Monday, July 27, 2009

သန္းေရႊနွင့္အႏၵိယသမၼတေတြ႕ဆံုသည့္မွတ္တမ္း(ျမန္မာျပန္)

Gen Than Shwe and India President Meeting 2006 March

နအဖ၏၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးတည္ရာလမ္း


ညီညီခ်မ္း

ဇူလုိင္၂၇၊၂၀၀၉။

အခ်ိန္သည္ ၿငိမ္မေန။ အစဥ္အၿမဲ ျဖစ္ေပၚ ေပ်ာက္ကြယ္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္သည္ မၾကာမီ ကုန္ဆုံး သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သလုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သည္လည္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နီးကပ္လာေနၿပီ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ န အ ဖ စစ္အစုိးရကလည္း လာမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ဆုိင္းျပင္းေနသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အျမင္သေဘာထား အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚ ၾကားေယာင္ေန ရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အသိပင္။

န အ ဖ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထြက္ေပၚလာေနသည့္ အျမင္သဘာထားမ်ားကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္လွ်င္ အဓိက အင္အားစု ႏွစ္ခုကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပထမ အင္အားစုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ ပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခား ဒုတိယ အင္အားစုတြင္ အေရြးမခံ ေရွာင္ၾကဥ္လုိၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပဳိင္လုိသည့္ ပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေပးလာသည့္ အေျခအေနအေပၚ အသုံးခ်ၿပီး လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြား မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒီေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ မတူကြဲျပားသည့္ အျခားအုပ္စု တခုမွာ န အ ဖ စစ္အစုိးရ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္အေပၚ တစုံတရာ မေျပာင္းလဲေပးဘဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္းတုိင္း တုိက္ခတ္စဥ္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူ တစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ကာလႏွင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနစဥ္ ကူညီကယ္ဆယ္ရန္ လ်စ္လွ်ဴရႈခဲ့သည့္အျပင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေထာက္ခံရန္ ဆႏၵခံယူပြဲ အတင္းအၾကပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ န အ ဖ စစ္အစုိးရ အေကာင္အထည္ေဖၚေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ မႏွစ္သက္သည့္ အုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ျဖစ္ရွိေနသည့္ အေျခအေနအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ေပးဆပ္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္မွ သာလွ်င္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ လက္ရွိ န အ ဖ စစ္အစုိးရမွ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိလာသည္။

န အ ဖ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၁) ျပည္ေထာင္စုအေျခခံ ပုဒ္မ ၆ (စ) တြင္ “အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္တပ္မေတာ္ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ဆုိသည့္အခ်က္” ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္မ်ားသာမက က်န္သည့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိပါ ခ်ဳပ္ကုိင္သြားမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

အခန္း (၂) ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ကုိ ေလ့လာရတြင္ ျပည္နယ္ ခုႏွစ္ခု၊ ေဒသခုႏွစ္ခုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေဒသႀကီးဟူ၍ ရွိသည္။ ျပည္နယ္တြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကုိ ေဖၚျပထား သျဖင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည္ဟု အသြင္သ႑ာန္အားျဖင့္ ဆုိႏုိင္သည္္။ သုိ႔ေသာ္ ဗမာျပည္နယ္ ဟူ၍ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိိေပ။ ဤဒီမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသားကုိ ကုိယ္စားျပဳမည့္ နယ္ေျမေဒသ အတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ေကာင္းပါၿပီး ဗမာျပည္နယ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း (သုိ႔) မေဖၚျပထားသျဖင့္ ေဒသ ၇ ခုအား ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္ ဆုိပါစုိ႔။ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေဒသႀကီး ၇ ခုကုိ ဗမာတုိင္းရင္းသားအား ကုိယ္စားျပဳသည္ဆုိလွ်င္ မွ်တမႈ ရွိႏုိင္ပါမည္လား ဟူ၍ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗမာတုိင္းရင္းသား မ်ားအတြက္ ၇ ပုံ၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ၁ ပုံ ျဖစ္ေနသည္။) မွ်တမႈ မရွိလွ်င္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ န အ ဖ ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္နည္း။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္စုမၿပဳိကြဲေရးကုိ အမွန္တကယ္ လုိလားေသာ္ ဗမာ ျပည္နယ္လည္း ရွိသင့္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေဒသႀကီးမ်ားကုိ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားအား ကုိယ္စားျပဳသည္ဟုလည္း ဆုိရန္ခက္ေနျပန္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ေရးဆြဲရာတြင္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မပါ၀င္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံတြင္ ပုိမုိ ထင္ရွားေစသည့္ အခ်က္တခုမွာ ေဒသႀကီး ၇ ခုအျပင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဟူ၍ ရွိေနျပန္သည္။ ဒါ့အျပင္ အပုိဒ္ ၅၀ (ခ) တြင္ေဖၚျပထားခ်က္အရ “ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ စီမံခခြဲေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိ႔တြင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေန ျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ သမၼတ ၏ တုိက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။” ဤအခ်က္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႀကီးမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ သတ္မွတ္ ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး သမၼတ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ အခ်ိန္မေရြး ေရာက္ရွိသြားႏုိင္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ ပုဒ္မ ၅၀ (ခ) အရ ဆုိရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ တရားစီရင္ေရးအာဏာ လုံး၀မရွိေတာ့ဘဲ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရး (Fundamental Rights) ျဖစ္သည့္ စာေပသင္ၾကားခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျမွင့္တင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မရွိသည္မွာ အထင္အရွား ေဖၚျပေနျပန္ ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပုံ၏ အခန္း (၁၀) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ပုဒ္မ ၁၀၆ (က) လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္ႏွင့္ (ခ) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖၚျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ခ) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ အားေပးအားေျမွာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကုိ ဆန္႔က်င္လွ်င္ မည္သည့္ ပုဂၢဳိလ္ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒ သတ္မွတ္ၿပီး မတရားအသင္း ေၾကျငာႏုိင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မ ၄၀၇ (ဂ) အရ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ဘာသာေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံမွ ေငြ (သုိ႔) အျခား အေထာက္အပံ့မ်ား လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ (ဃ) ဘာသာေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈလုပ္ပါက မတရား အသင္းမွ ေၾကျငာႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၄၀၇ ကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ (၄၀၆) မွ ေဖၚျပထားသည့္ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္တုိ႔သည္ အဓိပၸါယ္ မရွိေတာ့ေပ။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ Process အတြင္း လက္ရွိ န အ ဖ အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးကုိလည္း အနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေက်ာ္လႊား၍ မရႏုိင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ က႑တခုျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ တေပါင္းတစည္း လြတ္လပ္ေရးရရန္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သာမခ်ဳပ္ ဆုိႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မျဖစ္ႏုိင္တာက ပုိမ်ားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအား လြတ္လပ္ေရး ေပးရာတြင္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔ ေဒသကုိ ခြဲထားလုိသည္။ ေျမျပန္႔ေဒသအား မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရး ေပးရေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒကုိ ၎တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထိန္းထားလုိသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းသည္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ ျပည္ေထာင္စုကုိ စုစည္းလုိျခင္း၏ ပထမ သာဓက ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အတြက္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ အဆက္ဆက္အား ေတာ္လွန္ခဲ့ရသည္မွာ အမွန္ပင္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္အစုိးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းရာတြင္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနရာမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မၿပဳိကြဲေရးတုိ႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရးကုိ အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သုံးပြဲဆုိင္ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢမွလည္း ေထာက္ခံခဲ့ည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အျဖစ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ပူးေပါင္းလုိသည့္ ဆႏၵကုိ ေက်ာ္လႊား၍ မရသလုို ဗမာတုိင္းရင္းသားတုိ႔ စြန္႔စားမႈကုိလည္း ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေပ။ အေၾကာင္းမွာ ဗမာတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အဂၤလိပ္ နန္းရင္း၀န္ မစၥတာ အက္တလီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆုိေဆြးေႏြးရာတြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ အလားတူ မ်က္ေမွာက္တြင္လည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံအေရးကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းရင္းသားတုိ႔အေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အျပင္ မယ္သေရာထာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိစစ္အစုိးရကား ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ပါ။ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသား အေျခစုိက္ရာ ေဒသမ်ားကုိ စစ္တပ္တုိးခ်ဲ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ကာ တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားမီးမ်ားအား အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္အထိ ရွိခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၎တုိ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ဖိအားေပးေနသည္။ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း တပ္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ျဖစ္သြားလွ်င္ ၎တုိ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိဟု စုိးရိမ္၍ န အ ဖ ၏ ကမ္းလွန္းခ်က္ကုိ လက္မခံလုိၾက။ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ေလာက္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိသည္ န အ ဖ အစုိးရသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိပင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ၀န္မေလး။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းၫွဥ္းပန္းရာတြင္ ေဘးငရဲမေၾကာက္၊ ေနာက္ဆုံး ေသြးေသာက္ရဲေဘာ္ျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ကုိေတာင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် လုိက္ေသးသည္။ ဤဒီမွာ အပစ္အခတ္ရပ္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ န အ ဖ စစ္အစုိးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တစိတ္တပုိင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ကုိ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာႏွင့္ ေဖၚျပရမယ္ဆုိလွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေျခခံ သေဘာတရားသည္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအားလုံး၏ လြတ္လပ္စြာ စည္းရုံးခြင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ စသည့္မူမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ စုိင္းေဆထင္၊ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ႏုိင္ယကၡႏွင့္ ႏုိင္ဆီဂကူ၊ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေခါင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ မင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ ၈၈ မ်ုဳိးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိပင္ အမႈထြင္ၿပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ရန္ ႀကံစည္ေနသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္မွာ အထင္အရွားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္သည္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာတရား ျဖစ္သည္။ ဒီအခ်က္အား ထင္သာျမင္သာရန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသည္ကုိပင္ ဗုဒၵဘာဘာကုိ ၾကည္ညဳိ ေလးစားသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ ေထာင္းသြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္း ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိ ျပည္သူလူအား အထင္အရွားျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခု ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ သုံးသပ္ရင္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီေရးကုိ ဦးတည္ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမျမင္၊ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္လည္းမဟုတ္၊ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္လည္း ေသြဖီေနသည္ကုိ အထင္အရွား ျပေနၿပီျဖစ္၍ ဤေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပါ၀င္သင့္သည္ မသင့္သည္ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ မွန္ကန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖၚမွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးခ်စ္ရာ ေရာက္ေပသည္။

ညီညီခ်မ္း

http://www.kaowao.org/b/index.php

27JULY ဒိုင္ယာရီ

ျပည္တြင္းျဖစ္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိမ်ား ေပါမ်ားေန
၀ီရ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉

ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖမ္းယူ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ညစ္ညမ္းဗီဒီယုိအေခြမ်ား လူငယ္မ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ေစ်းကြက္တြင္း ေရာင္းအားေကာင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတုိ႔၌ ႐ုိက္ကူးထားသည္ကုိ မသိရေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း လမ္းေဘးရွိ ခုိးကူးေခြ ေရာင္းခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္ဟု ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာတဦးကေျပာသည္။

၎က “ေက်ာင္းသားတဦးရဲ႕ MP4 တလုံးကုိ သိမ္းမိၿပီး ၾကည့္ေတာ့မွ ဒီျပည္တြင္းမွာ႐ုိက္တဲ့ ညစ္ညမ္းေခြေတြ ရွိမွန္းသိတာ။ ဒါနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲသြားရင္း စုံစမ္းၾကည့္တာ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းထဲက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ေဘးဝဲယာ လမ္းေဘး အေခြေရာင္း တဲ့သူေတြဆီမွာ ေမးဝယ္လုိ႔ရတယ္။ ဒီအေနာ္ရထာလမ္းဆုိရင္ လမ္း (၃၀) ေထာင့္ကေန ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းေထာင့္အထိ ဒီဗီဒီႏုိင္း ေခြေရာင္းတဲ့ လမ္းေဘးက လူေတြမွာ ရႏုိင္တယ္။ ခုိးကူးဗီစီဒီသီခ်င္းေခြေတြက (၄၀၀၊ ၅၀၀) ပဲ ေပးရတာကို အဲဒီညစ္ညမ္းေခြေတြက်ေတာ့ က်ပ္ (၁,၀၀၀) နဲ႔ (၁,၂၀၀) ၾကား ေရာင္းေနတာ။ မ်က္ႏွာဖုံးလုိလုိ အျဖဴအမဲပုံေတြကုိ စီဒီအိတ္ ခ်ပ္ေတြထဲမွာ အရင္ေရြးခုိင္းတယ္။ ကုိယ္ႀကဳိက္တဲ့ကားကုိ ျပလုိက္၊ စီဒီေခြကုိ ထုတ္ေပးတယ္” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

IPod၊ MP4 သုိ႔ တုိက္႐ုိက္ကူးသြားႏိုင္ရန္ အဆုိပါညစ္ညမ္းေခြ ေရာင္းခ်သူအခ်ဳိ႕တြင္ ကြန္ပ်ဴတာလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
IPod၊ MP3၊ MP4 ကဲ့သုိ႔ ေခတ္ေပၚပစၥည္းအေသးစားမ်ားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူအသုံးခ်ႏုိင္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္ အမ်ားစုမွာ မအပ္စပ္သည့္ အျခင္းအရာမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ သယ္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အဆုိပါေက်ာင္းဆရာက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာမည္ႀကီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအဆုိရွင္တဦးႏွင့္ ႐ုပ္ခ်င္းဆင္ေသာ မိန္းကေလးတဦးျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ညစ္ညမ္းေခြမွာ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း အဆုိပါျပည္တြင္းျဖစ္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တေစာင္မွ လူငယ္သတင္းေထာက္တဦးက ေျပာသည္။

လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ား တြင္က်ယ္စြာ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း အာဏာပုိင္တုိ႔က ဖမ္းဆီးအေရးယူသည္ကို မၾကားမိေသးေၾကာင္း ထုိလူငယ္က ေျပာသည္။

၎က “အေခြေတြအမ်ားစုက ေယာက်္ားေတြက ခုိး႐ုိက္ထားၾကတာ။ ညအိပ္တဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး ကင္မရာဝွက္နဲ႔ ခုိး႐ုိက္ထားၾကတာ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒီေယာက်္ားေတြက ေက်ာေပးထားတာေတြပဲ မ်ားတယ္။ မ်က္ႏွာပါ ေနရင္လည္း သူတုိ႔က screen ကုိ spot အစက္ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာ။ မိန္းကေလးကုိေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ။ အမ်ားစုက ဟုိမင္းသမီးနဲ႔ တူေနသလုိလုိ၊ ဒီေမာ္ဒယ္မိန္းကေလးနဲ႔ ဆင္ေနသလုိလုိ ေစ်းေကာင္းေရာင္းလုိ႔ရေအာင္ လုိက္ျဖန္႔ေနၾကတာ” ဟု လူငယ္သတင္းေထာက္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားသည္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ Home Made ေခၚ ကိုယ္တုိင္႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ခ်က္မ်ားထက္ ပုိမိုသပ္ရပ္ေကာင္းမြန္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ညစ္ညမ္းေခြ ႐ုိက္ကူျခင္းအျပင္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းပါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဥပေဒ (၃) ခု၊ ဗီဒီယုိ အက္ဥပေဒ (၃) ခုနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အသေရဖ်က္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူျခင္းအျပင္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕နယ္တရားသူႀကီးတဦးက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ညစ္ညမ္းေခြမ်ားအပါအဝင္ ခုိးကူးေခြမ်ားအား လမ္းေဘးမ်ားတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားကို အဖမ္းအဆီးမရိွသည့္အတြက္ ၎တို႔ေနာက္ကြယ္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက သံသယရိွေနၾကသည္။

ၿမိဳ႕ခံတဦးက “ဥပမာ ေရႊတိဂုံဘုရား ေျမာက္ဘက္မုခ္ကေန လင့္လမ္းမွတ္တုိင္ ကုန္းအဆင္း ျဖတ္လမ္းမွာ စစ္တပ္ပုိင္ေျမရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေရႊကုကၠဳိင္း အရက္ျဖဴဆုိင္ ဖြင့္ထားတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ဖြင့္ထားတာ။ ည (၈) နာရီဆုိရင္ အဲဒီညစ္ညမ္းေခြေတြ ကုိ စဖြင့္ၿပီ။ အရက္လာေသာက္တဲ့သူေတြကုိ ဆြဲေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ ဖြင့္ထားတာ။ ေနာက္တခုက မဂၤလာေစ်းအေပၚထပ္က ညပုိင္းမွာ လုပ္စားေနတဲ့ မိန္းကေလးေတြဆီကေန အက်ႌေကာ္လံကတုံးနဲ႔ စသုံးလုံးက ဆုိလား၊ စစ္ေထာက္က ဆုိလားေတြက တေယာက္ကုိ (၁,၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ပုိက္ဆံေကာက္ေနတယ္။ အလုပ္ရလုိ႔ ဆင္းလာတဲ့ မိန္းကေလးတုိင္းက အဲဒီေၾကးအတြက္ ေပးေနရတာ။ မိန္းကေလးေတြက လူရွာလုိ႔ရရင္ ရတာက (၁) ေသာင္းခြဲကေန (၂) ေသာင္းေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ပန္းဆိုးတန္းလမ္းထဲက လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္လည္း အဝါေရာင္ စကၠဴၾကမ္းျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထားသည့္ ညစ္ညမ္းဇာတ္လမ္း ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ စာအုပ္ေပါင္းစုံ ေရာင္းခ်ေနၿပီး က်သင့္ေငြမွာ က်ပ္ (၆၀၀) ဝန္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ႀကဲ
မင္းႏိုင္သူ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈပါ စြပ္စြဲခံမ်ားအတြက္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲရက္ေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆုိစာ မ်ား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ ယေန႔ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လူစည္ကားရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမေတာ္သံေစ်း၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်း၊ မဂၤလာေစ်း၊ ယုဇနပလာဇာႏွင့္ လွည္းတန္း တုိ႔တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (GW) အဖြဲ႔၀င္မ်ား က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆုိစာမ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“နအဖစစ္အစုိးရဟာ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ တရားစြဲဆုိထားတာကုိ လူေတြ ပုိမုိသိျမင္ လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ တက္ႂကြေနေစဖုိ႔ ဒီလုိ လက္ကမ္းစာေစာင္ျဖန္႔ေ၀မႈကို လုပ္ခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔လုိ လူငယ္ေတြ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ႏႈိးၾကားေနေစဖုိ႔ပါ” ဟု မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (GW) မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကုိလင္းရန္ႏုိင္က ေျပာသည္။

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အစည္းအ႐ုံးမွ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ FREE BURMA၊ FREE AUNG SAN SU KYI ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဆုိေသာ စာသားမ်ားေရးသားထားၿပီး ကားမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားမွ ႀကဲခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။


ဗမာစစ္အစုိးရနဲ႔ ဖူးခက္အာဆီယံအစည္းအေ၀း

ဦးေအာင္ခင္
၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ (၂၀) ရက္ေန႔က (၂၃) ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္မွာ ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ က်င္းပေနက် (၄၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းနဲ႔ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ARF အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အမႈထမ္းေတြကေတာ့ ဇူလုိင္ (၁၇) ရက္ကတည္းက လာေရာက္ျပင္ဆင္ၾကရတယ္။ အစည္းအေ၀းေပါင္း (၁၉) ခု ရွိတယ္ဆုိပဲ။ အာဆီယံအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတုိင္း ျမန္မာ့ကိစၥ ဘယ္လုိကုိယ္တြယ္မလဲဆုိတာကုိ ‘သတင္းေလာက’ က စိတ္၀င္စားတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာ ဖူးခက္မွာ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပေတာ့လည္း ဒီလုိျဖစ္ဦးမွာပဲ။

အစည္းအေ၀းေတြလုပ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာဟာ အာဆီယံထုံးစံပဲ။ အႏွစ္သာရကေတာ့ ေျပာင္းမသြားဘူး။ အစုိးရ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမျဖစ္ဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ အာဆီယံရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ အဖြဲ႔သက္တမ္းအႏွစ္ (၄၀) ေက်ာ္မွာ အဖြဲ႔၀င္ (၁၀) ႏုိင္ငံနဲ႔ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြ တုိးလာၿပီး အစုိးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာမွာ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ျပႆနာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္းေရးမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကင္းရွင္းတာကုိ အာဆီယံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကတယ္။

ဇူလုိင္ (၂၀) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ (၁၂) မ်က္ႏွာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၉) ရက္ေန႔က အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေၾကညာခဲ့သလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးလႊတ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ပါတီစုံပါ၀င္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပဖုိ႔ ဗမာစစ္အစုိးရကုိ ထပ္မံတုိက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္မယ္လုိ႔ ဗမာအစုိးရက အာမခံတာကုိလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။

ျပည္ပက ဖိအားေပးမႈနဲ႔ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေရးလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲေတြ႔ေနတယ္လုိ႔ ဗမာစစ္အစုိးရ အေၾကာင္းျပတာကုိလည္း အာဆီယံပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ေျပာခ်င္တာေျပာၿပီး လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ရမွန္း ဗမာစစ္အစုိးရက သိေနၿပီ။ အာဆီယံအေနနဲ႔ နာဂစ္ေလေဘးမွာ ပါ၀င္ႏုိင္တာပဲ ျပစရာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နာဂစ္ေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရးမွာ အာဆီယံပါ၀င္တဲ့အခန္းနဲ႔ ေလေဘးဒုကၡသည္ဘ၀ကုိ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္ (၂) အုပ္ ဖူးခက္မွာ ထုတ္ျပန္တယ္။

အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ကုိ ‘အာဆီယံအစုိးရမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္’ လုိ႔ အမည္ေပးၿပီး အေျခခံစည္းကမ္းခ်က္ (၇) မ်က္ႏွာကုိ အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာလ ဖူးခက္မွာပဲ က်င္းပမယ့္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံအားလုံး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေျခခံလြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတယ္။

ဒါေပမယ့္ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ လုိက္နာရမယ့္ မူ၀ါဒေတြထဲမွာ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ႐ုိေသေလးစားေရး၊ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးမွာ မစြက္ဖက္ေရး စတာေတြ ပါ၀င္ေနတာမုိ႔ အဖြဲ႔၀င္အစုိးရေတြ ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးဖ်က္မႈကုိ အေရးယူႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကိစၥဟာ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအသီးသီးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ တျဖည္းျဖည္းျမႇင့္တင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္တဲ့။

ဖူးခက္အာဆီယံႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ဇူလုိင္လ (၂၂) ရက္ေန႔မွာ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) အာဆီယံ ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အေမရိကန္ လက္မွတ္ထုိးလုိက္တာပါပဲ။ အာဆီယံအဖြဲ႔နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အေမရိကန္ပါဆုိရင္ ေဒသအျပင္က ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၅) ႏုိင္ငံ လက္မွတ္ထုိးထားပါၿပီ။ ဒီအထဲမွာ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယား ပါ၀င္တယ္။ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးထားတာဟာ ဗမာအစုိးရပါ၀င္တဲ့ အခန္းက႑ကုိ သြယ္၀ုိက္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳသလုိ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သုံးသပ္တာမ်ဳိးေတြလည္း ရွိတယ္။

TAC (ေခၚ) အာဆီယံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ အပုိဒ္ (၂) မွာ လက္မွတ္ထုိးသူေတြဟာ ျပည္တြင္းေရးမွာ မစြက္ဖက္ရ၊ အင္အားမသုံးရလုိ႔ တားျမစ္ထားတယ္။ TAC စာခ်ဳပ္၀င္ ႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္နိမိတ္ (သို႔မဟုတ္) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈကုိ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္လုိ႔ အပုိဒ္ (၁၀) က ဆုိထားတာမုိ႔ အေမရိကန္နဲ႔ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကုိ ဆန္႔က်င္သလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိအျပဳအမူမ်ဳိးဟာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ အာဆီယံ TAC စာခ်ဳပ္မွာ ရွင္းျပထားတာ မေတြ႔ရဘူး။

ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့အတုိင္း အခန္း (၃) ခန္းမွာ ပုဒ္ (၄) က ပုဒ္မ (၁၂) အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သိပၸံပညာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ ရာမွာ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာေရာ (၂) ႏုိင္ငံတည္း ဆက္ဆံရာမွာေရာ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တန္းတူဆက္ဆံရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

၁၉၉၈ ဇူလုိင္လ (၂၅) ရက္ေန႔ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕မွာ ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ အာဆီယံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္ ဒုတိယျပင္ဆင္ခ်က္အရဆုိရင္ ဗမာစစ္အစုိးရအပါအ၀င္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ (၁၀) ႏုိင္ငံစလုံးက ေထာက္ခံသေဘာတူတဲ့ အတြက္ အေမရိကန္ဟာ စာခ်ဳပ္၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္လာတာပါပဲ။ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံအားလုံးက သေဘာတူမွသာလွွ်င္ ေဒသအျပင္ ဘက္က ႏုိင္ငံေတြဟာ အာဆီယံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးႏိုင္တယ္လုိ႔ မနီလာျပင္ဆင္ခ်က္က ဆုိတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းပါတယ္။

အာဆီယံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အေမရိကန္လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ျမန္မာ့ေရးရာသေဘာထား ေျပာင္းလဲလာဖြယ္ရွိတယ္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ဗမာစစ္အစုိးရကုိ ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားတာျဖစ္လုိ႔ အုိဘားမားအစိုးရတဦးတည္းက ဒဏ္ခတ္မႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိ႔ မရပါဘူး။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူခ်က္ရဖုိ႔လုိတယ္။ ဒဏ္ခတ္မႈကုိ မ႐ုပ္သိမ္းဘဲ အာဆီယံ-အေမရိကန္ ပူးတြဲမႈတုိးျမႇင့္ေရးအစီအစဥ္မွာ ဗမာလည္း အက်ဳိးခံစားႏုိင္ဖြယ္ရွိလာပါတယ္။

အာဆီယံ-အေမရိကန္ ပူးတြဲလုပ္ကုိင္မႈျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ေတြကုိ ၂၀၀၆ ခုက ၂၀၁၁ အထိ (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းခ်ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ နယ္ပယ္သုံးခုမွာ စီမံကိန္းေပါင္း ႏွစ္ရာနီးပါးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေလာေလာဆယ္လုပ္ေနတဲ့ အေမရိကန္ပညာေရး အကူအညီမ်ဳိးမွာလည္း တုိးခ်ဲ႕လာႏုိင္ပါတယ္။

ဇူလုိင္လ (၂၃) ရက္ေန႔က ေနာက္ဆုံးက်င္းပတဲ့ ARF အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ႏုိင္ငံ (၂၇) ႏုိင္ငံက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္တယ္။ အာဆီယံ (၁၀) ႏုိင္ငံနဲ႔ ေဆြးေႏြးဘက္ (၁၀) ႏုိင္ငံနဲ႔ ေဒသဆုိင္ရာ (၇) ႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒီအထဲမွာ ေျမာက္ကုိရီးယားပါတယ္။ အာရွေဒသလုံၿခံဳေရးကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးတဲ့ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းပါပဲ။ ၁၉၉၄ မွာ စတင္က်င္းပတာမုိ႔ သက္တမ္း (၁၅) ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေ၀းတက္သူအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတုန္းပါပဲ။

ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ အဏုျမဴလက္နက္ျပႆနာဟာ ဆက္ၿပီးဒုကၡေပးေနဦးမွာပါပဲ။ ဗမာအစုိးရအဖုိ႔ လႈိင္ေခါင္းထဲက ထြက္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ေနာက္လုိက္ရင္ေတာ့ ၾကပ္ေျပးလႈိဏ္ေခါင္းထဲက ထြက္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ARF အစည္းအေ၀းေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာလုံၿခံဳေရးကိစၥကုိ ထိန္းထားႏုိင္ေအာင္ ARF ဥကၠ႒က ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲရပါတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲ႕ အလွည့္က်ဥကၠ႒ဟာ ARF အာဆီယံေဒသဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အလည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူရတယ္။ ARF ၀န္ႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးထုတ္ျပန္တဲ့ ဥကၠ႒ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ဟာ ARF ရဲ႕ တရား၀င္ သေဘာထားျဖစ္တယ္။ ဥကၠ႒ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဗမာစစ္အစုိးရကုိ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ လုပ္ခြင့္မေပးတာ။ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒ဟာ (၂၇) ႏုိင္ငံ ARF ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဗမာကုိ ဥကၠ႒ခန္႔တာနဲ႔ ARF အစည္းအေ၀းကုိ အေနာက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြ တက္ၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ ဗမာအစုိးရေၾကာင့္ ARF ပုံမွန္ေဆြးေႏြးပြဲ အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာအစုိးရဟာ အလွည့္က်ဥကၠ႒ လုပ္ခြင့္မရတဲ့ တဦးတည္းေသာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနပါတယ္။

စားသုံးဆီ (၄) မ်ဳိး စားသုံးရန္မသင့္ဟု ေၾကညာ
NEJ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စားသံုးဆီ (၄) မ်ိဳးကို စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ (၂၅) ရက္၌ အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာသည္။

၎တို႔မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ေက်ာက္ပုစြန္ႏွစ္ေကာင္ (Star Oil ၾကယ္နီပံု) အမွတ္တံဆိပ္ (၁၈ လီတာ၀င္ အ၀ါေရာင္ပလတ္ စတစ္ပံုး)၊ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ေက်ာက္ပုစြန္တစ္ေကာင္ အမွတ္တံဆိပ္ (၁၈ လီတာ၀င္ အ၀ါေရာင္ပလတ္စတစ္ပံုး)၊ မေလးရွားႏုိင္ငံထုတ္ ေရနဂါး (Twin Sea Horse အမွတ္တံဆိပ္) ( ၁၈ လီတာ၀င္ အ၀ါေရာင္ ပလတ္စတစ္ပံုး)၊ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ငါးေၾကာ္အမွတ္တံဆိပ္ (Pamola Brand) (၁၈ လီတာ၀င္ ပလတ္စတစ္ပံုး) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ စားသံုးဆီမ်ားတြင္ လူကိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ဟု လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

“အစိုးရက ဒီကိစၥေတြကို ေၾကာ္ျငာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ ့ခ်ီတဲ့လူေတြဟာ ေရာဂါအစံုရၿပီးေနၿပီ။ ဒီလိုဆီေတြ တင္သြင္းတဲ့သူေတြကို အရင္ကတည္းက ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ရြက္ဘူး။ သိပ္ထိခိုက္နစ္နာတာေပါ့” ဟု က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၀န္တဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၂) ႏွင့္ (၂၉) ရက္တို႔ကလည္း လက္ဖက္တြင္ ဓာတုဆုိးေဆး (Auramine O) ပါ၀င္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ လက္ဖက္အမ်ိဳး (၁၀၀) အား စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း တားျမစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလဆန္းပုိင္းကလည္း ငါးပိအမ်ဳိးအစား (၈၀) ခန္႔တြင္ ဓာတုဆုိးေဆး Rhodamine-B ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ဗဟုိအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဇြန္လအတြင္းကလည္း FDA က င႐ုတ္သီးမႈန္႔တံဆိပ္ (၆) မ်ဳိး၊ ပဲခြဲဆံတံဆိပ္ (၁) မ်ဳိးႏွင့္ ဆီးယုိတံဆိပ္ (၁) မ်ဳိးတုိ႔တြင္
အနီေရာင္ဆုိးေဆး (Rhodamine B) ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ဆိုးေဆး (Orange II) တုိ႔ ပါ၀င္သည္ဟု ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

ယခင္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အသီးသီးတြင္ ၎တုိ႔ကို စားသုံးမိပါက အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာ ထုိင္းမႈိင္းျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ထိခိုက္ေစျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း ယခုေၾကာ္ျငာေသာ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ စားသံုးဆီမ်ားကို စားသံုးမိပါက မည္သို႔ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားျခင္း မေတြ႔ရေပ။ၾကက္ေျခနီသင္တန္းေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ား အခက္ေတြ႔
NEJ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတို႔မွ ဆရာဆရာမမ်ားကို စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔တြင္ ၾကက္ေျခနီသင္တန္းမ်ား တက္ခိုင္းသည့္အတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏ဇနီးက ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၃) ၿမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ ယင္းသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သင္တန္းတက္ေနေသာ အထက္တန္းျပေက်ာင္းဆရာမတဦးက ေျပာသည္။

“က်မတို႔ေက်ာင္းဆရာေတြဆိုတာ အျပင္မွာ က်ဴရွင္ေလးျပမွ မိသားစုအတြက္ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပတာပါ။ အဲဒီလို အျပင္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကို က်ဴရွင္ျပတာကလည္း စေနေန႔နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမွာ ရွိတာပါ။ အခုလို ၾကက္ေျခနီသင္တန္း တက္ရတာဆိုေတာ့ လက္ခံထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္လို စီစဥ္ရမယ္ဆိုတာ မသိေတာ့ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆာ့ကစားရာမွတဆင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါက ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းႏွင့္ မည္သို႔ျပဳစုရမည္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရပါက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ စသည္တို႔ကို သင္ေပးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အားလပ္ရက္မရိွသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ ဆရာမတဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ဆရာဆရာမမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေက်ာင္းၾကက္ေျခနီသင္တန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၅) ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ weekly eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။


ေဒၚစုအမႈ တရားခြင္သို႔ ျမန္မာ့အလင္းသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရ Print E-mail
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 21 နာရီ 51 မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲသည့္ ဒုတိယေျမာက္ ယေန႔ တရားခြင္သို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သတင္းဌာနတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္မ်ားမွအပ ပုဂၢလိက စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရားခြင္သုိ႔ ယခင္အပတ္ ေသာၾကာေန႔က လာေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ သံ႐ံုး ၅ ႐ံုး မပါဝင္ဘဲ က်န္သည့္ သံ႐ံုးအခ်ဳိ႕မွ သံတမန္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ သတင္းဌာန ျမန္မာ့အလင္းကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈတဲြမွ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း၊ ေဒၚဝင္းမမႏွင့္ မစၥတာယက္ေတာတို႔ ၃ ဦးအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္သြင္းရာ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိသျဖင့္ မနက္ျဖန္သို႔ ထပ္မံ၍ ႐ံုးခ်ိန္းခဲ့သည္။

“ဒီေန႔မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ႐ံုးစၿပီးထိုင္ပါတယ္။ စထိုင္ထိုင္ခ်င္းကို ေဒၚခင္ခင္ဝင္းနဲ႔ ေဒၚဝင္းမမတုို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနအတြက္ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးပါတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ မစၥတာယက္ေတာရဲ႕ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ဦး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ၂ ေယာက္ၿပီးေတာ့ ေခတၱ Break လုပ္ တယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “တနာရီက ျပန္စတယ္။ ျပန္စေတာ့ အစိုးရေရွ႕ေနက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတယ္။ အဲဒါ ႐ံုးနားတဲ့ အခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီအထိပဲ။ ၅ နာရီမွာ အစိုးေရွ႕ေနၿပီးသြားေတာ့ တရား႐ံုးက မနက္ျဖန္ ၁ဝ နာရီကို ဆက္ခ်ိန္းတယ္။ မနက္ျဖန္ ၁ဝ နာရီမွာ က်န္တဲ့ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြ ဆက္ေပးရဦးမယ္” ဟု ေျပာသည္။

သူတို႔ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ ရသည့္အခ်ိန္သည္ အစိုးရေရွ႕ေန ဦးျမင့္ၾကိဳင္အတြက္ ရရွိသည့္ အခ်ိန္ထက္ နည္းခဲ့သည္ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆုိသည္။

အစိုးရေရွ႕ေနက ေဒၚစုသည္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၇၄ ခု အေျခခံဥပေဒသည္ အသက္ရွိေသးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အမႈစြဲဆိုျခင္းသည္ တရားဝင္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သက္ေသတဦးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မိုးမိုးက ၁၉၇၄ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ဤ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ခုခံေခ်ပထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ယခုလ ၂၃ ရက္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဒၚစုအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ တရား႐ံုး ဂုဏ္သိကၡာအား “က်ဆင္း” ေစသည္ဟု တရား႐ံုးသို႔ ယေန႔ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ တရား႐ံုးက မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ဒီအေျခအေနမွာ သူတုိ႔ ဒီလုိ ေရးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ တရား႐ံုးကုိ ေလွ်ာက္တယ္။ (၁) တရား႐ံုးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစတယ္။ (၂) တရား႐ံုးကုိ လႊမ္းမုိးခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ (၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရား႐ံုးရဲ႕ အကာအကြယ္ကုိ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

၂၃ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ “ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈ” ျဖင့္ အေရးယူခံရျခင္း မဟုတ္ဘဲ “တည္ဆဲဥပေဒတရပ္” အား “ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္” ေသာေၾကာင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ တရား႐ုံးက ယေန႔ မည္သို႔မွ် တုံ႔ျပန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မနက္ျဖန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားက အစိုးရေရွ႕ေန၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္းေခ်ပမည္ျဖစ္သည္။

မစၥတာယက္ေတာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စည္ပင္ယာသာဥပေဒႏွင့္ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒတို႔ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထားမႈအတြက္ ၎၏ ေရွ႕ေနကလည္း ေလွ်ာက္လဲဦးမည္ျဖစ္သည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသူ A (H1N1) ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း Print E-mail
နန္းေဒဝီ
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 21 နာရီ 47 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇိၥ်မ) ။ ။ ကမၻာ့လူတုပ္ေကြး A (H1N1) ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသူတဦး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းကာ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘန္ေကာက္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာေက်ာင္းသူသည္ A (H1N1) ကူးစက္ခံရသျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံတ႐ံုတြင္ ယခုလ ၁၂-၁၇ ရက္အတြင္း ေဆးကုသခံခဲ့ရာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားသျဖင့္ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေဆး႐ုံတက္ခါစက ဆရာဝန္ေတြက စမ္းသပ္တာ A ပိုး၊ positive sign လို႔ ဆရာဝန္ေတြကေျပာေတာ့ တပတ္လံုးလံုးက Tamiflu ေဆးေသာက္ခိုင္းတယ္။ ေဆး႐ုံက ဆင္းမယ့္ေန႔မွာ ျပန္စစ္တာ negative ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေဆး႐ုံက ဆင္းခိုင္းတယ္” ဟု အဆိုပါ ျမန္မာေက်ာင္းသူက မဇိၩမကို ေျပာသည္။

သူသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္ရွိ ABAC Assumption တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး ရက္သတၱပတ္ တပတ္နီးပါး ေခါင္းဆိုးၿပီး အဖ်ားမက်ျဖစ္ရာမွ ေရာဂါေပ်ာက္ရန္ ေဆးေသာက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေပ်ာက္သျဖင့္ ေဆး႐ုံတြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ A (H1N1) ေရာဂါပိုးေနေၾကာင္း သိရခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရေသာ္လည္း ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားထားသည့္ anti-biotic ေခၚ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား ဆက္လက္၍ ေသာက္သံုးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

“၂၆ ရက္ေန႔က တခါ ေဆး႐ုံသြားျပရတယ္။ ေနာက္ထပ္ anti-biotic ေဆးေတြ၊ တပတ္စာေသာက္ဖို႔ ေပးလိုက္ေသးတယ္။ အခုေပးတဲ့ ေဆးေတြမွာ Tamiflu ေဆး မပါဘူး။ ခြ်ဲေတြက်သြားဖို႔ ေဆးေတြေပးလိုက္တာ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ခုခံအားေလ်ာ့နည္းေနစဥ္ ေရာဂါကူးစက္ရန္ လြယ္ကူသျဖင့္ လူအမ်ားၾကား သြားလာပါက ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ရန္ႏွင့္ သီးျခားေနထိုင္ရန္ ေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္က မွာၾကားထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ A (H1N1) ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၆၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ၄၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ကမၻာ့လူတုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရသူသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေရာဂါကူးစက္ခံခဲ့ရသူ ၆ ဦးအနက္ စတုတၳေျမာက္လူနာမွာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားၿပီး ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ကူးစက္ခံရသူ ၂ ဦးသာ က်န္ရွိၿပီး၊ သူတို႔မွာလည္း ေရာဂါသက္သာလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ A (H1N1) ေရာဂါရွိသူအျဖစ္ သံသယရွိသူ ၈၉ ဦးအား ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲဌာနမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပိုးေတြ႔ရွိသူ ၆ ဦးသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ေနအိမ္ မီး႐ႈိ႕ခံရ Print E-mail
မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 59 မိနစ္


ခ်င္းမုိင္ ။ ။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဖုတ္ဖရာ့ၿမိဳ႕နယ္ ၄၄ ကီလိုမီတာ ေက်းရြာရွိ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္အား ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သလို၊ ေနအိမ္တခ်ဳိ႕ မီးရႈိ႕ခံရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား အဆိုအရ သိရသည္။

နံနက္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္သား ဦးေရ ၅၀ ခန္႔က အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သည့္ အလုပ္သမားဝန္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ အလုပ္သမားလက္မွတ္ မရွိသည့္ တရားမဝင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခံရသလို၊ ထြက္ေျပးသြားသည့္ လုပ္သားမ်ား၏ ေနအိမ္ ၆ လံုး မီးတင္႐ႈိ႕ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဖမ္းခံရတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြလည္း ပါသြားတာေပါ့။ က်န္တဲ့လူေတြကေတာ့ က်ေနာ္ နာမည္လည္း မသိဘူး၊ အမ်ားၾကီးပဲ။ အဲဒီ ေပတရာလမ္းမေပၚမွာ ထိုင္ခိုင္းထားတာ နည္းတာမွ မဟုတ္တာ” ဟု ၎ေက်းရြာမွ ရြာသားတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ၄၄ ကီလိုမီတာ ရြာရွိ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္သည့္ အၾကတ္ဝင္း၊ ဦးေပစိဝင္း၊ ထြန္းလံုရွိန္ဝင္း၊ ဝက္သိုးဝင္း၊ ေပၚလ်န္းအခ်ဳိ႕ဝင္းႏွင့္ ကားျဖဴဝင္း စသည့္ ၿခံဝင္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ ယခုလို မီးရႈိ႕ခံရသလို၊ အိမ္အလံုး ၂၀ ၏ အမိုးအကာမ်ား ဖ်က္ဆီးသြားေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။

“ထြက္ေျပးတဲ့ အိမ္ေတြကို မီးရႈိ႕တယ္။ အရင္ႏွစ္ၾကိမ္ကေတာ့ ဖမ္း႐ုံပဲ ဖမ္းသြားတာ။ မီးရႈိ႕တာမ်ဳိး မလုပ္ဘူး။ ပစၥည္းေတြ သိမ္းသြားတာပဲ ရွိတယ္၊ အခုမွ ရႈိ႕တာ။ သူတို႔က ဒီလူေတြက ဘတ္ (ထိုင္းေငြ) ရွိလားတဲ့ ေမးေတာ့ ရွိတယ္၊ သူေဌးဆီမွာလို႔။ သူတို႔မွာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္လို႔ ေၾကာက္လို႔ ထြက္ေျပးၾကတာလို႔ ေျပာေတာ့ က်ေနာ့္ကို စကားမ်ားရမလားဆိုၿပီး ေနာက္ကေန ထိုင္းလို “အီဟာ” လို႔ဆဲၿပီး ေျခေထာက္နဲ႔ တခ်က္ အကန္ခံရတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈအတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ေရဒီယို အပါအဝင္ စသည့္ ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ယူေဆာင္သြားသည္ဟု သိရသည္။

“က်ေနာ့္ အိမ္ကဆိုလို႔ရွိရင္ ေက်ာင္းပိုက္ဆံေပါ့ေနာ္ ၈၄ဝ ယူသြားတယ္။ ေက်ာင္းသားကဒ္ကို အိမ္ေနာက္ေဖး ဗူးစင္ေအာက္မွာ ပစ္ခ်ထားခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္တို႔ အေနာက္ဘက္ဝန္းက ဆိုလို႔ရွိရင္ ဖုန္းတလံုး ပါသြားတယ္။ ေရဒီယိုတလံုး ပါသြားတယ္။ အၾကတ္ဝန္းက ဆိုလို႔ရွိရင္ ဖုန္းတလံုးနဲ႔ ပိုက္ဆံ ပါသြားတယ္။ ဘုရားကအစ သူတို႔ ယူသြားတယ္ေလ။ ဘုရားေလးတဆူပါ ယူသြားတယ္'' ဟု ၎ ရြာသားက ဆုိသည္။

ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္စစ္တပ္အေနနဲ႔ တဖက္က အလုပ္သမားေတြကို ႏွိပ္ကြပ္သလို တဖက္က အလုပ္ရွင္ျဖစ္သည့္ မံုးလူမ်ဳိးမ်ားကိုပါ သတိေပးသည့္ သေဘာဟု ယူဆေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ကိုမိုးၾကိဳးက ေျပာသည္။

“အဓိကက သူတို႔လံုၿခံဳေရးကို ထိပါးတယ္။ အလုပ္သမားလက္မွတ္ ပံုစံမ်ဳိးစံု လုပ္ေပးပါလ်က္နဲ႔ အလုပ္သမား လက္မွတ္ကိုေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ရေအာင္ သူတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး အလုပ္သမားေတြအေပၚ သေဘာထားတယ္'' ဟု သူက ေျပာသည္။

''ေနာက္ မံုးလူမ်ဳိး အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ အဲဒီေဒသက ထိုင္းလူမ်ဳိး နည္းတယ္။ လာအိုနဲ႔ တ႐ုတ္ကျပားေတြေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလူမ်ဳိးေတြက ျမန္မာလူမ်ဳိး အလုပ္သမားေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ခိုင္းတယ္။ အလုပ္ၾကမ္းေတြခ်ည္းပဲ လုပ္ရတယ္။ ၿခံ၊ ေတာင္ယာ အလုပ္ဆိုတာ အလုပ္ၾကမ္းေတြပဲေလ။ ၿပီးေတာ့ တရားဝင္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ေတြ ဘာေတြၾကေတာ့ လုပ္မေပးခ်င္ဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သား ၂၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ေသာ ၄၄ ကီလိုမီတာ ေက်းရြာအတြင္း တည္ရွိသည့္ ဝါးေတာရြာမွ ေနအိမ္ ၂ လံုးကို မီးရႈိ႕ၿပီး က်န္အိမ္မ်ား အားလံုးကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသည္။


ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရး မဟာျမတ္မုနိတြင္ ဆုေတာင္း Print E-mail
ျမင့္ေမာင္
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 12 မိနစ္


နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ)။ ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာျမတ္မုနိဘုရားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတုိင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္မ်ား ဆုေတာင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈအတြက္ သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားကို အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရန္ ဒုတိယေျမာက္ ခ်ိန္းဆိုလိုက္သည့္ ယေန႔တြင္ အန္အယ္ဒီ လူငယ္ ၃၀ ခန္႔က မဟာျမတ္မုနိဘုရား အဂၤါေထာင့္တြင္ ေအာင္သေျပပန္းမ်ား ကပ္လႉပူေဇာ္ကာ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဂၤါေထာင့္မွာ ပန္းေတြ၊ ေရခ်မ္းေတြ ကပ္လႉဆုေတာင္းခဲ့တယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ကေတာ့ မရွိဘူး။ လူငယ္ေတြက ေနာက္႐ံုးခ်ိန္ေတြမွာလည္း လုပ္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ဆုေတာင္းပဲြတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူ မႏၲေလးတိုင္း အန္အယ္ဒီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ဘုရားေပၚမွာက လံုၿခံဳေရးေတြကေတာ့ တိုးခ်ထားတယ္။ ရဲကား ၃-၄ စီး ပါတယ္။ ဟိုင္းလပ္ကားေတြနဲ႔ လာတယ္။ ရဲဝတ္စံု ဝတ္ထားတဲ့ ကားကလည္း ၃-၄ စီး ပါတယ္။ အရပ္ဝတ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးက ဘုရားပုရဝုဏ္အတြင္းမွာ ေနရာခ်ထားတယ္။ သတင္းတပ္ဖြဲ႔႔၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး၊ ၾကံ႕ဖြ႔ံတို႔ပါ ေစာင့္ေနတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို စတင္ခဲ့သည့္ ယခင္တပတ္ ေသာၾကာေန႔ကလည္း ပါတီလူငယ္မ်ားက မဟာျမတ္မုနိ ဘုရားေပၚတြင္ ယခုလိုပင္ ဆုေတာင္းပဲြ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။ ဘုရားမွအျပန္ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်န္ရစ္သူ ပါတီလူငယ္ ကိုတိုးၾကီးအား အမည္မသိသူ လူ ၄ ဦးခန္႔က ဘုရားၾကီး ေျမာက္ဘက္မုဒ္ စက္ဘီးအပ္သည့္ ေနရာတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ ထိုးၾကိတ္ကန္ေက်ာက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုတိုးၾကီးက “ဆုေတာင္းပြဲအၿပီး ဘုရားက ျပန္အဆင္းမွာ အထိုးခံရတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ေျပာရမွာက ဂြက်တယ္။ လံုၿခံဳေရးေတြေရွ႕မွာ ထိုးတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ မဟုတ္ရင္ ဘယ္သူ႔ကို ေျပာရမွာလဲ။ ထိုးေတာင္မွ ဝင္ဖ်န္ေျဖေပးရင္ တမ်ဳိး။ အဲလိုမဟုတ္ဘဲ ၾကည့္ေနတာဆိုေတာ့ သူတို႔ လုပ္ခိုင္းတာလို႔ ယူဆရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အလားတူပင္ မေကြးတုိင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚစု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘုရားကို သြားေရာက္ဆုေတာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးပိတ္ပင္ေၾကာင့္ အစီအစဥ္ အထမေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဦးတင့္လြင္ ဂိုေဒါင္ကေနအထြက္ ဘုရားကို အသြားမွာ အာဏာပိုင္ေတြက ဝင္တားတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ မသြားဖို႔ ေျပာတယ္။ သြားတဲ့လူ အကုန္လံုးကို ရယက (ရပ္ကြက္ေကာင္စီ) ႐ံုးကို ေခၚသြားတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မႉးက ေတြ႔ခ်င္လို႔ပါဆိုၿပီး စခန္းမႉးက က်မတို႔ကို ေခၚသြားတယ္။ အကုန္လံုးကို ေမးၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းကို ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီမွာ ၿမိဳ႕နယ္မႉးနဲ႔ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားတယ္” ဟု ပါတီဝင္ မသန္းသန္းေ႒းက ေျပာသည္။

ပါတီဝင္ ၉ ဦးအား ထိုကဲ့သို႔ ေခၚေဆာင္သြားရာတြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိျဖစ္ၿပီး အျပန္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကားႏွင့္ ျပန္လိုက္ပို႔ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ ဆုမေတာင္းလိုက္ရဘူးေပါ့ရွင္။ က်မတို႔ကလည္း က်မတို႔ေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဘုရားမွာသြားၿပီး ဆုေတာင္းၾကတာ။ ေႏွာင့္ယွက္ အတားအဆီး လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔ စိတ္ထဲမွာက ေဒါသျဖစ္မိတယ္” ဟု မသန္းသန္းေ႒းက ဆိုသည္။

ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတုိင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔မွ အန္အယ္ဒီ ပါတီဝင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘုရားမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


သံတမန္ကားမ်ား အင္းစိန္ေထာင္ တရားခြင္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ Print E-mail
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 14 နာရီ 56 မိနစ္

မဇၥ်ိမ (ခ်င္းမိုင္)။ ။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈအတြက္ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ ေရွ႕ေနမ်ား အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို တင္သြင္းေနသည့္အနက္ ယေန႔ ဒုတိယေျမာက္ တရားခြင္သို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ သံတမန္ကား ၅ စီးခန္႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ေထာင္အတြင္းသို႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စတင္ကာ သံတမန္မ်ား ဝင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မထိုးမီတြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားျခင္း ျဖစ္ကာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားမွာမူ ေထာင္ထဲမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား အေျပာအရ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

“သံ႐ံုးကား ၅ စီး ျပန္ထြက္သြားၿပီ။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ အပါအဝင္ေပါ့ေနာ္။ ၁၂ နာရီ မထုိးခင္ေလာက္မွာ ထြက္သြားတယ္” ဟု ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္ရွိန္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားက စတင္တင္သြင္းရာ၊ တရားခြင္သို႔ ၅ ႏုိင္ငံထက္မနည္း ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါ တရားခြင္တြင္ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္ဝင္းက ဦးေဆာင္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမႈတြဲျဖစ္သူ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ မဝင္းမမတုို႔အတြက္ ေရွ႕ေနဦးလွမ်ဳိးျမင့္က အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္ယက္ေတာ၏ အမႈအတြက္ သူ၏ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ဦးက ေလွ်ာက္လဲမည္။

ယေန႔ ေထာင္ေရွ႕တြင္ ႏွလံုးေရာဂါ ခံစားေနရသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင္၊ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္၊ ေရွ႕ေန ဦးက်င္တုိး၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းေမာင္ အပါအဝင္ ျပည္သူ ၅၀၀ ဦး ခန္႔ လာေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အင္းစိန္ ကုန္းတံတားအဆင္းတြင္ လံုထိန္းရဲမ်ားက ဒုိင္နာကား အပါအဝင္ အနည္းဆံုး ကား ၆ စီး ျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွအပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးကိုလည္း ခရီးၾကန္႔ၾကာေစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက လမ္းတေလွ်ာက္၌ ၎တို႔ စီးလာသည့္ကားအား ၆ ခါထက္မနည္း စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရဲေတြ ဝတ္စံုနဲ႔ အျပည့္နဲ႔ စစ္တာ။ ကားကုိလည္း စစ္တယ္။ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ စစ္တယ္။ က်န္တဲ့ ကားေတြ မစစ္ဘူး။ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္တာေပါ့၊ ၉ နာရီစီးတာ ၁၁ နာရီေက်ာ္မွ ေရာက္တယ္” ဟု ေဒၚေနာ္အုန္းလွက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ အဂၤါေန႔တုိင္း ဆုေတာင္းေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအၾကိမ္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲရသည့္ ႐ံုးခ်ိန္းသို႔ ဘတ္စ္ကားျဖင့္ လာေရာက္ၾကသည္ကုိ မရန္းကုန္းျမဳိ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ ရဲစခန္းတြင္ ၎တို႔အဖြဲ႕အား စစ္ေဆးခဲ့ေသးသည္။


စည္းကမ္း မလိုက္နာသည့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား အဖမ္းခံရမည္ Print E-mail
ေမေက်ာ္
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 17 နာရီ 25 မိနစ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ စည္းကမ္းမလိုက္နာသည့္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာလ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ဖမ္းဆီးမည္ဟု ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက ေျပာသည္။

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွ ေအာက္တိုဘာအထိ လမ္းေဘးတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ေရာင္းခ်ရန္ ပညာေပး ကာလအျဖစ္ ၾကပ္မတ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း၌ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ရန္ကုန္ စည္ပင္ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

street-shopစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းမည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လအထိ အေရးယူမည္ဟု သူက ေျပာေသာ္လည္း စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သလို၊ စည္ပင္ ေစ်းမ်ားဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မေျဖၾကားႏိုင္ေၾကာင္း တာဝန္က် ဝန္ထမ္းက ေျပာသည္။

လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆိုင္ဖြင့္လိုသည့္ ေနရာအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သို႔ အဖိုးအခကို ႏွစ္စဥ္ ေပးသြင္းကာ ရာသီေပၚသီးႏွံအစ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအဆံုး ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေစ်းေရာင္းခ်လိုသူမ်ားမွာ ဆိုင္ေနရာအတြက္ တႏွစ္စာ က်ပ္ ၇ သိန္းခန္႔ စည္ပင္သို႔ ေပးသြင္းရၿပီး၊ ေစ်းအေကာက္ခြန္အေနျဖင့္ တရက္လွ်င္ ၂ဝဝ က်ပ္ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း လမ္းေဘးဆိုင္မ်ားက ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လူစည္ကားသည့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတေလွ်ာက္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို ယင္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ ၃၉ လမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေရာင္းခ်ေစခဲ့ၿပီး ဆိုင္ခန္းတေနရာ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း ထပ္မံ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆုိင္ခန္း တေနရာကို ၃ ေသာင္း ေပးရတယ္။ ေစ်းတာဝန္ခံကို ေပးရတာပါ” ဟု ၃၈ လမ္းေစ်းမွ ေစ်းသည္တဦးက ဆိုသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လမ္းေဘးေစ်းသည္ အားလံုးကို မေရာင္းခ်ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ကာ လိုက္လံဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရက္သတၱ ၂ ပတ္ခန္႔ေနာက္ပိုင္း မူလအတိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေစ်းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လူသြားလူလာမ်ားသည့္ လမ္းတိုင္းလိုလို လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။


တ႐ုတ္ကုန္မ်ား ပိတ္ပင္သျဖင့္ နယ္စပ္ ကားေျပးဆြဲမႈ ထက္ဝက္ေက်ာ္ က်ဆင္း Print E-mail
မ်ဳိးၾကီး
တနဂၤေႏြေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 26 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 16 နာရီ 27 မိနစ္


ေရႊလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ တ႐ုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈကို ျမန္မာဘက္က ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဒုတိယအၾကီးဆံုး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္း ခရီးသည္တင္လုိင္းကား ေျပးဆြဲမႈမွာ ထက္ဝက္ေက်ာ္ က်ဆင္းသြားသည္။

ယခုလဆန္းမွစတင္၍ တ႐ုတ္ဘက္ျခမ္း က်န္းဖုန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္သို႔ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းခြင့္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ခဲ့ရာမွ ယခုလို အသြားအလာမ်ား ထူးကဲစြာ က်ဆင္းသြားရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ကားလိုင္းတြင္ စိန္လံုေတာင္တန္းႏွင့္ ေရႊေလွခါးလုိင္းတို႔ရွိရာ ကားအစီးေရ ၇၀ ေက်ာ္ ရိွသည့္အနက္ ယခုအခါ ၂၀ ေက်ာ္သာ ေျပးဆြဲေနေတာ့သည္။

ေရႊေလွခါးကားလုိင္းမွ ယာဥ္ေမာင္းတဦးက “နားထားရတဲ့ကား ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ အစီး ၇၀ ေက်ာ္ ၈၀ ရိွတာ၊ အစီး ၂၀ ေလာက္ပဲ ေျပးႏိုင္ေတာ့တယ္။ မကိုက္ေတာ့တာ။ အကုန္လံုး နားထားရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လုိင္းကားမ်ားသည္ ဟိုင္းလပ္စ္ကားႏွင့္ မွန္လံုကားမ်ားျဖစ္ၾကရာ ဟိုင္းလပ္စ္ကားမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ မွန္လံုကားသမားတဦး၏ ဇနီးသည္က “ကားေတြနားထားရတာ တပတ္ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရိွၿပီ။ က်မတို႔ကားေတာ့ ဒီတရက္ႏွစ္ရက္ေတာ့ ျပန္ၿပီး စမ္းေျပးၾကည့္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ ကားလမ္းတေလွ်ာက္ ဂိတ္တာဝန္က်မ်ားက ကားသမားမ်ားထံမွ ေငြေတာင္းယူမႈမ်ား ရိွသည့္အေပၚ ေနျပည္ေတာ္အထိ တိုင္ၾကားခံရသျဖင့္ တ႐ုတ္ကုန္ သယ္ယူခြင့္ အပိတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီလဆန္းပိုင္းေလာက္ကပဲ လြယ္ဂ်ယ္ နကသ (နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး) ညႊန္မႉးက ေနျပည္ေတာ္အထိ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ မသမာမႈကို တိုင္လိုက္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္အထိ တိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာ လာၾကပ္မတ္လာေတာ့ ကုန္သည္ေတြ မသြားႏိုင္ေတာ့တာေပါ့” ဟု ဟု လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕ရိွ ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “ကားေတြကို ပိတ္လို္က္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တ႐ုတ္ကုန္ကို ပိတ္တာ။ ခရီးသည္တင္ ကားေတြကေတာ့ ေျပးေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကထက္ေတာ့ အမ်ားၾကီး နည္းသြားတယ္။ သြားထိတာက ကုန္သည္ အလတ္၊ အငယ္ေတြနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ အထိနာတာေပါ့။ ကုန္သည္ၾကီးေတြကေတာ့ ကားအစီးလိုက္ သြားေနတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ေရႊေလွခါး ကားလိုင္းမွ ကားေမာင္းကလည္း “ပစၥည္းကေတာ့ အမ်ားၾကီးေတာ့ မရဘူးဗ်။ original ေလာက္ပဲ ရေတာ့တာေပါ။ အခုက ဝန္ထမ္းေတြဘက္က နည္းနည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရိွလို႔ ပစၥည္းေတြ ဝင္လို႔မရေတာ့ဘူး။ နည္းနည္း ပိတ္ထားတာေပါ့။ အရင္အေျခအေနနဲ႔ အမ်ားၾကီး ကြာသြားတယ္ခင္ဗ်။ ကုန္သည္ အသြားအလာက ပါးသြားၿပီေလ။ ဆီဖိုးေလာက္ပဲ ရတာေပါ့။ ၄-၅-၆ ေသာင္းဖိုးေလာက္ပဲ ရတာေပါ့” ဟု သူက ေျပာသည္။

လြယ္ဂ်ယ္ နကသ ညႊန္မႉးက တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ကုန္မ်ား အပိတ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူတာမ်ဳိး မရိွေသးဘဲ နယ္ေျပာင္းသည္မ်ားဘရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္က “ဖမ္းတာတို႔၊ ေနရာေျပာင္းလိုက္တာတို႔ေတာ့ မၾကားဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အထက္က ၾကပ္မတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တင္လို႔မရေတာ့တာေပါ့။ လြယ္ဂ်ယ္က ဝန္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီကိစၥကို မေက်နပ္ၾကဘူး” ဟု ေျပာသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္၊ ဗန္းေမာ္-လိုင္ဇာ လမ္းမ်ားတြင္ ယခင္ကတည္းက ဂိတ္တာဝန္က်မ်ားက ကားသမားမ်ားထံ ေငြေတာင္းယူမႈမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း ယခုအခါမွ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း သယ္ေဆာင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္မွာ ထူးျခားလ်က္ရိွသည္ဟု ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေန ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ယခုလဆန္းပိုင္းအတြင္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေမာင္ေအးသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တခုျဖစ္သည့္ မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ကုန္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။


ၿပိဳင္ဘက္နဲ႔ ရန္သူ ... Print E-mail
ေဆာင္းပါး
ကလိုေစးထူး
တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ 27 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 12 နာရီ 56 မိနစ္


က်ေနာ္က First-11 ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ပရိသတ္တေယာက္ဆိုေတာ့ အပတ္စဥ္ ထြက္သမွ် Eleven ဂ်ာနယ္ ေလးမ်ဳိးစလုံးကို ပုံမွန္ဖတ္ျဖစ္ေနက်ပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေပါ့...။

တရက္မွာေတာ့ အပတ္စဥ္ထုတ္ အားကစားဂ်ာနယ္အသစ္ကို သြားဖတ္ရင္းနဲ႔ အားကစားေဆာင္းပါးရွင္ ဆရာၾကီး ခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) ေရးတဲ့ `ၿပိဳင္ဘက္ဟာ ရန္သူမဟုတ္´ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို သြားဖတ္မိတယ္။

ဆရာကေတာ့ ေဘာလုံးအားကစားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြသာ အေရးမ်ားသူမို႔ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာလည္း ေဘာလုံးအားကစားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုသာ အေျချပဳေရးခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ဆရာေရးခဲ့တာက အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းရဲ႕ နည္းျပ စကိုလာရီကို ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္တာကို မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္နည္းျပ ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္က မျဖစ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း နည္းျပအခ်င္းခ်င္း ေဖးမတဲ့စကား ေျပာေပးခဲ့တာကို ခ်ီးက်ဴးၿပီးေတာ့ အေျခခံေရးခဲ့တယ္လို႔ မွတ္မိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ခ်ဲလ္ဆီး ကလပ္အသင္းမွာ ကစားတဲ့ လမ္းပတ္၊ လီဗာပူမွာ ကစားတဲ့ စတီဖင္ဂ်ာရတ္နဲ႔ မန္ယူမွာကစားတဲ့ ႐ူနီတို႔ဟာ သူတို႔ကလပ္အသင္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံကစားၾကတဲ့အခါ အသည္းေပါက္မတတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေလ့ရိွေပမယ့္ အဂၤလန္လက္ေရြးစင္ အသင္းအတြက္ ကစားရၿပီဆိုရင္ေတာ့ စည္းလုံးညီညႊတ္လွစြာနဲ႔ပဲ ႏိုင္ငံအသင္းရလဒ္ေကာင္းဖုိ႔ အားတက္သေရာ အတူတကြ ကစားၾကတာကို ဆရာေရးခဲ့တာကို ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒါေတြကို ဥပမာေပးလို႔ ဆရာ ေရးသြားတာရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္က `ၿပိဳင္ဘက္ဟာ ရန္သူ မဟုတ္ဘူး´ ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။

***

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေရးၾကတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေတြ႔အၾကဳံကို အေျခခံတဲ့ စာေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီဘက္ဟိုဘက္ မီဒီယာေတြမွာ အေသာင္းေသာင္း အေျပာင္းေျပာင္း ေရးၾကတဲ့အခါမွာ `ရန္သူ´ `ရန္သူ႔ကို´ `ရန္သူ႔လူ´ စသျဖင့္ သုံးႏႈန္းေရးသားတာေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔မိဖတ္မိ ၾကမွာပါပဲ။

အဲဒီလို သုံးႏႈန္းေရးသားတဲ့ `ရန္သူ´ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကုိေတြ႔ေတာ့ က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာက ရန္သူဆိုတာက ဘယ္သူေတြကို က်ေနာ္တု႔ိ သတ္မွတ္မွာလဲ၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မတူသူလား၊ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မတူတဲ့ လူတုိင္းကေရာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တကယ့္ရန္သူပဲလား ဆိုတာေတြကို ဆက္စပ္ေတြးေတာမိျပန္တယ္။

ဒါမွမဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ၿပိဳင္ဘက္ကို ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္မိေနတာလား။ တကယ့္ရန္သူကိုေရာ ၿပိဳင္ဘက္လို႔ သတ္မွတ္မိေနျပန္တာလား ဆိုတာကလဲ စဥ္းစားစရာ...။

***

ေသခ်ာေစ့ငုံေအာင္ စဥ္းစားလိုက္ရင္ေတာ့ `ၿပိဳင္ဘက္´ ဆိုတာဟာ လုံးဝ ရန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ မတူတဲ့ အျမင္ကိုယ္စီနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုယ္စီ ရိွလို႔သာ ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္း ကြဲျပားခ်င္ ကြဲျပားေနပါေစ၊ ရည္ရြယ္ရာ ပန္းတိုင္ တူေနတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ မတူသူ တဘက္လူဟာ ၿပိဳင္ဘက္ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ၿပိဳင္ဘက္ေတြမွာလည္း ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေနျပန္ပါေသးတယ္။ ေစာေစာက ေရးခဲ့တဲ့ ေဘာလုံးစကားအရ ဆက္စပ္ေျပာရရင္ ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ မန္ယူ မတူတဲ့ ကလပ္ႏွစ္ခုမွာတုန္းက အသည္းေပါက္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့ ကစားသမားေတြဟာ ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္အတြက္ အတူတူကစားရရင္ေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔၊ မန္ယူတို႔မွာ ကစားတုန္းက ထားခဲ့တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေမ့ေဖ်ာက္ၿပီးေတာ့ မိမိႏိုင္ငံအသင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ စည္းလုံးဖို႔ စိတ္ထားက ရိွရပါေတာ့မယ္။

ဒီေတာ့ စြဲကိုင္ထားတဲ့ အယူအဆ၊ ပါဝင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မတူဘူးဆိုတာ တခုထဲနဲ႔ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို က်ေနာ္တုိ႔ေတြ `ရန္သူ´ လို႔ မသတ္မွတ္စေကာင္းဘူးလို႔ ေတြးစရာ ရိွပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္...။
***

ခ်ဲလ္ဆီးနဲ႔ မန္ယူအသင္းေတြမွာ တဘက္စီ ကစားတုန္းကလည္း ဒီလူေတြဟာ ရန္တေစာင္ေစာင္နဲ႔ ကစားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာ အသင္းအတြက္ ကစားရတဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း `ဒီေကာင္၊ ငါနဲ႔ ကလပ္ခ်င္းတူတာ မဟုတ္ဘူး၊ အခု တသင္းထဲ ကစားတုန္း ဒီေကာင့္ကို ပုံစံေပးရမယ္´ ဆိုတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳးကို ဆက္သယ္သြားရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံအသင္းအတြက္ပါ သြားထိခိုက္ပါေတာ့မယ္။

အဲဒီကေန ဆက္စပ္ၿပီး ေတြးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတခုအတြက္ စစ္တပ္ဆိုတာ ရိွအပ္၊ ရိွသင့္တဲ့ အဆင္တန္ဆာတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအေပၚ ကာကြယ္ဖို႔ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ စစ္တပ္ေတြ ရိွၾကရတယ္။ စစ္တပ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ဟာ သူ႔ျပည္သူကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံအေပၚကို ကာကြယ္ေန႐ိုးမွန္ရင္ေတာ့ ဒီစစ္တပ္ဟာ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ ရန္သူ ျဖစ္လာစရာ မရိွပါဘူး။ မတူတဲ့ အျမင္ေတြရိွလို႔သာ ဆန္႔က်င္ေနရမယ္၊ သူတို႔ကုိ ၿပိဳင္ဘက္လို႔ သတ္မွတ္႐ုံသာ ရိွပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ျပည္သူ ကိုယ္သတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတခုလုံးကို ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့ေဆြမ်ိဳး၊ ငါ့မိဘ ဆိုတဲ့ `ငေလးလုံး´ အတြက္ကိုပဲ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ စစ္တပ္မ်ဳိးကိုက်ေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္လို႔ သတ္မွတ္ဖို႔က အေတာ္ခက္ပါတယ္။ အဲဒီလို လမ္းစဥ္မ်ဳိးကို ယုံၾကည္သက္ဝင္ေနတဲ့ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္ မွန္သမွ်ဟာလည္း က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ရန္သူသာ ျဖစ္လာမွာပါပဲ။

ေဟာ ...၊ ဒီမိုကေရစီကုိ ယုံၾကည္သက္ဝင္ပါတယ္လို႔ တြင္တြင္ေျပာၿပီးေတာ့ မိမိယုံၾကည္တဲ့ဝါဒအတိုင္း ျဖစ္လာေအာင္ ကိုယ္တုိင္က ၾကိဳးစားရမယ့္အျပင္ ကုိယ့္လို ယုံၾကည္သူေတြ ပိုမ်ားလာေအာင္၊ ဒီမုိကေရစီဝါဒကို အေျခခံၿပီး တိုင္းျပည္အက်ဳိးရိွမယ့္ အရာေတြကို ဦးစားေပး မစဥ္းစားဘဲ ကိုယ္က်ဳိးတခုထဲကိုသာ ၾကည့္တဲ့လူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိးေတြကို က်ေတာ့ျပန္ေတာ့လည္း ေဘာလုံးစကားေျပာရရင္ တသင္းထဲ ကစားေနရင္ေတာင္ အသင္းကစားေဖာ္လို႔ သတ္မွတ္ဖို႔ ခက္သလို အသင္းမတူရင္လဲ ၿပိဳင္ဘက္ မျဖစ္လာႏုိင္ျပန္ပါဘူး။

***

`ခင္ဗ်ား က်ေနာ့္ကို ရန္သူတေယာက္လို သတ္မွတ္တယ္ မဟုတ္လား´

ဒီစကားကို က်ေနာ္လုံးဝ မႏွစ္သက္ၿပီး အရင္ကေရာ အခုအခ်ိန္ထိ ဆန္႔က်င္ေနဆဲ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ စစ္ဗိုလ္တေယာက္က ေမးခဲ့ဖူးတယ္။ `ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ အရာေတြကို ခင္ဗ်ားလုပ္ေနရင္ေတာ့ ရန္သူေပါ့ဗ်ာ´ လို႔ပဲ ျပန္ေျဖျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ အရာေတြက ဘာေတြလဲလို႔ ေမးစရာ ရိွလာျပန္ပါလိမ့္မယ္။

ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဆႏၵျပၿပီး ကုိယ့္ကိုလည္း ဘာမွျပန္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ့္တူသားအရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ ေက်ာကုန္းကုိ ျဗန္းခနဲေနေအာင္ ဝါးရင္းတုတ္နဲ႔ ႐ိုက္ခ်ပစ္လိုက္တဲ့ လူမ်ဳိး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ လူဝတ္ေၾကာင္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္ကို ျပန္လည္ဦးခ်ရိွခိုးေနတဲ့ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ဝ့ံတဲ့ လူမ်ဳိးဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ အဲဒီလို စိတ္ထားမ်ဳိးနဲ႔ လူမ်ဳိးေတြဟာ ဟိုး ေအာက္လက္ငယ္သားကေန အၾကီးဆုံး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအထိ ရန္သူပါပဲ။

ဝတ္ထားတာက စစ္ယူနီေဖာင္း ျဖစ္ေနေပမယ့္ သူ႔အေတြးထဲမွာ ကိုယ့္ျပည္သူ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိး တကယ္ရိွမယ့္ အရာေတြကို ဦးစားေပးစဥ္းစားၿပီး တကယ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ေနတဲ့ လူဟာေတာ့ အျမင္မတူလို႔ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေနတာကလြဲရင္ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္စရာ အေၾကာင္းမရိွဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ တကယ္ဆို က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ ရန္သူကို ရန္သူလို တကယ္ကိုပဲ ခြဲျခားသိျမင္တတ္ဖို႔ ဆင္ျခင္ပိုင္းျခားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မတူတဲ့ ျမင္ျမင္ကရာကို `ရန္သူေဟ့´ ဆိုၿပီး လက္ညႇိဳးထိုးလိုက္ရင္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးရိွမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းကို ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီထက္ပိုၿပီး ေတြးၾကည့္ပါမယ္။

`ေဟ့၊ ငါတို႔ စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ေဟ့။ တျခားလူေတြ၊ အဖြဲ႔ေတြက ငါတို႔စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာေလာက္ တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုမွ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့ ငါတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္တာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ေကာင္ေတြ မွန္သမွ် အေသသာ မွတ္ေပေတာ့´ ဆိုတဲ့ စစ္သားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္သူေတြအတြက္ ထာဝရ ရန္သူ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီစိတ္ထားမ်ဳိးနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ အၾကီးဆုံး ရန္သူေပါ့။

***
တကယ္ေတာ့...။

အျမင္မတူရင္ေနပါေစ။ အေတြးမတူရင္ေနပါေစ။

က်ေနာ္တို႔တကယ္လိုအပ္ေနတာ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းေတြပါ။ ရန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။


အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ဆက္လက္ၾကားနာ မနက္ျဖန္သို႔ ထပ္မံေရႊ႕ဆိုင္း
Monday, 27 July 2009 20:20 ကိုစိုး
E-mail Print
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူး တရား႐ုံးတြင္ ယေန႔ ဆက္လက္ ၾကားနာစစ္ေဆး ၿပီးေနာက္ မနက္ျဖန္သို႔ ထပ္မံေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။

[အင္းစိန္ေထာင္အနီး၌ ယေန႔တြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီး ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ခင္ေမာင္ဝင္း/AP)]

အင္းစိန္ေထာင္အနီး၌ ယေန႔တြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီး ထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ - ခင္ေမာင္ဝင္း/AP)
ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူေနသူ ေဒၚခင္ခင္၀င္းႏွင့္ မ၀င္းမမတို႔အတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ျပီး၊ မစၥတာယက္ေထာအတြက္ လိုက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ ေသာ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ဦးမွ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့ကာ အစိုးရေရွ႕ေနဘက္မွလည္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ တရား႐ုံးက မနက္ျဖန္သို႔ ထပ္မံေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ကေျပာဆိုသည္။

“ဒီေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီက စၿပီး ဦးလွမ်ိဳးျမင့္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတယ္၊ ေန႔ခင္း ၁ နာရီက ျပန္စၿပီး အစိုးရ ေရွ႕ေနက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတာ ညေန ၅ နာရီမွာ မနက္ျဖန္ ၁၀ နာရီကို ျပန္ခ်ိန္းလိုက္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ reply (ျပန္လည္ရွင္းလင္းတာ)လုပ္ရဦးမယ္၊ မစၥတာ ယက္ေထာရဲ႕ အမႈ၂မႈကလည္း ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရ ဦးမယ္္”ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

အင္းစိန္ေထာင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ယေန႔ ရဲမ်ား၊ လံုထိန္း၊ စြမ္းအားရွင္ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား စုစုေပါင္း လူ ၄၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာဆိုသည္။

NLD ရံုးခ်ဳပ္ေရွ႔ႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္လည္း ယူနီေဖာင္း၀တ္ရဲမ်ား ပါရွိေသာ ရဲကား ၅ စီး၊ စြမ္းအား ရွင္မ်ားပါေသာ ဒိုင္ယာနာ ၄ စီး၊ ေရႊဂံုတိုင္မီးပြိဳင့္ထိပ္တြင္လည္း ရဲကား ၂စီး၊ ဒိုင္နာ ကား ၂ စီး အေစာင့္ခ် ထားျပီး ေျမနီကုန္းထိပ္တြင္လည္း ရဲကား ၁ စီး လွည့္ကာ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ၾကားနာ စစ္ေဆးရန္အတြက္ တရား႐ုံး၏ ထပ္မံေ႐ႊ႕ဆိုင္းေနျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာဆိုထားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးတြင္ ယင္းအမႈကို ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔မွ စတင္ၾကားနာ ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္ဝင္း တဦးတည္းသာ ေလွ်ာက္လဲခ်ိန္ရရွိေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္လဲ ခ်ိန္သည္ ႐ုံးခ်ိန္လြန္သြားသည့္အတြက္ဟုဆုိကာ တရား႐ုံး က ယေန႔ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ၾကားနာ စစ္ေဆးမည္ဟု ခ်ိန္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေန႔က ၾကားနာသည့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံး တရားခြင္သို႔ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ ၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ေနာ္ေဝး သံ႐ုံးမ်ားမွ သံအရာရွိမ်ားလာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိနစ္ အနည္းငယ္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာသည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုမူ တရားခြင္ သို႔ လာေရာက္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ၾကားနာစစ္ေဆးေနခ်ိန္၌ အင္းစိန္ေထာင္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ အာဏာပိုင္ မ်ားက ယခင္ကထက္ လုံၿခံဳေရး ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အၿပီးသတ္၂ ဘက္ေလွ်ာက္လဲၾကားနာ ရန္ အတြက္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တရား႐ုံးက ခ်ိန္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရာေနအိမ္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္သို႔ ေခၚေဆာင္၍ တားဆီးမိန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ကာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစိုးရ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကို ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ၂၆ ေန႔တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ(Mr. John William Yettaw)သည္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ေနအိမ္သို႔ ေရကူး၍သြားေရာက္ကာ ေမလ ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ ေန႔တြင္ အင္းလ်ားကန္ အတြင္း ၌ ၎အား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ယုံၾကည္ခ်က္သံတမန္ဆု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္
Monday, 27 July 2009 19:56 ကိုေထြး
E-mail Print
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ယုံၾကည္ခ်က္ သံတမန္ (Ambassador of Conscience) ဆုကို ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) က ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာလိုက္္သည္။

လူတဦးတေယာက္၏ ထူးခၽြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အေသြးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ရာတြင္ ကမၻာေပၚရွိ လူအမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ကို တက္ၾကြေစသည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါဆုကို ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဆုက္ို အုိင္ယာလန္ႏိုင္ငံ Dublin ဒပ္ဘလင္ၿမိဳ႕တြင္ AI အဖြဲ႔က ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံ U2 ေတးဂီတ အဖြဲ႔ ကို ၎ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

AI ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး Irene Khanက “ဲ ရွည္လ်ားခက္ခဲတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူအမ်ားအတြက္သာမက ကမၻာတ၀န္းလုံးက လူေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔သတၱိရဲ႕ အမွတ္အသားတခုပါ” ဟုေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိတ္ေဆြတဦး ျဖစ္သူ ႏိုဗဲယ္ဆုရွင္ Vaclav Havel ကလည္း ယင္း ဆုေပးပြဲကို တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဆုကို ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ၆ႏွစ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္က ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း နယ္လ္ဆင္ မင္ဒရဲလား၊ ခ်က္သမၼႏိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Vaclav Havel ႏွင့္ U2 ေတးဂီတ အဖြဲ႔တို႔က ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့သည္။

ယခုလသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စတင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည့္အႏွစ္ ၂၀ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ AI အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား conscience of prisoner အျဖစ္ ေၾကျငာသည့္ ႏွစ္ ၂၀ျပည့္ ေျမာက္သည့္ လ လည္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၉ခု ဇူလိုင္လက ပထမအႀကိမ္ အထိန္းသိမ္းခံရသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထပ္မံ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားစြဲဆုိ ျခင္းခံေနရသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။


ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေရာင္းစားသည့္ မေလးရွား အရာရွိ တရားစြဲခံရ
Monday, 27 July 2009 18:43 ကိုေထြး
E-mail Print
မေလးရွားႏုိင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လ၀က) ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းရွိွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ လူကုန္ကူးသူမ်ားထံသို႔ ေရာင္းစားခဲ့သည့္ မေလးရွား အရာရွိတဦးကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားစြဲဆို လိုက္ေၾကာင္း ေအပီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဂ်ဟုိး ျပည္နယ္ လ၀က အရာရွိ Rahman Selamat သည္ ယခုအခါ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သူ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ Wan Mohamad Fadzil Maamor ၏ေျပာၾကားခ်က္ကိုလည္း ယင္းသတင္းက ကိုးကား ေရးသားထားသည္။

ေျမာက္ပိုင္း Kelantan ျပည္နယ္တရားရုံးက Rahman ၏ အာမခံကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ၎အေနျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ႏွစ္ အထိ က်ခံရဖြယ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းအမႈကုိၾသဂုတ္၂၅ေန႔အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး အေသးစိတ္ကိုမႈ မသိရွိရေသးေၾကာင္း သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က တျခားေသာ လ၀က အရာရွိ ၄ ဦးႏွင့္အတူ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို သယ္ယူ ပို႔ ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ကားသမား ၄ ဦးတို႔ကိုလည္း Rahman ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ တရားမ၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို လဝက အရာရွိမ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ လူကုန္ကူးသူမ်ားထံသို႔ တဦးလွ်င္ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေလ့ရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားေၾကာင္း ေအပီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူကုန္ကူးသူမ်ားက ယင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ တဦးလွ်င္ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၂၀၀၀ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာေသာ ျမန္မာမ်ားသည္ အဆိုပါသတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးမေပးႏိုင္ ပါ က လိင္ေျဖေဖ်ာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း ခံရသည္ဟု အေမရိကန္ အထက္လြတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ က ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ (BWRPC) ၏ စာရင္း ျပဳစုထားခ်က္အရ အလုပ္သမားတဦးလွ်င္ မေလးရွားေငြ ၂၅၀၀ မွ ၂၈၀၀ အထိ လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ ေပးရၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူ စုစုေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည့္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ကို ေျပာဆိုျခင္းမရွိေသာ္ လည္း မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ ၾကသူအမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တျခားေသာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ကားသမားမ်ားအား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေရးကိုမႈ ယခုခ်ိန္ထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရွိ ရေသးေပ။

မၾကာေသးမီက Kajang ျပည္နယ္ Semenyih လ ဝ က အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၅၉၈ ဦးကို ယခုအခါ KLIA(Kuala Lumpur International Airport) အက်ဥ္းစခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ ၄၈၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူထုႏွင့္ ထိစပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယင္းအေရအတြက္ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုသည္ဟုဆိုသည္။

ဆင္းရဲသည့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမား အမ်ားအျပား မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ လ်က္ရိွရာ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာျပည္သား ၅ သိန္းခန္႔ ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

မေလးရွားသို႔ နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး အလုပ္ ရွာေဖြသူမ်ား ရိွသက့ဲသုိ႔ အလုပ္သမား ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ၿပီး တရားဝင္ သြားေရာက္သူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။


အေမရိကန္က အာဆီယံကို ခါးပိုက္ထဲထည့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းဟု နအဖ သတင္းစာေျပာ
Monday, 27 July 2009 18:17 သန္းထိုက္ဦး
E-mail Print
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုဖိအားေပးရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္ ျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ခါးပိုက္ထဲထည့္ရန္ အစပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

[ဖူးကက္ကြ်န္းတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝးတြင္ ေတြ႕ရေသာ မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္ (ဓာတ္ပုံ - AFP)]

ဖူးကက္ကြ်န္းတြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝးတြင္ ေတြ႕ရေသာ မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္ (ဓာတ္ပုံ - AFP)
ထိုင္းႏုိင္ငံ ဖူးကက္ကြ်န္း တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ အစည္းအေဝး၌ မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ လႊတ္မေပးခဲ့လ်င္ အာဆီယံ အေနျဖင့္ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ လုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာသလိုသာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္ အာဆီယံဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ ၾသဇာခံ အေနအထားကုိ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အာဆီယံကုိ ေသြးတိုးစမ္းတာ ျဖစ္သလို သူတို႔ခါးပိုက္ထဲ ထည့္ဖို႔ အစပ်ဳိးလာ တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ယင္းသို႔ မစၥ ဟီလာရီက အာဆီယံကို ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖိအားပိုမိုေပးရန္ ေျပာၾကားျခင္းသည္ အာဆီယံ၏ အတြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ရာ ေရာက္သည္ဟုလည္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္သည့္ သခင္ခ်န္ထြန္းကမူ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“အေမရိကန္ အေနနဲ႔ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈေတြကုိ ပိုၿပီးလုပ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံ အေသးေလးျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္တယ္”ဟု သခင္ခ်န္ ထြန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္က စစ္အစုိးရအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရး တုိးခ်ဲ႕မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူ႔ကုိသာ လႊတ္ေပးလုိက္ရင္ အခြင့္အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးပြင့္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံတာမ်ဳိး အျပင္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အာဆီယံေဒသတြင္း အစည္းအေဝး သုိ႔ ေရာက္ရိွစဥ္ ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးကက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္ ႏုိင္ငံမ်ား အစည္းအေဝး (ARF) တြင္ ျမန္မာ့အေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေပးရန္ စစ္အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းခ့ဲၾကသည္။

၎ အစည္းအေ၀းတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏုိင္ငံမွ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မတို႔ဟာ ကာကြယ္ေရး(Defense) ၊ သံတမန္ေရး(Deplomacy) နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး(Development) ဆိုတဲ႔ three D’s အေပၚမွာ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု မစၥ ဟီလာရီ ကလင္တန္က သူႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ ခင္ သူ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
* ပင္မစာမ်က္ႏွာ
* သတင္း
* ေဆာင္းပါး
* အာေဘာ္
o အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
o သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
* အင္တာဗ်ဴး
* ေထြရာေလးပါး
* စာအုပ္စင္က႑
* ကာတြန္း
* ႐ုပ္သံက႑
* အထူးက႑
* ေသာၾကာစကားဝိုင္း
* e-ဂ်ာနယ္

Comments (3)
စားသံုးဆီအမွတ္တံဆိပ္ ၄ မ်ိဳး ပိတ္ပင္
Monday, 27 July 2009 16:37 ဟိန္းေဇာ္
E-mail Print
ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ စားသံုးဆီမ်ားကို စစ္အစိုးရက စားသံုးရန္ မသင့္ဟုဆိုကာ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စားသံုးျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္လိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအမွတ္ တံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာ ဆီကုန္သည္မ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ စားသံုးဆီမ်ားအနက္ အမွတ္တံဆိပ္ ၄ ခုကို စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဇူလိုင္္ ၂၅ ရက္ထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ဒီလို စားသံုးရန္မသင့္ဘူး ဆိုၿပီးသာ ခဏခဏေၾကညာေနတယ္။ ေရာင္းတဲ့သူကေရာင္း၊ စားတဲ့့သူက စား ေနတာပဲ။ အခုလည္း ေရသန္႔ေတြကို စစ္ေနျပန္ၿပီ၊ လုပ္ငန္းဘယ္ႏွခုေလာက္ နားရဦးမလဲမသိဘူး” ဟု ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ဆိုသည္။

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စားသံုးဆီမ်ားကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ အမွတ္တံဆိပ္ ၄ ခုတြင္ စားသံုးဆီသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ စားသံုးရန္မသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟိုအစားအေသာက္ႏွင့္္ ေဆးဝါး စီမံကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တဦးကေျပာသည္။

ယင္းတံဆိပ္ေလးခုမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ ေက်ာက္ပုစြန္ႏွစ္ေကာင္ (Star Oil ၾကယ္နီပံု) အမွတ္တံဆိပ္ (၁၈ လီတာဝင္ အဝါေရာင္ပလတ္စတစ္ပံုး)၊ ေက်ာက္ပုစြန္တေကာင္အမွတ္တံဆိပ္ (၁၈လီတာဝင္ အဝါေရာင္ ပလတ္္စတစ္ပံုး)၊ ေရနဂါး (Twin Sea Horse) အမွတ္တံဆိပ္ (၁၈လီတာဝင္ အဝါေရာင္ပလတ္စတစ္ပံုး) ႏွင့္ Manufactured by, A1 Energy company Limited.ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ငါးေၾကာ္္ (Pamola Brand) အမွတ္ တံဆိပ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ လိုက္လံအသိေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ေညာင္ပင္ေလးေစ်း ပလာဇာရွိ စားသံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္မွ အေရာင္းဝန္ထမ္းတဦးက ဧရာဝတီကိုေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့့သည့္လမ်ားက လက္ဖက္မ်ားတြင္ ဆိုးေဆးပါသျဖင့္ စားသံုရန္မသင့္ ဟုဆိုကာ တားျမစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းတြင္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လ ကလည္း ဓာတ္ခဲြခန္းသုံး ဆုိးေဆး အသုံးျပဳထားသည့္ ငါးပိ တံဆိပ္ ၇၉ မ်ိဳး၊ ငရုတ္သီးမႈန္႔ တံဆိပ္ ၆ မ်ိဳး၊ ပဲနီေလး တံဆိပ္ ၁ မ်ိဳး၊ ယိုစံု (အခ်ဥ္ထုပ္) တံဆိပ္ ၁ မ်ဳိး တို႔ကို ပိတ္ပင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ထုတ္ ငရုတ္သီးမႈန္႔ႏွင့္ ငါးပိ အမွတ္တံဆိပ္ ၂၈ ခုတြင္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ဓာတုေဗဒ ဆုိးေဆး ပါဝင္ေနသျဖင့္ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၃ရက္ေန ့ကေၾကညာခဲ့သည္။


ေဒၚစုအမႈ အဂၤါေန႔ ထပ္မံ ႐ုံးခ်ိန္း

27 July 2009


ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စြဲခ်က္တင္ၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနတာမွာ တဖက္ တရားလိုေရွ႕ေနေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခ်ိန္ထိ ခိုင္ခုိင္မာမာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ မေပးႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးတာကို ဒီကေန႔ ဆက္လုပ္ခဲ့အၿပီး အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမႈစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကေန ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ၀ိုင္းေတာ္သား ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တေနကုန္လုပ္ခဲ့တဲ့ ၾကားနာပြဲ အၿပီးမွာပဲ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ဗီြအိုေအကို ေျပာခဲ့တာပါ။ ညေနပိုင္း ေထာင္တြင္း အထူးတရားခြင္အၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ဗီြအိုေအကေန ဦးဉာဏ္၀င္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ ဦးဉာဏ္၀င္းက အခုလို စေျပာပါတယ္။

“မနက္ ၁၀ နာရီ စပါတယ္။ ေဒၚခင္ခင္၀င္း၊ ေဒၚ၀င္းမမအတြက္ ဦးလွမ်ဳိးျမင့္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မစၥတာယက္ေထာအတြက္ ဦးခင္ေမာင္ဦး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ Break လုပ္ပါတယ္။ ေန႔ခင္း ၁ နာရီ ျပန္စတယ္။ ၁ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိ အစိုးရေရွ႕ေန တဦးတည္းက ကသြားတာပါ၊ ဇာတ္လမ္း။ သူက ညေန ၅ နာရီမွာ ၿပီးသြားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ မနက္ျဖန္ ဆက္ခ်ိန္းပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးၾကဖုိ႔။”

မနက္ျဖန္က ဆရာတုိ႔ေရာ တဖက္ကေရာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးၾကမွာလား။

“မနက္ျဖန္ၾကရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီေန႔အမႈအတြက္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာဆုိခြင့္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးရင္ မစၥတာယက္ေထာရဲ႕ သီးျခားအမႈ ၂ မႈ ရွိတယ္။ ေရကူးတာရယ္၊ Invasion ရယ္၊ အဲဒါအတြက္ သူတို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးမယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မပါပါဘူး။”

ဒီေန႔ စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ့အျမင္ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

“ဒီေန႔ အစိုးရေရွ႕ေနက ေတာ္ေတာ္ ႀကိဳးစားၿပီး ေျပာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ႐ႈေထာင့္က က်ေနာ္တို႔ အျမင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ Strong ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ မျမင္ဘူးဗ်။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေရာ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဘယ္လိုေတြ႕ရပါလဲ။

“ေကာင္းပါတယ္၊ သူလည္း အမႈကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ နားေထာင္တယ္၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အႀကံျပဳပါတယ္။”

ဆရာ့အေနနဲ႔ေရာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းေတြတုန္းက ဒီအမႈစစ္တာ မွ်တမႈမရွိဘူး၊ ႏွစ္ဖက္ ညီတူမွ်တူ ေလွ်ာက္လဲခြင့္ မရဘူးလို႔ သတင္းေတြ ထြက္ထားပါတယ္။ အခု ဒီေန႔ စစ္ေဆးတဲ့ အေျခအေနကေရာ ညီတူမွ်တူ ရွိပါရဲ႕လား။

“က်ေနာ္ ဟုိတေန႔က ေျပာတာ အျမင္အရ မွ်တမႈမရွိတဲ့ အခင္းအက်င္း ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာတာ။ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာတို႔ ဘာတို႔ ဒါေတြ က်ေနာ္ မသုံးပါဘူး။ တရား႐ုံးကုိလည္း က်ေနာ္ မေျပာပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အခင္းအက်င္းအားျဖင့္ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔ တရား႐ုံးကုိ စာတင္တာ ဘာညာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ အျမင္အရပဲ အဆင္သင့္လုပ္တယ္၊ ႐ံုးခ်ိန္း ခ်ိန္းလိုက္တယ္၊ အဲဒီလုိ ျဖစ္ေနတာကိုး။ ႐ုံးခ်ိန္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ တရား႐ုံးက က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေနမ်ားနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းတာ ဒီအမႈကာလမွာေတာ့ မရွိပါဘူး။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

July 24, 2009, supporters of detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyis NLD Party gather near the notorious Insein prison as Suu Kyis trial resumes in Yangon, Myanmar.AP
အင္းစိန္ေထာင္အနီး စုေ၀းေရာက္ရွိေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားေပး
ေထာက္ခံၾကသူမ်ား။ ဇူလုိင္ ၂၄၊ ၂၀၀၉။
ဒီကေန႔မွာေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ အနီးတ၀ိုက္ အရင္႐ံုးခ်ိန္းေတြတုန္းကေလာက္ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္ပံုမရပါဘူး။ ေန႔လယ္ပိုင္းက အင္းစိန္ေစ်းနား ၀င္လို႔ရသေလာက္ ေနရာအထိမွာ ေရာက္ေနတဲ့ NLD အတြင္းေရးမႉး သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာျပထားပါတယ္။

“အခုေလးတင္ စြမ္းအားရွင္တို႔ ႀကံ့ဖြံ႕တို႔ တင္တဲ့ကား ၃ စင္း ထြက္သြားတယ္။ မီးသတ္ကားတစင္းနဲ႔ အဲဒီကား ၃ စင္း ထြက္သြားတယ္ဗ်။ ဒီမွာေတာ့ သိပ္ၿပီး ခါတုိင္းေလာက္ေတာင္မွ တင္းက်ပ္တယ္လို႔ မရွိသလုိပဲ။ ဟုိဘက္ေတြမွာေတာ့ စြမ္းအားရွင္ကားေတြ ရပ္ထားတယ္။ ခါတုိင္းဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ထုိင္တဲ့ေရွ႕မွာ ရဲကားက ေလးငါးေျခာက္စင္းေလာက္ အၿမဲတမ္း ရပ္ၿပီး ေစာင့္ေနတယ္။ တခါတေလ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္ျခမ္းကို လာၿပီး ရပ္တယ္။ အခု အဲဒါေတြ သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ထဲမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကပ္တာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သမုိင္းလမ္းဆုံတုိ႔၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံတုိ႔၊ ေျမနီကုန္းတို႔၊ အင္းစိန္ ပန္းၿခံတို႔မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။”

မၾကာေသးခင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ၀န္ႀကီးအဆင့္ စည္းေ၀းပြဲေတြ၊ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းေ၀းပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသံေတြ အေတာ္ေလးကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ၊ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေတြအျပင္ တျခား ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီးနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲမွာ အဓိကက်တဲ့ ေနရာမွာ ရွိေနသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအာဏပိုင္ေတြကေတာ့ အဲဒီလို သတ္မွတ္တာကို ဘ၀င္မက်သလို အခုလို တဦးတည္းအေပၚ ပုံၿပီးေတာ့ ေျပာဆိုေနၾက၊ ေတာင္းဆိုေနၾကတာေတြကိုလည္း မေက်နပ္တဲ့အေၾကာင္း အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာေတြကေန မၾကာခဏဆိုသလို ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ ရွိပါတယ္။ အခုလို ႏွစ္ဖက္ကြာဟေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာက ေမွးမွိန္မေနဘူးလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။

NLD အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းတင္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပံုစံ ေျပာင္းလာသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အားလံုး လက္ခံထားသူျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာ့ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေရးမွာ အေရးႀကီးသူျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပး၊ ဘာေပးဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ အဲဒီ ေတာင္းဆုိႏုိင္ငံေရးကေန က်ေနာ္တို႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကမယ္၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အေျခအေနေတြ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ NLD အေနနဲ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖုိ႔ေတာင္မွ စဥ္းစားမယ္ဆုိတဲ့ ကမ္းလွမ္းႏုိင္ငံေရးဘက္ကို ေရြ႕လာတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ္ကေတာ့ နဂုိကတည္းက ထင္တယ္၊ သူတုိ႔ ဒါ မလုပ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ေဒၚစုကုိ သူတုိ႔က ဖယ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ ေဒၚစုကို လုံး၀ကို မျမင္ခ်င္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးထဲကေန ဖယ္ထုတ္မယ္ဆုိတဲ့ဟာ ျဖစ္ေနတာကိုး။

“အခုလည္း က်ေနာ္က ေျပာရမယ္ဆုိရင္ သူတို႔က ေဒၚစုကို ပင္တုိင္ထားတဲ့ဟာ မလိုဘူး၊ တျခားျပႆနာေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီျပႆနာတုိင္းဟာ ေဒၚစုနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ကုိးကြယ္မႈနဲ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ NLD ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ၊ တုိင္းျပည္လူထုရဲ႕ ယုံၾကည္မႈ၊ ကမၻာရဲ႕ ယုံၾကည္မႈရတာ ေဒၚစုတေယာက္ပဲရွိတယ္။ အဲေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚစုနဲ႔ပဲ လုပ္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။”

NLD အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕၀င္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အစိုးရက တရားစြဲဆုိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က အျပစ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး စစ္အစိုးရ သတင္းစာမွာ ေရးသားေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနေတြက ဒီကေန႔ တရား႐ုံးမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥကို ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေရးသားခ်က္ေတြဟာ တရား႐ုံးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ မဲ့ေနသလို ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို လိုအပ္သလုိ အေရးယူေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ အဲဒီ ၂၃ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္းမွာ 'ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လို႔ တရားစြဲခံေနရတယ္' လုိ႔ အဲဒီလုိ သေဘာမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ ေရာက္ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က တရား႐ုံးကုိ ေျပာတာက တရား႐ုံး ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္တယ္။ တရား႐ုံး ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ အလုပ္ကုိ သူက ေျပာေနတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔လည္း တရားဥပေဒရဲ႕ အကာအကြယ္ မရသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိ ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ စစ္အစိုးရက စတင္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာ ဆုိၿပီး စစ္အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အရာရွိေတြကိုယ္တုိင္ ကုလသမဂၢကို တင္ျပခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သက္ေသထြက္ဆိုဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာဆုိပါတယ္။

“Human Rights (လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕) မွာ Working Group (လုပ္ငန္းအဖြဲ႕) ရွိေနတယ္ဗ်။ အဲဒီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကုိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သံအမတ္ႀကီး တေယာက္က ေျဖၾကားထားတယ္၊ ၃ ႀကိမ္ ေျဖၾကားထားတယ္။ အဲဒီ ၃ ႀကိမ္ ေျဖၾကားတဲ့ေနရာမွာ ခုနကလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖမ္းထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူ႔ရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအတြက္သာ ေခတၱ ေခၚထားတာဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ဒီအမႈအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကုိ လာေရာက္ေျဖၾကားဖုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ုံးက သက္ေသေခၚေပးပါလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလုိ ေလွ်ာက္တာ။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရား႐ုံးမွာ ဒီေန႔ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္


ႏ်ဴကလီးယား ေဆြးေႏြးပြဲ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အီရန္ကို အေမရိကန္က မၾကာမီ တုံ႔ျပန္ေစလို

27 July 2009


Defense Secretary Robert Gates (File)
အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး
ေရာဘတ္ ဂိတ္စ္။
အီရန္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကားေျပာဖုိ႔အတြက္ အုိဘားမား (Obama) အစိုးရက ကမ္းလွမ္းတာကို မၾကာခင္မွာ လက္ခံတုံ႔ျပန္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ ဂိတ္စ္ (Robert Gates) က ေျပာပါတယ္။

မစၥတာဂိတ္စ္ဟာ အစၥေရးမွာ ေရာက္ေနတဲ့အခုိက္ အီရန္နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထိပ္တန္းအရာရွိေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးစဥ္မွာ အခုလို ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ စက္တင္ဘာမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အေထြေထြညီလာခံ မတုိင္ခင္မွာပဲ အီရန္က အေျဖတခုခု ေပးလာလိမ့္မယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လို႔လည္း မစၥတာဂိတ္စ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အီရန္ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အေရးကို စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေျဖရွင္းလို႔ မရရင္ေတာ့ အစၥေရးက စစ္ေရးအရ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေျခအေနေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လို႔ အစၥေရး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အီဟြတ္ဒ္ ဘာရတ္ခ္ (Ehud Barak) က ဆုိပါတယ္။ စစ္တပ္က ဆႏၵျပတာေတြ ရွိေနႏုိင္ေသးတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မစၥတာ ဘာရတ္ခ္ကေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ အဓိကက်တာ သံတမန္နည္းလမ္းပါပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

မစၥတာဂိတ္စ္ဟာ အစၥေရးမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ နက္တန္ယာဟု (Benjamin Netanyahu) နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံဖို႔ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေဂ်ာ့ခ်္ မစ္ခ်ဲလ္ (George Mitchell) ကေတာ့ မစၥတာဘာရတ္ခ္နဲ႔ မေန႔က ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မစၥတာ နက္တန္ယာဟုနဲ႔ေတာ့ မနက္ျဖန္ ေတြ႕ဆုံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာဂိတ္စ္နဲ႔ မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္တုိ႔ဟာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိက္တြန္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသကို သီးျခား ခရီးစဥ္ေတြအေနနဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမားက အစၥေရးနဲ႔ အာရပ္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ပံ့ပုိးကူညီဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္တယ္လို႔ မစၥတာမစ္ခ်ဲလ္က ဆီးရီးယားမွာ မေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


ေဒၚစုကုိ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ဂုဏ္ျပဳ

27 July 2009


Amnesty International ေခၚ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျမင့္ဆုံး ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ဆုိင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံအမတ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံ ဒဗၺလင္ၿမိဳ႕မွာ U2 အဖြဲ႕ရဲ႕ ဂီတပေဒသာပြဲမွာ ကိုယ္တုိင္ကလည္း အဲဒီဆု ရရွိထားသူ အဆုိေတာ္ ဘုိႏုိ (Bono) က တရား၀င္ ေၾကညာပါမယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေပးဖို႔ ျပည္ပမွာ ဂုဏ္ျပဳ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္တြင္းမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနရာ ဒီေန႔ မႏၲေလး၊ ေရနံေခ်ာင္း စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ျပဳလုပ္တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။


ေျမာက္ကိုရီယားနဲ႕ အီရန္အေရး လက္ရိွရပ္တည္ခ်က္ မွန္ကန္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ခုခံေျပာ

27 July 2009


ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ အီရန္အေရးမွာ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာေရးဟာ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ေျပာၿပီး၊ သမၼတ ဘားရက္ခ္ အုိဘားမားရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးမူအေပၚ ကာကြယ္ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ၆ႏုိင္ငံပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံစံု ေဆြးေႏြးပဲြ စားပြဲဆီကုိ ျပန္လာသင့္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ NBCရုပ္သံနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းမွာ ၀န္ႀကီးကလင္တန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ အစဥ္အဆက္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ အစုိးရေတြကေတာင္ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚမွာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈေတြအတုိင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္လုိ႔ ကတိျပဳထားၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ မိတ္ေဆြ မက်န္ေတာ့ဘူးလို႔ မစၥက္ ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။

အီရန္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း အီရန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ အျငင္းပြားစရာေတြ ရွိေနေပမဲ့ အေမရိကန္ အေနနဲ႔ အီရန္အစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အီရန္မွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ထုတ္လုပ္မွာကို အေမရိကန္က ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူးဆုိတာ အီရန္က သိထားသင့္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို လုပ္ရင္လည္း အခ်ည္းႏီွးသာျဖစ္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္က ေျပာပါတယ္။

အာဖဂန္နစၥတန္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္္ ဗ်ဴဟာသစ္ေတြေၾကာင့္ တာလီဘန္ေတြ အႀကီးအက်ယ္အက်ပ္ရုိက္ေနၿပီလို႔ ဟီလာရီ ကလင္တန္က တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာပါတယ္။


အေရွ႔အလယ္ပုိင္း ျပႆနာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ရွိ

26 July 2009


အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး အေမရိကန္က တြန္းအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံတမန္ ေဂ်ာ့မစ္ရွဲလ္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိ ေရာက္ရွိသြားၿပီး သမၼတ ဘရဲွအာဆက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ အိမ္ရွင္သမၼတနဲ႔ ဧည့္သည္ အေမရိကန္ သံတမန္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ဆီးရီးယားနဲ႔ အစၥေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ျပန္စဖို႔တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ပါလက္စတုိင္း ဟားမက္စ္တုိ႔ကို အစၥေရးက ထုိးစစ္ဆင္လုိက္လုိ႔ ဆီးရီးယားက အဲဒီ ေဆြးေႏြးပဲြကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့တာပါ။ အထူးသံတမန္ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ မစၥတာ မစ္ရွဲလ္ ဆီးရီးယားကို ဒုတိယအႀကိမ္သြားေရာက္တာျဖစ္ၿပီး အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတုိင္းေဒသမ်ားကုိလည္း ခရီးဆက္ပါလိမ့္မယ္။ ေဒသရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိအပ္တာမို႔ အာရပ္နဲ႔ အစၥေရးတုိ႔ဟာ အေမရိကန္နဲ႔ တဲြလုပ္ပါလို႔လည္း သူက တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္လည္း မနက္ျဖန္ အစၥေရးႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး အီရန္ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အႀကံႀကီးမႈကိစၥကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘန္ဂ်ပန္ နယ္သန္ရာဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အီဟြတ္ ဘားရက္ခ္တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မယ္။


တ႐ုတ္ သံမဏိကုမၸဏီ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပ

26 July 2009


တုန္ဟြာ သံနဲ႔ သံမဏိလုပ္ငန္းႀကီးကို ေဘဂ်င္းအေျခစုိက္အစိုးရ ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ ရွန္ေလာင္းသံမဏိ ဦးပိုင္ ကုမၸဏီက ရွယ္ယာ အမ်ားအျပား ၀ယ္ယူၿပီး လက္၀ါးႀကီး အုပ္ေတာ့မယ့္ သတင္းေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ဘက္ပုိင္း တုန္ဟြာၿမိဳ႕မွာ တုန္ဟြာ သံမဏိကုမၸဏီ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပၾကၿပီး ရဲေတြနဲ႔ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာမွာ ရွန္ေလာင္းဦးပိုင္ အရာရွိတဦး ကုမၸဏီ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ရုိက္ႏွက္မႈနဲ႔ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။ ေသဆံုးသူဟာ ရွန္ေလာင္းဦးပိုင္ ကုမၸဏီရဲ႕ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာတဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ တႏွစ္တာ လစာ၀င္ေငြဟာ မႏွစ္ကဆုိရင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄သိန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီး တုန္ဟြာ သံမဏိကုမၸဏီအလုပ္သမားတေယာက္ အၿငိမ္းစားယူရင္ တလကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ေဒၚလာပဲ ရတာေၾကာင့္ အခြင့္အေရး မညီမွ်မႈအတြက္ တုန္ဟြာ သံနဲ႔ သံမဏိ အလုပ္သမား သံုးေသာင္းေလာက္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနက ေျပာဆုိပါတယ္။


၀န္ႀကီး ကလင္တန္ ျမန္မာ့အေရးစြက္ဖက္ စစ္အစုိးရသတင္းစာ စြပ္စဲြ

26 July 2009


ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနတဲ့ မူ၀ါဒ ေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္တာဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာ၊ ေဒသတြင္းမွာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတာလည္း အစုိးရပုိင္ သတင္းစာေတြက စြပ္စဲြ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က အာရွကုိ ေရာက္လာတဲ့ ၀န္ႀကီး ကလင္တန္ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြ အေပၚ ဒီလုိ တံု႔ျပန္လုိက္တာဟာ လက္ရွိ မေျပလည္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြ အေကာင္းထက္ အဆုိးဘက္ကုိ သာ ဦးတည္ေစလိမ့္မယ္လုိ႔ အကဲခတ္ေတြက ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦး က တင္ျပေပးပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖူးခက္ ကမ္းေျခၿမိဳ႔မွာ ဒီတပတ္ထဲ က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ARF လုိ႔ေခၚတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပဲြ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈေတြ လုပ္ရင္ သူတုိ႔ အစုိးရအေနနဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိမယ္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြပါလုပ္ေကာင္း လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ ေပမဲ့ ဒါဟာ ျပည္တြင္းေရးကုိ စြက္ဖက္လာတာလုိ႔ အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြက တု႔ံျပန္ေရးသား လာၾကတာပါ။ ထုိင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္တခုနဲ႔ ေမးျမန္းခန္းမွာလည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ဖမ္းဆီး ထားရာက ျပန္မလႊတ္ဘူးဆုိရင္ အာဆီယံ အသင္းႀကီးအေနနဲ႔ လက္ရွိ ရပ္တည္ခ်က္ေတြက ေျပာင္းသင့္တယ္ ဆုိၿပီး ၀န္ႀကီး ကလင္တန္ က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိခဲ့တာဟာလည္း အာဆီယံ အသင္းႀကီးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ တခုဆုိၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ ပိတ္ဆုိ႔ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ အစုိးရဖက္က အခုလုိ သေဘာထား ေျပာင္းလဲလာဖြယ္ရာ ရွိေနခ်ိန္ အခုလုိ တု႔ံျပန္တာဟာ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚမလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယူဆသူကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔က ၀ါရင့္ သံတမန္ေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္းပါ။

“အစုိးရရဲ႕ သတင္းစာက ထည့္တာဆုိေတာ့ ဒါဟာ အစုိးရရဲ႕ ၀ါဒ တပိုင္းတစ သေဘာတူလုိ႔သာ ထည့္တာဆုိေတာ့ ျဖစ္တာ ေပါ့။ အမွန္ေတာ့ အေမရိကားကို မလုိလားဘူးဆုိတာကို ေသခ်ာ ေဖာ္ျပတဲ့သေဘာမ်ိဳးေတြ သူတုိ႔ ေရးေနတာေတြ႔ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေနမွ ရန္သူမရွိမွ ဒီႏိုင္ငံအတြက္က အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္မွာကိုး။ အစုိးရက ရန္သူေတြလုိ႔ သေဘာထားေနရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ ႀကီးတာေပါ့။ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆံုးရႈံးမႈေတာ့ ရွိတာေပါ့။”

အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အေပးအယူလုပ္ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ လုပ္ေနေပမဲ့ ဒါေတြကုိ လက္မခံႏုိင္တာဟာ စစ္အစုိးရရဲ႔ မေျပာင္းလဲတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လုိ႔ ယူဆသူကေတာ့ အတုိက္အခံ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းတင္ပါ။

“အေမရိကန္တုိ႔၊ ကုလသမဂၢတုိ႔ကို တေလွ်ာက္လံုး ေျပာေနတာက စစ္အစုိးရဟာ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကားထဲမွာ ျပန္ၿပီး ၀င္ဆန္႔ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ လုပ္တာပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားေတြ ရွိတယ္။ ကုလသမဂၢကလည္း ဘန္ကီမြန္း ျပန္သြားတဲ့အခါ ဗမာျပည္အဖုိ႔ အခြင့္အေရး တခု ဆံုးရံႈးတယ္ဆုိတာ၊ ကလင္တန္တုိ႔ ေျပာတာကလည္း ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ ရွိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လႊတ္ေပးလုိ႔ ရွိရင္၊ ဗမာျပည္ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္မယ္ တ့ဲ။ ဒီစစ္အစုိးရအနနဲ႔က တု႔ံျပန္တဲ့အခါမွာ ၂ခု အေျခခံၿပီးေတာ့ ေျပာမွာပဲ။ သူတို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ သူ႔ကို မလုိခ်င္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပင္မ ေရစီးေၾကာင္းထဲက ဖယ္ထုတ္ခ်င္တယ္။ ေနာက္တခုက သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္က ကမၻာမွာ လူရာ၀င္တဲ့အစုိးရမ်ိဳး ျဖစ္တာထက္ ဗမာျပည္သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့၊ အႏုိင္က်င့္ ေန တာမ်ိဳး လုပ္တယ္။ ကမၻာကို အံတုၿပီးေတာ့ ငါ့ဟာငါလုပ္ခ်င္တာကို လုပ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရွိေနေတာ့၊ သူတုိ႔ကို အက်ပ္ကိုင္တာပဲ။ သူတုိ႔ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္တာမ်ိဳးေတြ ေျပာတယ္ေပါ့။”

အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းတင္ ပါ။ တကယ္ေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရင္း အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ေျပာေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ ကုလသမဂၢ က အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ထားတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားလုိ ႏုိင္ငံမ်ဳိးနဲ႔ စစ္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း အေမရိကန္ ဖက္က စုိးရိမ္ပူပမ္ေၾကာင္း ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရ သတင္းစာေတြ မွာေတာ့ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ေဒသတြင္းၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံမရွိဘူးလုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါဟာဆုိရင္ အာဆီယံ လုံၿခံဳေရး အစည္းအေ၀းပဲြေတြအၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကုိ ေရးသားတုိက္ခုိက္ခံရတာ ဒုတိယအႀကိမ္ပါ။ ဒီတပတ္ထဲမွာပဲ ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရပုိင္ သတင္းစာ ေတြကလည္း ၀န္ႀကီးကလင္တန္ ဟာ အသိဥာဏ္နည္းပါးၿပီး ရယ္စရာပုဂၢိဳလ္ တေယာက္အျဖစ္ တုိက္ခုိက္ ေရးသားတာ ေတြ လုပ္ခဲ့တာပါ။ အခုဆုိရင္လည္း ျမန္မာစစ္အစုိးရ သတင္းစာထဲမွာ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း သံတမန္တဦးကုိ တုိက္ခုိက္ ေရးသားတာမ်ဳိးဟာျဖင့္ အက်ဳိးမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္း က ျမင္ပါတယ္။

“ေျမာက္ကိုရီးယားကေတာ့ ဘယ္သူမွ မေရွာင္ဘူး။ သူက အႏုျမဴဗံုးေရာ၊ ဒံုးပ်ံေရာ၊ အကုန္လံုး တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေန ၿပီးေတာ့ လက္နက္စမ္းသပ္ၿပီး ေရာင္းမယ္။ ၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္မယ္။ အဲဒီ ေျခလွမ္းကို လုိက္ၿပီး ေရးရင္ေတာ့ ဒါဟာ အမွား ႀကီး မွားတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔က ၀ါရင့္သံတမန္ တဦးျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္း ပါ။ သမၼတ ဘရက္ခ္ အုိဘားမား ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရ တက္လာ ၿပီးေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု က ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတြမွာ ဒီထက္ပုိၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ရလာဒ္ေတြ ထြက္လာဖုိ႔ ဘာေတြလုပ္ႏုိင္မလဲဆုိၿပီး သူတုိ႔ရဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒေတြကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္တာေတြ လုပ္ ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒါေတြဟာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းေစ့ကာနီးမွ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တယ္ဆုိၿပီး တရားစဲြဆုိတာေတြ လုပ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ဒီလုိ သုံးသပ္မႈေတြ အၿပီးမသတ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနရတာပါ။အီရန္ဆႏၵျပမႈ ကမၻာအႏွံ႔ျဖစ္ပြား

25 July 2009


အီရန္ႏိုင္ငံ တီဟီရန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စေနေန႔က ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြအၾကား တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြက ေျပာပါတယ္။ အရင္လက သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို အတိုက္အခံက ကန္႔ကြက္မႈကို အစိုးရက ၿဖိဳခြင္းခဲ့လို႔ မေက်နပ္ဘဲ ဆႏၵျပၾကသူထဲက တခ်ိဳ႕ကို လံုၿခံဳေရးေတြက ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္လုိ႔ မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ားအျပား က ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားတဲ့ အီရန္ႏုိင္ငံက ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ - ဆိုတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ေန႔တေန႔ ဆိုၿပီး ကမၻာတ၀ွမ္း ၿမိဳ႕ေပါင္း ၈၀ ေလာက္မွာ စေနေန႔ကပဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ အီရန္သူ Shirin Ebadi က သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ပယ္ခ်ၾကဖို႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Amsterdam ၿမိဳ႕က ဆႏၵျပသူေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (Amnesty International) နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (HRW) အဖြဲ႔ေတြက ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြကို လန္ဒန္၊ ပါရီ၊ ဘာလင္ နဲ႔ အစၥလာမ္မာဘတ္ ၿမိဳ႕ေတြမွာ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

အီရန္ႏုိင္ငံမွာ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သမၼတ မိုဟာမက္ အမာဒနီဂ်က္ ပဲ အႏိုင္ ရေအာင္ မဲမသမာမႈေတြ လုပ္ေဆာင္တယ္ ဆိုၿပီး အတိုက္အခံေတြက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ဆႏၵျပမႈေတြ လည္း အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။


စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား မရွိျခင္းက ရခိုင္လူငယ္မ်ားကို ေနရပ္ရင္း စြန္႕ခြာရန္ တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္ေန

7/27/2009

ထိုင္းႏွင့့္ မေလးရွားနိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ မရွိ၍ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူငယ္မ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမူေၾကာင့္ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႕ခြာျပီး ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွား နိုင္ငံမ်ားသို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာေနၾကသည္။

အမည္ မေဖၚလိုသူ ဦးဇင္း တပါးက “ခု ရန္ကုန္ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ဓည၀တီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြတဲ့ ရခိုင္ကလာတဲ့ လူငယ္ တေန႕ တေန႕ကို အေယာက္ ၁၀ ကေန ၂၀ ထိ ေရာက္ရွိ လာပါတယ္။ တခါတခါ ကေလးေတြေရာ မိန္းမေတြေရာ ပါလာပါတယ္။ ရခိုင္မွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးတဲ့အတြက္ ခုလို အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြဖို႕ ရန္ကုန္ကို တက္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ရခိုင္မွ အလုပ္လာရွာေသာ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္ဆင္ေျပလွ်င္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း အဆင္မေျပလွ်င္ တနသၤာရီတိုင္း ေကာ့ေသာင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီသို႕ ထြက္ခြာျပီး ထိုမွ တဆင့္ ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားသို႕ ထြက္ခြာၾကသည္။

ေကာ့ေသာင္ျမိဳ႕ ေအာင္ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းမွ ဦးဇင္းတပါးကလည္း “အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ မေလးရွားနဲ႕ ထိုင္းက ျပန္လာတဲ့ ရခိုင္ေတြ အမ်ားၾကီးဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းနဲ႕ မေလးရွားကို ေကာ့ေသာင္ကေန ဆက္ျပီး ထြက္ခြာသြားလာေနၾကတဲ့ ရခိုင္ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ပါဘဲ” ဟု ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမူေၾကာင့္ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႕ခြာ ထြက္သြားၾကသျဖင့္ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေယာကၤ်ား လံုး၀မရွိ ျဖစ္သြားကာ အသုဘကို မိန္းမမ်ားကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ သျဂိၤဳလ္ရသည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေတြ အုိးတန္းရပ္ကြက္မွ ရခိုင္နိုင္ငံေရးသမား ဦးသာေက်ာ္ေအာင္မွ “ခုလို ရခိုင္လူငယ္ေတြ ေနရပ္ရင္းကို စြန္႕ခြာျပီး ထိုင္း မေလးရွား အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖါးကန္႕ ေဒသေတြကို ထြက္ခြာ သြားရတာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဗမာ အစုိးရေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ ေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရတာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၁) ႏွစ္ရွိသြားပါျပီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ စက္ရံု အလုပ္ရံုဆိုလို႕ ဘာမွ တည္ေဆာက္ေပးတာ မရွိေသးဘူး။ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက ရွိေနတဲ့ ဆန္ ၁၀၀ က် ဆန္စက္ေတြလည္း အကုန္လံုး ရပ္တန္႕ထားရတယ္။ အလုပ္ရံု စက္ရံုေတြ မရွိေတာ့ ခုလို ေခတ္ကာလမ်ိဳးမွာ လူငယ္ေတြ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စြန္႕ခြာျပီး အျပင္ကို ထြက္သြားခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုလို စြန္႕ခြာ ထြက္သြားၾကတာကိုလည္း လက္ရွိ နအဖ စစ္အစိုးရက သေဘာက်ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

မဆလ ေခတ္က ဘီလင္းျမိဳ႕မွ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ သၾကားစက္အို တလံုးကို ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရး အတြက္ဟု ဆိုကာ ၾကံမစုိက္ပ်ိဳးေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ သၾကားစက္မွာလည္း တႏွစ္တြင္ တလသာ လည္ပတ္နိုင္ျပီး က်န္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားရသည္ဟုသိ္ရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုအခါ နအဖ စစ္အစိုးရမွ စစ္တပ္ တပ္ရင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို တပ္စြဲထားျပီး လယ္ေျမဧက ေျမွာက္ျမားစြာကို သိမ္းယူထားသျဖင့္ ရခိုင္ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားအျပားမွာလည္း လယ္မဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ထိုကဲ့သို႕ လယ္မဲ့ ယာမဲ့ အလုပ္အကိုင္မဲ့ သူမ်ား တေန႕ တျခား တိုးပြားလာေနသျဖင့္ ရခိုင္မွ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႕ အလုပ္အကိုင္ သြားေရာက္ ရွာေဖြမူနဳန္းထားမွာ ျမင္မားေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။


ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား ေစ်းက်ေသာ္လည္း ရခိုင္ လယ္သမားမ်ား မ၀ယ္ယူနိူင္

7/27/2009

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္ စပါးစိုက္ ရာသီအတြင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းမ်ား က်ေနေသာ္လည္း ရခိုင္ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လက္ထဲတြင္ ေငြမရွိသျဖင့္ အလံုအေလာက္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲနိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား တဦးက “ဓါတ္ေျမၾသဇာေစ်းက က်န္ေနတာမွန္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြ လက္ထဲမွာ ေငြမရွိေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ဓါတ္ေျမၾသဇာကို အလံုအေလာက္ သံုးစြဲဖို႕က်ေတာ့ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က စပါးေစ်း အဆမတန္ က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လယ္သမားမ်ားလက္ထဲတြင္ ေငြမရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ၀င္ေရာက္ ေနသျဖင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာေစ်းမွာ ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားထက္ က်ဆင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ အျမင့္ကၽြန္းေက်းရြာမွ လယ္သမား တဦးက “ဒီႏွစ္မွာ တရုတ္က ၀င္လာတဲ့ သံကြင္္းအမ်ိဳးအစားက ေျမဆီ (အမဲ) တအိတ္ကို ၂၂၇၀၀ က်ပ္ နဲ႕ ၂၃၀၀၀ က်ပ္ အၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ဟုိႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဲဒီ ေျမဆီ အမ်ိဳးအစား တအိတ္ကို က်ပ္ ၃၈၀၀၀ ကေန ၄၅၀၀၀ ထိေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲဖို႕က်ေတာ့ ပိုက္ဆံက တအားရွားေနေတာ့ လယ္သမားေတြ မ၀ယ္နိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တျခား ယူရီးယား အမ်ိဳးအစား ဓါတ္ေျမၾသဇာမွာလည္း အလြန္ေစ်းက်ေနျပီး တအိတ္ကို ၂၂၄၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ၂၂၅၀၀ အၾကားသာ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ယူရီး (အျဖဴ) အမ်ိဳးအစား တအိတ္မွာ ၃၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းရွိခဲ့သည္။

လယ္သမား သတင္းရပ္ကြက္အရ ယခင္ႏွစ္က ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းၾကီး၍ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အလံုအေလာက္ မသံုးစြဲနိုင္ခဲ့သကဲ့သို႕ ယခုႏွစ္တြင္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းက်ေသာ္လည္း ၀ယ္ယူရန္ ေငြမရွိသျဖင့္ အလံုအေလာက္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲနိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရမွ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဘဏ္မွ တဆင့္ ရခိုင္ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားထံသိုိ႕ ေငြသိန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါ ေငြမ်ားကို လယ္သမားမ်ားကို ထုတ္မေခ်းဘဲ ဗမာျပည္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ နတလ စံျပေက်းရြာသားမ်ားကို ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္။

တျခား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း လယ္သမားမ်ားသို႕ ထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ ေငြမ်ားမွာ နာမည္သာ ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဘဏ္အပါအ၀င္ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္မွ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရံပံုေငြမ်ားကို အေၾကာင္းျပျပီး ေခ်းေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သျဖင့္ လယ္သမားမ်ားမွာ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို အလံုအေလာက္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္က လူငယ္မ်ားကို စစ္တပ္ထဲ၀င္ရန္ အတင္း စည္းရံုးေန

7/26/2009

မင္းေအာင္ (နိရဥၥရာ) “စစ္တပ္ထဲကို ၀င္ရင္ က်န္ေနခဲ့တဲ့ မိသားစုေတြကိုပါ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးမည္” ဟုဆိုကာ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ အထက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ အရြယ္ေရာက္သူ ခ်င္္းႏွင့္ ခမီး လူငယ္မ်ားကို မက္လံုမ်ားေပးျပီး စစ္တပ္ထဲ၀င္ရန္ ေဒသတြင္းရွိ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ားမွ စည္းရံုးေနသည္။

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္း အစားအစာ ရွားပါးျပီး လူထုမ်ား အေနျဖင့္ ရိကၡာ မလံုေလာက္မူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ယခုကဲ့သို႕ စစ္တပ္က စည္းရံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

“အခု စည္းရံုးေနတာက ေရွ႕တန္းစစ္ေၾကာင္းေတြက စည္းရံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္က တခါ လာစည္းရံုး ခဲ့ပါတယ္။ မေအာင္္ျမင္ ခ့ဲပါဘူး။ ခုတခါ လူေတြ ထမင္းငတ္ေနေတာ့ မိသားစု ေတြကို ရိကၡာေတြ ထုတ္ေပးမယ္ သားေယာက်ၤားေတြကို တပ္ထဲကို သြင္းၾကပါဆိုျပီး လုိက္လံ စည္းရံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ယခုကဲ့သို႕ လူငယ္္မ်ားကို စစ္တပ္ထဲ ၀င္ရန္ လိုက္လံ စည္းရံုးေနသည့္ ေရွ႕တန္း တပ္ရင္းမ်ားမွာ ခလရ ၃၄၊ ခမရ ၃၅၄ ႏွင့္္ ပုဏၰားကၽြန္း အေျခစိုက္ ခမရ ၅၅၀ တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

အိႏၵိယ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေသာ သေရာ္အိုင္ေက်းရြာမွ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား တဦးကလည္း “သူတို႕ေျပာတာက စစ္တပ္ထဲကို ၀င္ရင္ လစာနဲ႕ ရိကၡာကို လံုေလာက္ေအာင္ ေပးမယ္။ က်န္ေနခဲ့တဲ့ မိသားစု ေတြကိုလည္း စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေတြ မရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ မယ္။ ေနာက္ျပီး ဆန္၊ ဆား၊ ဆီ စတာေတြ မျပတ္ရေအာင္ ေထာက္ပံ့ ေပးမယ္လို႕ ေျပာပီး လူငယ္ေတြကို တပ္ထဲကို ၀င္ေရာက္နို္င္ေအာင္ စည္းရံုးေနပါတယ္။” ဟု ေျပာသည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္မွ လိုက္လံ စည္းရံုးေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ ပလက္၀ျမိဳ႕ႏွင့္္ သရိုင္အိုင္္ ေက်းရြာအၾကားရွိ ခ်င္းေဒါင္ ေက်းရြာ၊ က်ီးရွည္ေအာက္ရြာ၊ က်ီးရွည္အထက္ရြာ၊ ငါးရွားရြာ၊ သေရာ္အိုင္၊ ႏႈန္းဗူးေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ျပိဳ ေက်းရြာမ်ား အပါအ၀င္ တျခားအနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႕ စည္းရံုးေနေသာ္လည္း လူငယ္ တဦးစ ႏွစ္ဦးစ ၀င္ေရာက္ရံုမွ လြဲျပီး အမ်ားစု လူငယ္မ်ားမွာ စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ လိုသည့္ ေက်းရြာလူၾကီး တဦးက ယခုကဲ့သို႕ ရွင္းျပသည္။

“ဘယ္သူမွ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သူတို႕ ေပၚတာ ဆြဲခဲ့တာေတြ၊ မတရား အႏိုင္က်င့္ခဲ့တာေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အတင္း အဓမၼျပဳ က်င့္ခဲ့တာေတြကို ဘယ္သူမွမေမ့ႏိုင္ၾကေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္္ကို လူေတြက မုန္းေနၾကတဲ့ အတြက္ ဘယ္လူငယ္မွ စစ္တပ္ထဲ၀င္ဖို႕ စိတ္၀င္္စားတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနတာကို မေတြ႕ရပါဘူး။”

တျခားတဘက္တြင္လည္း ပလက္၀ အေျခစိုက္ ခမရ ၂၈၉ တပ္ရင္းမွ တပ္္ရင္းမွဴး ဦးေဆာင္ျပီး “ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ တပ္ျပီး ပလက္၀ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း သစ္္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ယင္လံု အိမ္သာ တည္္ေဆာက္ေရးစသည့္္ က်န္းမာေရး ပညာေပး လုပ္ငန္း မ်ားကို က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ အတူ ေက်းရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျပီး ျပဳလုပ္ကာ လူငယ္မ်ားကို စစ္တပ္ထဲ၀င္ရန္ စည္းရံုးေရး လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု သိရသည္။

စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးေပးျပီး စည္းရံုးေသာ္လည္း ၀င္ေရာက္သူ မရွိသျဖင့္ ရြာတရြာကို (၂) ေယာက္က်နဳန္းျဖင့္ ယခင္ကကဲ့သို႕ အတင္း စစ္သား ေကာက္ခံ စုေဆာင္း လာမည္ကို ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


လူေဘာင္သစ္ပါတီက အေရးေပၚထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကျငာ၊ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိ ရင္ဆိုင္မည္ဟု ဆို

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဇူလိုင္ ၂၇၊ ၂၀၀၉

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေရးေပၚက်င္းပေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မီတီအစည္းအေ၀း ( ၂၀ - ၂၄ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၉) ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပါတီကို အားေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ စည္းရုံးေရးတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ ဆုးံျဖတ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၀ မတိုင္မီႏွင့္ အလြန္တို႔တြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံကိုလည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္လိုေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားထားသည္။

ပါတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကိုေအာင္မိုးေဇာ္က ဥကၠ႒၊ ကိုယဥ္ေထြးက ဒု-ဥကၠ႒ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္တင့္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူၾကေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ၎တို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ရန္ “ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒ, ပ တိုက္ပြဲမ်ား” ဆင္ႏႊဲရမည္ဟု ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီသည္ အင္အားၾကီးေသာေက်ာင္းသားပါတီအျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းက လူသိမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္ အမ်ားအျပားကို စစ္အုပ္စုက ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္း ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာတြင္ စစ္အုပ္စုက ပါတီဆိုင္းဘုတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ လက္ရွိ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ပါတီတခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔၏ အင္တာနက္လိပ္စာမွာ - http://www.dpnsburmese.org/index.html ျဖစ္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံသူတခ်ဳိ႕ အင္းစိန္ေထာင္အနီးတြင္ အင္အားျပ
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၀၉ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ ေထာင္ေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ စုေ၀းၾကသူမ်ား။ လုံထိန္း၊ ရဲ၊ စြမ္းအားရွင္ စသည့္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ဟန္႔တားလ်က္ရိွသည္။ (ဓာတ္ပုံမ်ား - AP)အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းသည့္ မိုးေၾကာင့္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
July 27, 2009 · Leave a Comment

၂၇ ဇူလိုင္ ရန္ကုန္ ၊ ၊ယူကြန္

Flash-Flood Hit Ex-Capital and Southern
တနဂၤေႏြေန ့ကရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္လမ္းမမ်ားေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနပံု ကို ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးက မွတ္တမ္းတင္ထားစဥ္

တနဂၤေႏြေန ့ကရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္လမ္းမမ်ားေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနပံု ကို ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦးက မွတ္တမ္းတင္ထားစဥ္

ေသာၾကာေန ့(၂၄ ဇူလိုင္) ညေန ကတည္းက သံုးရက္ဆက္ တိုက္ ရြာသြန္းခဲ့ေသာ စံခ်ိန္တင္ မိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ၿမိဳ ့နယ္အခ်ိဳ ့တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး တြံ ့ေတးႏွင့္ ေကာ့မႈးၿမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ လမ္းတံတားပ်က္စီး မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

သံုးရက္ဆက္တိုက္ ရြာေသာမိုးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့အႏွံေရလွ်ံမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ကမ္နားလမ္းႏွင့္ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ဘုရားလမ္း ေနရာ တစ္၀ိုက္တြင္မူ မည္သည့္ ေမာ္ေတာ္ကားမွ သြားမရေအာင္လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေရမ်ားျပည့္လွ်ံခဲ့သည္။

ေတာင္ဥကၠလာ သံသုမာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ တာေမြ ေစ်းအေရွ့ဘက္တို ့တြင္မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ေရႀကီးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္ ေမာ္ေတာ္ကားငယ္မ်ား၏ အင္ဂ်င္ထဲ သို ့ေရ၀င္ကာ စက္ပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗညားဒလ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းပိတ္
ဆို ့မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

တြံေတး -ကြမ္းၿခံကုန္း လမ္းေပၚရွိ သေျပပင္ ရြာအနီး ေခ်ာင္းကူးတံတား တံတားတစ္စီမွာမူ ေခ်ာင္းေရေက်ာ္မႈ ေၾကာင့္ အုတ္ေဘာင္ အခ်ိဳ ့ပ်က္စီးခဲ့သည္။ မုပၸလင္ ႏွင့္ က်ိဳက္ထို လမ္းပိုင္းတြင္ မူမိုးရြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ေတာင္ေျမမ်ားပ်ိဳက်ခဲ့ရာမွ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေနရာအခ်ဳိ ့ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ျမစ္ေရ ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ေရ တက္မႈ ေၾကာင့္ ယုဇန ၿမိဳ ့ေတာ္ အိမ္ရာ၀င္းအတြင္း ႏွင့္ ဒဂံု ဧရာ၀ဏ္လမ္းမတြင္ ေရႀကီးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။တနဂၤေႏြ ေန ့က အဆက္မျပတ္ရြာသြန္း ခဲ့ေသာ မိုးေၾကာင့္ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့လမ္းမႀကီးမ်ား ေပၚတြင္ လူသြားလူလာမ်ား တိတ္ဆိတ္ သြားသည္။မိုးရြာေရႀကီးမႈ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့လည္ ရွိ အိမ္ရာ မ်ားမွာ ေရေမာ္တာတင္စက္ မ်ား ႏွင့္ မီးစက္မ်ား ေရ၀င္ကာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။


ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ျပန္လာေတာ့မည့္ သက္ဆင္က ေမြးေန့ အထိမ္းအမွတ္ပညာသင္ဆု ၆၀၀၀ ခ်ီးျမွင့္
July 27, 2009 · Leave a Comment

၂၇ ဇူလိုင္ ဘန္ေကာက္ ၊ ၊Freedom News Group
Thaksin to award 6,000 scholarships and plans of comeback soon
ေမြးေန ့တြင္သက္ဆင္အားေကာင္းက်ိဳးအေထြေထြ ႏွင့္ ခၽြန္ေစျမေစရန္ ဆုေတာင္းေပးေနသည့္ ထိုင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

ေမြးေန ့တြင္သက္ဆင္အားေကာင္းက်ိဳးအ ေထြေထြ ႏွင့္ ခၽြန္ေစျမေစရန္ ဆုေတာင္းေပးေနသည့္ ထိုင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန ့က ဒူဘိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေမြးေန ့ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းသက္ဆင္ က သူမၾကာခင္ ဇာတိႏိုင္ငံသို ့ျပန္လာမည္ ဆိုသည့္ အံအားသင့္ဖြယ္စကားေၾကာင့္ တနလၤာေန ့မနက္ အေစာ ပိုင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေသာ ထိုင္းစေတာ့ေစ်းကြက္ပင္ တုန္ ခါသြားခဲ့ရသည္။

တနဂၤေႏြေန ့ကက်ေရာက္သည့္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္၏ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္ အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းတြင္ က်င္းပရာ ျပည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ၎တို ့၏ သေကၤတ အနီေရာင္ ရွပ္အကီ်မ်ား၀တ္ဆင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သက္ဆင္အတြက္ ေမြးေန ့ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားက ျပည္ပေရာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ ကို ဇာတာသန္ ့ေစရန္ ႏွင့္ အႀကံအစည္
ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဆုေတာင္းေပးမႈ ျပဳခဲ့ၾကသည္ ဟု ယေန ့ထုတ္ေနးရွင္း သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

သမာဆတ္ တကၠသိုလ္က ျပဳလုပ္ေသာ လူထုစစ္တမ္းတစ္ခု တြင္လည္း လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘိဆစ္ ထက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျဖဳတ္ခ်ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဟာင္းသက္ဆင္ ကိုပို၍ လူႀကိဳက္မ်ားသည္ ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းစီးပြားေရး ေႏွးေကြးလာျခင္း ႏွင့္ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ညံ့ဖ်င္းေသာစီးပြားေရးေပၚလစီ တို ့ကို ထိုင္းျပည္သူ အမ်ားစု ကစိတ္ကုန္ ေနၾကသည္ ဟု ဘန္ေကာက္ ရွိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအမ်ား စုက ဆႏၵသေဘာထားေပးၾကသည္။

ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ၏ေမြးေန ့ပြဲတြင္ လာေရာက္စုရံုးၾကေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားၿပီး ေက်းဇူး၀မ္းေျမာက္ စကားဆိုခဲ့သည္။ဘန္ေကာက္ အပါအ၀င္ ထင္ရွားသည့္ ထိုင္းၿမိဳ ့ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္သန္ ဘူရီႏွင့္ ဖိဆႏူေလာခ္ တို ့တြင္ သက္ဆင္ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ား တနဂၤေႏြေန ့ကေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

သက္ဆင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ မည္သို ့ပင္ ျဖစ္ေစ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း မၿငိမ္မသက္ မႈမ်ားေပၚေပါက္လာ ႏိုင္သည္ ဟု ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္ တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ ကို သင္ၾကားေနေသာ ထိုင္းေက်ာင္းသူ နတ္ထီး လခြန္ က Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ဆြန္ခန္ ပြဲေတာ္ ကာလ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ အနီေရာင္ ၀တ္တို ့၏ ဆႏၵျပပြဲ အၿပီး PAD ေခၚ
အ၀ါေရာင္ ၀တ္တို ့၏ ေခါင္းေဆာင္ ဆြန္ထိ လင္ေသာင္ကူး အား ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ ရေစသည့္ မေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ႀကံမႈ တြင္ ထိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ ့ထိပ္တန္း အရာရွိမ်ား ပါ၀င္သည္ ဆို
ျခင္းေၾကာင့္ အ၀ါ၀တ္ႏွင့္ ျပည္သူ အခ်ိဳ ့ကမေက် မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

ထို္္င္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ၏ ပါတီ ျဖစ္သည္ ဒီမိုကရက္ ပါတီ ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္မူ ျပည္ပေရာက္ သက္ဆင္ အေနျဖင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို ့၏ ေသြးစည္းညီ ညြတ္မႈ ကို ၀ါးအစည္းေျပသလို ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ရပ္တန္ ့ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ဒူဘိုင္းမွ ေန၍ ၎အားေထာက္ခံသူမ်ားက တယ္လီဖုန္း မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သက္
ဆင္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ျပန္လာ၍ ျပည္သူမ်ားကို အလုပ္အေၾကြးျပဳမည္ ဟုေျပာသည္။

ကမာၻတစ္လႊား တြင္ ရုပ္သံလႊင့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၀ ထိ ပိုင္ဆိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားသည့္ သက္ဆင္ က သူ ့ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္ ထိုင္းေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ပညာ သင္ဆု ၆၀၀၀
ကို သူပိုင္ဆိုင္ေသာ Thaksin’s Thaicom Foundation မွေန၍ ခ်ီးျမွင့္ ခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ မနက္ျဖန္ထပ္မံ႐ုံးခ်ိန္း
အစုိးရေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲခ်က္မၿပီး
မင္းႏိုင္သူ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
lineေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ယေန႔တရားခြင္တြင္ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မနက္ျဖန္သုိ႔ ထပ္မံ႐ုံးခ်ိန္းလုိက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲေနေသာ အင္းစိန္အထူးတရားခြင္ကုိ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး အမႈတြဲပါ (၃) ဦး အတြက္ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔တရားခြင္တြင္ အမႈတြဲပါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူေန ေဒၚခင္၀င္းႏွင့္ မ၀င္းမမတုိ႔အတြက္ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ေရွ႕ေနဦးလွမ်ဳိးျမင့္ကလည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္သုိ႔ ေရကူး၀င္ေရာက္ခဲ့သူ မစၥတာ ယက္ေတာအတြက္ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ဦး ကလည္းေကာင္း အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ၿပီး မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီခန္႔တြင္ တရားခြင္ရပ္နားသည္။

“ဒီကေန႔တရားခြင္မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေရွ႕ေနေတြျဖစ္တဲ့ ဦးၾကည္၀င္းနဲ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းတုိ႔က တရား႐ုံးကုိ ထပ္မံတင္ျပ ထားတာေတြရွိတယ္။ ဦးၾကည္၀င္းက သူ႔ဆီမွာ သက္ေသစာရြက္စာတမ္းတခု ရရွိထားပါတယ္လုိ႔ ေလွ်ာက္လဲတယ္္။ အဲဒီမွာ ဘာေဖာ္ျပထားသလဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတဦးက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအလုပ္ေကာ္မတီရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကားေဖာ္ျပထားတာ ရွိပါတယ္တဲ့။ အဲဒီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖမ္းဆီးထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိတဲ့အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေျဖၾကားေဖာ္ျပထားတာကုိ တရား႐ုံးအေနနဲ႔ အမႈအေပၚ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏုိ္င္ဖုိ႔အတြက္ အဲဒီ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းကုိ တင္သြင္းခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီး ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္” ဟု အန္အယ္လ္ဒီေျပာခြင့္ရ ဦးအုံးႀကဳိင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနတဦးျဖစ္သူ ဦးဉာဏ္၀င္းကလည္း နအဖစစ္အစုိးရ၏ ဇူလုိင္လ (၂၃) ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အမႈတင္စစ္ေဆးေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ တရားဥပေဒကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္သျဖင့္ စစ္ေဆးစီရင္ေပးပါရန္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲ (၁) နာရီခြဲခန္႔တြင္ တရားခြင္ကုိ ျပန္လည္စတင္ရာ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္သြင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိသျဖင့္ မနက္ျဖန္နံနက္ (၁၀) နာရီသုိ႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆုိသည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား မစၥတာယက္ေတာ ၀င္ေရာက္ခဲ့မႈအတြက္ နအဖစစ္အစုိးရက ေမ (၁၈) ရက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ ပုဒ္မ (၂၂) ျဖင့္ အင္းစိန္အထူးတရား႐ုံး၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔အား တရားစြဲဆုိမႈတြင္ နအဖစစ္အစုိးရဘက္က တရားလုိျပသက္ေသ (၂၃) ဦးတင္သြင္းကာ (၁၅) ဦး ထြက္ဆုိခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသ (၂) ဦးသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ (၁၃) ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္အစုိးရ၏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ယခုအမႈျဖင့္ တရားစီရင္ျခင္းခံရပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္အထိ က်ခံရဖြယ္ရွိသည္။မူဆယ္ (၁ဝ၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္
တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္း ဖမ္းဆီးရရိွိမႈ ျမင့္မားလာ
NEJ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္ (၁ဝ၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ တရားမဝင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာတြင္ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမသံုးလတာအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးပမာဏမ်ားမွာ လစဥ္ဆက္တိုက္ တိုးလာေနေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္က ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္သို႔ ေရာက္ရိွလာစဥ္ မူဆယ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တာဝန္ခံမွ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို စာရင္းဇယားႏွင့္တကြ တင္ျပခဲ့သည့္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဧၿပီတြင္ (၁၇.၃၉၃၇) သန္း၊ ေမတြင္ (၁၄၇.၅ဝ၉၉) သန္းႏွင့္ ဇြန္တြင္ (၃၄၂.၁၈) သန္း တန္ဖိုးရိွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခု ဧၿပီမွ ၂ဝဝ၉ ခု မတ္လအထိ ဖမ္းဆီးသည့္အမႈတဲြ (၉၄၇) ခုရိွခဲ့ရာ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးပမာဏမွာ က်ပ္ သန္းေပါင္း (၂၅၈၆.၆၄၂) ရိွခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တို႔တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး (နကသ) ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ကုန္သည္မ်ားအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ၾကားမွပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ခ်မွတ္ထားသည့္ မလိုလားအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ ရိွေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု နယ္စပ္ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

၎က “ဓာတ္ေျမၾသဇာပဲ နယ္စပ္မွာ ေလွ်ာက္လို႔ရတယ္။ က်န္တာ Normal trade ဆိုၿပီး ေနျပည္ေတာ္အထိ သြားရတယ္၊ အနည္းဆံုး တပတ္ေလာက္ၾကာတယ္။ ကုန္ပစၥည္း အသစ္သြင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီပစၥည္းတန္ဖိုး သူတို႔႐ံုးက စံုစမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ရလို႔ အနည္းဆံုး တလေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါက လိုင္စင္မွာ အခ်ိန္ၾကာရတဲ့အပိုင္း။ ေနာက္ ကုန္ပစၥည္း သြင္းလာၿပီဆိုပါစုိ႔။ လိုင္စင္မွာ အနံ တမီတာရိွတဲ့ ပိတ္အုပ္ေပါ့၊ အခ်ိန္က သိပ္မရိွဘူး။ သက္တမ္းက သံုးလတည္းရတာ။ အဲဒါ၀ယ္မရေတာ့ တမီတာထက္ေလ်ာ့တဲ့ ပိတ္အုပ္၀ယ္သြင္းလာမယ္။ ကိုယ္က အခြန္ပိုေဆာင္ၿပီး သြင္းတာေတာင္ လက္မခံဘူး၊ အတိအက်လုပ္ခိုင္းတာ။ အဲဒီမွာ ကန္ေတာ့တာေတြ၊ ဂါရ၀ျပဳတာေတြ ျဖစ္လာတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ထိုသုိ႔ လာဘ္ေငြမေပးခ်င္သည့္ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ကမူ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ပစၥည္းမ်ားသြင္းၾကၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ႏိုင္သျဖင့္ ပုံမွန္အခြန္ေငြေပးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္္ၾကရသည္ဟု အဆိုပါကုန္သည္က ေျပာသည္။

မူဆယ္ကုန္သြယ္ဇုန္အား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရး (Normal trade) လံုးလံုးလ်ားလ်ားျဖစ္ေစလိုၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး (border trade) ဆိုသည္ကို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈ မရိွသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးက တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားနွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ ေတြ႔ဆံုစဥ္ တိုက္တြန္းသြားသည္။

စားေသာက္ကုန္မွလြဲလွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ ဒီဗီဒီ၊ ဗီစီဒီ၊ အမ္ပီသရီး၊ အမ္ပီဖိုး၊ ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္၊ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားအပိုပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား စသည့္လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ ျမန္မာဘက္သို႔ တင္သြင္းေနသည္။

ျမန္မာဘက္မွ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ဆန္၊ ရာဘာ၊ ႀကိမ္၊ ဇီးသီးေျခာက္၊ ၀ဥေျခာက္တို႔ကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ တင္ပို႔ေနၿပီး ေမွာင္ခိုလမ္းမွ သစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ အင္က်င္းေက်ာက္တို႔ကို အဓိကတင္ပို႔ေနသည္။လူထုအုံႂကြမႈတိုက္ပြဲသာ အဓိကက်ဟု
လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ေျပာၾကား


NEJ / ၂၇ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉
line


နအဖစစ္အုပ္စုျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ လူထုအုံႂကြမႈတုိက္ပြဲသာလွ်င္ အဓိကက်သည္ဟု လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ေျပာသည္။

ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးသည့္ေနာက္ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္တင့္က “လက္ရိွအေျခအေနအရ လူထုတုိက္ပြဲလုပ္ရမယ္ဆုိတာပါပဲ။ တေလွ်ာက္လုံး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဟာေတြနဲ႔ လုံေလာက္မႈမရိွဘူး။ ဒီအတုိင္းသြားေနမယ္ဆုိရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ နအဖက လုပ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆုံးအလုပ္ကေတာ့ ဒီေန႔ႏုိင္ငံေရးမွာ လူထုကိုမ်က္ႏွာမူတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကို လုပ္ရမယ္။ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လူထုအုံႂကြမႈေတြ လုပ္ရမယ္” ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သုိ႔ ေျပာသည္။

ယေန႔တည္ရိွေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ပုိင္းျဖတ္ခ်က္ရိွရိွ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွပါက ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ စိမ္ေခၚမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ ေသြဖည္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားအားလုံးကုုိ ျပင္ဆင္သြားေရးမွာ အေရးႀကီးကိစၥတရပ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပတုိက္ပြဲေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းတုိက္ပြဲကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ေတာ့ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဓိက၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တုိက္ႏုိင္မယ့္ တုိက္ပြဲမွန္သမွ်ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္” ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီအထူးအစည္းေ၀းကုိ ယခုလ (၂၀) ရက္မွ (၂၄) ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပည္ပတြင္ရိွသည့္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေရးအျပင္ ပါတီ၀င္မ်ိဳးဆက္သစ္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစည္းေ၀းတြင္ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

နအဖစစ္အုပ္စုကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ လူထုအုံႂကြမႈျဖင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာမိတ္ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္စုိးက “စစ္အုပ္စုျဖဳတ္ခ်ေရးမွာ လူထုဟာ အခရာက်တာမွန္ေပမယ့္ ဒီကိစၥမွာ လူတန္းစားအလြာအသီးသီးပါဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ-စစ္တပ္၊ ရဲနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ ပါဖုိ႔လုိတယ္။ ေအာက္ေျခတပ္ေတြကုိသာ က်ေနာ္တုိ႔စည္း႐ုံးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တပ္နဲ႔လူထုက တေသြးတသားတည္း ျဖစ္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ က်င္းပသည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မုိးေဇာ္၊ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးယဥ္ေထြးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္ အပါအ၀င္ (၈) ဦးပါ ဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္စုစည္းခဲ့ၾကသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔တပ္ေျပးမ်ား လူကုန္ကူးပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ဟုယူဆသူကုိဖမ္းဆီးခဲ့
Kaowao

ဇူလိုင္ ၂၇၊၂၀၀၉။

စံခလပူရီ(ဇူလုိင္-၂၇)။ ။ လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လဒုတိယအပတ္၌ ထုိင္းနယ္စပ္၊ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕ ေခတၲအေျခစုိက္ ခလရ ၃၂ တပ္ရင္းမွ ဗုိလ္ကုိကုိလြင္၊ ဒုအရာခံဗုိလ္ ေဌးလြင္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ရဲေဘာ္ ၁၀ ဦးတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္း တစ္ေနရာသုိ႔ ထြက္ေျပးေရာက္႐ွိခဲ့ရာ ၄င္းတပ္ေျပးမ်ားကုိ တင္ပုိ႔သူေပးခဲ့ဟုယူဆၿပီး ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕၊ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္ေန ေဒၚခင္ႂကြယ္အား အာဏာပုိင္မ်ား ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕႐ွိ အမည္မေဖၚလုိေသာ ရဲဆားပုလင္းတစ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။

ခလရ ၃၂ တပ္ရင္းမႉး ဒုတိယဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ေဇာ္

အဆုိပါေဒၚခင္ႂကြယ္သည္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ခန္႔႐ွိ၊ ထားဝယ္ လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘုရားသုံးဆူမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ လူတင္ပုိ႔ရာတြင္ ေက်ာ္ေစာသူ အမည္စာရင္း ပါ႐ွိသူတစ္ဦးဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါတပ္ေျပးမ်ားကုိ လူကုန္ကူးသူမ်ားပုိ႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့သည့္ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ဝက္တုတ္ေကြး က်န္းမာေရးအေၾကာင္း ပညာေပးရန္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ ေက်ာေစသူ ၁၈ ဦးကုိ ၿမဳိ႕နယ္မယကမွ ေခၚယူၾသဝါဒေပးခဲ့ၿပီး တဆက္တည္းမွာပင္ ခလရ ၃၂ တပ္ရင္းမႉးက ေတြ႔ဆုံလုိသျဖင့္ တပ္စခန္းတည္႐ွိရာ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္းသုိ႔ ဆက္လက္ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္ဟု မယက႐ုံးမွ အမည္မေဖၚလုိသူဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္အသိေပးခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ကုန္း႐ွိ၊ ခလရ ၃၂ တပ္ရင္း႐ုံး၌ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ေတြ႔ဆုံၾကရာ တပ္ရင္းမႉး ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ေဇာ္
က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာလူကုန္ကူးတဲ့သူေတြပဲ၊ က်ဳပ္တုိ႔အခ်ိန္မေ႐ြးဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ႏုိင္တယ္၊ က်ဳပ္တုိ႔ဆီက တပ္ေျပးေတြ ခင္ဗ်ားတုိ႔လက္မခံပါနဲ႔၊ ေနာင္ဒီလုိလုပ္မဲ့သူေတြကုိလည္း က်ဳပ္တုိ႔အေရးယူသြားမွာပဲ” ဟု အဆုိပါေက်ာ္ေစာသူ ၁၈ ဦးကုိ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းမႉမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ဤကဲ့သုိ႔တပ္ေျပးမ်ားကုိ ေနာင္တြင္လက္ခံ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳပါေၾကာင္း ဝန္ခံလက္မွတ္ထုိးေစခဲ့သည္။

တပ္ရင္းမႉး၏ကုိယ္ေရးအရာ႐ွိျဖစ္ခဲ့သူ ဗုိလ္ကုိကုိလြင္သည္ တပ္ရင္းမႉးဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ေဇာ္ႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္အရ မေခ်မငံျဖစ္ၾကရာမွ ဒုအရာခံဗုိလ္တစ္ဦးအပါအဝင္ လက္ေအာက္ခံရဲေဘာ္မ်ား အားလုံးစုစုေပါင္း ၁၂ ဦးတုိ႔ လူကုန္ကူးသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရယူၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္သြားကာ လုံၿခဳံေသာေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လၽွက္႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႕သည္ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ေက်ာ္႐ွိ နယ္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရာ ၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အျပန္အလွန္ တရားဝင္ကုန္သြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔လူကုန္ကူးတင္ပုိ႔
ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ေမွာင္ခုိ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ား ထင္႐ွားသည္။

ဘုရားသုံးဆူနယ္စပ္ၿမဳိ႕သည္ ေႏြရာသီတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမဳိ႕သုိ႔ ေျမနီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ သြားလာႏုိင္ၿပီး မုိးရာသီတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမဳိ႕သုိ႔ ပဲ့ခ်ိတ္ေလွမ်ားျဖင့္သာ သြားလာႏုိင္သည္။


မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္လည္းမေနခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မြန္ျပည္သူလူထုက မပ်က္ေစခ်င္
Mon 27 Jul 2009, IMNA
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အ သြင္ေျပာင္း လဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္အတြက္ မြန္ျပည္သူမ်ား ထံမွ အျမင္ကိုေတာင္းခံရာတြင္ အမ်ားစုက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မပ်က္ ျပားေစဘဲ စစ္အစိုး၏ လက္ေအာက္မွာလည္း မေနရန္ မြန္ျပည္သူတို႕ ၏အျမင္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

“စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံ ထား မယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ တစ္ခုမွ လည္း လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပါတီနဲ႔ က်ေနာ္ တို႔ျပည္သူေတြသာ က်ေနာ္တို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ ဟာ ကိုယ့္အစြမ္းစနဲ႔ကိုယ္ပဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္ တယ္၊ တ ကယ္လို႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုသာ လက္ခံလိုက္မယ္ဆိုရင္ က် ေနာ္တို႔ မြန္ေတြအၾကားမွာ ေသြးခြဲဖို႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီကို ခြဲထုတ္ဖို႔ သက္ သက္ပဲျဖစ္မယ္” ဟု မြန္ျပည္သူတစ္ဦးက ၄င္း၏အျမင္ကို ေျပာျပပါသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားရန္အ တြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနႏွင့္ ဇူလိုင္လေနာက္ဆုံး ပတ္မွစ၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲလာတာဟာ စစ္အစိုး ရက မြန္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်တ္ခ်င္တဲ့အစီစဥ္ေတြပဲ၊ ၿပီးေတာ့ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားမႈကိုသာ မြန္ေတြ စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ တဖက္ကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ၾသဇာအာဏာ ဆုတ္ယုက္လာ ေနတာကိုလည္း မြန္ျပည္သူေတြ ေမ့မထားသင့္ဘူး၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ မခံသင့္ဘူး” ဟု မြန္ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢေခါင္းေဆာင္ သံဃာတစ္ပါးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံဖြဲ႔စည္းမည့္ကိစၥအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိ မ်ားက ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္၊ သထံုခ႐ုိင္၊ ထားဝယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္ေအာက္ရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔၏အျမင္မ်ာကို လိုက္လံ ေတာင္းခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားတို႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္ အစိုးရၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္ျပားမည္ကို စိုးရိမ္သည္က တစ္ ေၾကာင္း အသစ္တက္လာမည့္အစိုးရသစ္အေပၚ အခြင့္အေရး လိုခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားသာ စစ္အစိုးရ၏ ကမ္း လွမ္းခ်က္ကို လက္ခံရန္ ေျပာဆိုလာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ္ေအယူအဖြဲ႔အစည္း ၊ အေဝးေရာက္မြန္အဖြဲ႔မ်ား၊ မြန္သံ ဃာအဖြဲ႔မ်ား၊ မြန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မြန္လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက စစ္အစိုးရက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ဖိအားေပးလာသည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆိုဖို႔အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္လည္းမေနခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မြန္ျပည္သူလူထုက မပ်က္ေစခ်င္
Mon 27 Jul 2009, IMNA
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အ သြင္ေျပာင္း လဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားရန္အတြက္ မြန္ျပည္သူမ်ား ထံမွ အျမင္ကိုေတာင္းခံရာတြင္ အမ်ားစုက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မပ်က္ ျပားေစဘဲ စစ္အစိုး၏ လက္ေအာက္မွာလည္း မေနရန္ မြန္ျပည္သူတို႕ ၏အျမင္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

“စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံ ထား မယ္ဆိုတဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ တစ္ခုမွ လည္း လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ပါတီနဲ႔ က်ေနာ္ တို႔ျပည္သူေတြသာ က်ေနာ္တို႔ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ ဟာ ကိုယ့္အစြမ္းစနဲ႔ကိုယ္ပဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားခ်င္ တယ္၊ တ ကယ္လို႔ စစ္အစိုးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုသာ လက္ခံလိုက္မယ္ဆိုရင္ က် ေနာ္တို႔ မြန္ေတြအၾကားမွာ ေသြးခြဲဖို႔ က်ေနာ္တို႔ပါတီကို ခြဲထုတ္ဖို႔ သက္ သက္ပဲျဖစ္မယ္” ဟု မြန္ျပည္သူတစ္ဦးက ၄င္း၏အျမင္ကို ေျပာျပပါသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဇူလိုင္လေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားရန္အ တြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနႏွင့္ ဇူလိုင္လေနာက္ဆုံး ပတ္မွစ၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီက စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲလာတာဟာ စစ္အစိုး ရက မြန္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်တ္ခ်င္တဲ့အစီစဥ္ေတြပဲ၊ ၿပီးေတာ့ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားမႈကိုသာ မြန္ေတြ စိုးရိမ္ေနမယ္ဆိုရင္ တဖက္ကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ၾသဇာအာဏာ ဆုတ္ယုက္လာ ေနတာကိုလည္း မြန္ျပည္သူေတြ ေမ့မထားသင့္ဘူး၊ စစ္အစိုးရရဲ႕ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ မခံသင့္ဘူး” ဟု မြန္ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢေခါင္းေဆာင္ သံဃာတစ္ပါးက ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရမွ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံဖြဲ႔စည္းမည့္ကိစၥအေပၚ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိ မ်ားက ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္၊ သထံုခ႐ုိင္၊ ထားဝယ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္ေအာက္ရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔၏အျမင္မ်ာကို လိုက္လံ ေတာင္းခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားတို႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္ အစိုးရၾကား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္ျပားမည္ကို စိုးရိမ္သည္က တစ္ ေၾကာင္း အသစ္တက္လာမည့္အစိုးရသစ္အေပၚ အခြင့္အေရး လိုခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားသာ စစ္အစိုးရ၏ ကမ္း လွမ္းခ်က္ကို လက္ခံရန္ ေျပာဆိုလာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ္ေအယူအဖြဲ႔အစည္း ၊ အေဝးေရာက္မြန္အဖြဲ႔မ်ား၊ မြန္သံ ဃာအဖြဲ႔မ်ား၊ မြန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မြန္လူငယ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက စစ္အစိုးရက မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ဖိအားေပးလာသည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားျငင္းဆိုဖို႔အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။


အလံုပိတ္ကားေပၚမွ ေသဆံုးသြားသည့္ အလုပ္သမား ၅၄ ဦး တင္သြင္းလာသူ ပဲြစားကိုဖမ္းမီ
Mon 27 Jul 2009, IMNA
ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႔မွ ဖူကတ္ျမိဳ႕သို႔ဝင္လာေသာ အလံုပိတ္ကားေပၚမွ အသက္႐ႈၾကပ္ျပီး ေသဆံုးသြာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ ဦးကိုတင္ သြင္းလာသူ ပဲြစားတစ္ဦးကို ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

မေန႔ညေန ၁၂ နာရီခန္႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ လူေမွာင္ခိုဖမ္းဆီး ေရးအ ထူးအဖဲြ႕က ကုန္သည္လူပဲြစားကို ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ပဲြစား၏ အမည္မွာ ကိုစိုးျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းႏွင့္အတူ ဆိုင္ကယ္လိုင္း ေျပးဆဲြသူတစ္ဦးလည္း ပါဝင္သည္။

“ေနျပည္ေတာ္ လူေမွာင္ခိုဖမ္းဆီးေရးအထူးအဖဲြ႕က ကိုစိုးကို ဖမ္းလိုက္ျပီး၊ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နဲ႔ ၉ မိုင္အကြားမွာရွိတဲ့ ေထာင္မွာ ခ်ဳပ္ထားလိုက္တယ္၊ တျခားအမႈေတြနဲ႕ ဖမ္းတဲ့လူေတြကိုေတာ့ ေကာ့ေသာင္းအခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ ထားျပီးမွ အမႈစစ္တယ္၊ အခုက ကိုစိုးအမႈကို ၉ မိုင္ေထာင္မွာပဲ စစ္ ေဆးျပီး အမိန္႕ခ်ဖို႕ရွိတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္း အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ သည့္ ျမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လူပဲြစား ကိုစိုးသည္ ရန္ကုန္ဇာတိျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္သမား ၅၄ ဦးေသဆံုး ျပီးေနာက္ သိမ္းေရွာင္ေနရင္းမွ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တို႕ ေရာက္လာစဥ္ အ ဖမ္းအခံရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီပဲြစား ကိုစိုးက ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ကို ေရာက္လာတာ သိပ္မၾကာေသးဘူး၊ သူက ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ပိုက္ဆံအေပးအယူလုပ္ျပီး ေျပလည္ သြားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္အဖဲြ႕က သတင္းရျပီး သူ႕ကို လာ ဖမ္းလိုက္တာ” ဟု တျခား ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ခံ တစ္ဦးကေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ အလုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ အလံုပိတ္ ကုန္တင္ကား တစ္စီးမွာ ၄င္းကား၌ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလေအးေပးစက္ ရပ္ဆိုင္း သြားေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသက္႐ႈၾကပ္ျပီး ေသဆံုး သြားခ့ဲသည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထိုင္းတရားရုံက ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၄ ဦးကို ဘတ္ေငြ (၁) သန္းစီ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျပီးေနာက္မွာ ထိုင္းကား အမာခံကုမၼဏီက က်န္ရစ္သူ အလုပ္သမား မိသားစုကို ပထမဆံုးအၾကိမ္း အေနျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၃ ေသာင္းခဲြေပးလိုက္သည္။


ႀတိဂံတိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား မိုင္းလားအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္သို႕ လူသူလက္နက္စာရင္းသြားေကာက္
တနလၤာေန႕၊ 27 ဇူလိုင္လ 2009 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္
E-mail Print

က်ဳိင္းတံု ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိုင္းမႉး ႏွင့္အဖြဲ႕ အထူးေဒသ ၄ မိုင္းလား ဌာနခ်ဳပ္သို႕သြားၿပီး လူသူလက္နက္ အင္အား စာရင္းအားလံုးေပးအပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တ႐ုပ္နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုသည္။

“ဒုတိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေ၀လင္း နဲ႕ ဂ်ီ၀မ္း ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြဋ္သိန္းတို႕ အဖြဲ႕လာတယ္။ မိုင္းလားအဖြဲ႕ရဲ႕ လူ/လက္နက္ စာရင္းလာေကာက္တယ္ေျပာတယ္”- ဟု အမည္မေဖၚလိုသည့္ ေျမာက္ပိုင္း ၀ ေဒသ ကုန္သည္ တဦးဆို၏။

၂၁/၀၇/၂၀၀၉ ရက္ေန႕ ဒုတိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ၀လင္းႏွင့္အဖြဲ႕က မိုင္းလားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားအားလံုး နီးပါးႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေၾကာင္း၊ လူသူလက္နက္အင္အား၊ ရာထူးမွ အနားယူမည့္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ အရာ႐ွိႀကီးမ်ား စာရင္းအားလံုးေပးအပ္ ရန္ ေတာင္းဆိုရာမိုင္းလားအဖြဲ႕တာ၀န္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အရာ႐ွိမ်ား/ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ား၏ဆႏၵအရ စာရင္းမ်ားေပးအပ္ဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

“စာရင္းေပးအပ္ဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးလုိ႕ ေခါင္းခါျငင္းဆန္လုိက္ေပမဲ့ သူတို႕လူအားလံုးအတြက္ လက္ေဆာင္ေတြေတာ့ စီစဥ္ ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ့ေန႕ ညေနပိုင္းမွာဘဲ သူတို႕က်ဳိင္းတံုကို ျပန္သြားတယ္”- ဟု အဆိုပါကုန္သည္ က ေျပာပါသည္။

က်ဳိင္းတံုေဒသခံတဦးက-“မၾကာေသးခင္က ႀတိဂံတိုင္း႐ုံးမွာ အစည္းအေ၀းလုပ္သြားတယ္။ သူတို႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မိုင္းလား အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ အိမ္ေနရာ၊ ဌာနခ်ဳပ္ေနရာ၊ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ သိုေလွာင္႐ုံ အေျခစိုက္အေျခခ် လႈပ္႐ွားတပ္ ေတြရဲ႕ တပ္စခန္းအားလံုးရဲ႕ တည္ေနရာ ေျမပံုအတိအက်လုပ္ထားဖုိ႕တာ၀န္႐ွိသူေတြကိုမွာၾကားခဲ့ေသး တယ္”- ဟု ဆို၏။

ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္၊ အထင္အျမင္လြဲမႈမ်ားမ႐ွိေစရန္စစ္အစိုးရတပ္ေျပးမ်ားအားစစ္ေဆးရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ နယ္ျခားဂိတ္ အ၀င္အထြက္အားလံုး၌ လူ၀င္လူထြက္ ဧည့္စာရင္းမ်ား၊ ေထာက္ခံစာမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္မ်ား အထူးၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ စာ႐ြက္စာတမ္း ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္အ၀ မ႐ွိပါကအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ခရီးသြားတဦးက လည္းဆိုသည္။

NDD ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစု၊ သုေတသနႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္ (၂၅၊ ၀၇၊ ၀၉ စာေစာင္ပါ ) အပါတ္စဥ္ ျပည္တြင္းသတင္းသံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ အနက္ ၈ ဖြဲ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအစီအစဥ္လက္ခံရန္ ေခါင္းခါျငင္းဆန္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

မိုင္းလားအဖြဲ႕သည္လည္း လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေမလေႏွာင္းပိုင္း၌ စစ္အစိုးရထံတရား အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။