသည္။

မစၥတာတပ္ဆင္ႏွင့္ နီးစပ္သူ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဆူရာပြန္ကမူ တပ္ဆင္၏ ယခု အျပဳအမႈသည္ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ (PPP) အား ထိခိုက္မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ ထာရစ္ခ်ရန္၀တ္က မစၥတာ တပ္ဆင္ ၿဗိတိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈခြင့္ ေတာင္းမေတာင္းကို ၎ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ မစၥတာတပ္ဆင္၏ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းရန္လည္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုစုေဆာင္းရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားစီရင္ႏိုင္ရန္ မစၥတာတပ္ဆင္အား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး ေတာင္းဆိုမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ထံမွ ေတာင္းဆိုစာမရရွိမခ်င္း စတင္ဦးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသူေဌးႀကီး မစၥတာတပ္ဆင္သည္ ထိုင္းရတ္ထိုင္းပါတီကို ၁၉၉၈ ခုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သက္တမ္းျပည့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၅ တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၎ျပည္ပေရာက္ေနစဥ္ မစၥတာတပ္ဆင္အား အဂတိမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ၂၀၀၆ ခု စက္တင္ဘာလ၌ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ခံု႐ံုးဖြဲ႔၍ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစၥတာတပ္ဆင္သည္ ျပည္ပ၌ လွည့္လည္ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၎၏ လက္ေ၀ခံ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စမတ္ ဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းမွသာ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၎အား စြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ အမွားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေျပာဆိုကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းတရားေရးစနစ္အား မည္သို႔မွ် ထိုးေဖာက္ႀကိဳးကိုင္၍ မရဘဲျဖစ္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ၿဗိတိန္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစိုးရသည္လည္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ၀န္ႀကီးအစားထိုးမႈ၊ ၀န္ႀကီးေနရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိအစိုးရကို အဓိက ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနသည့္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (ပီေအဒီ) အဖြဲ႔ကလည္း မစၥတာတပ္ဆင္ ထြက္ေျပးသြားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တရား႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထြက္ေျပးျခင္းျဖင့္ တပ္ဆင္သည္ ၎၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို ျပသလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုအခါ မစၥတာတပ္ဆင္ႏွင့္ ဇနီးအပါအ၀င္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ ၿဗိတိန္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံ၊ မေတာင္းခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား၀င္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ လာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး မပါ၀င္ဘဲ အမႈမ်ားကို စီရင္ခ်က္ခ်သည္အထိ ဆက္ လက္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္ေန႔တြင္ တရားခံမ်ား မရွိပါက ရက္ေပါင္း (၃၀) သာ ေစာင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ကရီရန္က႐ိုင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လာဘ္စားမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အာဏာသိမ္းမႈမ်ားလည္း မၾကာ ခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးအရ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာအရ ႀကီးမားလွသည့္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ႏွင့္ ဇနီးကို ယခုကဲ့သို႔ အမႈ စစ္ေဆးရန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ စီရင္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ စံထားရမည့္ တရားစီရင္မႈျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တရား စီရင္ေရးစနစ္သည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းလာေၾကာင္းကိုလည္း ျပသရာေရာက္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ။


ကၽြန္းေတာထဲက ငွက္ကေလးတေကာင္

ျငိမ္းေ၀
အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 12 2008 13:58 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

၁၉၉၉- ခုႏွစ္တုန္းကပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာ တရားမ၀င္ လာေရာက္ေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြက စစ္ဆင္ေရးႀကီး လုပ္ၿပီး ဖမ္းပါတယ္။ တၿမိဳ႕လံုး ပါတ္ၿပီး စစ္သားေတြ၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေတြ၊ ရဲေတြ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက ကားေတြ တန္းစီၿပီး ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္ လုပ္ၿပီး ဖမ္းတာပါ။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာလည္း ရဟတ္ယာဥ္ တစင္းက ၀ဲေနပါေသးတယ္။ ဒီတုန္းက အခုလို တရား၀င္ အလုပ္သမား လက္မွတ္ေတြလည္း ထုတ္မေပးေသးတဲ့ အခ်ိန္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သားေတြဆိုတာ ၾကက္ေတြ ငွက္ေတြကို ျခင္းထဲ ေကာက္ထည့္သလို အစုအၿပံဳလိုက္ အဖမ္းခံၾကရ၊ ျပန္ပို႔ခံၾကရတာပါ။ တၿမိဳ႕လံုးမွာ ရိွတဲ့၊ စက္႐ံုေတြမွာ ရိွတဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ အားလံုး ၿမိဳ႕ျပင္ဘက္ ကြင္းေတြ ေတာေတြထဲ ေရာက္ကုန္ၾကပါတယ္။ လူေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ စုၿပံဳၿပီး အဖမ္းခံရတဲ့ ျမင္ကြင္း၊ ေသာင္ရင္းျမစ္ထဲ တေယာက္လက္ တေယာက္ဆြဲၿပီး ရင္ဆို႔ေလာက္ေရမွာ လူတေထာင္ေလာက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ျဖတ္ကူးၾကရတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာ တကယ့္ကို ေၾကကြဲစရာ၊ ရင္နာစရာပါ။ တၿမိဳ႕လံုးလည္း အိမ္ေတြ တခါးေတြပိတ္ ... တိတ္ဆိတ္ သြားလိုက္တာ။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ဆိုတာ ျမန္မာျပည္သားေတြ အမ်ားဆံုး လာေနတဲ့ၿမိဳ႕။ ၿမိဳ႕ခံထက္ေတာင္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ထင္တယ္။

ဒီတုန္းက က်ေနာ္လည္း ေနစရာ ခိုစရာမရိွေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနရာ သံုးေနရာေလာက္ ေျပာင္းေနေပမယ့္ မလံုၿခံဳပါဘူး။ တခါတေလမ်ား ၿခံဳေတြေတာေတြထဲ ဆင္းအိပ္ရတဲ့အထိ မလံုၿခံဳ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ၿမိဳ႕စြန္က ဥယ်ာဥ္ႀကီး တခုထဲမွာ တဲထိုးၿပီး သြားေနရပါတယ္။ ၿမိဳ႕စြန္လည္းျဖစ္ျပန္၊ လူေနကလည္း ႀကဲေတာ့ အဲဒီဖက္ကို ထိုင္းရဲေတြ လာခဲပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ တလစာ ရိကၡာ၀ယ္ၿပီး အဲဒီၿမိဳ႕စြန္၊ ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲက တဲကေလးမွာ ပုန္းခိုက်င္း လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

တေန႔ ... ေန႔လည္ထမင္းစားၿပီးတဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္စိုက္ထားတဲ့ ပဲတိုင္ေတာင္ခင္း၊ ျငဳပ္ခင္း၊ ႐ုန္းပဒီသီး ခင္းေဘးမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတုန္း ငွက္ေအာ္သံတခုကို သတိမထားမိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကိုပဲ ၾကားေနခဲ့ရ ပါတယ္။ ငွက္ကေလးတေကာင္ဟာ က်ေနာ္ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ဟင္းရြက္ခင္းေဘးက ေခ်ာင္းကေလးတခုရဲ႕ တဖက္မွာရိွတဲ့ ကၽြန္းခင္းႀကီးထဲမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေအာ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ငွက္ေအာ္သံက ထူးျခားေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္နဲ႔ က်ေနာ့္နားက သူ႔ဆီကိုပဲ ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ငွက္ကေလး ဟာ က်ေနာ့္တဲနား၊ ကၽြန္းေတာအစပ္အထိ ေရာက္လာလိုက္၊ ကၽြန္းေတာႀကီးထဲ ၀င္သြားလိုက္နဲ႔၊ ဟိုးဖက္ ကၽြန္းေတာအစပ္ေတြဆီ ေရာက္သြားလိုက္နဲ႔။ သူေအာ္တဲ့ အသံကလည္း က်ေနာ္နဲ႔ နီးလာလိုက္၊ ေ၀းသြားလိုက္၊ ျပန္နီးလာလိုက္နဲ႔။

ဒီလို အဆက္မျပတ္ ေအာ္ေနေတာ့ ဒီငွက္ကေလး ဘာျပဳလို႔မ်ားလဲေပါ့။ သူ႔ၾကင္ေဖာ္ငွက္ကေလး ေပ်ာက္သြားလို႔ လိုက္ရွာေနတာမ်ားလား၊ သူ႔အသိုက္ကို တျခားငွက္ေတြ ေျမြေတြကမ်ား ဖ်က္ဆီးလို႔ ေအာ္ေနတာမ်ားလား ... ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြးလိုက္ ... သူ႔အသံကို နားေထာင္လိုက္ေပါ့။ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ၾကာေအာင္ ေအာ္ၿပီးေတာ့မွ ငွက္ကေလးေအာ္တဲ့အသံ တိတ္သြားပါတယ္။ အဆက္မျပတ္ ေအာ္ေနတဲ့ ငွက္ေအာ္သံ တိတ္သြားေတာ့မွပဲ က်ေနာ္လည္း အေမာေျပသလို ျဖစ္ရပါတယ္။ ကာယကံရွင္ ငွက္ကေလး ကေတာ့ ဘယ္လိုေနမလဲ မသိဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ သက္ျပင္းခ်ၿပီးကို အေမာေျဖရပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ... ေနာက္တေန႔ ဒီလိုအခိ်န္ၾကေတာ့လည္း မေန႔တုန္းက ေအာ္ခဲ့တဲ့ ငွက္ကေလးရဲ႕ေအာ္သံကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ၾကားလာရျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ငွက္ကေလးဟာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ၾကာတဲ့အထိ ေနရာအႏွံ႔သြားၿပီး ေအာ္ဟစ္လိုက္ နားလိုက္လုပ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း ငွက္ကေလးရဲ႕ေအာ္သံေဗဒကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာရင္း အလုပ္ေတြ ႐ွဳပ္ရေတာ့ျပန္တာေပါ့။ ဒီငွက္ကေလးက ဘာျပဳလို႔ ႏွစ္ရက္ဆက္ၿပီး ေအာ္ေနရတာလဲ။ ညတုန္းက သူဘယ္မွာ သြားအိပ္ခဲ့သလဲ။ သူ႔အသိုက္ေလးေကာရိွမွ ရိွေသးရဲ႕လား။ သူ႔ရဲ႕ေပ်ာက္သြားတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ သူ႔ူၾကင္ေဖာ္ငွက္ကေလးနဲ႔ အခုထက္ထိ မေတြ႕ေသးဘူးလား။ ေတြ႕တယ္ဆိုရင္လည္း ဒီကေန႔ၾကမွ ဘာျပဳလို႔ ထပ္ၿပီး လိုက္ေအာ္ေနရတာလဲ ...။ က်ေနာ့္အေတြးထဲမွာ ဆိုင္တာေကာ၊ မဆိုင္တာေကာ ဆီေလ်ာ္တာေကာ၊ မဆီေလ်ာ္တာေကာ က်ေနာ္ေတြးႏိုင္သေလာက္ေတြးၿပီး ငွက္ကေလးဋီကာဖြင့္ေတာ့တာပါပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္တေန႔ ... ။

ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္တေန႔ ...

(၅) ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ အခ်ိန္မွန္မွန္ ၾကားခဲ့ရတဲ့ ငွက္ကေလးတေကာင္ရဲ႕အသံကို က်ေနာ္ မၾကားရေတာ့ပါဘူး။ ညေနပိုင္း ေရာက္တဲ့အထိ၊ ညပိုင္းေရာက္တဲ့အထိ၊ အိပ္ယာ၀င္တဲ့အထိ သူ႔အသံေလးကို ၾကားရဦးမလားဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ တခ်ိန္လံုး နားစြင့္ေနခဲ့မိတယ္။

ညအိပ္ေတာ့လည္း အိပ္မက္ထဲမွာ "ငွက္ျမည္သံ" ကို ၾကားလို႔ လန္႔ႏူိးလာခဲ့ရတယ္။ အိပ္ယာထဲက လူးလဲထၿပီး၊ တဲအျပင္ဖက္ ထြက္ရပ္ရင္း ေခ်ာင္းကေလးတဖက္က ကၽြန္းေတာႀကီးဆီ နားစြင့္ထားမိေသးတယ္။

အဲဒီေန႔ကစၿပီး ... (၄) ရက္ေလာက္ ဆက္တိုက္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ငွက္ကေလးရဲ႕ေအာ္သံကို က်ေနာ္ထပ္ၿပီး မၾကားရေတာ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ရယ္ေတာ့မသိ။ ဒီကေန႔အထိ အဲဒီ ငွက္ကေလးအေၾကာင္း ေတြးမိတိုင္း အလိုလို ေၾကကြဲေနမိတာ အမွန္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္မွန္း တကယ္ကို မသိေပမယ့္ က်ေနာ္ ...............။

ဒီလိုနဲ႔ အဲဒီ ငွက္ကေလးကို စြဲၿပီး ဂ်ပန္ဟိုကၠဴ ကဗ်ာေလးတပုဒ္ကို စာရြက္ေပၚမွာေရး ပလပ္စတစ္ ေလာင္းၿပီး၊ က်ေနာ္သြားေလရာ ပိုက္ဆံအိပ္ကေလးထဲမွာ ေဆာင္ထားခဲ့တာ အခုဆိုရင္ (၉) ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ပါၿပီ။

ဘီလံုးငွက္ကေလးတေကာင္
တခ်ိန္လံုး တေန႔လံုး
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ သီခ်င္းဆို
လံုေလာက္သြားတယ္ရယ္ကို မရိွဘူး

ဗသွ်ဳိး
(၁၆၄၄-၁၆၉၄)

အနီေရာင္၀ိညာဥ္ေတြအေၾကာင္း …

ရွင္းနီနီ | ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၀၈

ေၾကာက္တတ္ လန္႔တတ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးလက္ေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရလုိ႔ပဲလား…၊ ဒါမွမဟုတ္ က်မ ႀကီးျပင္းရာ ရပ္၀န္းက က်မကုိေၾကာက္စိတ္နဲ႔ႀကီးထြားလာေအာင္ ေသြးလွန္႔ထား ခဲ့လုိ႔ပဲလား မသိ။ တခုခုဆုိရင္ ေၾကာက္မယ္ လန္႔မယ္၊ အိမ္ထဲမွာ ပုန္းေနမယ္ ဆိုတဲ့မိန္းကေလးမ်ိဳးပါ။ ဒီေလာက္ေတာင္မွ ေၾကာက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးကုိ ေၾကာက္သထက္ေၾကာက္ ေအာင္ ပုတ္ခါတပ္လွန္႔လုိက္တဲ့ အျဖစ္ဆိုးတခုက ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တယ္။

အေၾကာက္တရားနဲ႔ႀကီးျပင္းလာတဲ့ မိန္းကေလးပီပီ မိမိအေပၚတခုခု အဆိုးသက္ေရာက္လာမွာကို ေတြးေၾကာက္ ေလေတာ့ တေယာက္ေယာက္ကုိ ေျပာျပလုိက္ဖုိ႔ မ၀ံ့ရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ က်မဟာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ၾကာတဲ့ အထိ မ်ိဳသိပ္ မႈေတြနဲ႔ႀကီးထြားခဲ့ တယ္။ ဒီအခါ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး မ်ိဳသိပ္ခဲ့တဲ့ပံုရိပ္ေတြကို ဒီၾသဂုတ္လထဲမွာပဲျဖန္႔ၾကဲခ်လုိက္ မိေတာ့တယ္။

… … … … …

ရန္ကုန္မွာေက်ာင္းတက္ရေပမယ့္ က်မရဲ႕တကၠသုိလ္ဟာ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းခဲ့ဘူး။ ရုတ္တရက္ ေငြစကၠဴအေရး အခင္း ျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ တဘာသာပဲေျဖၿပီး ဗရုတ္ဗရက္ နယ္ျပန္ၾကရတယ္။ ရုတ္တရက္ျပန္ဖြင့္လုိ႔ ကသုတ္ ကရက္နဲ႔ စာေမး ပြဲေကာက္ေျဖရျပန္တယ္။ လူေတြကုိ အထူးသျဖင့္ က်မတိ႔ုေက်ာင္းသားေတြကို ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတာလဲ…က်မ နားမလည္ဘူး။ စိတ္ထင္တုိင္း ဖြင့္လုိက္ ပိတ္လုိက္ ပညာေရး အေျခအေနဆိုးႀကီး ေအာက္မွာ က်မရဲ႕ တကၠသုိလ္ဟာ လိမ္ဖယ္လိမ္ဖယ္နဲ႔။ က်မကလည္း တကယ္ညံ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျပည္သူေတြ အံုၾကြရင္ ဘာေၾကာင့္ဒီလုိအံုၾကြမႈေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ နားမလည္ဘူး။ အိပ္မက္ ထဲက တကၠသုိလ္လုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရတာကိုဘဲ အားမလုိအားမရျဖစ္ေနခဲ့သူပါ။ အဲသည္ႏွစ္က နယ္ေက်ာင္းသူ က်မဟာ ေခမရဌ္ ရွမ္းဆုိင္ေလးနဲ႔ ကပ္လ်က္လမ္းမွာ အေဆာင္ငွား ေနရတယ္။

ပရယ္တီကယ္ လုပ္အၿပီး ဗိုက္ဆာတာနဲ႔ အပန္းေျဖရိပ္သာ (RC) ထဲက ျဖတ္၀င္၊ ဂ်ပ္ဆင္ေဘး ကင္တင္းမွာ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ မွာတယ္။ ဆာဆာနဲ႔ စားပြဲေပၚလာခ်တဲ့ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ေမႊးေမႊးေလးကုိ စားမလုိ႔အလုပ္မွာ ရုတ္ တရက္ ကၽြက္စီကၽြက္စီ ေအာ္ဟစ္သံေတြၾကားတယ္။ ဘာျဖစ္ပါလိမ့္။ အပန္းေျဖရိပ္သာဘက္ဆီက ၀ရုန္း သုန္း ကားဆူညံသံေတြၾကားတယ္။

ေခါက္ဆြဲမစားအားေတာ့ဘဲ ကင္တင္းအျပင္ဘက္ကုိ ထြက္ၾကည့္ခုိက္မွာ ေျပးေျပးလႊားလႊား ေအာ္ေအာ္ဟစ္ဟစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြက က်မကုိ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ၀င္၀င္တုိက္သြား ၾကတယ္။ ဘယ္ဘက္က ၀င္တုိက္ လုိက္၊ ညာဘက္က၀င္ တုိက္လုိက္နဲ႔ ေမြးပြသုိးေမြးလြယ္အိတ္ႀကီးတလံုးနဲ႔ က်မဟာ ေျခေထာက္ေတြလည္း မလႈပ္ ရွားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေၾကာက္လြန္း အားႀကီးၿပီး ထံုကပ္သြားလုိ႔ ဘယ္ကုိမွ မေရြ႕ေတာ့ဘဲ အဲသည္ေနရာမွာပဲ လြယ္အိတ္နဲ႔ အတူ လံုးေထြး ပတ္ျခာလည္ေန တယ္။ က်မ တကယ္ ဘာမွ မသိဘူး။ ဘာျဖစ္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္ၾကတာလဲ … ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔အတူ လြယ္အိတ္ႀကီးကို အားကုိးတႀကီး ေပြ႔ဖက္ရင္း ေၾကာင္စီစီျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီမွာ အရပ္ျမင့္ျမင့္ အသားညိဳညိဳနဲ႔ ေက်ာင္းသားႀကီး တေယာက္က"ဟာ..ဒီနားမွာ ရပ္မေနနဲ႔၊ အႏ ၱရာယ္ ရွိတယ္၊ ညီမ လာလာ၊ ဒီဘက္ကထြက္ ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္"ဆုိၿပီး က်မလက္ကုိ အတင္းဆြဲေခၚတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ေရွ႕က ျဖတ္ၿပီး ျပည္လမ္းမ ဘက္ ဂိတ္ေပါက္ရွိရာကုိ သူဆြဲေခၚလာတာ၊ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးလည္း ဒီဂိတ္ကေနပဲ ထြက္ေျပးေနၾကတာ က်မေတြ႕ တယ္။ ေက်ာင္း၀င္းအျပင္ေရာက္ေတာ့ က်မလက္ကို သူလႊတ္ေပးၿပီး ေက်ာင္း ၀င္းထဲကုိ အရွိန္နဲ႔ျပန္ေျပး၀င္သြားတယ္။

အဲဒီ ခဏေလးမွာ က်မသိလုိက္တာက အဲဒီလူဟာ က်မလုိပဲ အေရးအေၾကာင္းၾကံဳရင္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ၊ ဆြံ႔အ ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနမယ့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို အေရးေပၚကူညီမႈေပးေနတာလုိ႔ က်မနားလည္ လုိက္တယ္။ လူေတြအားလံုးဟာ ျပည္လမ္းမေပၚမွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲနဲ႔။ အမ်ားစုကေတာ့ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းၾကားေလးထဲ ေျပး၀င္ေန ၾကတယ္။ က်မ ဖိနပ္လည္း မပါေတာ့ဘူး။ ဘယ္ဆက္ေျပးရမလဲမသိဘူး။

"ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာမေနၾကနဲ႔၊ ေျပးေျပး" ဆိုတဲ့ ေအာ္ဟစ္သံေတြၾကားေနရတယ္။ တကယ္ဆုိ က်မတုိ႔လုိ ႏုႏု နယ္နယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဒီတကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းဟာ အလံုျခံဳဆံုးစိတ္အခ်ဆံုး ျဖစ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ အျပင္လမ္းမႀကီးကမွ အႏၱရာယ္ရွိတာ မဟုတ္ဘူးလား။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မေနတဲ့ အေဆာင္က တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ေခမရဌ္ဆုိင္ရဲ႕ လမ္းၾကားထဲမွာ၊ ဒီေက်ာင္း၀င္းထဲကျဖတ္ၿပီး ျပန္မွရမွာ၊ အရိပ္သံုးပါး နားမလည္တဲ့ကၽြန္မက ေက်ာင္းထဲက ျပန္ျဖတ္ၿပီး အေဆာင္ကုိျပန္မယ္လုပ္မိတယ္။ေက်ာင္း၀င္း ဂိတ္က ေသာ့ ပိတ္သြားပါၿပီ။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕က ေက်ာင္း၀င္း တံတုိင္းကုိေက်ာ္တက္ၿပီး အျပင္ကုိခုန္ခ်ေနၾကတယ္။

"ကေလးမ ေသခ်င္လုိ႔လား၊ ေျပးေျပး၊ စံရိပ္ၿငိမ္လမ္းထဲေျပး"လုိ႔ လူတေယာက္က က်မကုိေအာ္ဟစ္ သတိေပးရင္း သူကိုယ္ တုိင္လည္း ျပည္လမ္းကုိ ျဖတ္ကူးေျပးသြားတယ္။ ဒီေတာ့မွ က်မသူ႔ေနာက္ကေန ေျပးလုိက္မိတယ္။ က်မျပည္လမ္းမကို ျဖတ္ကူးစဥ္မွာပဲ လမ္းမအလယ္ေကာင္တည့္တည့္ကေန စာရြက္ျဖဴတရြက္ပင့္ ကိုင္ရင္း တလွမ္းခ်င္း ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့၊ ရွပ္အက်ႌအျဖဴ၀တ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ကိုျမင္မိတယ္။

လမ္းၾကားထိပ္က်မအေရာက္မွာ "ဟာ""ဟင္" "အမေလး" "ကယ္ၾကပါဦး"ဆုိတဲ့ အထိတ္တလန္႔ ေအာ္ဟစ္သံေတြ ထြက္ေပၚ လာတယ္။ က်မလည္း ေျပးေနရင္းကေန ေျခလွမ္းတု႔ံခနဲျဖစ္သြားၿပီး လမ္းမဘက္ကုိ လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ ေစာေစာက စာရြက္ျဖဴကိုင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားဟာ လမ္းမအလယ္ေကာင္မွာ ကုန္းကုန္းေခြေခြေလး လဲက်သြားတာျမင္တယ္။ က်မ မ်က္လံုးေတြျပာထြက္သြားတယ္။

ဘုရားေရ သူေသသြားၿပီလား။ ဘာေတြျဖစ္ကုန္တာလဲ။ "ေသကုန္ၿပီ" "ေသကုန္ၿပီ" "ေျပးေျပး"ဆုိတဲ့အသံေတြ အက်ယ္ႀကီး ထြက္ေပၚလာတယ္။ လူေတြအားလံုး ကစဥ့္ကလ်ားနဲ႔ ဟုိကသည္ သည္ကဟုိ ေအာ္ဟစ္ ေျပးလႊား ၾက တယ္။ အဲဒီမွာ အစိမ္းပုပ္ေရာင္၀တ္စံုေတြနဲ႔ လူ အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ဟာ က်မဘက္ကို ျပဳိဆင္း လာ ၾကတယ္။ သူတို႔လက္ထဲမွာ လွံလုိထိပ္အခၽြန္ေတြ ပါတဲ့ ေသနတ္အရွည္ႀကီးေတြနဲ႔။

"တေယာက္မွ မလြတ္ေစနဲ႔" ေအာ္သံ ၾကားတယ္။ အေျပးႏိုင္ဆံုးထက္ ပုိၿပီးျမန္ျမန္ေျပးရမယ္ဆုိတဲ့ အသိနဲ႔ က်မ အားသြန္ ေျပးေနမိတယ္။ ေျပးရင္းနဲ႔တခ်က္တခ်က္လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ လွံခၽြန္ခၽြန္ႀကီးေတြက က်မေနာက္ ေက်ာ နဲ႔ အေတာ္ေလးကို ကပ္ေနၿပီ။ ေက်ာေကာ့ၿပီး တအားေျပးတယ္။ အဲဒီမွာ က်မနံေဘး က မိန္းကေလး တေယာက္ နဲ႔ေကာင္ေလးတေယာက္ကို သူတို႔လွမ္းဆြဲမိၿပီး ေျမႀကီးေပၚတြန္းလွဲလုိက္တယ္။ တခြပ္ခြပ္ထုိးႏွက္ ရိုက္ပုတ္ ကန္ ေက်ာက္တဲ့အသံေတြ အနီးကပ္ ေပၚထြက္လာတယ္။

က်မ လမ္းအတုိင္းမေျပးေတာ့ဘဲ အေကြ႕တေနရာမွာ တဲျခံ၀င္းတခုထဲ ခ်ိဳး၀င္ လုိက္တယ္။ "ဒီကုိလာ ဒီကိုလာ" လုိ႔ အသံ အုပ္အုပ္ေလးၾကားတဲ့ တဲအိမ္ေလးထဲေျပး၀င္လုိက္တယ္။ က်မအရင္ပုန္းခုိေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားတခ်ိဳ႕က တဲအိမ္ ေအာက္ေျခမွာ ၀ပ္ေနဖုိ႔ လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ျပလုိ႔ ကပ်ာကယာ နဲ႔ ၀မ္းလ်ားထုိး ေမွာက္ ၿပီး အသက္ေအာင့္ထားမိတယ္။ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ အသံေတြအားလံုးတိတ္သြားတယ္။

"အားလံုးၿပီးသြားၿပီ ကုိယ့္ေနရာ ကိုယ္ ျပန္ၾကေတာ့" လုိ႔ လူတေယာက္ကေျပာတယ္။ က်မ နားမရွင္းဘူး။ ဘာ ေတြျဖစ္လုိ႔ ဘာေတြၿပီးသြားတာလဲ။ (အခုမွ အစျပဳတာ လုိ႔ေတာ့ အသိစိတ္က အလုိလိုနားလည္လုိက္တယ္။ ျပည္လမ္းမမွာ အစိမ္းပုပ္ ေရာင္လူေတြကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ၊ ျပည္လမ္းမကုိ ပိတ္ထားတယ္ တဲ့။

က်မအေဆာင္ ျပန္ဖုိ႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလမ္းၾကားထဲမွာလည္း အစိမ္းပုပ္ ေရာင္လူတခ်ိဳ႕ လမ္းသလားေနၾကတုန္းပဲ။ တဲအိမ္နဲ႔ ေနာက္ေက်ာ ခ်င္းဆက္ေနတဲ့ တဘက္ ထမင္းဆုိင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကုိျဖတ္ၿပီး အင္းစိန္လမ္းမဘက္ကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေဇယ်ာသီရိ လမ္းၾကားအတြင္းေဆာင္မွာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းဆီမွာသြား ခုိေနရတယ္။

ပထမညမွာပဲ လွည္းတန္းပိြဳင့္ဘက္ဆီကေန က်မအမ်ိဳးအစားမေျပာျပတတ္တဲ့ ေသနတ္သံေတြ ၾကားတယ္။ အဲဒီမွာေနတဲ့ အေတာအတြင္း က်မသတိထားမိတာက လူေတြဟာ စကားက်ယ္က်ယ္ မေျပာရဲၾကဘူး။ စားသုတ္ သုတ္ လာသုတ္သုတ္နဲ႔။ ေန၀င္မီးၿငိမ္းတဲ့။ လူတခ်ိဳ႕လက္ထဲမွာ ေရဒီယုိ ေတြနဲ႔။ တေယာက္နဲ႔တ ေယာက္ ေတြ႕ ရင္ ခပ္အုပ္အုပ္အသံနဲ႔ "ဘယ္လုိလဲ" လုိ႔ေမး ၾကတယ္။ တေယာက္က"အေျခအေန မေကာင္းဘူး"လုိ႔ ေျဖတယ္။

ဘာေတြ အေျခအေန မေကာင္းတာလဲ.. တကယ္ပဲ က်မ မသိဘူး။ သိဖုိ႔လည္း မႀကိဳးစားမိဘူး။ နယ္မွာ က်န္ခဲ့ တဲ့မိဘေတြ စိတ္မပူဖုိ႔ သူတို႔နဲ႔ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္ရဖုိ႔ကိုပဲ ႀကိဳးစားေနမိတယ္။ သံုးရက္ ေျမာက္ေန႔ လမ္းပြင့္တဲ့အခါ အေဆာင္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္း"စႏၵာ"က က်မကုိ ဖက္ၿပီးငုိတယ္။

"ေက်ာင္းထဲမွာ ပိတ္မိေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအမ်ားႀကီးပဲ၊ ဆရာေတြေနတဲ့အိမ္ထဲကုိ ေျပး၀င္ ပုန္းခုိေနရ တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲတဲ့။ ေက်ာင္းထဲမွာ ပိတ္မိေနသမွ် ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိ ကား ေတြနဲ႔လွည့္ပတ္ သိမ္းက်ံဳးၿပီး ဖမ္းတင္ေခၚသြားၾကတယ္တဲ့။ လံုခ်ည္အနီနဲ႔ ေကာင္မေလးႏွစ္ေယာက္က ရုန္းကန္လုိ႔တဲ့၊ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ဆြဲတင္ ဖမ္းေခၚသြားၾကတယ္တဲ့။ ငါ့မွာ အဲဒါ နင္မ်ားလားလုိ႔ ငိုလုိက္ရတာ"လုိ႔ေျပာတယ္။

ဒီေတာ့မွ က်မကိုယ္က်မ လံုခ်ည္အနီေရာင္၀တ္ထားမွန္း သိေတာ့တယ္။ ဖိနပ္မပါဘဲ ေျပးလႊားခဲ့ရတဲ့ ေျခဖ၀ါး ေတြက ခုမွ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းနဲ႔ နာက်င္ေနမွန္းသိရေတာ့တယ္။ ဖမ္းေခၚသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီးပဲတဲ့။ ခုထိမလႊတ္ဘူးတဲ့။

က်မမ်က္စိထဲမွာ ျပည္လမ္းမေပၚကုန္းကုန္းေခြေခြေလးလဲက်သြားတဲ့ အက်ႌအျဖဴေရာင္နဲ႔ေက်ာင္းသားေလးကို ျမင္ေနတယ္။ သူကုိင္ထားတဲ့စာရြက္မွာ ဘာေရးထားလဲ၊ သူမ်ားေတြလုိလုိက္မေျပးဘဲ သူကလမ္းမအလယ္ ေကာင္တက္ၿပီး ဘာလုပ္တာ လဲ။ တကယ္ပဲ က်မဘာမွ မသိဘူး။ က်မသိတာက သူေသသြားခဲ့တယ္ ဆုိတာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔ သူ ေသသြားခဲ့တာလဲ။ ဟင့္အင္း … က်မ မသိဘူး။ သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားမိဘူး။

ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ပိတ္လုိက္ျပန္ၿပီ။ က်မ သိခ်င္တာကတခုပဲ။ က်မရဲ႕တကၠသုိလ္ေက်ာင္း ဘယ္ေတာ့ဖြင့္မွာလဲ။ က်မက တကၠသုိလ္ေန႔ရက္ေတြကိုသီခ်င္းေတြထဲကလုိ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးစြာ ျဖတ္သန္းမယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္အားခဲထားခဲ့သူပါ။ ေက်ာင္း ျမန္ျမန္ဖြင့္ပါေစလုိ႔ တမ္းတေနတဲ့အတုိင္း ရုတ္တရက္ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ခဲ့ၿပီ။

ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ၾကံဳေတြ႕လုိက္ရတဲ့ က်မရဲ႕တကၠသုိလ္ကေတာ့ ခါးသီးတဲ့ရက္စြဲေတြနဲ႔။ ဒဏ္ရာေတြ အျပည့္နဲ႔။ ၾသဂုတ္လရဲ႕ေန႔စြဲေတြကုိ တေစၦတေကာင္က သိမ္းပုိက္ေျခာက္လွန္႔ခဲ့တယ္။ ေၾကာက္တတ္လြန္းတဲ့ က်မကို ဘုရားသခင္က အရင္တခါကလုိ ေၾကာက္လန္႔စရာအျဖစ္ဆုိးေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ရေအာင္ဖယ္ရွား ပုိ႔ေဆာင္ေပးတယ္နဲ႔တူပါရဲ႕။ အဲဒီ ေန႔က အေစာပုိင္း ပရယ္တီကယ္ လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ စိတ္ထဲေလးလံႏြမ္းနယ္ သလုိ ျဖစ္ၿပီး တံတားျဖဴကန္လမ္းထဲမွာရွိတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕အေဆာင္ ကုိ ျပန္လာခဲ့တယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ အေဆာင္သူ ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ျပန္ေရာက္လာၾက တယ္။ သူတို႔အားလံုး စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပံုပဲ။ ဒီကန္လမ္းက ပင္မတကၠသုိလ္မွာ တက္ေနတဲ့ အေဆာင္သူ အေဆာင္သား ေတြ အမ်ားအျပားရွိတဲ့ လမ္းဆိုေတာ့ သတင္းက ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ။

"အေျခအေနမေကာင္းဘူး"ဆုိတဲ့စကားကုိ လူတုိင္းက မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆန္ျပဴး အခ်က္ေပး ေျပာဆုိေနၾကၿပီ။ ဆရာေတြက အကုန္ျပန္ၾကဖုိ႔ ျပန္လႊတ္ေနၾကတယ္တဲ့။ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ဘယ္သူမွ က်န္ မေနေစရဘူးတဲ့။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ က်န္ေနတာေတြ႕ရင္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမယ္တဲ့။ ဒါဘာ သေဘာလဲ က်မနားမလည္ဘူး။ တခုခု ျဖစ္မယ္ၾကံတာနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ မေနရ ဘူးလုိ႔ ႏွင္ထုတ္တာကေတာ့ အဓိပၸာယ္မရွိတာဘဲ လုိ႔ က်မခံျပင္းစြာ ေတြးေနမိတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ကုိယ္ေန တဲ့ ေက်ာင္းကို အရုပ္ဆုိး ပ်က္စီးေအာင္ ဘယ္သူမွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေဆာင္သူေတြ အားလံုး ျပန္ေရာက္ လာခဲ့ၾကေပမယ့္ က်မရဲ႕အရင္းႏွီးဆံုး အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္း ျပန္ေရာက္မလာေသးလုိ႔ က်မ ရင္ေတြပူလာတယ္။

စက္မႈတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ခ်ီတက္လာၾကၿပီတဲ့။ ပင္မတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြ လည္း လူစုၿပီး ထြက္လာ ၾကမယ္တဲ့။ သူတုိ႔အားလံုး ပူးေပါင္းၾကမယ္တဲ့။ လွည္းတန္းပိြဳင့္မွာ ေဟာေျပာဖို႔ဆံုမွတ္ ထားၾကမယ္တဲ့။ အဲဒီမွာ အခန္းေဖာ္သူငယ္ခ်င္းဟာ ဖရုိဖရဲနဲ႔ အေဆာင္ထဲေျပး၀င္လာတယ္။ လူကဖရုိဖရဲပံု ေပါက္ေနေပမယ့္ သူ႔မ်က္လံုး ေတြက စူးရွေတာက္ပလုိ႔။ က်မတခါမွမျမင္ဘူးတဲ့ အေတာက္ပဆံုးမ်က္လံုး ေတြ။

သူက"လက္ကိုင္ပု၀ါေတြ၊ ေရဘူးေတြ၊ ဦးထုပ္ေတြ စုေပးၾကပါ"လုိ႔ေအာ္တယ္။ "ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္"တဲ့။ သူကုိယ္ တုိင္ လည္း ပ်ာယီးပ်ာယာနဲ႔ တခန္း၀င္တခန္းထြက္ ရွာေဖြ စုေဆာင္းတယ္။ ကမသိလုိက္ပါၿပီ။ တခါျဖစ္ဖူးတဲ့ အေတြ႔ အၾကံဳက က်မကို ရဲရင့္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီ။ က်မဟာ ဟုိတခါ တုန္းကလုိ ေျခေထာက္ေတြ ထံုကပ္ေၾကာက္ လန္႔ၿပီး ေၾကာင္စီစီရပ္ေန မယ့္ မိန္းကေလး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ပါးစပ္ကလည္း သူငယ္ခ်င္းေနာက္က သံေယာင္လုိက္ၿပီး "ျမန္ျမန္ျမန္ျမန္၊ ေရဘူးေတြ၊ ဦးထုပ္ေတြ၊ လက္ကိုင္ပု၀ါေတြ" လုိ႔ေအာ္တယ္။ အေဆာင္သူေတြအားလံုး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ လုိတဲ့ပစၥည္းေတြ ရလုိက္တယ္။ ဆြဲျခင္းေတြ နဲ႔ သိမ္းက်ံဳး ထည့္တယ္။ ျပည္လမ္းမဆီကုိ ေျပးၾကတယ္။ လမ္းမနဲ႔အျပည့္ က်ပ္ခဲၿပီးတလႈပ္လႈပ္ေရြ႕လာေနတဲ့ လူ အုပ္ႀကီးကုိ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ျမင္တယ္။

က်မသူငယ္ခ်င္း"စႏၵာ"က ေက်ာင္းၿပီးရင္ လက္ထပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထား တဲ့ သူ႔ခ်စ္သူ"ကုိဦး"နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီးစကား တတြတ္ တြတ္ေျပာေနတယ္။ အမွန္က သူႏႈတ္ဆက္ေနတာပါ။ (ဒါဟာ သူတို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မယ္ လုိ႔ေတာ့ အဲဒီတုန္းက က်မလည္းမသိေသး ဘူးေပါ့)။ ကုိဦးရဲ႕မ်က္လံုးေတြက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ တသီတတန္းႀကီးခ်ထားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔လက္ျဖာ ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြ။ သူ႔မ်က္လံုးေတြရဲ႕အတြင္းနက္နက္ ထဲမွာ က်မတို႔မစဥ္းစားရဲ မေတြးရဲတဲ့ အရာေတြ ကိန္း၀ပ္ေနသလုိပဲ။

"စႏၵာ့ အတြက္မပူနဲ႔၊ ေနာက္လွည့္မၾကည့္နဲ႔၊ စိတ္ခ်ၿပီးသြား"လုိ႔ စႏၵာ က ေျပာေတာ့ ကိုဦးက ေခါင္းညိတ္တယ္။ က်မ တကယ္ပဲ မသိဘူး။ အဲဒီကုိဦးက က်မသူငယ္ခ်င္းကို ထားခဲ့ၿပီး ဘယ္အရပ္ဆီကုိသြားမွာလဲ…။

ဟစ္ေအာ္သံေတြျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ ေက်ာင္းသားလူအုပ္ႀကီးဟာ ေရြ႕လ်ားႏႈန္းျမန္ဆန္လာတယ္။ ဒီလူအုပ္ႀကီးကုိ အားေပး ခ်ီးေျမွာက္ဖုိ႔ လက္ခုပ္တီးေစာင့္ႀကိဳေနသူေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီလူအုပ္ႀကီးနဲ႔အတူအဆံုးထိတုိင္ တသားတည္း ပါ၀င္စီးေမ်ာဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ၊ အုိ..လမ္းေတြေပၚမွာ လူေတြမွ မၾကံဳ စဖူး အမ်ားႀကီးပါပဲ။

က်မတို႔ရွိရာ ကန္လမ္းထိပ္ကို သူတို႔အားလံုး ေရာက္လုေရာက္ခင္ေလးမွာ…။ မုိးေကာင္းကင္ႀကီး၀ုန္းခနဲၿပိဳက် လာသလုိ ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြက ဒီလူအုပ္ႀကီးထဲကုိ ရုတ္တရက္ႀကီး ျပဳတ္က်ေမႊေႏွာက္ခဲ့တယ္။ စနစ္တက်စီတန္း ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ လူအုပ္ႀကီးဟာ မ်က္ေတာင္တခတ္ အခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာပဲ ဖရိုဖရဲျပန႔္ၾကဲ သြားတယ္။ တခြပ္ခြပ္ျမည္သံ ေတြနဲ႔အတူ အနီေရာင္ အစအနေတြဟာ ဖြားခနဲဖြားခနဲ လမ္းမေပၚျဖာက်တယ္။ က်မတုိ႔အားလံုး လူေရာ၊ သယ္ေဆာင္ လာတဲ့ ပစၥည္းေတြပါ ရည္ရြယ္ရာဆီမေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဟုိတစ သည္ တစ ကြဲထြက္ ေ၀းလြင့္ကုန္တယ္။ တခုခုနဲ႔တြန္း တုိက္မိသလုိမ်ိဳးခံစားလုိက္ရၿပီး က်မလြင့္စင္ လဲက်သြားတယ္။

သတိနဲ႔ ကုန္းရုန္းထၿပီး ၾကည့္မိေတာ့ ဆူပြက္ လႈိင္းထေနတဲ့ အနီေရာင္ျမင္ကြင္းေတြ။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ က ကန္ေပါင္ေပၚ ကုပ္ခဲေျပးတက္ေနၾကတယ္။ လံုထိန္းေတြက ေနာက္က အာသာငမ္းငမ္းလုိက္လံ ႏွိပ္ကြပ္တယ္။ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ဟာ နံပါတ္တုတ္ႀကီးေတြ တဆဆ ကုိင္ထားတဲ့ အစိမ္းပုပ္ေရာင္ လူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ယက္ ကန္ယက္ကန္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဖမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန ရုန္းထြက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ေလးတ ေယာက္ကုိ အစိမ္းပုပ္ေရာင္ လူသံုး ေယာက္က ဘ၀အဆက္ဆက္ အၿငိဳးရွိခဲ့သလုိမ်ိဳး ၿပိဳင္တူ၀ုိင္းရုိက္လုိက္ၾကတာ က်မ တပ္အပ္ျမင္လုိက္တယ္။ ေခြေခါက္ လဲက်သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးဟာ အနီေရာင္ထဲမွာ…။

၀န္းက်င္တခုလံုး ရက္စက္တဲ့အနီေရာင္ေတြနဲ႔ ခ်င္းခ်င္းနီဖံုးအုပ္သြားတယ္။ က်မနာမည္ကုိ စူးခနဲငယ္သံပါေအာင္ ေအာ္ေခၚ လုိက္တဲ့အသံတသံ ၾကားမိတယ္။ အဲဒါ စႏၵာ လား။ ထံုက်ဥ္သြားတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ အေဆာင္ကုိဘယ္လုိျပန္ ေရာက္ခဲ့လဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး။ အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ စႏၵာက ျပန္ေျပာျပတယ္။ ကန္လမ္းထဲကုိ အစိမ္းပုပ္ ေရာင္ လူေတြ ကမူးရွဴးထုိး ေျပး၀င္လုိက္ရုိက္ၾကခ်ိန္မွာ သူက်မကုိ အတင္းဆြဲေခၚခဲ့တာတဲ့။ အၾကမ္းဖက္ လူစုခြဲမႈ ေၾကာင့္ ဖရုိဖရဲ ျဖစ္သြားတဲ့ၾကားကပဲ မရရေအာင္ရုန္းထြက္ၿပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္တဲ့ေက်ာင္းသား ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ တဲ့။

စက္မႈေက်ာင္းသားေတြဟာ ပင္မတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းႏိုင္ေတာ့ေပမယ့္ လွည္းတန္းပိြဳင့္မွာ ဆံုျဖစ္ၾကဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာၿပီးေရာက္ေအာင္သြားႏုိင္ၾကမွာပါလုိ႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းၾကတယ္။ ဘာလုပ္ ရမွန္းမသိ။

"ရက္စက္လုိက္တာ ရက္စက္လုိက္တာ"လို႔ တက္တေခါက္ေခါက္ေရရြတ္သံေတြ အေဆာင္တခုလံုး ပဲ့တင္ညံေနတယ္။

"ငါတုိ႔ေက်ာင္းသားေတြ ဘာမွားလုိ႔လဲ ဘာလုပ္လုိ႔လဲ၊ ဘာလုိ႔ ဒီလုိ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းရတာလဲ" ဆိုတဲ့ အေျဖမရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ရင္ထဲဆုိ႔က်ပ္ေနေတာ့တယ္။ ငုိမဲ့မဲ့မ်က္ႏွာေတြ တင္းက်ပ္ေနတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ က်မတုိ႔ ၀ုိင္းအံု ထုိင္ေနခုိက္မွာ စႏၵာက အားလံုး စိတ္သက္သာရာရေအာင္လုိ႔ နဲ႔တူပါရဲ႕။

"ဖ်ာလိပ္နတ္ေခၚရေအာင္"တဲ့။ ဖ်ာတခ်ပ္လိပ္ၿပီးႀကိဳးနဲ႔ စည္းလုိက္တယ္။

အက်ႌလံုခ်ည္စည္းေႏွာင္၀တ္ေပးလုိက္တယ္။ သနပ္ခါးေတြလိမ္းလုိက္တယ္။ တင္းက်ပ္တဲ့စိတ္ေတြေျပလုိေျပျငား လုပ္ကာမွ ပုိဆုိးေတာ့တယ္။ အခါတုိင္းလုိေပ်ာ္ေစျပက္ေစ ေမးခြန္းေတြမေမးမိဘူး။ အားလံုးသိခ်င္ေနတာက အခု ခ်ိန္မွာ ဒီအေၾကာင္း အရာ တခုတည္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ေစာေစာက ေက်ာင္းသား ေတြ ဘယ္နား ေရာက္ေနၿပီလဲ။ သူတုိ႔စီစဥ္ထားတဲ့အတုိင္း အားလံုး ဆံုစည္းမိရဲ႕လား။ အေျခအေနေကာင္းရဲ႕လား၊ ေစာေစာကထက္ အေျခအေန ပိုဆုိးႏုိင္လား … သူတို႔ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ပါ့မလား…ဒါေတြပဲ သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပ ေနၾကတယ္။

"အခု ဘယ္နားေရာက္ေနၿပီလဲ" ဆုိတဲ့ေမးခြန္းကုိ ဖ်ာလိပ္နတ္သမီးက လွည္းတန္းဘက္ဆီ ကုိင္းညႊတ္ျပၿပီး ေျဖတယ္။

"အားလံုးပူးေပါင္းမိၿပီး အင္အားႀကီးရင္၊ အေျခအေနေကာင္းရင္ သိသာစြာယိမ္းထုိးျပပါ"ဆုိေတာ့ ဖ်ာက တုပ္တုပ္မွ မလႈပ္ဘူး။ က်မတုိ႔အားလံုး မ်က္ရည္ေတြေတြက်လုိ႔ ငုိင္ေတြ သြားၾကတယ္။

မယံုႏိုင္စရာပါပဲ။ အင္းယားဟာ တကယ္ပဲ ေသြးနီေရာင္လႊမ္းခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္လမ္းမဟာလည္း အနီေရာင္။ တံတားျဖဴ ေလွကား ထစ္ေတြဟာ အနီေရာင္။ ကန္လမ္းေလးဟာလည္း နီေစြးေစြးလမ္းသြယ္ေလး ျဖစ္ခဲ့ၿပီပဲ။ အနီေရာင္ ျမင္ ကြင္းႀကီး တခု လံုးက ကၽြန္မတုိ႔ႏွလံုးသားထဲမွာ အတိအက်ကုိ စြန္းထင္းက်န္ရစ္ခဲ့ပါၿပီ။ အနီေရာင္ေတြနဲ႔ ေပက်ံ ေနတဲ့ တံတားျဖဴအပါ အ၀င္ ဒီ၀န္းက်င္တခြင္လံုးဟာ မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္းမွာေတာ့ ထံုးျဖဴျဖဴေတြ ဖံုးအုပ္သုတ္ လိမ္းလုိ႔ ဟန္လုပ္ခံလုိက္ရပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဟန္လုပ္ထားထား ဒီထံုးျဖဴျဖဴေတြေအာက္မွာ အနီေရာင္ေတြ အေသအခ်ာစြန္းထင္း တည္ရွိခဲ့ တယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတို႔မ်က္စိနဲ႔တပ္အပ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၿပီးသား၊ ဒါဟာ ဆယ္သက္ဆယ္ကမၻာ ညာမရတဲ့ "အနီေရာင္သမိုင္း"ပါ။

ထံုးျဖဴျဖဴေတြ အလြယ္တကူ သုတ္လိမ္းပစ္လုိက္ရံုနဲ႔ေတာ့ သမိုင္းဟာ ျဖဴေဖြးစင္ၾကယ္မသြားပါဘူး။ ခုအခ်ိန္မွာ က်မတုိ႔ ပါးစပ္ဟခြင့္မရွိဘူး။ အသံထြက္ေျပာဆုိခြင့္ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မ်က္လံုး ခ်င္းဆံု ေတြ႕လုိက္တာနဲ႔ တေယာက္မ်က္လံုးထဲမွာ ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့ အရွင္လတ္လတ္ပံုရိပ္ေတြကို တေယာက္က အၾကည့္ တခ်က္နဲ႔ပဲ ဖမ္းယူနားလည္ တတ္ခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိအၾကည့္တခ်က္နဲ႔ ဖမ္းယူထားတဲ့ ပံုရိပ္ေတြကုိ တျခား တေယာက္ဆီ အၾကည့္ေလး တခ်က္အား ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေ၀မွ် ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။

စက္မႈတကၠသုိလ္ဘက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ တာေတြ က်မတုိ႔နဲ႔ အလွမ္းကြာဟေနလုိ႔ က်မတုိ႔မသိႏုိင္ဘူး မထင္ပါနဲ႔။ မ်က္စိနဲ႔ တပ္အပ္ျမင္ေတြ႕ သူေတြက သူတို႔မ်က္စိနဲ႔ပဲ ဖမ္းယူထားၿပီး မ်က္လံုးခ်င္းဆံုခုိက္မွာ က်မတုိ႔ကို မ်က္စိ ကတဆင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္ ေျပာျပသြားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ကုိဖုန္းေမာ္အပါအ၀င္ တျခား မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ၀ိညာဥ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ က်မတုိ႔ ေၾကကြဲစြာ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းေပး ေနဆဲပါ။

တုိက္ဆုိင္လုိက္တာ။ ၾသဂုတ္လရဲ႕ ပထမရက္စြဲမွာ သူငယ္ခ်င္းစႏၵာနဲ႔ က်မ ေတြ႔တယ္။ သူ႔ေဘးမွာ လူငယ္ေလး တေယာက္။

"ဒါ ငါ့သားေလ"လုိ႔ သူက မိတ္ဆက္ေပးတယ္။ အသားညိဳညိဳ မ်က္ခံုး ထူထူ၊ ပိရိေသသပ္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြနဲ႔ ဒီလူငယ္ေလး ကုိ က်မစိတ္ထဲ ျမင္ဖူးေနသလုိလုိ…။ မ်က္ခံုးေတြျမင့္တက္သြားၿပီး တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ႔ေမးမိ လုိက္တယ္။

"သူ႔..သူ႔အေဖက…"။ စႏၵာက လက္လက္ကေလးျပံဳးလုိက္ၿပီး"သူ႔အေဖ ခရီးထြက္သြားတာ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ရွိၿပီ" တဲ့။ က်မ သက္ျပင္း ခုိးခ်မိတယ္။

"ဒါနဲ႔ မင့္သားကုိ ဘာျဖစ္ေစခ်င္လဲ"လုိ႔ စကားလႊဲေမးေတာ့၊ စႏၵာက "လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ မွန္ကန္စြာ အေသခံ ရဲတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္နွစ္ဆယ္က သူ႔အေဖလုိေပါ့"တဲ့။

က်မမ်က္စိထဲမွာ ျပည္လမ္းမေပၚ ကုန္းကုန္းေခြေခြေလးလဲက်သြားတဲ့ အက်ႌအျဖဴေရာင္နဲ႔ ေက်ာင္းသားေလးကို မေန႔ တေန႔က ျဖစ္ခဲ့သလုိ ထင္းထင္းျပက္ျပက္ႀကီးျမင္ေယာင္မိသြားတယ္။ သူေသသြားခဲ့တယ္လုိ႔ အဲဒီတုန္းက က်မထင္ခဲ့တာ။ ဟင့္အင္း မဟုတ္ဘူး..အဲဒါ ေသသြားခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ အေသခံသြားခဲ့တာ။

က်မလုိပဲ လြတ္ ေအာင္ေျပးရင္ရရဲ႕သားနဲ႔။ ကိုယ္လြတ္မရုန္းဘဲ တမင္တကာအေသခံသြားခဲ့တာ။ က်မတို႔အားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ အေသခံသြားခဲ့တာ။ ဒီလို အေသခံ၊ စေတးခံခဲ့ရတဲ့ အသက္၀ိညာဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ မ်ားျပားခဲ့ပါ လိမ့္။ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားစြာအိပ္ေပ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ က်မလုိ ည့ံဖ်င္းတဲ့လူစားေတြ ဘယ္ ေလာက္ေတာင္ ရွိေနပါလိမ့္။

က်မ လြန္စြာ ေနာင္တရခဲ့ပါၿပီ။ က်မ ေနာက္က်သြားၿပီလား….။ လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔အမွန္တရားကေတာ့ က်မတုိ႔ကုိ လူတန္း စားမေရြး အခ်ိန္အခါမေရြး အစဥ္အျမဲဖိတ္ေခၚေနမွာပါ။ ေနာက္က်ေနၿပီ မင္းမလာနဲ႔ေတာ့လုိ႔ သူတို႔က က်မကုိ ေျပာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မယိမ္းမယိုင္တဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သူတို႔ရွိရာေနရာကုိ အေရာက္လာဖုိ႔ပဲ သူတို႔အလုိရွိမွာ ပါ။ ကဲ … က်မတို႔ လြတ္ေျမာက္မႈနဲ႔အမွန္တရားဆီ ခုပဲ အေရာက္သြားၾကရေအာင္…..။

ထံုးျဖဴျဖဴေတြဟန္လုပ္ သုတ္လိမ္းထားတဲ့ အနီေရာင္သမုိင္းထဲက ၀ိညာဥ္အစအနေတြကုိ မေမ့မေလ်ာ့ ေကာက္ယူ ထမ္းပုိးရင္းေပါ့ … ။ ။

၈.၈.၀၈

ျမန္မာ့အေရး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပို၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္

ဧရာ၀တီ | ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၀၈

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာျပည္သူမ်ား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အစဥ္ စြမ္းစြမ္းတမံေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ၾကသလို၊ ယခုလက္ရွိ အစိုးရကလည္း ျခြင္းခ်က္မထား ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ မ်ားမၾကာဆို သလို ေ၀ဖန္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားကမူ သူတို႔ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည့္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ ဆန္႔က်င္ခဲ့မႈေၾကာင့္ သမၼတဘုရွ္ကို ေလးစားေထာက္ခံမႈရွိေန ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ဒီပဲယင္းေဒသ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၎ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအေပၚ စစ္ အစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဥပေဒ (Freedom and Democracy Act) ကို ျပဌာန္း၍ စစ္အစိုးရကို အေရးယူခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္းလည္း သမၼတဘုရွ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာေပၚတြင္ ၾကြင္းက်န္တည္ရွိေနသည့္ "အာဏာရွင္မ်ား၏ ခံက တုတ္ ႏိုင္ငံတခု" အျဖစ္ က်ဴးဘား၊ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ဘယ္လာရုစ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူ တတန္းတည္း ထား၍ ေ၀ဖန္ခဲ့ျပန္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း သမၼတဘုရွ္က စစ္အစိုးရအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္ေ၀ခံစီးပြားေရးသမားမ်ားကို ဒဏ္ ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တိုး၍ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထပ္မံ၍ အားေပးေထာက္ခံမႈ လကၡဏာေဖာ္ျပခ်က္တခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ အရပ္သားမ်ားသို႔ အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ျပဳဆုအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိသည့္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ ေရႊတံဆိပ္ဆု (Congressional Gold Medel) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ လြန္ခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာ လက အပ္ႏွင္းခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လတြင္ သမၼတဘုရွ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအပါအ၀င္ အဖိုး တန္ ေက်ာက္ျမက္မ်ား တင္သြင္းမႈအေပၚ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ (Burma Jade Law) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျပဌာန္း၍ စီးပြား ဒဏ္ခတ္မႈကို တဆင့္တိုးခဲ့သည္။

ရႈပ္ေထြးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အျဖဴႏွင့္ အမည္းျဖစ္သာ ခြဲျခားရႈျမင္ေလ့ရွိသူဟု သမၼတဘုရွ္ကို လူအမ်ားက မ်ားမၾကာ ဆိုသလို ေ၀ဖန္မႈ ရွိခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကို အီရတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းခဲ့သည့္အတြက္ သမၼတဘုရွ္ကို လူအမ်ားက ျပစ္တင္ရႈံ႔ခ်ၾကေသာ္လည္း၊ လူတခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကိစၥ၌ မူ သူ၏ စံတန္ဖိုးထားခ်က္မ်ားအတိုင္း ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသးသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ လက္ေတြ႔ အေျခ အေနကလည္း သူတို႔ေ၀ဖန္ၾကသည့္အတိုင္း ရွိေနခဲ့ပါသည္။

သမၼတဘုရွ္ႏွင့္ သမၼတကေတာ္ ေလာ္ရာဘုရွ္တို႔က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရးအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ျပင္းျပစြာ စိတ္၀င္စားမႈရွိေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ သမၼတႏွင့္ သမၼတကေတာ္တို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး နယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ၾကပါ သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ သမၼတကေတာ္တို႔က ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အေလးေပးခဲ့သည္မွာ ဤတႀကိမ္သာ ရွိပါေသးသည္။

သမၼတဘုရွ္ႏွင့္ သမၼတကေတာ္တို႔ထံမွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိေနသည္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ျမန္မာ့အေရးကို ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ လာေအာင္ တြန္းတင္ေပးႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သမၼတဘုရွ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားလည္း မရွား လွပါ။ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါေသးသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကရာတြင္ တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳေနရသည့္ သမၼတအတြက္ ျမန္မာ့အေရး သည္ သိပ္ရႈပ္ေထြးမႈ မရွိလွသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ သူက အျမဲတေစ သမၼာေဒ၀၊ နတ္သူေတာ္မ်ားသဖြယ္ အေပၚစီးယူ ရပ္တည္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

တခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားကလည္း အကယ္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ေဆာင္လိုပါက စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ သက္သက္မွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္ႏိုင္၊ ၀ါရွင္တန္ရွိ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းရွိ အဓိကအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္း ပိုမို၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုမည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရန္ကုန္တြင္ မၾကာေသးမီ ကာလက သံရံုးအသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၎တို႔၏ သံတမန္ေရးဆက္ဆံမႈ အဆင့္ အတန္းကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ကပင္ စတင္၍ အဆင့္အတန္းေလွ်ာ့ခ် ထားရွိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ အေလးအနက္ျပဳစရာ အခ်က္တခုမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြား ရွိမေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံကမူ အက်ဳိးစီးပြားအေလွ်ာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဓိကလက္နက္တင္ပို႔ ေထာက္ပံ့သူလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဤအေနအထားေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ကုလသမဂၢကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကုိ အားကိုးအားထားရာ ျဖစ္လာခဲ့ရပါသည္။ ေဘဂ်င္းရွိ တရုတ္အစိုးရကလည္း ျမန္မာ့အေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးရန္ ရွိလာပါက ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပိတ္ပင္တားဆီးကာ စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ကာကြယ္ ေပးထားခဲ့သည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ အၾကံေပးသူမ်ားကမူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ေနာက္ ပိုင္း ျဖစ္လာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းကာလကို ေရရွည္ေမွ်ာ္ျမင္၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္ ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ဆို ၾကပါသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုမွ စြန္႔ခြာ၍ ထြက္သြားဖြယ္လည္း ရွိေနပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္၍ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ က႑တခုလည္း ရွိပါ ေသးသည္။ ၎မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မည္သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္နည္းဟူသည့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ တျခားေသာ ဥေရာပသမဂၢ အပါအ၀င္
အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားထက္စာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အတိုက္အခံ အင္အား စုမ်ားႏွင့္ ပို၍ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲကို ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အင္အားစုမ်ားကို အေမရိကန္က ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသလို မိတ္ေဆြဖြဲ႔ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။
သံသယျဖစ္ဖြယ္မလိုသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရွိ အရာရွိအမ်ားအျပားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနျဖင့္ ကမၻာ့ အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသင့္ျမတ္သည္ကို ျမင္လိုလွၿပီး သူတို႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ပို၍ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ပို၍ ဦးေဆာင္ ကမကထျပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကိုလည္း ျမင္ေတြ႔လို ေနၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာစစ္အရာရွိမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း ပို၍ လႈပ္သာ လွည့္သာမည့္ ေနရာလပ္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုလားေနၾကပါသည္။ သို႔မွသာ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း သည့္ အင္အားစုမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဦးေဆာင္သည့္ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္သာ ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္ေနၾကသူမ်ားကေရာ ျမန္မာအတိုက္အခံမ်ားကပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားတိုး၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားေနၾကပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ ၾကည့္၍ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၀ါရွင္တန္အၾကား လြန္းပ်ံေျပးလႊားေဆာင္ရြက္ေနမည့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိး ျဖစ္ေစ လိုေနၾကပါသည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ စစ္အစိုးရက ၎ဆက္လက္တည္ျမဲေနေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိမေနပါ။ ၀ါရွင္တန္ရွိ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ေရတို ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေသခ်ာခ်မွတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ ထားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း၌ ေဒသအတြင္း ပို၍ တက္ႂကြစြာ တြန္းထိုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေဒသအတြင္းရွိ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပို၍ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေနပါသည္။

ဤသို႔ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေျပာမဟုတ္၊ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပေနေၾကာင္း ထင္ရွားလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပံ့ပိုးမႈမွ်သာ ေပး ေနသည္မဟုတ္၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသူဟူ၍ ၎အတြက္နာမည္ေကာင္းရရံု ေဆာင္ရြက္ေပးေန သည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။