Tuesday, November 10, 2009

အနာဂါတ္ေပ်ာက္ေနေသာ မေလးရွား ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ား။


ရခိုင္ျပည္အတြင္း စစ္အစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို မခံမရပ္ႏိုင္၍ နီးစပ္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကရသည့္ အထဲ၌ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ တတိယေျမာက္ ရခုိင္သား အမ်ားဆံုး ခံုလႈံ ေနၾကရသည္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးထဲ၌ ပထမအမ်ားဆံုး ခ်င္းလူမ်ဳိး၊ ဒုတိယ မြန္လူမ်ဳိး၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးမွာ တတိယအမ်ား ဆံုးျဖစ္လာသည္။ ရခိုင္ဒုကၡသည္စာရင္းအရ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႕ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး(မေလးရွားႏိုင္ငံ) ၌ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရသည့္ လူဦးေရမွာ (၅၀၀)ခန္႕ သာရွိၿပီး။ တတိယႏိုင္ငံသို႕ထြက္ခြင့္ရသည့္ဦးေရမွာ ၁၀၀ ခန္႕သာရွိမည္ျဖစ္သည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကရသည့္ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပရိေယန ၀မ္းစာရွာဖြယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ခြင့္ မရရွိၾကေပ။ ယုတ္စြာအဆံုး လူသားတဦး၏ ရသင့္၊ ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးတို႕သည္လည္း ဆံုးရႈံးေနၾကရေပသည္။ ျပည္တြင္း၌က်န္ရွိေနၾကသည့္ ရခိုင္ျပည္ သူမ်ားမွာလည္း စစ္အစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာပင္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾက ရေပသည္။
နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ၄င္းတို႕ စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ရွာေဖြရာ၌ ရခိုင္ျပည္သူပိုင္ လယ္ဧက (၆၀၀၀၀)ေက်ာ္ကို အဓမၼ သိမ္းယူ၍ ဘဂၤလားေဒခ်္႕(ရွ္) အစိုးရအား ငွါးရမ္းလိုက္သည္။ တဖန္ အိႏိၵယ ကုန္တြင္းပိတ္ေဒသမ်ားသို႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြယ္ကူစြာသယ္ယူ ႏိုင္ရန္ဟုဆိုကာ ”ကုလားတန္ျမစ္ စီမံခ်က္ ပေရာဂ်စ္” တရပ္ကိုလည္း အိႏၵိယႏွင့္ နအဖ စစ္အစိုးရတို႕သည္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစီမံခ်က္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀၀-ေက်ာ္ခန္႕ကုန္ က်ခံၿပီး တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။
ထိုစီမံကိမ္းေၾကာင့္ ကုလားတန္ျမစ္ကုိ အမွီျပဳ၍ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကရသည့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႕၏သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမပဲ စိုက္ခင္း၊ ေျပာင္းစိုက္ခင္း၊ ငရုပ္စိုက္ခင္း စသည့္ အျခားေသာ စိုက္ခင္း မ်ားႏွင့္အတူ အိုးအိမ္လယ္ေျမမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္မွ အတင္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမႈ၊ ေရြ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္
နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္ ေနရာအႏွံျပား၌ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးစီမံကိန္းတရပ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္မဏီးမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ထိုကုမဏီမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္၊ ေရနံ ရွိႏိုင္ေလာက္သည္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ရပ္ရြာမ်ားကို စစ္တပ္ႏွင့္ ေပါင္း၍ အတင္းအဓမၼေရြ႕ေျပာင္းေစခုိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကေပသည္။
ယခင္က ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ စစ္တပ္၊ တပ္ရင္း (၅) ရင္းသာထားရွိၿပီး ယခု တပ္ရင္းေပါင္း (၅၇)ရင္း တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အတူ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ၊ လူမ်ဳိး ေရးအရ ေသြးေႏွာမႈတို႕သည္ ရခိုင္ျပည္အႏွံအျပား၌ ေန႕စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနရေပသည္။ ဤသို႕ေသာ အေျခအေန မ်ဳိးေၾကာင့္ ရခိုင္လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ ေနရပ္ကိုစြာခြါလာၾကရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ားထဲမွ တစိတ္တေဒသျဖစ္သည္ ဤထက္ ေလးနက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေပအံုးမည္။
လက္ရွိဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာလည္း အေကာင္းဖက္သို႕ေျပာင္းလဲရန္ ဦးတည္ေနသည့္ အေျခအ ေနမ်ဳိး ယခုထိ မေတြ႕ရေသးေပ။ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားကို ႏွိပ္စက္ၿမဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီဖက္သို႕ ဦးတည္ေျပာင္းလဲရန္ သူတို႕ၾကဳိးစားေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာသို႕ေျပာၾကားေန ေသာ္ျငားလည္း သူတို႕ စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ၾကဳိးစားေနျခင္းသာျဖစ္၏။ အာဏာလက္မလြတ္ေရး အတြက္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ၾကဳိးစားေနသည္ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ကၽႊႏ္ုပ္တို႕ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ႏိုင္ငံမဲ့သူတို႕ဘ၀အျဖစ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကရဦးမည္နည္း။? ”လူသားတဦးသည္ ႏိုင္ငံမရွိသူတဦးအျဖစ္ မည္မွ် ၾကာရွည္ေနထိုင္ႏိုင္မည္နည္း။ လူသားတဦးအဖို႕ (၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ဆိုသည့္ အတိုင္းအတာသည္ပင္လွ်င္ တိုင္းမရွိ ျပည္မရွိ ဘ၀ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ လြန္လြန္းေနၿပီထင္၏။ ယခုဆိုလွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ား အျဖစ္ႏွင့္ ရခုိင္ဒုကၡသည္ (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႕ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။“
မိမိတိုင္းျပည္သို႕လည္း ဂုဏ္သိက ၡာရွိရွိမျပန္ႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံမဲ့သူအျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾက ရအံုးမည္ဆိုလွ်င္ မေလးရွားေရာက္ ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႕၏ အနာဂါတ္ေရးသည္။ အလြန္ပင္ ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ က်န္ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတို႕၏ အနာဂါတ္ေရးသည္ကား ပို၍ပင္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါ၏။
ဤသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး၌ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကရသည့္ ရခုိင္ဒုကၡသည္တို႕ ၏အနာ ဂါတ္ေရးကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး(မေလးရွားႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္၄င္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ကို လက္ခံအေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအေနျဖင့္၄င္း၊ ကၽႊႏု္ပ္တို႕ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကိုလည္း လူသားခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာစြာျဖင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အျခားေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကဲ့သို႕ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ ရလိုပါေၾကာင္း အသနားခံ အပ္ပါသည္။

ခိုင္ဘခင္

သုံးေရာင္ျခယ္ေက်ာင္းသားကိုျမတ္စံ၏ဖခင္ ဦးမင္းႏြယ္ေဆြရဲ႕ စ်ာပနမွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

10 Nov ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/bm3sxvp

<nov 10 09 Diary

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ စစ္၀ါဒီေတြ႔ဆုံပြဲဦးေအာင္ခင္ (ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္)

၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၉


အေမရိကန္လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Kurt Campbell ဦးေဆာင္တဲ့ အေမရိကန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့သတင္းနဲ႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ၾကပ္ေျပးသန္းေရႊ၊ သူရေရႊမန္းနဲ႔ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔အဖြဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚက ေလေဘးဒုကၡသည္စခန္းေတြကုိ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေနတဲ့သတင္း ျမန္မာ့အလင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၾကပ္ေျပးမွာရွိရက္သားနဲ႔ အေမရိကန္ထိပ္တန္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ မေတြ႔ရင္ ႏုိင္ငံတကာက ၀ုိင္းဆဲမွာေၾကာက္လုိ႔ တမင္ေရွာင္ေနတာလုိ႔ ျမင္ၾကတယ္။ အာဏာရွင္ၾကပ္ေျပးသန္းေရႊနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရတဲ့ခရီးစဥ္ကုိ အက်ဳိးမရွိဘူးလုိ႔ သုံးသပ္ၾကသူေတြရွိပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အေမရိကန္ဒီမုိကေရစီအစုိးရနဲ႔ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္အစုိးရတုိ႔ ေတြ႔ဆုံတာမို႔ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲ dialogue of civilizations လုိ႔လည္း ေခၚႏုိင္တယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စမ္းသပ္က်င့္သုံးေနတာ (၂၃၃) ႏွစ္ရွိသြားၿပီ။ ေျခာက္ျပစ္စနစ္မဟုတ္ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အားသာခ်က္ေတြ ရွိေနတုန္းပဲ။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ကလည္း အႏုိင္က်င့္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လာတာ (၄၇) ႏွစ္ရွိၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္တာျဖစ္လုိ႔ အၾကမ္းဖက္တာ အေမရိကန္ဓေလ့လုိ႔ ေ၀ဖန္တာမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္မရွိသူကုိ မပစ္ရဘူး၊ ေနာက္ေက်ာကုိ ေသနတ္နဲ႔ မပစ္ရဘူးဆုိတဲ့ ဓေလ့ထုံးစံေတြကုိ အေမရိကန္က ႐ုိေသေလးစားတဲ့ အစဥ္အလာရွိတယ္။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြလုိ ေသနတ္ကိုင္အႏုိင္က်င့္ၿပီး ခုိး၀ွက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။

‘အရပ္သား၀ါဒ’ Civilianism ကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးတာ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ အေမရိကန္က ယူဆပါတယ္။ အရပ္သား၀ါဒဟာ ‘စစ္၀ါဒ’ Militarism ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ စစ္၀ါဒဆုိတာ ကုိယ္က်ဳိးရွာ စစ္ဗုိလ္တစုရဲ႕ အယူအဆကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံးက လက္ခံထားရတဲ့ သေဘာပဲလုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကတယ္။ စစ္၀ါဒဟာ အခုေခတ္မစားေတာ့ေပမယ့္ စစ္တပ္ႀကီးစုိးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြကေတာ့ ဒီသေဘာတရားကုိအသုံးျပဳၿပီး ဆင္ေျခေပးေနတုန္းပါပဲ။ အာဏာရလူနည္းစု အၿမဲတမ္းအေပၚစီး ရေနေအာင္ အတင္းအဓမၼနည္းကိုအသုံးျပဳၿပီး ဒီနည္းလမ္းကုိသုံးရမယ္လုိ႔ အာဏာရလူနည္းစုက ယုံၾကည္ထားတာဟာ စစ္၀ါဒပါပဲ။ စစ္၀ါဒီေတြကုိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္၊ လူဆန္လာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အေမရိကန္က တာ၀န္ယူလုိက္သလုိျဖစ္ေနတယ္။

စစ္၀ါဒီဦးေဆာင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ထုတ္လုပ္ေရးအင္အားစုကုိ စစ္တပ္အတြက္ အဓိကသုံးတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္မွာ ဘာမွျဖစ္ထြန္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အရင္းရွင္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ က်င့္သုံးရာႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ထုတ္လုပ္ေရးအင္အားစုကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အသုံးျပဳတယ္။ စစ္၀ါဒီႀကီးစုိးတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ “အာဏာရွိေလ အက်င့္ပ်က္ေလ” power corrupts, and absolute power corrupts absolutely လုိ႔ ေလာ့ဒ္အက္တန္ (Lord Acton) ေျပာသလုိျဖစ္ေနတယ္။

လက္ရွိျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ဘုရင္စနစ္ကုိ အေရၿခံဳထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ ဘုရင္ႀကီးေန၀င္းေသေတာ့ ဘုရင္ႀကီး သန္းေရႊတက္လာတယ္။ ေန၀င္း/သန္းေရႊခုိင္းသမွ် လုိက္လုပ္ေနရတဲ့ စစ္တပ္ပါပဲ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈဟာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ က်င့္သုံးတဲ့စနစ္ပဲ။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အစဥ္အလာေၾကာင့္ စစ္ေအးေခတ္ကာလ စစ္အင္အားႀကီးမားလာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ဟာ စစ္တပ္ႏုိင္ငံေတာ္ဘ၀ကုိ မေရာက္ႏုိင္တာလုိ႔ Princeton တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ Aaron L.Friedberg က သုံးသပ္တယ္။

အာဏာရွိရင္ ဓနဥစၥာရႏုိင္ၿပီး ဥစၥာဓနရွိ႐ုံနဲ႔ အာဏာမရွိႏုိင္ဘူးလို႔ စစ္၀ါဒီက ယုံၾကည္တယ္။ အာဏာရွိေအာင္လုပ္ရာမွာ စစ္တပ္ကုိ အသုံးခ်တဲ့အတြက္ စစ္အစုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚလာတာပါပဲ။ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း အာဏာကုိသုံးၿပီး ခုိးၾက၀ွက္ၾကလုိ႔ ခ်မ္းသာလာၾကတာပါပဲ။ ဒီလုိသူခုိးေတြက အေမရိကန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး အာဏာလႊဲေပးမွာလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္။

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အာဏာကုိသာယုံၾကည္တယ္။ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔ပစ္လုိက္တဲ့ အာဏာရဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ခ်မ္းသာေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်မ္းသာေလေလ အရပ္သားဆင္းရဲေလေလ ျဖစ္လာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေဂါက္သီးကစားတာကုိ ႏွစ္သက္တယ္။ နအဖပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ဟာ ကမာၻမွာ အနည္းဆုံးျဖစ္ေပမယ့္ ေဂါက္ကြင္းေတြကေတာ့ တုိးပြားေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးေတြ စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔နာမည္ကုိ ငွားစားေနတာပါပဲ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ စစ္ဗုိလ္အရင္းရွင္စနစ္လုိ႔လည္း ေခၚႏုိင္တယ္။

အခြင့္ထူးခံ သူေဌးစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အေမရိကန္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး အာဏာစြန္႔လႊတ္ပါ့မလားဆုိတာဟာ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ သူတုိ႔စိတ္၀င္စားတာက ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးျဖစ္တယ္။ က်န္တာကုိ စိတ္၀င္စားပုံမရဘူး။ ဒီအေတာအတြင္း ၾကပ္ေျပးအသုိင္းအ၀ုိင္း ၀မ္းသာေအာင္ ဥေရာပအဖြဲ႔က လုပ္ျပလုိက္ေသးတယ္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ Uzbekistan ကုိ ဒဏ္ခတ္အေရးယူထားတာေတြ ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔ ေအာက္တုိဘာ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ အီးယူႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြက ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္တဲ့ မင္းဆုိးမင္းညစ္နဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတာပါပဲ။

အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ တက္လာတဲ့ အုိဘားမားအစိုးရဟာ ဘုရွ္အစုိးရေဟာင္းနဲ႔မတူ တမူထူးျခားေၾကာင္း ျပခ်င္တာတခုတည္းနဲ႔ ျမန္မာစစ္သူခုိးနဲ႔ ဆက္ဆံရင္ နာမည္ပ်က္ဖုိ႔သာရွိတယ္လုိ႔ သုံးသပ္သူလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ စစ္အစုိးရ၊ ဒီမုိကေရစီအုပ္စုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားဆုိတဲ့ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးကုိ အေမရိကန္က ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ဆိုတယ္။ အဲဒီလုိဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားဘက္က ‘၀’ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါလာရင္ အေမရိကန္လက္ခံႏုိင္ပါ့မလား။ ၀ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခုိအျဖစ္ အေမရိကန္မွာ စြဲခ်က္တင္ထားတာ ရွိေသးတယ္ေလ။ ျမန္မာစစ္ေခြးနဲ႔ ထိေတြ႔ရင္ အပုပ္နံ႔႐ႉရမွာကုိလည္း ထည့္တြက္ထားဖုိ႔လုိတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရသစ္ေတြ အစုိးရတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ပထမလပုိင္းေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အမွားေတြကုိ Kurt Campbell နဲ႔ James Steinberg တုိ႔က ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာက စာအုပ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ Foreign policy troubles at the outset of presidential power ဆုိတဲ့ စာအုပ္ပါပဲ။ အခုေတာ့ Kurt Campbell က လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ James Steinberg က ဒု-ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာၾကတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ပူးတြဲေရးသားတဲ့စာအုပ္ဟာ အေရးႀကီးလာတာျဖစ္တယ္။ ပညာရွင္ဘ၀မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကုိ ႏုိ္င္ငံေရးသမားဘ၀မွာ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ရမယ့္ သေဘာရွိတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးလမ္းစဥ္ကုိ မူလအစကတည္းက မွန္ကန္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ ဆန္းစစ္ထားတဲ့ စာအုပ္ပါပဲ။ Somalia ကုိအထင္ေသးၿပီး ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လုိက္လုိ႔ သမၼတ Bill Clinton ပထမႏွစ္မွာ ဗ်ာမ်ားသြားရပုံကုိ သုံးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ လမ္းစဥ္မွန္သမွ်ကုိ စြန္႔ပစ္ခ်င္စိတ္မ်ားေနတာရယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကတိေပးခဲ့တာနဲ႔ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ ကြာဟေနတာေတြကုိလည္း သတိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္တဲ့။ အေမရိကန္အစိုးရသစ္ေတြ ေလ့လာသင့္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာေတြ စာအုပ္ျပဳစုထားတဲ့ လက္ေထာက္နဲ႔ဒု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြက ျမန္မာ့ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္ေနတာျဖစ္လုိ႔ အလားအလာရွိႏုိင္မယ္လုိ႔သာ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

http://www.khitpyaing.org/articles/Nov09/091109.php

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေရွ႕တလွမ္းတိုးႏိုင္မည္ေလာ

NEJ / ၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၉


၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ဆိုက္ခဲ့သည့္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ (၁၄) ႏွစ္ၾကာ က်င္းပလိုက္ ရပ္နားလိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို အလ်င္အျမန္ အဆံုးသတ္ကာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခဥပေဒမူၾကမ္းဆိုသည္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အပူမီးေတာက္ေလာက္ေနခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ေညာင္ႏွစ္ပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူၾကမ္းကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ လိမ္လည္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေသာ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳေၾကာင္း မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ေၾကညာၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမည္ဟု တဆက္တည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ပါလီမန္တြင္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သား အလိုအေလ်ာက္ပါ၀င္မည့္ နအဖ၏ ၂၀၀၈ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒကို လက္မခံဘဲ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးမွသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စဥ္းစားမည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္း ကို ထုတ္ျပန္ကာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကလည္း သေဘာတူ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

နအဖစစ္အုပ္စုကမူ အန္အယ္လ္ဒီ၏ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ သူတို႔၏ အစီအစဥ္အတိုင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္အတြက္သာ က်ိတ္ပုန္းခုတ္ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလဆန္းတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂြၽန္၀ီလ်ံယက္ေတာအမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့ေလသည္။ ဂြၽန္ယက္ေတာအမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ကာ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုတြင္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ တမဟုတ္ခ်င္း ေရွ႕တန္းသို႔ တက္လွမ္းလာခဲ့ေလသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ႏွင့္ ဒု-လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး စေကာ့မာရွယ္တုိ႔အဖြဲ႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အထိပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မစၥတာကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္ႏွင့္ စေကာ့မာရွယ္တို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္၏ ရလဒ္သည္လည္း ယခင့္ယခင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ မျခားနားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရရွိဘဲ ျပန္သြားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနည္းတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္ ထိုသို႔ထင္သာျမင္သာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိမွသာ စီပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးသြားမည္ဆိုသည့္ ေျဖၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ခရီးစဥ္အား အဆံုးသတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အနည္းငယ္ထူးျခားသည္မွာ ကာ့တ္ကမ္ဘဲလ္၏ ခရီးစဥ္၌ ယခင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္စဥ္က ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (ယူအန္ေအ) မွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးအတြက္ မက္လံုးေပးေျပာဆိုႏိုင္မႈတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

နအဖစစ္အုပ္စုဘက္မွ ျပဳမူဆက္ဆံပံုကို သတိထားသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္မူ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံခဲ့သည့္ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ လိုလားသည့္အတိုင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လို၍ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔စစ္အုပ္စုအေပၚ အထိနာေစသည့္ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုျခင္းေၾကာင့္သာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဟန္ျပေတြ႔ဆံုခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။

နအဖလိုလားသည္က အေမရိကန္ဘက္မွ စီပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို အရင္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို လႊတ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အရင္ျပဳလုပ္မွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးလိုျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ နအဖ၏ အႀကံအစည္ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

ထို႔အျပင္ နအဖစစ္အုပ္စုက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းခ်င္၍သာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလိုေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ ပါ၀င္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုအစိုးရမ်ားက ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳမည္ဟု ဆိုသည့္အတြက္ အတိုက္အခံတို႔ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဆႏၵမရွိသည့္ နအဖစစ္အုပ္စုအဖို႔ ေရွ႕ဆက္ရန္ အခက္ေတြ႔ေနေလသည္။

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားဘက္သို႔ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္႐ႈလွ်င္လည္း မိမိတို႔လိုလားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို နအဖဘက္မွ မျဖစ္မေန လက္ခံေဆာင္ရြက္လာေစရန္အတြက္ ဖိအား (လူထုတိုက္ပြဲ၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရးဖိအား) ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးေပ။ ထိုသို႔ နအဖဘက္မွလည္း အေလွ်ာ့မေပး (အာဏာမစြန္႔ခ်င္)၊ အတိုက္အခံဘက္မွလည္း နအဖစစ္အုပ္စု အေလွ်ာ့မေပး၍ မရေအာင္ ဖိအားေပးႏုိင္ျခင္းမ်ဳိးမရွိလွ်င္ လူႀကီးေနရာမွ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ နအဖႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔အၾကား တစံုတရာ ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္လဲ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုအတိုင္းပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း ဆက္ျဖစ္ေနဦးမည္လားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရဖို႔ရွိေပသည္။

http://www.khitpyaing.org/editorial/Nov09/091109.php

ဝါရွင္တန္နဲ႔ၾကပ္ေျပး ဘာအေပးအယူေတြ လုပ္ေနၾကတာလဲရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၉


မီဒီယာသမားေတြ ရလုိက္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဓာတ္ပံုတပံု။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရလိုက္တာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးအေပၚ နအဖက အခုအထိ ဘယ္လိုသေဘာထားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား။ နအဖရလိုက္တာက ျပည္တြင္းျပည္ပကို လိမ္ညာခြင့္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုကေတာ့ တံလွ်ပ္ေလးေတာင္မျမင္လိုက္ရ။ လာကတည္းက အေျခအေနကို စနည္းနာဖို႔ လာတာလို႔ေျပာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရအဖို႔ကေတာ့ အရင္းဟာ အရင္းပဲလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္က ရသမွ်အျမတ္ခ်ည္းလို႔ တြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို သဲထိတ္ရင္ဖို ႐ုပ္ရွင္ကားလိုလို၊ သံတမန္သူလွ်ိဳ ႐ုပ္ရွင္ကားလိုလို ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္လမ္းတခုကို အားလံုးကအေလးထား အာ႐ံုစိုက္ၾကည့္ေနၾကလို႔ အဆံုးပိုင္းလည္းေရာက္ေရာ မထင္မွတ္ဘဲ လူျပက္တေယက္ခုန္ထြက္လာတယ္။ တျခားလူဟုတ္ပါ႐ိုးလား။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊေပါ့။ ကမ္ဘဲလ္ျပန္သြားတာ ေသခ်ာၿပီဆိုေတာ့မွ ပုန္းေအာင္းေနရာက ထြက္လာ၊ ၿပီးေတာ့ ၾကပ္ေျပးကို ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အိပ္မႈန္စံုမႊားနဲ႔ “စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ရမယ္” လို႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း ေအာ္လိုက္ပါတယ္။ ဦးပုညေရးသလို “ကမာၻႀကီးပ်က္ကာမွ ေယာင္တိေယာင္နနဲ႔ လူ႔ဘဝကိုရတဲ့” လူဆိုတာမ်ဳိးပါပဲ။ သူဟာသြားပုန္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္တင္ေနတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျပာဟာ ဒီႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲႀကီးရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပလိုက္သလိုျဖစ္သြားတာမို႔ ပရိသတ္ကို ပြဲအက်ႀကီးက်သြားေစပါေတာ့တယ္။ ထားေတာ့။ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးဟာ ဒါနဲ႔ပဲ သံသရာလည္ေနရေတာ့မွာလား။

အေမရိကန္က ကမ္ဘဲလ္ကိုလႊတ္တာဟာ အဓိကအားျဖင့္ အာရွတိုက္ဒီဘက္ပိုင္းက တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အာဆီယံတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး က်ားဝိုင္းမွာ သူတို႔က်န္မေနခဲ့ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္အေရးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသေလာက္ ပါေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ ထိပ္တန္းထားရတဲ့ ကိစၥမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည္းမျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒီေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ဟာ ဗမာျပည္အေရးကို တေလွ်ာက္လံုး သူတို႔ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီရဲ႕ ဒုတိယတန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ တတိယတန္းျပႆနာအျဖစ္ပဲ ကိုင္တြယ္ေနမွာပါ။ “ဗမာျပည္ကို တေခါက္သြားလိုက္တာနဲ႔ပဲ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘူး” ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ဳိးေတြပဲ ၾကားေနရဦး မွာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို လည္တံတေမာ့ေမာ့ လုပ္ေနၾကလို႔မျဖစ္ပါဘူး။

ဒီလိုအခါမွာ နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံႀကီးေတြအၾကားမွာ ဟိုပင္ဒီပင္ကူးပါလို႔ ကစားႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေတြးၿပီး အူျမဴးေနမွာေသခ်ာပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ အတိုက္အခံေတြက ဗမာျပည္အေရးကို ျပည္ပႏိုင္ငံေရးဝိုင္းထဲကိုတြန္းပို႔၊ ဆြဲပို႔တာေတြ လုပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီကာလမွာေတာ့ နအဖစစ္အစိုးရက ျပႆနာေတြကို ျပည္ပလႊဲခ်ၿပီးအခ်ိန္ဆြဲတာ၊ အငွားဗိုက္နဲ႔ ဓားထိုးခံတာ၊ ျပည္ပနဲ႔ရန္တုိက္ေပးတာေတြ လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကို ပုဏၰားတိုင္ထားၿပီးေျပာတာကို အတိုက္အခံေတြထက္ နအဖကပိုလုပ္လာတာမ်ဳိးေတာင္ ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔လာရႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတခုကေတာ့ အင္တာနက္ရယ္၊ ဗိုလ္စာနဲ႔ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ႀကီးေတြရယ္ကို ကိုးကားၿပီး မီဒီယာေတြကေန ဖိန္းတာ၊ ဟိန္းတာေတြလည္း ပိုမ်ားေကာင္းမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ မရွက္မေၾကာက္ ဟိုဘက္-ဒီဘက္ ၿခံကူးတာေတြလည္း ေတြ႔လာရပါလိမ့္မယ္။ ဟိုပုဂၢိဳလ္မ်ားေျပာတဲ့ “စေပ့စ္” ေတြ မ်ားလာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးလား။ အင္း- နအဖထိုးေပးထားတဲ့ မီးေမာင္းေအာက္မွာ ကၾကေပေတာ့ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ေမာင္ေမာင္မေခၚခင္ကတည္းက ဗ်ာထူးေနတဲ့ လူေတြလည္း အခုထက္ပိုမ်ားေကာင္းမ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒထဲမွာ ဘာေတြပဲေရးထားထား ဒို႔ကေတာ့ အမတ္တေနရာရဖို႔အတြက္ အသက္ပဲေပးရ-ေပးရ၊ အရွက္ပဲေပးရ-ေပးရ ဝင္မွာပဲဆိုတဲ့လူေတြလည္း အားတက္ေကာင္းတက္ပါလိမ့္မယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ပို႐ႈပ္ေထြးလာမယ္ဆိုတာပါပဲ။ တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕အေရးမွာ ႏိုင္ငံႀကီးေတြပါလာရင္ ပိုရွင္းရလြယ္မယ္လို႔ အေသတြက္ရင္ မွားတယ္ဆိုတာ ျမင္ရေတာ့မွာပါ။ အိုဘားမားအစိုးရအေနနဲ႔က ဗမာျပည္အေရးဟာ ဘုရွ္ရဲ႕နည္းလည္းမစြံဘူး၊ အာဆီယံနည္းလည္းမစြံဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္နည္းေကာင္းမလဲလို႔ ရွာေဖြစမ္းသပ္ေနတာပါ။ ထပ္ေျပာပါ့မယ္။ အိုဘားမားအစိုးရဟာ ဗမာျပည္အေရးကို ဘယ္နည္းနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းတာ အေကာင္းဆံုးလဲလို႔ ရွာေဖြစမ္းသပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ႏိုင္ငံႀကီးဆိုေတာ့ အခ်ိန္ေစာင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလာစရာမလိုပါ။ သူတို႔အဖို႔က အေရွ႕ေတာင္အာရွက ဒီအေရးမွာ ငါ့ကိုခ်န္ထားလို႔ မရဘူးေနာ္လို႔ ေျပာလိုက္ရရင္ပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္တဝက္ေက်ာ္ ျပည့္ေျမာက္ေနပါၿပီ။ သူတို႔ဦးတည္လႈပ္ရွားေနတာက ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ အာဆီယံအပါ ဒီေဒသကႏိုင္ငံေတြကို ဦးတည္တာပါ။

ကမ္ဘဲလ္လာသြားတာဟာလည္း သူတို႔သေဘာထားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွင္းျပဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကလူေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕သေဘာထားကို အက်ယ္အျပန္႔နားေထာင္ဖို႔က အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ (ဗမာျပည္အေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ကလူ-အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို သူတို႔မသိတာလည္းမဟုတ္ပါဘူး)။ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာကို ဒီကလူေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာင္အတြက္ လမ္းဖြင့္ထားႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေတာ့ အိုဘားမားနဲ႔ သိန္းစိန္ ေတြ႔မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတာင္ ေရာက္လာေနပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မီဒီယာေတြက ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဂၽြန္ဆင္တို႔ ေတြ႔ၾကတာကို ျပန္ၫႊန္းေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႔လာရပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အေမရိကန္က ဗိုလ္ေနဝင္းကို ေက်ာသပ္ခဲ့တာ၊ အကူအညီေပးခဲ့တာေတြကို ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လိုသြားတဲ့အခ်က္တခ်က္ က်န္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အဲဒါက အဲဒီတုန္းက ဝါရွင္တန္နဲ႔ မဆလစစ္အစိုးရ အဆင္ေျပခဲ့တာဟာ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း သြားတိုက္ဆိုင္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကလည္း ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ တိုက္ေနရတာမို႔ ဒီေဒသမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္သူကို ရွာေဖြေနတာျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကလည္း ဗကပအျမစ္ျဖတ္ေရးကို ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ အျပတ္အသတ္ လံုးပန္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္တာဟာ သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ေၾကာင့္မို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္က နားခ်လို႔ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ေတာင္ဗီယက္နမ္က ငိုဒင္ဇင္၊ အင္ဒိုနီးရွားကဆူဟာတို၊ ဖိလစ္ပိုင္က မားကို႔စ္တို႔လို အေမရိကန္ အကူအညီနဲ႔ အာဏာရခဲ့တာ မဟုတ္သလို အေမရိကန္ရဲ႕စီးပြားေရး သံသရာႀကီးထဲမွာ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ပုံထားရသူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္က ေျပာတိုင္းရတဲ့ လူေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ ဖဝါးေျခထပ္လိုက္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာက္ဖို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအသိဆံုးပါ။ ဒီလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မ်က္စိမလည္တဲ့ကိစၥကို အတုိက္အခံေတြက မ်က္စိမလည္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွာ ဒါမ်ဳိးေတြဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္၊ ဘာမွမဆန္းတာလို႔ ျမင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြက ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာေတြကို မထိခိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခုဆက္ဆံမႈကို လိုက္ၿပီး ကိုယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို မေျပာင္းဖို႔လိုပါတယ္။

နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕အဘိဓာန္ထဲမွာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဟာမရွိဘူးဆိုတာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြ သိမသိမေျပာတတ္ပါ။ ငါေျပာရင္ရပါတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးလို႔မရတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏိုင္ငံငယ္ေတြက ႏိုင္ငံႀကီးေတြကို ႏွပ္ကစားတာ၊ ႏိုင္ငံႀကီးေတြက မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး တမင္အႏွပ္ခံတာဆိုတာေတြဟာ ႏိုင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ မဆန္းတဲ့ ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက ဒီကိစၥေတြ ဗမာျပည္မွာ လာေပၚေပါက္ေနတာလားလုိ႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတာပါပဲ။

http://www.khitpyaing.org/articles/Nov09/101109.php

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ ခက္ခဲလိမ့္မည္


Monday, 09 November 2009 14:39 ေကလတ္
“ညီမေလး အရပ္ပုရင္ ေဒါက္ဖိနပ္ စီးလိုက္႐ံုေပါ့” ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုတြင္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု တရပ္ လိုအပ္သည္ဟု စစ္အစိုးရ၏ အဆိုကို ေခ်ပ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရပ္၌ အသံုးျပဳရန္ ယာယီ အေျခခံဥပေဒ တရပ္ကို NLD က ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရက လက္မခံခဲ့။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ NLD၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးၾကည္ေမာင္က အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီ အေျခခံဥပေဒသစ္ တရပ္ လိုအပ္သည္ဟု စစ္အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္ကို တုံ႔ျပန္၍ အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ၍ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားက အေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲလိုျခင္းမွ အစျပဳ၍ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ စိမ္ေခၚမႈ တရပ္သဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ထိုစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ ဦးႏုတို႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးေနဝင္းက ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၱရာယ္မွ ကယ္တင္လိုက္ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တရပ္ရပ္၌ တင္သြင္း အတည္ျပဳၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အစည္းအေဝးက ဤဥပေဒၾကမ္းကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဤဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ မနည္းေသာ မဲအေရအတြက္ျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာ၍ ရႏုိင္သည္။

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတြင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူၿပီးေသာအခါ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး မဲဆႏၵေပးခြင့္ ရွိသူ အားလံုး၏ တဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္မူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကက်ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ဦးၾကည္ေမာင္၏ စကားမတိုင္မီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္ေသာ ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္ ကလည္း ၁၈၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဆင္ျမဴရယ္ကာခီဗယ္ ထံသို႔ ေရးေသာ စာတေစာင္၌္ “က်ေနာ္ဟာ ဥပေဒေတြ၊ အေျခခံ ဥပေဒေတြ ခဏခဏ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ႏွစ္သက္တဲ့သူတေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒေတြ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

သူက ဆက္၍ “မယဥ္ေက်းေသးတဲ့ အဘိုးအဘြားေတြရဲ႕ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈပံုစံေအာက္မွာ ေနေနရတဲ့ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူေနမႈဘဝက လူတေယာက္အဖို႔ သူနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အက်ႌကို သူဝတ္ႏုိင္ဖို႔လည္း လိုအပ္မွာပါ” ဟု ေျပာခ့ဲသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနႏွင့္အညီ အေျခခံဥပေဒက လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ‘တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒ’ ႏွင့္ ‘ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ဥပေဒ’ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္သည္။ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒသည္ အနည္းဆံုး အေျခခံဥပေဒ၏ တခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ပါရွိသည္။ ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ အေျခခံဥပေဒတြင္မူ ယင္း၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ တင္းက်ပ္၏။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ မဲအမ်ားစု လိုအပ္သည္။ အသံုးမ်ားေသာ နည္းလမ္းမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ တရပ္စီတြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ ပထမ အတည္ျပဳၿပီး ျပည္နယ္ေလးပံုသံုးပံု၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ထပ္မံရယူျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤနည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ အတြင္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၂၇)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတ၏ အခန္းက႑ လံုးဝ မပါရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္မူ လႊတ္ေတာ္က အဆိုျပဳေသာ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံသား (၁ဝဝ ဝဝဝ) ေက်ာ္၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ အဆိုျပဳေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ၌ အမ်ားစုမဲျဖင့္ အတည္ျပဳရသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းစီ၌ အမ်ားစုမဲျဖင့္ ထပ္မံအတည္ျပဳၿပီး၊ ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ထပ္မံ ရယူရသည္။ ဆြစ္ဇာလန္အေျခခံဥပေဒသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သာမန္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတရပ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

အေျခခံဥပေဒ အမ်ားစုသည္ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ရန္ အလိုအေလ်ာက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

ေတာင္အာဖရိက အေျခခံဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းတရပ္ တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတရပ္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ားစုကို ျပင္ဆင္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ သံုးပံုႏွစ္ပံု မဲအမ်ားစုျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတြက္မူ ေဒသဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ တခုခ်င္းစီတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားစုမဲျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ယူရၿပီး အနည္းဆံုး ေဒသကိုးခုအနက္ ေျခာက္ခုတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားတင္းက်ပ္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ပို၍လြယ္ကူသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ တင္းက်ပ္ေသာအေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် တရား႐ံုးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈအေပၚ မူတည္လာၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲလိုလားေသာ အဖြဲ႔တခ်ိဳ႕က အေျခခံဥပေဒစနစ္ကို လက္ခံရန္၊ အေျခခံဥပေဒရွိ မလိုလားအပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲသြားရန္ ေဆာ္ၾသ စည္း႐ံုးလ်က္ရွိၾကသည္။

“စစ္တပ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ၾသဇာ ဆက္လက္ အဓြန္႔ရွည္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အသံုးခ်လိုတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမ်ိဳးဆက္ ကာလတခုအတြင္း အႀကီးမားဆံုး၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အေျပာင္းအလဲတခုပါပဲ” ဟု ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ‘ဂ်င္ဒယ္လာဂ်ီယာကိုမာ’ က ဆိုသည္။ “စစ္အစုိးရက ဘယ္လိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္တဲ့၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံ၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုက ျပင္ဆင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုပါသည္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒသည္ တင္းက်ပ္ေသာဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) ျပင္လြယ္ေျပာင္းလြယ္ ဥပေဒ ဟုတ္မဟုတ္ အကဲျဖတ္ရန္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံဥပေဒ၌ အျပဳသေဘာ (သို႔မဟုတ္) အပ်က္သေဘာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လစ္ကြက္ ဟာကြက္မ်ား ရွိ မရွိကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း) ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းရန္လိုအပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္။

အေရးႀကီးေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတေလာင္းမ်ား အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေရးေပၚအေျခအေန စသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ ထပ္မံ အတည္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ‘တင္းက်ပ္ေသာ’ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

စစ္အစိုးရက စစ္စိုးမိုးမႈအတြက္ တခ်ိန္က နမူနာျပဳ အတုယူရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ဖူးေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒတြင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူ႔ အတိုင္ပင္ခံ လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဆူဟာတိုသည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲရန္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူ အားလံုး၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုမဲေပးသူမ်ား အနက္မွ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္၌ ဆူဟာတိုႏွင့္ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ပို္င္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းသစ္ကို ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေစရန္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းေစရန္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အတိုင္ပင္ခံ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈကို လြယ္ကူေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ မူလအေျခခံဥပေဒ၏ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မေျပာင္းလဲဘဲ တည္ရွိေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္က ေစလႊတ္ရန္ ျပဌာန္းထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲျဖင့္သာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားသည္။

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုပါက အရပ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းအျပင္ အနည္းဆံုး စစ္တပ္ကိုယ္စား လွယ္တဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒ၏ တင္းက်ပ္မႈေၾကာင့္ အနာဂတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လမ္းေၾကာင္းကို ထိမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အတိုက္အခံ အင္အားစု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားထားရန္ အခြင့္အလမ္း အလြန္ နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အယူအဆမွာ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
SOURCE


အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား(Aung Moe Win)

http://ifile.it/rowf4zc

Struggles Around the World _4 Articles

ေၿမၾသဇာအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၏လႈပ္၇ွားမႈမ်ား

၈-၁၁-၀၉ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရိခန္႔တြင္ လူထုတရပ္လံုးအတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လွိဳင္သာယာျမိဳ႔နယ္ ေရဥကၠံ ေက်းရြာ ရွိ ရဲကင္း ၊ က်န္စစ္သား အိမ္ရာ ဆုိင္းဗုဒ္၊ဗစ္တုိးရိးယား စတုိး ဆုိင္းဗုဒ္ မ်ားႏွင့္ ပန္းလွိဳင္ ေဂါက္ကြင္း ျခံစည္းရုိး အုပ္ရုိးုတုိ႔တြင္ ပုိ႔စကဒ္မ်ားကပ္ျခင္း၊ေၾကျငာခ်
က္မ်ား ကပ္ျခင္းႏွင့္GAB=TBM=FBF စာသားမ်ား ေရးသား ျခင္းလွုပ္ရွးာမွု႔မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ထပ္မံျပီး -9.11.2009 ရက္ေန့ည ၾကည့္ၿမင္တိုင္ၿမို့နယ္ သီ၇ိမဂၤလာေစ်း အတြင္းလႈပ္ရွားမႈ အၿဖစ္ ပို့စကဒ္မ်ားအား ၿပည္သူလူထုအတြင္း ၿဖန့္ေ၀ၿခင္းေစ်းအတြင္း၇ွိ နံရံမ်ား ေစ်းတာ၀န္ခံရံုးနံရံမ်ား တံခါးမ်ားဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ေၿမၾသဇာအဖြဲ႕ ၀င္မ်ားမွလႈပ္၇ွားမႈမ်ားၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

NewTemple Grand Opening Ceremony BC, CANADA