Friday, April 10, 2009

သၾကၤန္အေတြးမိုး(ေအာင္ခိုင္ျမင့္)


လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းမ်ား (၁၈၈၆-၉၁)

Photobucket
". . . ဆားသည္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ အတြက္ မဝယ္လွ်င္ မျဖစ္သည့္ အျပန္ကုန္ ျဖစ္၏။ ယင္းအခ်က္ကို သိေသာ ဆားကုန္သည္ႀကီးမ်ားက အခြင့္ေကာင္း ယူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႏၩေလး၌ ဆား ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၈ က်ပ္ ၈ ပဲ လက္ကားေစ်း ေပါက္ေနလ်က္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ မိမိတို႔ လိုေသာ ဆားကို လိုသေလာက္ အလြယ္တကူ တစုတည္း တေနရာတည္း ရႏိုင္သည့္ ကုန္သည္ ပြဲစားႀကီးတို႔ထံမွ ၁၂ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းပိုေပး၍ ဝယ္ယူၾက ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔က ထိုကဲ့သို႔ ေစ်းပို ေပးရသည္ကို မ်ားစြာ အမႈထားၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဆားပိႆာ ၁ဝဝ ကို ၃ဝ က်ပ္ေစ်း ရေလသည္ . . . " . . . [ႏိုင္ငံသမိုင္း သုေတသန စာေစာင္၊ အမွတ္ ၃၊ ၁၉၇၉ မွာ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့တဲ့ မၾကန္ရဲ႕ "လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းမ်ား (၁၈၈၆-၉၁)" သုေတသန ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာ့ ရတနာ စာေပက ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာမွာ ပထမ အႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တဲ့ 'သမိုင္း ရွာပံုေတာ္ ခရီးႏွင့္ အျခား စာတမ္းမ်ား' စာအုပ္မွေန ျပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။]

လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းမ်ား (၁၈၈၆-၉၁)။ tea-leaf-and-burma

လက္ဖက္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၏ အဓိက ထြက္ကုန္ ျဖစ္သည္။ အဓိက စားသံုးကုန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ဖက္သည္ ျမန္မာတို႔ အတြက္ ယေန႔တိုင္ အလြန္ အေရးပါေသာ အစားအစာ တခု ျဖစ္သည္။ အလွဴမဂၤလာ၊ အသုဘပြဲ ႀကီးပြဲငယ္တုိင္းတြင္ လက္ဖက္ ပါၿမဲျဖစ္၏။ ထို႔ထက္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က တရားတေပါင္ မႈခင္း ကိစၥ ဟူသမွ်သည္ လက္ဖက္ အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္သာ ၿပီးျပတ္ ခဲ့ရသည္။ လက္ဖက္ကို ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား ရွမ္း၊ ပေလာင္တို႔က စိုက္ပ်ိဳးေရာင္း ဝယ္ၾကသည္။ ရွမ္း၊ ပေလာင္တို႔၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ကို အစိုႏွင့္ အေျခာက္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ သီေပါမင္း လက္ထက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ မႏၩေလး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ ပြဲ႐ံုမ်ားသို႔ က်ေရာက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာခ်ိန္ ၅,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိသည္။ ထို႔အတူ မတၲရာၿမိဳ႕ ႐ြာႏြားပြဲ႐ံုသို႔ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာခ်ိန္ ၅,ဝဝဝ က်ေရာက္၍ ေျမာက္လမ္း ႏြားပြဲ႐ံုသို႔ ပိႆာခ်ိန္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ေရာက္သည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ မႏၩေလး ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာခ်ိန္ ၅ဝ,ဝဝဝ ရွိ၍ လက္ဖက္ အစိုသည္ ႏြားဝန္တင္ေပါင္း ၁၈,ဝဝဝ ရွိသည္။ စုစုေပါင္း အားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္က် လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာခ်ိန္ေပါင္း ၂၁ဝ,ဝဝဝ ရွိ၍ လက္ဖက္ အစိုမွာ ႏြားဝန္တင္၁ ေပါင္း ၁၈,ဝဝဝ ရွိသည္။ ထိုစဥ္က လက္ဖက္ေျခာက္ ေစ်းသည္ အၾကမ္း အားျဖင့္ ပိႆာေစ်း ေပါက္၍ လက္ဖက္ အစိုသည္ တတင္လွ်င္ ၃ဝ က်ပ္ေစ်း ရွိသည္။၂ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္က် လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ တန္ဖိုး အားျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၇၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ရွိသည္။ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ က်ေရာက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ဖက္ အျပင္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ ဝန္စုပါ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားက ပဥၥာလ ၅ ၿမိဳ႕၊ ရတနာသိဃၤၿမိဳ႕၊ ငစည့္ကူးၿမိဳ႕၊ တပယင္း၊ ေျမဒူး ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားသုိ႔ က်ေရာက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ဖက္အစို အေျခာက္သည္ တသိန္း ေျခာက္ေသာင္းဖိုးခန္႔ ရွိသည္။ ယင္းလက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚတြင္ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရက ႏွစ္စဥ္ လက္ဖက္ အခြန္ေငြ ခုနစ္သိန္းခန္႔ ရသည္။ ေျမာက္လမ္း လက္ဖက္ပြဲခြန္သည္ ခြန္ရွင္ျဖစ္၍ တႏွစ္လွ်င္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ ရသည္။ မႏၩေလးမွ ဗန္းေမာ္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သည့္ အညာျမစ္စဥ္ လက္ဖက္ခြန္သည္ တလလွ်င္ ၇,ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ တႏွစ္လွ်င္ ၈၄,ဝဝဝ က်ပ္ ရေၾကာင္း စာရင္း တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ လုပ္ငန္း၏ ထုထည္ ပမာဏကို ခန္႔မွန္း သိသာႏိုင္သည္။
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ လိုက္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္က လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚတြင္ အေကာက္အစား မရွိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္႐ြာ မေအးခ်မ္း၊ ခရီးလမ္းပန္း မေျဖာင့္ျဖဴး သျဖင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ တ႐ုတ္ျပည္ နယ္စပ္မွ သိႏီၷ၊ သီေပါ၊ သံုးဆယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းကာ မႏၩေလးၿမိဳ႕ေရာက္ ႏွစ္စဥ္ ျမင္း၊ လား ၁ဝ,ဝဝဝ ခန္႔၊ ဝန္တင္ႏြား ၅ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ၿမဲ ကုန္သြယ္လမ္းသည္ လံုးဝ ပိတ္ေနသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္ သိႏၷီနယ္တို႔မွ က်ဆင္းၿမဲ လက္ဖက္ အစို အေျခာက္ ကုန္မ်ားလည္း မဆင္း မက်ႏိုင္ဘဲ ရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္တို႔သည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အကဲခတ္ရန္ ကုန္သြယ္လမ္းမ်ား ပြင့္လင္းေစရန္ လက္ဖက္ အေျမာက္အျမား စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ပိုင္နယ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိေစရန္ ရည္သန္၍ ၁၈၈၆ ခု၊ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း ကာနယ္ စတက္မင္၏ တပ္ကို ေသြးတိုးစမ္းသည့္ သေဘာျဖင့္ သံုးဆယ္နယ္သို႔ ခ်ီတက္ေစသည္။ ယင္းခရီးတြင္ ၿဗိတိသွ် တပ္မ်ားသည္ သီေပါႏွင့္ ေတာင္ပိုင္နယ္တို႔သို႔ မေပါက္ေရာက္ခဲ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စိုးမိုးမႈ အေျခခိုင္၍ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္း ၿငိမ္ဝပ္လာေသာ အခါ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ လက္ဖက္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ေရွးသကဲ့သို႔ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ၿမဲ ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔ ေရာက္ေသာအခါ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး စည္ပင္ လာသည္။
လက္ဖက္ကို စိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသကို အစြဲျပဳ၍ အေကာင္းႏွင့္ အညံ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား ခြဲျခား ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ ထြက္ေသာ လက္ဖက္ကို လြိဳင္ေနာဟု ေခၚ၍ ပထမတန္း သတ္မွတ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ဦး ၁၈၈၆-၉ဝ အခ်ိန္တြင္ လြိဳင္ေနာ လက္ဖက္သည္ မႏၩေလး၌ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁ဝဝ က်ပ္ ေစ်းရသည္။ အနည္းဆံုး ၈ဝ က်ပ္ ေစ်းရသည္။ ေတာင္ပိုင္ လက္ဖက္ မဟုတ္ေသာ သီေပါနယ္ႏွင့္ မိုင္းလံု နယ္ထြက္ လက္ဖက္မ်ားကို လြိဳင္ႏႈတ္ဟု ေခၚသည္။ လြိဳင္ႏႈတ္သည္ ထိုစဥ္က ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၇ဝ က်ပ္ ေစ်းသာ ရေလသည္။ ျမန္မာတို႔က လြိဳင္ေနာကို အတြင္းေတာင္ လက္ဖက္ဟု ေခၚ၍ လြိဳင္ႏႈတ္ကို အျပင္ေတာင္ လက္ဖက္ဟု ေခၚသည္။ အတြင္းေတာင္ လက္ဖက္တြင္ ဇယန္း႐ြာထြက္ကို အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အျပင္ေတာင္တြင္လည္း အေကာင္းဆံုးဟု သတ္မွတ္သည့္ ႐ြာမ်ားရွိသည္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ဦး ၁၈၈၆-၉ဝ အခ်ိန္က လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ထင္ရွားသည့္ အတြင္းေတာင္ႏွင့္ အျပင္ေတာင္ ႐ြာမ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
PhotobucketPhotobucket
ေဖာ္ျပပါ အတြင္းေတာင္၊ အျပင္ေတာင္ ႐ြာမ်ားမွ ထိုစဥ္က လက္ဖက္ အထြက္ႏႈန္းကို တိတိက်က် သိရွိရန္ မလြယ္ကူေခ်။ သီေပါမင္း လက္ထက္က ေတာင္ပိုင္နယ္ မွ မႏၩေလးသို႔ က်ေရာက္ ေရာင္းဝယ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ တႏွစ္လွ်င္ ပိႆာ ၅,ဝဝဝ၊ လက္ဖက္စိုသည္ ပိႆာ ၁,ဝ၈ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္မ်ားက ေတာင္ပိုင္းနယ္သုိ႔ တက္ေရာက္၍ တိုက္႐ိုက္ ဝယ္ယူၾကသည္လည္း ရွိေသးသည္။ ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားသည္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္က သူ၏ နယ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိသည့္ လက္ဖက္ အခြန္မွ တႏွစ္လွ်င္ ေငြ ၂,၂၅ဝ က်ပ္ ဘုရင္သို႔ ေပးဆက္ရသည္။ ၿဗိတိသွ် ေခတ္ဦး ၁၈၈၆ မွ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ေတာင္ပိုင္နယ္မွ လက္ဖက္ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာ တသန္းခန္႔ ထြက္သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ယင္း ပိႆာ တသန္းအနက္ ဆယ္ပံုတပံုကို ေဒသတြင္း စားသံုးရန္ အတြက္ ဖယ္ထားလိုက္ေသာ္ေတာင္ပိုင္နယ္မွ ထုတ္ေရာင္းသည့္ လက္ဖက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာ ၉ သိန္းခန္႔ ရွိသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ထုတ္လုပ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ တႏွစ္လွ်င္ လက္ဖက္စို ၈၈၂,ဝဝဝ ပိႆာႏွင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၈,ဝဝဝ ပိႆာ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ ခန္႔မွန္းရသည္။ နယ္ေျမ မေအးခ်မ္း၊ ခရီးလမ္းပန္း မေျဖာင့္ျဖဴးသည့္ ၁၈၈၆ ႏွင့္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ေတာင္ပိုင္နယ္တြင္ လက္ဖက္ ပိႆာ ၁ဝဝ ကို ၅ က်ပ္ေစ်းႏွင့္ပင္ အဝယ္အယူ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၈၈၉-၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္မူ အႏႈတ္ အသိမ္း မ်ား၍ အေရာင္းအဝယ္ သြက္ခဲ့ရာ လက္ဖက္စို ေစ်းသည္ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၅ က်ပ္မွ ၂၅ က်ပ္ခန္႔ ျဖစ္လာသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ ေစ်းမွာလည္း ႏွစ္ဆတက္၍ ၅ဝ က်ပ္မွ ၁ဝဝ က်ပ္ အထိ ရလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ ေတာင္ပိုင္နယ္၏ ဝင္ေငြသည္ ၁၈၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္ အတြင္းက အၾကမ္းအားျဖင့္ -
လက္ဖက္စို ၈၈၂,ဝဝဝ ပိသာ၊ ၂ဝ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၇၆,၄ဝဝ
လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၈,ဝဝဝ ပိသာ၊ ၁ဝဝ က်ပ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္ ၁၈,ဝဝဝ
ေပါင္း က်ပ္ ၁၉၄,၄ဝဝ
တသိန္း ကိုးေသာ္ေက်ာ္ ရွိသည္။ အျပင္ေတာင္ လက္ဖက္ထြက္ေသာ သီေပါနယ္ႏွင့္ မိုင္းလံုနယ္တို႔မွ လက္ဖက္ အထြက္ကို မသိရေခ်။ ၁၈၈၉-၉ဝ ခုႏွစ္က ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ လက္ဖက္ခင္းမ်ား အတြက္ အခြန္ေတာ္ေငြ ၁၃,၁၄ဝ က်ပ္ ရေၾကာင္း သူ၏ ရသံုးေငြ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္ေတာင္ လက္ဖက္ အထြက္ႏႈန္းသည္လည္း နည္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။
လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားတို႔က သိမ္းခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ ပေလာင္ အခ်ိဳ႕လည္း မႏၩေလးသို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ႏြားႏွင့္ ျမင္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္တင္ႏြားကို အသံုးမ်ားသည္။ ျမင္းသည္ အသြား ျမန္ေသာ္လည္း ႏြားေလာက္ ဝန္ေလး မဆြဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ ေတာင္ပိုင္၊ သီေပါ၊ မိုင္းလံုနယ္တို႔မွ လက္ဖက္ကို ႏြားဝန္တင္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူ၍ မႏၩေလး ေစ်းကြက္၌ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္သို႔ သြားလာရာ ခရီးလမ္းသည္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းလွ သျဖင့္ အသန္မာဆံုး ဝန္တင္ ႏြားမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္၍ အသံုးျပဳၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၌ လြိဳင္ႏႈတ္ကုိ တင္ေဆာင္သည့္ ႏြား ၁,၅ဝဝ ရွိလွ်င္ လြိဳင္ေနာကို တင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ႏြား ၁,ဝဝဝ သာ ရႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ဖက္ အစိုသည္ ေလသလပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေနပူရိွန္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ ေရစစ္သြား၍ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့သြားသည္။ ထိုေလ်ာ့ပါးမႈကို ကာမိေစရန္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ ဝန္တင္ႏြား တေကာင္လွ်င္ လက္ဖက္စို ၆၅ ပိႆာခန္႔ တင္ယူေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔မွသာ မႏၩေလးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏြားတေကာင္တင္ ဝန္သည္ ၄၈ မွ ၅ဝ ပိႆာခန္႔ အဖတ္တင္သည္။ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ လက္ဖက္စိုႏွင့္ စာေသာ္ ဝန္ေပါ့ ျဖစ္သျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ ပိႆာ ၁ဝဝ ကို သယ္ယူရန္ ႏြားသံုးေကာင္ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္ေျခာက္ အသယ္အခ် အလြန္နည္းသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ေတာင္ပိုင္နယ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁ ပိႆာလွ်င္ ၁ က်ပ္ ေစ်းခန္႔ရွိ၍ မႏၩေလးတြင္ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၅ဝ က်ပ္ ခြၧတ္ေစ်း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္သည္တို႔သည္ လက္ဖက္ေျခာက္ကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ယူေဆာင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရီး တေခါက္တြင္ ႏြားတန္တင္ ၁ဝဝ လွ်င္ လက္ဖက္ေျခာက္ သံုးတင္ခန္႔သာ ပါတတ္သည္။
ခရီးတေခါက္ ဆိုသည္မွာ လက္ဖက္ကုန္သည္တို႔ အိမ္က ထြက္သည္။ အိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္သည္ အထိ သံုးလမွ ေလးလခန္႔ ၾကာျမင့္သည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္သို႔ လက္ဖက္ အဝယ္တက္သူတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြကို ယူသြားေလ့ မရွိၾကေခ်။ ေငြ အစား ဆန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆားကို ယူသြားၾကသည္။ ယင္းဆန္ သို႔မဟုတ္ ဆားကို ေတာင္ပိုင္တြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးမွ ရေသာ ေငြႏွင့္ လက္ဖက္ဝယ္ကာ မႏၩေလးသုိ႔ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ မႏၩေလးမွ အျပန္ ခရီးတြင္ ဆား၊ ငါးေျခာက္၊ ေဆး၊ အထည္အလိပ္၊ ဆီ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စည္သြတ္ဘူးမ်ားကို ဝယ္ယူ သြားၾကသည္။ အေႏွာင့္အယွက္ ေဘးအႏၩရာယ္ တစံုတရာ မရွိလွ်င္ တႏွစ္တြင္ ခရီးသံုးေခါက္ သြားႏိုင္ၾကေလသည္။
လက္ဖက္ဝယ္ရန္ အရင္းအႏွီး မရွိေသာ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ သီေပါေစာ္ဘြားႀကီး ေစာခြန္ဆိုင္ထံမွ ေငြေခ်းယူ ႏိုင္ၾကသည္။ ေငြတိုး ျမင့္မားလွသည္။ ခရီး တေခါက္အတြက္ ေခ်းယူျခင္း ျဖစ္ေသာ္ သံုးလၾကာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေလးလၾကာသည္ ျဖစ္ေစ အိမ္ျပန္ေရာက္မွ ေငြျပန္ဆပ္ရ သျဖင့္ ေခ်းေငြ အေပၚ ၂ဝ ရာႏႈန္း အတိုး ေပးရသည္။ အကယ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ မႏၩေလး၌ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ထံတြင္ ေခ်းေငြကို ေပးဆပ္ေသာ္ လြိဳင္ေနာ လက္ဖက္ ကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ေငြ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္း အတိုး ေပးရသည္။ လြိဳင္ႏႈတ္ ကုန္ကူျခင္း ျဖစ္လွ်င္ ေငြ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁ဝ က်ပ္ႏႈန္း အတိုး ေပးရသည္။
ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ထက္ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚအခြန္ေကာက္ အစားမရွိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ လက္ဖက္ ခ်သူတို႔သည္ ကုန္သည္ ပြဲစားႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္ရွင္ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔၏ အၫြန္႔ခူးျခင္းကို ဆက္လက္ ခံၾကရသည္။ ေတာင္ပိုင္၊ သီေပါ၊ မိုင္းလံုနယ္တို႔မွ လက္ဖက္ကို ဝယ္၍ ဝန္တင္ ႏြားမ်ားျဖင့္ မႏၩေလးသို႔ ခ်လာရာ လမ္းခရီး တေလွ်ာက္တြင္ အေကာက္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ ၾကရသည္။ ပထမဦးဆံုး ေတာင္ပိုင္နယ္တြင္ လက္ဖက္ အေကာက္ ဟူ၍ ဝန္တက္ႏြား တေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္က် ေပးေဆာင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ သီေပါ နယ္ေက်ာ္ခြန္ အျဖစ္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္း ေပးၾကရ ျပန္သည္။ သီေပါ ကူတို႔ခြန္သည္ ႏြားေျခာက္ေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ႏႈန္း ျဖစ္၍ သီေပါ ကင္းခြန္သည္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၈ ပဲက် ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အေကာက္အခြန္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ေပးေဆာင္ၾကၿပီးမွ မႏၩေလးၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္ လာၾကသည္။
မႏၩေလးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္း လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ ပြဲဝိုင္းမ်ား၌ စခန္းခ် တည္းခိုလ်က္ ပါလာသည့္ လက္ဖက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ တည္ခိုရန္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားဝိုင္း၊ ပုဂၢလိက ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔၏ ဝိုင္း စသည္ျဖင့္ ပြဲဝိုင္းမ်ား ရွိသည္။ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ သီေပါဝိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး စခန္း ခ်ၾကသည္။ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းတြင္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲႏႈန္း အစိုးရက အေကာက္ ယူသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ အစိုးရဝိုင္းတြင္ စခန္းခ်သည္ ျဖစ္ေစ၊ မခ်သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာက္ယူသည့္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက် အေကာက္ကို သီေပါဝိုင္းသုိ႔ ေပးၾကရသည္။ သီေပါဝိုင္း အတြက္လည္း ၄ ပဲက် ထပ္မံ ေပးၾကရသည္။ သီေပါဝိုင္း အတြက္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက် အေကာက္သည္ အစိုးရႏႈန္း အတိုင္း စာရင္းျပျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲက် သီေပါဝိုင္းသို႔ ပြဲခေပးၾကရသည္။ ပါလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ေရာင္းရေငြ အေပၚတြင္ ၁ဝဝ လွ်င္ ၅ က်ပ္က် သီေပါဝိုင္းသို႔ ပြဲခ ေပးၾကရျပန္သည္။ ထို အေကာက္အစားမ်ား အျပင္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ ေပးေဆာင္ ကုန္က်ရျခင္း တခု ရွိေသးသည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔တြင္ လမ္းခရီး၌ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရေစရန္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အလား အားျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္ၿမဲ ျဖစ္သည့္ ဓားမ်ား ပါရွိၾကသည္။ မႏၩေလး၌ စခန္းခ်စဥ္ ထိုေသနတ္မ်ား၊ ဓားမ်ားကို အစိုးရ ဥပေဒအရ စီရင္စု ရာဇဝတ္ဝန္႐ံုး၌ ေရာက္ျပသကာ မွတ္ပံုတင္ ၾကရသည္။ ရွမ္းကုန္သည္မ်ား အတြက္ ထိုကိစၥသည္ ႐ံုးျပင္ကႏၷားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္၍ မကြၧမ္းက်င္ မလြယ္ကူဘဲ အခက္အခဲ တရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲကို ေငြေပး၍ ေျဖရွင္းၾကရသည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ ေသနတ္ တလက္လွ်င္ ၂ ပဲ၊ ဓားတလက္ ၁ ပဲက်၊ သီေပါဝိုင္းသုိ႔ ေပးၾကရသည္။ ထိုအခါ သီေပါဝိုင္းမွ စာေရး တေယာက္က ရွမ္းကုန္သည္တို႔၏ လက္နက္မ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးကို ရာဇဝတ္ဝန္႐ံုးတြင္ လိုက္လံေဆာင္႐ြက္ ေပးေလသည္။
ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေကာက္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေဆာင္ၾကရသည့္ အျပင္ အျပန္ ခရီးအတြက္ ဆားဝယ္ယူရာ၌ ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔၏ အၫြန္႔ခူးမႈ အျမတ္ႀကီးစားမႈကို ခံၾကရျပန္သည္။ လက္ဖက္ ကုန္သည္တိုင္းသည္ အျပန္ခရီးတြင္ ဆားကို အဓိကထား၍ ဝယ္ယူ သြားၾကေလ့ ရွိသည္။ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ဆားပိႆာ ၅ဝ တင္ယူသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ဆားေစ်းေကာင္း၍ အျမတ္ အလြန္မ်ားသည္။ ထိုစဥ္က မႏၩေလး ဆားလက္ကားေစ်းသည္ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၈ က်ပ္ ၈ ပဲခန္႔ ေပါက္ေစ်း ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ အျပန္ခရီး အတြက္ ဆားကို ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၂ က်ပ္ ၈ ပဲေစ်းႏွင့္ ဝယ္ယူၾကရသည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ အတြက္ ဆား အေရာင္းအဝယ္ကို အစက ဦးခ်က္ကိုႏွင့္ ပြန္းလန္း ဆိုသူ တ႐ုတ္ကုန္သည္ ႏွစ္ဦး၊ မဟာေမဒင္ ကုန္သည္ ဦးခ်ိဳ ဆိုသူႏွင့္ ေရတြင္းတကာ ျမန္မာကုန္သည္ တဦးတို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလေလာက္က စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ ေၾကးထမ္းႀကီး ဦးနႏၷက ဆားအေရာင္းအဝယ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္သူ ကုန္သည္ပြဲစား လက္ေျပာင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းကုန္သည္တို႔ အတြက္ ဆားေစ်းသည္ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၂ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္း ပံုေသ ျဖစ္ေနေလသည္။ ဦးနႏၷက ဆားလက္ကားေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ ေပါက္ေစ်း ပိႆာ ၁,ဝဝဝ လွ်င္ ၈၆ က်ပ္ႏွင့္ ဝယ္ေသာ ဆားသည္ ရန္ကုန္မွ မႏၩေလးသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ သယ္ယူခ စရိတ္ ပိႆာ ၁,ဝဝဝ လွ်င္ ၁ဝ က်ပ္ ကုန္က်ေၾကာင္း၊ တဖန္ မႏၩေလး ဘူတာ႐ံုမွ သူ၏ ပြဲ႐ံုသို႔ သယ္ယူရေသာ စရိတ္သည္ ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁ဝ ပဲႏႈန္းႏွင့္ ပိႆာ ၁,ဝဝဝ အတြက္ ၆ က်ပ္ ၄ ပဲ ထပ္မံ ကုန္က်ေၾကာင္း စရင္းျပသည္။ ဦးနႏၷက သူ၏ ပြဲ႐ံုတြင္ လာေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔အား ဆားပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၁၂ က်ပ္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းသည္။ ဆားကို သီေပါ ေစာ္ဘြားဝိုင္းသုိ႔ ပို႔ေပးရလွ်င္ပိႆာ ၁ဝဝ ကို ၁၂ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္း ယူသည္။ ဆားသည္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ အတြက္ မဝယ္လွ်င္ မျဖစ္သည့္ အျပန္ကုန္ ျဖစ္၏။ ယင္းအခ်က္ကို သိေသာ ဆားကုန္သည္ႀကီးမ်ားက အခြင့္ေကာင္း ယူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႏၩေလး၌ ဆား ပိႆာ ၁ဝဝ လွ်င္ ၈ က်ပ္ ၈ ပဲ လက္ကားေစ်း ေပါက္ေနလ်က္ႏွင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ မိမိတို႔ လိုေသာ ဆားကို လိုသေလာက္ အလြယ္တကူ တစုတည္း တေနရာတည္း ရႏိုင္သည့္ ကုန္သည္ ပြဲစားႀကီးတို႔ထံမွ ၁၂ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္းႏွင့္ ေစ်းပိုေပး၍ ဝယ္ယူၾက ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔က ထိုကဲ့သို႔ ေစ်းပို ေပးရသည္ကို မ်ားစြာ အမႈထားၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဆားပိႆာ ၁ဝဝ ကို ၃ဝ က်ပ္ေစ်း ရေလသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္မွ မႏၩေလးသုိ႔ လက္ဖက္ခ်ယူ ေရာင္းဝယ္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ အျမတ္အစြန္း ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္း တရပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္ရပ္ အေကာက္အစားမ်ားကို ေပးေဆာင္ရလ်က္ႏွင့္ပင္ သံုးလမွ ေလးလခန္႔ အထိ ၾကာသည့္ ခရီး တေခါက္တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ရေလသည္။ ႏြားတေကာင္တင္ လြိဳင္ေနာ လက္ဖက္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ေသာ္ ေငြရင္း၊ ေရာင္းရေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္းသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ႏြားတေကာင္တင္ လြိဳင္ေနာ လက္ဖက္ ပိႆာ ၅ဝ တင္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုလြိဳင္ေနာ ပိႆာ ၅ဝ အတြက္ ေငြရင္းသည္ ၂ဝ က်ပ္ ၈ ပဲခန္႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္-
Photobucket
ထို႔ေၾကာင့္ ခရီး တေခါက္တြင္ ႏြားတေကာင္တင္ ဝန္အတြက္ အျမတ္ေငြသည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁၅ က်ပ္ ၅ ပဲ ၄ ပိုင္ ရသည္။ အကယ္၍ ေတာင္ပိုင္သို႔ လက္ဖက္ဝယ္ရန္ အတက္ ခရီးတြင္ ေငြအစား ဆန္ကို တင္ယူသြားေသာ္ အျမတ္ေငြသည္ ထိုထက္ ပိုမိုသည္။ ႏြားတေကာင္တြင္ ဆန္ ႏွစ္တင္းခြဲမွ သံုးတင္းခန္႔ တင္ႏိုင္သည္။ ထိုစဥ္က သိႏီၷႏွင့္ သီေပါ အေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ား အတြင္း ဆန္တတင္းလွ်င္ ၁ က်ပ္ခန္႔ ေပါက္ေဈး ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေတာင္ပိုင္တြင္ ဆန္တတင္းကို ၄ က်ပ္မွ ၆ က်ပ္ ေဈးရသည္။
ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔၏ လုပ္ငန္းသည္ အျမတ္အစြန္း ေကာင္းသည္မွာ မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အစဥ္သျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕ ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာ စိုျပည္ေနသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုစဥ္က ကြၧဲႏြားေရာဂါ ထူေျပာမႈႏွင့္ တြဲဖက္ ဆင္ျခင္ေသာ္ အလြန္ ရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္သည္။ ခရီးတေခါက္သည္ သံုးလမွ ေလးလခန္႔သာ ၾကာျမင့္ေသာ္လည္း ၁၈၈၉-၉ဝ ခု ဝန္းက်င္က မည္သည့္ ႏြားဝန္တင္ ကုန္သည္မွ် ဝန္တင္ႏြား အစံုအလင္ႏွင့္ အိမ္ျပန္ေရာက္သည္ဟု မရွိခဲ့ေခ်။ ဝန္တင္ႏြား တေကာင္၏ တန္ဖိုးသည္လည္း မနည္းလွေခ်။ ႏြားတေကာင္ ပ်က္စီး ဆံုးပါးေသာ္ ႏြားသံုးေကာင္ အေပၚမွ ရသည့္ အျမတ္အစြန္းကို လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးေလသည္။
လက္ဖက္ လာေရာက္ေရာင္းခ်သည့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔အတြက္ မႏၩေလး၌ စခန္းခ် တည္းခိုရန္ ရွမ္းပြဲရပ္ အျပင္ ပြဲဝိုင္းမ်ား ရွိသည္။ ထိုစဥ္က ရွိေသာ ဝိုင္းမ်ားမွာ အစိုးရဝိုင္း ႏွစ္ဝိုင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားဝိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔၏ ပြဲဝိုင္းမ်ား ပြဲ႐ံုးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေထာက္အထား တခုတြင္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္က သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးပိုင္ ဝိုင္း ႏွစ္ဝိုင္းရွိ၍ ေတာင္ဝိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ဝိုင္းဟု ေခၚေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ သီေပါ ေစာ္ဘြား၏ ေတာင္ဝိုင္း အေၾကာင္းကို အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ မေတြ႕ရေခ်။ အစိုးရ ဝိုင္းမ်ားသည္ ျမဴနီစီပယ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိသျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ၿမိဳ႕ေျမာက္ျပင္တြင္ ရွိသည့္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းသည္ ႏြားေကာင္ေရ ၂,ဝဝဝ ခန္႔ စခန္းခ်ေလာက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ျမဴနီစီပယ္၏ စီမံကြပ္ကဲမႈ ညံ့ဖ်င္းလြန္း သျဖင့္ ဝိုင္းမွာ ညစ္ပတ္ နံေစာ္ေနသည္။ ဝိုင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ျမဴနီစီပယ္က ေဈးေခါင္း တေယာက္ ခန္႔ထားသည္။ ၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္က ေမာင္ၫြန္႔ ဆိုသူသည္ ေျမာက္ျပင္ရွိ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း၌ ေဈးေခါင္း အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း၌ စခန္းခ်သည့္ ဝန္တင္ႏြားမ်ားကို တေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက် ေကာက္ယူသည္။ ေမာင္ၫြန္႔သည္ စခန္းခ်သည့္ ႏြားမ်ားကို စာရင္းယူျခင္း၊ ေငြ အေကာက္ခံျခင္း စသည့္ ဝတၲရားတို႔ကို ဝိုင္းသို႔ ေန႔စဥ္လာ၍ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဝိုင္းသို႔ တလ တႀကိမ္သာ လာ၍ သီေပါဝိုင္းက အတြင္းဝန္တို႔ ေပးအပ္သည့္ ဝန္တင္ႏြား စာရင္းကို ယူသည္။ တလလံုး အတြင္း လာေရာက္ စခန္းခ်သည့္ ဝန္တင္ႏြား စာရင္းသည္ သီေပါဝိုင္းက အတြင္းဝန္တို႔ တင္ျပသမွ်ႏွင့္ ၿပီးရေလသည္။ ယင္းစာရင္း အတိုင္း သီေပါဝိုင္း အတြင္းဝန္တို႔က ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက်ႏွင့္ သင့္ေငြကို တြက္၍ ေမာင္ၫြန္႔သို႔ ေပးအပ္သည္။ သီေပါဝိုင္းက ထိုစာရင္းပါ ႏြားမ်ား အတြက္ တေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲက် ေကာက္ယူၿပီး ျဖစ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို သီပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက ကိုယ္ပိုင္ ဝိုင္းကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ၍ အၫြန္႔ ခူးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို အစိုးရက ၁၈၉ဝ ျပည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပိတ္လိုက္ေလသည္။
မႏၩေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ျပင္ အရိပ္မထြက္ ဘုရား အနီးတြင္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ဝိုင္း တည္ရွိသည္။ သီေပါဝိုင္းသည္ အလြန္ စည္ကားသည္။ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ လာေသာ ရွမ္းကုန္သည္မ်ား စခန္းခ်ရာ ဝိုင္းျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ပိုင္နယ္ႏွင့္ သီေပါနယ္တို႔မွ လက္ဖက္ ကုန္သည္မ်ားသည္ သီေပါဝိုင္း၌ တည္းခိုၾကသည္။ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးထံမွ အရင္းအႏွီး ေခ်းငွားရျခင္း၊ သီေပါနယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္း ထိို႔ေၾကာင့္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ အၿငိဳအျငင္ကို မခံႏုိင္ မခံဝံ့ၾကေခ်။ သီေပါဝိုင္းသို႔ မသြားဘဲ အစိုးရဝိုင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ အျခား ဝိုင္းမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း သြားေသာ္ အျပန္တြင္ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္႐ုိက္ျခင္းကို ခံၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ သီေပါဝိုင္းတြင္ ဝန္တင္ႏြား တေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲႏႈန္း ပြဲေကာက္ကို ေပးေဆာင္ခဲ့ၿပီးမွ ႏွစ္သက္ရာ ပြဲဝိုင္းသို႔ သြားေရာက္ ေရာင္းဝယ္ေလသည္။
သီေပါဝိုင္းသည္ အလြန္စည္ကား၍ လုပ္ငန္းလည္း တြင္က်ယ္လွသည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက ခန္႔ထားသည့္ ဝိုင္းအမႈထမ္း ၂၅ ေယာက္ ရွိသည္။ ထိုအမႈထမ္းတို႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ လစာမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။
Photobucket
၁၈၈၉-၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားက သီေပါဝိုင္းရွိ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ ေမာင္ဇံႏွင့္ ေမာင္ေဟာ္႐ြက္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းအရ သီေပါဝိုင္း အမႈထမ္း ၂၅ ေယာက္၏ လစာသည္ တလလွ်င္ ၉၇၅ က်ပ္ ျဖစ္၍ တႏွစ္ သင့္ေငြသည္ ၁၁,၇ဝဝ ျဖစ္သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ၁၈၈၉ - ၉ဝ ခု၊ ရသံုးေငြ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲသည္။ ရသံုးေငြ စာရင္းတြင္ ထိုႏွစ္က မႏၩေလးသို႔ ဆင္းသည့္ ဝန္တင္ႏြား ၃ဝ,၄၇၇ ေကာင္ ရွိေၾကာင္း မႏၩေလးဝိုင္းမွ ပြဲေကာက္ရ ေငြသည္ က်ပ္ ၃၅,ဝ၄၄ ျဖစ္၍ ဝိုုင္း အတြက္ အသံုးစရိတ္သည္ က်ပ္ ၄,၈ဝဝ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႕ ဝိုင္းအသံုးစရိတ္ ကြဲျပား ျခားနားလ်က္ ရွိသည္မွာ ဝိုင္းအမႈထမ္းမ်ား စာရင္းတြင္ အမႈထမ္းဦးေရ ပိုမို မ်ားျပားျခင္း ေၾကာင့္ေသာ္ လည္ေကာင္း၊ အမႈထမ္းမ်ားကို တႏွစ္ပတ္လံုး ခန္႔ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၅ လ ခန္႔သာ ထားရွိျခင္း ေၾကာင့္ေသာ္ လည္ေကာင္း ျဖစ္တန္ရာသည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။
သီေပါဝိုင္းသည္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ အေပၚ ပြဲခ ပြဲေကာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ယူသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ အစိုးရဝိုင္းႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက ဝိုင္းမ်ားသုိ႔ မသြားဘဲ သီေပါဝိုင္းသို႔ပင္ အမ်ားအားျဖင့္ သြားၾကသည္။ သီေပါဝိုင္းသို႔ မသြားေသာ္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ကို သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက နယ္ေက်ာ္ခြန္ ေကာက္႐ိုး ေကာက္စဥ္ထက္ ႏွစ္ဆ ေကာက္သျဖင့္ ႏြားဝန္တင္ တေကာင္လွ်င္ ၃ က်ပ္ ေပးရသည္ကို ေၾကာက္၍ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ ကိုယ္တိုင္က သီေပါဝိုင္းကို အစိုးရဝိုင္းႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိက ဝိုင္းမ်ားထက္ ႏွစ္ၿခိဳက္ စိတ္ခ် အားကိုးေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကား ေရလည္စြာ မေျပာတတ္သည့္ ရွမ္း၊ ပေလာင္ကုန္သည္ တို႔သည္ အမႈထမ္းႀကီးငယ္ ၂၅ ေယာက္ ရွိသည့္ သီေပါဝိုင္းကို အားကိုး အားထားျပဳ၍ ေရာင္းဝယ္ၾကရသည္။ သီေပါဝိုင္း၌ စခန္း မခ်ဘဲ အျခားဝိုင္းမ်ားသို႔ သြားေသာ္ မသမာ ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔ႏွင့္ ေတြ႕က အလိမ္အညာ ခံရ၍ နစ္နာ လိမ့္မည္ဟု လက္သိပ္ထိုး လႈံ႔ေဆာ္ ေျခာက္လွန္႔ထားခ်က္မ်ား ရွိသျဖင့္လည္း ရွမ္း၊ ပေလာင္ ကုန္သည္တို႔က သီေပါဝိုင္းကို ပိုမို စိတ္ခ် ၾကေလသည္။
ထို႔အျပင္ သီေပါဝိုင္း၌ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ ႏွစ္ၿခိဳက္စရာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ လက္ဖက္သည္ ေလသလပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေနပူရွိန္ေၾကာင့္ လည္ေကာင္း၊ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့တတ္ေသာ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္ၾကာရွည္ မဆြဲဘဲ လ်င္လ်င္ထက္ထက္ ေရာင္းရရန္ အေရးႀကီးသည္။ ရံဖန္ရံခါ ႀကိဳက္ေစ်း မရ၍ အေရာင္းထုိင္း ေနေသာ္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ မႏၩေလးတြင္ ရက္ၾကာ၍ စရိတ္ တက္သျဖင့္ အျမတ္ နည္းေလသည္။ ယင္းအခက္အခဲကို သီေပါဝိုင္းက ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းေပးသည္။ ရွမ္း၊ ပေလာင္ကုန္သည္တို႔၏ လက္ဖက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း မေရာင္းရလွ်င္ အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့မသြားေအာင္ ေရစိမ္ထားႏိုင္ရန္ သီေပါဝိုင္းက စီမံေပးသည္။ အကယ္၍ အေရာင္းထိုင္းခိုက္ ေဈးက်ခိုက္ ၾကံဳလွ်င္ လက္ဖက္ကုန္သည္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ လက္ဖက္မ်ားကို ႀကိဳက္ေဈးရမွ ေရာင္းရန္ သီေပါဝိုင္းတြင္ အပ္ႏွံ ထားခ့ဲႏုိင္သည္။ လက္ဖက္မ်ားကို ေရစိမ္ထား ရန္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ စာရင္းမွတ္ရန္၊ သီေပါဝိုင္းတြင္ စာေရး ၈ ေယာက္ ရွိေလသည္။ ယင္းသို႔ အပ္ခဲ့သည့္ လက္ဖက္ အတြက္ သီေပါဝိုင္းက ေငြစိုက္ထုတ္ေပး သျဖင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ အျပန္ကုန္မ်ား ဝယ္၍ ခရီးတေခါက္ ျပန္ႏိုင္ၾကသည္။ စိုက္ထုတ္ေပးသည့္ ေငြေပၚတြင္ သီေပါဝိုင္းက ေငြတရာလွ်င္ ၁ က်ပ္ခြဲမွ ၂ က်ပ္ႏႈန္း အတိုး ယူသည္။ လက္ဖက္ အပ္ထားသည့္ ေန႔မွ လက္ဖက္ ေရာင္းရသည့္ ေန႔အထိ အခ်ိန္ကာလ အတြက္ အတိုး ယူသည္။ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ ႀကိဳက္ေသာေဈး ရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ဖက္မ်ားကို သီေပါဝိုင္း အရာရွိမ်ားက ေရာင္းခ်ထား၍ ကုန္သည္တို႔ ခရီးတေခါက္ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ စာရင္း ရွင္းၾကသည္။ သီေပါဝိုင္း အမႈထမ္းမ်ားသည္ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔အား အျပန္ ခရီး အတြက္ ကုန္ဝယ္ရာ၌လည္း လိုက္လံ ကူညီၾကသည္။ ထိုသို႔ ကူညီရန္ ဝိုင္းတြင္ အႀကီးအၾကပ္ တေယာက္ႏွင့္ စာေရး ေလးေယာက္ ရွိသည္။ ကူညီ ဝယ္ျခမ္းေပးသည့္ အတြက္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ထံမွ ပြဲခ ပြဲေကာက္ မယူၾကေခ်။ မႏၩေလး ဆိုင္သည္ ကုန္သည္မ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ ရၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သီေပါဝိုင္း တာဝန္ခံ အတြင္းဝန္မ်ား ပြဲစားမ်ားသည္ ရွမ္း ပေလာင္ ကုန္သည္တို႔ ထံမွ ပြဲေကာက္ ပြဲခ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ယူသည္ သာမက အစိုးရဝိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာမ်ား ထံမွလည္း အေကာက္အစား ယူသည္။ ထိုစဥ္က ရွမ္းကုန္သည္တို႔ အတြက္ ႏြားဝန္တင္ ပိုမ်ားကို အစိုးရဝိုင္းမွ ေမာင္ၿဖိဳး ဆိုသူက ႐ႊံေစး၊ ေနာက္ေခ်း မံေပးသည္။ ေမာင္ၿဖိဳးသည္ ယင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ႏြားတေကာင္တင္ ပိုႏွစ္လံုးကို ၂ က်ပ္ ၄ ပဲ ရသည္။ ၁ က်ပ္ ၄ ပဲ အနက္ ၄ ပဲကို သီေပါဝိုင္းသို႔ အေကာက္ ေပးရသည္။ ထို႔အတူ ဝန္တင္ႏြားမ်ားကို ဝိုင္းတြင္ စခန္းခ်စဥ္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးရသည့္ ေမာင္ၾကယ္၊ ေမာင္ၿဖိဳး၊ ေမာင္ေသာ္ကေလးတို႔သည္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ ထံမွ ႏြား ၁ဝဝ လွ်င္ ၃ဝ က်ပ္ႏႈန္း ႏြားေက်ာင္းခ ရၾကသည္။ ရရွိသည့္ ႏြားေက်ာင္းခေငြ ၃ဝ လွ်င္ သီေပါဝိုင္းသို႔ ေငြ ၁ဝ အေကာက္ ေပးၾကရေလသည္။
မႏၩေလးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းႏွင့္ သီေပါဝိုင္းတို႔ အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္၌ ရွမ္းဝိုင္း တခု ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္ ရွမ္းဝိုင္းသည္ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီး အနီးတြင္ ရွိသည္။ ျမဳနီစီပယ္က ႀကီးၾကပ္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဝိုင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ျပင္ရွိ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း ကဲ့သို႔ပင္ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက် အကာက္ယူသည္မွ အပ တည္းခိုသူ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ အတြက္ တစံုတရာ စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေခ်။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔က ေတာင္ဘက္ဝိုင္းကို ေနရာ အကြက္အကြင္း မသင့္၊ အဆင္မေျပ၍ မႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ဘက္ဝိုင္းသည္ မ်ားစြာ ထင္ရွား တြင္က်ယ္ျခင္း မရွိဟု ယူဆရသည္။ ေျမာက္ျပင္ရွိ အစိုးရဝိုင္းကို သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက ကိုယ္ပိုင္ဝိုင္းကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ အျမတ္ထုတ္လ်က္ ရွိသျဖင့္ ၁၈၉ဝ ျပည့္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလခန္႔တြင္ အစိုးရက ဝိုင္းကို ပိတ္ထား လိုက္ေသာအခါ ရွမ္းကုန္သည္ အခ်ိဳ႕သည္ ေတာင္ဘက္ဝိုင္းသို႔ သြားေရာက္ စခန္း ခ်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အကြက္အကြင္း မသင့္၍ မႏွစ္သက္သျဖင့္ တည္းခိုသူ အလြန္နည္းသည္။ ပုဂၢလိက ပြဲဝိုင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စခန္း ခ်ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွမ္းကုန္သည္ အခ်ိဳ႕က ေတာင္ဘက္ဝိုင္း၏ အဆင္မေျပခ်က္မ်ားကို အစိုးရထံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။
ထိုစဥ္က ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ တည္းခို စခန္းခ်ရာ ဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚတြင္ ျမန္မာ ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ကကဲ့သို႔ အေကာက္အစား မရွိ ကင္းလြတ္ေစၿပီး ျဖစ္၍ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးကို မည္သို႔မွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ လက္ဖက္ လာေရာက္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ ရွမ္းပေလာင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ တည္းခို စခန္းခ်ရာ ဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍မူကား အစိုးရက လက္လႊတ္ မထားလိုေၾကာင္း သိသာသည္။ ရွမ္းကုန္သည္မ်ား တည္းခိုလိုရာ ပြဲဝိုင္း ပြဲ႐ုံမ်ား၌ စခန္ခ် တည္းခို ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မထားသင့္ဟု မႏၩေလး အေရးပိုင္ ကြတ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဘာဂ်က္တို႔က သေဘာရၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေျမာက္ျပင္ရွိ အစိုးရဝိုင္းကို ပိတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီး အနီးရွိ ေတာင္ဘက္ဝိုင္းကို ရွမ္းကုန္သည္တို႔က အသံုးမျပဳလိုေၾကာင္း သိရေသာ အခါ မႏၩေလး အေရးပိုင္က အစိုးရရွမ္းဝိုင္း အသစ္ တခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ တင္ျပ စီရင္ခံသည္။
ေတာင္ဘက္ ရွမ္းဝိုင္း၏ အဆင္မေျပမႈ အေထြေထြကို မႏၩေလး အေရးပိုင္ထံ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ ရွမ္းကုန္သည္တို႔က ရွမ္းဝုိင္းသစ္ ဖြင့္သင့္ေသာ ေနရာ တခုကို တပါတည္း တင္ျပၾကသည္။ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ တင္ျပသည့္ ေနရာသည္ ၿမိဳ႕အေရွ႕ျပင္ ေအလမ္း အစြန္ မေနာ္ရမံ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေျမၿမိဳ႕႐ိုးႀကီး အၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ ထိုေနရာသည္ ကုန္းျမင့္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေရႏွင့္ နီး၍ စားက်က္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရေျမ ျဖစ္သည္။ ၃၈ ဧက က်ယ္သည္။ ထိုစဥ္က ငႏြဲ႕ ဆိုသူက ထုိေျမ၏ တစိတ္တေဒသကို အစိုးရထံ တႏွစ္လွ်င္ ေျမခြန္ ၁၂ က်ပ္ ေပး၍ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ မႏၩေလး အေရးပိုင္က ရွမ္းကုန္သည္တို႔ တင္ျပသည့္ ထိုေျမ ၃၈ ဧကကို ရွမ္းပြဲဝိုင္း အျဖစ္ ျခံခတ္ေပးရန္ ေထာက္ခံ တင္ျပသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းရွမ္းဝိုင္း အသစ္ကို ျမဴနီစီပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္၌ ထားရန္ႏွင့္ ယခင္ ေျမာက္ျပင္ရွိ ဝိုင္းကို သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက ျခယ္လွယ္ အျမတ္ထုတ္ သကဲ့သို႔ အျမတ္ မထုတ္ႏိုင္ေစရန္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း သင့္သင္ဟုလည္း တင္ျပသည္။
ထိုအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ဥတၲရဌာန ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္ လက္ဖတင္နင္ ဒါလီကလည္း လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို မဟာဝန္ရွင္ မင္းႀကီးထံ ၁၈၉ဝ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တင္သြင္းသည္။ မႏၩေလး ၿမိဳ႕ေျမာက္ျပင္ရွိ ျမဴနီစီပယ္ ဝိုင္းကို အားမရ မေက်နပ္ သျဖင့္ တင္သြင္းသည့္ စာဟု ယူဆရသည္။ ဒါလီ၏ တင္သြင္းစာတြင္ လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး၏ သေဘာ သဘာဝ၊ ႏြားဝန္တင္မ်ားျဖင့္ ဆင္းလာၾကသည့္ ရွမ္း၊ ပေလာင္ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔၏ အေျခအေန၊ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲ၊ အစိုးရဝိုင္း၏ အျပစ္ အနာအဆာမ်ားႏွင့္ သီေပါဝိုင္း၏ ေကာင္းကြက္ ဆိုးကြက္မ်ား စသည္တို႔ ပါသည္။ ဒါလီသည္ သူ၏ တင္သြင္းစာတြင္ ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီေပါၿမိဳ႕ခံ အျဖစ္ တႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ အမႈထမ္း၍ သီေပါဝိုင္းတြင္ အတြင္းဝန္ အျဖစ္ တႏွစ္ခန္႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသူ ေမာင္ဇံထံမွ စံုစမ္း ရရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါလီ၏ တင္စာတြင္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို သီေပါဝိုင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ စံထိုးကာ အျပစ္တင္ ေရးသားထားခ်က္မ်ားႏွင့္ သီေပါဝိုင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား ပါသည္။ ရွမ္းဝိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒါလီ၏ အၾကံေပးခ်က္သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ -
၁။ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းတြင္ သီေပါဝိုင္းမွာ ကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာင္းမစြန္ေသးသည့္ လက္ဖက္မ်ားကို ေရစိမ္ထားႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံေပးရန္၊
၂။ ရွမ္း၊ ပေလာင္ ကုန္သည္တို႔သည္ ျမန္မာစကား မတတ္ၾက။ အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ျမန္မာစကား ေရလည္စြာ ေျပာဆိုတတ္သူ တဦး တေယာက္မွ် မပါသျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အခက္အခဲ မရွိေစရန္ ကုန္သည္တို႔ ယံုၾကည္ ကိုးစားသည့္ ျမန္မာစကား တတ္သူ ရွမ္းတဦးကို အစိုးရဝိုင္းတြင္ ခန္႔ထားရန္၊
၃။ အေရာင္းထိုင္းခိုက္ သို႔မဟုတ္ ေစ်းက်ခိုက္ႏွင့္ ၾကံဳေသာ္ လက္ဖက္မ်ားကို အစိုးရက ဝယ္ထားလိုက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္သင့္ မသင့္ စဥ္းစားရန္၊
ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ဒါလီ၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ျခံဳငံု ဆင္ျခင္လိုက္လွ်င္ အစိုးရဝိုင္းကို သီေပါေစာ္ဘြား ဝိုင္းကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ စီစဥ္ရန္ တင္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ရွမ္း ပေလာင္ လက္ဖက္ကုန္သည္တို႔သည္ ရွမ္းစကားတတ္သူ တဦး၏ ကူညီမႈ၊ ဦးေဆာင္မႈ ပါမွသာ ေရာင္းဝယ္ရာ၌ တရားသျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု စြဲလမ္း မွတ္ယူေနၾက သျဖင့္ အစိုးရဝိုင္းတြင္ ရွမ္းစကား တတ္သူတဦး ခန္႔ထားေရးကို အေလးအနက္ ထား၍ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင့္ ဒါလီက တင္ျပသည္။ ထိုကိစၥ အတြက္ မႏၩေလးတြင္ ရွိေနသည့္ ရွမ္းအရာရွိေဟာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေနာင္မြန္ ၿမိဳ႕စားေဟာင္း သို႔မဟုတ္ မိုင္းတံု ၿမိဳ႕စားေဟာင္းတို႔ကို လစာ အနည္းငယ္ ေပး၍ ခန္႔ထား အပ္ေၾကာင္း တင္ျပ တိုက္တြန္းသည္။ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ ဒါဘီ၏ တင္သြင္းစာကို ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္တို႔ထံ ေပး၍ ေဝဖန္ခ်က္ မွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံသည္။
လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိႀကီးမ်ား ဤမွ် စိတ္ဝင္စားကာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို စိစစ္ၾကည့္ရန္ လိုသည္။ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး၊ မႏၩေလး အေရးပိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥတၲရဌာန ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ႏြားဝန္တင္ ကုန္သည္တို႔ မႏၩေလး၌ စခန္းခ် တည္းခိုရာ၌ အခက္အခဲ ရွိေစလိုသည့္ ေစတနာႏွင့္ ျမန္မာစကား ေကာင္းစြာ ေပါက္ေရာက္ေအာင္ မေျပာဆိုတတ္သည့္ ရွမ္း၊ ပေလာင္ ကုန္သည္တို႔ကို မသမာသူ ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားက အေရာင္းအဝယ္တြင္ လိမ္လည္ လွည့္ပတ္ ႏိွပ္စက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္ ေပးလိုသည့္ ဆႏၵတို႔ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ဝိုင္းက အစိုးရဝိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဝိုင္းကဲ့သုိ႔ ျခယ္လွယ္ကာ စီးပြားရွာေနျခင္း၊ ပြဲခ ပြဲေကာက္ မတရား သျဖင့္ ယူေနျခင္းတို႔ကို ျပဳျပင္လိုသည့္ သေဘာတို႔ကို ေပၚလြင္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို႔ထက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ တရပ္ကို မႏၩေလး နယ္ပိုင္ ဝန္ေထာက္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရသည္။ မႏၩေလးနယ္ပိုင္ ဝန္ေထာက္က ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔အား တစံုတရာ ၾကပ္မတ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း မရွိဘဲ သေဘာရွိရာတြင္ စခန္းခ် တည္းခို ေရာင္းဝယ္ ေစျခင္းသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ လံုးဝ မရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ဘိန္းခိုးသြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို မည္သို႔မွ် တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ကို အစိုးရက ထိုမွ် စိတ္ဝင္စားသည့္ အေၾကာင္းရင္းတြင္ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး တြင္က်ယ္ တိုးတတ္ ေစလိုသည္ထက္ လက္နက္ႏွင့္ ဘိန္းခိုးသြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို တားဆီး ပိတ္ပင္ႏိုင္ေရး သေဘာထားက ပိုမိုသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းတို႔၏ ျပႆာနာမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ လာေရာက္ ေရာင္းဝယ္ၾကေသာ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ႏွင့္ မပတ္သက္ေခ်။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္တို႔သည္ ႏြားဝန္တင္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ပိုင္နယ္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္သြား၍ လက္ဖက္ ဝယ္ယူၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ဝယ္ယူၾကရာ၌ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးသို႔ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ား ထံုးစံ အတိုင္း ေပးၾကရသည္။ မႏၩေလးရွိ သီေပါဝိုင္းတြင္ စခန္း မခ်၍ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ၂ ဆ ေပးရသည္ ဆိုသည့္ ျပႆာနာမ်ိဳး မရွိေခ်။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ထြက္ကုန္ ေရာင္းကုန္မ်ားသည္ ၾကံသကာ၊ ခ်ိပ္၊ သေစၥး၊ သနပ္ဖက္၊ ကြၧဲေရ၊ ႏြားေရ၊ ခ်ိဳႏွင့္ အလားတူ ကုန္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥတၲရဌာန ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္၏ တင္သြင္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဝန္ရွင္ မင္းႀကီးက မွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံေသာ အခါ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္ စေကာ့က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္တို႔တြင္ ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို အေလးခ်ိန္ မေလ်ာ့ပါးေအာင္ ထားသိုရန္ ေနရာကိစၥ စသည့္ ျပႆနာမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ မႏၩေလး၌ လြယ္လင့္တကူ ေရာင္းခ်ၾကရေၾကာင္း စသျဖင့္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္မ်ားသည္ မႏၩေလးတြင္ ပြဲစား ေမာင္ငယ္ တည္ေထာင္ထားေသာ သေဘာတူဝိုင္း၌ အမ်ားဆံုး စခန္းခ် တည္းခို ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ရွမ္းကုန္သည္မ်ားက သေဘာတူဝိုင္းကို ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း၊ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ျမန္မာစကား ေျပာတတ္ၾက၍ ေရာင္းဝယ္ရာ၌ အခက္အခဲ မရွိ၊ ၾကားလူ၏ အကူအညီ မလိုေၾကာင္းလည္း စေကာ့၏ ျပန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမဴနီစပယ္ဝိုင္း၌ ျမန္မာစကား တတ္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား တဦး ခန္႔ထားရန္ အဆိုကို ရွမ္းတို႔က ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဒါလီ တင္ျပသည့္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕စားေဟာင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္မ်ားက လံုးဝ သေဘာမတူၾကေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေနာင္မြန္ ၿမိဳ႕စားေဟာင္းကို ခန္႔ထားလွ်င္ ေမာက္မယ္၊ မိုင္းပြန္၊ မိုင္းစစ္၊ ေနာင္မြန္၊ ဘန္စစ္၊ နမ္းခုတ္နယ္တို႔မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ထိုဝိုင္းသုိ႔ လံုးဝ လာၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း တင္ျပသည္။၃
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း အတြက္ ကူသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ တမ်ိဳးတဖံု ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ မႏၩေလး မီးရထားလမ္း ေကာင္းစြာ ေပါက္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္တို႔သည္ ႏြားဝန္တင္မ်ားျဖင့္ မႏၩေလး အထိ မဆင္းေတာ့ဘဲ ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၴီလာလမ္းတြင္ စခန္းခ် ရပ္ၾကသည္။ ပါလာသည့္ ကုန္မ်ားကို မႏၩေလးသို႔ မီရထားျဖင့္ တင္ယူ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ဤနည္းသစ္သည္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာသည့္ အျပင္ ဝန္တင္ႏြားမ်ား အတြက္ အစာေရစာ ေပါမ်ားသည့္ ေနရာတြင္ စခန္းခ်ျခင္း ျဖစ္၍ အမ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၏ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ မၾကာျမင့္မီပင္ ထိုလမ္းစဥ္ အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ သြားရန္ အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ကုန္သည္တို႔ အတြက္ ရွမ္းပြဲဝိုင္း တည္ေထာင္မည္ ဆိုလွ်င္ မႏၩေလးမွာထက္ ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၴီလာ လမ္းေပၚတြင္သာ တည္ေထာင္ရန္ အေၾကာင္း ရွိသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္ စေကာ့က တင္ျပခဲ့သည္။
ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဘာဂ်က္ကလည္း ဒါလီ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဝန္ရွင္မင္းထံ ၁၈၉ဝ ျပည့္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ခ်က္ ေရးသား ေပးပို႔သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းပြဲဝိုင္းမ်ား အေၾကာင္းကို သူ၏ လက္ေအာက္ခံ အရာရွိမ်ား ျဖစ္သည့္ မႏၩေလး အေရးပိုင္ႏွင့္ မႏၩေလး ဝင္ေထာက္တို႔ တင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ ျခံဳငံု၍ ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီးလွ်င္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားလည္း တင္ျပ၍ အမိန္႔ ေတာင္းခံသည္။ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးက မႏၩေလး နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္၏ တင္ျပခ်က္ကို ေဖာ္ၫႊန္း၍ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔အား ေနရာအႏွံ တည္းခို စခန္းခ် ေရာင္းဝယ္ေစရန္ ဖြင့္ေပးထားျခင္းသည္ လံုးဝ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ တင္ျပသည္။ ထို႔သို႔ သြားလိုရာ သြားေရာက္ တည္းခိုႏိုင္ရန္ ဖြင့္ေပးထားျခင္းကို ရွမ္းကုန္သည္တို႔ ကိုယ္တိုင္က မႏွစ္သက္ၾကေၾကာင္း၊ မည္သည့္ ဝိုင္းတြင္မဆို တစုတေဝးတည္းသာ စခန္းခ် လိုၾကေၾကာင္း ရွမ္းကုန္သည္မ်ား ထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ အခ်ိဳ႕ လက္ဖက္ကုန္သည္ ရွမ္း၊ ပေလာင္တို႔က သီေပါဝိုင္းကို အေကာင္းဆံုး စိတ္အခ်ရဆံုးဟု ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း၊ သာမန္ အားျဖင့္ေသာ္ သီေပါဝိုင္းသို႔ မသြားဘဲ သြားလိုရာ သြားႏိုင္ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ရေၾကာင္း၊ သီေပါဝိုင္းသို႔ မသြားသူမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အျပစ္ ေပးျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သီေပါဝိုင္းသို႔သာ သြားရန္ တနည္းတဖံု လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခ်က္ သို႔မဟုတ္ နားသြင္းထားခ်က္ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္းမ်ားလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးက ေအလမ္း အစြန္ မေနာ္ရမံႈယ်ာဥ္ အနီးရွိ ရွမ္းဝိုင္းသစ္ ဖြင့္ရန္ ေနရာသည္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေဝးကြာလြန္း၍ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေထာက္ၫႊန္ျပလ်က္ သီေပါဝိုင္း အဝင္အပါ ရွမ္းဝိုင္းမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ရန္၊ ျမဴနီစပယ္ဝိုင္းကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ရန္၊ ျမန္မာ စကားတတ္သည့္ ရွမ္းတဦးကို ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းတြင္ ခန္႔ထားရန္ စသည္တို႔ကို တင္ျပ အမိန္႔ ေတာင္းခံသည္။ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး ဘာဂ်က္၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားမွာ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ -

(၁) သီေပါဝိုင္းအဝင္အပါ ရွမ္းဝိုင္းမ်ားအားလံုးကို ပိတ္ရန္၊
(၂) ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း ႏွစ္ခုကိုသာ စနစ္တက် ျပဳျပင္ စီမံ ကြပ္ကဲေစ၍ ဖြင့္လွစ္ထားရန္၊
(၃) ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစကား တတ္သည့္ ရွမ္းတဦး ခန္႔ထားရန္၊
(၄) မေနာ္ရမံ၌ ရွမ္းဝိုင္းသစ္ မဖြင့္ရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ နယ္ရွင္ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား အေပၚ သေဘာက် ျခယ္လွယ္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ ေပးထားၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းတို႔ကို လုိက္နာလွ်င္ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔၏ နယ္ပယ္တြင္း ေရးရာတို႔၌ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳ၊ ေစာ္ဘြားႀကီးတို႔ သေဘာက် ျခယ္လွယ္ႏိုင္ၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားကို ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပားေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး၏ သီေပါဝိုင္းကို ပိတ္ပစ္ရန္ တင္ျပခ်က္ကို လံုးဝ လက္သင့္မခံေခ်။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ၿငိဳျငင္မည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ခြန္ဆိုင္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ပထမဆံုး ၿဗိတိသွ် သစၥာခံသူ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ ႐ိုေသသူ ျဖစ္၍ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ လြန္စြာ အေရးေပးျခင္းကို ခံရသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ၿငိဳျငင္ေအာင္ ထိခိုက္ေအာင္ မလုပ္လုိေခ်။ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးက ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔၏ ေရာင္းဝယ္ေရးကို လက္ရွိအတိုင္း ထား၍ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဝိုင္းသို႔ သြားႏိုင္ရန္ လႊတ္ထားေစလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သူမ်ား ခန္႔ထား၍ ေကာင္းစြာ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို ဖြင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္မ်ားအား ျမဴနီစပယ္ဝိုင္းသို႔ သြားရမည္ဟု အတင္းအၾကပ္ မျပဳရန္ အာဏာ မသံုးရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက မတရား အေကာက္အစားမ်ား မယူႏိုင္ေစရန္ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔ ေရာင္းဝယ္ေရးကို အခါ အားေလ်ာ္စြာ ေထာက္လွမ္း စံုစမ္းရန္၊ ျပဳျပင္ရန္လိုက ျပဳျပင္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ဥတၲရဌာန ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္အား တာဝန္ ေပးအပ္သည္။
ေတာင္ပိုင္နယ္မွ လက္ဖက္ကို မႏၩေလး ေစ်းကြက္သို႔ အေရာက္ ခ်ယူလာရာ ခရီးလမ္း တေလွ်ာက္၌ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးအား အခြန္အေကာက္ ေပးရျခင္းႏွင့္ ပက္သက္၍ အနည္းငယ္ ဆက္လက္ ရွင္းလင္း တင္ျပလိုပါသည္။ လက္ဖက္ ကုန္သည္မ်ား အေပၚ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ေကာက္ခံသည့္ ကင္းခြန္ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပား ျပင္းထန္လာသည္ဟု ဟူဆရသည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက ယင္းအေကာက္ခြန္မ်ားကို ေစာ္ဘြားႀကီး အတြက္ အခြန္ေတာ္ ေငြဝင္လမ္း တခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ တရားမွ်တသည္ မမွ်တသည္ကို စိတ္ဝင္စားျခင္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း လံုးဝ မရွိခဲ့ေခ်။ စင္စစ္ေသာ္ ၁၈၈၇ ခု ႏွစ္ဦးပိုင္းက ၿဗိတိသွ် အစိုးရတို႔ သိပင္ မသိၾကသည့္ အေျခတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ခ်ထားသည့္ ကင္းစခန္းမ်ားမွာ ဆယ္ခုခန္႔ ရွိေလသည္။ ေတာင္ပိုင္မွ ဆင္းလာသည့္ လက္ဖက္မ်ားကို မလြတ္တမ္း အေကာက္ယူႏိုင္ရန္ ဟဲကြီး၊ တာပလဲ၊ ေက်ာက္မဲ၊ နမ္းလမ္၊ ပင္ဆန္ ဟူ၍ ကင္းစခန္း ၅ ခု ရွိသည္။ သီေပါႏွင့္ မႏၩေလး အၾကား ခရီးလမ္းတြင္ ဟဲကြီး၊ ဂုတ္ထိပ္၊ ရဲလင္းႏွင့္ ဘန္႔ေဘြး ဟူ၍ ၄ စခန္း ရွိသည္။ ယင္းစခန္း ေလးခုတြင္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက ဝန္တင္ႏြား တေကာင္လွ်င္ ၃ က်ပ္ ၆ ပဲ ၆ ပိုင္၊ ဝန္မဲ့ ႏြားတေကာင္လွ်င္ ၁ က်ပ္ ၆ ပဲ ၆ ပိုင္ အေကာက္ ေပးၾကရသည္။ အတိအက် ေဖာ္ျပရေသာ္ -
Photobucket
ျဖစ္သည္။ အျပန္ခရီးတြင္ ႏြားဝန္တင္ တဖြဲ႕လံုး အတြက္ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ ျဖစ္ေစ ကင္းစခန္း တခု၌ ဆား၊ ငပိ တပိႆာခန္႔စီ ေပးၾကရသည္။
ေဖာ္ျပပါ ႏႈန္းထားသည္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္မွ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံေသာ ႏႈန္းထား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရွးအခါက ဘန္႔ေဘြး ကင္းစခန္း တခုသာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိစခန္း၌ ဆန္ တစလယ္ႏွင့္ ေငြ ၁ ပဲ သို႔မဟုတ္ ေငြသား ၄ ပဲ အဆင္ေျပရာ ေပးေဆာင္ေသာ္ ၿပီးစီးသည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္း သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ ကင္ခြန္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္သည္ သာမက မႏၩေလးရွိ သီေပါဝိုင္း၌ စခန္းမခ်လွ်င္ အျပန္ ခရီးတြင္ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲ အစား ၃ က်ပ္ ေကာက္ယူမည္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ဆင့္သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို မိႈင္းေက်ာမွ ေမာင္႐ြက္ကံႏွင့္ ေမာင္ေ႐ႊနင္၊ သံုးဆယ္မွ ေမာင္တ႐ုတ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ရွမ္းကုန္သည္ ၂ဝ ခန္႔က မႏၩေလးရွိ ေမာင္ထြန္း၏ ပြဲဝိုင္းတြင္ စခန္းခ်စဥ္ တိုင္ၾကား ေျပာဆိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္သြယ္ ထိခိုက္သူ ပြဲစား ေမာင္ထြန္း၊ ေမာင္ေအာင္ႀကီး၊ ေမာင္ဘႏွင့္ ေ႐ႊဘုန္းရိွန္ ရပ္ကြက္ေန ရွမ္းကုန္သည္ ၁၈ ဦးတို႔က အစိုးရထံ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ၾကသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ ေမာင္ထြန္း အစရွိေသာ ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားသည္ ေရွးျမန္မာ ဘုရင္ အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ရွမ္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တြင္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔သည္ ေရွးအခါက သေဘာက်ရာ ပြဲဝိုင္းတြင္ တည္းခိုႏိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ အမိန္႔သည္ အစဥ္အလာကို ေက်ာ္လြန္ေန သျဖင့္ ရွမ္းကုန္သည္တို႔က မေက်မနပ္ ရွိၾကေၾကာင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မငဲ့မေထာက္ဘဲ ဆင္းရဲသား ကုန္သည္ ပြဲစား တေယာက္ကဲ့သို႔ မႏၩေလးတြင္ ပြဲဝိုင္း ႏွစ္ခု တည္ေထာင္ ထားၿပီးလွ်င္ သူ၏ ပြဲဝိုင္းသုိ႔သာ သြားရမည္ဟု အာဏာ သံုးေနသည္ကို ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း၊ အစိုးရက အေရးယူ ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ အေရးယူ ေပးပါက အစိုးရ ပစၥည္းမ်ား သီေပါသုိ႔ ပို႔ရန္ ဝန္တင္ႏြား တေကာင္လွ်င္ အစိုးရ သတ္မွတ္သည့္ ၂ဝ က်ပ္ ႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့၍ ၁၉ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ား ပါသည္။
ေဖာ္ျပပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရက မည္သို႔မွ် အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဟန္ မတူေခ်။ ထိုစဥ္က ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ သီေပါသို႔ စစ္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ရန္ စီစဥ္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စီစဥ္သည့္ အခါမွ သီေပါ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ား အေၾကာင္း ပထမဆံုး သိေလသည္။ ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ရရွိေသာ အခါ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ အေျခအေနကို မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးထံ တင္ျပ၍ အေရးယူရန္ တိုက္တြန္းသည္။ သို႔ေသာ္ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးက အမိန္႔ တစံုတရာ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း မေတြ႕ရေခ်။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ မႏၩေလးရွိ သူ၏ ပြဲဝိုင္းတြင္ စခန္းမခ်သူ ရွမ္းကုန္သည္မ်ား ထံမွ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ၂ ဆ ေကာက္ခံၿမဲ ေကာက္ခံ ေနခဲ့သည္။ အစိုးရ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ဝန္တင္ ႏြားမ်ားကို ကင္းခြန္ မေကာက္ေစရန္ အစိုးရက ေစာ္ဘြားႀကီးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေျပာဆိုသည္။ ၁၈၈၉ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးႏွင့္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးတို႔ မႏၩေလး၌ ေတြ႕ဆံု၍ ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးၾကေသာ အခါ အစိုးရ ပစၥည္းကို သယ္ပို႔သည့္ ဝန္တင္ႏြားမ်ား အေပၚ ကင္းခြန္ မေကာက္ မယူရန္၊ ကူတို႔ခြန္သာ ေကာက္ယူရန္၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက အာမခံသည္။ ထုိကတိ ဝန္ခံခ်က္ကို ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္လ်က္ အစိုးရသည္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ အေကာက္အစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ အေရးယူျခင္း မျပဳဘဲ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခဲ့သည္။
လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ၁၈၉ဝ - ၉၁ ခုႏွစ္ခန္႔ ေရာက္ေသာအခါ အေျခအေန ေျပာင္းလဲစ ျပဳလာသည္။ သီေပါ ကင္းခြန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ သေဘာထား ေျပာင္းလဲ လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ မ်က္ျမင္ ျဖစ္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဝန္ရွင္ မင္းႀကီးတို႔သည္ သီေပါ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ား အေၾကာင္း အဖန္ဖန္ တင္ျပ ေျပာဆို လာၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားမ်ားကလည္း မိမိတို႔ နယ္မ်ားမွ ကုန္သည္မ်ား ေတာင္ပိုင္နယ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ သြားေရာက္၍ လက္ဖက္ ဝယ္ယူရာတြင္ သီေပါ ကင္းခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ ၾကရသည္ကို လည္းေကာင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားသည္ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္ စသျဖင့္ အခြန္ဝင္ေငြ အခြင့္အေရး ပိုမို ရရွိေနသည္ကို လည္းေကာင္း၊ မေက်နပ္ၾက သျဖင့္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ မိုးနဲ၌ က်င္းပသည့္ ဒါဘာပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္ ေျပာဆို ၾကေလသည္။
ရွမ္း ပေလာင္ ႏြားဝန္တင္ ကုန္သည္မ်ားကမူ သီေပါဝိုင္း၌ စခန္း မခ်ေသာ္ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ႏွစ္ဆ ေပးေဆာင္ရသည္ကို မေက်နပ္ၾက ေသာ္လည္း သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးကို ေၾကာက္႐ြံ႕သျဖင့္ တိတိလင္းကင္း ကန္႔ကြက္ ေျပာဆို တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳဝံ့ၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက စံုစမ္း ေမးျမန္းေသာ အခါမူ အခ်ိဳ႕ ေပါက္ေရာက္ ထက္ျမက္သူမ်ား သတၲိ ရွိသူမ်ားက တိုးတိုးႀကိတ္ႀကိတ္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုစဥ္က ျပင္ဦးလြင္၊ လား႐ႈိး အစိုးရ လွည္းလမ္းေဖာက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအစုိးရ လမ္းေပၚတြင္လည္း သီေပါ ေစာ္ဘြားက သီေပါ၊ ပန္ေပါ၊ ေျပာင္ေခါင္း၊ ေဘာ္ႀကိဳ၊ ဘန္႔ေဘြးတို႔၌ ကင္းစခန္း ဖြင့္၍ ကင္းခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံၿမဲ ေကာက္ခံသည္။ အစိုးရ လမ္းေပၚ၌ ကင္းခြန္ ေကာက္သည္ကို အစိုးရ အရာရွိမ်ားက မေက်နပ္ၾကေခ်။ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးထံ တင္ျပ၍ အေရးယူရန္ တိုက္တြန္းၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ ၁၈၉၁ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး ေကာက္ခံသည့္ ကင္းခြန္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္ထံ ဆင့္ဆို ခ်မွတ္သည္။
မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီး၏ ဆင့္ဆိုခ်က္ အရ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္သည္ သီေပါေစာ္ဘြား၊ သံုးဆယ္ ၿမိဳ႕စားတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို စံုစမ္းသည္။ သီေပါ ကင္းခြန္ အေကာက္အစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာဘုရင္တို႔ လက္ထက္က အေျခအေနကိုပါ သိရွိႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး မွဴးႀကီးေဟာင္းမ်ားထံ စံုစမ္း ေမးျမန္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အမွတ္အသား၊ ပုရပိုက္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ေလ့လာျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရာင္းဝယ္ေနက် ကုန္သည္ ပြဲစားမ်ားထံမွ ေမးျမန္း စံုစမ္း ရရွိခ်က္မ်ားကို ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ထြက္ဆိုခ်က္ ၁၈၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္ ရသံုးေငြ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္က ကုန္သည္တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြား၏ ေငြစာရင္းကို လည္ေကာင္း၊ မွန္ကန္မည္ဟု မယံုၾကည္ေခ်။ ကုန္သည္တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အရေသာ္ ျမန္မာဘုရင္ အစိုးရ လက္ထက္က ဝန္တင္ ႏြား ၁ဝဝ လွ်င္ ေငြ ၂ဝဝ က်ပ္မွ်ႏွင့္ မႏၩေလးသုိ႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဝန္တင္ႏြား ၁ဝဝ လွ်င္ ေငြ ၄ဝဝ က်ပ္ ေက်ာ္ကုန္မွ မႏၩေလးသို႔ ေရာက္သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး တင္ျပသည့္ အေကာက္အစားထက္ ကုန္သည္တို႔ ေပးေဆာင္ရခ်က္က ဝန္တင္ႏြား တရာလွ်င္ ေငြ ၂၅ က်ပ္ခန္႔ ပိုေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးသည္ ပခံုးထမ္း ကုန္သည္မ်ား ထံမွ အေကာက္အစား ယူေသာ္လည္း သူ၏ ရသံုးေငြ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ သီေပါေစာ္ဘြား တင္ျပသည့္ စာရင္းအရ ဆိုေသာ္ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ အတြင္းက ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္ သီေပါဝိုင္း အေကာက္အစားတို႔ အတြက္ ေစာ္ဘြားသည္ အသားတင္ အျမတ္ ၁ဝ၂,၇၅၇ က်ပ္ ရခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္က ကင္းခြန္ နယ္ေက်ာ္ခြန္ စသည့္ အေကာက္အစားတို႔ကို ဖ်က္သိမ္း လုိက္ေသာ္လည္း သီေပါ ေစာ္ဘြား အတြက္ အခြန္ဝင္ေငြ နည္းပါး သြားမည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ အေကာက္အခြန္မ်ား မပါဘဲႏွင့္ သီေပါနယ္မွ အခြန္ေတာ္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ ရရွိႏိုင္သည္ကို ေစာ္ဘြား တင္ျပသည့္ စာရင္းအရ သိရေၾကာင္း၊ ယင္း အခြန္ ဝင္ေငြသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔ ေကာက္ခံ ရရွိသည္ထက္ မ်ားစြာ ပိုေနေသးေၾကာင္းတို႔ကို မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးထံ တင္ျပ အစီရင္ခံသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အေရးပိုင္၏ အစီရင္ခံစာကို ရၿပီးေနာက္ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးသည္ ျပင္ဦးလြင္ - လား႐ိႈး အစိုးရ လမ္းေပၚ၌ မည္သည့္ အေကာက္အစားကိုမွ် ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရဟု အမိန္႔ ခ်မွတ္သည္။ ထို႔အျပင္ မႏၩေလးရွိ သီေပါဝိုင္း၌ စခန္း မခ်သူ ရွမ္းပေလာင္ ကုန္သည္မ်ားထံမွ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ႏွစ္ဆ ေကာက္ခံျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးကို အမိန္႔ ေပးသည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားသည္ အစ ပထမတြင္ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းရန္ ျငင္းဆန္ ေသးေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာရန္ သေဘာတူညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈၉၂ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွအစျပဳ၍ ျပင္ဦးလြင္-လာရိႈး အစိုးရလမ္းေပၚရွိ ကင္းစခန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ ကင္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္စဲေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၈၉၃ ခု၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ အစျပဳ၍ သီေပါနယ္ အတြင္း မည္သည့္ လမ္းတြင္မွ ကင္းခြန္ နယ္ေက်ာ္ခြန္ စသည့္ တစံုတရာမွ် ေကာက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထပ္မံ ေၾကညာ၍ ေကာက္ခံၿမဲ အခြန္အေကာက္မ်ားကို အၿပီးတိုင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ မႏၩေလး အေရာက္ လက္ဖက္ခ်ယူ ေရာင္းဝယ္ၾကသည့္ ရွမ္း ပေလာင္ ကုန္သည္တို႔သည္ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ သီေပါေစာ္ဘြား၏ အခြန္အတုတ္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မွ ကင္းလြတ္ၾကသည္။ ျပင္ဦးလြင္ - လာ႐ိႈး အစိုးရ လမ္းေဖာက္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္လည္း ေတာင္ပိုင္နယ္မွ လက္ဖက္မ်ားကို ေရွးကထက္ ပိုမို လြယ္ကူစြာ ခ်ယူ ေရာင္းဝယ္ ႏိုင္လာၾကသည္။ ႏြားဝန္တင္မ်ား သာမက ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္လည္း သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္လည္ ျခံဳငံု တင္ျပရေသာ္ လက္ဖက္သည္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားတို႔ အတြက္ အဓိက စားသံုးကုန္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါ အရာေရာက္လွေသာ စားသံုးကုန္ တခု ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔က လက္ဖက္ေတာ္ဟု ေခၚသည့္ ေတာင္ပိုင္နယ္သည္ လက္ဖက္ အမ်ားဆံုး ထြက္ရာ ေဒသ ျဖစ္သည္။ လက္ဖက္ကို စိုက္ပ်ိဳးရာ ေဒသကို စြဲ၍ အတြင္းေတာင္၊ အျပင္ေတာင္ဟု အေကာင္းအည့ံ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခား ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏမွာ မေသးခဲ့ေခ်။ လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚမွ ျမန္မာ ဘုရင္ အစိုးရသည္ ႏွစ္စဥ္ အခြန္အေကာက္ ၇ သိန္းခန္႔ ရခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ လက္ထက္ လက္ဖက္ ေရာင္းဝယ္ေရး အေပၚ အေကာက္အခြန္ မရွိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္း ပေလာင္ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ နယ္ရွင္ ေစာ္ဘြား ၿမိဳ႕စားတို႔ႏွင့္ ကုန္သည္ ပြဲစားႀကီးတို႔၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အၫြန္႔ခူးမႈကို ဆက္လက္ ခံၾကရသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ လက္ဖက္ကို မႏၩေလးသို႔ အေရာက္ ႏြားဝန္တင္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူၾကရာ လမ္းခရီးတြင္ သီေပါနယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရ၍ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက ေကာက္ယူသည့္ ကင္းခြန္၊ နယ္ေက်ာ္ခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ ၾကရသည္။ ေတာင္ပိုင္နယ္မွ ႏွစ္စဥ္ လက္ဖက္ ပိႆာ တသန္းခန္႔ ထြက္၍ ပိႆာ ကိုးသိန္းခန္႔ ထုတ္ေရာင္းသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ လမ္းခရီး မေျဖာင့္ျဖဴး မေအးခ်မ္းသည့္ ၁၈၈၆ ႏွင့္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းက ေတာင္ပိုင္နယ္တြင္ လက္ဖက္စို ပိႆာ ၁ဝဝ ကို ငါးက်ပ္ေစ်းႏွင့္ပင္ ဝယ္ယူသူ မရွိခဲ့ေခ်။ ၁၈၈၉-၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္မူ အႏုတ္အသိမ္း မ်ား၍ လက္ဖက္စို ေစ်းမ်ား ပိႆာ တရာလွ်င္ ၁၅ က်ပ္မွ ၂၅ က်ပ္ထိ ျဖစ္လာသည္။ လက္ဖက္ေျခာက္ ေစ်းမွာလည္း ႏွစ္ဆ တက္၍ ၅ဝ က်ပ္မွ ၁ဝဝ က်ပ္ အထိ ရသည္။ လက္ဖက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ ေတာင္ပိုင္နယ္၏ ဝင္ေငြမွာ ၁၈၉ဝ-၉၁ ခုႏွစ္က တသိန္း ကိုးေသာင္း ေက်ာ္ခဲ့သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားသည္ ၁၈၈၉-၉ဝ ခုႏွစ္က လက္ဖက္ခင္းမ်ားမွ အခြန္ေတာ္ေငြ ၁၃,၁၄ဝ က်ပ္ရသည္။ လက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ ေတာင္ပိုင္နယ္သို႔ လက္ဖက္ အဝယ္ သြားရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြကို မယူဘဲ ဆန္ကို ယူသြားေလ့ ရွိၾကသည္။ ခရီး တေခါက္လွ်င္ အရပ္ရပ္ စရိတ္ ႏုတ္ၿပီးေနာက္ အသားတင္ အျမတ္ ၃ဝ ရာႏႈန္းမွ ၅ဝ ရာႏႈန္း အထိ ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၧဲႏြား ေရာဂါ ထူေျပာသျဖင့္ ဝန္တင္ႏြား ပ်က္စီး ဆံုးပါးျခင္း ရွိခဲ့လွ်င္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ရွမ္းလက္ဖက္ ကုန္သည္တို႔သည္ မႏၩေလး၌ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္း၊ သီေပါ ေစာ္ဘြားဝိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုန္သည္ ပြဲစားတို႔၏ ဝိုင္းမ်ား၌ စခန္းခ် တည္းခိုၾကသည္။ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းတြင္ ဝန္တင္ႏြား တေကာင္လွ်င္ ၄ ပဲက် အေကာက္ ယူသည္မွ အပ ရွမ္းကုန္သည္တို႔ အတြက္ မည္သို႔မွ် ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဝင္စြက္ျခင္း မရွိေခ်။ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ ဝိုင္းတြင္ ေစာ္ဘြားႀကီးက ခန္႔ထားေသာ အမူထမ္း ၂၅ ေယာက္ခန္႔ ရွိသည္။ လက္ဖက္ ေရာင္းခ်ေရးကို အကူအညီ ေပးသည္ သာမက အျပန္ကုန္ ဝယ္ယူရာ၌လည္း ကူညီသည္။ ယင္းသို႔ ကူညီသည့္ အတြက္ အေကာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ယူသည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားဝိုင္းက ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဝိုင္းကဲ့သို႔ အသံုးခ်၍ အျမတ္ထုတ္ ေနသျဖင့္ ျမဴနီစီပယ္ဝိုင္းကို ၁၈၉ဝ ျပည့္တြင္ အစိုးရက ပိတ္ထားလိုက္သည္။ သီေပါ ေစာ္ဘြားသည္ မႏၩေလး၌ ရွမ္းဝိုင္း ဖြင့္ထားသည့္ အတြက္ ၁၈၈၉-၉ဝ ျပည့္ႏွစ္က ပြဲေကာက္ ၃၅,ဝ၄၄ က်ပ္ ရသည္။ သီေပါဝိုင္း၌ စခန္း မခ်ေသာ ကုန္သည္တို႔ကို သီေပါေစာ္ဘြားက အျပန္တြင္ နယ္ေက်ာ္ခြန္ ႏွစ္ဆ ေကာက္ယူသည္။ ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီး၏ အေကာက္အစားမ်ား အေၾကာင္းကို ၁၈၈၇ ခု အတြင္း အစိုးရ ပစၥည္းမ်ား လား႐ိႈးသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္တြင္မွ စတင္ သိၾကသည္။ အစိုးရ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္သည့္ ဝန္တင္ ႏြားမ်ားအေပၚ အေကာက္ မယူရန္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႀကီးက သေဘာတူသျဖင့္ အစိုးရက ေက်နပ္ ေနခဲ့သည္။ ျပင္ဦးလြင္ - လား႐ိႈး အစိုးရလမ္း ေဖာက္ၿပီးေသာ အခါမူကား အစိုးရ လမ္းေပၚတြင္ သီေပါေစာ္ဘြားက ကင္းစခန္းမ်ား ထား၍ အေကာက္ယူသည္ကို ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္မ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီေပါေစာ္ဘြားသည္ ၁၈၉၂ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ အစျပဳ၍ ျပင္ဦးလြင္ - လား႐ႈိး လမ္းေပၚ၌ ကင္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္စဲရသည္။ ၁၈၉၃ ခု၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က စ၍ သီေပါ တနယ္လံုး အတြင္း မည္သည့္ ကင္း အေကာက္အစားမွ် မေကာက္ မခံေတာ့ဘဲ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။ လက္ဖက္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးသည္ ၁၈၉၁ ခုမွ စ၍ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အေပၚ မူတည္ကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ေလသည္။

မၾကန္
[ႏိုင္ငံသမိုင္း သုေတသန စာေစာင္၊ အမွတ္ ၃၊ ၁၉၇၉]

ေအာက္ေျခမွတ္စု။

၁။ ပုရပိုက္ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ကို ပိႆခ်ိန္ႏွင့္ ေဖာ္ျပ၍ လက္ဖက္စိုကို တင္ႏွင့္ ေဖာ္ျပသည္။ လက္ဖက္တင္ေရ ၁၈,ဝဝဝ ဟု ေဖာ္ျပသည္။ တတင္ ဆုိသည္မွာ ႏြား တေကာင္တင္ ဝန္ကို ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏြားတေကာင္၏ ေက်ာက္ကုန္းတြင္ ဘယ္ညာ ခြာ၍ လက္ဖက္ပို ၂ လံုး တင္ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတင္သည္ ပို ၂ လံုး၊ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ပိႆာ ၆ဝ ခန္႔ ရွိသည္။ လက္ဖက္ တင္ေရ ၁၈,ဝဝဝ သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁,ဝ၈ဝ,ဝဝဝ ပိႆာ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၂။ တပိႆာလွ်င္ ငါးမူးေဈးခန္႔ ရွိသည္။

၃။ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕စားေဟာင္း ဆုိသူသည္ ၿမိဳ႕စား အမည္ခံေသာ္လည္း အစစ္အမွန္ မဟုတ္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက ထိုသူသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေစာ္ဘြားမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စာမ်ား ေရး၍ အထက္ျမန္မာျပည္ အတြင္းဝန္ႀကီးထံ ေပးပို႔ခဲ့သျဖင့္ အ႐ႈပ္အေထြး အယွက္အတင္ မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။
▪ - ¤ - ▪


ျမန္မာ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအဖြဲ႕

နည္းပညာႏွင့္ ျမန္မာ့ ကြန္ရက္ ေမာ္ကြန္းတိုက္

စာေပ၊ သတင္းနည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္

၁၀၀၄၂၀၀၉ဒိုင္ယာရီ

Photobucket
google download

mediafire download

\ျပည္တြင္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္သတင္းအေမွာင္က်ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။


သၾကၤန္ နဂၢတစ္ ပံုရိပ္မ်ားရဲ႕ ဟိုမွာဘက္


ၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္း
ေသာၾကာေန႔၊ ဧၿပီလ 10 2009 14:44 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
သေျပခက္နဲ႔ ေရပက္ေလာင္းၾကတဲ့ သၾကၤန္ မဟုတ္ေတာ့တာ ၾကာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ သၾကၤန္ဟာ သူ႔ရဲ႕ နဂို သဘာဝကေန ခြဲထြက္လာခဲ့တာ အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္က သၾကၤန္ကို ၾကံဳခဲ့သူတေယာက္သာ အခု သၾကၤန္ကို ျပန္ၾကံဳျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမွ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ ျမန္လွတဲ့ ရန္ကုန္သၾကၤန္ကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တျခားေနရာေတြမွာေတာ့ သၾကၤန္ဟာ ရန္ကုန္ေလာက္ အေျပာင္းအလဲ မရွိလွတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလမ္းကို သၾကၤန္ကာလ အတြင္းသာ ေရာက္ရွိသြားမယ္ဆိုရင္ တျခား ၿဂိဳဟ္ကမာၻတခုကို ေရာက္ရွိသြားတယ္လို ့ထင္ရေလာက္ေအာင္ကို ဆန္းျပားမႈေတြကို တသီၾကီး ေတြ႔မွာပါ။အင္းလ်ားလမ္းထဲကို စဝင္လိုက္တယ္ ဆိုကတည္းက ကားတန္းရွည္ၾကီးေနာက္မွာ တအိအိနဲ႔ ေရြ႔ေနရၿပီး ဟိုဘက္ ျပည္လမ္းကို ေရာက္ဖို႔ တမနက္ကုန္ သြားရတယ္။ ဒါေတာင္ အသြားအျပန္ ႏွစ္ဖက္ရွိတဲ့ ယာဥ္ေၾကာဟာ သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ တဖက္ထဲသာ ရွိေတာ့တာ မို႔လို႔ပါ။ လမ္းရဲ႕တဖက္ အင္လ်ားကန္ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ မ႑ပ္ေတြ အစီအရီ။ အဲဒီ မ႑ပ္ေတြ ေပၚမွာေတာ့ ဘီယာဗူးေတြကို ကိုင္ၿပီး ကခုန္ေနသူေတြ။ အဲဒီသူေတြက လႊင့္ပစ္လိုက္တဲ့ အရက္ပုလင္းခြံ၊ ဘီယာဗူးခြံေတြကို ေရစီးထဲ ေမ်ာပါမသြားရေအာင္ ကားၾကိဳကားၾကားထဲကေန လိုက္ေကာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ ဘဝကေတာ့ မ႑ပ္ေပၚက လူေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ေပါ့။ ဆာလာအိတ္ၾကီးကို ေက်ာမွာ ပိုးၿပီး ဘီယာဗူးခြံေတြ၊ အရက္ပုလင္းခြံေတြကို လိုက္ေကာက္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ တေယာက္ကေတာ့ “သားသူငယ္ခ်င္း ဟိုမ႑ပ္ေအာက္မွာ ဘီယာဗူးခြံ လိုက္ေကာက္တာ ရဲက ဖမ္းသြားတယ္။ ဒီမ႑ပ္နားကို မလာရဘူးတဲ့။ လာေကာက္ရင္ မင္းတို႔ကို အင္းစိန္ ပို႔ပစ္လိုက္လို႔ ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ကေလးငယ္ေလးက VIP မ႑ပ္လို႔ ေခၚတဲ့ လူၾကီးသားသမီးေတြ ပက္တဲ့ မ႑ပ္နားမွာ ဘီယာဗူးခြံေတြ၊ ပုလင္းခြံေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေပမယ့္ လိုက္ေကာက္လို႔ မရတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို ညည္းတြားၿပီး ေျပာပါတယ္။ အင္းလ်ားလမ္းတဝိုက္မွာ ခံုကေလးေတြ ခ်ၿပီး သၾကၤန္ကာလအတြင္း ဘီယာ၊ အရက္နဲ႔ အျမည္းစားလို႔ရတဲ့ ဆတ္သားေျခာက္ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္တဆိုင္ကို ေရာက္ေတာ့ ျမန္မာဘီယာတလံုးကို ေပါက္ေစ်းထက္ သံုးဆေလာက္ တင္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ “က်မတို႔က ရဲကို လိုင္းေၾကး တေန႔ တေသာင္းနဲ႔ ဂရန္း ႏွစ္ပုလင္း ေပးရတယ္။ မေပးတဲ့ ဆိုင္ေတြဆို စီမံခ်က္နဲ႔ ဖမ္းၿပီး ကမာရြတ္ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္ထားတာ အကို သြားၾကည့္ပါလား။ အခ်ဳပ္ခန္းေတာင္ ျပည့္ေနလို႔” လို႔ ဆိုသျဖင့္ က်ေနာ္လည္း ျမန္မာဘီယာတပုလင္းကို ေရစိုေနတဲ့ တေထာင္တန္ သံုးရြက္ ထုတ္ေပးၿပီး အျမန္လစ္လာခဲ့ရတယ္။ မေတာ္လို႔ ေရာင္းသူေရာ၊ ဝယ္သူပါ ဖမ္းေနမွ မခက္ေခ်ဘူးလား။ မ႑ပ္ေပၚ က်ေနာ္ ျပန္တက္သြားေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက ေန႔လယ္ ဘယ္မွာ နားမလဲလို႔ ေမးေတာ့ “ဒီေန႔ ကန္ေဘာင္ဘက္ မသြားေတာ့ဘူး။ မ႑ပ္မွာပဲ နားေတာ့မယ္” ဆိုတဲ့ အေျဖကို သူက “ေအာ္ - မင္းက ေဘ့(စ္)မန္႔က အခန္းေတာင္ ယူထားလိုက္ၿပီကိုး။ တယ္ပိုင္တာပဲ” လို႔ ေျပာလာတယ္။ သူ႔စကားကို က်ေနာ္ မရွင္းသျဖင့္ ျပန္ေမးရာ သူက ''ေအာ္ - မင္းကလည္း ဘာမွ မသိသလို အထာေလးနဲ႔ေပါ့” လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က သူ ေျပာေနတဲ့ စကားေတြကို တကယ္ မသိသျဖင့္ ေနာက္မွ တကယ္မသိေၾကာင္း ေျပာၿပီး၊ ေမးၾကည့္ရာ သူ ေျပာျပတဲ့ ေဘ့(စ္)မန္႔ ဆိုတာက ေရပက္စင္ မ႑ပ္ေအာက္ဘက္ရွိ အခန္းေတြကို ေခၚေၾကာင္း သိလို္က္ရတယ္။ မ႑ပ္ေသးေတြမွာ အဲဒီ ေဘ့(စ္)မန္႔ မပါဝင္ေပမယ့္ မ႑ပ္ၾကီးေတြနဲ႔ ဗီအိုင္ပီ မ႑ပ္တိုင္း လိုလိုတြင္ အဲဒီ ေဘ့(စ္)မန္႔ဆိုတဲ့ အခန္းေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ သိလိုက္ရတယ္။ မနက္ခင္း မ႑ပ္ေပၚမွာ ေကာင္မေလး တေယာက္ေယာက္နဲ႔ အဆင္ေျပသြားခဲ့ရင္ ခဏတျဖဳတ္ အဲဒီမွာ ကြန္းခိုလို႔ ရတယ္ေလ။ တခါတေလက်ေတာ့ အဲဒီ အခန္းေတြဟာ ခဏတာအတြက္ လက္မွတ္ တေစာင္ရဲ႕ တေန႔တာေၾကးေလာက္ ေပးရတာ ရွိသလို၊ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မ႑ပ္ရွင္ရဲ႕ စပယ္ရွယ္ ဂတ္(စ) - အထူးဧည့္သည္ေတြ အတြက္သာလို႔ ဆိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မ႑ပ္က ဒီလို အခန္းေတြက်ေတာ့ အဲယားကြန္းေတာင္ တပ္ေပးထားေၾကာင္း က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းက ေျပာပါတယ္။ ေနာက္မွ သိလိုက္ရတာကေတာ့ ဒီအခန္းေတြမွာ နားၾကသူေတြဟာ အတီး၊ ၾကယ္သီးလို႔ အမည္ဝွက္နဲ႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ စိတ္ၾကြေဆးဝါးေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ ေနရာတခု ျဖစ္မွန္းလည္း သိလိုက္ရတယ္။ အခုလို သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ ေငြကို ေရလိုသံုးၿပီး ေပ်ာ္ပါးႏိုင္သူေတြ ရွိေပမယ့္ အဲဒီ ပံုရိပ္ေတြရဲ႕ ဟိုမွာဘက္မွာေတာ့ သၾကၤန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္ ျမႇင့္တင္ထားတဲ့ လိုင္းကားေစ်းေတြေၾကာင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္မွာေနတဲ့ မိခင္တေယာက္က “ကေလးေတြကို ၿမိဳ႕ထဲက မ႑ပ္ေတြ လိုက္ျပခ်င္တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ ကားခက ဘယ္စီးစီး တေယာက္ ၅ဝဝ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ သြားႏိုင္ေတာ့မလဲ” လို႔ သူ႔ရဲ႕ ညည္းတြားသံ ေနာက္မွာ က်ေနာ္ ေတြးမိတာက ၁ဝ ေပ ပတ္လည္ေလာက္သာ က်ယ္ဝန္းတဲ့ အခန္းက်ဥ္းေလးေတြထဲ သံတိုင္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သၾကၤန္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိ ေပ်ာ္စရာ ဆိုတာလည္း နတၳိနဲ႔ ႏွစ္ေဟာင္းေတြကို ကုန္ဆံုးေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကိုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သၾကၤန္ဆိုတာ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕အတြက္သာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းၿပီး၊ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာထက္ နာၾကည္းစရာေကာင္းတဲ့ သၾကၤန္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ျဖစ္ေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလံုး ႏွစ္သစ္ မဂၤလာမွာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။