Friday, October 30, 2009

The Voice 5-52(Oct 27 Issue)

http://ifile.it/ucn12pv

The Voice 5-52

အေဝးကြင္း

http://ifile.it/2poaukn

Poem(1)

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္ ၃၀"

“အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္ ၃၀" သီခ်င္းနားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ Prospect Burma New Delhi ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြသီဆိုထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

UDHR Booklet

တုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္နွင့္ ျပည္သူလူထု၏မ်က္နာကုိ ျပန္ႀကည့္ပါအုံး


အမတ္မင္းမ်ား ၀န္ႀကီး ၀န္ုကေလးမ်ား ခင္ဗ်ား
နယ္စပ္တြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ရဲေဘာ္နွင့္ ျပည္သူလူထု၏မ်က္နာကုိ ျပန္ႀကည့္ပါအုံး....

သုိ႔

အမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ NCGUB

အမ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ NCGUB ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ့ကဲ့သို႔ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ (MPU)သည္လည္း ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို MP ကြန္ကရက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုရာမွာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ လူထုတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနက္တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔က စစ္အစိုးရအႏၱရာယ္မ်ားကိုေရွာင္တိမ္းရင္း ထိုင္းျမန္မာနယ္ စပ္တြင္ ေရာက္ရွိၾကျပီး စစ္အစိုးရကိို ုျဖဳတ္ခ်၍ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တေသာ လူ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ၾကမည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔သည္ နယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာတဦးႏွင့္တဦး အခ်ိန္အခါ အေျခ အေနခ်င္း မတူေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ အားလံုးဆႏၵတူညီမႈရွိၾကသည္။ မိသားစုတို႔၏ စားဝတ္ေန ေရး ပညာေရးအတြက္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မွ အၾကာၾကီးမေနႏိုင္ပဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားသို႔ သြားေရာက္ရသကဲ့ သို႔ စစ္အစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္သူလညး္ရွိသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအဖြဲ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ရံုးစိုက္ထားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊့ အျခားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႕ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈရွိေန၍ အခ်င္းခ်င္း စည္လုံးၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ၾကသည္။

MPUသည္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ NCUB၏ ေဒါင့္တိုင္တတိုင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ NCUB ၏ ႏိုင္ငံ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္အျပင္ NCGUB ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါ သည္။ MP မ်ားသည္ ညီၫြတ္မႈကို အစဥ္အျမဲရွိေနေစလုိ၍ MPS မ်ား၏ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္ကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ၁၉ရက္ေန႔အထိ ၂၀၀၈ခုႏွစ္) က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းကြန္ ဂယက္တြင္ NCGUBႏွင့္ တိုင္းရင္း သားတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ Credential Challenge ကိုေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္၃၃ ဦးအနက္၂၂ ဦးတက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးထေျမာက္္ျပီး ဆံုးျဖစ္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ ႏိုင္ေသာ္လညး္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း မတက္ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ MPမ်ားညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။

စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ကရက္ကို (ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္) အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ဒပ္ဗ လင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပရျပန္သည္ MPU အဖြဲ႔က CC ကိစၥကို အတည္ျပဳရန္ တင္ျပေသာအခါ CC ကိစၥေဆာင္ ရြက္ လွ်င္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္း၊ ဦးဗိုလ္လွတင့္NCGUB မွ အနားယူမည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ MPS မ်ားညီညြတ္ေရးကို ေရွး ရႈျပီး ယင္း ကြန္ကရက္တြင္ CC ကိစၥရပ္ဆိုင္းထားရသည္။

ႏွစ္၂၀အတြင္း စစ္အစိုးရကို တိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈတခုမွ် မယ္မယ္ ရရမရွိဟု MPU ၏အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ ျပထားသည္။ သို႔ေၾကာင့္ NCGUB မွ စစ္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲဝင္ရန္ Road Map တစ္ခုေရးဆြဲပါသည္။ ယင္း Road Map Transition Plan သည္ အနဖ လက္ခံမည္ မဟုတ္၍လည္းေကာင္း NLD ၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ထူးျခား ေသာတုိက္ပြဲစဥ္မဟုတ္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိေနေသာ ေၾကာင့္ MPU ကလက္မခံလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ MPU က ညီညြတ္မႈကုိေရွးရႈ၍ ဂ်ာကာတာအစည္း အေဝးသုိ႔ ဦးတယ္ဒီဘူးူရီႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တုိ႔က တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

NCGUB မွေရးဆြဲေသာ RM (Transition Plan) ကုိ ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာရွင္တေယာက္က ေရးဆြဲေပးသည္ဟု အမ်ားကဆိုသည္။ ယင္း RM ကိုအတည္ျပဳႏိုင္ေရး အမ်ားေထာက္ခံမႈရရန္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံသို႕ လာေရာက္တင္ျပေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အမ်ားစုက လက္မခံၾကေပ။ NCGUB က မိမိတို႔ ေရး ဆြဲခဲ့ေသာ RM သည္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းမွ်ကုန္က်သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ မည္၍မည္မွ်တိတိက်က် ကုန္သည္ကိို NCGUB ၏ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကး႐ွင္းတမ္းကို MPU အဖြဲ႕သို႔ ပို႔ေပးျခင္း မ႐ွိွ၍ MPU က မသိ႐ွိပဲ ေနသည္္။ သို႔ျဖင့္၍ RM ကို အမ်ားကလက္ခံႏိုင္ရန္ လုိအပ္သျဖင့္ နယ္စပ္မွ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ေေပါင္း ၇ ဖဲြ႕တိတိ ဂ်ကာတာသို႕ေခၚယူ၍ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

NCGUB က MPU ကုိ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္လုိက္သည္မွာ ရန္ပုံေငြကုန္သြားသည္ျဖစ္၍ ေငြေၾကးျဖတ္ ေတာက္လုိက္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ယခုအခါတြင္ MPU ရုံးႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ အလြန္႔အလြန္ ခက္ ခဲသြားေစမည္။ MPU အဖြဲ႔ဝင္မ်ာသည္ အမတ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မိမိ တုိ႕တတ္အားသ၍ တုိက္ပြဲဝင္လုိေန ၾကသည္၊ သုိ႔မွသာ မိမိတုိ႔အား မဲေပးထားေသာ ျပည္သူ႔အေပၚတြင္ တာဝန္ ေက်ရာက်မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ NCGUB က ႏုိင္ငံျခား ဒုိနာမ်ားထံမွ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ဒီမုိကေရ စီတုိက္ပြဲဝင္လုိေသာ အမတ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္လုိပဲ နားလည္းထားသည္။ MPU သို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ (တစ္ေသာင္း)မွ် ခြဲေပးလွ်င္ ေခြ်ေခြ်တာတာႏွင့္ MPU က ခရီးဆက္ ႏိုင္ပါ သည္။

ဒီႏွစ္ ၂၀၀၉ ဇူလုိင္လမွစ၍ MPU သုိ႔ ကူညီေနက်ေငြေၾကး မေပးပဲေနသည္။ NCGUB အဖြဲ႔ ဝင္အမတ္ မ်ားကုိသာ တစ္ဦးလ်င္ လစာ ေဒၚလာ ၄၅၀ (ဘတ္တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္) ေပး ကမ္းထားသည္။ ဇြန္လတြင္ ဦးဘုိလွတင့္က MPU ရုံးသုိ႔လာၿပီး ေရွ႔လက်လ်င္ လစာျဖတ္ရ မည့္အေၾကာင္းကုိ Donor ထံမွ ေငြေလၽွာ့ရလုိ႔ျဖစ္ သည္။ နယ္စပ္ရွိ MP အခ်ဳိ႕ရပ္တည္ေနႏုိင္ရန္ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးရဦးမည္။ ယေန႕ေအာက္တုိဘာ လဆန္းအထိ NCGUB မွ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရရွိပဲေနသည္။ ေငြျဖတ္သည့္ကိစၥကုိ ဦးဘုိလွတင့္က ေျပာၿပီးေနာက္ ခြန္မားကုိးဘန္းက တစ္ျခားမွ ၀င္ေငြမရွိေသာ MP တခ်ိဳ႕ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ နယ္စပ္႐ွိ ၀န္းႀကီးမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံၿပီး ကူညီရမည္ဟုဆိုသည္။

အျခားဖြဲ႔စည္းမွ ေငြမရရွိေသာျပည္သူကုိယ္စာလွယ္ႏွစ္ဦးမွာ ကြ်ႏုိပ္္ႏွင့္ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ MPU ရုံးတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းစိန္အား ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ သီးသန္႔ေနထို္င္ေသာ ကၽြႏု္ပ္အားတစ္လလ်င္ ဘတ္ ၄၀၀၀ ေပးရန္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ဦးထြန္း၀င္းတို႔ သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္က်မွ NCGUB ထံမွ လစာေငြ ေဒၚလာ ၅၀၀မွ ၄၅၀ ေလွ်ာ့ရသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔္အားေပးရန္ ဦးထြန္း၀င္းႏွင့္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔ မေပးလို၍ အစီအစဥ္ ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု ဦးခြန္မာရ္ကိုဘန္းက ဆိုသည္ ။ MPU ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္သည့္ ကာလၾကားတြင္ ဦးဝင္းလွဳိင္မွ ဘတ္ ၁၀၀၀၀၊ ဦးေက်ာ္သြင္ (ေနာ္ေဝး) ဘတ္ ၂၁၀၀၀၊ ဦးဘုိေသာင္းမွ (၁၅၀၀)၊ ကုိးရီးယား NLD မွ ဘတ္ ၇၀၀၀၊ ဂ်ပန္ NLD မွ ယန္း ၆၀၀၀၀ မၽွႏွင့္ လည္ပတ္ေနရသည္။ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ဦးခြန္မာရ္ကို္ဘန္းမွ ဘတ္ေငြ(၂၀၀၀)၊ ေဒၚစန္းစန္းထံမွ ဘတ္ ၃၀၀၀ ကြ်ႏု္ပ္ အကူအညီ ရခဲ့ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း NCGUB ႏွင့္ MPU တို႔၏ တုိက္ပြဲစဥ္မွန္သမ်ွတုိ႔္မွာ ေအာင္ပြဲမည္မ်ွရၾက၍ ကြဲကြဲျပားျပား ရွင္းျပပါဆုိလ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မ်ွ ရွင္းျပ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စတုတၴအႀကိမ္ ေျမာက္ အုိင္ယာလန္ ဒက္ပလင္ၿမ့ဳိ၌ က်င္းပေသာကြန္ဂရက္မွ MPU ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ NCGUB အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊့ MPU အဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ပြဲစဥ္တစ္ခုမ်ွ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဟု ဆုိထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္လ်င္ NCGUB အဖြဲ႔ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ MPU ပုဂၢဳိလ္မ်ား တစ္ဦးဦးက စစ္အစုိးရ ျပဳတ္က်ႏုိင္ေလာက္သည့္ ထူးထူးျခားျခား တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္သူမရိွေၾကာင္း အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရျပဳတ္က်သည္အထိ တိုက္ပြဲ၀င္လိုလွ်င္ (၁၉၉၀)ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျပည္သူ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ အေျခခံထား ေသာ MPU အဖြဲ႕ႏွင့္ NCGUB အဖြဲ႕တုိ႕ရွိရန္လုိအပ္ေနသည္ဟု အမ်ားက လက္ခံထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕႐ွိေနလွ်င္ MPU အဖြဲ႕လည္္း႐ွိေနသင့္သည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းျဖစ္ေသာ Statement မွ် ထုတ္ျခင္း၊ စစ္အစိုးရႏွင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ CC ICCႏွင့္အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးႏွင့္တုိင္းရင္းသား့တုိးခ်ဲ႕့ေရးကုိMPUကႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသည္။(၈.၀၉.၂၀၀၉)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အရ C.C ကို ကုလသမဂၢတုိ႔ တင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚတြင္ အေမရိကန္ အမႈ၀ါဒ ေျပာင္းလဲအေၾကာင့္ ခက္ခဲမ်ားစြာ ရွိႏုိ္င္သည္ ၂၀၀၇ -၂၀၀၈ခုႏွစ္ စစ္အစုိးရအေျခခံဥပေဒ အတည္မျပဳမီ သမၼတေဂ်ာ့ဘုတ္လက္ထက္တြင္ မတင္ျဖစ္သည္မွာ အခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုံေနၾကသျဖင့္ ရာသီဥတုေကာင္းကို မမီျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ေရာက္႐ွိေနေသာ အမတ္အားလံုးသည္ သူပုန္အျဖင့္ ေၾကျငာခံထားရေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ စစ္အစုိးရ၏ ရန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ NCGUB အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ MPU အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျဖစ္ အႏၲရာယ္အတူတူ ပင္ရွိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမတ္မ်ားအတူတူျဖစ္ပါလ်က္ NCGUB က Donor မ်ားထံမွ ေငြမ်ားကုိ ၿမိန္ရည္ယွွက္ရည္ စား ေသာက္ ေနၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MPs အဖြဲ႔မ်ား ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ ရွိေနသည္မွာ လူအမ်ားက ဟာသလုပ္ေနၾကၿပီး၊ ရန္သူက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာရွိေနေပမည္။ (NCGUB) သည္ မိမိအား မေထာက္ခံသူမ်ားကို ပထား၍ မိမိအား ေေထာက္ခံေသာ သူမ်ားကုိသာ ပံ့ပိုး ကူညီလွ်င္ ဆရာေမြး တပည့္ေမြး အုပ္စုအဖြဲ႕ နအဖ အုပ္စု နွင့္ အတူတူ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ကို သတိထား သင့္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္တြင္ ေငြေၾကးခြဲေ၀မူ မွ်တမႈမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲ၍ ရန္သူထံ ခုိ၀င္သူ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပဳိကြဲသြားေသာ အဖြဲ႕မ်ား လည္းရွိသည္။ ေ႐ွးလမ်ားတြင္ NLD(LA) အဖြဲ႕မွ ေငြေၾကး မကူညီလွ်င္ MPU သည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ရိတ္ခါျပတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့့္ NCGUB က ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မြန္လူထုထံမွ မဲရယူ ထားသျဖင့္ မြန္လူထုအတြက္ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ရန္ နယစပ္္သို့ လာ၍ တုိက္ပြဲ ဝင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျကာင္းေျကာင္းေျကာင့္ RFA-BBC မွ အသံစဥ္အားျဖင့္ တုိက္ပြဲမဝင္ႏုိင္ ေသာ္လည္း မြန္ဒီမုိးကေရစီအဖြဲ႔ LA ဖြဲ႕၍ Statement မွ်ေလာက္ ထုတ္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည္။ စစ္အစုိးရျပဳတ္ က်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရေရး၊ နည္းပရိယာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေေခတ္ၿပိဳင္ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေခတ္ျပဳိင္ ၀က္ဆုိက္ဒ္ေပၚတြင္ ေဆာင္းပါးေရးးသားၿပီးတုိက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္း ပါးမ်ားမွာ

(၁) မြန္လူမ်ဳိးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊

(၂) ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

(၃) စစ္အစုိးရကုိယွဥ္ၿပဳိင္တုိက္ပြဲဝင္ျခင္း၊

(၄) ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲဝင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔အား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊

(၅) ဒုတိယပင္လုံ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP)၊

(၆) ႏုိင္ငံေရးသမားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊက်ည္ဆံေငြက်ည္ဆံ

(၇) ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကုိင္းရတယ္

(၈) စစ္အစုိးရသံအမတ္အား ကုလသမဂၢမွဖယ္ရွားရန္ စိန္ေခၚျခင္း၊

(၉) ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ျဖတ္သန္းမႈ၊

(၁၀) ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔မွ မြန္လူထု၏လႈပ္ေဆာ္သံ၊

(၁၁) ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာသံအမတ္ ဖယ္႐ွားေရး CC ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီလား၊

(၁၂) ဖက္ဒရာယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊

(၁၃) ကုိယ့္ေနရာႏွင့္ကုိ တုိက္ပြဲဝင္ၾကပါ၊ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲရကုိရရမည္၊

(၁၄) စစ္အစုိးရအား ေထာက္ခံေနေသာ တရုတ္တုိ႔ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္သြားရန္၊

မွတ္ခ်က္။ ။ ကၽြႏု္ပ္ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားဖက္ရႈလုိပါက ေပးပုိ႔ရန္ရွိသည္။ ( နုိင္ေသာင္းရွိန္)

Memorial Service Invitation

Photobucket

Interview with new Canadian AmbassadorA United, Collective Voice

Irrawaddy Magazine - Friday, October 30, 2009

Canadian Ambassador Ron Hoffmann recently was posted to Bangkok to represent his country’s interests in Thailand, Burma, Cambodia and Laos. Ambassador Hoffmann has served abroad in The Hague, Johannesburg, Beijing and London. His last posting was as ambassador to Afghanistan.

Question: How much of a priority will Burma be for you?

Answer: I arrived in Bangkok with clear directions to engage actively on Burma. I intend to pursue an active dialogue with the fullest range of stakeholders involved— in Canada, in Thailand and in Burma, to communicate Canadian values and to understand and closely track evolving developments.

Q: Your last posting was in Afghanistan, a country high on Canada’s foreign policy agenda. How high is Burma on that agenda? What level of attention do you think Burma warrants from Canada and the international community?

A: You’re right that I just left the role of ambassador for Canada’s highest political, development and military priority in the world, but I also know that this new set of relationships remains important to my country and carries with it some profound challenges and complexities. Canada’s foreign minister, the Honorable Lawrence Cannon, during his speech to the UN General Assembly in September, reaffirmed the pre-eminence of human rights, democratic development and the rule of law as priorities for Canada, and Prime Minister Stephen Harper expressed his strong personal support for these values to me on a recent visit to Afghanistan. I believe Burma will be a major pre-occupation in the period ahead for any country that adheres to these principles.

Q: In late 2007, after the “Saffron Revolution,” Canada imposed tougher sanctions on Burma. Do you think that sanctions have been effective in influencing the Burmese regime? Under what conditions would Canada lift its sanctions?

A: Canada believes that its robust sanctions regime is not only of major symbolic importance, but it has also had some tangible impact in reducing Burma’s access to investments and trading partners. For these reasons, coupled with the lack of progress on human rights and democratic development thus far, Canada intends to keep its sanctions in place for the foreseeable future. But we, like others, are also acutely aware that our tough stance on sanctions alone has not made the kind of difference we had hoped. The frustrating and sad reality is that countries like China and India, in particular, are investing heavily in Burma and undermining much of the effect sanctions could have.

Q: The Obama administration recently announced that it would engage in direct talks with the Burmese junta while maintaining sanctions. What do you think of this approach?

A: Well, I think it’s important that the Obama administration realizes that sanctions still have some role to play. It’s still valuable, I think, that the Burmese regime isn’t rewarded until its words are matched by meaningful, and enduring, deeds. But I also think that the new US administration has come to a reluctant but important conclusion that the tough line taken by principled countries has ultimately made little real difference. Canada will be examining closely the US decision to apply a more multi-faceted approach.

Q: There is some controversy about whether aid should be channeled into Burma through Rangoon or across the border, primarily from Thailand. What is Canada’s policy on providing aid to Burma?

A: Canada has generally heeded the advice of Burma activists inside and outside the country who have asked us not to provide development assistance through channels inside Burma. Cyclone Nargis was an exception, when Canada worked through NGO and UN channels established inside the country to provide some US $25 million of emergency aid, while ordinary Canadians donated another $11.6 million. But I’m struck by the number of credible anti-regime players who are starting to believe that space may be emerging to work with domestic nongovernmental actors and local NGOs, at least selectively.

I plan to look very closely at this question in the months ahead. In the meantime, we feel that Canada’s work with groups based in the border region of Thailand has had a significant positive effect to improve lives within Burma itself.

Q: A Burmese delegation including Dr. Sein Win, the prime minister of the Burmese government in exile, and Dr. Cynthia Maung, founder of the Mae Tao clinic on the Thai-Burmese border, was warmly received by Prime Minister Stephen Harper and other Canadian political leaders during a recent visit to Ottawa. Over the years, how much support has Canada given to Burmese exiles?

A: You’re right that Canada has highly valued its dialogue with Burmese exiles, and my country will continue to engage this constituency very closely. We also recognize, however, that we need to strengthen relationships with all stakeholders, including those still struggling against the military regime from within Burma and who are positioned to play a direct role in possible future elections.

Q: In the ongoing military offensive against ethnic minorities and ethnic rebels in Karen and Shan states, there have been numerous reports of systematic human rights violations, including wanton killings and rapes. The regime is trying to pressure the armed ethnic groups to transform themselves into a border guard forces. How do you view these ethnic issues?

A: Canadians are deeply disturbed by the human rights abuses we have been hearing about and are highly concerned over the prospect of continued, or even intensified, military offences against ethnic minorities leading up to possible elections next year. It’s vital that we step up our discussions with neighboring affected states, especially Thailand, but in this case even China, to urge more united and forceful pressure on the Burma regime to behave responsibly and respect the human rights of those involved.

Q: Last year, Canada hosted a conference in Quebec City on how the international community can support United Nations efforts in Burma. Do you think the UN has been effective in promoting political reform in Burma? Why has it had so little success in getting the generals to listen?

A: As with many issues, the UN can only be as strong as its membership allows it to be, and in this case, the membership is divided. Several of its agencies have been doing courageous work on the ground, improving the lives of hundreds of thousands of ordinary Burmese. On the diplomatic level, I personally think the high-level engagement, notwithstanding the risks involved, has still had a net positive impact. Many NGOs I’ve been speaking with agree.

Q: The appeal by opposition leader Aung San Suu Kyi against her extended term of house arrest was rejected by a Rangoon court. What is the Canadian response to that court decision and has Ottawa any suggestions on how greater pressure can be brought on the regime to release her and the country’s more than 2,000 political prisoners?

A: Canada has consistently demanded the immediate and unconditional release of Aung San Suu Kyi as well as the other 2,000-plus political prisoners. The rejection of Aung San Suu Kyi’s appeal was disappointing but not surprising. I believe that Canada and like-minded countries, including the United States, need to ensure that their collective voice is as united and unambiguous as possible, especially in the lead-up to possible elections in 2010.

Q: Most Burmese activists, political prisoners and those in hiding or living as refugees along the Thai-Burmese border remain very skeptical about the possibility of change in Burma. How do view their skepticism?

A: I think the skepticism of many refugees is deeply felt and understandable. They have seen their lives destroyed and loved ones harmed, with little meaningful improvement in conditions within Burma for many, many years. I hope that the world’s vocal support and tangible help to improve lives of those affected will at least give some comfort and hope to them.

Q: Can you share your perspective on the 2010 election in Burma? What kind of role can the international community, especially Western countries, play in ensuring that the elections are fair, credible and inclusive?

A: I think our message to the Burmese leadership needs to be two-fold, namely to encourage it to see its commitment to elections as an opportunity to end its “pariah” status, but also that any elections will not be considered credible while political prisoners are still detained and opposition forces disenfranchised. If the Burmese regime delivers on its own commitments, then the international community should also be ready to acknowledge and further encourage their actions.

Q: How do you view Burma’s post-election political landscape?

A: The post-election political landscape in Burma is going to be conditioned by the nature of the election itself and the degree to which opposition to the regime can participate. If there are real choices for the Burmese people, reflecting meaningful participation by opposition parties and candidates, then it could be a significant step forward for the country. These elections, even in a best-case scenario, are still going to be less than ideal by virtue of the new Constitution’s guarantee of a continued role for the military or its appointees in government, but activists are also telling me that it could at least be a step in the right direction by creating more openings for change in the future.

http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=17099&page=130 Oct ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/seq1g7n File Download here

30 Oct news

The Voice 5-(5-51)

The Voice 5-(5-51)

Thursday, October 29, 2009

ကၽြန္ေတာ္တို႕မိုးညႇင္းျမိဳ႕မွာဒီလိုပဲရွိတယ္ကၽြန္ေတာ္တို႕မိုးညႇင္းျမိဳ႕သည္ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ပညာေရးထြန္ကားေသာခရုိင္ျမိဳ႕ကေလးတျမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္ ။ထို႕ေၾကာင္႔နိဳင္ငံေတာ္အစိုးရမွအစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ ႏွင္ ဒီဂရီေကာလိပ္ တို႕ကို (၂၀၀၄)ခုႏွစ္တြင္ဖြင္႔လွစ္ေပး၍ အဆင္႔ျမင္႔ပညာကိုသင္ၾကားေစခဲ႕ပါသည္။ထိုေက်ာင္းမ်ား ဖြင္႔လွစ္ေပး၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ႔ရေသာ္လည္းအခ်ိန္ၾကာျမွင္႔စြာ ္ဝမ္းမသာခဲ႔ရပါ။အေၾကာင္းမွာ state ေက်ာင္းတေလၽွာက္တခ်ိန္လုံးလိမၼာလာခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသားသူငယ္ မ်ားသည္
မူးရစ္ေဆးဝါးမ်ားသုံးစြဲစျပဳ႕ွေနသည္ကိုရင္နာစြာေတြ႕ရပါသည္။ယင္းမူးရစ္ေဆးဝါး မ်ားကို ျမိဳ႕တြင္းေအာင္သေျပရပ္ကြက္ႏွင္႔
ျမိဳ႕ဧ။္ေျမာက္ဖက္ ေလးမိုင္ သာကြာေဝးေသာ ဘီလူး ေက်းရြာတြင္ လြယ္ကူစြာဝယ္ယူရရွိနိဳင္သည္ဟုလည္းနီးစပ္သူတိုကေျပာပါသည္။
၎အျပင္္ မိုးညႇင္း ဒီဂရီေကာလိပ္မွ ပါေမာကၡဆရာမႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီး၍ေမခ၊ ေရႊဗဟိုလ္ ၊ပါရမီ၊ ေနာင္စြန္း၊ ဂႏၶမာ စေသာ က်ဴရွင္ founderမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ က်ဴရွင္လုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရႊက္ျခင္း မွတ္စုစာအုပ္္(note book) မ်ားျပဳလုပ္၍ ယင္းကိုအဆမတန္ေဈးနဳန္းမ်ားျဖင႔္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္္ မွာအရွပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လြန္းလွပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကပဲမသိတာလား၊သိရက္နဲ လ်စ္လွဴရႈ႕ထားတာလား မေျပာတတ္ေတာ႕ပါ။


Information
က်ဴရွင္ Founder မ်ားႏွင္ ပါေမာကၡဆရာမႀကီးကိုယ္တိုင္ ရပိုင္ခြင္႕ႏွင္႔လုပ္ေဆာင္ရမည္႕အစီအစဥ္မ်ားကို အစည္းအေဝးျပဳ႕လုပ္
ယင္းအစည္းအေဝး ဧ။္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မွာစနစ္တက်အခ်ိန္ဇယား ေရးဆြဲ ၍ ေဆာင္ရႊက္ရန္
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဧ။္ က်ဴရွင္လခ(၁)ဘာသာ ၄၀၀၀က်ပ္ x (၇ )ဘာသာ+ founder ေၾကး ၄၀၀၀ = ၃၂၀၀၀ က်ပ္


မိုးညႇင္းျမိဳ႕မွမိဘျပည္သူတစ္ဦး

29 Oct ဒိုင္ယာရီ
http://ifile.it/og9fxd1

29 Oct news

ဘေလာ့ကာသားစိုးေလးအတြက္အေကာင္းဆံုးေျမၾသဇာအဖြဲ႕၏တုန႕္ျပန္ခ်က္

The Best Manure 007

U2 360 Tour 2009 MLK Walk On with dedication & lullaby to Aung San Suu Kyi, FedEx Field DC 09/29/09

သင့့္မ်က္္ရည္မက်ေအာင္ထိန္းထားနိုင္ပါေစ။

Wednesday, October 28, 2009

မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားႏွင့္ စကားေၿပာဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့အခါ…..

http://ifile.it/8zweldv

Jim

28 Oct ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/2rapmgn

28 Oct news

Burma's 'secret tunnels' leakedhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8119424.stm

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း

http://ifile.it/hq0yp7r

UDHR Booklet
sourcehttp://arzarni.blogspot.com/2009/10/blog-post_8683.html

APSC 2010 Scholarship ျမန္မာတုိ႔အတြက္ ပညာသင္ စေကာလားရွစ္Dear friend,
We are happy to announce the APSC 2010 Scholarship. The Overview, Application and Reference Form are attached here. Please forward far and wide to anyone who may be interested in pursuing a masters degree next year. Applications will be accepted now through December 1.
Thanks and good luck,

The APSC Team

Best
Nyunt Win
International Studies Department
Miriam College
Katipunan Road, Loyola Heights
Quezon City, the Philippines 1108
+639 274 331 397
www.waiyanphone.co.cc

ေပးပုိ႔သူ။။ ေစတနာရွင္ တဦး

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဖတ္ရန္ (၁) --ႏွိပ္ပါ

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဖတ္ရန္ (၂) --ႏွိပ္ပါ

ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ဖတ္ရန္ (၃) --ႏွိပ္ပါ


http://www.hittai.org/main.htm

ေဆးေက်ာင္းတက္ေနသူတစ္ဦးသုိ ့ ျမတ္ေသာ ပညာဒါန ျပဳလုိသူမ်ားအတြက္

http://ifile.it/5romtl6

Your Support is.

ျပည္တြင္း အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ျဖန္႔ခ်ီေနေသာ အလံေတာ္သစ္ ဂ်ာနယ္စစ္အာဏာရွင္တို႔ မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနသည့္ၾကားမွ ျဖန္႔ခ်ီေပးေနေသာ အလံေတာ္သစ္ ဂ်ာနယ္ ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါခင္ဗ်ာ
{freemyanmar.538} လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံံသို႔

http://ifile.it/x2ndjhr

New Flag Journal

ဒုကၡသည္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေဆာင္းပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧရာ၀တီသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


၂၆/၁၀/၂၀၀၉

၂၈ ၊ ၉ ၊ ၀၉ ဧရာ၀တီအင္တာနက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ အဲလက္စ္အယ္လ္ဂ်ီး၏ ဒုကၡသည္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ( Resettlement the Black Market)ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိသေဘာထားအျမင္ကို တင္ျပလိုပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔တင္ျပသင့္သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းအျခားတုန္႔ျပန္မည့္ပညာရွင္မ်ား၊ မိမိထက္ပိုမို နားလည္သူမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ရင္း အခ်ိန္လင့္သြားခဲ့ရပါသည္။
မိမိရည္ရြယ္ရင္းမွာအဆိုပါေဆာင္းပါးပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အမွန္ဟုယူဆသြားမည္၊ႏိုင္ငံျခားသားေရးလ်ွင္ အမွန္ဟူေသာအစဥ္အလာျဖစ္သြားမည္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း၀န္ခံရာေရာက္သြားမည္၊ ဒုကၡသည္မ်ား
အေနႏွင့္ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာတိုင္းကိုေခါင္းငံု႔ခံရသည့္အေလ့အထျဖစ္သြားမည္စသည့္မ်ားကို မလိုလားေသာေၾကာင့္
ေရးသားလိုက္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဦးစြာပထမ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုတင္ျပေပးသည့္အတြက္ ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုေက်းဇူးတင္စကားဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အစစ္မ်ားဖက္မွ
ရပ္တည္ေပးလိုေသာစိတ္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အတုမ်ား၊ဒုကၡသည္ေမွာင္ခိုမ်ား၊ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ထိုင္းအာဏာပိုင္အခ်ဳိ႔၏အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုဖြင့္ခ်ေပးျခင္းမ်ားအေပၚေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ႏွင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္တင္ျပမႈသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မြန္ျမတ္ဖို႔လိုသလို၊အခ်က္အလက္မ်ားခိုင္မာတိက်ဖို႔လ႔ိုပါသည္။ ေသခ်ာ သည္မွာ
ေစတနာမွန္ကန္မႈမရွိပဲ၊ မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္သေဘာမ်ဳိးႏွင့္ၿပီးစလြယ္ေရးသားမႈမျဖစ္သင့္ပါ။ ထိခိုက္နစ္နာၾကရ မည္မွာ
ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အစစ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေလးေလးနက္နက္ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားသင့္ေပသည္။ စာနာရိုးမွန္ပါကလက္ရွိကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား တတိယႏိုင္ငံထြက္ခြါခြင့္
ၾကံ႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီေၾကာင့္ Hold လုပ္ခံထားရေသာဒုကၡသည္ (၂၀၀)ေက်ာ္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဒုကၡသည္မ်ား
ျဖစ္ေနရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပသင့္သည္မွာၾကာပါၿပီ။အဘယ္ေၾကာင့္သတင္းအျဖစ္ တင္ျခင္းကို မေတြ႔ရသနည္း၊
မတင္ရဲၾကသနည္းဆိုသည္မွာကား စဥ္းစားစရာရိွေနပါသည္။

အဆိုပါကိစၥမ်ားကို လမ္းလဲႊလို၍ ထိုေဆာင္းပါကိုေရးသည္ဟုဆိုခဲ့လွ်င္မည္သို႔ုုုျငင္းဆန္မည္နည္း။ သို႔ပါေသာ ေၾကာင့္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိမူႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေထာက္ျပလိုက္ပါသည္။
၁။ ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ဦးတည္ခ်က္တိတိက်က်ရွိပံုမေပၚ။ ဒုကၡသည္ပဲြစား၊ဒုကၡသည္အတု။ အဂတိလိုက္ စားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ခရီးသြားဟန္လဲႊ၊လက္လွမ္းမီွသမွ်တင္ျပသည့္ပံုစံ ျဖစ္ေနပါသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္အားစိုက္၍ စနစ္တက်ေလ့လာေရးသားထားသည္ကို မေတြ႔ရေခ်။ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ သည္မွာ မဲေဆာက္စားေသာက္ဆိုင္တခုတြင္ စားေသာက္ၾကရင္း၊လြယ္လင့္တကူ ေတြ႔ၾကဳံခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဖူးသူ၊
ဒုကၡသည္စခန္းတြင္း ကာလတခုမွ်ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူမ်ား၏ေျပာဆိုေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ဟန္ရွိ သည္။ ၀တၳဳတြင္ ထည့္သုံးလွ်င္
သင့္ေတာ္၍ ဖတ္ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္သတင္းေဆာင္းပါးအျဖစ္ကားသုံးႏိုင္ ေလာက္သည့္ တန္ဖိုးရိွသည္ဟု မျမင္ပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ ABSDF ေဟာင္းဆိုသူ ကိုျမတ္သူသည္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းတြင္လအတန္ၾကာသာေနထိုင္ခဲ့ ဖူး၍ စခန္းႏွင့္ကင္းကြာသြားၿပီး၊မဲေဆာက္တြင္ေနထိုင္သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ က်န္ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ကို ဘိုဘို၊ ကိုေက်ာ္ႀကီးႏွင့္ ကိုမ်ဳိးသိန္းဆိုသူမ်ားမွာလည္းဒုကၡသည္ျဖစ္လွ်င္ေတာင္ မဲေဆာက္တြင္ အေနမ်ားသူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေသခ်ာသည္မွာမဲေဆာက္တြင္သာ အင္တာဗ်ဴးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းကို အေ၀းမွ ခန္႔မွန္း 1ေရးသားထားျခင္းမ်ားသာ။ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား၏ အသံႏွင့္အေျခအေနမွန္မ်ားကို မထင္ဟပ္ပါ။ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ပါ။ေျဖဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း အညံ့စားေလသံမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ပို၍ပင္ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။
၂၊ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ပင္ တင္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္းလက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး လဲြေခ်ာ္အားနည္းမႈမ်ားရွိေနပါသည္။၎အခ်က္မ်ားမွာ

(က) “စခန္းအာဏာပိုင္ႏွင့္ ပဲြစား ၂ ဦးမွ လူမ်ားကိုစခန္းအတြင္းေခၚသြင္းလာၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အျမန္ ထြက္ရေအာင္
လုပ္ေပးေနေၾကာင္း” ဆိုသည့္အခ်က္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္ုးအတြင္းေခၚသြင္းျခင္းမွာ ျဖစ္တန္ေခ်ရွိေသာ္လည္း အျမန္ထြက္ခြြါေရးမွမူ
ပဲြစားႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ ႏိုင္ပါ၊သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ UNHCR တုိ႕တြင္သာသက္ဆိုင္ပါသည္။
ေျပာသူမွေျပာခဲ့လွ်င္ေတာင္ သတင္းသမားအေနႏွင့္ အယံုမလြယ္သင့္ေပ။ကိုယ္တိုင္ေလ့လာၿပီးမွသာ ေရးသားသင့္ေပသည္။

(ခ) “ဒုကၡသည္အတုမ်ားက ေကာင္းေကာင္းေန၊ ေကာင္းေကာင္းစားႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စခန္းအတြင္းတင္းမာမႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားျဖစ္လာ”ဆုိသည္မွာလည္း အဓိပါယ္ကင္းမဲ့၍ ခိုင္လုံမႈ နည္းလြန္းေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႕ေသာ တင္းမာမႈသတင္းမ်ဳိးသည္ ဘယ္အခ်ိန္က ထြက္ ေပၚခဲ့ဖူးပါသနည္း။ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ထြက္ခဲ့ဖူးပါသနည္း။ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားေသာ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။ဘယ္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္နည္း။ တန္ဖိုးမဲ့ေသာ ေကာလဟလသတင္းႏွင့္
စိတ္ခံစားမႈကို ေစာင္းေပးေသာ တင္ျပခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ေနပါသည္။ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္အဆင့္အတန္း ထား၍ ေလးေလးစားစားႏွင့္ကိုးကားရမည္နည္း။

၃။ အေရးအသားပိုင္းတြင္လည္း ေပါ့ပ်က္ပ်က္ႏိုင္လြန္းပါသည္။ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ဖတ္ရသည့္အတြက္ မူရင္းႏွင့္ကြဲလႊဲမႈရိွသည္ဆိုပါက
ဘာသာျပန္ဆိုသူႏွင့္ ဧရာ၀တီတာ၀န္ရိွသူမ်ားသာ တာ၀န္ခံၾကရပါမည္။ဥပမာ အခ်ဳိ႕တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ -
(က) “ပြဲစားမ်ားက ပလပ္ကိုေငြေပး၍ ဒုကၡသည္အျဖစ္ တရား၀င္လက္ခံစရာအေၾကာင္းမရိွသူမ်ားအား စခန္းအတြင္း၀င္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးေၾကာင္းစခန္းရိွဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာျပသည္” ဒုကၡသည္မ်ားဆိုသည္မွာ ဘယ္ႏွစ္ဦးကိုရည္ရြယ္ပါသလဲ။ ဘယ္ဒုကၡသည္စခန္းကလဲ။ အထက္ ေဖာ္ျပပါသုံးေလးဦးကိုပဲဆိုလိုတာလား။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဒုကၡသည္ျဖစ္ခြင့္ရျခင္းအတြက္ မုဒိတာမပြားႏုိင္ဘူးလား။

(ခ) “မသမာသူ ျမန္မာပြဲစားမ်ားေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး၊စခန္းအတြင္း ေငြမွေငြျဖစ္ ေနသည္” ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ျဖစ္တာနဲ႔ စခန္းထဲမွာေငြမွေငြျဖစ္ေနျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သုိ႔သက္ဆိုင္ ပါသနည္း။
ေငြမွေငြမျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား စခန္းအျပင္တြင္ရိွေန၍လား။

(ဂ) “အသစ္ေရာက္ရိွလာသူမ်ားအဖို႕ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္းဆင္းရဲက်ပ္တည္းစြာ ေနထုိင္ရုန္းကန္ ေနရသည္” ဒုကၡသည္စခန္းတြင္
အသစ္ခ်ည္းမဟုတ္ပါ၊ အေဟာင္းမ်ားသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ ဆုိသည္ကို သိသင့္သည္။ေဆာင္းပါးရွင္သည္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔မေရာက္ဖူးေၾကာင္း သက္ေသျပရာေရာက္ေနပါသည္။

(ဃ) “ပြဲစားမ်ား၏ေဖာက္သည္ ဒုကၡသည္အတုမ်ားသည္လည္း ေငြဆုံးရသည္မ်ားရိွသည္”
ေဖာက္သည္ ဆိုသည္မွာ မၾကာမဏ၀ယ္ယူသူဟုယူဆရမည္။ ဒုကၡသည္အတု မၾကာခဏလုပ္သူမ်ားရိွေန၍ လား။
၄။ ေဆာင္းပါးပါအခ်က္မ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္သူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ကိုရယူဖို႔ႀကိဳးစားထားျခင္းကိုလည္း မေတြ႕ရပါ။ ယူထားသူမ်ားမွာလည္း လြဲေခ်ာ္ေနပါသည္။ဥပမာ- UNHCR ၀န္ထမ္းေဟာင္း အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ဘန္ ေကာက္အေျခစိုက္
UNHCR ၏ ေဒသဆုိင္ရာရုံးမွ အႀကီးတန္း၊ လူထုဆက္ဆံေရးအရာရိွဆိုသူမ်ားဟုသိရသည္။ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ရိွၾကေသာ စခန္းတြင္းရိွ ဒုကၡသည္မ်ား၊တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မဲေဆာက္ UNHCR, IOM ႏွင့္ စခန္း 2အသီးသီးရိွပလပ္မ်ားကိုသာ အတည္ျပဳခ်က္ယူသင့္ပါသည္။
ယူဖို႔လည္းႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ တဆင့္ခံမ်ားသည္ သက္ ေသမေျမာက္ေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွင္ ပိုသိႏိုင္ပါသည္။
၅။ အဆိုးရြားဆုံးမွာ ႏို႕ဖိုးဒုကၡသည္ပလပ္ကိုသာကြက္၍ေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာတပိုဒ္ထဲတြင္သာ
ထည့္သုံးထားေသာ္လည္းက်န္အခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သေယာင္၊ထင္ေရာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ ေရာသမေမြထားပါ သည္။

ေဆာင္းပါးရွင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စခန္းသုံးခုမွပလပ္မ်ားအနက္ႏုိ႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ပလပ္ကိုသာ ထုိသုိ႔ က်ဴးလြန္သည္ဟု ဆိုလိုပါသလား။သို႔တည္းမဟုတ္ က်န္စခန္းမ်ားမွပလပ္မ်ား က်ဴးလြန္မႈမရိွဟု ကာကြယ္ေပးလို၍
လား။ က်န္စခန္းမွပလပ္မ်ားကို ေၾကာက္၍လား။ ႏုိ႔ဖိုးဒုကၡသည္သတင္းကိုသာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ရခဲ့၍လား။ ႏို႔ဖိုး ဒုကၡသည္စခန္းတခုထဲကိုသာျပႆနာျဖစ္ေစလို၍လား စသျဖင့္ သံသယပြားစရာမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ဟု
ဆိုလွ်င္ ေဆာင္းပါးရွင္သည္ သတိမထားမိ၍လား။ အေတြ႔အႀကဳံႏုနယ္ေသး၍လား။အေရးအသားမကၽြမ္းက်င္၍လား။ ဘယ္သူ႔မွ ဂရုမစိုက္ဘူးဆိုသည့္သေဘာလား။တေနရာရာမွ ေရးခိုင္း၍ ေရးလိုက္ရတာလား ဆိုသည္မ်ားမွာလည္းကာယကံရွင္
ကိုယ္တုိင္ေျဖဆိုရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီအင္တာနက္သည္ဂုဏ္သိကၡာထိမ္းၾကဖို႕တာ၀န္ရိွပါသည္။ မ်က္ ေတာင္တဆံုးသာၾကည့္၍
ၿပီးစလြယ္မတင္ျပသင့္ပါ။ ဒုကၡသည္အတုကိစၥ၊ အဂတိလို္က္စားမႈကိစၥ၊ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ ကိစၥ၊ဒုကၡသည္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကိစၥ
သီးျခားစီကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ၊ ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ စနစ္တက် အခ်က္ အလက္ရယူ၍တင္ျပသင့္ပါ သည္။
သတင္းကုလားဖန္မထိုးသင့္ပါ။ (သတင္းမွန္မ်ားထြက္ေပၚႏုိင္ေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္မ်ားမွ ႀကိဳဆိုၾကပါမည္။)

ယခုလို ႏုိင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာသေယာင္ႏွင့္ UNHCR ၊ထုိင္းအာဏာပိုင္၊ က်န္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ရန္မတိုက္သင့္ပါ။ မီးမေမႊးသင့္ပါ။သတင္းသမားေကာင္းက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာေကာင္းက်င့္၀တ္မ်ားကို ေစာင့္စည္းသင့္ပါသည္။
သုိ႔ပါ၍ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီအင္တာနက္ တာ၀န္ခံမ်ားအေနႏွင့္ရိုးသားမႈရိွပါလွ်င္၊ မီဒီယာေကာင္း အျဖစ္ခံယူရိုးမွန္ပါလွ်င္
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလွ်ာေစလိုပါသည္။

၁။ ယခုတင္ျပလႊာကို ဧရာ၀တီမွ (၂)ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါရန္။
၂။ ေဆာင္းပါးအတြက္ တိုက္ရိုက္အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါလွ်င္ႏို႕ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ပလပ္ထံသို႔ တရား၀င္ေတာင္းပန္စာ (သုိ႕မဟုတ္)၀န္ခံလႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ပါရန္။ (ဧရာ၀တီ အင္တာနက္မွ ျဖစ္ေစ၊ေဆာင္းပါးရွင္ထံမွျဖစ္ေစ)

၃။ ေဆာင္းပါးရွင္မွ အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းအားနည္းမႈႏွင့္အေလးအနက္ထားအားစိုက္ျခင္း နည္း ပါးမႈမ်ားအေပၚ ၀န္ခံသည့္သေဘာပါေသာ စာ(သို႕) မူလေဆာင္းပါးထက္ ပိုမိုျပည့္စုံထိေရာက္ ႏိုင္ေသာ စာတေစာင္ကိုထပ္မံေရးသားတင္ျပေပးပါရန္။
၄။ အကယ္၍ေဆာင္းပါးရွင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီအင္တာနက္မွ ထိုေဆာင္းပါးအေပၚ မူအရ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ၊ ေစတနာသန္႔သန္႔ျဖင့္ တင္ျပရိုးအမွန္ဟုယူဆပါလွ်င္လည္း၊ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို ဆိုသည္မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ထပ္ဆင့္၍ရွင္းလင္းတင္ျပေပးပါရန္။

၅။ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ျပႆနာသို႔ ဦးတည္ေစေသာ အဆိုပါေဆာင္းပါးအား ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္။ဧရာ၀တီအင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူေဆာင္းပါးရွင္ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အ၀ိဇၹာမ်ား ကင္း စင္ႏုိင္ၾကပါေစ။

လူဗုိလ္ (ABSDF ရဲေဘာ္ေဟာင္း)
NP0 (061181)

ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္း 3


Burma Supporters to Walk on u2’s 360 Degree Stage in Vancouver


Canadian Friends of Burma (CFOB) October 28, 2009

VANCOUVER – A team of committed volunteers comprised of Burmese dissidents and Canadian supporters will march to U2’s famous 360 degree stage at BC Place this evening in Vancouver when U2 frontman Bono performs ‘Walk-On,’ the song attributed to democracy leader Aung San Suu Kyi.

About two dozens of Burma activists gathered yesterday in Vancouver at a Burma Working Group (BWG) meeting where a volunteer team was set up to raise awareness at today’s concert.

BWG meeting that was held the first time in Canada’s West Coast with two key representatives from East Coast Canada – Ms. Mika Leveque and Ms. Rebecca Wolsak – is a network of Canada based-organizations and individuals working on peace, justice, development, human rights and democracy in Burma.

During the two-day concerts in Toronto’s Rogers Centre last month, CFOB mobilized local volunteers to distribute postcards and walk on the stage wearing Suu Kyi masks in front of 62,000 fans.

CFOB launched the postcard campaign in August, coinciding with the 21st anniversary of Burma’s democratic uprising. More than 20,000 postcards have been already distributed across the country – especially during ‘Burma VJ’ screenings in Canadian cities and U2 concerts.

Signed postcards are being sent to the Prime Minister Stephen Harper, urging the Government of Canada to continue the support for the Burmese people with humanitarian aid and a binding UN Security Council resolution.

For media contact, please call Rod Germaine at 604 813 1557, or Htay Aung at778-322-5385.

Tuesday, October 27, 2009

YMBAတည္္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာဦးဘရင္၏ေျမးတကိုယ္ေတာ္ေဒၚစုမ်က္နွာဖံုးနွင့္ဓါတ္ပံုျပပြဲ
သူ႕နာမည္ကအန္းဘရင္(Anne Bayin)
ေဒၚစုမ်က္နွာဖံုးနဲ႕ပံုေတြကိုျဖတ္ညွပ္ကပ္မလုပ္ပဲနဲ႕ကမာၻအနွံလိုက္လံျပီးဓါတ္ပံုရိုက္ယူခဲ့တယ္။ရရွိခဲ့တဲ့ဓါတ္ပံုေတြကိုတိုရန္တိုကေနဒါမွာ
ျပန္လည္ျပသခဲ့တယ္။သူအေၾကာင္းကိုေမးခ်င္ေပမဲ့ဒီပြဲရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုပဲေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္...
အျခားျမန္မာေတြေျပာျပတာကေတာ့ဦးဘရင္ဟာစေကာ့တလန္ကိုေရာက္သြားျပီးအျဖဴနဲ႕အိမ္ေထာင္က်ရာကေနျဖစ္တည္လာတဲ့မ်ိဳး
ဆက္ျဖစ္ပါတယ္။အန္းဘရင္ကျမန္မာလိုမတတ္ေပမဲ့ျမန္မာ့အေရးကို(အခ်ိဳ႕)မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတတ္တဲ့ျမန္မာစစ္စစ္ေတြ
ထက္စိတ္၀င္စားျပီးအခ်ိန္ေပးေငြကုန္ခံအခုလိုျပသတဲ့ပြဲေလးကိုတဆင့္ၾကည့္ရေအာင္မ်ွေ၀လိုက္ပါတယ္။

သူ႕အေၾကာင္းေတြဆက္ဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီကိုသြားပါ။
27 Oct ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/1zxpjol

27 Oct news

ကဲ … ယံုခ်င္ ယံု၊ မယံုခ်င္ေန (အပိုင္း - ၄)
မင္းလြင္ဦး
အဂၤါေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 13 နာရီ 14 မိနစ္


အထူးကြ်မ္းက်င္တဲ့ စပါယ္ရွယ္လစ္ ေရွ႕ေန

ရဲစခန္းကတဆင့္ ညႊန္ျပလို႔ ငွားတဲ့ ေရွ႕ေန၊ အမႈပြြဲစားေတြက ငွားေပးတဲ့ ေရွ႕ေန၊ တရားခြင္စာေရးနဲ႔ ဘီးလစ္စာေရးတို႔က ညႊန္းတဲ့ ေရွ႕ေန၊ တရားသူၾကီးကိုယ္တိုင္က ငွားဖို႔ေျပာတဲ့ ေရွ႕ေန အစရွိသျဖင့္ အမႈျဖစ္လာၿပီဆိုမွေတာ့ ေငြကုန္ဖို႔က နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေပၚလာတာပါပဲ။ …. ေသဒဏ္ထိုက္သင့္တဲ့အမႈကို က်ဴးလြန္ၿပီး ေငြမတတ္ႏိုင္တဲ့ အမႈသည္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အစိုးရစရိတ္နဲ႔ ေရွ႕ေန ငွားေပးပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေျပာရရင္ အထက္တန္း ေရွ႕ေန၊ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရ ေရွ႕ေန၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေန အစရွိသျဖင့္ ေရွ႕ေနေတြထဲမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၊ အထက္တန္းေရွ႕ေနဆိုတာက ၿမိိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း အထိပဲ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လို႔ ရတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ဖို႔ စာရင္းတင္ထားတဲ့ ေရွ႕ေနက အျခား ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းမွာ အမႈသြားလိုက္ခ်င္ရင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းမွာ ထပ္မံတင္ျပခြင့္ ေတာင္းရၿပီး တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။

ဆရာဝန္မွားသြားရင္ လူနာက ေျမၾကီးေအာက္ ၆ ေပမွာ စန္႔စန္႔ေလးေနရသလို၊ ေရွ႕ေန တခ်က္ လွ်ာေခ်ာ္သြားရင္လည္း အမႈသည္က ေလထဲမွာ ၆ ေပတန္းလန္းနဲ႔ ဂန္႔ရတယ္ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားရွိတယ္ေလ။


ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ေနငွားမယ္ဆိုရင္လည္း စိတ္ခ်ရဖို႔ လိုတယ္။ ဥပေဒကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္သိတဲ့ ေရွ႕ေနဆိုေပမယ့္ တရား႐ုံးနဲ႔ မပိုင္ရင္လည္း မျဖစ္ေသးဘူးေလ။ ေခတ္နဲ႔ စနစ္ကိုက အဲဒီလို ျဖစ္ေနတာကိုး။

ဆရာဝန္ေတြမွာ အထူးကုဆိုတာေတြ ရွိသလို၊ ေရွ႕ေနေတြမွာလည္း စပယ္လစ္ေရွ႕ေနေတြ ရွိပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈဆိုရင္ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဘယ္သူ႔ကို ငွား၊ လူသတ္မႈ ဓားျပမႈဆိုရင္ ဘယ္ေရွ႕ေနကို ငွား၊ စသံုးလံုး အမႈဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔ အၿမဲတမ္း ထိေတြ႔ေနတဲ့ ေရွ႕ေနကို ရွာ၊ မုဒိန္းမႈဆိုရင္ေတာ့ျဖင့္ ဘယ္သူက အေတာ္ဆံုး စသျဖင့္ အထူးကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။

ေရွ႕ေနေတြကလည္း ေပါမွေပါ။ တခ်ဳိ႕ဆို နာမည္တူေတြ မ်ားလြန္းလို႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က နံပါတ္ တပ္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ - ေမာင္ေမာင္ဆိုတဲ့ အမည္က ျမန္မာျပည္မွာ အလြန္အမွည့္မ်ားတဲ့ နာမည္ေပါ့။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနေတြထဲမွာတင္ က်ေနာ္တို႔ေခတ္က ၆ ဦးေလာက္ ရွိတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဦးေမာင္ေမာင္ (၁) ၊ (၂) ၊ (၃) စသျဖင့္ အမွတ္စဥ္ထိုးေပးလိုက္တာ (၆) က်ေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပဘူး၊ နံပါတ္ ၆ လား၊ တျခားထင္စရာလား မျဖစ္ရေလေအာင္ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ ယူထားတဲ့ ဘြဲ႔ထူးေတြနဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ခြဲလိုက္တယ္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ဦးအုန္းေမာင္ (စိတ္ပညာ) စသျဖင့္ေပါ့။

တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မိမိရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမကို အမည္ေနာက္မွာ ထည့္လိုက္တာပါပဲ၊ ဦးေအးေမာင္ (ပန္းတေနာ္)၊ စိန္ဝင္း (ျမင္းၿခံ)၊ မ်ိဳးထြဋ္ (ေညာင္တုန္း) စသျဖင့္ေပါ့ ႏြားထိုးၾကီးတို႔ ျပြန္တန္ဆာတို႔က ေရွ႕ေနေတြေတာ့ ေမြးရပ္ထည့္တာ မေတြ႔ပါဘူး။ ေမြးရပ္ေျမကို မခ်စ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ထင္ပါတယ္။ ဒါက ေရွ႕ေနေတြကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ နာမည္ပါ။

`အမႈသည္ေတြကလည္း လူအမ်ဳိးမ်ဳိး မဟုတ္လား။ ေပးထားတဲ့ အမည္ေတြအတိုင္း ေခၚခ်င္မွ ေခၚတာ။ ေနာက္ကြယ္က်ရင္ ေျပာခ်င္ရာေျပာတာ။ ေငြေပးၿပီး ငွားထားရေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ေပးထားတာနဲ႔ တန္ေအာင္ေခၚလိုက္အံုးမယ္ဆိုၿပီး ေခၚၾကတာပါပဲ။ သူတို႔လည္း သူတို႔ နာက်ည္းခ်က္ေတြနဲ႔ကိုး။ ဘယ္တားလို႔ ရပါ့မလဲ။

အဲဒီလို ေခၚၾကတဲ့အထဲမွာ အခ်ဳိ႕ ဂုဏ္ထူးဝိေသသေတြက မဆိုးဘူး၊ ေခတ္မီတယ္လို႔ ေျပာရင္ ရတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ ဓားျပမႈလိုက္တဲ့ ေရွ႕ေနေတြကို ေပးထားတာက အီတလီ မာဖီးယားဂိုဏ္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြလို ဒြန္ ဘယ္သူဘယ္ဝါေပါ့။ အဲဒီေရွ႕ေနဆို မူးယစ္ေဆးဝါးမႈေတြမွာ စပါယ္ရွယ္လစ္လို႔သာ မွတ္၊ ၁၉၈၈ မတိုင္မီက မူးယစ္ေဆးဝါးမႈက မ်ားမွ မ်ားကိုး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေပၚလာတာေပါ့။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ဒြန္ ဘယ္သူကို ငွားလိုက္ေပါ့။

မုဒိန္းမႈေတြလိုက္တဲ့ ေရွ႕ေနေတြက်ေတာ့ သိပ္မသက္သာလွဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေခတ္တုန္းက မုဒိန္းမႈေတြဆို ရဲကေန အၿငိမ္းစားယူၿပီး၊ ေရွ႕ေနလိုက္တဲ့ သူေတြက အဲဒီအမႈေတြကို ရတာမ်ားတယ္။ ေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္ ေမးရတာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး စြပ္စြဲတဲ့သူ၊ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးက အမွန္အကန္လား၊ အၾကံအဖန္လား ဆိုတာေတြကို သူတို႔က ရဲလုပ္သက္ေတြအရ သိၿပီးသားဆိုေတာ့ အဲဒီတခ်က္က သူတို႔အတြက္ တပန္းသာတာေပါ့ဗ်ာ။

တခါက ရဲဝန္ေထာက္ေဟာင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနတဦးဆို ေမးရင္းေမးရင္း အာေတြ႔သြားလို႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က လိုင္စင္ ၂ ႏွစ္ အနားေပးတာ ခံလိုက္ရတာေတြလည္း ရွိတယ္။

ပါးစပ္လိုင္စင္ ရၿပီဆိုၿပီး ေျပာခ်င္တာေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူး။ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း သတိထားမွ။ အဲဒီေရွ႕ေနေတြကိုေတာ့ အမႈသည္ေတြက မုဒိန္းကို ေရွ႕က တပ္ရင္တပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေနာက္က တပ္ေပးလိုက္တာပဲ။ မုဒိန္း ဘယ္သူဘယ္ဝါေပါ့ဗ်ာ။

အဲဒါေၾကာင့္ သိပ္မေကာင္းဘူး ေျပာတာ။ တခါက ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ နာမည္ၿကီးအ႐ိုးအေၾကာကု ဆရာၾကီးနဲ႔ နာမည္ၾကီး ေဗဒင္ဆရာတို႔ ၂ ဦးရဲ႕ အမႈကို လိုက္ေပးတဲ့သူဆို အမႈသည္ေတြ အမႈက ကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ကုန္လို႔ အဲဒီဘြဲ႔ကို မယူခ်င္ဘဲနဲ႔ အပ္ႏွင္းခံလိုက္ရတယ္။

ေနာက္တခါ ေခတ္အေျခအေနက မေကာင္းေတာ့ ေငြရလြယ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ကိုလုပ္ၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးပဲ။ ဒါေတာင္ အခုေခတ္လို မိုတယ္ေတြ၊ ႏိုက္ကလပ္ေတြ မရွိလို႔ က်ေနာ္တို႔ေခတ္က စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ ေလေအးသာတို႔ေလာက္ပဲ ရွိတာ။ ညဘက္ ဆူးေလလမ္း၊ ကမ္းနားလမ္း၊ လမ္း ၃ဝ ၊ ဦးဝိစာရလမ္းနဲ႔ သဃၤၤန္းကြ်န္း ဘိုမတို႔လို ေနရာေတြလည္း ရွိေတာ့ အဲဒီအမႈေတြကလည္း အမ်ားသား။

ၿမိဳ႕နယ္ေတြအလိုက္ ရွိၾကေပမယ့္ အမ်ားဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရတာက ပန္းပဲတန္းနဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာပါ။ အဲဒီအမႈေတြမွာလည္း စပါယ္ရွယ္လစ္ အထူးကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေရွ႕ေနေတြ ရွိတယ္။ ေမွာင္ရိပ္ခိုတာ မဟုတ္ဘူး။ တူတူပုန္းတမ္း ကစားေနတာပါ ဆိုတာေတြေပါ့၊ အဲဒီေရွ႕ေနေတြက်ေတာ့ ပိုၿပီးဆိုးတယ္။

ဘြဲ႔ထူးကို အားမနာပါးမနာ အမႈသည္ေတြက ေပးလိုက္တာမ်ား ဘယ္သူဘယ္ဝါေပါ့ဗ်ာ။ သူ႔ခမ်ာလည္း နာမည္သာဆိုးတာပါ၊ ႐ုံးလာရင္ သူ႔အနားမွာ အရြယ္စံု၊ ဆိုက္စံု ဝိုင္းအံုေနလိုက္တာမ်ား တခါတခါ မထင္ရတဲ့သူေတြပါ ေတြ႔ရေသးတယ္။

အထူးကၽြမ္းက်င္တဲ့ ေရွ႕ေနေတြကိုလည္း သိရၿပီဆိုမွေတာ့ ငွားရေတာ့မွာေပါ့။ ေရွ႕ေနခလား … ဒါလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးပဲ။ ေန႔တြက္နဲ႔လိုက္တဲ့ ေရွ႕ေနရွိတယ္။ သူက ႐ုံးခ်ိန္းရက္ေတြမွာ ခရီးစရိတ္ အၿပီးအၿငိမ္းတေခါက္ကို ဘယ္ေလာက္ေပး … ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ အမႈသည္ေတြက မတတ္ႏိုင္ရင္ ေရွ႕ေနတခ်ဳိ႕လည္း သနားၿပီး၊ အဲဒီလို လိုက္ေပးရတာပဲ။

ေပးတဲ့အခါ ေပး၊ မေပးတဲ့အခါလည္း မေပးတဲ့ အမႈသည္လည္း ရွိပါတယ္။ ပုတ္ျပတ္နဲ႔လိုက္တဲ့ ေရွ႕ေနရွိတယ္။ သူကေတာ့ အမႈကို ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမွာ အၿပီးအထိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။ ဘယ္ေရြ႔ဘယ္မွ်ေပါ့။ ဒီေနရာမွာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနေတြက အျမင့္ဆံုးတရား႐ုံးထိ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ေတာင္းတာလည္း ရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕ေရွ႕ေနကေတာ့ ရွင္းတယ္။ တရား႐ုံးကို ေပးစရာရွိတဲ့ကိစၥ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာသာလုပ္။ ေရွ႕ေနကေတာ့ ဥပေဒေဘာင္ထဲက ကိစၥေတြကို အကုန္ျပည့္စံုေအာင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးေပးမယ္လို႔ ေျပာတာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေရွ႕ေနက အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။

တရားသူၾကီးနဲ႔ ႐ုံးကိစၥအားလံုးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္၊ ေရွ႕ေနခက ဘယ္ေလာက္ စသျဖင့္လည္း ေျပာတတ္တယ္။ အမႈစစ္ေနရင္းကေန တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို မေက်နပ္လို႔ အယူခံ၊ ျပင္ဆင္တက္ရရင္ ေငြထပ္ေပးရပါတယ္။

အဲဒါကိုေတာ့ တသီးစား၊ ႏွစ္သီးစား စသျဖင့္ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ထပ္မံေငြေပးရပါေသးတယ္။ ဥပေဒပညာနဲ႔ အသက္ေမြးတဲ့ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္အတြက္ ခရီးစရိတ္ကလြဲလို႔ ထပ္ေတာင္းတာ မရွိပါ။ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာ ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ မိုးေပၚထိတက္လည္း ေငြထပ္ေတာင္းဦးမွာပါပဲလို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ။

စဥ္းစားစရာေဝါဟာရနဲ႔စံရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
၂၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၉


အခုေနာက္ပိုင္း နအဖရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေအာက္မွာ အေျပာမ်ားလာ၊ မီဒီယာေတြထဲမွာ အေတြ႔ရမ်ားလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဝါဟာရ ေတြထဲမွာ “စတိတ္စမင္း” (statesman) ဆိုတာလည္း ပါတယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။ ဒါကို ဒီတိုင္းျပည္မွာ စကားလံုးႀကီးေတြနဲ႔ထုတဲ့ အက်င့္က မေပ်ာက္ၾကေသးပဲကိုးလို႔ မွတ္ခ်က္ခ်႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီစကားလံုး၊ ဒီေဝါဟာရကို ေရွ႕တန္းတင္ ေျပာဆိုေနၾကသူေတြရဲ႕ တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံနဲ႔ ဟပ္ျပရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီပညာရွိေတြဟာ ဒါနဲ႔တူညီတဲ့ ေဝါဟာရမ်ိဳး ဗမာစကားထဲမွာ မရွိဘူးဆိုၿပီး (ဒီလိုအရည္အခ်င္းရွိတဲ့လူ ဗမာျပည္မွာမရွိဘူးလို႔ မေျပာ႐ံုတမယ္) အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ေတြနဲ႔ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး အနက္ဖြင့္ျပၾကပါတယ္။ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕ရဲ႕အဆိုအရ ဒါဟာ “ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္နိမ့္ေနေသးတဲ့ ဗမာျပည္သားေတြ” ကို ပညာေပးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ သူတို႔ေရးတာေတြထဲမွာ သတိထားမိတဲ့တခ်က္က သူတို႔ေျပာတဲ့ စတိတ္စမင္းဆိုတာမ်ိဳးကို ဗမာျပည္သား ထဲက တဦးတေယာက္ကိုမွ ကိုးကားေထာက္ျပတာ မေတြ႔ရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတြကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုဆင္ႏႊဲေနတဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝ) နီးပါး စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ဒီႏိုင္ငံမွာ စတိတ္စမင္းတေယာက္မွ မရွိပါကလားလို႔ ေတြးယူရမလိုျဖစ္လာပါတယ္။

တကယ္က်ေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ေခတ္မွာ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ဂု႐ုမ်ားဟာ လက္ရွိအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသူေတြကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့ သေဘာနဲ႔ ဒီလိုစံတခုတင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုပဲပြဲထြက္ ေနေန၊ ဘာေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ေနေန တေယာက္မွ စတိတ္စမင္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ၾကတာပါ။ ဦးဝင္းတင္ကစလို႔ ျပည္ပေရာက္ေတြအဆံုးကို သူတို႔က နာမည္မတပ္႐ံုတမယ္ ေစာင္းလို႔တဖံု၊ တည့္တည့္တမ်ဳိး အျပစ္ရွာျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေရးအသားေတြထဲက ေဆာင္းပါးတပုဒ္မွာ “လက္ေတြ႔မက်ေသာ၊ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ေသာ အစစ္အမွန္ ဝါဒတို႔ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရးသည္ စတိတ္စမင္း၏ အရည္အခ်င္းတပါးျဖစ္သည္” လို႔ ေရထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာကရွင္းပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ေဝ့ကာဝိုက္ကာေရးေနေန၊ အၿပီးသတ္ေတာ့လည္း ဝွီးဖတ္ဆိုသလို ဒီဘူတာကိုပဲဆိုက္တာပါ။ နအဖစီစဥ္သမွ်ကို လက္မခံရင္ လက္ေတြ႔မက်ဘူး၊ စိတ္ကူးယဥ္ဝါဒျဖစ္တယ္လို႔ဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခိုင္းတာပါပဲ။ ဒီေန႔ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုမွာ စတိတ္စမင္းဆိုသူဟာ နအဖရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား ရွိကိုရွိရမယ္လို႔ ဆိုလိုက္တာပါ။

သူတို႔ ဒီလိုေျပာဆိုေရးသားေနတာေတြကို နအဖစစ္အစိုးရက သေဘာက်မယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွသံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရးသူမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကိုေတာ့ အေရာက္သားလို႔ ေအာက္ေမ့ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ သူတို႔ကို ေမးလိုက္ခ်င္စရာ တခ်က္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒါက ဒီလိုဆိုရင္ ဗိုလ္ေနဝင္း-ဗိုလ္သန္းေရႊအပါ ႏိုင္ငံတကာထြက္ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္-ဗိုလ္ဉာဏ္ဝင္းတို႔အလယ္၊ ျပဳတ္သြားတဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔-ဗိုလ္ေစာေမာင္အဆံုး ဘယ္သူေတြကိုမ်ား စတိတ္စမင္းလို႔ သတ္မွတ္လို႔ရပါသလဲလို႔။ ဒါကိုေတာ့ သူတို႔က ဘယ္သူျဖင့္ ဟုတ္တယ္၊ ဘယ္သူျဖင့္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရဲမယ္မထင္ပါဘူး။ သူတို႔ ခံစားေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီကလည္း အကန္႔အသတ္ရွိေနတာကိုး။

ဒီလိုနဲ႔ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္သူ႔ကိုမ်ား စတိတ္စမင္းလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္သလဲ ရာဇဝင္လွန္ေမွာက္၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ ေခ်ာင္းေပါက္လို႔ ေဒါင္းေတာက္ေအာင္ ရွာပစ္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ “လား-လား၊ ငါနဲ႔ငါပဲရွိတာကိုး” လို႔ ဆိုခ်င္ၾကတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေရးသားခ်က္တခုမွာလည္း “အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာကာလတြင္ မည္သည့္အရာသည္တိုးတက္ သည္၊ မည္သည့္အရာသည္ ေဖာက္ျပန္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို စတိတ္စမင္းက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရမည္” လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာ သူတို႔လို စစ္အုပ္စုလုပ္ေနတာေတြကို တိုးတက္တဲ့အရာေတြအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရမယ္၊ အတိုက္အခံေတြ လုပ္ေနတာေတြကို ေဖာက္ျပန္တဲ့အရာေတြလို႔ ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရမယ္လို႔ ဆိုတာပါပဲ။ စတိတ္စမင္းဆိုတာရဲ႕စံကို တင္ျပသလိုလိုနဲ႔ နအဖရဲ႕စံကို ပြဲထုတ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေျပာတဲ့ စတိတ္စမင္းဆိုတာက ျပည္ပမွာပဲရွိသလိုလို၊ ကစ္ဆင္းဂါးလို ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး အေသာင္းအသိန္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ သူကိုပဲ စတိတ္စမင္းေခၚရမလိုလို၊ စတိတ္စမင္းဆိုတာ လူသူေတာ္လိုလို ၫႊန္းၾကပါတယ္။ သူတို႔ခမ်ာ ဘာမွအျငင္းပြားဖြယ္ မရွိတဲ့ ဗမာျပည္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးရယူႏိုင္ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေတာင္ လက္ညႇိဳးထိုးမျပရဲပါဘူး။

စတိတ္စမင္းဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဟာ အေစာပိုင္းမွာေရာ၊ အခုေနာက္ပိုင္းမွာပါ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာ တြင္က်ယ္ေနတဲ့ မင္းညီမင္းသားေတြ၊ လူဂုဏ္တန္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ ေဝါဟာရတခုျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမီဒီယာေတြနဲ႔ ပါတီႀကီးေတြက တျခားပါတီငယ္ေတြ၊ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္လိုလူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ႏွာေခါင္း႐ံႈ႕ရာမွာ ကိုယ့္လူကိုယ္အမႊန္းတင္ဖို႔အတြက္၊ ငါမွတပါးလုပ္ဖို႔အတြက္ သံုးတဲ့ေဝါဟာရလို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေကာ သတိထားမိၾကပါသလား။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တဲ့လူေတြကို စတိတ္စမင္း စာရင္းမသြင္းတာကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘက္လိုက္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ ေဝါဟာရျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဆန္႔က်င္သူေတြကို စတိတ္စမင္းလို႔ေခၚၾက၊ ေရးၾကသူေတြဟာ လက္ဝဲသမားေတြထဲကသာ မ်ားပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြက အသိအမွတ္မျပဳခ်င္လွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကမ်ားဆိုရင္ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ (snobbery) ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးဂိုက္ထုတ္မႈ တမ်ဳိးလို႔ေတာင္ ဆိုၾကပါတယ္။

တဆက္တည္း ေျပာစရာျဖစ္လာတာက ဒီေန႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ လိုအပ္ေနတာက သူတို႔ေျပာတဲ့ စတိတ္စမင္းႀကီးေတြလား ဆိုတာပါပဲ။ ဗမာျပည္ႀကီး ဒီလိုပစ္စလက္ခတ္ျဖစ္ေနတာကို စတိတ္စမင္းႀကီးေတြကမွ ကယ္တင္ႏိုင္မွာလား၊ ဗမာျပည္သူေတြ ရာစုႏွစ္ တဝက္နီးပါး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဗမာျပည္သစ္ႀကီးကို စတိတ္စမင္းႀကီးေတြကမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာလား။ စတိတ္စမင္းေတြရဲ႕ ပါးစပ္ကေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီကမွ ဒီမိုကေရစီ၊ လယ္သမားက ဒီမိုကေရစီစကားေျပာတာကို မတန္မရာစကား ေျပာတယ္လို႔ ဆိုခ်င္တာလား။

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြ၊ လူငယ္ေတြကို အဲဒီလိုသဏၭာန္ဆန္တဲ့ကိစၥေတြမွာ စီးပါနစ္ေမ်ာေနတာ၊ အရည္မရအဖတ္မရ ျငင္းခုန္မႈေတြနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြကုန္ေနတာဟာ နအဖအျဖစ္ေစခ်င္ဆံုး အေျခအေနတခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူေတြ၊ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ စတိတ္စမင္းေခၚသင့္တယ္၊ ဘယ္သူ႔ကိုေတာ့ မေခၚသင့္ဘူး စသျဖင့္ ျငင္းခုန္ေနၾကရင္ ဒီေန႔လက္ေတြ႔လုပ္စရာေတြကို မ်က္ျခည္ျပတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္ပကသိသင့္တာေတြကို ျပည္တြင္းသယ္လာတာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပကစံေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို ႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္ရင္ေတာ့ ခြင့္မလႊတ္သင့္ပါဘူး။

ဗမာျပည္သားမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီလူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ စတိတ္စမင္းႀကီးေတြကို ကယ္တင္ရွင္လိုေမွ်ာ္ေယာင္ေန ၾကလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ သူတို႔စကားအတိုင္းပဲ ေျပာရရင္ ဒါဟာလက္ေတြ႔မက်ပါဘူး။

http://www.khitpyaing.org/articles/Oct09/271009.php


Monday, October 26, 2009

26 Oct ဒိုင္ယာရီhttp://ifile.it/zlnexs7

http://www.scribd.com/doc/21667493/26-Oct-news


စာေရးဆရာ နီကိုရဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္
October 26, 2009 • Leave a Comment

၂၆ ေအာက္တိုဘာ ရန္ကုန္ ၊ ၊ဝီကလီ အလဲဗင္း သတင္းဂ်ာနယ္၏ အသစ္လႊင့္တင္ထားေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖၚျပထားသည္

Writer Ni Ko Yae Entered Into Rest On October 23

စာေရးဆရာ နီကိုရဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္ အခ်စ္ႏႇင့္ ဟာသစာေပမ်ား ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေရးသားခဲ့သူ စာေရးဆရာနီကိုရဲသည္ ေအာက္တို ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရႇိ လံုမၼနီေဆး ခန္းတြင္ ေမြးရာပါႏႇလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါ သည္။

နီကိုရဲ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ (၄၃) ႏႇစ္ရႇိၿပီးျဖစ္ၿပီး သူ ၏စ်ာပနကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေဝး သုသာန္၌ သၿဂဳႋဟ္မည္ျဖစ္ၿပီး သၿဂႋဳဟ္မည့္နာရီကိုမူ တိက်စြာ မသိရႇိရေသးေၾကာင္း သူ၏မိသားစု ဝင္မ်ားထံမႇ သိရသည္။ နီကိုရဲကို ၁၉၆၆ ခုႏႇစ္ ႏိုဝင္ ဘာလ ၂ ရက္ေန့တြင္ ဖခင္ဦးတင္ ဝင္းႏႇင့္မိခင္ေဒၚျမၾကင္တို႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ သားဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။

နီကိုရဲ၏ နာမည္ရင္းမႇာရဲဝင္းျဖစ္ၿပီး B.Sc(Bot) ဘြဲ႕ရရႇိထားသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၉ ခုႏႇစ္တြင္ မႏိုင္ႏိုင္ ဝင္းႏႇင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ခုနစ္ႏႇစ္အ ရြယ္ Talking Man ေခၚ လင္းျမတ္ ဆိုသူ သားတစ္ေယာက္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ နီကိုရဲသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝမႇ စတင္ကာ နတ္ ရြာမိုးဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ကဗ်ာမ်ား၊ ဝတၴဳတိုမ်ားကို စတင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေၾကာင္ႏႇစ္ေကာင္စာေပတိုက္မႇ ‘လမင္းလိုက္မုဆိုး’ဝတၴဳကို စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ သည္။ အဆိုပါဝတၴဳသည္ စာေရး ဆရာနီကိုရဲ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ဝတၴဳ ျဖစ္ခဲ့သည္။ နီကုိရဲကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ လုံးခ်င္းဝတၴဳ ၃ဝ ဝန္းက်င္ႏႇင့္ဝတၴဳ တုိေျခာက္အုပ္ဝန္းက်င္ ထြက္ရႇိထား ၿပီးျဖစ္သည္။

၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ ဝတၴဳမ်ားအနက္ မၾကည္ျပာ၊ ႏႇလံုး သားထဲႂကြက္ဝင္ေနသည္၊ ႏႇင္းဆီစီး ခ်င္း၊ ကြၧန္ေတာ္ႏႇင့္႐ိုက္ကြင္းေပၚ ကအလြဲမ်ား၊ နဂၢတစ္မ်ား၊ စိတ္ အိုင္ပက္သူ အပါအဝင္သူေရးသား ခဲ့ေသာ စာအုပ္အမ်ားစုသည္ ပရိ သတ္အၾကားေအာင္ျမင္မႈရရႇိခဲ့ၿပီး ‘ၾကည္ျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ား’၊ စိတ္ အိုင္ပက္သူကို ျပန္လည္႐ိုက္ကူး ထားသည့္ ‘ခ်စ္ျခင္းရင္ခုန္ယံု ၾကည္စြာျဖင့္’ဇာတ္ကားမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားအၾကားေအာင္ျမင္မႈရရႇိ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ‘ခ်ဲဝႇီး’ ဇာတ္ ကားကိုလည္း ယခုႏႇစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ၿမိဳ႕ပတ္႐ုပ္ရႇင္႐ံုမ်ား တြင္ ႐ံုတင္ျပသခဲ့သည္။

'ကြၧန္ေတာ့္အေပၚမႇာလည္း သူ႔အရိပ္ေတြအမ်ားႀကီးရႇိပါတယ္။ သူကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္' ဟုစာေရး ဆရာအၾကည္ေတာ္ကဆိုပါသည္။

နီကိုရဲမကြယ္လြန္မီ ေရးသားခဲ့ေသာ လံုးခ်င္းဝတၴဳသံုးအုပ္ႏႇင့္ ဝတၴဳတို ေလးအုပ္ကိုေၾကာင္ႏႇစ္ေကာင္စာ ေပမႇထြက္ရႇိရန္ရႇိေၾကာင္းသိရသည္။
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ ေဒၚစုပါဝင္ႏိုင္ဟု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား
NEJ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉
line


ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဟြာဟင္ အပန္းေျဖကမ္းေျခၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေျပာဆိုခ်က္သည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည့္သေဘာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကိုမူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုျခင္းမရိွဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္က ယမန္ေန႔၌ ေျပာၾကားသည္။


ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့သည့္အတြက္ သူ႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း မစၥတာအဖိဆစ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွ႕ႏွစ္ထဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတတ္ႏိုင္ဆုံးအားလုံးပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားက ျမင္ေတြ႔လုိေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနမႈကိုလည္း ျမန္မာဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ နားလည္အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း မစၥတာအဖိဆစ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ အတြင္းေရးမ႒း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ခြန္ျမင့္ထြန္းက 'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ေျပာတာက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္မွာ ေဒၚစုပါႏိုင္ တယ္လို႔ေျပာတာ။ အဓိပၸာယ္က ေဒၚစုပါဝင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ နအဖကေန စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီလို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီႏွစ္ခုကြာျခားတယ္။ က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တာက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္အတြက္ ေဒၚစုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ နအဖက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္' ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာဆိုမႈစကား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ကတိကဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား လာလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

၎က 'ဒီအစီအစဥ္မွာ ေဒၚစုပါႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ပါႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခင္းအက်င္းေတြကို နအဖက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါႏိုင္ပါတယ္၊ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို လိုက္ေလွ်ာပါဆိုတာ မ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာ ျဖစ္ေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး' ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တကယ္လုပ္မည္ဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ (႐ုဒ္မက္) အတိုင္း သြားလို႔မရဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံအစည္းေဝးတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တ၊ လြတ္လပ္၊ ပြင့္လင္းၿပီး အားလုံးပါဝင္ႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစည္းေဝး ေနာက္ဆုံးေန႔တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂ဝ) အတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ (၁၄) ႏွစ္ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယခုႏွစ္အာဆီယံအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေျပာဆိုမႈမရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ (၁ဝ) လံုးထက္မနည္း
ဗံုးမ်ား ဆက္တိုက္ေပါက္ကဲြ
ခိုင္လင္း / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉
line


ယခုလ (၂၄) ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ကိုးကန္႔ေဒသ၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ဗံုး (၁ဝ) လံုးထက္မနည္း ဆက္တိုက္ေပါက္ကဲြခဲ့သည္။

ဗံုးေပါက္ကဲြမႈသည္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေပၚအပါအဝင္ ေနရာအႏံွ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကိုးကန္႔႐ုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ေနသည့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ လက္က်န္ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔၏ ဥကၠ႒တာဝန္ယူထားသူ ပိုင္စံုခ်ိန္၏ ေလာင္းကစား႐ံုတို႔တြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေပါက္ကဲြခဲ့ၿပီး လူအေသအေပ်ာက္မ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု လက္ရိွ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

၎က 'တီဗီြလႊင့္တဲ့ဌာန အေဆာက္အဦႀကီးကေတာ့ ၿပိဳက်သြားတယ္။ အခု ကိုကန္႔အဖဲြ႔ဥကၠ႒ ပိုင္စံုခ်ိန္ရဲ႕ ေလာင္းကစား႐ံုလည္း အေတာ္ေလးပ်က္သြားတယ္။ အထိအခိုက္ေတြေတာ့ရိွတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္တယ္ဆိုတာေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘူး' ဟု ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုးကန္႔အေရးအခင္းကတည္းကစ၍ ကိုးကန္႔ေဒသတခုလံုးတြင္ ေလာက္ကိုင္ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္အခ်ိဳ႕၊ တပ္မ (၃၃) လက္ေအာက္ခံတပ္အခ်ိဳ႕၊ သိန္းနီအေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေနၿပီး လက္နက္ပုန္းမ်ား ေျမလွန္ေဖာ္ထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားမႈသည္ ကိုးကန္႔ေဒသ တည္ၿငိမ္မႈမရိွေသးေၾကာင္း ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စစ္ေရးအကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

၎က 'ပိုင္စံုခ်ိန္က ဖုန္ေလာက္ ၾသဇာမရိွဘူး။ အခု ဖဲြ႔လိုက္တဲ့ ကိုးကန္႔႐ုပ္ေသးအဖဲြ႔ထဲမွာေတာင္ ကဲြေနတာ။ ပိုင္စံုခ်ိန္က တဖဲြ႔၊ မင့္ေရႊခ်န္းက တဖဲြ႔၊ ေဝစန္းက တဖဲြ႔၊ တပ္သားေတြလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္စုေနတာ။ ပိုင္စံခ်ိန္ရဲ႕ ေလာင္းကစားဝိုင္းကိုလည္း ခ်တယ္ဆိုတာ နည္းနည္းေတာ့ စဥ္းစားစရာ ရိွတယ္။ ခန္႔မွန္းရေတာ့ ခက္တယ္။ ဖုန္အဖဲြ႔တို႔ထက္ သူတို႔ထဲက လူေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္' ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း ေဒသမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ပၚလာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မေကာင္းေသာ္လည္း ေဒသတခုလံုးကို နအဖ ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး သူ႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္သာျဖစ္ေစသည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ ဒု-ဥကၠ႒ ပိုင္စံုခ်ိန္ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔က ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ဥကၠ႒ ဖုန္ၾကားရွင္ထံမွ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ေလာက္ကိုင္ေဒသအတြင္း နအဖတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ရာမွ အစျပဳ၍ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ နအဖတပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကိုးကန္႔အေရးအခင္းတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔ ကိုးကန္႔ေဒသမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုင္စံုခ်ိန္ ဦးစီးၿပီး ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။
မေလးရွား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ပြဲစားရွိ
မင္းႏိုင္သူ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉
line


တတိယႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခြင့္ရရန္ လြယ္ကူေနသည့္ မေလးရွားဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ပြဲစားမ်ားရွိေနေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (မေလးရွား) မွ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

'ဟုိတပတ္က က်ေနာ္ လင္းေခးဆုိတဲ့ စခန္းတခုကုိ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီမွာ ယူအန္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ အဆင္ေျပေအာင္
ေမးႏုိင္မယ့္ ေမးခြန္းေတြကို ပြဲစားက ႀကဳိေပးထားတယ္။ အဲဒီအတြက္ မေလးရွားရင္းဂစ္ (၁,၅ဝဝ) ေပးရမယ္။ အဲလိုမ်ဳိးေလးေတြကအစေပါ့ေလ။ အဓိကက ယူအန္မွာ စကားျပန္လုပ္ေနတဲ့သူနဲ႔ စခန္းထဲကုိ အဝင္အထြက္ရွိေနတဲ့ မေလးရွားလူမ်ဳိးေတြ ေပါင္းၿပီး လုပ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္' ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း မေလးရွားဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ တတိယႏုိင္ငံထြက္ခြာရမႈ ပုိမုိလြယ္ကူေနသျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ားပင္ မေလးရွားစခန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္း (၂ဝ) ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၆,ဝဝဝ) ခန္႔ရွိေနၿပီး ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးက တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံေပးေနသည္။

'အမ်ားဆုံးက ခ်င္း၊ မြန္၊ ကရင္၊ လူမ်ဳိးေတြကုိပဲ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံေပးထားတယ္။ ျမန္မာက ေတာ္ေတာ့္ကုိ နည္းပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးႀကီးရဲ႕ အဖိအႏွိပ္ကုိ ခံရတယ္ဆုိတဲ့သေဘာေၾကာင့္ ယူအန္က တုိင္းရင္းသားေတြကုိပဲ အဓိကထားလက္ခံတယ္' ဟု ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကုိ တလအတြင္း ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ဒုကၡသည္ (၂,ဝဝဝ) ေက်ာ္ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မေလးရွားဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားဆုံးသြားရသည့္ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဲပုဂံေလယာဥ္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္း၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရ
ေအာင္ေက်ာ္မိုး / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉
line


ျမစ္ႀကီးနားမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ထြက္ခြာလာသည့္ ထူးကုမၸဏီပိုင္ အဲပုဂံေလယာဥ္တစီးသည္ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ (၂၅) ရက္၊ ျမစ္ႀကီးနားမွ ရန္ကုန္သြားမည့္ အဲပုဂံခရီးစဥ္အမွတ္ W9-296 ေလယာဥ္သည္ ေန႔လယ္ (၂) နာရီ (၁၅) မိနစ္ခန္႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာၿပီး ေကာင္းကင္တြင္ နာရီဝက္နီးပါးခန္႔ပ်ံသန္းၿပီးမွ ညာဘက္ပန္ကာတလုံး ရပ္သြားသည့္အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ကာ ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါေလယာဥ္တြင္ လုိက္ပါခဲ့သူ ခရီးသည္တဦးက ေျပာသည္။

၎က 'ေကာင္းကင္မွာ နာရီဝက္နီးပါးေလာက္ ပ်ံၿပီးမွ ညာဘက္ပန္ကာတလံုးက လံုးဝမလည္ေတာ့ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ေလယာဥ္လည္း ခါေနတယ္။ ခရီးသည္ေတြအားလံုးကေတာ့ သြားပါၿပီဆိုၿပီး ဘုရားတၾကတယ္။ ဘုရားစာေတြ ရြတ္ၾကတယ္။ ေနာက္ ေလယာဥ္က ျမစ္ႀကီးနားဘက္ျပန္လွည့္ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားေလဆိပ္ကိုပဲ ျပန္ဆင္းတယ္။ အဲဒီမွာေရာက္ေတာ့ (၃) နာရီထိုးကာနီးေနၿပီ။ သူတို႔က အဲဒီေလယာဥ္ကို ျပင္ဆင္မယ္တဲ့။ ေနာက္ေန႔ ေအာက္တိုဘာ (၂၆) တနလၤာေန႔ ကြင္းခ်ိန္း ျပန္ေပးတယ္' ဟု ေျပာျပသည္။

'ႏိုင္ငံတကာမွာလို သူတို႔ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအတြက္ ျမစ္ႀကီးနားမွာ တည္းခိုစရိတ္တို႔၊ စားေသာက္ေရးတို႔ ဘာမွျပင္ဆင္မေပးဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ဒီေန႔ တနလၤာ မနက္ (၅) နာရီခဲြ ကြင္းခ်ိန္းသြားရတယ္။ ေလယာဥ္က ကြင္းကေန (၇) နာရီ ထြက္တယ္။ ခု ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို မနက္ (၁ဝ) နာရီ (၁၅) မိနစ္ေလာက္ ေရာက္တယ္။ မေန႔က ေလယာဥ္ေပၚမွာ ေကၧြးၿပီးသားဆိုၿပီး ဒီေန႔ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ဘာမွမေကၧြးဘူး။ ယူတာက လူတေယာက္ ေလယာဥ္ခ က်ပ္ (၁) သိန္း (၂) ေသာင္း ေပးရတယ္' ဟု အဆိုပါ ခရီးသည္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအနက္ ဦးေတဇပိုင္ အဲပုဂံေလယာဥ္မ်ားသည္ မၾကာခဏ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးၿပီး ယမန္ႏွစ္ကလည္း ပူတာအိုေလဆိပ္တြင္ ေလဆိပ္ေျပးလမ္းေခ်ာ္ၿပီး ေလယာဥ္ေတာင္ပံက်ိဳးသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ရိွခဲ့သည္။

အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ နာမည္ႀကီးစီးပြားေရးသမား ဦးေတဇပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ႒းႀကီးသန္းေရႊ အပါအဝင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ အစုရွယ္ယာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ရန္ကုန္မွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္၊ ရန္ကုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္၊ ရန္ကုန္- စင္ကာပူ၊ ရန္ကုန္- မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ စသည့္လိုင္းတုိ႔တြင္ ေျပးဆဲြၿပီး ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အေရးယူဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အားလံုး ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္း အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ရန္ကုန္- ကြာလာလမ္ပူ ေျပးဆဲြေနသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဆမ္ဘူမိ ေလေၾကာင္းလိုင္းအတြက္ ေလယာဥ္ငွားစားသည့္အျပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္း (MAI) မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အစုရွယ္ယာအမ်ားစုကို ဝယ္ယူလိုက္ၿပီး ၎ပိုင္ေလယာဥ္မ်ား ထည့္သြင္းေျပးဆဲြျခင္းကုိ ယခုလ (၂၆) ရက္မွ စတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေလယာဥ္ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့ရသည့္ အဲပုဂံခရီးစဥ္အမွတ္ W9-296 တြင္ ေလယာဥ္ခ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာယူၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမေကာင္းသည့္အေပၚ အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေသာ္လည္း အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိသျဖင့္ အဆိုပါေလယာဥ္ကိုသာ စီးၾကရေၾကာင္း ခရီးသည္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲတြင္
ဆုရသံဃာေတာ္တပါး ဆုယူခြင့္မရ
မ်ဳဳိးခ်စ္သူ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉
line


ရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရေသာ သံဃာေတာ္တပါးကို ကိုယ္တိုင္ ဆုတက္ယူခြင့္မေပးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မ႒း႐ုံးမွ ယာဥ္ထိန္းတဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါသံဃာေတာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တပ္ကုန္းၿမိဳ႕ ပ႑ိတာရာမ စာသင္တိုက္မွ ဦးပ႑ိတာနႏၵျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းမႈတို ့ေရွ႕႐ႈ ကဗ်ာျဖင့္ တတိယဆု ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

'ဦးဇင္းကေတာ့ ဆုရတာကိုေပ်ာ္တယ္။ ေလာကီေရာ၊ ေလာကုတၲရာေရာ အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥေတြကိုေတာ့ လုပ္ေနမွာပါ။ ဆုတက္ယူမယ္လို႔ေတာ့ လာတာပဲ၊ ဒီေရာက္မွ မယူရတာပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုတာ ဦးဇင္းလည္း မသိဘူး' ဟု ဦးပ႑ိတာနႏၵက မိန္႔သည္။

ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆုတက္ယူခြင့္မေပးသည္ကို တိတိက်က် မသိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ေသာ ကဗ်ာဆရာတဦးက 'ဘယ္လိုဆုကိုပဲရရ ရတဲ့သူကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ တက္ယူခ်င္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဘုန္းႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ အခုလို တက္မယူနဲ႔လို႔ ေျပာတာေတာ့ ဘယ္ေကာင္းမလဲ။ ဘုန္းႀကီးလည္း ဆုယူမလို႔ ရန္ကုန္ကို လာခဲ့တာေလ' ဟု ေျပာသည္။

ဆုမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ အသိပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ဖြင့္ပြဲေန႔ ေအာက္တိုဘာ (၂၄) ရက္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သူတို႔အမွန္တရားကို ရင္မဆိုင္ရဲလို႔ဘဲ
NEJ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ၂ဝဝ၉
line


ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဟြာဟင္ အပန္းေျဖကမ္းေျခၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲႀကီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံ (၅) ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက Civil Society ေခၚ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ကို ေတြ႔ဆံုရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ လူထုအေျချပဳလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ မခင္ဥမၼာႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာဆီယံ (၅) ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူထုအေျချပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေတြ႔ဖို႔ ပယ္ခ်ခံရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အခုလို ပယ္ခ်ခံရတာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခြင့္မရိွတာကို ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကို ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက မေျပာပါဘူး။ (၅) ေယာက္ကို လက္မခံဘူးေပါ့။ စကားေျပာခြင့္ မေပးဘူးေပါ့။ သူတို႔လူေတြနဲ႔လည္း အစားထိုးတယ္၊ စကားလည္း ေျပာခြင့္မေပးဘူးဆိုေတာ့ ထိုင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားက လူထုအေျချပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဆက္မတက္ဘဲ ထြက္လိုက္တယ္။

ေမး။ ။ အခုလို လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အာဆီယံက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆုံဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာပါလဲ။ ေတြ႔ဆုံၾကတ့ဲအခါ ဘာေတြ တင္ျပဖို႔ရိွပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူထုကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကတာပဲ။ အာဆီယံက အခုလို အစည္းအေဝးေတြလုပ္တိုင္း အစိုးရအရာရိွေတြပဲ ေတြ႔ၾကတာကိုး။ အခုဟာက လူထုပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္တခုပဲ ျဖစ္တယ္။ civil society ရဲ႕ အခန္းဂ႑က ေဒသတြင္းမွာ ႀကံဳေနတဲ့ျပႆနာေတြကို သူတုိ႔နဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တခုကို လူထုရဲ႕အသံ၊ လူထုရဲ႕ပါဝင္မႈနဲ႔ ပိုၿပီးျမႇင့္တင္ဖို႔လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားၾကသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေျပာမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လုံၿခံဳေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရး စတာေတြ ပါဝင္တယ္။ စီးပြားေရးမွာလည္း လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ရာမွာ လူထုေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို တင္ျပဖို႔နဲ႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ မခင္ဥမၼာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူထုအေျချပဳ ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနနဲ႔ ဘာေတြတင္ျပေျပာဆိုဖို႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်မေျပာဖို႔ လုပ္ထားတာက အာဆီယံ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမွာပါတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥပါ။ ေဒသတခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္၊ အဓိကက်ပါတယ္။ အဲဒါကို သူတို႔အားလုံးလည္း စာတမ္းမွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး လက္ခံလိုက္တယ္။ အခု တကယ္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အရမ္းအားနည္းေနေသးတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းဖို႔ စမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန စတာအေကာင္းဆုံးပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းဖို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ဖို႔၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒီမိုကေရစီအရဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရိွရမွာမို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ႏွစ္ကို ျပင္ေနတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက ဒီအခ်က္ေတြ အရင္ျဖစ္မွရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအဝင္ ဒီအခ်က္ေတြကို အာဆီယံက ဘာလုပ္ေပးမလဲလို႔ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာလည္းေျပာ၊ ေမးလည္းေမးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ အခုလို ပယ္ခ်ခံရတဲ့ လူထုအေျချပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အာဆီယံမွာပါတဲ့ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ မေတြ႔ရတဲ့အတြက္ အာဆီယံဟာ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းပါမူဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ရိွမရိွ ဆိုတာကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲဒါကေတာ့ အေျဖက ရွင္းရွင္းႀကီးထြက္သြားတယ္။ လုံးဝကိုမရိွဘူး။ လူထုပါဝင္မႈဆိုတာကို သူတို႔က ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသားပဲ။ အခုက သူတို႔လူ သူတို႔ထည့္ၿပီးေတာ့မွ လုပ္တာကေတာ့ သူတို႔မွာ တာဝန္ယူမႈ မရိွဘူးဆိုတာ လုံးဝထင္ရွားတယ္။ အာဆီယံမူနဲ႔ အခုလုပ္ေနတာေတြဟာ လုံးဝဆန္႔က်င္ဘက္ႀကီးပဲ။ စိတ္ပ်က္စရာ အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာ အံ့ၾသသလားလို႔ေမးရင္ မအံ့ၾသဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အာဆီယံပဋိညာဥ္စာတမ္းဟာ regional constitution ပဲေလ။ ေဒသႀကီးတခုလုံးရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံကို သူ႔ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတည္း အေလ်ာက္ေတာင္ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပုံမရိွေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ဒီအာဏာရွင္ေတြ ပါဝင္ေနရင္ ဘယ္လုိသြားလိုက္ႏိုင္မလဲ။ (၁ဝ) ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းက အင္မတန္နိမ့္က်ပါေသးတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရင္ စည္းကမ္းေတာ့ လိုက္နာရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ရိွသင့္တဲ့ လိုက္နာသင့္တဲ့ က်င့္ဝတ္ ဝတၲရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္နဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွတဲ့အျပင္ အာဆီယံအဖဲြ႔တြင္းက ဒီမိုကေရစီအစိုးရေတြ ကိုယ္တိုင္က လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အား၊ ျပည္သူ႔အားကို သူတို႔မွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးမခ်တတ္ဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီလို အေျခအေနေတြေအာက္မွာ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ထိေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါ့မလား။ ေဒသတြင္းညီၫြတ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာပါ့မလား။

ေျဖ။ ။ ထိေရာက္မႈရိွဖို႔က လုံးဝမလြယ္ဘူး။ ထိုင္းနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံကသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ သိသာျမင္သာတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္နာကို ေရြးတာ။ က်န္တဲ့လူေတြက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးတာပဲ။ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္မွာလည္း မလြတ္လပ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံပဋိညာဥ္နဲ႔အညီ ျပည္သူေတြရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးအက်ဳိးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးတာ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေမး။ ။ မခင္ဥမၼာအေနနဲ႔ အာဆီယံထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲမွာ အခုလို လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျငင္းပယ္ခံရတာ အခုအႀကိမ္ဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလို ျငင္းပယ္ခံရတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိ ႐ႈျမင္ခံစားရပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ က်မအတြက္ကေတာ့ အာဏာရွင္ဟာ ဒီလိုပဲလုပ္မယ္ဆိုတာ ပထမတေခါက္ကလည္း ႀကံဳထားၿပီးၿပီေလ။ ပထမ တေခါက္ကလည္း သူတို႔လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မွန္းၿပီးသား။ မွန္းတဲ့အတိုင္းျဖစ္တယ္။ အခု ေနာက္တေခါက္လည္း အဲလိုပဲ သူတို႔ပယ္အုံးမယ္ဆိုတာ မွန္းလို႔ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ အဓိက ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သူတို႔က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နားမေထာင္လို႔ရိွရင္ မီဒီယာကေန တဆင့္ေပးတာေပါ့။ အခုဆို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြေရာ၊ ျမန္မာမီဒီယာေတြေရာ ေမးၾကတယ္။ က်မတို႔ ေျပာဖို႔ရိွတာကို ေျပာတယ္။ ေသခ်ာတာက သူတို႔ဆီေရာက္မွာပဲ။ ဒီျပႆနာေတြက သူတို႔လႊဲေရွာင္လု႔ိရတဲ့ကိစၥေတြမွ မဟုတ္ဘဲ။ ဒီျပႆနာေတြကို သူတို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ နားမေထာင္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔အမွန္တရားကို ရင္မဆိုင္ရဲလို႔ပဲ။ တျခားႏိုင္ငံေတြလည္း အခုလုိပဲ။ အာဆီယံရဲ႕ အစိုးရေတြက ကိုယ့္ျပည္သူေတြကို အတူတူလက္တြဲၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္မျမင္ဘဲ သူတုိ႔အာဏာကို ထိပါးတဲ့ရန္သူလို ျမင္တာကိုး။
အခု က်မကို လက္မခံတာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေရာ၊ လႈပ္ရွားမႈအရေရာ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ရဲ႕တုံ႔ျပန္မႈက ဒါျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူတုိင္းက မွန္းဆလို႔ရတယ္။

ေမး။ ။ လူထုအေျချပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလုံး ဟြာဟင္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာဆိုၾကပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတဲ့ အာဆီယံ (၅) ႏုိင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးနဲ႔ စည္းေဝးမတက္ဘဲ ထြက္လာတဲ့ အာဆီယံ (၃) ႏို္င္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦးအပါအဝင္ စုုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၈) ဦးတုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အခုလို ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံရသလဲဆိုရင္ေတာ့ က်မတို႔အားလုံးျမင္တာက သူတို႔က အမွန္တရားကို ရင္မဆိုင္ရဲလို႔ဘဲ။ အာဆီယံအေနနဲ႔ ကတိေပးေျပာဆိုထားတဲ့အတိုင္း တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔၊ အဲလိုမလုပ္ေဆာင္ရင္ေတာ့ က်မတို႔ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးဟာ စုစုစည္းစည္းနဲ႔ဆက္လက္ၿပီး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္ေတြ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရာေနရာေတြမွာ သူတို႔နားေထာင္လာတဲ့အထိ ဆက္လက္ေျပာဆိုု လုပ္ကိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံအေနနဲ႔ အရွက္ရစရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ ။ မခင္ဥမၼာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Civil Society ေခၚ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ အေရြးခံရတာ ဘယ္အဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳတာပါလဲ။
ေျဖ။ ။ နယ္စပ္အေျခစိုက္ၾကတ့ဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသမီးအေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးတာပါ။ task force on ASEAN and Burma အဖြဲ႔က ေရြးတာပါ။
ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္
NEJ / ၂၆ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝဝ၉


ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စုစည္းေနထိုင္ၾကမည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယခုရွိေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို စုစည္းၿပီး ညီၫြတ္သည့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း အားလံုးက ကိုယ္စီကိုယ္င လက္ခံသေဘာတူၾကေပသည္။ မည္သို႔မည္ပံု စနစ္တက် ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မည္ ဆိုသည္ကိုသာ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔နည္းတူ ယေန႔လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လက္နက္အားကိုးႏွင့္ မတရားရယူသိမ္းပိုက္ထားသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုကလည္း သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး လိမ္လည္အတည္ျပဳထားသည့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္ကို စစ္ကြၧန္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္ 'အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီသည့္ တခုတည္းေသာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္' ဆိုသည္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ စိုင္းျပင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

နအဖစစ္အုပ္စုသည္ သူတို႔ ရာသက္ပန္ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ စစ္တပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၂ဝ) ခန္႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားခဲ့ၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အပူတျပင္း ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

နဝတ/နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို အခ်ိန္ယူၿဖိဳခဲြႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ မက္လံုးေပးၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေရရွည္၌ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ၿပီး ေအာက္ေျခထုႏွင့္ ကင္းျပတ္ကာ ေရေႁမြမ်ားျဖစ္သြားမည္ဟု စစ္အုပ္စု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပံုေပၚသည္။ ထိုသို႔ေရေႁမြျဖစ္ခ်ိန္က်မွ အလြယ္တကူ ေျခမႈန္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ယခုအခါ နအဖစစ္အုပ္စုမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါတြင္ စီးပြားေရးေလာဘေဇာတိုက္ကာ ေရေႁမြျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစုက နအဖ၏ လိုလားခ်က္ကို အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၾကရၿပီး တင္းခံေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားထဲမွ အင္အားအနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစုမ်ားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (MNDAA) ကိုလည္း နအဖက အင္အားသံုးတိုက္ခိုက္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA – ESS) မိုင္းလားအဖြဲ႔၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA-N)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔ကိုလည္း အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ နအဖစစ္တပ္မွ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

သို႔ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး လက္ခံရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အင္အားကိုယ္စီကိုယ္င ရွိၾကသည့္နည္းတူ အလြယ္တကူ အညံ့ခံမည့္ အေနအထား မေတြ႔ရသည့္အတြက္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဦးစီးသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုက အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား႐ူး႐ူးကာ အတင္းအဓမၼ မဆင္မျခင္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အႀကီးအက်ယ္ေတာက္ေလာင္ၿပီး အလံုးစံုပ်က္သုဥ္းေၾကမြမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။

ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနဆိုးႀကီးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏ အနာဂတ္ထြက္ေပါက္ ေကာင္းမြန္လွပေစရန္အတြက္ နအဖအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အား စစ္ကြၧန္ျပဳေရးစီမံကိန္းကို စြန္႔လႊတ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလံုးက လက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျပာင္းအလဲတရပ္ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳလိုေပသည္။

ထို႔ေနာက္ အင္အားစုအသီးသီးက လက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတရပ္ေပၚေပါက္ေရး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၿပီး ထိုအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုအသီးသီး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီး၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အႀကံျပဳမႈမ်ားျဖင့္သာ တခုတည္းေသာ စုစည္းညီၫြတ္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ကို ဝိုင္းဝန္းထူေထာင္ၾကပါစို႔ဟု ေခတ္ၿပိဳင္က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လိုင္း ပ်က္စီးသျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေရျပတ္လပ္ခဲ့ Print E-mail
မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 22 နာရီ 08 မိနစ္


နယူးေဒလီ။ ။ ရန္ကုန္တိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၲပတ္အတြင္း သံုးေရျပတ္လပ္ရျခင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္သျဖင့္ ေရတြန္းစက္မ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္က ယေန႔ ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေနသည့္ မြန္ျပည္နယ္ လမိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႔ မေပးပို႔ႏုိင္ရာမွ စက္႐ံုမ်ား မလည္ပတ္ႏုိင္သျဖင့္ လံုေလာက္သည့္ လွ်ပ္စစ္အား မရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

'အီးပီစီက ဂက္စ္လိုင္းေပါက္လို႔ ျပင္ေနတာ။ က်ေနာ္တို႔ဆီကို မီးမေပးႏိုင္လို႔ စက္ေတြ မေမာင္းႏိုင္ဘူး။ စက္ေတြအားလံုး ေကာင္းပါတယ္။ မီးအား မျပည့္လို႔ပါ' ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္မွ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ တာဝန္ရွိသူ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္း ေလွာ္ကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမွ တာဝန္ရွိသူတဦးကလည္း အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟူ၍ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုလိုက္ၿပီး၊ သူက 'အဲဒီပိုက္လိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဓာတ္ေငြ႔သံုးစက္႐ုံေတြကို ပို႔ေပးေနတဲ့ ပိုက္လိုင္းပါ' ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အသံုးျပဳသည့္ သာေကတ၊ ရြာမႏွင့္ ေလွာ္ကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ၃ ႐ံုရွိၿပီး၊ ကုန္းတြင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ အလံုစက္႐ံုႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုကလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိသည္။

ဖူးၾကီး၊ ေလွာ္ကား၊ ဂ်ဳိးျဖဴႏွင့္ ငမုိးရိပ္ စသည့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားမွ ရန္ကုန္သို႔ ေန႔စဥ္ ေရဂါလံ သန္း ၁၄ဝ ေက်ာ္ ေပးေဝလ်က္ရွိရာ ဂ်ဳိးျဖဴေရေလွာင္ကန္တခုသာ ေရတြန္းစက္မလိုဘဲ ေရေပးေဝႏိုင္ၿပီး က်န္ေရေလွာင္ကန္မ်ားမွာ ေရတြန္းစက္အသံုးျပဳ၍ ေပးေဝရေၾကာင္း စည္ပင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ား၊ ပင္မပိုက္လုိင္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ကမၻာေအး ေရတြန္းစက္႐ုံမွ ေရတြန္းစက္ ၃ လံုး၊ ငမိုးရိပ္ ေရေပးေဝေရးစခန္း (ေညာင္ႏွစ္ပင္) မွ ၃ လံုး၊ ေလွာ္ကားမွ ၂ လံုးတို႔ျဖင့္ ေရတြန္းပုိ႔လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မ႒းခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္းက လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္စဥ္ ေရတြန္းစက္႐ုံမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းက ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရတြန္းစက္႐ုံမ်ားမွ ေရမလႊတ္ႏိုင္သျဖင့္ သံုးေရျပတ္လပ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ လသာ၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဗဟန္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ပုစြန္ေတာင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ တာေမြ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ရန္ကင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ႏွင့္ ကမာရြတ္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ၂ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ သံုးေရမရရွိသျဖင့္၊ ေရတဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရတစည္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅ဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဝယ္ယူသံုးစဲြခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ နီးစပ္ရာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အဝီစိတြင္းရွိသည့္ မိတ္ေဆြအိမ္မ်ားတြင္ ေရပံုးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူသံုးစဲြခဲ့ရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ေရတင္ရန္ ၾကိဳးစားရင္း လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာအခ်ဳိ႕ပင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သံုးေရျပတ္ေတာက္မႈ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ယခုတၾကိမ္သည္ အခ်ိန္အၾကာဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

(ဆလိုင္း ဟံသာစန္း သတင္းေပးပို႔သည္။)


စစ္အစိုးရအရာရွိက အေမရိကန္သံတမန္ကို ေတြ႔ဆံု Print E-mail
မံုပီး
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 17 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ မွ်တစြာ အားလံုးကို ေတြ႔ဆံုသည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး တာဝန္ခံသံမ႒း မစၥတာ လာရီ အမ္ ဒင္းဂါး (Larry M. Dinger) သည္ စစ္အစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦးႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုမႈသည္ အေမရိကန္ သံတမန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - NLD ႐ံုးတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ အဆိုအရ စစ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (USDA) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမ႒းလည္း ျဖစ္သူ ဦးေဌးဦးသည္ မစၥတာ ဒင္းဂါးကို ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

သတင္းစာထဲတြင္ ဦးေဌးဦးႏွင့္ မစၥတာ ဒင္းဂါးအၾကား မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥတာ ကတ္ကင္းဘဲလ္ (Kurt Campbell) လာေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ အေမရိကန္ မူဝါဒသစ္တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မစၥတာကင္းဘဲလ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မၾကာမီ လာေရာက္မည့္ အေၾကာင္း သူတို႔ကို အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိသည့္ အေမရိကန္၏ မူဝါဒသစ္အေပၚ NLD ၏ သေဘာထားကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိမည့္ မူဝါဒသစ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းမူဝါဒသစ္အရ ရွိရင္းစြဲ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမည့္ မူဝါဒကို စတင္ က်င့္သံုးသြားမည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ မစၥတာ ကင္းဘဲလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္ ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ သူသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ေနာက္ရက္သတၲပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း သြားေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ၾကားနာပြဲတြင္ မစၥတာ ကင္းဘဲလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဤခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးေလးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ စကားေျပာဆိုသြားမည္'' ဟု မစၥတာ ကင္းဘဲလ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္ေသာ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိသည့္ အေမရိကန္၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး မူဝါဒသစ္ကို စစ္အစိုးရ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံ ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

ယင္းသည္ စစ္အစိုးရအတြက္ ရွားရွားပါးပါး အခြင့္အလမ္းတရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အၿပီး ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုထိပ္သီး အစည္းအေဝးအတြင္း ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မွ်တ မည္ဟူ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို အာမခံ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အကယ္၍ သူမဘက္က `သေဘာထားမွန္´ ပါက အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထားရွိသည့္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္အလို႔ငွာ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္အစိုးရ၏ ေနာက္ထပ္ ပရိယာယ္ တရပ္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္းေဘာတြင္ စပါးဖ်က္ပိုးႏွင့္ ၾကြက္မ်ား မရွိေတာ့ Print E-mail
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 20 နာရီ 00 မိနစ္


မဇိၩမ (ခ်င္းမုိင္)။ ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ စပါးဖ်က္ပုိးႏွင့္ ၾကြက္မ်ား ကုိက္ျဖတ္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသအတြင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ - KIO မွ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာန တာဝန္ခံ အေျပာအရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ပူတာအုိခ႐ိုင္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ 'မလိခရန္ဝေလာင္' ႏွင့္ 'ေလာ့ေကာင္' ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္မွ ေတာင္ယာစပါးမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွစ၍ စပါးဖ်က္ပုိးႏွင့္ ၾကြက္မ်ား ကုိက္ျဖတ္ေနခဲ့ရာမွ ယခုအခါ မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

'အခုအခ်ိန္ေတာ့ ပုိးေတြ မကုိက္ေတာ့ဘူး။ ၾကြက္လည္း မဖ်က္ေတာ့ဘူး။ သူက မုိးရာသီမွာ ဖ်က္တာ မ်ားတယ္။ ရာသီခ်ိန္မွ ထြက္တာ။ အခု ရွာလုိ႔ေတာင္ မေတြ႔ေတာ့ဘူး။ ၾကြက္ေတြက ေျမႀကီးမွာ ေအာင္းေနတာလား။ ပုိးေတြကေတာ့ ေျမမွာပဲ ၅၊ ၆ ေကာင္ေလာက္ဘဲ ရွာေတြ႔တယ္' ဟု KIO ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာန တာဝန္ခံ ဦးဆင္ဝါးက မဇိၩမကို ေျပာသည္။

စပါးဖ်က္ပိုးႏွင့္ ၾကြက္မ်ား ကိုက္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ၄ ေထာင္ခန္႔ ရိကၡာလိုအပ္မႈ ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

လံုးပတ္ ၂ စင္တီမီတာ (ဝ.၇၅ လက္မေက်ာ္)၊ အရွည္ တလက္မခန္႔ရွိ အျဖဴေရာင္ စပါးဖ်က္ပုိးကို ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ 'ႏြန္' ဟု ေခၚၿပီး ျမန္မာလုိ 'ဖုိးလမင္းက်ဳိင္း' ဟု ေခၚဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကြက္ႏွင့္ စပါးဖ်က္ပုိးမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ-ေမလအတြင္း၌ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး စက္တင္ဘာအတြင္း ရိတ္သိမ္းသည့္ ေကာက္ေစာ စပါးခင္းမ်ား လံုးဝ ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ဇူူလုိင္လအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေကာက္လတ္၊ ေကာက္ေႏွာင္း စပါးမ်ားမွာမူ အကိုက္ခံရေသာ္လည္း မပ်က္စီးခဲ့ေပ။

စပါးပ်က္စီးသြားေသာ ကခ်င္ေတာင္သူမ်ားကို ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ လ႒ဒါန္းသည့္ ဆန္အိတ္ ၈ဝဝ ကို KIO တပ္ရင္း ၇ မွတဆင့္ လာမည့္လအတြင္း စတင္ ခြဲေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ ရိကၡာအခက္အခဲ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဆင္ဝါးက သံုးသပ္သည္။

စပါးဖ်က္ပုိးႏွင့္ ၾကြက္မ်ား ေသာင္းက်န္းေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသမ်ားသို႔ အေရးေပၚ အကူအညီေပးရန္ KIO ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားသည္ ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တိုင္းမ႒း ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္း အပါအဝင္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ KIO ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ား အၾကား စပါးပ်က္စီးမွႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္ စပါးစုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္တြင္ စစ္အစုိုးရႏွင့္ KIO က ပူးေပါင္း၍ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား ပက္ျဖန္းရန္ စီစဥ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ၾကြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါမွ် မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသသုိ႔ လုိက္ပါသြားသူ KIO မွ ဆရာဝန္တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ျမန္မာ-ထုိင္း လက္ေဝွ႔ပဲြသည္ ေငြရွင္တို႔ လွည့္ကြက္ဟု အားကစား ကေလာင္ရွင္ ေဝဖန္ Print E-mail
ေက်ာ္ခ
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 41 မိနစ္


မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္)။ ။ ျမန္မာ-ထုိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေရႊခါးပတ္ခ်န္ပီယံတို႔ ယခုလ ၂၄-၂၅ ရက္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ လက္ေဝွ႔ စိန္ေခၚပဲြမ်ားသည္ ေငြရွင္တို႔၏ လွည့္ကြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရင့္အားကစား ကေလာင္ရွင္ ခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) က ေဝဖန္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁)၊ သုဝဏၰ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ 'ျမန္မာ-ထိုင္း ႏိုင္ငံတကာ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ စိန္ေခၚပြဲႀကီး အမွတ္ (၂)' ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ ခ်န္ပီယံ ၄ ဦးႏွင့္ ထိုင္းခ်န္ပီယံ ၄ ဦးတို႔ ထိုးသတ္ခဲ့ရာ သေရပြဲမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ကို ေဝဖန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

'မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ။ လံုးေခ်ာတို႔၊ ေစာငမန္းတို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္လာခဲ့ၿပီး ဒီအဆင့္ေရာက္လာတာ၊ ႐ုိးရာ လက္ေဝွ႔ကို။ ေနာက္တပြဲ ထပ္လုပ္ခ်င္လို႔ေပါ့ဗ်။ သူတို႔ေငြရွင္ေတြရဲ႕ လွည့္ကြက္ပဲ။ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြက တႏွစ္ေလာက္ က်င့္႐ံုနဲ႔ ျမန္မာခ်န္ပီယံေတြကို စိန္ေခၚၿပီး ထိုးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ၿပီဆိုတာ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ဘူး' ဟု ဝါရင့္ အားကစား ကေလာင္ရွင္ ခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယင္းလက္ေဝွ႔ပြဲကို ျမန္မာ့႐ုိးရာ လက္ေဝွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႀကီးမ႒း၍ ထက္လင္း တိုင္းရင္းေဆးဝါး လုပ္ငန္းက ပံ့ပိုးကူညီၿပီး၊ T&T Group က တာဝန္ယူ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ကို ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈-၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သုဝဏၰ၌ပင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲတြင္ ထိုင္းမွ ထုံေထာင္း၊ လာခ်ီလိတ္၊ ပါဝိႏွင့္ ထန္ဝါလစ္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာမွ လံုးေခ်ာ၊ ေစာငမန္း၊ ေတြ႔မေရွာင္၊ ဝင္းထြန္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းပြဲတြင္ လံုးေခ်ာက ထံုေထာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေတြ႔မေရွာင္က ပါဝိကို လည္းေကာင္း၊ ေစာငမန္းက ထန္ဝါလစ္ကို လည္းေကာင္း အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဝင္းထြန္းႏွင့္ လာခ်ီလိတ္တို႔ ပြဲတပဲြသာ သေရက်ခဲ့သည္။

ယခုဒုတိယပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္၌ ၾကယ္လင္းေအာင္ တဦးသာ မ်က္ႏွာသစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းဘက္တြင္လည္း လံုးေခ်ာႏွင့္ ထိုးသတ္သည့္ လတ္မြန္ခြန္းတဦးသာ အသစ္ေခၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဝင္းထြန္းႏွင့္ သေရက်ထားသည့္ လာခ်ီလိတ္သည္ ယခုႏွစ္ပြဲတြင္ ၾကယ္လင္းေအာင္ႏွင့္ ထိုးသတ္ခဲ့သည္။ ေစာငမန္းႏွင့္ ထန္ဝါလစ္၊ ေတြ႔မေရွာင္ႏွင့္ ပါဝိ အသီးသီး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သေရက်ခဲ့ရေသာ္လည္း ျမန္မာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားမွာ အားနည္းခ်က္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုင္း လက္ေဝွ႔သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကို အႏိုင္ကစားႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္လာခဲ့ေၾကာင္း ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္သည့္ T&T Group မွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ခံ ျမန္မာ့႐ုိးရာ လက္ေဝွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

'တဘက္ကလည္း သူ႔ဟာသူ ေကာင္းေနတာကိုး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အေခါက္က ၄ ပြဲၿပိဳင္တာ ၃ ပြဲရႈံးတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္ လာတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒါကိုနမူနာယူၿပီး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမွာကိုးဗ်' ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ ကြင္းဝင္ေၾကးကို အထူးတန္းအတြက္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းႏွင့္ ႐ုိး႐ိုးတန္းအတြက္ က်ပ္ ၇ ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ တရက္လွ်င္ ပရိသတ္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ထိုင္း ပြဲႀကီး ၄ ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူမ်ားကို တဦးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၅ သိန္း (ဘတ္ ၄ ေသာင္းခြဲေက်ာ္)၊ ၾကားပြဲ ၁၁ ပြဲမွ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၆ သိန္းခန္႔စီ အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြႏွင့္ ကြင္းဝင္ေၾကးမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲႏႈန္းအတိုင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ ပရိသတ္အင္အားမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုးသန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ယခုလို ထိုင္း-ျမန္မာ လက္ေဝွ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေနာက္ထပ္ က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း က်င္းပမည့္ရက္ အတိအက် မသတ္မွတ္ရ ေသးေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။ကိုးကန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဗံုး ၁၂ လံုး ေပါက္ကြဲ Print E-mail
မ်ဳိးႀကီး
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 13 မိနစ္


ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ အပစ္ရပ္ ကိုးကန္႔အဖဲြ႔ MNDAA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး ၂ လခန္႔ အၾကာ၊ ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကိုးကန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္ ေလာက္ကိုင္၌ ဗံုး ၁၂ လံုးခန္႔ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က MNDAA ကို ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ ေဒသတခုလံုးကုိ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ထားရွိစဥ္ ဥကၠ႒အသစ္ ဦးပုိင္စိုခ်ိန္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေရႊဆိုင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဗိသုကာ ဘံု ၇ ဆင့္ အေဆာက္အဦး အနီး၌ ဗံုးမ်ား ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

'၂၄ ရက္ေန႔ ညက ၈ နာရီကေနၿပီး ၁၂ နာရီေလာက္အထိေပါ့။ ဗံုး ၁၂ လံုး ကြဲတယ္။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဘံု ၇ ဆင့္ အေဆာက္အဦးဆိုတာ ရိွတယ္။ တ႐ုတ္ပံုစံမ်ဳိး အေဆာက္အဦးၾကီးေပါ့။ အဲဒီနားမွာ ကြဲတဲ့ဗံုးက ပိုၿပီး ျပင္းထန္တယ္' ဟု ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ကုန္သည္ တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကလည္း ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လူႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သူ႔လက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ MNDAA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ၄ ရက္ခန္႔ တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုးကန္႔ေဒသခံ ၃ ေသာင္းခန္႔ သည္ စစ္ေဘးလြတ္ရာ တ႐ုတ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့ရာ ယခုအခါ လူဦးေရ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔သာ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာေရာက္ေသးေၾကာင္း ကိုးကန္႔ေဒသေန ကုန္သည္ကပင္ ေျပာျပသည္။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ စစ္အစိုးရက အဆိုျပဳ ထားစဥ္ MNDAA ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုးကန္႔တပ္ အၾကီးအကဲ ဦးဖုန္က်ားရွင္က လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ထိုအခါ MNDAA တြင္ လက္နက္စစ္႐ံုႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ရွိသည္ဟု စစ္တပ္က အေၾကာင္းျပကာ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ၊ ဦးဖုန္က်ားရွင္သည္ သူ၏ MNDAA တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္အတူ ကိုးကန္႔ေဒသမွ ထြက္ခြာတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေလာက္ကိုင္တြင္ စစ္အစိုးရက ေဒသကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္ - ဒကစ (ေလာက္ကိုင္) တခု အေျခစိုက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္း ၁ဝ ရင္းခန္႔လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးတဝိုက္တြင္ တပ္စဲြထားသည္။ရန္ကုန္တြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္စက္႐ံုမ်ား ပိတ္ရေတာ့မည္ Print E-mail
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 18 နာရီ 26 မိနစ္


မဇၥ်ိမ ။ ။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ စက္႐ံုမ်ားအားလံုး ႏုိဝင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ပိတ္ပစ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ုကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အတြင္းေရးမ႒း ဦးလွစုိးက ေျပာသည္။

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ စက္႐ံုမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ရန္ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ရန္ကုန္တုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ စက္႐ံုမ်ား ပိတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ၊ အနားနီးမွ ကပ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ စက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ားလည္း အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္ ဟု ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္မွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ဆုိသည္။

'သူတို႔က ရန္ကုန္မွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မသံုးရဆုိၿပီး တားျမစ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ စက္႐ံုေတြ ပိတ္ပစ္ခုိင္းတာပါ။ အဲဒီေတာ့ တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ထုတ္ၿပီး ဒီကုိပုိ႔ရင္ သံုးေနၾကဦးမွာပါ။ အခုေတာ့ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ စက္႐ံုေတြ စီးပြားပ်က္တာေပါ့' ဟု အဆုိပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။

'သူတို႔က ႏုိဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္ေန႔ ေက်ာ္တာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔စက္႐ံုေတြကို မီးျဖတ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပိတ္ခုိင္းတာက တရားဝင္ လုိင္စင္ တင္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့ စက္႐ံုေတြကို။ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုးမွာဆုိ အားလံုးေပါင္း ၁၅ဝ ေလာက္ ရွိတယ္။ တပုိင္တႏုိင္လုပ္ေနတဲ့ စက္႐ံုအေသးေလး ေတြက ဆက္ထုတ္ေနဦးမွာပဲ' ဟု လုပ္သား ဦးေရ ၃ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အဆုိပါ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ စက္႐ံု ပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

'ႀကိဳတင္ၿပီး ေၾကာင္းၾကားရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ အခုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံျခားက ေကာ္ေစ့ေတြသြင္းၿပီး စေတာ့လုပ္ထားတာေတြ ဘာသြားလုပ္ရမွာလဲ။ လုပ္ငန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တျခား ပလပ္စတစ္ေတြလည္း ထုတ္တာဆုိေတာ့ ဆက္လည္ပတ္လုိ႔ ရပါတယ္' ဟု သဃၤန္းကၧြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေမႊးေကာ္အိတ္လုပ္ငန္းမွာ တာဝန္ရွိသူ တဦးက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။

စက္႐ံုမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ရာတြင္ ပလပ္စတစ္အိတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ပင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ပိတ္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္မ်ဳိးတြဲထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္႐ံုမ်ားလည္း လတ္တေလာတြင္ ပိတ္ပစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ recycle ျပန္လုပ္ႏုိင္ေသာ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားကိုသာထုတ္လုပ္မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွစုိးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႔စဥ္ ပလပ္စတစ္စြန္႔ပစ္မႈ ပမာဏဟာ တေန႔လွ်င္ တန္ ၂ဝဝ နီးပါးရွိၿပီး အျခားသတၳဳႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း စြန္႔ပစ္မႈမွာ တန္ ၁၅ဝ နီးပါး ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

'ရန္ကုန္မွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစြဲမႈ တားျမစ္သင့္ေနတာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ရင္က်ရင္ ၿမိဳ႕က အမႈိက္ပံုသာသာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္သူမွ အခက္မေတြ႔ေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့' ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အသင္း FREDA မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ သံုးစြဲမႈကို ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ကာ ဥပေဒထုတ္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ႐ံုးစုိက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ တြင္လည္း ယခုလဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ မသံုးစြဲေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ား လုိက္လံ ေၾကညာေနၿပီဟု ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံတြင္လည္း ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ကင္းစင္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္ဟု မန္း စည္ပင္ ဝန္ထမ္းတဦးက ဆုိသည္။ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ တဂုိးသြင္းလွ်င္ ဆယ္သန္းရမည္
Monday, 26 October 2009 18:05 ရန္ပိုင္
E-mail Print
ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္က ၿပိဳင္ဘက္ အသင္းမ်ားအေပၚ ဂုိးသြင္းႏုိင္လွ်င္ သြင္းဂုိး တဂုိးအတြက္ သိန္း ၁ဝဝ ေပးမည္ဟု အသင္းပုိင္ရွင္ ဦးေတဇက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္က ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (MNL) ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ရႈံးပြဲမ်ား ဆက္ေနသည့္ အတြက္ ယင္းသုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

'ဥကၠ႒က သူ႔အသင္းက ဂုိးေပါက္ ေပ်ာက္ေနေတာ့ စိတ္ဓါတ္ တက္ႂကြေအာင္ လုပ္ေပးတာ၊ ရႈံးပြဲမ်ားေနလုိ႔' ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေၾကညာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ အသင္းက ဂုိးအနည္းငယ္ သြင္းႏုိင္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က မေကြးအက္ဖ္စီ ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၂ဂုိး ၁ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ထုိ ႏွစ္ဂုိးစလုံးကုိ မၾကာေသးမီကမွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ ကစားသမား ကုိနီမုိဟာမက္က သြင္းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းသည္ MNL ၿပိဳင္ပြဲ အမွတ္ေပးဇယား၏ အဆင့္ ၆ ေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး ရမွတ္ ၇ မွတ္သာ ရရွိထားသည္။ ထိပ္ဆုံးအသင္းျဖစ္သည့္ ဒယ္တာယူႏုိက္တက္ အသင္းႏွင့္ ၁၃ မွတ္ အကြာ ဇယားေအာက္ဆုံးတြင္ ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တဂုိးလွ်င္ က်ပ္သိန္း တရာ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေငြပမာဏ အလြန္ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ တဦးက ေျပာသည္။

'အေကာင္းဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားႏုိင္တဲ့သူပဲ၊ ေပးႏုိင္တာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ေဘာလုံးေလာကမွာ လုပ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္' ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ မ်ားျပားသည့္ ေငြပမာဏကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဒသ၊ မိဘမဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လ႒ဒါန္းႏုိင္လွ်င္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္သည္ အသင္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္သာမက ပုိမုိ ထင္ရွားေရးအတြက္လည္း ေငြ အေျမာက္အျမား အသုံးျပဳေနသည္။

မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္က အထူးသီးသန္႔ အဖဲြ႔ဝင္ (Exclusive Member) မ်ား ေခၚယူခဲ့ရာ အဖြဲ႔ဝင္ တဦးလွ်င္ ဝင္ေၾကး က်ပ္ ၁ သိန္း ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အကိ်ဳး ခံစားခြင့္္မ်ားကုိလည္း က်ပ္ ၁ သိန္းထက္မက ရရိွမည္ဟု မက္လုံးမ်ားေပး၍ ဆြဲေဆာင္ထားသည္။

'ကံစမ္းမဲ တလ တႀကိမ္ ေဖာက္ေပးမယ္၊ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းမွာ ေလယာဥ္စီးခြင့္၊ ဟုိတယ္မွာ တည္းခုိခြင့္ေတြ ေပးမယ္၊ မဲကေတာ့ မေပါက္ မရွိပါ' ဟု ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းမွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ အသင္း၏ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္၊ အသင္းႏွင့္ စီီးပြားဘက္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဟုိတယ္၊ ကေဖးဆုိင္၊ အလွျပင္ဆုိင္၊ အဝတ္အစားဆုိင္၊ လက္ဝတ္ရတနာဆုိင္မ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး၊ ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ အသြား အျပန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ရုိးရုိးအသင္းဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္အသင္း ပါဝင္သည့္ ပြဲစဥ္ လက္မွတ္ ျပႏုိင္လွ်င္ တျခားၿမိဳ႕မ်ားရိွ အေဝးကြင္းသုိ႔ သြားေရာက္သည့္အခါ ကား၊ ရထားတုိ႔ျဖင့္ အခမဲ့ လုိက္ပါခြင့္ ရရွိသည္။

မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားကလည္း ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ (ခ) အသင္းႏွင့္ လူငယ္အသင္းအတြက္ ေဘာလုံးသမား အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား ခရီးစရိတ္ ေပးခ့ဲသည္။ နယ္မွလာသူ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံသူေပါင္း ၁ဝဝ၂၆ ေယာက္ ရွိသည္ ဟု သိရသည္။

အသင္းက ယခင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ဂုိးသြင္းသူမ်ားကုိ က်ပ္ဆယ္သိန္းမွ သိန္းငါးဆယ္အထိ ဆု ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ယခုကဲသုိ႔ ေငြပမာဏ ပုိမုိ ေပးလာျခင္းသည္ ကစားသမားမ်ား ေျခက်ၿပီး အသင္း အေျခအေန ယိမ္းယုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အသင္းပုိင္ရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ အတြက္ ေရရွည္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ တဦးက သုံးသပ္သည္။ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏုပညာ ပူးေပါင္းဖန္တီးမႈ အစီအစဥ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စမည္
Monday, 26 October 2009 18:36 သဲသဲ
E-mail Print
ျပည္ပ လူငယ္ ပန္းခ်ီ ပညာရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အႏုပညာ ဖန္တီးသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ရန္ကုန္မွ အႏုပညာအဖဲြ႔တခုက ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

[New Zero မွ ကုိေအးကုိ၊ ကုိေအာင္ျမတ္ေဌးတုိ႔ ဖန္တီးထားေသာ Performance Art (ဓာတ္ပံု - newzerospace.com)]

New Zero မွ ကုိေအးကုိ၊ ကုိေအာင္ျမတ္ေဌးတုိ႔ ဖန္တီးထားေသာ Performance Art (ဓာတ္ပံု - newzerospace.com)
ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ ၂ဝ ခန္႔ ပါဝင္မည့္ ၎ အစီအစဥ္သည္ တႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္မည္ ဟု အစီအစဥ္ကုိ တာဝန္ယူ ျပဳလုပ္မည့္ New Zero Art Space မွ ကိုေအးကုိက ဧရာဝတီကုိ ေျပာသည္။

'ဖန္တီးမႈ တူညီတဲ့သူခ်င္း အတူတူ တြဲေပးပါမယ္။ အဲ့ဒီ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖန္တီးမႈက ၁ ေလာက္ေတာ့ ၾကာမယ္။' ဟု ကိုေအးကုိက ေျပာသည္။

အစီအစဥ္အရ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္ တဦးႏွင့္ ျပည္ပမွ ပညာရွင္တဦးတုိ႔ အတူတူ ေနထုိင္ၿပီး အႏုပညာမ်ားကုိ ပူးေပါင္း ဖန္တီးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ အျမင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အႏုပညာရပ္မ်ားကို ဖန္တီးမည္ ျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီ၊ ဓာတ္ပုံ၊ Performance Art (တင္ဆက္မႈ အႏုပညာ) ႏွင့္ Installation Art (တပ္ဆင္ျခင္းအႏုပညာ) တုိ႔ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေမရိန္ျပည္ေထာင္စု စသည့္ ႏို္င္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚဖုိ႔ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မျပဳရေသးေၾကာင္း ကုိေအးကုိက ဆုိသည္။

'က်ေနာ္တုိ႔က ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္တဲ့ သေဘာပါ။ တေယာက္ရဲ႕ နည္းပညာကုိ တေယာက္က အတု ယူႏုိင္တာေပါ့။ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ရင္ ဘယ္လုိ အေတြးအေခၚ အသစ္ေတြ ထြက္လာမလဲ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ' ဟု စီစဥ္သူ ကုိေအးကုိက ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းဖန္တီးၾကမည့္ အႏုပညာ လက္ရာမ်ားကို စုစည္းၿပီး ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အႏုပညာ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္မႈမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ျပည္တြင္းမွ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားကသာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမ်ားသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

'အခုလုိ ႏုိင္ငံတကာက အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္တဲ့ အေနနဲ႔ လုပ္ၾကမယ္ ဆုိေတာ့ အႏုပညာ နယ္ပယ္ က်ယ္ျပန္႔လာတာေပါ့' ဟု New Zero မွ အဖြဲ႔ဝင္ ကုိၿငိမ္းခ်မ္းစုက ဧရာဝတီကို ေျပာသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္သစ္သံရုံး၏ ယဥ္ေက်းမႈဌာန က့ဲသုိ႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္သာ ျပဳလုပ္ခြင့္ ရရွိသည့္ Performance Art ျပပြဲမ်ားကုိ ယခုအခါ အာဏာပုိင္တုိ႔ထံမွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူ၍ ျပသခြင့္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

New Zero Art Space သည္ ယခင္က Modern Art 90 ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ခ့ဲသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ New Zero Art Group ဟု အမည္ေျပာင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ပန္းခ်ီ အခမဲ့ သင္ၾကားမႈမ်ား၊ ကင္မရာ အသုံးျပဳနည္း သင္တန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။DKBA အရာရွိ တဦး ျမဝတီတြင္ ဗုံးခြဲ
Saturday, 24 October 2009 17:29 ဘေစာတင္
E-mail Print
ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီၿမိဳ ့အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ ေမတၲာလမ္းရွိ လူေန အိမ္ခန္းတခု၌္ ယမန္ေန႔ည (၉) နာရီ ေက်ာ္တြင္ လက္ပစ္ဗံုး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား တဦး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုး၍ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိကာ ျမဝတီေဆးရံုတြင္ တင္ထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

အဆိုပါ လက္ပစ္ဗုံး ေပါက္ကြဲမႈသည္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္ဖြဲ႕(DKBA)မွ အရာရွိ တဦးႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံ အမ်ိဳးသမီးတဦး ျပႆနာျဖစ္ပြားမႈမွ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗုံးေပါက္ကြဲသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ေနထိုင္သူ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦးက ေျပာျပသည္။

'ဗိုလ္တင့္လြင္လို႔ေခၚတယ္၊ (၉ဝ၆) DKBA ကေလ၊ သူက ဒီ သူ႔ရည္းစားအိမ္ကို တပတ္တခါ အၿမဲတမ္း လာတာ၊ မေန႔က သူနဲ ့ဘာေတြျဖစ္ၾကလဲေတာ့ မသိဘူး၊ စကားမ်ားၿပီးေတာ့ လက္ပစ္ ဗံုးနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ တယ္၊ အဲဒါ သူနဲ႔ လံုးလံုးေထြးေထြးျဖစ္ၿပီး လက္ပစ္ဗံုးလြတ္က်ၿပီး ကပ္လ်က္ အခန္းထဲမွာ ဗံုး သြားကြဲတယ္၊ အိမ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ကိုရခုိင္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္၊ မိန္းမႏွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရသြားလို႔ အခု ျမဝတီ ေဆးရံုမွာ တင္ထားရတယ္'ဟု ၎က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

လက္ပစ္ဗံုး ေပါက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ဗိုလ္တင့္လြင္သည္ ၄င္း၏ကားကို အျပင္းေမာင္းႏွင္ကာ ထြက္ေျပးသြားသည္ ဟုလည္း ဆိုသည္၊

ျမဝတီမွ ရဲဝန္ထမ္းတဦးကလည္း'မေန ့က (၃)ရပ္ကြက္မွာ ေပါက္ကြဲမႈတခုျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ့က အရာရွိတေယာက္ သူ႔အဆက္အိမ္ကိုသြားရင္းျဖစ္ခဲ့တာ၊ က်ေနာ္တို ့အဲသေလာက္ပဲသိတယ္'ဟု ေျပာသည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕ခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူ ကိုရခိုင္မွာ ဆိုကၠားသမား တဦး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးရံုတင္ထားရသူမ်ားမွာ ကိုရခိုင္၏ဇနီး မအုန္းႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဗုံးကြဲရာ အိမ္ခန္းမွ အမ်ိဳးသမီးသည္ အရာရွိမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၏ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္တင့္လြင္သည္ သူမထံသို ့အပတ္စဥ္လာလည္ေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုံးေပါက္ကြဲသည့္ လူနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမဝတီေဆးရံုသို႔ ဧရာဝတီက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပန္လည္ ေျဖဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယခု ဗုံးကြဲမႈအား ျမဝတီရဲတပ္ဖြဲ ့မွ မည္သို႔အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း မသိရွိရေသးပါ။

DKBA သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ခဲြထြက္ၿပီးေနာက္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ျဖစ္သည္။ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ေျပာ
Saturday, 24 October 2009 19:16 ေဝမိုး
E-mail Print
ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ခ်ာ့အမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ၌ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က မၾကာမီ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ေျပာဆုိလိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ လမ္းျပေျမပုံ ၇ ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထုတ္ျပန္မည္ဟု ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝ ၏ အဆိုအရ သိရွိရသည္။

'သိပ္မၾကာေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္'ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္။

[ယမန္ေန႔က အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝ တို႔ ႏွစ္ဦး လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)]

ယမန္ေန႔က အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝ တို႔ ႏွစ္ဦး လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)
သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုျခင္း မရွိဟုလည္း ဆုိသည္။

ေလ့လာသူမ်ားကမူ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ိဳးကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ ေၾကညာသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းကပင္ ေျပာဆိုသင့္သည္ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းကလည္း လာမည့္၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ယမန္ေန႔ကေျပာသည္ဟု ထိုင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကဆစ္ဖိ႐ုမ္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ့ေရးရာ အာဆီယံ အမတ္မ်ား(AIPMC) အဖြဲ႕မွ ခ႐ိုင္ဆတ္ ခြ်န္နာဗန္က ျမန္မာအစိုးရသည္ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ တျခားစီလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္လည္း လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာႏုိင္ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခု ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ၌ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ႐ိုင္ဆတ္က ဤသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

'က်ေနာ္တို႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ မူဝါဒ ရွိပါတယ္'ဟု လည္း ခ႐ိုင္ဆတ္က အေမရိကန္၊ ဥေရာပ သမဂၢ(EU) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (civil society) ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ စစ္အရာရွိေဟာင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ရဲ အရာရွိ ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းၿမိဳင္ႏွင့္ ဦးစစ္ေအာင္တို႔ ဦးေဆာင္၍ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ တက္ေရာက္ လာခဲ့သည္။

ယမန္ေန႔က အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာအပါအဝင္ ၅ ႏိုင္ငံမွ လူထု အေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မျပဳရန္ အာဆီယံက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ ျပည္ပ အေျခစိုက္ မခင္ဥမၼာ အပါအဝင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ယမန္ေန႔က စတင္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်ာ့အမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ဤသတင္းအား ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ေဝမိုးက အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံက်င္းပေနေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်ာ့အမ္းၿမိဳ႕မွ ေပးပို႔သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သက္ဆင္ႏွင့္ ႏိႈင္းသျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား မေက်နပ္
Monday, 26 October 2009 17:38 ကိုေထြး
E-mail Print
ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဟြန္ဆန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ရွင္နာဝပ္ႏွင့္ တူသည္ဟု ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆို လုိက္သျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

[ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဟြန္ဆန္ (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)]

ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဟြန္ဆန္ (ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)
ျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥတာ သက္ဆင္သည္ ဖိႏွိပ္မႈ ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးသားေကာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘဝတူျဖစ္ေၾကာင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲေသာ မစၥတာ ဟြန္ဆန္က ဟြာအင္ၿမိဳ႕ ေလဆိပ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

'လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ ေပးလိုက္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ကိုေတာင္မွ မခံယူရဲဘဲ တိုင္းျပည္ကေန ထြက္ေျပးၿပီး ဘယ္မွာ ေရာက္ေနမွန္း မသိတဲ့လူနဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔က အေတာ္ေလး ခက္ခဲတယ္။ ေဒၚစုကေတာ့ စစ္အစိုးရ ခ်မွတ္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး တြန္းလွန္ ေနတဲ့သူတေယာက္ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ႏိႈင္းလို႔ မရပါဘူး' ဟု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ရမ္ကမ္ဟန္ တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဘြဲ႔ ယူရန္ ပညာသင္ၾကား ေနေသာ ကိုေက်ာ္လင္းဦးက ေျပာသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ပင္ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရေနသည္ဟု ဟြန္ဆန္က ဆိုလိုခ်င္ပုံရေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အနစ္နာခံမႈ၊ လုပ္ရဲ ကိုင္ရဲသည့့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားက မစၥတာ သက္ဆင္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မရေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတဦး ျဖစ္သူ ကဗ်ာဆရာ ေကာင္းကင္ကိုကလည္း မစၥတာ ဟြန္ဆန္၏ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္က လုံးဝ မွားယြင္းေနသည္ဟု ဆုိသည္။

'အသိသာႀကီးပါ၊ ေဒၚစုက ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ သက္ဆင္က လာဘ္စားတဲ့ အမႈေတြလည္း လုပ္ထားတယ္၊ အဲဒီကေန သူ႔ဟာသူ ထြက္ေျပးေနရတယ္။ ေဒၚစုက အၾကမ္းမဖက္ဘူး၊ သက္ဆင္ကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြက အၾကမ္းဖက္တယ္။ ဟြန္ဆန္က မတူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၂ ေယာက္ကို တြဲၿပီးေတာ့မွ ႏိႈင္းမိတာ' ဟု ေကာင္းကင္ကိုက ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ ၿပီးစီးသြားသည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာပုိဒ္ တပုိဒ္ ပါဝင္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေၾကာင္း တစုံတရာ ေရးသားထားျခင္း မရွိဘဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး အေၾကာင္းအရာကုိသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္က အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အာဆီယံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံး လြတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တစိတ္တေဒသ အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ၿပီးဆုံးသြားသည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က ေျပာသည္ဟု ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ အဖိဆစ္ ေဝ့ခ်ာခ်ီဝက ဆိုသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရးကို ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ စဥ္းစားမည္ဟုု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္က ယင္းအစည္း အေဝးတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္ဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနစဥ္အတြင္း ခ်မွတ္ ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္မွသာ ထုိသုိ႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ စဥ္းစားမည္ဟု သူက ဆုိသည္။မေဖာ္ျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ နီကိုရဲရဲ႕ အင္တာဗ်ဴး
Monday, 26 October 2009 17:42 ေအးခ်မ္းေျမ႕
E-mail Print
ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္း ေလာကမွာ က်င္လည္ခဲ့စဥ္က က်မ စာေရးဆရာ နီကိုရဲနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး ၂ ခါ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ လုပ္စဥ္က မဂၢဇင္းတအုပ္ထဲမွာ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရေပမယ့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးကေတာ့ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ စာမ်က္ႏွာေပၚ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။

ပထမအႀကိမ္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေတာ့ သူက စာေပနယ္နဲ႔ ရုပ္ရွင္နယ္မွာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္၊ တိတိက်က် ေျပာရရင္ သူ႔ရဲ႕ 'စိတ္အို္င္ပက္သူ' ဆိုတဲ့ ဝတၳဳစာအုပ္ ထြက္ၿပီးစပါ။

[စာေရးဆရာ နီကုိရဲ (ခ) ကိုရဲဝင္း]

စာေရးဆရာ နီကုိရဲ (ခ) ကိုရဲဝင္း
က်မရဲ႕ အယ္ဒီတာက ခိုင္းတာနဲ႔ပဲ သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးဖို႔ သူေနတဲ့ သုဝဏၰ တံတားႀကီးေဘးက ရပ္ကြက္ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်မကို 'စိတ္အိုင္ပက္သူ' ဝတၳဳစာအုပ္တအုပ္ သူ႔လက္မွတ္နဲ႔ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စိတ္အိုင္ပက္သူ ဝတၳဳကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ေတာ့မယ့္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးတာျဖစ္ေပမယ့္ တျခား အင္တာဗ်ဴးနဲ႔မဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သူ႔ရဲ႕ အလြဲေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဝတၳဳေတြ အေၾကာင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးသူနဲ႔ အဗ်ဴးခံသူ၊ စာေရးသူနဲ႔ စာဖတ္သူ၊ စာနယ္ဇင္းေလာကသားခ်င္း ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ သူနဲ႔က်မလည္း ရင္းႏွီးမႈရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူ႔ ဇနီးက ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာႀကီးနဲ႔၊ သူ႔အေနအထားက ေရႊေခတ္ လို႔ ေျပာရတဲ့အခ်ိန္။ နီကုိရဲရဲ႕ ဇာတ္ညႊန္းေတြနဲ႔ ဗီဒီယုိ ကားေတြ ေဟာတကား၊ ေဟာတကား ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေနခ်ိန္ … သိပ္ကို ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ေပါ့။

အဲဒီတုန္းက က်မက ေပါ့ပ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြြင္းေတြအထိ သြားရတဲ့အခါမွာ သူနဲ႔ ထပ္ဆုံျဖစ္၊ စကားေတြ ေျပာျဖစ္ပါေသးတယ္။ သူေနတဲ့ အိမ္ရဲ႕ ေနာက္ေဖး လမ္းမွာရွိတဲ့ မီးရထားလမ္းေဘးက ရပ္ကြက္ကို ရုပ္ရွင္သမားေတြက အေျခခံလူတန္းစား ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကားေတြရိုက္ဖို႔ သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာကို ရိုက္ကြင္းတည္တဲ့အခါ စာေရးဆရာ နီကိုရဲရဲ႕ အိမ္မွာ စတည္းခ် ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီဘက္က ရိုက္ကြင္းေတြကို သြားရတဲ့အခါမွာလည္း က်မက မင္းသမီးကို၊ မင္းသားကို၊ ဒါရိုက္တာကို သူ႔အိမ္မွာ ထုိင္ၿပီး ဗ်ဴးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေမြးခါစ သားေလးကိုလည္း ဝင္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနအထားကေတာ့ စာေပနယ္၊ ရုပ္ရွင္နယ္မွာ အဆင္ေျပေန ဆဲကာလပါပဲ။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ က်မ ေပါ့ပ္ဂ်ာနယ္ကေန သတင္းဂ်ာနယ္လိုင္းဘက္ ကူးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြနဲ႔ ရႈပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်မ စာေရးဆရာ နီကိုရဲနဲ႔ နည္းနည္းအဆက္ျပတ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလ ၿမိဳ႕ထဲက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ၊ စာေပနယ္က တေယာက္ေယာက္ရဲ႕ အသုဘ၊ မဂၤလာ အခမ္းအနားတခ်ိဳ႕မွာ သူနဲ႔ ခဏတျဖဳတ္ဆံုမိ၊ ႏႈတ္ဆက္မိတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက အခမ္းအနားေတြဘာေတြလည္း သြားခဲတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ က်မနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း သိပ္မဆံုျဖစ္ၾကဘူး။

၂ဝဝ၄၊ ၂ဝဝ၅ ဝန္းက်င္ တရက္မွာေတာ့ က်မကို စာေရးဆရာမ ခက္မာက ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။ '… နီကိုရဲက ေျပာျပစရာေတြ ရွိေနတယ္၊ သူ နင့္ကို အင္တာဗ်ဴးေပးခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သြားလုိက္ပါလား၊ သူ႔မွာ အခက္အခဲေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္' လို႔ မခက္မာက ေျပာလာေတာ့ က်မရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး သြားေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက သူေနတာ သုဝဏၰ တံတားႀကီးေဘးက ရပ္ကြက္က အိမ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ သူ႔မိဘေတြေနတဲ့ ေတာင္ဥကၠလာပက အိမ္ကေလးမွာ ျဖစ္ေနၿပီ။

က်မ လာေတာ့ သူဝမ္းပန္းတသာႀကိဳဆိုပါတယ္။ သူ႔မွာ ေျပာျပခ်င္တာေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပံုရတယ္။ ကက္ဆက္ ရေကာ္ဒါ ေလးကိုဖြင့္ၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အေျခအေနေတြကို တရစပ္ေျပာျပပါတယ္။ သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးခဲ့တဲ့အတိုင္း လံုးေစ့ပတ္ေစ့ '၏၊ သည္' မလြဲ ျပန္မေဖာ္ ျပႏုိင္ေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကိုေတာ့ ဒီေန႔ထိ က်မ မေမ့ေသးပါဘူး။

လံုးခ်င္းစာအုပ္ေတြ ေဟာတအုပ္၊ ေဟာတအုပ္၊ ဗီဒီယိုဇာတ္ညႊန္းေတြ ေဟာတကား၊ ေဟာတကား ေရးသားေနရတဲ့ နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာ တေယာက္အေနနဲ႔ အိမ္တလံုးေတာ့ အပိုင္ရွိေနတယ္လို႔ က်မ ထင္ထားခဲ့ဖူးေပမယ့္ သူနဲ႔ အဲဒီအင္တာဗ်ဴး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်မရဲ႕ အထင္ လံုးဝ အလြဲႀကီး လြဲေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါတယ္။

သူ႔အိမ္လို႔ ထင္ထားမိတဲ့ သုဝဏၰ တံတားႀကီးေဘး ရပ္ကြက္က အုတ္ခံ ႏွစ္ထပ္အိမ္ဟာ သူ႔အိမ္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ေဝသူက နီကိုရဲ နာမည္ႀကီးေနခ်ိန္၊ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ေနခ်ိန္မွာ သေဘာေကာင္းစြာနဲ႔ 'ညီေလး ဒီမွာေနေပါ့' ဆိုၿပီးေပးေနထားတဲ့ အိမ္ျဖစ္ ပါတယ္။

စာေရးဆရာ နီကိုရဲနဲ႔ ထုတ္ေဝသူတို႔ အနည္းငယ္ မေက်မလည္ ျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီထုတ္ေဝသူက ခ်ိဳသာစြာနဲ႔ပဲ 'ညီေလးေရ၊ အစ္ကို စီးပြားေရး မေျပလည္လို႔ ဒီအိမ္ကို ေရာင္းေတာ့မလို႔' ဆိုတဲ့စကားေလးနဲ႔ အိမ္ေပၚက ဆင္းခိုင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒါကေတာ့ ထုတ္ေဝသူနဲ႔ စာေရးသူရဲ႕ ျပႆနာပါ။ ဒီျပႆနာေတြကို စာေရးဆရာ နီကိုရဲက က်မကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ေပၚက ဆင္းခိုင္းလိုက္တာဟာ စာေရးဆရာအတြက္ ျပႆနာ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီအိမ္က ဆင္းခဲ့ရေပမယ့္ စာေရးဆရာဆီမွာ မိဘရဲ႕ အိမ္ ရွိေနပါေသးတယ္။ စာေရးဆရာအတြက္ ျပႆနာကေတာ့ 'စာမေရးရေတာ့တဲ့' ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ သူနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့အခ်ိန္ ၂ဝဝ၄၊ ၂ဝဝ၅ ဝန္းက်င္ ေလာက္ကေနစၿပီး သူကြယ္လြန္တဲ့ ၂ဝဝ၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ အထိ နီကိုရဲ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ လံုးခ်င္းစာအုပ္အသစ္ ထုတ္ခြင့္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို လံုးခ်င္းထုတ္ခြင့္မရွိေအာင္ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္ေဝသူက စာေပ စိစစ္ေရးမွာ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။

စာေရးဆရာနီကိုရဲ ကိုယ္တိုင္ သူ႔ကေလာင္တံ သူရိုက္ခ်ိဳးသလိုျဖစ္မယ့္ လက္မွတ္ကို ထိုးခဲ့တဲ့ … ထုတ္ေဝသူနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ မိတၲဴကို က်မ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ထဲမွာ အေရးႀကီးတာတခ်က္ကေတာ့ 'ထုတ္ေဝသူနဲ႔ စာေရးသူ သေဘာတူညီ ထားတဲ့ စာအုပ္အေရအတြက္ မထြက္ၿပီးမခ်င္း နီကိုရဲ ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ လံုးခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မဂၢဇင္းအခန္းဆက္ ဝတၳဳရွည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရးသားထုတ္ေဝျခင္း မျပဳရ' ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။

ထုတ္ေဝသူနဲ႔ စာေရးသူ ေျပလည္ေနစဥ္မွာေတာ့ ထုတ္ေဝသူက စာေရးဆရာနီကိုရဲရဲ႕ စာအုပ္ေတြကို တအုပ္ခ်င္း ထုတ္ေပးေနခဲ့ပါတယ္။ မေျပလည္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ထုတ္စရာလည္း စာအုပ္ အဆင္သင့္ရွိေနရဲ႕သားနဲ႔ စာအုပ္ေတြကို ဆက္မထုတ္ဘဲ ထားလိုက္ပါတယ္။

ဥပမာ - စာအုပ္ ၉ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတယ္ ဆိုပါေတာ့၊ နီကိုရဲက ၉ အုပ္ ေရးေပးၿပီးၿပီ၊ ထုတ္ေဝသူကို အပ္ၿပီးၿပီ၊ ထုတ္ေဝသူကလည္း စာေရးဆရာကို ၉ အုပ္စာ က်သင့္ေငြ ရွင္းေပးလိုက္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ၉ အုပ္ကို ထုတ္ေဝ သူက တအုပ္ခ်င္း မွ်င္းၿပီး ထုတ္ေနမယ္၊ စာေရးသူနဲ႔ မေျပလည္ခ်ိန္ ၃ အုပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ၂ အုပ္ေလာက္ ထုတ္ဖို႔ က်န္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆက္မထုတ္ဘဲ ထားလိုက္တယ္။

အဲဒီမွာ စာေရးဆရာ နီကိုရဲ အေနနဲ႔ ဘယ္ထုတ္ေဝသူနဲ႔မွ ဆက္ထုတ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ လံုးခ်င္းေရာင္းခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ ဘယ္လို မဂၢဇင္းဝတၳဳရွည္မွလည္း ေရးခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး။ က်မေရွ႕တင္ သူ႔ကို ထုတ္ေပးခ်င္တဲ့ ထုတ္ေဝသူ တေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ထုတ္ေဝသူလည္း ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ပါဘူး။ စာေပစိစစ္ေရးမွာ စာခ်ဳပ္ျပၿပီး 'နီကိုရဲ' နာမည္နဲ႔ လံုးခ်င္းထုတ္ခြင့္ ပိတ္လိုက္ၿပီ ကိုး။

သူ႔အေနနဲ႔လည္း နီကိုရဲ ဆိုတဲ့ နာမည္ကလြဲလို႔ တျခားနာမည္နဲ႔ ဝတၳဳေတြကို ေရာင္းစားဖို႔ အစီအစဥ္လံုးဝ မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

က်မအထင္မမွားဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ ကြယ္လြန္ၿပီးမွ သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြ ထပ္ ထြက္လာလိမ့္ဦးမယ္။ သူ႔ ထုတ္ေဝသူက လက္က်န္ စာအုပ္ကေလးေတြကို အၿပီးအျပတ္ထုတ္ၿပီး သူနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့စာခ်ဳပ္ကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ လုပ္လိုက္ရင္ေပါ့ေလ။ အဲဒီတုန္းက သူက စာအုပ္ေတြ ထုတ္ခြင့္မရေပမယ့္ စာေတြကေတာ့ ေရးေနမွာပဲလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

'နီကိုရဲ ဆိုတဲ့နာမည္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာ အၾကာႀကီး၊ အခုမွ ေနာက္ထပ္ နာမည္တခု ထပ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ဘူးဗ်' လုိ႔လည္း သူ ေၾကေၾကကြဲကြဲ ေျပာခဲ့ေသးတယ္။ သူ႔လိုပဲ အဲဒီထုတ္ေဝသူရဲ႕ စာခ်ဳပ္အမိခံေနရတဲ့ ေနာက္ထပ္စာေရးဆရာ တေယာက္အေၾကာင္း၊ သူတို႔ထက္လည္ပတ္လို႔ အဲဒီထုတ္ေဝသူရဲ႕ စာခ်ဳပ္ကို လြတ္ေအာင္ေရွာင္ႏုိင္တဲ့ နာမည္ႀကီး စာေရးဆရာ တေယာက္ အေၾကာင္းေတြကိုပါ သူ က်မကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

စာေရးဆရာနီကိုရဲဟာ မၾကည္ျပာနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းရဲ႕နဂၢတစ္မ်ား ဆိုတဲ့ လံုးခ်င္းဝတၳဳႏွစ္အုပ္တြဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီဝတၳဳကို ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) က ၾကည္ျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ားဆိုၿပီး ရုပ္ရွင္ ရိုက္ခဲ့ပါတယ္္။ သိၾကားနဲ႔ အသူရာ ဝတၳဳကိုလည္း 'ေယာကၡမဆိုတာ တခါတုန္းက သားမက္ပါပဲ' ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားႀကီးရုိက္ကူး ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ စိတ္အုိင္ပက္သူ ကလည္း ရုပ္ရွင္ကားႀကီးပါပဲ။

ေနာက္ထပ္ သူေရးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေဖာ္ျပရရင္ အိုေလး၊ ရည္းစားစာ (ဝတၳဳတိုစု)၊ သံစံုက်ဴးတဲ့ည၊ က်ေနာ္ႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္မ်ား၊ ဇြတ္၊ က်ေနာ္ႏွင့္ ေစ်းသည္ အလြဲမ်ား၊ လြယ္အိတ္ထဲက အလြဲမ်ား၊ ပန္းပြင့္ကို ဖယ္ၾကည့္မွ ျမင္ရမယ့္ လမင္း၊ ႏွလံုးသားထဲ ႂကြက္ဝင္ေနသည္၊ နတ္ဆိုးတေကာင္နဲ႔ ရင္လြဲသူ၊ လွည့္စား၊ အိတ္၊ ဇက္ေပၚက ဇီးသီး၊ လူႏွင့္ သူတို႔၏ ဟာသမ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါရိုက္တာ ေမာင္မ်ိဳးမင္း (ရင္တြင္းျဖစ္) နဲ႔ တြဲၿပီး ရုပ္ရွင္ကားႀကီးေတြ၊ ဗီဒီယုိကားေတြအျဖစ္ ရိုက္ခဲ့တဲ့ သူ႔ဝတၳဳေတြ၊ သူ႔ဇာတ္ညႊန္းေတြကို ပရိသတ္က အထူးအားေပးခဲ့ပါတယ္။ 'လြဲတယ္' ဆိုတဲ့စကားက သူ႔ရဲ႕ မူပိုင္စကားလို ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အင္တာဗ်ဴးစဥ္က က်မသိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတခုကို ေမးလိုက္မိတယ္။ နီကိုရဲ ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြလည္း သိခ်င္မွာပဲ။ 'ဆရာ့အေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးတုန္းက ေသခ်ာမဖတ္ဘူးလား' ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ သူ႔ရဲ႕အေျဖက ေၾကကြဲဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဟာသ ဝတၳဳေရးဆရာတေယာက္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးရတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီအင္တာဗ်ဴးမွာ က်မ မေပ်ာ္ပါဘူး။

စာေရးဆရာ နီကိုရဲဟာ သိပ္ကိုရိုးသားၿပီး သူတပါးကိုလည္း ခင္မင္လြယ္၊ ယံုလြယ္ပါတယ္၊ သူ႔စာေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ ရိုးသားမႈေတြ ထင္ဟပ္ ေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္ ရဲဝင္းဟာ သူကိုယ္တုိင္ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ ဝတၳဳေတြထဲမွာ သူဟာ ရိုးသားစြာလြဲသလို အျပင္ေလာကမွာလဲ သူ လြဲပါတယ္။ အျပင္ေလာကက အလြဲကေတာ့ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခ်ိန္ ခင္မင္မႈနဲ႔ အဲဒီစာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာမဖတ္တဲ့ အလြဲပါ။
ထုတ္ေဝသူအေပၚ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ 'ငါ့ကိုေတာ့ ဆိုးဆိုးရြားရြား မလုပ္ေလာက္ပါဘူး' ဆိုတဲ့အေတြး (လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခ်ိန္မွာ အရက္မူး ေနတာလည္း ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္) ကိုေတြးရင္း လက္မွတ္ ထိုးေပးလိုက္တာပါ။

အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ ဘာေတြပါတယ္ဆိုတာ သူ႔ကေလာင္ အပိတ္ခံရခ်ိန္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ သူ႔လက္ထဲကို ထုတ္ေဝသူက စာခ်ဳပ္လာျပေတာ့မွ သိရတယ္ ဆိုေတာ့ က်မ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသမိပါတယ္။ လြဲလိုက္ေလျခင္းဆိုတဲ့ ကရုဏာ ေဒါသလည္း ျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ သူေလးစားတဲ့ 'နားလည္မႈ၊ ခင္မင္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ' ဆိုတာေတြကို စာခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာတရြက္က အႏုိင္ယူ သြားပါၿပီ။

က်မရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးလည္း စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခြင့္မရလိုက္ပါဘူး။ စာေရးဆရာ နီကိုရဲရဲ႕ အသံေတြကေတာ့ က်မ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ဂ်ာနယ္တိုက္ရဲ႕ ေထာင့္တေနရာမွာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ခုေတာ့ သူလည္း ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ဆိုတဲ့ႏွစ္အပိုင္းအျခားကေတာ့ ငယ္လြန္းေသးတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို ဒီအသက္အရြယ္က စာေတြ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေရးရမယ့္ အရြယ္ပါ။

စာေရးဆရာတေယာက္ရဲ႕ ဘဝဟာ စာမွ မေရးရေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ အဓိပၸာယ္ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ စာေတြ ေရးေနေပမယ့္ သူေရးတဲ့စာေတြကို ပရိသတ္ကို ခ်ျပခြင့္ မရဘူး ဆိုရင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ဆိတ္သုဥ္းေနမွာပဲလို႔ က်မ ေတြးမိတယ္။

ေရနံေခ်းဝေနတဲ့ သစ္သားအိမ္နံရံမွာ အစီအရီကပ္ထားတဲ့ သူ႔စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးပံု အေဟာင္းေလးေတြကို က်မ ခုထိ ျမင္ေယာင္ေနဆဲပဲ။ ။'ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက အျပတ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး'
Saturday, 24 October 2009 14:38 ဧရာဝတီ
E-mail Print

စစ္အစုိးရ၏ တင္းမာေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိရာတြင္ အထင္ရွားဆုံး ႏုိင္ငံေရးသမား တဦး ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းတင္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD) ကုိ စတင္ တည္ေထာင္သူ မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းေလာက၏ အထင္ကရ သတင္းစာဆရာ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး တႏွစ္မျပည့္မီမွာပင္ အထိန္းသိမ္းခံရသည္။ အင္းစိန္ေထာင္ တြင္ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခ့ဲရၿပီး ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈ၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ စစ္အစုိးရ၏ အေျခခံဥပေဒ၊ NLD ၏ လက္ရိွ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ကုိစုိးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးဝင္းတင္က ေျပာျပ ခ့ဲသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက စစ္အစုိးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔ထားတာေတြ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေရး နဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးက ဘယ္ေလာက္ ဆက္စပ္ေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ ႏွစ္ခုစလံုး ဆက္စပ္ေနတယ္၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုရင္ စစ္အစိုးရက ပါေနတယ္၊ ဒီ Sanction (စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈ) က သူတို႔ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတ့ဲဟာ။ အဲဒီေတာ့ ဒီႏွစ္ခုက ဆက္စပ္ေန မွာပဲ။ ဒီ Sanction က က်ေနာ္တို႔ကို အားျဖည့္ေပးတယ္လို႔ မဆိုႏုိင္ရင္ေတာင္ က်ေနာ္တို႔ကို ဖိႏိွပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတ့ဲ အင္အားႀကီးတ့ဲ ရန္သူကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရာ ေရာက္တယ္။ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကို ဘီလူူးႀကီးက ႏွိပ္စက္ေနတ့ဲ အခါမွာ ဘီလူးႀကီးကို Sanction လိုဟာမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အသက္႐႒ေခ်ာင္တာ အမွန္ပဲဗ်။

ဒီ Sanction ဟာ ၃ မ်ဳိးရွိမယ္လို႔ ထင္တယ္၊ တမ်ဳိးက အမ်ားျပည္သူေတြကို ထိခိုက္တ့ဲ ဥပမာ အေမရိကန္က ပိတ္ဆုိ႔တ့ဲအတြက္ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ရတာ။ ေနာက္တမ်ဳိးက စစ္ဗိုလ္နဲ႔ အေပါင္း အပါေတြ ထိခိုက္တယ္၊ ေနာက္တခုက ႏုိင္ငံေပါင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္နက္ေရာင္းဝယ္တာ မလုပ္ေတာ့ တာ ရွိတယ္။ သံုးမ်ဳိးထဲမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို၊ စစ္တပ္ကို ထိခိုက္တာ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုကို ထိခိုက္ေစတ့ဲ Sanction မ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဝင္ၿပီးေတာ့ ေျပရာေျပေၾကာင္း ေျပာမွာပဲ။

အဲဒီလို Sanction ေတြ ေလွ်ာ့တယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥအထိ တခါတည္း ဆက္သြားႏုိင္ တယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္၊ အခု ဒီ အေမရိကန္ရဲ႕ မူဝါဒသစ္ဟာ Sanction နဲ႔ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္မယ့္ ကိစၥ ပဲ။ ဒါဟာ Drama (ျပဇာတ္) ႀကီး တခုပဲ၊ ၾကားထဲမွာ ငိုခန္း၊ ရယ္ခန္းေတြ ပါမယ္၊ ႏွစ္ပါးသြားေတြ ပါမယ္၊ အမ်ဳိးစံု ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ပါးသြားေတြေရာ ဘာေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိရွိ ေနာက္ဆံုးမွာ ဇာတ္ေပါင္းခန္း ေရာက္ရ မွာပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔က မွန္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ Sanction ဟာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ အတြက္ ဘယ္ ေလာက္အေထာက္အကူျဖစ္မလဲဆိုတာကမွန္းလို႔မရဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ေတာ့ ျဖစ္ရမယ္၊ ျဖစ္ဖို႔လိုမယ္။

ေမး။ ။ အာဏာပုိင္တို႔က အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ဖို႔ေၾကညာထား တဲ့၊ ျပင္ဆင္ထားတ့ဲ အေပၚ ဦးဝင္းတင္ရဲ႕အျမင္ ကုိ သိ ခ်င္ ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ႒းႀကီး သန္းေရႊက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖို႔ မေျပာနဲ႔၊ အထိေတာင္ မခံႏုိင္ ဘူးလို႔ ေျပာတယ္၊ အခုက်ေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူလူထုက အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ထပ္ေျပာ မေန နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို စနစ္တက် က်င္းပေပးမယ္လုိ႔ ေၾကညာလိုက္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေတြ အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာရမယ္။ ရင့္က်က္တ့ဲသူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုေတာ့၊ သေဘာကေတာ့ သူတို႔က ရင့္ က်က္ တ့ဲ လူ မဟုတ္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္တ့ဲလူေတြကို၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ အဲဒီေကာင္ေတြကိုေတာ့ ႏွိမ္ပစ္မွာပဲ ဆိုတ့ဲ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္ ေနာ္၊ အဲဒီ ၂ခ်က္က ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနတယ္။

ေရရွည္ အလားအလာကုိ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ ဆင္ျခင္တုံတရား ရွိတာ တ့ဲ၊ သူေျပာတ့ဲ ဆင္ျခင္တံုဆိုတာ မင္းတို႔ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနလို႔ ေျပာတ့ဲဟာမ်ဳိး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလမွာ ေျပာေနတ့ဲ အေျခခံမူေတြ သူ ျပင္ဆင္ၿပီးပါၿပီ လို႔ ေျပာတာမ်ဳိးေတြ၊ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ထဲက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ဒါေတြ အကုန္လံုး ေျပာမေနနဲ႔ေတာ့၊ အနာဂတ္ကေတာ့ ၿပီးေနၿပီ။ တစည တုိ႔ ဘာတုိ႔ ေျပာေနတ့ဲ အနာဂတ္က်ရင္ ျပင္သြားမယ္တို႔ ဘာတို႔ ဆိုတာ ေတြ၊ က်ေနာ္ ထင္တယ္၊ အဲဒီလူေတြကိုပါ ေျပာရာေရာက္တယ္။ သတ္မွတ္တ့ဲအတိုင္း လိုက္လုပ္ ဆိုတ့ဲ ဟာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။

ေမး။ ။ အာဏာပုိင္ေတြက အဲဒီလိုမ်ဳိးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း ေတြကေရာ ဘာလုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ထြက္ေပါက္ေလး တေပါက္က်န္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္လို႔ ေတာင္းဆိုတာ သူတို႔က မျပင္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ေပါ့၊ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကုန္ေသးဘူးဗ်။ ဒီႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္း ဆိုမယ့္ဟာ ေပါ႔ဗ်ာ၊ ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေတာင္းဆိုမယ္ ဆိုရင္၊ က်ေနာ္တို႔က ဖိႏုိင္ရင္ တစံုတရာေသာ နည္း က်န္ေသးတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊရဲ႕ ဒီစကားဟာ အေမရိကန္ ေပၚလစီ အသစ္နဲ႔ ပတ္သက္မယ္ ထင္တယ္ဗ်၊ အေမရိကန္က လည္း ေတာင္းဆို ထားတာေပါ့၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေတြပါမယ္၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတြလည္း ပါမယ္ ဆိုေတာ့ ဒါကုိ ရည္ရြယ္ၿပီးသူ႔ဘက္က အျပတ္ေျပာတာလို႔ ထင္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ အျပတ္ေျပာေျပာ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက အျပတ္မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ အေျခအေန ေပၚမွာပဲ မူတည္မွာကိုး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေတာင္းထားတာ ရွိတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ဟိုဘက္နယ္နဲ႔ စစ္ဘက္ နယ္နဲ႔ ဆက္ဆံပါ။ သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ က်မတို႔နဲ႔လည္း တုိက္႐ုိက္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ လုပ္ပါလို႔ ေျပာထား တ့ဲဟာ ရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊက ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးက အခု ဒီ အေမရိကန္ ေပၚလစီကေနၿပီးေတာ့ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္လိမ္႔မယ္လို႔ က်ေနာ္မွန္းတယ္။

ေမး။ ။ အဲဒီ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္သင့္တယ္လုိ႔ ေျပာတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အယူဆကိုေရာ ဘယ္လို ျမင္လဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ နည္းနည္း NLD နဲ႔ေတာင္ မတူခ်င္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ NLD ကို ဒီ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာစာတမ္း အထိကေတာ့ က်ေနာ္က လက္ခံတယ္၊ အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ဖုိ႔၊ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံတကာ ကြပ္ကဲမႈပါတ့ဲ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ဖုိ႔ေပါ႔။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ေပါ့။

ဦးသုေဝတို႔၊ တစညက ဦးခင္ေမာင္ႀကီးတုိ႔ ေျပာေနသလို ၁ဝ ႏွစ္ ၁၅ ႏွစ္မွာ ေျပာင္းသြားမယ္၊ သူတို႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မေျပာဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ခ်န္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္မွာ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာတ့ဲသူကို လက္မခံဘူး၊ ဝင္သင့္တ့ဲ အေနအထား ရွိေအာင္ ဖန္တီးၾကပါ။ ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္တ့ဲ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေအာင္ အခုကတည္းက စၿပီးေတာ႔ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ေတာင္းခံၾကရ ေအာင္လုိ႔ ေျပာတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္သင့္တယ္လို႔ ေျပာတာ က်ေနာ္သေဘာမတူဘူး၊ ေရွ႕မွာဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးဗ်။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္လိုက္ရင္ သင့္တင့္တ့ဲ အသက္႐႒ေပါက္ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ သဏၭာန္နဲ႔ ေပါ႔ဗ်ာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေလာက္ေတာ့ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ ရွိမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ ရွိရာကေနၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္း ေတြ လုပ္ႏုိင္မယ္။ ဒီအတိုင္းသာ သြားလို႔ကေတာ့ ျပင္လို႔ကို မရႏိုင္ဘူး။ ဘာ အခြင့္အေရးမွမရွိဘူး၊ တိုင္းရင္းသား ဘက္ကလည္း ဘာမွ မရွိဘူး၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ဘက္ကလည္း ဘာမွ မရွိဘူး။

အဲဒီေတာ့ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္တ့ဲ ေနရာဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ ေပၚလာမယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ ရွိမယ္၊ ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ေျပာဆိုတာက ဘာကို ဆံုးျဖတ္မွာလဲ ဆိုေတာ့ ဘာမွ မရွိဘူး။ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေတြ ေျပာရဲလို႔ စင္ျမင့္ေပၚက ေျပာရတာမွတပါး ေရွ႕ကို တိုးလို႔ မရဘူးဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္စဥ္ ကာလမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္း ၾကရေအာင္ လုိ႔ က်ေနာ္က ေျပာတာ။

ေမး။ ။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲက ဘယ္အခ်က္ေတြကို အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ေစခ်င္တာလဲ။

ေျဖ။ ။ အခ်က္ေပါင္း ၁၂ ခ်က္ေလာက္ ရွိတယ္။ ေျပာႏုိင္တာက တပ္မေတာ္သည္ ႏို္င္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈမွာ ပါဝင္ရမယ္ ဆိုတ့ဲ အေျခခံမူ အမွတ္ ၆ ကုိ လက္မခံဘူးဗ်။ အေျခခံဥပေဒကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္မွာ ရမွသာ ျပင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတ့ဲ အခ်က္ကိုလည္း ျပင္ဖို႔ပါတယ္။ ေနာက္တခုက တိုင္းရင္းသားဘက္ကို ၾကည့္တ့ဲ အခါက်ေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ဗိုလ္သမၼတ ကေန ခ်ေပးတာကို ဒီ ေအာက္ေျခက ျငင္းခြင့္ မရွိဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိးဟာေလးေတြက ဒီ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လည္း အဓိက အက်ဆံုး ျဖစ္တယ္၊ ျပင္ဖုိ႔ လုိ တယ္။

ေမး။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NLD ထဲမွာ သေဘာထား ကြဲလြဲေနတာ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနတာတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အေရးေတာ္ပံုက ထြက္လာတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြဗ်၊ က်ေနာ္လည္း အေရးေတာ္ပုံ ကာလတုန္းက စာနယ္ဇင္းသမဂၢမွာ ေခါင္းေဆာင္ခ့ဲတယ္၊ ေထာင္ထဲမွာ အႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္ ေနခဲ႔တ့ဲသူ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေရးေတာ္ပံု စံနဲ႔ပဲ တိုင္းတာၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္က နည္းနည္း ခပ္ျပင္းျပင္းေလး စဥ္းစားတယ္၊ ေျပာဆိုတယ္။

ေနာက္တပိုင္းကလည္းဘာလဲဆိုေတာ့ ၁၉၉ဝေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က က်န္ေနတယ္ဗ်၊ ဒါႀကီး ကုိ က်ေနာ္တို႔ လက္ထဲမွာရွိတ့ဲ စကၠဴစုတ္ေလးလို၊ သစ္ရြက္ေျခာက္လို၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္လို လႊင့္မပစ္ႏုိင္ဘူးဗ်၊ ဒါႀကီးဟာ က်ေနာ္တို႔ေတြ ညံ့လို႔၊ အေျခအေနမေပးလို႔ သို႔မဟုတ္ စစ္အစိုးရ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လို႔ ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးဘူး။ အမ်ဳိ္းသား ညီလာခံႀကီးသာ ၿပီးသြားတယ္၊ အေျခခံ ဥပေဒသာ ၿပီးသြားတယ္၊ ဒီ ၁၉၉ဝ ရလဒ္ကို ဒီေန႔အထိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး၊ လုပ္လုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူးဗ်။

NLD ထဲမွာလည္းပဲ ဒီပါတီကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေလာက္ ထိန္းသိမ္းလာတ့ဲ လူေတြ ရွိတယ္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ အေရးေတာ္ပံုမာန္နဲ႔ လုပ္ေနပါတယ္၊ ဒီ NLD ထဲမွာရွိတ့ဲ တခ်ဳိ႕ ပုဂၢဳိလ္ေတြကေတာ့ ဆင္ျခင္တံုတရားဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားေနတယ္၊ မာန္ နဲ႔ ဉာဏ္နဲ႔ကေတာ့ နည္းနည္းေလး တခါခါက်ေတာ့ မာန္က နည္းနည္းတင္းတင္း ရွိမယ္၊ ဉာဏ္ကေတာ့ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ ရိွမယ္။

ဒီစစ္အစိုးရက ေျပာင္းမယ္လို႔ သူတို႔က နည္းနည္း ထင္ေနတာ၊ က်ေနာ္ကေတာ့ မေျပာင္းဘူးလို႔ ထင္ေနတယ္၊ အဲမွာ နည္းနည္း ကြဲေနတာေပါ့ဗ်ာ။ စစ္အစိုးရက သူတို႔ကို လိုက္ေလ်ာမယ္၊ သက္ညွာမယ္၊ စစ္အစိုးရ ေပ်ာ့ ေျပာင္းလာႏုိင္တယ္၊ နားလည္မႈရွိလာႏိုင္တယ္၊ အေကာင္းဘက္ကို ေရွ႕ရူလာႏုိင္တယ္လို႔ အဲဒီလို ထင္ေနၾက တ့ဲလူေတြပဲ။ စစ္အစိုးရကေတာ့ ခါတိုင္းေခါင္းမာသလို ေခါင္းမာေနတာပဲ၊ သူတို႔ရဲ႕သက္ဆိုးရွည္ဖို႔၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ကို သက္တမ္းရွည္ဖို႔ လုပ္တာပဲရွိတယ္။

ျပည္ပမွာရွိတ့ဲ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ရဟန္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု၊ လူမ်ဳိးစုေတြကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ကို သပိတ္ေမွာက္ၾကမယ္ ဆိုတ့ဲ အသံမ်ဳိးေတာ့ ထြက္ေနတာပဲ။

ျပည္တြင္းမွာလည္း ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေပါ့ သိပ္အင္အား ႀကီးႀကီး မားမားေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ သူတို႔ရဲ႕ သိကၡာ သမာဓိ ႀကီးတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ ႏုိင္ငံေရးကို ၿခဳံၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုေတြ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာေရာ သေဘာထားက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ၊ No လို႔ ေအာ္ေနတာပဲ။ တဘက္ကလည္း တတိယ အင္အားစုလို႔ ေခၚတ့ဲ အင္အားစုေတြ ေနာက္တခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ တခ်ဳိ႕ေပါ့၊ မြန္ထဲမွာ၊ ကခ်င္မွာ စသျဖင့္ အဲဒီလိုဟာေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြဘက္ကုိ ဆဲြေနတာေပါ့ဗ်ာ။

NLD က ၉ဝ တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ထားတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ဘာမွ မရွိဘူး။ အခုတခါ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီ အသစ္ျဖစ္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ေအာ္ရဦးမယ္ဆိုရင္ NLD က ေတာ္ေတာ္ကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး လုပ္မွသာ ျဖစ္မယ့္ အေနထား မ်ဳိး ျဖစ္ေနတာကိုးဗ်။

NLD ကေတာ့ အခုထိေတာ့ ဘယ္ဘက္ကိုမွ မပါေသးတာ၊ အဲဒီဟာက လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေနထားပဲ၊ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေတာ့မယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ မဝင္ဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး ပိုၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္လာမယ္။


NLD ၏ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ သင္ခန္းစာမ်ား
Monday, 26 October 2009 11:23 ေကလတ္
E-mail Print

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး အတြင္းမွ ေပါက္ဖြားလာသည္။ မူလဖြဲ႔စည္းစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ကစင့္ကလ်ား ျဖစ္သြားၾကေသာ
အင္အားစုမ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္း၍ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ၏ အရိွန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရး ျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူမ်ားသုိ႔

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရက ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၅ ခုေျမာက္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ႏွစ္ ၂ဝ ၾကာမွ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ စစ္အစုိးရမ်ား လက္ထက္တြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုံး ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံ၏ မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရိွေသာ လူဦးေရ သန္း ၂ဝ တြင္ ၁၅ သန္းက မဲေပးခ့ဲသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက အာဏာလဲႊေပးျခင္း မျပဳခ့ဲေပ။

အႏွစ္ ၂ဝ ၾကာၿပီးေသာ အခါတြင္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပဲြတခု ထပ္မံ ျပဳလုပ္ၿပီး တရားဝင္ အာဏာရယူရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ 'ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး' ဟူသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား တရားဝင္ ေၾကညာထားသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ အတုိင္း ျဖစ္ေျမာက္လာ ေစရန္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူ အမ်ားစုက ဆုိသည္။

ေလ့လာသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားက ဤေရြးေကာက္ပဲြသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမည္ မဟုတ္ဟု ယူဆထား ေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕ကမူ စစ္အစုိးရက မည္သည့္ ဖိအား၊ မည္သည့္ ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကုိမွ် ဂ႐ုမစုိက္သည့္ အတြက္ ဤေရြးေကာက္ပဲြ သည္သာ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ ယခု ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ထြန္းမႈတခုဟု ဧရာဝတီက ယူဆသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေရးရာမ်ားကုိ အပတ္စဥ္ အေသးစိတ္ သုံးသပ္ တင္ျပသြားရန္ ဧရာဝတီက ဤအထူးက႑ကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။

ဧရာဝတီ
စစ္တပ္က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (နဝတ)ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ၌ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ NLD က စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ဖြဲ႔စည္းစ NLD တြင္ အစုအဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔ ပါဝင္သည္။ ဗိုလ္မ႒းခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ေဟာင္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ သံတမန္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ႔၊ ဦးတင္ဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔တို႔ ျဖစ္သည္။

NLD ၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္သည္။ အစုအဖြဲ႔ တခုစီမွ ၄ ဦးစီ ပါဝင္ၿပီး ဦးေအာင္ႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဦးတင္ဦးက ဒုဥကၠ႒၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အေထြေထြအတြင္းေရးမ႒း ျဖစ္သည္။

NLD၏ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံမည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေစေရး ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အစုအဖြဲ႔ သံုးခုအၾကားရွိ ညီညြတ္ေရးမွာ ၾကာရွည္မခံခဲ့ပါ။ ဦးေအာင္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုအဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ ၈ ဦးကို ကြန္ျမဴနစ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ားဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထိုအေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေခၚယူခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ႀကီး အစုအဖြဲ႔က ရံႈးနိမ့္သြားသည္။ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္ အရ ဦးၾကည္ေမာင္မွ လြဲ၍ ဦးေအာင္ႀကီး အစုအဖြဲ႔ဝင္ အားလံုးကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖမ္းခံရၿပီးသည့္ေနာက္ NLD သည္ တက္ၾကြေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ မရိွရုံသာမက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးတို႔၏ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈ ကင္းမဲ့သြားသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုအဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာတြင္ အစားထိုး၍ ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခု အၾကား အာဏာ ထိန္းညိွမႈ လြန္ဆြဲပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

န-ဝ-တ က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒအရ NLD သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရး ကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား အဖမ္းခံေနရၿပီး က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည္။

NLD က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သင့္မသင့္ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ တခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား ထိန္းသိမ္း ခံေနရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တရပ္ မရိွသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မသင့္ေသးဟု ယူဆၾကသည္။ တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲသာလွ်င္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ျပန္လည္ ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၉၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတြင္ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရႈရန္ ထုတ္ေဝေသာ NLD မွတ္တမ္းလႊာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပါဝင္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သင့္မသင့္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏စာတြင္ 'အထိမ္းသိမ္းခံေနရလ်က္ႏွင့္ပင္ မိမိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းအရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္၎၊ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အမွန္တရားႏွင့့္ ကိုက္ညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီ ျဖည့္စြက္လိုေသာေၾကာင့္၎၊ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားေသာ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ ဇြဲသတၲိကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္၎ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စီစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာ၍၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသူတဦး အျဖစ္၊ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ပါသည္' ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္က ၁၉၉ဝ၊ ေမလ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

NLD အတြက္ ပထမဆံုး အခက္အခဲမွာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရး ျဖစ္သည္။ NLD ဌာနခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္ ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ တနယ္ကို ဗဟို သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေနၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဖယ္ထားေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီက ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေနရာခ်ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္ ရိွေသာ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဗဟိုက သတ္မွတ္၊ ခ်ထားေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မႀကိဳက္ၾကဘဲ မိမိၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္လုိၾကေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ အခက္အခဲမွာ ဘ႑ာေရးျဖစ္သည္။ NLDက ဘ႑ာရွာေဖြေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ဘ႑ာေငြရရိွရန္ ပိုစတာမ်ား၊ ပို႔စကတ္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဓာတ္ပံု ပါေသာ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား၊ ကက္ဆက္တိပ္ေခြမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြေရး ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး မုန္႔ဟင္းခါး၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ ရိုးရာမုန္႔မ်ား ေရာင္းခ်၍ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။

၁၉၉ဝ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ နအဖက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စာအုပ္ငယ္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေဟာေျပာစည္းရံုးျခင္း၊ ေရဒီယို ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ စကားေျပာခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းသံုးမ်ိဳးျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ မဲဆြယ္စည္းရံုးေဟာေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စာေစာင္မ်ား၊ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ အာဏာပုိင္တုိ႔ထံ ႀကိဳတင္ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူၾကရသည္။

၁၉၉ဝ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ သန္း ၂ဝ အနက္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ မွတ္ပံုတင္ ထားသည့္ပါတီ ၂၃၆ ပါတီ ရိွရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၉၃ ပါတီ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ၾကသည္။ ၂၇ ပါတီက အနည္းဆံုး တေနရာစီ အႏိုင္ရၾကသည္။ ထုိ၂၇ ပါတီအနက္ ၁၉ ပါတီမွာ တို္င္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

NLD က ၄၄၇ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ၃၉၂ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရသည္။ NLD၏ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ပါတီက ၁ဝ ေနရာသာ အႏိုင္ရသည္။ ဦးေအာင္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီက တေနရာ အႏိုင္ရသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔က မဲဆႏၵနယ္ ၃ဝ၉ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း၊ တေနရာမွ အႏိုင္မခ့ဲေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္မွာ ယေန႔အထိ အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့ျခင္း မရိွပါ။

ယခုတႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အမ်ားစုထပ္မံ အႏိုင္ရလွ်င္ အာဏာပုိင္တုိ႔က ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ အသိအမွတ္ျပဳမည္ မျပဳမည္မွာ ပေဟဠိတခု ျဖစ္ေနသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ NLD သည္လည္း အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲတြင္ ေရာက္ေနသည္။


ေဒၚစုကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မယ့္ လကၡဏာ မျမင္ရေသး

26 October 2009


အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကိဳဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ စစ္အစိုးရက အေရးယူထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ့ေပးမယ့္ အရိပ္အျခည္ေတာ့ မေတြ႕မိတဲ့အေၾကာင္း NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသြားပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္႐ုံးက ဗီြအုိေအ ဝုိင္းေတာ္သား ကိုသိန္းထုိက္ဦးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ရဲ႕ အာဆီယံ အစည္းအေဝး အတြင္းမွာ ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက အခုလို စေျဖပါတယ္။

'အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးက လက္ရွိမွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးက ျပည္သူလူထု တကယ္အက်ဳိးရွိမယ့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ေပၚႏုိင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေျပာဆုိခ်က္ကို က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။'

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ပါဝင္ခြင့္ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာေပမဲ့လည္း လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ ဆုိတာမ်ဳိးေတြ တိတိက်က် မေျပာေသးပါဘူးခင္ဗ်။ ဒီအေပၚမွာေရာ NLD အေနနဲ႔ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။

'က်ေနာ္တုိ႔ အဓိကထားတာက အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးပါ။ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆုိတာကလည္း ဒုိင္ယာေလာ့ဂ္ (Dialogue) နဲ႔ သြားရမွာ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဒီလုိပါဝင္သြားရင္ ေနာင္ျဖစ္စဥ္ေတြ ကိစၥဟာ လိုအပ္သလုိ Compromise လုပ္ရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီလုိပဲ နားလည္တယ္။ အေသးစိတ္အေနနဲ႔ ဘယ္အခ်က္ ဘာညာဆုိတာ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။'

အာဆီယံ အစည္းအေဝး အတြင္းမွာ လူအမ်ား စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္သြားခဲ့တာက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက တဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ေျပာပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ အေရးယူမႈေတြကို ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က ေလွ်ာ့ေကာင္း ေလွ်ာ့ႏုိင္တယ္ေပါ့၊ ဒါကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ေလွ်ာ့ႏုိင္တဲ့ အရိပ္အျခည္မ်ဳိးကိုေရာ NLD အေနနဲ႔ ျမင္မိပါသလားခင္ဗ်။

'အခုေျပာလုိက္တဲ့ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းေတြ အားလုံးဟာ က်ေနာ္တုိ႔အျမင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ႒းႀကီးသန္းေရႊက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၄ဝ၅ ထင္တယ္၊ ေလွ်ာ့ေပါ့တဲ့အမိန္႔မွာ ပါတဲ့ အယူအဆ၊ စကားလုံးေတြပဲလုိ႔ က်ေနာ္ေတာ့ အဲဒီလုိပဲ ျမင္တယ္။'

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္က က်ေနာ္တုိ႔ သိသေလာက္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ ျပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ေျဖရွင္းၿပီးခါမွ အန္ကယ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ခါနီးမွာ ဒီကိစၥက ေျဖရွင္းစရာ မလုိေတာ့ဘူး၊ ေျဖရွင္းဖုိ႔ မလိုေတာ့ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေျပာဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး၊ မလုိေသးဘူးလို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေကာင္းဘက္ကေန မလိုေသးဘူး၊ မလုိေတာ့ဘူးလို႔ ျဖစ္သြားတာလား၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တခုခု ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိလို႔ပါလား။

'ဒီဥစၥာ အခုေျပာသြားတာေတြ အားလုံးေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္မွာ စည္းကမ္းခ်က္အေပၚမွာ ရွင္းလင္းခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္ကို သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္က ေခၚေျပာတာက က်ေနာ္တုိ႔ အေၾကာင္း ၂ ရပ္နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းတာ။ တေၾကာင္းက ျပင္ဆင္မႈကိစၥ၊ ေနာက္တေၾကာင္းက ဒီစည္းကမ္းခ်က္ကိစၥ၊ အဲေတာ့ ေခၚေျပာတာက ျပင္ဆင္မႈကိစၥအတြက္ ေတြ႕ခြင့္ေပးမယ္၊ စည္းကမ္းခ်က္ကိစၥ မပါဘူး၊ ဒီလိုေျပာတယ္။

'စည္းကမ္းခ်က္ကို မေျပာနဲ႔ဦးလို႔ တားတာတုိ႔၊ ဒီလိုလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့ စကားလုံးအရဆုိရင္ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ ဝင္ခြင့္ေပးမယ္။ က်ေနာ္က ၂ ေၾကာင္း ထည့္ထားတာကိုး၊ ေနာက္တေၾကာင္းက အဲဒီဟာ။ ေနာက္တေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေလာေလာဆယ္ စည္းကမ္းခ်က္ကိစၥကို မေျပာနဲ႔ဦးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။'

ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့။

'ရွင္းျပတယ္၊ က်ေနာ့္ကို ရွင္းျပတယ္။ က်ေနာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရွင္းျပရမယ္။ အဲဒီကိစၥအတြက္ ထည့္ေရးတာ၊ ဒီကိစၥ ေလာေလာဆယ္ မလုိေသးဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး အဲဒီလို ေျပာလိုက္ပါတယ္။'

အခုဟာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ေလွ်ာ့ႏုိင္၊ မေလွ်ာ့ႏုိင္ကို က်ေနာ္တို႔က စဥ္းစားၾကတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ အရင္တုန္းက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေနရတာနဲ႔ အခုေနာက္ပိုင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိလာတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းမ်ဳိးေတာင္ ေစာေစာပုိင္းက ထြက္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ အရင္တုန္းက အေျခအေနနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အခုေရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက ပိုၿပီးေတာ့ တင္းက်ပ္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ေတြ႕ရပါသလား။

'လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကေတာ့ ပုိမိုတင္းက်ပ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔နဲ႔ အခုလို ေတြ႕ဆုံျခင္း ကိစၥမ်ဳိးမွာေတာ့ အရင္တုန္းကေလာက္ တင္းက်ပ္တယ္လို႔ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ အရင္တုန္းက ႏွစ္အၾကာႀကီး၊ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ဘယ္သူမွ ေတြ႕ခြင့္မရဘူး။ ေနာက္ပိုင္းၾကေတာ့ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္းတေယာက္ ေတြ႕ခြင့္ရတယ္။ အခု က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေန ၄ ေယာက္ေတြ႕တဲ့အခါ ေတြ႕တယ္၊ ၂ ေယာက္ ေတြ႕တဲ့အခါ ေတြ႕တယ္။ ဒီလုိခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးတယ္။

'ဒါေၾကာင့္ ေနထုိင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ တင္းက်ပ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ လုံၿခံဳေရးကေတာ့ ပုိၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်တယ္လို႔ေတာ့ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။'

NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ဘန္ေကာက္႐ုံးက ကုိသိန္းထုိက္ဦး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုးကန္႔ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ တရက္တည္း ဗံုး ၁၄ လံုး ကဲြ

26 October 2009


ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က ကိုးကန္႔ အထူးေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔ညက ေနရာ ၅ ေနရာေလာက္မွာ ဗံုး ၁၄ လံုး ေပါက္ကဲြခဲ့ၿပီး ေလာက္ကိုင္ အထူးေဒသရဲ႕ ႐ုပ္သံလႊင့္႐ံုဟာ လံုးဝ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေပါက္ကဲြမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသရဲ႕ လက္ရိွ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ေတြက ယခင္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဖုန္ၾကားရွင္ လူေတြရဲ႕ လက္ခ်က္လုိ႔ စြပ္စဲြထားေပမဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာကေတာ့ ဒါဟာ လက္ရိွ အာဏာရယူထားတဲ့ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕အတြင္း အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ သံုးသပ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ထုိင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကိုးကန္႔ေဒသဟာ အရင္လုိ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေနၿပီလို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေၾကညာၿပီး တလေက်ာ္ ကာလမွာ အခုလုိ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈေတြ ျဖစ္လာတာပါ။

ျမန္မာစစ္တပ္ဖြဲ႕ေတြက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့တဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႕ အေျခစိုက္ရာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက သိမ္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ဖုန္ၾကားရွင္ တိမ္းေရွာင္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ပိုင္စံုခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဒီေပါက္ကဲြမႈေတြဟာ ၂၄ ရက္ေန႔၊ စေနေန႔ည သန္းေခါင္ေလာက္က စတင္ခဲ့တာလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

'၂၄ ရက္ေန႔ည ၂၄ နာရီကေနၿပီးေတာ့ ၂၅ ရက္ေန႔မနက္ ၄ နာရီအထိ ျဖစ္တာ၊ ၁၄ ႀကိမ္ကဲြတာ။ ကဲြတာက စနစ္တက် ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးမွ ခဲြတဲ့ဗံုးေပါ့ဗ်ာ။ ဟို တံတားေတြ ဘာေတြ ခ်ဳိးတဲ့ TNT နဲ႔ ကပ္ၿပီးမွ ခလုတ္ႏွိပ္ ျဖဳတ္တာကိုး။ အဓိက ၂ ေနရာ၊ တေနရာက အခုေလာေလာဆယ္ ကိုးကန္႔ အထူးေဒသ ၁ ပိုင္စံုခ်ိန္ရဲ႕ ေလာင္းကစားဝိုင္းႀကီး၊ ဒုတိယေနရာကေတာ့ ကိုးကန္႔ အထူးေဒသ ၁ ရဲ႕ TV Station ေပါ့။ TV Station ကေတာ့ လံုးဝ ပ်က္စီးသြားတယ္။'

ဗံုးေပါက္ကဲြတာဟာ အနည္းဆံုး ၅ ေနရာေလာက္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ အေသအေပ်ာက္၊ အပ်က္အစီးစာရင္း အတိအက်ကို မသိရေသးပါဘူး။ ႐ုပ္သံလႊင့္႐ံု ေပါက္ကဲဲြတာကေတာ့ ျပင္းထန္တာေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ ရိွႏုိင္တယ္လို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာပါတယ္။

ဒီေပါက္ကဲြမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုးကန္႔ေဒသရဲ႕ လက္ရိွ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕ေတြက ဖယ္ရွားခံလုိက္ရတဲ့ ကိုးကန္႔ဥကၠ႒ေဟာင္း ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ လူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရိွေနတယ္လို႔ ယူဆထားေပမဲ့ ဒါဟာ ပိုင္စံုခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီး ေကာ္မတီအတြင္း အားၿပိဳင္မႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက သံုးသပ္ပါတယ္။

'သူတုိ႔ဘက္ကေန ေျပာေနတာကေတာ့ ဖုန္ရဲ႕ အမ်ဳိးထဲက တေယာက္ေပါ့၊ ခ်ိန္လို႔ ေခၚတယ္။ တ႐ုတ္လိုေတာ့ မိုင္ခ်ိန္၊ ဦးခ်ိန္ေပါ့၊ ဦးခ်ိန္လုပ္သြားတာလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဟုိလူ႔ကိုေတာ့ မမိဘူး။ အားလံုး သံုးသပ္ခ်က္မွာေတာ့ ကိုးကန္႔ရဲ႕ အေျခအေနက အေတာ္႐ႈပ္ေထြးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တခုက ဗမာအစိုးရက ဖုန္ကို ခ်ခ်င္လုိ႔ သူနဲ႔ အေစာႀကီး နားလည္မႈရထားတဲ့ ပိုင္ကို လုပ္ေပမဲ့လည္း ပိုင္ကိုယ္တုိင္က ဖုန္တုိ႔လုိ သမိုင္းအစဥ္အလာ မရိွတဲ့အခါမွာ အစိုးရစိတ္ႀကိဳက္ ဖဲြ႕ထားတဲ့ အဖဲြ႕ထဲမွာကို ေလးငါးဂိုဏ္းေလာက္ ထြက္လာတာ။ အဲဒီ ဂိုဏ္းတုိက္ပဲြေတြကလည္း ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိ ထေပါက္ကဲြမယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ဘူး။ အခုျဖစ္တဲ့ကိစၥမွာလည္း ဖုန္လို႔သာ နာမည္တပ္ထားေပမဲ့ အခုိင္အမာ ဘယ္သူ႔လက္ခ်က္ဆိုတာ ေျပာဖုိ႔ အေတာ္ေစာပါေသးတယ္။'

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တ႐ုတ္က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ရဲ႕ တာဝန္ရိွသူ တေယာက္က ၂၄ ရက္ေန႔ညက အနည္းဆံုး ၅ ေနရာမွာ ေပါက္ကဲြခဲ့ၿပီး Asia Medical Doctors’ Association ႐ံုးအနီးမွာ မေပါက္ကဲြေသးတဲ့ ဗံုးတလံုး ေတြ႕ရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အခုလို ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွာ တညတည္း ဗံုး ၁၄ လံုးေလာက္ ဆက္တုိက္ေပါက္ကြဲခဲ့ခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေဘာင္က ျမန္မာဘက္က နယ္စပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကို အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြမွာ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုးကန္႔တပ္ေတြအၾကား ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းက တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္ကို ကိုးကန္႔ဒုကၡသည္ ၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။

အခုအခါမွာ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က တပ္မ ၃၃၊ ေလာက္ကိုင္ ဒကစနဲ႔ စကခ ၁၆ က အနည္းဆံုး တပ္ရင္း၂ဝ ေလာက္ တပ္စဲြထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထဲ ေဒၚစု ပါဝင္ႏိုင္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ေျပာဆို

25 October 2009


ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ ဒီေန႔ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကေန ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေတြမ်ား ရလဒ္ ထြက္ခဲ့သလဲ၊ ျမန္မာအစိုးရကေရာ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အာဆီယံကုိ ဘယ္လုိ ကတိကဝတ္ေတြမ်ား ေပးခဲ့သလဲ၊ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြရွိတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်အမ္းၿမိဳ႕မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဗြီအုိေအဝုိင္းေတာ္သား ကုိသိန္းထုိက္ဦးကုိ ကုိသားၫြန္႔ဦးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကိုသိန္းထုိက္ဦးခင္ဗ်ား၊ အာဆီယံ အစည္းအေဝးက ဒီေန႔ ေနာက္ဆုံး ၿပီးသြားၿပီဆုိေတာ့ အာဆီယံ အစည္းအေဝးႀကီးကေန ေဒသနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါသလဲ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေရာ ဘာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကပါသလဲ။

'ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီေန႔ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲကေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ထုံးစံအတုိင္း အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ႏုိင္ငံနဲ႔ ေဆြးေႏြးဘက္ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံၾကားမွာ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရးုဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔ ကမၻာတဝန္း ႀကဳံေနရတဲ့ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြကုိ ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းမလဲဆုိတဲ့ ကိစၥေတြကို သေဘာတူလက္မွတ္ေတြ ဒီေန႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေရးထုိးျဖစ္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

Thailand Prime Minsister Abhisit Vejjajiva, right, shakes hand with Myanmar Prime Minister Thein Sein during the15th ASEAN Summit-Oct 23, 2009.AP
ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝ(ယာ) ႏွင့္
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။
ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂ဝဝ၉။
'ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚမွာ စစ္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကုိ စစ္အစိုးရဘက္က ေလွ်ာ့ေကာင္းေလွ်ာ့မယ္ဆုိၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က ေျပာခဲ့တဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာခဲ့ေတာ့ ဒီကိစၥက ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါတယ္။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝ (Abhisit Vejjajiva) ကေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ဘက္က ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

'ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတာကို အတည္ျပဳ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ အခန္းက႑တခုက ပါဝင္ႏုိင္မယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားတယ္ဆုိၿပီး ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝက ေျပာသြားပါတယ္။'

တဆက္တည္းပဲ အာဆီယံ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ က်ေနာ္ သတိထားမိသေလာက္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တဖုိ႔ဆုိၿပီး တြန္းအားေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တြန္းတြန္းတုိက္တိုက္ ေျပာေနတဲ့အခါၾကေတာ့ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကေရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုမ်ဳိး ကတိေတြမ်ား ေပးတာရွိေသးလဲ ခင္ဗ်။

'ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က အာဆီယံနဲ႔ ေဆြးေႏြးဘက္ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းျပခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ကုိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ အခန္းက႑တခုက ပါဝင္ႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္ ေပးမယ္၊ မေပးဘူးဆုိတာကို တိတိက်က် ေျပာမသြားပါဘူး။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ဘက္က ေျပာၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

'ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို စတင္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဆုိတဲ့အေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ားလက္ခံႏုိင္တဲ့ မွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာက လုိလားတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သိရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ အသိအမွတ္ ျပဳတဲ့အေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆုိခဲ့တယ္လို႔ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားပါတယ္။

'ဒါေပမဲ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ ပါဝင္ခြင့္ေပးတာကို ႏုိင္ငံတကာက လိုလားေနတယ္ဆုိတာ သူ႔အေနနဲ႔ သိရွိေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ပါဝင္ခြင့္ေပးမယ္၊ ယုတ္စြအဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြကို ျမင္ခ်င္တဲ့အတြက္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သူကုိယ္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာကုိေတာင္မွ ျမန္မာစစ္အစုိးရဘက္က တိတိက်က် ျပန္လည္ေျဖၾကားတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာသြားတာ မေတြ႕ရပါဘူး။

'ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကလည္း တိတိက်က် ကတိေပးသြားတာမ်ဳိး ဘာမွမရွိပါဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ သေဘာဆႏၵ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵကို သိတယ္ဆိုတာေလာက္ပဲ ေျပာသြားတာ ၾကားရပါတယ္။'

အာဆီယံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံေရးမူကို ေတာက္ေလွ်ာက္ က်င့္သုံးခဲ့တယ္၊ အခုဆုိရင္ အေနာက္ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕ ဆုိရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ မူဝါဒ ေပၚလစီက ဒီလိုေပၚလစီေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ အခု ဒီ အာဆီယံ အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာအစိုးရကို အာဆီယံအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တြန္းအားေတြ ေပးႏုိင္လဲ၊ ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆလုိ႔ရလဲခင္ဗ်။

'ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝ ေျပာသြားတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒသေပါင္းစုံက ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကုိ သူတုိ႔ ဆက္ၿပီး တြန္းအားေပးသြားမယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေအာင္ လုပ္သြားမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အာဆီယံႏုိင္ငံေတြက ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစုိက္တဲ့ အစည္းအေဝး ကာလမ်ဳိးေတြမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာတတ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ အဖ်ား႐႒းသြားတတ္တဲ့ အစဥ္အလာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

'ဥပမာ အာဆီယံကိုယ္တုိင္က ဦးတည္ခ်က္ တခုတည္းေအာက္မွာ သြားေနတယ္ ဆုိေပမဲ့ လူထုအဓိက လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ Civil Society အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတြကုိ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသိအမွတ္ မျပဳႏုိင္ေသးတာေတြ၊ ဒီအခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတာကိုလည္း ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိတ္ခ်ာခ်ီဝ ကိုယ္တုိင္ ဝန္ခံသြားပါတယ္။

'အဲဒီေတာ့ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြၾကားမွာ ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈတို႔၊ လူထုအဓိက အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေျပာင္းလဲလာေအာင္ အာဆီယံကုိယ္တုိင္ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အလွမ္းေဝးတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။'

အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိ သတင္းယူေနတဲ့ ကုိသိန္းထုိက္ဦးကုိ ကုိသားၫြန္႔ဦးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာဘက္က နယ္စပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းလိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္လင့္

25 October 2009


ျမန္မာစစ္အစုိးရ အေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာဆုိရင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ေဒသခံေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးၾကရတဲ့အထိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ျပႆနာေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ႏုိင္လိမ့္မယ္၊ တည္ၿငိမ္မႈကုိလည္း ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ သြားႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေဘာင္ (Wen Jiabao) ကုိ ကုိးကားၿပီး တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ ဆင္ဟြာသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဟြာဟင္ၿမိဳ႕က အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြေတြ က်င္းပေနစဥ္ တနဂၤေႏြေန႔က ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္နဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္ၾကားေဘာင္က အခုလုိ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိလုိက္တာလုိ႔လည္း သတင္းက ဆုိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လတုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အမ်ားစုရွိရာ ကုိးကန္႔ ေဒသ မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ ကုိးကန္႔တပ္ဖဲြ႕ေတြအေပၚ စစ္အစုိးရတပ္ဖဲြ႕ေတြက ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

တုိက္ပဲြေတြက ေရွာင္ရွားၿပီး ေဒသခံ ၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ဟာ ဆုိရင္လည္း အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲကုိ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို အာဆီယံတိုက္တြန္း

24 October 2009


ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟြာဟင္း အပန္းေျဖစခန္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ အာဆီယံစည္းေဝးပြဲက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ စစ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထား တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း သူကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခ်င္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကို ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ သတင္းတက္ေရာက္ယူေနတဲ့ ဗြီအိုေအ ဝိုင္းေတာ္သား ကိုသိန္းထိုက္ဦးက အခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

"အခု (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ဟြာဟင္းမွာ က်င္းပေနတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ အရင္တခါကလည္း ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈနဲ႔ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ အစည္းအေဝးက ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရ တာမ်ိဳး ျဖစ္ေတာ့ အခုတခါေတာ့ ထူးထူးကဲကဲ လံုၿခံဳေရးေတြ ခ်ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္တာေဆးတာေတြ လုပ္ၿပီး က်င္းပေနပါတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ကို ေထာက္ခံတဲ့ အကႌ်နီဝတ္တဲ့သူေတြ တခ်ိဳ႕ေတာ့ အစည္းအေဝး က်င္းပတဲ့ေနရာနဲ႔ တမိုင္ေလာက္အနီးထိ ေရာက္လာတယ္လို႔ ၾကားရေပမဲ့့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဆႏၵျပပြဲ လည္း မရွိပါဘူး။ အစည္းအေဝးကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဒုတိယေန႔မွာ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပဲ ေတြ႔ေနရပါတယ္။"

ဒီအစည္းအေဝးမွာ အဓိက ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေရာ ဘယ္ႏိုင္ငံက အေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါသလဲ။ ႏိုင္ငံေတြအေရးကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ -

"ႏုိင္ငံေတြအေရး အေနနဲ႔ နည္းပညာ၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတဲ့ ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အထူးျပဳၿပီးေတာ့ ေျပာတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံကေတာ့ ႏ်ဴကလီးယား ဖ်က္သိမ္းေရး ၆ ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ပါဝင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ တိုက္တြန္းထားတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွာ စစ္အစိုးရ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တဖို႔၊ အမ်ားက လက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း ထင္သာျမင္သာရွိၿပီးေတာ့ ထိမ္ခ်န္ဖံုးကြယ္မႈမရွိဖို႔အတြက္ တုိက္တြန္းထားတာပါ။ အဲဒါကိုေတာ့ အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။"

ဒီႏိုင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲ ေျပာေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတဲ့ေနရာမွာ အေျခခံမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာအတိုက္အခံေတြ ေထာက္ျပေနတဲ့ အခ်က္ကိုေရာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြက ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားတာ ရွိပါသလား။ - အာဆီယံႏိုင္ငံေတြဘက္က ဖြဲ႔စည္းပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုတဲ့ ကိစၥကိုေတာ့ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မၾကားရပါဘူးခင္ဗ်။ ဒါေပမဲ့လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း ထပ္ၿပီးေတာ့ တိုးတဲ့ကိစၥက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအျမင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့၊ စစ္အစိုးရဘက္က အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ ေပးဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကဆစ္ပီရြန္ ကလည္း အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ျပင္ပ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားပါေသးတယ္။"

ေနာက္တခုက အဲဒီ အာဆီယံ ႏိုင္ငံစံု အစည္းအေဝးအျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ -

"ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ျပင္ပ သီးျခားေတြ႔ဆံုတာကေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ကို ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိုက္ခ်ာခ်ီဝ က ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔တဲ့ပြဲမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အစိုးရက ခ်ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တျခား ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္က ရွင္းျပသင့္ တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ဝိုက္ခ်ာခ်ီဝ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တခု ကေတာ့ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္၊ ဒီလို ေတြ႔ခ်င္ တာက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေထာက္ခံတယ္တာကို ျပသဖို႔အတြက္ ေတြ႔ခ်င္တာဆိုၿပီးေတာ့ ထိုင္းဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကေမၻာဒီယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံထားရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တက္ဆင္ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ အတူတူပါပဲလို႔ ေျပာလို႔ အျငင္းပြားေနတာေတြလည္း ရွိပါေသး တယ္။ ဒီ အာဆီယံ ထိပ္သီးစည္းေဝးကာလမွာ မဆီမဆိုင္ ဒီလို ေျပာရမလား ဆိုၿပီးေတာ့ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္ေခ်ပတာ လည္း ရွိပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ကေတာ့ လူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာေန ၾကတယ္၊ တက္ဆင္ကလည္း ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ အာဏာသိမ္းမႈရဲ႕ သားေကာင္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တက္ဆင္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာသြားတာပါခင္ဗ်။ ဒီကိစၥကို ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ပယ္ခ်ၿပီးေတာ့ ထိုင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ ပရဝိဟာ ဘုရားကိစၥ အေျခခံၿပီးေတာ့ အျငင္းပြားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏႈိင္းတဲ့ကိစၥကလည္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ထြက္လာတာပါခင္ဗ်။"

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟြာဟင္း အပန္းေျဖစခန္းက အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေဝးပြဲကေန ကိုသိန္းထိုက္ဦး ကို ဦးေက်ာ္ဇံသာက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ တဆက္တည္းမွာပဲ AICHR လို႔ေခၚတဲ့ အာဆီယံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကို စစ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေလးတင္ က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္မွာလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ကဆစ္ပီရြန္ က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရင္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကမ္းလွမ္းထားၿပီး ျမန္မာဘက္ကေတာ့ တစံုတရာ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးဘူး ဆိုတာကိုလည္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ သမၼတ အုိဘားမား အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ

24 October 2009


H1N1 ဝက္တုပ္ေကြး ေရာဂါ အေျခအေနကို တမ်ိဳးသားလံုးဆုိင္ရာ အေရးေပၚ အေျခအေန အျဖစ္ သမၼတ အိုဘားမား က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အခုလို ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ တုပ္ေကြးပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး၊ လူအေျမာက္အမ်ား ကို ကုသရတဲ့အခါမွာ ေဆးရံုေတြ အဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံထားခ်က္ေတြကို လိုက္နာရာမွာ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ျပီး လိုက္နာခြင့္ရရွိသြားပါတယ္။

ေရာဂါကုသေရးမွာ ဗဟိုအစိုးရ က သတ္မွတ္ထားတဲ စံထားခ်က္ေတြ ကို လုိက္နာရပါတယ္။ ခုလို အေရးေပၚ အေျခအေန အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တခ်ိဳ႕ စံထားခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ မလိုေတာ့ဘဲ၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တံု႔ျပန္ ကုသႏုိင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ေစာေစာပိုင္း စပ်ံ႕ခဲ့ကတည္းကဆုိရင္၊ အေမရိကန္ မွာ လူ ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ H1N1 ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျပီး လူနာ ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေဆးရံုတင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကမၻာတဝွမ္းမွာေတာ့ ေသဆံုးသူ ၅,ဝဝဝ ဟာ H1N1 တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ၾကီး (WHO) က ေျပာပါတယ္။

တုပ္ေကြး နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ျပီး ေဆးရံုတက္ရတဲ့အခါ၊ ကူညီႏုိင္ေအာင္ တိုင္းျပည္တဝွမ္း က ေဆးရံုေတြ ကို ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃,ဝဝဝ ေပးထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အမိေျမ လံုျခံဳေရး ဝန္ၾကီး Janet Napolitano အထက္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မီတီ တစ္ခုမွာ ဒီအပတ္ ေစာေစာပိုင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။


ပ်က္ျပီးရင္း ပ်က္၊ ဖမ္းျပီးရင္း ဖမ္း … အဲဒါ ျမန္မာျပည္

မိုးမခစာဖတ္သူတဦး (ရန္ကုန္)

ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂ဝဝ၉

မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား

တေလာက ခင္ဗ်ားတို႔ တင္ျပသလို ေရျပတ္၊ မီးျပတ္၊ စီအင္ဂ်င္ ျပတ္ေနေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ ေရၾကီး၊ မုိးၾကီး ျပီးေတာ့ ေစ်းၾကီးတာကေတာ့ ေလ်ာ့သြားတယ္ မရွိ တိုးလို႔သာ လာေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခု ေအာက္တိုဘာအတြင္းမွာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းထဲက အလုပ္သမားေတြကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ျပီး ဖမ္းဆီးမႈေတြလည္း တိုးျပီးေတာ့ လုပ္ေနတာ အဖမ္းခံရသူ ၂ဝ ဦး နီးပါး ရွိျပီလို႔ ၾကားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က လက္တို႔လိုက္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက အဖြဲ႔ေတြ အစည္းေတြက စာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္တာေတြ ထြက္လာေကာင္းပါရဲ႔။ ဒါဆိုရင္ စစ္အစိုးရဟာ သနပ္ခါးလိမ္း ပန္းပန္ မိတ္ကပ္လိမ္းထားေပမယ့္ စစ္ဘီလူးစစ္စစ္ၾကီး၊ မိစၨာေကာင္ စစ္စစ္ၾကီးဆိုတာ လူေတြ ေမ့ ေမ့ သြားမွာစိုးလို႔ သတိေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ား။ေမာင္သစ္ဆင္း ကြမ္းစာ

ေမာင္သစ္ဆင္း

ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂ဝဝ၉

(ဒီမနက္ အီးေမးလ္ဖြင္႔ၾကည္႔ေတာ႔ အရင္ သင္႔ဘဝမဂၢဇင္းက အယ္ဒီတာ ဆရာေမာင္သစ္ဆင္းဆီက နီကိုရဲအေၾကာင္း ေရးထားတဲ႔ အီးေမးလ္တေစာင္ ေရာက္ေနပါတယ္။ စာထဲမွာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္စရာေလးေတြ ပါတာမို႔ ဆရာ႔ကို ခြင္႔ေတာင္းၿပီး စာလာဖတ္သူမ်ားကို ျပန္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါအုံး - မိုးခ်ဳိသင္း)

ခ်ိဳသင္းေရ …
နီကိုရဲ ဆံုးတဲ့အေၾကာင္း နင့္ဆီက အီးေမး ရမွ သိရတယ္၊ သိရတာကလည္း မေန႔မနက္ အိပ္ယာက အထ၊ အီးေမးဖြင့္ၾကည့္မွ သိရတာပါ၊ နီကိုရဲ ဆံုးၿပီလို႔ ဖတ္လိုက္ရတာနဲ႔ ေခါင္းထဲမိုက္ခနဲ ျဖစ္သြားရ ပါတယ္၊ ျဖစ္လို႔သာ ျဖစ္တာပါဟယ္၊ တကယ္ေတာ့ ၾကိဳတင္စိုးရိမ္မိ ၿပီးသားပါ၊ တာရာမင္းေဝ ဆံုးၿပီ ဆိုကတည္းက နီကိုရဲ ကို ဆက္သြယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး၊ သူ ဖုန္းမကိုင္ဘူး။

ဟုတ္ပါတယ္၊ သူဆံုးရတာ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားပါတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ငါ့မွာ အျပစ္ရွိသလို ခံစားရတာပါ၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူ အရက္စေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသူေတြထဲမွာ ကိုယ္က ပထမျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ခံစားမိလို႕ပါ။

နင္ရဲ႔ ဘေလာ့ထဲမွာလည္း ဖတ္ရပါတယ္၊ အယ္ဒီတာေတြကို ခင္မင္ေအာင္ လဘက္ရည္တိုက္၊ အရက္တိုက္ခဲ့ၿပီးေပါင္းခဲ့တယ္ လို႔ သူေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာ။ တျခား အယ္ဒီတာေတြေတာ့ မေျပာတတ္ ပါဘူးဟယ္။ အဲဒီတုန္းက ( နီကိုရဲ စာေရးခါစက ) ဟန္သစ္အယ္ဒီတာ ကိုတင္ကိုေအာင္ ကပဲ အၿမဲလိုလို ညေနပိုင္း ဒကာေတာ္ ျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ ကိုခင္ေဇာ္ ( ဆရာခ်စ္ဦးညိဳရဲ႔ ညီ ) ေပါ့၊ အဲဒီတုန္းက နီကိုရဲ က အျမည္းစားသူမ်ား စာရင္းမွာ ပါခဲ့တာေပါ့၊ သူအရက္ မေသာက္တတ္ေသးဘူး ခ်ိဳသင္းရ။

ေမာင္သစ္ဆင္းကလည္း အဲဒီတုန္းက အိမ္ေထာင္က်ခါစ ရန္ကုန္ေရာက္လာၿပီး ဟန္သစ္မွာ ဝင္ကူ ေနတုန္းေပါ့၊ ဝင္ကူတယ္ဆိုတာကလည္း စာမူဖတ္ရံု၊ ထိန္းရံု၊ စာေပစိစစ္ေရးက လဘက္ရည္ေသာက္ ဖိတ္ၾကား (ေခၚေငါက္တယ္ဆိုတာ နင္သိၿပီးသားပါ) တဲ့အခါ ကိုခင္ေဇာ္နဲ႔အတူ ခန္႔ခန္႔ၾကီး သြား ေရာက္ၿပီး သူတို႔ ဒါနေျမာက္ေအာင္ကူညီခဲ့တဲ့ အဆင့္ပဲရွိပါတယ္။

အဲသလို ကူညီေနရင္းနဲ႔ တစ္ေန႔ေတာ့ တာေမြလမ္းက်ယ္ ၁၃၅ လမ္းက ဟန္သစ္မဂၢဇင္းရဲ႔ ဘူတ ေနရာ မဂၢဇင္းတိုက္ကို ပုဂၢိဳလ္္ကေလး တစ္ေယာက္ေရာက္ရွိလို႔ လာပါတယ္။ ( ေနဦး- ဘူတေနရာ လို႔ေျပာရတာက မူလေနရာမဟုတ္လို႔ပါ၊ အဲဒီတုန္းက ဟန္သစ္မဂၢဇင္းရဲ႔ မူလေနရာဟာ ဘားလမ္း မြတ္စလင္ေဆးရံုေအာက္က လဘက္ရည္ဆိုင္ေဘး ေလွကားထစ္ေတြပါပဲ၊ အဲဒီေနရာမွာပဲ ညေနပိုင္း အခ်ိန္ေတြမွာ စာေပးစာယူ။ သတင္းေပးသတင္းယူ။ သရုပ္ေဖၚပံုအေပးအယူ စတဲ့ မဂၢဇင္းတို႔ ေဝယ်ာဝစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရတာေပ့ါ၊ ဒါ ဟန္သစ္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီတုန္းက မဂၢဇင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဒီလိုပဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကရတာ မဟုတ္လား၊ အခုေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့ ဟယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါေတာ့ အဲဒီဘားလမ္းက ေလွကားထစ္ေတြကို အခုထိ လြမ္းေသးသဟဲ့ ၊ တို႔ ေနာက္ဆံုးလုပ္ခဲ့တဲ့ သင့္ဘဝမဂၢဇင္းေတာင္ အဲဒီေနရာနဲ႔ လြတ္ကင္းခဲ့တာမွ မဟုတ္ဘဲ ေနာ )

အင္း --ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ ကြင္းစ ကြင္းပိတ္ေတြနဲ႔ ေျပာေနရေတာ့တာပဲေနာ္။ ထားပါေတာ့ဟယ္၊ ဟန္သစ္ရဲ႔ ဘူတေနရာကို အဲဒီသူငယ္ကေလး ေရာက္လာတာက သူ႔စာမူေတြ အေျခအေန လာေရာက္စံုစမ္းတာပါ။ ကေလာင္နာမည္က နီကိုရဲ ဆိုပဲ၊ ငါလည္းတစ္ခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ ဟန္သစ္ကို သူပို႔ခဲ့တဲ့ စာမူေတြက ငါ ဟန္သစ္ကို မေရာက္ခင္ကတည္းက ဆိုပါေတာ့၊ ဒါနဲ႔ စာမူအေဟာင္းပံုေတြ ရွာေဖြ လွန္ေလွာၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း သူ႔စာမူေတြကို မေတြ႔မိဘူးဟဲ့ ၊ (အမွန္က ကိုတင္ေအာင္ဆီ ေရာက္ေနၿပီး မသံုးေသးတာ) ဒါနဲ႔ သူ႔ကို နီးရာ လဘက္ရည္ဆိုင္ ေခၚ သြားၿပီး ( အခ်ိန္ေတြကလည္း မ်ားေနသဗ် - အဲဒီတုန္းက) အာရိုက္ရတာေပါ႔ေလ၊ အာရိုက္ရင္း နဲ႔ ဒီသူငယ္ဟာ အေတာ္ေလး အာဝဇြန္းေကာင္းတယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိတယ္၊ နိစၥဓူဝအေၾကာင္း ေလးေတြကိုပဲ သူက စိတ္ဝင္စားေအာင္ေျပာတတ္တယ္၊
အဲဒီေနာက္ ကိုတင္ကိုေအာင္နဲ႔ စကားစပ္မိရင္း နီကိုရဲ အေၾကာင္းေမးမိေတာ့ သူက နီကိုရဲ ရဲ႔ စာမူ ေတြ ထုတ္ျပပါတယ္၊ ငါ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေျပာပေလာက္ေအာင္မဟုတ္ပါ (ငါ့အထင္)။ ဟိုတုန္းက ရွဳမဝ (ခ်စ္ကိုယ္ေတြ႔) ေတြမ်ိဳးေလာက္ပဲ ခံစားရပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔မွာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းက ဒိထက္ မကဘူးလို႔ ငါထင္ေနတယ္။

တစ္ေန႔ေတာ့ ငါတို႔ နိစၥဓူဝ အပန္းေျဖရာ တာေမြက စခန္းတစ္ေနရာကို သူ လိုက္လာပါတယ္။ လိုက္လာေပမဲ့ အရက္မေသာက္ပါ။ ( မေသာက္တတ္ရွာေသးပါ သို႔မဟုတ္ မေသာက္ေသးပါ။ ရွိသမ်ွ အျမည္းေတြ သူတစ္ေယာက္တည္း ကုန္ေအာင္စားတဲ့အခါ ကိုတင္ကိုေအာင္က ၿပံဳးပါတယ္။ ကိုခင္ေဇာ္က မ်က္လံုးျပဴးပါတယ္၊ ငါ ကေတာ့ ဒီသူငယ္ကို ဘယ္လို ရင့္က်က္ေအာင္လုပ္ရပါ့မလဲ စဥ္းစားပါတယ္။

( အမွန္က ကိုယ့္ထက္ သူက ေလာကေရးရာမွာ ရင့္က်က္ေနၿပီးမွန္း မသိခဲ့ပါ။ သူက အဲဒီအခ်ိန္မွာ သကၤန္းကၧြန္း မဝတ မွာ ရံုးစာေရးလုပ္ေနၿပီး ေတာင္ဒဂံု အေျပာင္းအေရႊ႔ က႑ရဲ႔ ထိတ္လန္႔ သည္းဖို နဲ႔ရင္နင့္စရာ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးၿပီ။ အဲဒါေတြခ်ေရးထားဖို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါ တယ္၊ ေရးမယ္လို႔ သူကတိျပဳခဲ့ပါတယ္၊ ေရးၿပီးမၿပီးမသိပါ)

အဲသလို သူလိုက္လိုက္လာရင္း နဲ႔ သူက သူ႔ရဲ႔ ‘ရည္းစားဦး’ စီးရီးကို ဖြင့္ဖြင့္ျပတတ္ပါတယ္၊ ထြန္းအိျႏၵာဗို႔ အရင္ ရွစ္ႏွစ္ ေလာက္ ေစာၿပီး ထုတ္လႊင့္ခဲ့တာပါ၊ သူရဲ႔ ‘ရည္းစားဦး’ စီးရီး က အေတာ္ရယ္ရတယ္၊ သူက လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြးေျပာေနေလေလ ရယ္ရေလေလပါပဲ။ တခ်ိဳ႔ဟာေတြကေတာ့ သူ႔ကိုယ္ပိုုင္ ထိုးဇာတ္ေတြျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

ခ်ိဳသင္းေရ.. ဒီေနရာမွာတစ္ခုျဖတ္ေျပာပါရေစ၊ ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္ေတြကို ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးခ်က္ေတြအျပင္ အက္ေဆး အနည္းဆံုးတစ္ပုဒ္ တင္ရတယ္မဟုတ္လား၊ အက္ေဆး သို႔မဟုတ္ ငါတို႔သိၾကတဲ့ စာစီစာကံုး ဆိုတာ သူတို႔ဆီမွာကေတာ့ ေရးသူရဲ႔ ပင္ကိုယ္ဗီဇအရည္အသြးကို အကဲျဖတ္တဲ့ အရာပါပဲ၊ ဥပမာ ခ်ိဳသင္းက ေၾကာင္မေလးမိျဖဴ အေၾကာင္း အက္ေဆးေရးတယ္ ဆိုပါစို႔၊ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစု ေရးရိုးထံုးစံအရ ဆိုရင္ေတာ့ - က်မတြင္ ေၾကာင္မေလး တစ္ေကာင္ရွိပါသည္၊ သူ႔အမည္မွာ မိျဖဴျဖစ္ပါသည္၊ မိျဖဴသည္ ငါးေၾကာ္ကို အလြန္ၾကိဳက္ပါသည္၊ ထို႔ျပင္ သူသည္ ၾကြက္ခုတ္ျခင္းျဖင့္ က်မတို႔ မိသားစုကို ကူညီပါသည္၊ က်မသည္ မိျဖဴကို အလြန္ ခ်စ္ပါသည္ --- စသည္ျဖင့္ ေရးေလ့ေရးထ ရွိၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီလိုအက္ေဆးဆိုတာေတြမ်ိဳးမွာ ေရးသူရဲ႔ ပံုရိပ္၊ ေရးသူရဲ႔ ရွဳေထာင့္၊ ေရးသူရဲ ႔ အျမင္ေတြကို မေတြ႔ရသေလာက္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မွာကေတာ့ အက္ေဆးဆိုတာ ေရးသူကို ရွာေဖြၾကည့္ရွဳတာျဖစ္ပါတယ္၊ ေၾကာင္မေလးမိျဖဴအေၾကာင္း ေရးတယ္ဆိုရင္ မိျဖဴအေၾကာင္းထက္ ေရးသူအေၾကာင္းကို ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားတာပါ၊ ခ်ိဳသင္းေရးတဲ့ ေၾကာင္မေလးမိျဖဴအေၾကာင္းကတဆင့္ ခ်ိဳသင္းကို ၾကည့္တာပါ၊ ခ်ိဳသင္းရဲ႔ ေရးပံုေရးနည္း၊ ေတြးေထာင့္၊ ျမင္ေထာင့္ က အစ စကားလံုး အသံုးအႏွဳန္း၊ ဝါက်ဖြဲ႔ပံု တင္ျပပံုေတြကေန ခ်ိဳသင္းရဲ႔အဆင့္ကို ေလ့လာ အကဲျဖတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္တို႔စခန္းခ်တဲ့ေနရာေတြကို ( ဒီလိုအသံုးအႏွဳန္းေတြအေပၚ ေနာက္လူငယ္မ်ား အထင္ မၾကီးၾကေစလိုပါ။ အလကားဟာေတြပါ လူငယ္တို႔..။ မင္းတို႔ေရွ႔က လူတခ်ိဳ႔ရဲ႔ အမွားေတြပါ။ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ အထင္ၾကီးလိမ့္မယ္ရယ္လို႔လည္း မယူဆပါ ) နီကိုရဲ လိုက္ပါလာတတ္တဲ့အခါ သူ႔ရဲ႔ ‘ရည္းစားဦး’ စီးရီးေတြ ဖြင့္ဖြင္ျပတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႔ စီးရီးေတြထဲကေန သူ႔ကို လွမ္းလွမ္းျမင္ရေလ့ရွိပါတယ္။

တစ္ေန႔ေတာ့ အိပ္တန္း ျပန္ေရာက္က်တဲ့ ညတညမွာ ကိုတင္ကိုေအာင္က ငါ့ကိုေမးတယ္၊ နီကိုရဲ ကို ဘယ္လိုျမင္သလဲေပါ့၊ ေတာက္မဲ့မီးခဲ တရဲရဲပါပဲ လို႔ပဲ ခ်က္ခ်င္းေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကို္ယ့္ဆရာက စာေရးတဲ့ေနရာမွာသာမက တျခားေနရာေတြမွာပါ ရဲေနေတာ့တာကိုး။ ပထမ အရက္ နည္းနည္းပါးပါး လိုက္ေသာက္လာတယ္၊ ကိုယ္တို႔က မေသာက္တတ္ဘဲနဲ႔ လိုက္ေသာက္ေနစရာ မလိုေၾကာင္း တားျမစ္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အရက္ဝိုင္းတို႔ရဲ႔ ထံုးစံအတိုင္း ဒီစကား အရာမထင္ခဲ့ပါ၊ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ သူ႔ကို တစ္ေယာက္တည္း အရက္ေသာက္နည္းေတာင္ ငါက သူ႔ကိုသင္ေပးမိခဲ့သဟဲ့ ခ်ိဳသင္းရဲ႔..။
ေရးေဖၚေရးဖက္ခ်င္းအေနနဲ႔ေရာ အယ္ဒီတာ ( ဒီေဝါဟာရ နဲ႔ ငါနဲ႔ ထိုက္တန္တယ္လို႔ကို အခုထိ မထင္မိပါ) တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ နီကိုရဲ ကို ငါအမ်ားၾကီး ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ အနုပညာမွာ ဟာသရသ ဟာ သိပ္ခက္တယ္ မဟုတ္လား၊ ဟာသစာေရးဆရာဆိုတာ တစ္ေခတ္တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္ဖို႔ မလြယ္ပါ၊ အဲဒီထဲမွာမွ ေခတ္စနစ္ရဲ႔ အေျခအေနကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တတ္ဖို႔က ပိုခက္ပါတယ္၊ အခက္ဆံုးကေတာ့ လူ႔ရဲ႔စရိုက္ေတြ၊ သေဘာ သဘာဝေတြကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ႏိုင္တဲ့ ဟာသအေရးအသားဟာ အခက္ခဲဆံုးပါ၊ နီကိုရဲ ကို အဲသေလာက္အထိ ေမ်ွာ္လင့္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ဒါကိုလည္း သူ သေဘာေပါက္တယ္ ထင္ပါတယ္၊ သူ႔ရဲ႔ေနာက္ပိုင္းအေရးအသားေတြမွာ အဲဒီဘက္ကို တိမ္းညြတ္ လာသလားပဲ။
နီကိုရဲအတြက္ နင္႔ရဲ႔လြမ္းစာ၊ ဆရာမ ေမၿငိမ္းရဲ႔ လြမ္းစာေတြ ဖတ္ရပါတယ္၊ နင္တို႔နဲ႔အတူ ေၾကကြဲရပါတယ္၊ ငါကေတာ့ လြမ္းစာေတြ မေရးခ်င္ဘူးဟယ္၊ တမ္းစာ ေတြပဲ ေရးခ်င္ပါတယ္၊ သြားေလသူ ဆရာ့ဆရာေတြရဲ႔ အရည္အေသြးေတြ၊ တန္ဖိုးေတြကို စနစ္တက် ေဖၚက်ဴးတဲ့ တမ္းစာမ်ိဳးေတြေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အဲသလို တမ္းစာ မ်ိဳး ပီပီျပင္ျပင္ ေရးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကလည္း ကိုယ့္မွာ ဝမ္းစာ က မရွိဘူးဟဲ့၊ ဒီေတာ့ နင့္ဆီကိုပဲ နီကိုရဲ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြမ္းစာ ေရးလိုက္ရပါတယ္၊ ကြမ္းစာ ဆိုတဲ့အတိုင္း ကြမ္းဝါးၿပီးေျပာတာ ဆိုေတာ့ ဗလံုးဗေထြးေပါ့ ဟယ္၊ ငါလည္း အခုေတာ့ ကြမ္းဝါးေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္မွာ ကြမ္းက ေစ်းၾကီး သဟဲ့။

သိပ္မၾကာခင္မွာ ကာတြန္းေအာင္ပီက်ယ္၊ ဝင္းေအာင္၊ ေဇာ္ေမာင္၊ ေစာမင္းေဝ၊ စိုးေသာ္တာ တို႔အတြက္ လြမ္းစာေတြ မေရးပါရေစနဲ႔လို႔ ဆုေတာင္းရမွာပဲ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာဟာသစာေပမွာ နီကိုရဲဟာ အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာ္ျငားလည္း တစံုတရာေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုကိုေတာ ့စိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ငါေတာ့ထင္တာပဲ။ ခက္ခဲလွတဲ့ ဟာသအႏုပညာကို ေရးဖြဲ႔ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာဟာသစာေရးဆရာၾကီးေတြကို ပူေဇာ္ခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာမွာ ပူေဇာ္ျခင္း (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ ေဝယ်ာဝစဏနဲ႔ပူေဇာ္တာ၊ ဆုေတာင္းပူေဇာ္တာ၊ အလုပ္နဲ႔ ပူေဇာ္ တာတဲ့၊ ငါေတာ့ ျမန္မာဟာသစာေပကို ေလ့လာျခင္းဆိုတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ပူေဇာ္ခ်င္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခ်ိဳသင္းေရ.. ဟာသကိုခံစားတဲ့အခါ အူႏွိပ္ေနရေအာင္ ရယ္ေမာရတတ္ေပမဲ့ ဟာသကို ေလ့လာတဲ့အခါမေတာ့ မရယ္ရေတာ့ဘူးဟဲ့၊ ဒီေတာ့ အရယ္သန္လွတဲ့ ခ်ိဳသင္းၾကိဳက္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ငါလည္း မပူေဇာ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္၊ ဒီတာဝန္ကို ကိုေအာ္ပီက်ယ္က ဆက္လက္ တာဝန္ယူမယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္က တာေမြအဝိုင္းမွာ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊ ဒီေတာ့ နီကိုရဲ ရဲ႔ ဦးေခါင္း (အဲ ေယာင္လို႔) ဂမၻီရ လက္ေခ်ာင္းေတြကို ကိုေအာ္ပီက်ယ္ ဆီကိုသာ လႊဲဲလိုက္ပါေတာ့ ခ်ိဳသင္း နဲ႔ ဆရာမေမျငိမ္းတို႔ေရ..။

(မိုးခ်ဴိသင္းဘေလာ့ဂ္က ကူးယူပါတယ္)ျမဝတီမွာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ အရပ္သား ေသဆံုးထိခိုက္မႈရွိ
ေကအုိင္စီ kicnews.org
ေအာက္တိုဘာလ ၂၃၊ ၂ဝဝ၉
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ည ၈နာရီခြဲေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈတခုျဖစ္ပြားရာ အရပ္ သားတဦး ေသဆံုးၿပီး ၂ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု ေကအိုင္စီက စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ျမဝတီၿမိဳ႕ခံတဦးက 'အခုေလးတင္ပဲ ဗံုးေပါက္ကြဲသံအသံၾကားလိုက္တယ္။ အသံက ေတာ့ မိေခ်ာင္းကုန္းဘက္ကပဲ။ လက္ပစ္ဗံုးနဲ႔ လွမ္းပစ္တာလို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ သံုးေယာက္ထိတယ္။ တေယာက္က ပြဲခ်င္းၿပီးပဲ။ ဒဏ္ရာရတဲ့သူကိုေတာ့ ျမဝတီေဆးရံုကို ေခၚသြားၿပီ'ဟု ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ၿပီးၿပီး ခ်င္း ေကအုိင္စီကို ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဗံုးေပါက္ကြဲျခင္းမွာ ေဝၚေလအေျခစိုက္ ဒီေကဘီေအ (၉ဝ၇)တပ္သားတဦးက ျမဝတီၿမိဳ႕၊ မိုက္ ခရိုေဝ့ဗ္အနီးရွိ အငွားအိမ္တန္းလ်ားတြင္ အလည္လာရာမွ သူယူေဆာင္လာသည့္ လက္ပစ္ဗံုးမွာ ခလုတ္ ပင္ျပဳတ္ၿပီး ျပန္တပ္မရေတာ့သျဖင့္ လြတ္ခ်ရာမွ ေပါက္ကြဲသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာျပ သည္။
ထိုသို႔ လက္ပစ္ဗံုးကို လြတ္ခ်ေဖာက္ခြဲလိုက္သူ ဒီေကဘီေအတပ္သားမွာ ထြက္ေျပးသြားၿပီး အိမ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္လင္မယားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတဦးကို ထိမွန္ကာ အမ်ဳိးသားမွာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုး သြားခဲ့သည္ဟု ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သူတဦးက ယခုလို ေျပာသည္။

'အဲဒီရဲေဘာ္ေလးက သူ႔ရည္းစားဆီလာလည္တာ။ သူယူလာတဲ့ လက္ပစ္ဗံုးက ပင္ျပဳတ္သြားတယ္။ အဲဒါ ကို ျပန္တပ္တာမရေတာ့ ေပါက္ေတာ့မွာပဲဆိုၿပီး လြတ္ခ်ၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္။ အဲဒီအိမ္က လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ထဲက ေယာက်္ားလုပ္သူက ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္။ သူ႔မိန္းမက ေျခေထာက္မွာ ဒဏ္ရာရလို႔ ေဆးရံုကို ပို႔လိုက္တယ္။ အျခားအမ်ဳိးသမီးတေယာက္က နည္းနည္းပြန္းပဲ့ရံုပဲေလ'ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲသည့္ေနရာတဝိုက္တြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ တားျမစ္ထား ၿပီး အဆိုပါလက္ပစ္ဗံုး လြတ္ခ်ေဖာက္ခြဲလိုက္သူ ဒီေကဘီေအတပ္သားကို ဖမ္းဆီးမရေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

ယခု ဗံုးေပါက္ကြဲသည့္ေနရာမွာ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၏ အပိုင္နယ္ေျမ မိေခ်ာင္းကုန္းအနီးတြင္ ျဖစ္ၿပီး ၎မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္၏ ကားလမ္းမတဖက္တြင္မူ ဒီေကဘီေအ(၉ဝ၇)မွ ဗိုလ္မုတ္သုန္၏ ေနအိမ္ရွိ သည္ဟု ဒီေကဘီေအ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။


အေရးေတာ္ပံု ရင္ခုန္သူမ်ား (အပုိင္း ၃)
ေအာင္ေဝး
ေအာက္တုိဘာ ၂၄၊ ၂ဝဝ၉

အဲဒီေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာျပည္မွာ လူထုကုိ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ေန႔ပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ(၂၄)ရက္။ ေနရာက ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ႏွလံုးေရာဂါေဆာင္ေရွ႕မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ဒီေရျမင့္တက္လာတာနဲ႔ အမွ် ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔မွာ ဒီမိုကေရစီ ေဟာေျပာပဲြေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ ရုပ္ရွင္နဲ႔ ဂီတ အႏုပညာသည္ေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတြ၊ တပ္မွဴးေဟာင္းေတြ၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ၊ ကိုကုိးကၧြန္းျပန္ေတြ စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ အသီးသီးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဟာေျပာ ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ပရိသတ္ကလည္း တစ္ခဲနက္ အားေပးေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးထဲမွာ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္က ပထမ ႏွစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခုက အေရးေပၚဌာနေဘးက ကြက္လပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးကုိ စစ္တပ္က ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၇၄-၇၅-၇၆ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ထုိးလိုက္တဲ့ စင္ျမင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး ေပၚထြက္လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ေဟာေျပာပဲြဲ စင္ျမင့္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး ထဲမွာပဲ ေနာက္ထပ္ ေဟာေျပာပဲြ စင္ျမင့္ တစ္ခုက ႏွလံုးေရာဂါေဆာင္ေရွ႕က ကၧြန္ေတာ္တို႔ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ စင္ျမင့္ပါပဲ။ ရရာ၊ ေတြ႕ရာ ေရတုိင္ကီပံုးေတြကုိ ခင္းၿပီး အေရးေပၚ လုပ္ထားတဲ့ စင္တစ္ခုပါပဲ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ(၂၄)ရက္၊ အဲဒီေန႔က အဲဒီေရတုိင္ကီပံုး စင္ျမင့္ေပၚမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က 'စည္းကမ္းရွိ ညီညြတ္ၿပီး အမွန္တရားနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ အင္အားမ်ိဳးကို ကၧြန္မတုိ႔ ထူေထာင္ရမယ္' ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာျပည္သူ လူထုကုိ ပထမဆုံး ေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္း ေျပာခ့ဲတာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာဖုိ႔ စင္ေပၚကုိ တက္လာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေဘးက ၿခံရံလုိ႔ စင္ေပၚကုိ အတူ တက္လုိက္လာသူကေတာ့ ကုိယ္ကေလးေစာင္းေစာင္း ေခါင္းကေလးေစာင္းေစာင္းနဲ႔ ဆရာေမာင္ေသာ္ကပါပဲ။

ေနာက္ ၅ ရက္ေလာက္ ၾကာတ့ဲအခါမွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ဆဲဗင္းဂ်ဴလုိင္ ရင္ျပင္မွာ က်င္းပတ့ဲ မင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိႀကီး၊ မုိးသီးဇြန္ ဗကသမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အခမ္းအနားမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ား ကုိယ္စား မိန္႔ခြန္း ေျပာရပါတယ္။ ဆရာက မိန္႔ခြန္း ေျပာေနစဥ္မွာ သူ႔ကဗ်ာတပုဒ္ ထည့္ရြတ္ဆုိသြားခ့ဲပါတယ္။

'ငါ့တြင္ ဒဏ္ရာ

ရခ့ဲပါ၏

သုိ႔ျငားေသာ္လည္း ငါမေသ။

ငါ့ဒဏ္ရာလည္း

ေသြးစိမ္းရွင္ထြက္

တစ္သက္မေၾက၊ ငါမေသ။

လဲေလ်ာင္း ခဏ

မနက္ျဖန္ ထလုိ႔

ငါတုိ႔တုိက္ပဲြ ဆက္ဆင္ႏဲႊ' တ့ဲ။

ဆရာဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး အတြင္းမွာ စာေပနဲ႔ အႏုပညာရွင္ေတြကုိ တပ္ဦးကေန ရြပ္ရြပ္ခြ်န္ခြ်န္ ဦးေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ပါ။ ဆရာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရတ့ဲ ပထမဆုံးေန႔မွာပဲ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ေသနတ္ေဖာက္မိလုိ႔ စစ္တပ္အခ်ဳပ္ ကြာတား က်သြားရတ့ဲ ေရတပ္သားကေလး ဘေသာ္ ဘဝကေန ေရတပ္ဗုိလ္မွဴး ဘေသာ္ အျဖစ္နဲ႔ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစား ယူခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး အတြင္းမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရ ဦးတင္ဦးနဲ႔အတူ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မွဴးေဟာင္းေတြ၊ ၾကည္းေရေလ တပ္မေတာ္သားေတြ လူထုနဲ႔ လက္တဲြၿပီး ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပဲြထဲ ဝင္ေရာက္လာၾကပါတယ္။

ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ သူေဟာေျပာတ့ဲ စင္ျမင့္တုိင္းမွာ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ ဦးတည္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္တ့ဲ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာဖုိ႔ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာတတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စင္ျမင့္ေတြမွာ သူနဲ႔အတူ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ေျပာဖုိ႔ စစ္တပ္က လတ္တေလာ ထြက္လာတ့ဲ ကဗ်ာဆရာ ေနေဇာ္ႏုိင္နဲ႔ စစ္သား သားသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တ့ဲ က်ေနာ့္ကုိ ဆရာက တဲြေခၚတတ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢ ဖဲြ႔စည္းတ့ဲ အခါမွာေတာ့ အားလုံးက ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လုိက္ၾကပါတယ္။ ဆရာ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဝုိင္းရံခ့ဲတယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢကုိ ဝုိင္းရံခ့ဲတယ္။ ဆရာ့ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမဂၢဟာ ရုပ္ရွင္ နဲ႔ ဂီတ၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြကုိ စုစည္းၿပီး ႀကီးမားတ့ဲ အႏုပညာ တပ္ေပါင္းစုႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။

ဆရာေမာင္ေသာ္ကဟာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီး မတုိင္ခင္ ကတည္းက ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီကုိ ေဝဖန္တ့ဲ သေရာ္စာေတြ အေျမာက္အမ်ား ေရးခ့ဲတ့ဲသူပါ။

၁၉၅၆ ဆရာ ေရတပ္ဗုိလ္ႀကီးဘဝနဲ႔ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာ မုန္တုိင္းမိ နစ္ျမွဳပ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာပါ ရုန္းကန္ခ့ဲရတ့ဲအေၾကာင္း ေရးထားတ့ဲ 'တုိက္ေရယာဥ္ ၁ဝ၃' ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ထဲမွာ ဆရာ့ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပီသမႈ၊ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ ႀက့ံခုိင္ မာေက်ာမႈေတြကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD ပါတီ တည္ေထာင္တ့ဲအခါ ဆရာဟာ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာလုိက္ပါဘူး။ ၁၉၈၉ မွာ ဆရာဦးဝင္းတင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦးတုိ႔နဲ႔ မေရွးမေႏွာင္းမွာပဲ နဝတ စစ္အစုိးရက တပ္မေတာ္ကုိ ၿဖိဳခဲြတယ္ ဆုိတ့ဲ စဲြခ်က္နဲ႔ ဆရာေမာင္ေသာ္ကကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္ၿပီး ၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာ စစ္ခုံရုံးကေန တစ္သက္တစ္ကြ်န္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂ဝ ခ်မွတ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။

၁၉၅၆ ပင္လယ္ျပင္မွာ သေဘၤာေမွာက္တုန္းက အသက္ မေသဘဲ က်န္ခ့ဲတ့ဲ ဆရာဟာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ လူမဆန္တ့ဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ ေထာင္အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕ ျပင္းထန္တ့ဲ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းမႈ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ က်ဆုံးခ့ဲရရွာပါတယ္။

သိမ္ျဖဴလမ္း မြတ္ဆလင္ သုႆာန္မွာ အက်ဥ္းရုံး ျပဳလုပ္တ့ဲ ဆရာ့ စ်ာပနကုိေတာ့ စစ္တပ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနတ့ဲ ၾကားက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေလထန္ကုန္းက စာေပနဲ႔ အႏုပညာသမားေတြ သြားေရာက္ ဂါရဝ ျပဳခ့ဲၾကပါတယ္။

ဆရာဟာ နဝတ စစ္အစုိးရရဲ႕ မတရားမႈေတြကုိ ႀက့ံႀက့ံခံ ခုခံ ရင္ဆုိင္ရင္း သူရဲေကာင္း ပီသစြာ က်ဆုံးသြားခ့ဲတာပါ။ ဆရာဟာ ျပည္သူ႔ရဲ႕ သူရဲေကာင္း တစ္ဦးပါပဲ။

ဆရာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခတ္ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြအတြက္ အသက္ေပးသြားတ့ဲ အာဇာနည္ တစ္ဦးပါပဲ။ ဆရာ့ကုိ ဆရာ ဘာသာျပန္ခ့ဲတ့ဲ အဂၤလိပ္ ကဗ်ာ တစ္ပုိဒ္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

'သုိ႔ေပလည္း

ပင္လယ္ငွက္က အိပ္တန္းဆီ ျပန္သြားၿပီ

သားရဲက သူ႔သားရဲတြင္းထဲ ခ်ည္းနင္း လွဲအိပ္

ေခြ်းသိပ္ရမယ့္ ရာသီ ပီပီပင္ ေရာက္ေသာ္လည္း

ငါ့တဲအိမ္ ငါျပင္ဖုိ႔ သြားရဦး၊

ငါ့တဲအိမ္ ငါျပင္ဖုိ႔ သြားရဦး - - - 'ေအာင္ေဝး

၇၊ ၇၊ ၂ဝဝ၉[ မူရင္း - Radio Free Asia, Burmese Service - လြတ္လပ္တ့ဲ အာရွအသံ ျမန္မာပုိင္း ]('တုိက္ေရယာဥ္ ၁ဝ၃' ကုိ http://photayokeking.net/Articlesmm/fighter-ship-103-part-1.html တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္)
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္
Monday, 26 October 2009 19:51 ႐ုိးမ ၃
E-mail Print
ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၿပီး ရဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ခ်ဲ၊ ထီေလာင္းကစားဒိုင္ခြဲ တေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူ သံုးရာခန္႔ရွိၿပီး အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ နယ္ထိန္းေအာင္ေဇာ္မင္းကိုယ္တိုင္ ခ်ဲထီ ဒိုင္ဖြင့္ထားသည္ဟု ေျပာသည္။

'ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးေရာင္းတဲ့ လက္ခြဲဒိုင္ေတြဆီမွ ဂုတ္စီးေတြက လိုက္သိမ္းတယ္၊ အဲဒီမွာ ေအာင္ေဇာ္မင္းရဲ႕တပည့္ သံေခ်ာင္းက တၿမိဳ႕လံုးနီးပါး ေငြလိုက္သိမ္းေပးေနတာ၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း လိုင္းေၾကးေတြေတာင္းၿပီး အဲဒီသူေတြကို အကာအကြယ္ေပးေနတာ' ဟု ၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေလာင္းကစားဒိုင္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္တြင္ နယ္ထိန္းေအာင္ေဇာ္ဝင္း၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္တြင္ ဒုရဲအုပ္ေဟာင္း သက္ဦး၊ စိုးေလး (ျမဂုဏ္ေရာင္)၊ ေဇာ္ဝင္း၊ (၅) ရပ္ကြက္တြင္ ရွမ္းမ၊ အီၾကာေကြ႔ (ေခၚ) စိန္ေမာင္၊ ဒီေလးလံုးဖိနပ္ဆိုင္၊ သံမဏိ၊ အမွတ္(၈) ရပ္ကြက္တြင္ အက်ိန္း (မိုးပ်ံ)၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္တြင္ ရယက ဥကၠဌေဟာင္း ဝင္းၾကည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

'မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ေဆးေျခာက္ေတြကေတာ့ အမ်ားဆံုးအေရာင္းအဝယ္လုပ္တာက အမွတ္ (၃) နဲ႔ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးဘဲ၊ အဲဒါေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲက ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ လုယက္မႈေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေနတာ' ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေလာင္းကစားဒိုင္ခ်ဳပ္ (၁၅) ဦးရွိၿပီး ႏွစ္လံုးထီကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တေန႔ သံုးႀကိမ္ေရာင္းခ်၍ အာဏာပိုင္မ်ားက တပတ္လွ်င္ လိုင္းေၾကး ၇ဝဝဝ က်ပ္ ေကာက္ခံကာ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက လိုင္းေၾကးမ်ားေကာက္ခံကာ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး၊ ေဘာလံုးေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္အတြက္ လူငယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၲပ်က္စီးလာေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံ
Saturday, 24 October 2009 16:53 ႐ိုးမ ၃
E-mail Print

ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔က ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အတင္းအၾကပ္ ေကာက္ခံေနလွ်က္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔က ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္စရိတ္ အေႂကြး သိန္း(၈ဝ) ေက်ာ္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ေတာင္းခံေန ျခင္းျဖစ္သည္။

'ေက်ာင္းက ၂ဝဝ၇ ကတည္းက ေဆာက္ၿပီးသြားလို႔ ၂ဝဝ၈ တႏွစ္လံုးလည္း သံုးၿပီးေနၿပီ၊ ဘယ္သူမွ စာရင္း မစစ္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္၊ စာရင္းဇယားေတြမရွိေတာ့မွ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကို အစည္းေဝးေခၚၿပီး အလွဴေငြေတြ အတင္းထည့္ခိုင္းေနတာ' ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာရည္ခၧြန္ဆုေပးရာတြင္လည္း အလွဴေငြထည့္ဝင္ႏုိင္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္၍ ေပးၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရာသီတုန္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က မည့္သည့္စရိတ္မွ မေကာက္ရန္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔က ေက်ာင္းသားသစ္တဦးလွ်င္ စာေရးခံုအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃ဝ,ဝဝဝ) ေကာက္ခံျခင္းကို အထက္အာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တစံုတရာ အေရးယူခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆုိပါ ေက်ာင္းသားမိဘက ဆက္ေျပာသည္။

'အဲဒီအခ်ိန္က ေက်ာင္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေအးကိုကိုက အရင္ (မ.ယ.က) ႐ံုးဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေသာင္းထြန္းက (မ.ယ.က) ဥကၠဌ ဦးညြန္႔ဟန္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္က စသံုးလံုး႐ံုးကို အဝင္အထြက္ရွိတယ္၊ စာရင္းစစ္ ဦးသန္းျမတ္စုိးက အရင္ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားတဲ့ (ခ.ယ.က) ဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္းရဲ႕ ညီျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္သူမွ အေရးယူတာမလုပ္ခဲ့ဘူး' ဟု ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဆယ္ၿမိဳ႕ခံ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက တစံုတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။