Wednesday, March 31, 2010

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေခြးဋီကာႏွင့္ပင္ ပထမေရြးလမ္းသမားတုိ႔အတြက္က ျပည့္စံု၍ေနၿပီ၊

(၁)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္လုိက္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္အား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း… ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရက္မွာမူ… နီးကပ္လာၿပီဟု ယူဆရ၏။

ဤတြင္…. ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာၿပီး… ေရြးလမ္းမ်ား ကြဲလာၾက၏။

ပထမေရြးလမ္းက … ျခြင္းခ်က္မရွိ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ဤသည္တုိ႔ကား…. စစ္အုပ္စုမွ ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အေရာင္တူ၊ အေသြးတူ၊ အေတာင္တူ….တုိ႔ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္၏။

ဒုတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ျခြင္းခ်က္ႏွင့္ ဝင္မည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ပါလီမန္အတြင္းမွ တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမည္၊ ယေန႔အေျခအေန၌ အျခားေရြးလမ္းမရွိ၊ စစ္အုပ္စုမွ ဖြင့္ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္သည္… က်ဥ္း၍ ငယ္ေကာင္းငယ္မည္… သို႔ေသာ္ …က်ဥ္းေသာ… ငယ္ေသာ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္ကိုပင္ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕၍သြားရမည္၊ စစ္အုပ္စုမွ ‘ဟ’ ေပးသည့္ space အား တစတစႏွင့္ ခ်ဲ႕ယူရမည္။ ဤသို႔… ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသို႔ သြားရာလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပါလီမန္တြင္သာ ရွိ၏။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ရမည္ဟူ၍ ျခြင္းခ်က္ေပး၍ စိတ္ကူးယဥ္ၾက၏။ အီေဗာ္လူးရွင္း (evaluation) သမားမ်ား….။

တတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ကား… ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟူသည္က …ျပည္သူအား ကိုယ္စားမျပဳ… ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါ။ စစ္အုပ္စုမွ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမရွိ….။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ သပိတ္ေမွာက္၏။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆက္၍ တုိက္ပြဲဝင္ရမည္… ဟူ၍ ျဖစ္၏။

(၂)

ပထမေရြးလမ္းဟူသည္က…. စစ္အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ဦးတည္ရာျဖစ္၍ လူထုေလွ်ာက္မည့္ လမ္းမဟုတ္…။

“ေငြငါးေထာင္ အစာဒုလႅဘရယ္ေၾကာင့္
ျပည္အားေတာင္ မျဖဳန္းသပရယ္လုိ႔
မဟာသူပုန္ထခဲ့တဲ့ အေရးတတ္ေတြ
အေမႊးခပ္ရွည္ရွည္ရယ္ႏွင့္ အမိုက္ဝါသနာကိုး
(အရီးစိမ္းၾကီးရယ္) ေခြးအငတ္ မေျပတေျပေတြမွာျဖင့္ ကိုက္စရာအ႐ိုး”

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေခြးဋီကာႏွင့္ပင္ ပထမေရြးလမ္းသမားတုိ႔အတြက္က ျပည့္စံု၍ေနၿပီ၊ ဤအတြက္ ေျပာရန္မလို…။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္း…။
ဒုတိယေရြးလမ္းက ….က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ပါလီမန္အတြင္းမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မတို႔အား ျဖဳတ္၍ ျပင္၍၊ ျဖည့္စြက္၍… ဒီမိုကေရစီပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အစားထုိးသြားၾကမည္ဟု ဆို၏။

ဤတြင္ …၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အပိုင္းဆီသို႔ မသြားမီ … ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းတခု ဖြဲ႔စည္းေရးဟူသည့္ …ပထမေျခလွမ္းမွ စပါမည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ ရက္စြဲႏွင့္ နအဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအား၊ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂ဝ၁ဝ အျဖစ္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္၏။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထား၏။ ၿပီးလွ်င္ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တြင္လည္း ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာ
င္း ထပ္မံ၍ ဝန္ခံကတိျပဳထားခိုင္းျပန္သည္။

ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တုိ႔၏ ဥပေဒအႏွစ္သာရက …. ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္
မရွိ…. ယခုအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ ….သက္ေရာက္ပါက …. ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း ဟူသမွ်သည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အဘိဓမၼာသံုးပံုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့….။ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ေစာင့္ရမည့္ဟန္….။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္းအား အေတြးႏွင့္ ဆက္ၾကည့္ပါမည္။

ပါလီမန္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇၅ % ရွိၿပီး စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ % ရွိသည္။ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္မည္ဆိုပါက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ အခန္း ၁၁ အရ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ % မွ ေထာက္ခံ၍ အဆိုျပဳတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ အဆိုျပဳတင္ျပ်ခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည္။ ဤတြင္ ၂၅ % ပါရွိသည့္ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံသ၍ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဟူသည္မွာ…. မည္သို႔မွ် ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ ထားေတာ့…..။ မဆိုစေကာင္း၊ ဆုိစေကာင္း ….တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္း လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ တုိးတက္ေသာ လူထုလမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လိုသည့္… စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္ဆိုပါစုိ႔။ ဤအတြက္ …ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအဆိုအား တိုးတက္ေသာ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမႈအား ပါလီမန္တြင္ ရခဲ့ၿပီ….။ ဤတြင္လည္း ဒုတိယအဆင့္ အက်ပ္အတည္းက ရွိေနျပန္သည္။ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ….ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ …..

အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား
အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ
အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရး
အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အခန္း (၆) တရားစီရင္ေရး
အခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ဟူသည့္ အခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက …. ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ % အထက္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္၍မရေသး…။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္၏။ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လူထု၏ ၅ဝ % အထက္မွ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမွသာလွ်င္ …. ထိုျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္မည္။

ထုိအေျခအေနတြင္ …. တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္အား သေဘာမတူပါက …. အခန္း ၁၁ အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၁၈ ၊ ပုဒ္မ ခြဲ (က)၊ (ခ) တို႔ႏွင့္အညီ … ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအား သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ ရွိ၏။ ဤတြင္ ….ပါလီမန္ဟူသည္လည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္၏။

အဆံုး၌မူ ….ပါလီမန္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အိမ္မက္သည္လည္း ပ်က္ေလ၏။ အိမ္မက္က အိမ္မက္အျဖစ္ႏွင့္ပင္..။ ဒုတိယေရြးလမ္းဟူသည္ကား…. စိတ္ကူးႏွင့္ ခင္းၾကည့္ေသာ လမ္းသာ…။ လက္ေတြ႔ေလွ်ာက္လွမ္း၍မရ…။

(၃)

ဒုတိယေရြးလမ္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အား ေလွ်ာ္ဖြတ္၍မရ…။ ထားေတာ့…။

တတိယေရြးလမ္း…။
တတိယေရြးလမ္းက …. ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ ပါလီမန္အတြင္း တုိက္ပြဲႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ဟု ယံုၾကည္၏။

ဤတြင္…. တတိယေရြးလမ္း၌ ပထမဦးစြာ စိန္ေခၚမႈက … ပါလီမန္ျပင္ပမွ လူထုႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်ားအား မည္သုိ႔ ဆင္ႏႊဲမည္နည္း…။ ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္ဆီသို႔ လူထုႏွင့္အတူ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္၍ မည္သို႔ ခ်ီတက္ၾကမည္နည္း…။

စစ္အုပ္စုမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ… ႏုိင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔… ဖြဲ႔စည္း၍ လူထုအား ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္လား….။ သို႔တည္းမဟုတ္… ေျမေအာက္အသင္းအဖြဲ႔အသြင္ႏွင့္ လူထုအား ဦးေဆာင္၍ ခ်ီမည္လား…။ ဤအေျခအေန ၂ ရပ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဥပေဒအရ …. ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္တြင္ တင္ေလွ်ာက္၍ ဖဲြ႔စည္းမည္ဆုိပါလွ်င္….

ပထမဦးစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္က …. ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည့္အေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳရမည္။

ဒုတိယရင္ဆိုင္ရမည္က ….. က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္…. စသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရမည္။

တတိယရင္ဆုိင္ရမည္က …. ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးမွစ၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေသေဖာ္ေသဘက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ .. စြန္႔လႊတ္ေဖာ္၊ စြန္႔လႊတ္ဘက္… ရဲေဘာ္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ခံေနၾကရသည့္ သူမ်ားအား လက္တြဲျဖဳတ္ရမည္။ စြန္႔ပယ္ထားရမည္။ မလြယ္….။ မည္သည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ ဤရဲေဘာ္မ်ားအား ဖယ္ခြာသြားႏုိင္မည္နည္း….။ လံုးဝ မလြယ္…။

ဤတြင္ … ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး… ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးက စိန္ေခၚမႈ ၃ ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ … မြန္းၾကပ္စရာပင္…။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ ၾကီးမားခဲ့သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္းက … နအဖ ၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအား ၾကည့္ၿပီး… ဥပေဒမ်ား မထြက္မီက ရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ားပင္ ပ်က္ယြင္းရသည္ဟု ဆို၏။

ၿပီးလွ်င္ … ဦးေရႊအုန္းက …
''၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒက မေကာင္းတဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ ေနာင္မွာလည္း ေကာင္းလာႏိုင္မယ့္ အေနအထား မရွိဘူး။ မေကာင္းလားဆိုၿပီးေတာ့ မလုပ္ဘဲ ေနလို႔ရွိရင္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနရေတာ့မွာပဲ။ ဒါကို မၾကိဳက္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ေနၿပီးေတာ့… လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာလည္း အဲဒီေလာက္ သတိၱမရွိဘူး” ဤအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပင္လွ်င္ ဝင္ရေပမည္ဟု ဆုိ၏။

စဥ္းစားဖြယ္ရာပင္…။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္က … အင္တာဗ်ဴးတခု၌…. “ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုဟာ ႏိုင္ငံေရးရွိဖို႔ လိုတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးမရွိတဲ့ ပါတီဆိုရင္ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ဦးေႏွာက္မရွိတဲ့၊ ေခါင္းမပါတဲ့ သတၱဝါလို ျဖစ္မွာပဲ။ လူေတြမွာ၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ပါတီမရွိလည္း အေရးမၾကီးဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၊ ဖဆပလတို႔ဆိုရင္ ဂ်ပန္ေခတ္တေခတ္လံုး ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ပါတီရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ေနာက္မွ ဖဆပလဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္'' ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

ဆရာဦးဝင္းတင္ ဥပမာျပဳညႊန္းဆုိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ ဟူသည္ကား…. ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ လူထုစည္း႐ုံးေရးအား ေျမေအာက္ဆင္း၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သခင္စိုး ဦးေဆာင္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစုအား ညႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးျဖင့္ … ဖက္ဆစ္ဝါဒအား လက္နက္ကိုင္ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းအား ဥပမာျပဳညႊန္ျပျခင္းဟု နားလည္ရ၏။

ဤတြင္ ….တတိယေရြးလမ္း ဟူသည္ကား…. လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသို႔ ခ်ီရာလမ္း….။

--
အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

သူမုိက္ကုိ မမွီ၀ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း ၊
ပညာရွိသူကုိမွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္း ၊
ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္း ၊
ဤတရား သုံးပါးကျမတ္ေသာမဂၤလာပါ....

ေမာင္ခ်မ္းငယ္ဆယ့္ခြန္

My Burma, My Voice: Waihnin's Story

31 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/ovienxa31 March2010 Yeyintnge Diary

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ေႀကညာစာတမ္း

NLD Shwegonetaing Declaration (Page 1) NLD Shwegonetaing Declaration (Page 2) NLD Shwegonetaing Declaration (Page 3)

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိခဲ့ရင္

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိခဲ့ရင္

ဂါမဏိ
Wednesday, March 31, 2010


၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ လို႔ နအဖစစ္အစိုးရက တရားဝင္ ေလ လည္ျပလိုက္တဲ့အခါ မူလဗီဇအရကို မ ေအာင့္အီးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳက္ လြန္းလွသူေတြ ဝမ္းအသာႀကီးသာ ကုန္ ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း သာ အခုေန အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနရင္ ဘယ္ လို မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေတြ ထြက္လာအံုးမလဲလို႔ ဆရာ ႀကီးရဲ႕ ၁၃၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ သေဘာထားကို လိုက္ ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ နီးပါးက ၁၉၂၃ ဒိုင္ အာခီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၁၉၃၆ ခု ၉၁ ဌာနေရြးေကာက္ပြဲ ေတြအေပၚ ဆရာႀကီးသေဘာထားေတြကို အခုလို ေတြ႔မိပါ တယ္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဆရာႀကီးရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကိုသိရဖို႔ အဲဒီကာလ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအခင္းအက်င္းကို အရင္ေလ့လာ ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။

၁၉၁၉ ခုမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္က ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ေပးတဲ့အခါ ဗမာျပည္ကိုေတာ့ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့လို႔ အဲဒီတံုးက ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾက ဆူၾကပြက္ၾက ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလက ဗမာျပည္မွာ အဓိကအတိုက္အခံ လို႔ ဆိုႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက ဝိုင္အမ္ဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဝိုင္အမ္ဘီေအက ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရး ကိုလိုနီဆန္႔ က်င္ေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ဟာ ဟုမ္း႐ူး ေခၚ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဖို႔အတြက္ ဦးဘေဖ၊ ဦးပု နဲ႔ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔သံုးေယာက္ပါ ေဖ-ပု-ရွိန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံလႊတ္ၿပီး အေရးဆိုခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိုင္းက "အဂၤလန္သြားဒယ္လီကိတ္ ဘြဲ႔" မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေရးၿပီး ေထာက္ခံဂုဏ္ျပဳခဲ့သလို "ေကာင္းမ်ဳိးအေထြေထြ ရယ္နဲ႔ ခြ်န္ေစျမေစေစာ ေဒါင္းအိုးေဝရယ္လို႔ တြန္ေစကေစေသာ" စာသားပါတဲ့ "ေဒါင္းဋီကာ" ေရးၿပီးေတာ့လည္း ဝိုင္အမ္ဘီေအရဲ႕ အမ်ဳိးသား ေရးသေကၤတ ေဒါင္းတံဆိပ္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အဲသလို ေဖ-ပု-ရွိန္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တဆင့္တိုးေရးအတြက္ အေရးဆိုေနခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိ ဝိုင္အမ္ဘီေအေခါင္းေဆာင္ေတြက ဂ်ဴဘလီေဟာမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္းေဝးၿပီး ေဖ-ပု-ရွိန္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ က ရက္ေဒါက္ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစီအစဥ္ Cradock scheme ဒီကေန႔ ေခတ္အေခၚနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကရက္ေဒါက္ လမ္းျပေျမပံုကိုပဲ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အဂၤလိပ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ ေၾကးနန္းပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဝင္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ျသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွာ ေဖ-ပု-ရွိန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရဆီကို ေၾကးနန္းထပ္ပို႔ခဲ့ရပါတယ္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ မ်ဳိးခ်စ္ဝိုင္အမ္ဘီေအေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဝိုင္အမ္ဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးဟာ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈကို အဆင့္ျမွင့္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုၿပီး ၁၉၂၀ မွာ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးကို ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဝါ) ဟုမ္း႐ူးကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၁ ခုဟာ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားနဲ႔ မဆက္ဆံေရး၊ မကူညီေရးဆိုတဲ့ ျဗဴ႐ိုကေရစီ သပိတ္ေမွာက္ပြဲကို ဂ်ီစီဘီေအက ေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့လို႔ လူထုေထာက္ခံမႈ ႀကီးႀကီးမားမားရခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက "ျဗဴ႐ိုကေရစီ အစိုးရသနင္းကို ျဖင့္၊ သူခိုးဓားျပကို ညႇဥ္းသလိုပ၊ နရင္း ေႏွာက္မယ့္ ေၾကာက္တဲ့စရာ၊ (အိုကြယ္) အမ်ဳိးမ်ဳိးျမန္မာ့အသင္းေတြက ဂိုးဂိုးဂြဂြ ပုလင္းေတြ ႏွင့္ အတင္းေမွာက္မဟဲ့လို႔ ေပါက္ပကြဲ႔တခါ" ဆိုၿပီး ဂုဏ္ျပဳ ကဗ်ာဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္က ဟုမ္း႐ူး မေပးဘဲ ၁၉၂၃ ႏုိ၀င္ဘာမွာ ဒိုင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအထဲက ဦးဘေဖ၊ ဦးပု နဲ႔ ဦးသိမ္းေမာင္တို႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့အုပ္စုက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္တယ္၊ "ပူးသတ္" ရ မယ္ဆိုၿပီး ၂၁ ဦးပါတီကို ခြဲထြက္ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ ဂ်ီစီဘီေအထဲက ဦးခ်စ္လႈိင္၊ ဦးပု၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ "ဟုမ္း႐ူး အမတ္ေလာင္းဘြဲ႔" ေလးခ်ဳိးႀကီး၊ "ေခြးဋီ ကာ"၊ "ေခြးဂ႑ိ" ကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေတြေရးၿပီး ၂၁ ဦးအဖြဲ႔ ကိုတုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးဂ႑ိ မွာ "အစာျမင္လွ်င္ ဗမာမခင္မူ၍၊ သာသ နာပလႅင္ႏွင့္ ေဝးတဲ့ေအာင္၊ (အမယ္မင္း) ေကၽြးမဟဲ့ အႏွဴးတြင္ျဖင့္၊ ေခြးအဖြဲ႔ထူး…" လို႔ ေရးခဲ့သလို ေခြးဋီကာမွာလည္း "ပူးသတ္ အေက်ာ္အေမာ္၊ မွဴးမတ္ကေတာ္အေပါင္းတြင္ျဖင့္၊ (ေၾသာ္) ရထားအေဆာင္ေဆာင္ ကားတေျပာင္ေျပာင္ေတြနဲ႔၊…" လို႔ စပ္ခဲ့ပါ တယ္။

ျမန္မာဝံသာႏုအေၾကာင္းဘြဲ႔ ေလးခ်ဳိးစာေထာင့္မွာလည္း "သပိတ္ေမွာက္ ျမန္မာဝံသာႏုတို႔မွာေတာ့၊ မထိတ္မေၾကာက္စရာ မြန္ျမန္မာ တစုတို႔ကိုလ၊ ညႊန္ကာယခုရယ္တဲ့ အရြာရြာလယ္တယ္၊ (အမယ္မင္း) အာဇာနည္ေတြသို႔ ႏွလံုးျမူးႂကြဟန္ အပိုရဲ၊ (ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တို႔မွာကြယ္) အခါ တာမရွည္ေစဖို႔တဲ့ ဟုမ္းမ႐ူးရရန္ကုိခဲ" လို႔ သပိတ္ေမွာက္ဂ်ီစီဘီေအကို ဂုဏ္ျပဳသလို "ေတြးၾကည့္ပါ၊ ေဘးထိရန္ တကယ္ေလ့လာတဲ့ေနာက္၊ ဘယ္ေနရာမွာ သပိတ္ကိုပစ္ခဲ့တယ္လို႔၊ စနစ္ကို အေသအခ်ာေမးခ်င္လွ၊ ေၾကာက္ေသြးဖိုကာတုန္လို႔၊… ခုမ်ားမွာ တဖံုျပင္လို႔၊ မဆက္ ဆံခ်င္သူ ျဗဴ႐ိုကရက္တို႔ုကိုလ၊ မေနသာ ေျခမွာဖက္ၿပီး၊…" လို႔ ကိုလိုနီအစိုးရနဲ႔ေပါင္း သစၥာေဖာက္တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအ ေတြကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ဒီကာလမွာဘဲ "ေတာင္က်ေရ ႏြားႏွစ္ေကာင္ မဝသလိုပ၊ ေမာင္ဘေဖ ငါးေထာင္မရေသာ္ေၾကာင့္၊…" ဆိုတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ေဆာ္ထားတဲ့ ဒိုင္အာခီဘြဲ႔ေလးခ်ဳိးႀကီးကိုလည္း စပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔လိုမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ 'ေမာင္ဘေဖ' နဲ႔ကာရံတူ နာမည္ ေတြကို ထည့္မယ္ထင္ပါတယ္။ "ႏြံနစ္ရွာေတာင္၊ ကၽြန္ေခတ္မွာ ငါတေကာင္ ဟဲ့လို႔၊ စြာေဟာင္ေဟာင္ သို႔ကေလာက္ ဟိန္းၾကရင္ျဖင့္၊ ေမွာက္ကိန္း အရွည္သြားမည္ေၾကာင့္၊ ေငြငါးေထာင္ အရာလုေတြကျဖင့္၊ သာဓုေခၚစရာပ" လို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးသမားေတြ ကို တီးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ၁၉၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆရာႀကီးမႈိင္း အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်တုိက္ခုိက္ခဲ့ေပမဲ့ အဲဒါနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ၿပီး လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲေထာက္ခံခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၃၀ ခု ဆရာစံ လယ္သမားသူပုန္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ထဲအမတ္လုပ္ေနတဲ့ ဂ်ီစီဘီေအေဟာင္းေတြ၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ခ်မယ္ႏွက္မယ္ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ဝံသာႏုဂ်ီစီဘီေအ ေတြဟာ (မတရားသင္းေၾကညာခံရတဲ့ ဦးစိုးသိန္းဂ်ီစီဘီေအ အနည္းစုေလးကလြဲရင္) ႏွာေစးေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ ေတာ္မႈိင္းက "ဥံဳအရဟံ သစၥာဂတိေတြႏွင့္၊ ဂဠံဳ သရဏံ ဂစၦာမိၾကေပေတာ့" လို႔ ေျဗာင္အတိအလင္း ဂုဏ္ျပဳေလးခ်ဳိး စပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ၂၀၁၀ အလုပ္သမားအေရးေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုသူေတြ ႏွာေစးၾကတာကိုျမင္ရင္လည္း ဆရာႀကီးမႈိင္း ဘယ္လိုေလးခ်ဳိးေတြစပ္မလဲ စဥ္းစားစရာပါ။

၁၉၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ ၁၉၃၆ ခု ၉၁ ဌာနေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳပါတီျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းပါတီတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီသမားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ခ်ဳိးႏွိမ္ကန္႔သတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒေတြ ထုတ္ မထားေတာ့ အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးဟာ တကယ္ေတာ္လွန္ မွန္ကန္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သခင္ျမ ကိုယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၆ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ …
၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္
၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုးမက်၊ လူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိေၾကာင္းဖြင့္ခ်ရန္
၃) ေရြးေကာက္ပြဲကိုမွီ၍ ဒို႔ဗမာဝါဒျဖန္႔ရန္
၄) ေအာက္ေျခ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဒို႔ဗမာဝါဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးဟာ ေျပာတဲ့အတိုင္းလည္း တကယ္လုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေတြဟာ လစာမယူ၊ အစိုးရနဲ႔ မပူးေပါင္းေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရကလည္း အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဖြင့္ခ် တဲ့အတြက္ဆိုၿပီး သခင္ျမတို႔ကို အေရးမယူခဲ့ပါဘူး။

ဒီကေန႔ ဦးဝင္းတင္ေျပာေန လုပ္ေနတဲ့ မေၾကာက္တရားကို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ကနဦး လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာႀကီး အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၃၉ ခုမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ ေၾကးစားလူမိုက္ေတြက (အခု ေခတ္စြမ္းအားရွင္ေတြလို) ပုသိမ္ ဘူတာမွာ ဝိုင္း႐ုိက္လို႔ ေခါင္းကြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းလိုလို ဓႏုျဖဴကိုသြားၿပီး မဟာဗႏၶဳလ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ ေအာင္ေျမနင္းပြဲကို အႀကီး အက်ယ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ဆရာႀကီးပတ္သက္ပံုကို အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္းေတြ႔ရသလို ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ဆရာႀကီး သ ခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းပတ္သက္ခဲ့တာကိုလည္း လူထုေဒၚအမာရဲ႕မွတ္တမ္းမွာ အခုလို ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ၁၉၄၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ဂ်ပန္စစ္တပ္နဲ႔ ဘီအုိင္ေအတပ္ေတြ ေမာ္လၿမိဳင္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ ရန္ကုန္သိမ္းဖို႔ မၾကာေတာ့တဲ့အခါမွာ ဆရာႀကီးမႈိင္းဟာ ၾကားျဖတ္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ သခင္ခ်စ္၊ ကိုလွေမာင္ တို႔နဲ႔အတူ ေမာ္လၿမိဳင္ကို လာရာမွာ ေမာ္လၿမိဳင္မေရာက္ဘဲ က်ဳိက္ထို၊ သထံု၊ ဖားအံလမ္းကေန မဲေဆာက္ေရာက္သြားၿပီး ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အသက္ ၇၀ အရြယ္မွာ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ၿပီး မဲေဆာက္ သြားရတဲ့ခရီးဟာ သူ့တသက္မွာ အပင္ပန္းဆံုးခရီးျဖစ္တယ္လို႔ ေနာင္မွာ ဆရာႀကီးက ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဆရာႀကီးဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ႕ဒိုနာျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟီရာအိုကာ ကို အခုေခတ္ကလူေတြလိုပဲ မဲေဆာက္လာ ေတြ႔ရၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးမႈိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက္်ာ၊ သခင္ျမ၊ သခင္ခ်စ္တို႔ပါဝင္တဲ့ ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ဒိုနာစစ္ဗိုလ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ရန္ကုန္သိမ္းၿပီးရင္ သခင္ျမကို ၾကားျဖတ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ဖို႔ အားလံုးသေဘာ တူေရြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္ဒိုနာေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကတိဖ်က္ၿပီး သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သြားတဲ့အတြက္ သခင္ျမ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မျဖစ္လိုက္ရဘဲ ေဒါက္တာဗေမာ္ကို အဓိပတိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္လိုက္လို႔ ဆရာႀကီးမႈိင္းမေက်မလည္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေခတ္မွာသာ ဆရာႀကီးရွိေသးရင္ ဒိုနာကိုမွီၿပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရေတာ့ မဖြဲ႔နဲ႔၊ 'ျမ' နဲ႔ 'ေဒါက္တာ' ကိုသင္ခန္းစာယူလို႔ ေျပာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

သခင္ခ်စ္ကိုေတာ့ မဲေဆာက္မွာ ဂ်ပန္ေတြက အခုေခတ္ဒိုနာေတြလို စီအိုသင္တန္း ပီဒီသင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းခဲ့သလား မွတ္တမ္း ေတြမွာ ေသခ်ာေဖာ္ျပမထားေပမဲ့ သခင္ခ်စ္ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ) နဲ႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔မွာ အင္မတန္ထူးခၽြန္တဲ့ ယူဂ်ီတာဝန္ခံ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိေနရင္ေတာ့ စစ္ကၽြန္ေခတ္မွာ space ရခ်င္သူေတြကို "ေရႊျပည္ေတာ္ မကိုဋ္မန္းတြင္မွ၊ သိုကန္းတခါ ၾကံဳခဲ့သမို႔၊ ရာဇဂုဏ္ တံခြန္မလွစ္ႏိုင္တဲ့၊ ကၽြန္ေခတ္ လူရာမဝင္ခ်င္သနဲ႔…" လို႔ ထပ္ေျပာမွာေသခ်ာပါတယ္။

နအဖ လက္ေအာက္မွာ ပါတီရပ္တည္ေရး စဥ္းစားသူေတြကိုလဲ "ရွင္ဘုရင္လုပ္ခ်င္ရင္ စႏၵဂုတ္လို သတ္ရဲ ျဖတ္ရဲမွ၊ ေတမိလို ငရဲ ေၾကာက္ေနသူ ရွင္ဘုရင္မျဖစ္ႏုိင္" လို႔ေျပာမွာျဖစ္သလို ကၽြဲပါးေစာင္းတီးျဖစ္ေနရင္လည္း "ဒို႔ ဗမာျပည္ ဒါေလာက္ကေလး လြတ္လပ္ တာဟာ လူငယ္ေတြေၾကာင့္၊ လူႀကီးေတြအလိုသာဆိုရင္ အရိေမတၱယ် ပြင့္ေတာ္မူေတာင္ မလြတ္လပ္ဘူး" ဆိုတဲ့စကားမ်ဳိး ထပ္ေျပာ အံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂါမဏိ


ပန္းခ်ီ.. တင္ကိုကိုဦး
http://www.naytthit.com/articals/2010/mar10/gmn-mar31.html

မကဒတေၾကျငာခ်က္

http://ifile.it/u2gjlv61-2010

Statement on NLD's decision of the 10 alliances

http://ifile.it/ylj072kMar30NLDSupportStatement

ENC Annual Meeting Statement

http://ifile.it/0z4vghjENC Annual Meeting Statement

G8 Foreign Ministers Meeting Canadian Chair's Statement

Canadian Chair’s Statement

30 March 2010

G8 foreign ministers met in Gatineau, Quebec, March 29-30, to exchange views and coordinate action on situations and issues that affect global peace and security. In Gatineau, ministers discussed three broad themes: nuclear non-proliferation and disarmament; terrorism; and security vulnerabilities. Ministers agreed that security and prosperity are best sustained by democratic states that respect human rights and the rule of law. The following reflects the sense of the discussions, as understood by the Chair.

Nuclear Non-proliferation and Disarmament

The threat to global security from nuclear proliferation is grave, and 2010 is a critical year for setting a course for the future. G8 foreign ministers applauded the conclusion of negotiations between the United States and the Russian Federation to reduce further their nuclear arsenals, noting that this is an important step towards a world without nuclear weapons. These discussions also help create positive momentum for success in May at the Review Conference on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, on which ministers issued a separate statement. Ministers also discussed the successes of the Global Partnership against the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruction, and asked for an assessment of its achievements, and of continuing challenges, in order to consider whether the Partnership should be extended beyond 2012. Ministers were of the view that the Nuclear Security Summit in Washington in April will be an important opportunity to promote the security of nuclear materials in order to prevent their falling into the hands of terrorists or other unauthorized persons or entities. In this respect, ministers stressed the need to implement, and to support developing countries in the implementation of UNSC Resolution 1540, which requires states to take concrete measures against the proliferation of weapons of mass destruction.

Iran’s continued non-compliance with its obligations under United Nations Security Council resolutions, as well as its IAEA obligations, regarding its nuclear program is of serious concern to G8 ministers. While ministers recognized Iran’s right to a civilian nuclear program, Iran’s recent actions, including its lack of transparency on the construction of an uranium enrichment facility near Qom, as well as its recent decision to expand its uranium enrichment operations in violation of United Nations Security Council (UNSC) resolutions, and its refusal to respond to efforts of the five Permanent members of the UNSC plus Germany to broker a diplomatic solution to the issue all deepen serious doubts about the peaceful nature of its nuclear program. Ministers urged in the strongest possible terms that Iran cooperate fully with the IAEA and comply with relevant UNSC resolutions. In the context of the dual track approach, ministers agreed to remain open to dialogue, and also reaffirmed the need to take appropriate and strong steps to demonstrate international resolve to uphold the international nuclear non-proliferation regime and persuade Iran to build greater international confidence in the peaceful nature of its nuclear program.

Concern was expressed that legitimate dissent continues to be violently suppressed by the Iranian government. Ministers called upon the Government of Iran to observe the rule of law and universally recognized human rights.

North Korea’s nuclear and missile programs are destabilizing for the region, and for global security. Ministers urged North Korea to return to the Six-Party Talks without pre-condition, and to fulfill its commitments, including the complete and verifiable denuclearization of the Korean Peninsula. In this regard, they underscored the need for all states to fully implement UNSC resolutions 1718 and 1874. They called on North Korea to address the concerns of the international community about the humanitarian situation, including the abduction issue.

Terrorism

Since the attacks of September 11, 2001, extensive international collaboration has weakened the ability of terrorists to train recruits and execute attacks. However, terrorists continue to seek new ways to pursue their goals. In a separate statement, ministers strongly condemned the cowardly terrorist attacks on the Moscow subway on March 29, and called for the prosecution of those responsible.

Ministers also discussed their concerns about the upsurge in kidnappings perpetrated by terrorists, including for financial gain, and the links of some terrorist groups to illicit drug trafficking, piracy and organized crime. Ministers discussed the need to remain vigilant and agreed to continue to collaborate to thwart and constrain the actions of terrorists, including bringing terrorists to justice so that they can find no place to hide. They agreed that multifaceted and coordinated efforts are needed to counter violent extremism and radicalization, to curb the spread of terrorist ideology and to address local conditions that give rise to violent extremism. They affirmed their commitment to the principles of inclusion, tolerance, democracy and respect for human rights in the fight against terrorism. In the face of the global terrorist threat, the ministers emphasized the need for more systemic, proactive and comprehensive response to this challenge, building upon the universal counter-terrorism conventions, the UN Global Counter-Terrorism Strategy, UNSC resolutions and other relevant mechanisms and instruments. They agreed to work out a robust action plan envisaging, inter alia the reinforcement and relevance of the activities of the Roma/Lyon group and Counter-Terrorism Action Group in order to enhance their contribution to the global effort to combat terrorism. This plan will be submitted to the leaders at the Muskoka Summit. Ministers also discussed the importance of continuing to strengthen the security of transportation, including aviation, worldwide.

Ministers discussed their military and civilian engagement in Afghanistan, to ensure that it will not again become a haven for terrorists. They discussed the need to help the Afghan Government assume responsibility for security, delivery of basic services and democratic governance within its borders, and for the Government of Afghanistan to do its part in delivering on the commitments made at the London Conference last January. The views of ministers are detailed in a separate statement.

Ministers also discussed the situation in Pakistan, and the government’s efforts to address its domestic economic and social challenges, including strengthening its democratic institutions. They also welcomed the Government of Pakistan’s actions to root out violent extremism, particularly in the border region with Afghanistan.

Ministers agreed to continue to support both the Afghan and Pakistani governments in their efforts in the border region. They also agreed that military-only responses are not sufficient, and that solutions must include support for development, sound governance and economic reform. In this respect, ministers agreed to undertake, in partnership with the Afghan and Pakistani governments, and the World Bank and the Asian Development Bank, an Afghanistan Pakistan Border Region Prosperity Initiative aimed at building trade and border infrastructure to foster economic development and local employment. Ministers issued a separate background document on the Initiative.

Ministers discussed the increased terrorist activity in the Arabian Peninsula and parts of Africa, in particular Yemen, Somalia and the Sahel. Internal conflict and areas beyond effective government control create fertile ground for terrorists to recruit and operate with impunity, and have led to other problems of piracy, kidnapping, illicit trafficking in drugs, arms and people, and illegal migration. Ministers discussed how the international community could support the Government of Yemen in its efforts to combat terrorism and implement an agenda of political and economic reform. The truce between the government and the northern rebels is welcome. The ongoing instability in Somalia was also of concern to ministers, who encouraged international support for the Transitional Federal Government. They were also deeply concerned by region-wide security threats across the Sahel posed by the expanding reach of criminal gangs and terrorist cells. Ministers discussed the inter-connectedness of these problems, and the need for broad regional approaches and engagement with local governments to reinforce their capacity to combat terrorism and strengthen security, as well as to address socio-economic challenges.

Security Vulnerabilities

Many countries lack effective and accountable institutions necessary to prevent and manage conflict, manage security in post-disaster situations, or fight terrorism, proliferation and transnational organized crime. Ministers discussed the need to help such countries and regional institutions to build the institutional capacity that underpins democratic governance, the rule of law and respect for human rights to enable them to effectively address their security vulnerabilities. Ministers welcomed Canada’s proposal to host a conference of senior officials to identify ways to make such capacity building efforts more effective and coherent.

Ministers shared the view that, while relief efforts in Haiti must continue, attention must also be directed to the longer-term infrastructure, governance and security needs of the country. They discussed their desire to help Haitians build a new and better future for Haiti, based on the principles of ownership, inclusiveness, accountability, effectiveness, coordination and sustainability. They urged all donors to be generous in their support for Haiti at the international conference which will take place in New York on March 31, 2010.

Ministers also spoke about the challenges faced by some countries in Latin America and the Caribbean from transnational organized crime and illicit trafficking in drugs, and the increasingly widespread implications not only for the Americas, but also for Africa (through which the drugs transit) and Europe. They reaffirmed their commitment to combat these security vulnerabilities through bilateral and multilateral cooperation, in particular with regional organizations, including the Organization of American States. They endorsed the statement on the Middle East issued by the Quartet on March 19, and emphasized the importance of the proximity talks as a step towards the resumption of bilateral negotiations. They urged both parties to adhere to the Road Map, and to promote an environment conducive to successful negotiations. They also reaffirmed their commitment to provide continued support to help the Palestinians build democratic institutions. Ministers also discussed the need for national dialogue in Burma/Myanmar, and their concern about the recently adopted restrictive electoral law. They called for the elections planned for 2010 to be transparent, fully inclusive, free and fair. They also called on the Government of Burma/Myanmar to enable full democratic participation in the upcoming election and to release all political prisoners, including Daw Aung San Suu Kyi, whose continued detention would undermine the credibility of the elections. They agreed that the elections to be held in Sudan in April could be an important step in Sudan’s democratic transformation as mandated by the Comprehensive Peace Agreement, in advance of the January 2011 referendum on the future status of Southern Sudan. They underscored the need for progress in Darfur.

Ministers agreed to meet next in New York in September, 2010, on the margins of the United Nations General Assembly.

http://g8.gc.ca/5364/canadian-chairs-statement/

Voice Of Burma No. 754, MARCH 28, 2010

http://ifile.it/xwvmoljVOB755KK

ဗကသမွေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

http://ifile.it/8bvt4ksABFSU-FAC Statement No 1-2010 on NLD_s Decision

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ေရးမူ၆ခ်က္

NLD ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ ... ၃၀.၃.၂၀၁၀

http://ifile.it/cx6g0ajnld

Tuesday, March 30, 2010

ဒီိမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားNLDကိုေထာက္ခံ

Statement for NLD

FDB's Statement on NLD Decision

http://ifile.it/nxph805FDB Stm on NLD Decision

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္အခါသမယ

ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားတို့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက အဆံုးအျဖတ္အခါသမယ

ဦးဝင္းတင္

၃၀ မတ္ ၂၀၁၀

ျမန္မာျပည္ကစစ္အစိုးရဟာ က်ေနာ္တို့ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ုိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ကို တရားဝင္ဆက္လက္ရပ္တည္လႈပ္ရွား မယ္ မလႈပ္ရွားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ ခ်ဖို့အေျခ ဆိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ့ဖြံ့ျဖိုးေရးေကာင္စီလို့ ေခၚတဲ့ အာဏာရဗိုလ္ခ်ုပ္ေတြဟာ ဒီလထဲမွာ မတရားတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲဥပေဒတစံုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး က်ေနာ္တုိ့ပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ရက္ ၆၀ အတြင္း အသစ္ျပန္မွတ္ပံုမတင္ရင္ ဖ်က္သိမ္းမယ္လို့ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့သဘာဝကို သိထားပါတယ္။ သူခ်မွတ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈ စိုးစဥ္းေလာက္ျပလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရဟာ အဲဒီဥပေဒေတြသံုးျပီး က်ေနာ္တို့ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းကေန ဖယ္ထုတ္ပစ္လိမ့္မယ္လို့လည္း မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါဘူး။ စစ္အစိုးရဟာ ပါတီအားလံုးပါဝင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လ်စ္လ်ူရႈလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ့ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ဆႏၵကို အာခံလိုက္ျပန္ပါျပီ။

နိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒက နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို မဲေပးျခင္း၊ ယွဥ္ျပိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ပါတီဝင္ျဖစ္ျခင္းတို့အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ကိုယ့္ပါတီဝင္အျဖစ္ ရွိမေနေအာင္ ပါတီေတြက အာမခံရမွာျဖစ္ျပီး နုိင္ငံ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာပါ့မယ္ဆိုတဲ့ ခံဝန္ခ်က္ကိုလည္း လက္မွတ္ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မျဖစ္မေန ဝင္ျပိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒီကန့္သတ္ခ်ုပ္ခ်ယ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို့ပ်က္ကြက္ရင္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရတာ လြယ္ကူရိုးစင္းလွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ က်ေနာ္တို့ဟာ ေဖာက္ျပန္ ျခစားျပီး မတရားတဲ့ ဒီတရားေရးစနစ္ေအာက္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ တျခားလူေတြကို မထုတ္ပစ္နိုင္ပါဘူး။ သူတို့မပါရင္ က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ အလကားျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို့ဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ့ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စိုးမႈကို ယံုျကည္လို့ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ယံုျကည္လက္ခံေလာက္ဖြယ္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းျဖစ္ဖို့ဆိုရင္ သူတို့ကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးျပီး ဗမာျပည္ရဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစဖို့လိုပါတယ္။

ထာဝရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရားဝင္ေအာင္လုပ္ဖို့ ရည္ရြယ္ျပီး စစ္အစိုးရ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို က်ေနာ္တို့ လက္မခံပါဘူး။ ဒီအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပုဖို့ ဆႏၵခံယူပြဲကို ၂၀၀၈ ခု နာဂစ္မုန္တိုင္းအျပီးမွာ က်င္းပခဲ့ျပီး အဓမၼဖိအားနဲ့ မသမာမႈနဲ့ "အတည္ျပုခဲ့"တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဒီအေျခခံဥပေဒအတုအေယာင္ကို ပယ္ခ်ပစ္ျပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့နုိင္ငံေရးအရေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ့အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒ အာဏာပိုင္စုိးမႈနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးအားလံုး တန္းတူညီမွ်မႈ ကိုအာမခံမယ့္ အေျခခံဥပေဒတရပ္ ဖန္တီးဖို့ျဖစ္ပါတယ္။ အတု အေယာင္အေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာပါ့မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ ခံဝန္ခ်က္မထိုးနိုင္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းကေန စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြက္ လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အဖြဲ့အစည္းတခုအဖို့ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ုိးခ်နုိင္ဖို့ ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က သူမပါတီ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုတင္ဖို့ "စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူး" လို့ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီမိုကေရစီကို သက္ဝင္ယံုျကည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ပီပီ ပါတီကဘဲ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ဖို့ကို အေလးေပးခဲ့ပါတယ္။ တနလၤာေန့မွာေတာ့ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္အားလံုးက ဒီမတရားမႈေတြကို အတူတကြရင္ဆိုင္ဖို့ သေဘာတူခဲ့ျကပါတယ္။

တခ်ုိ့ကေတာ့ က်ေနာ္တို့ပါတီ ဆက္လက္ျပီး တရားဝင္အေနအထားရွိဖို့ ပိုအေရးျကီးတယ္လို့ ယူဆျကပါတယ္။ သူတို့စဥ္း စားခ်က္အရ က်ေနာ္တို့ပါတီ တရားမဝင္ျဖစ္သြားရင္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္နိုင္ေတာ့မွာလဲတဲ့။ ကုလ သမဂၢနဲ့ တခ်ုိ့နိုင္ငံေတြကလည္း စစ္အစိုးရကို ဒီမတရားဥပေဒေတြ ေျပာင္းလဲေပးဖို့ ပန္ျကားခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နဲ့ နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ခြင့္ေပးဖို့ ေတာင္းဆိုခဲ့ျကပါတယ္။ အတြင္းေရးမွူးခ်ုပ္ဘန္ကီမြန္းဟာ ဗမာျပည္ အေျခအေန ေဆြးေႏြးနုိင္ေအာင္ သူ့ရဲ့ "ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအုပ္စု" အစည္းအေဝးတခု ေခၚယူက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရ ဟာ က်ေနာ္တို့တိုင္းျပည္ထဲက စစ္ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ့ လူသားမ်ုိးနြယ္ဆန့္က်င္ေရးရာဇဝတ္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို့ "စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္"တရပ္ကို ကုလသမဂၢကေနထူေထာင္ဖို့ အျကံျပုခ်က္အပါအဝင္ ကုလ အထူးစံုစမ္းေရးသမား ေတာမတ္စ္အိုေဟး ယားကြင္တားနား မျကာခင္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ့ အျကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္ေတြကို "အေလးအနက္စဥ္းစား" ေနတယ္ လို့လည္း က်ေနာ္တို့ျကားရပါတယ္။ ဒီလိုေနာက္ကြယ္က နုိင္ငံတကာ့အသံေတြရဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ့တင္ မလံုေလာက္နုိင္ပါ။ နိုင္ငံတကာ့အသံေတြ ေျကညာခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္နိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေျပာင္းလဲပစ္ဖို့ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ့ အားမျဖည့္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္ေတြ ပူပန္ေျကာင့္ျကမိတာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ပါတီဟာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးနဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အသက္ေပးလွူသြားခဲ့ျကသူေတြရဲ့ မျပီးဆံုးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖို့ဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ ၁၉၈၈ ခု ဒီမိုကေရစီေရး လူထုအံုျကြမႈကေန ေပါက္ဖြားလာ တာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို့ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တခဲနက္အနုိင္ရခဲ့ျပီး ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈျကီး ရဲ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ"ဥပေဒေတြ"ကို ဒူးေထာက္ဖို့ျငင္းဆန္တဲ့အတြက္ မျကာခင္မွာ စစ္ အစိုးရကေန ဖ်က္သိမ္းတာကို ခံရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲင္အယ္လ္ဒီ ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္ တို့ဟာ ျပည္သူေတြအျကားမွာ ျပည္သူေတြနဲ့အတူ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ဟာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ့အခြင့္အေရးနဲ့ တုိင္းရင္း သားလူမ်ုိးစုမ်ားတန္းတူေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ့ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ့အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ့ က်ေနာ္တို့နဲ့အတူ ရပ္တည္ဖို့ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာကအစိုးရေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ့ ျကိုတင္စီစဥ္ထားတဲ့ရလဒ္ကို လက္မခံေျကာင္း ေျကညာဖို့လိုျပီး စစ္အစိုးရအေနနဲ့ ဗမာျပည္အတြက္ သိသာထင္ရွားျပီး တိုးတက္တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို့ ဖိအားေပးသင့္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲဆိုရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အပါအဝင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးတာနဲ့ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြအေပၚ စစ္ဆင္ေရးေတြ ရပ္စဲတာက အစခ်ီရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္ စစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ့ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျပီး အမ်ုိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းတင္

မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ထုတ္ ဝါရွင္တန္ပို့စ္သတင္းစာမွ Decision Time in Burma for Democracy's Advocates ေဆာင္းပါး

ဦးဝင္းတင္ဟာ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္လည္းျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ျပီး ၁၉၈၉ ခုကေန ၂၀၀၈ ခုအထိ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

30 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/3efw5oz30 March2010 Yeyintnge Diary

စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိတာ ဘာလဲ

စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိတာ ဘာလဲ

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)
ဖိုးေဇာ္

၃၀/ မတ္ ၂၀၁၀


သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕မွာ ေဘာ့စနီးယားဆာ့ဘ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရာဒုိဗန္ကရာဇစ္ကုိ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးၾကားနာေနမႈက စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ တရား႐ုံးတင္ စစ္ေဆးၾကားနာမႈအေပၚ အာ႐ုံစူးစုိက္မႈအသစ္တခု ေပၚထြက္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တိက်တဲ့ ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။ အဲဒီရာဇ၀တ္မႈေတြကို ဘာဥပေဒေတြနဲ႔ စစ္ေဆးမွာလဲ။ အဲဒီလုိရာဇ၀တ္မႈမ်ဳိး က်ဴးလြန္တယ္လုိ႔ သံသယရွိသူတဦးကို ႐ုံးတင္တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ဘယ္သူ႔မွာ အခြင့္အေရးရွိသလဲ။

စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိတဲ့ အယူအဆ ေပၚလာတာ သိပ္မၾကာေသးပါဘူး။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတုိင္မီက စစ္ရဲ႕ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥေတြဟာ စစ္ပြဲေတြမွာ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိတဲ့ သဘာ၀က်တဲ့ ကိစၥေတြပဲလုိ႔ ေယဘုယ်လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း နာဇီတပ္ဦးက အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ဴးေတြျဖစ္ၾကတဲ့ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၊ ဂ်ပန္က စစ္သု႔ံပန္းေတြနဲ႔ အရပ္သားေတြအေပၚ မေတာ္မတရား ျပဳမူမႈေတြက အဲဒီလုိမ်ဳိးရာဇ၀တ္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လုိ႔ သူတုိ႔ယုံၾကည္တဲ့ လူေတြကုိ ႐ုံးတင္တရားစြဲဆုိေစဖုိ႔ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကို လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၅ နဲ႔ ၁၉၄၆ မွာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ ႏုရင္ဘတ္ခုံ႐ုံး စစ္ေဆးၾကားနာမႈေတြက နာဇီေခါင္းေဆာင္ (၁၂) ဦးကို ကြပ္မ်က္စီရင္တဲ့အထိ ဦးတည္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ စစ္ေဆးၾကားနာမႈတခု ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က တုိက်ဳိမွာ ေပၚထြက္လာခဲ့ ပါတယ္။ မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဂ်ပန္ဘုရင္ ဟီ႐ုိဟီတုိကုိ ခ်န္ထားခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ပန္စစ္ေခါင္းေဆာင္ (၇) ဦးကိုေတာ့ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီၾကားနာမႈေတြဟာ ဒီကေန႔ သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕ ခုံ႐ုံးက ၾကားနာစစ္ေဆးေနတဲ့ အမႈေတြအတြက္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ နမူနာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးလုိ႔ ခံစားေနၾကရတဲ့ ႏုိင္ငံအစုိးရေတြက သူတုိ႔နည္း သူတုိ႔ဟန္နဲ႔ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

“စစ္ရာဇ၀တ္မႈသေဘာတရားရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ အယူအဆဆိုတာ ႏုိင္ငံတခု ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏုိင္ငံက လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ လူတေယာက္ကို တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ သေဘာထားႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္”

အဲဒီအယူအဆနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထင္ရွားဆုံး အျဖစ္အပ်က္က ၁၉၆၀ မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ ေသမင္းတမန္ အက်ဥ္းစခန္းေတြ ထူေထာင္မႈနဲ႔ ေဟာ္လုိေကာ့စ္ ငရဲခန္းေတြ ဖန္တီးတဲ့ မူ၀ါဒေတြမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ နာမည္ႀကီး နာဇီအရာရွိတဦးျဖစ္တဲ့ အေဒါ့အုိက္ခမန္းကုိ အစၥေရး လွ်ိဳ႕၀ွက္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက အဲဒီႏွစ္မွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံထဲက ခုိးထုတ္ၿပီး အစၥေရးႏုိင္ငံကုိ ေခၚေဆာင္သြားကာ အဲဒီမွာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးၾကားနာပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ သူကုိ႔ ႀကိဳးေပးစီရင္လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီထက္ပုိၿပီး ေနာက္က်တဲ့ ေနာက္ထပ္ဥပမာတခုကေတာ့ ျပင္သစ္ကုိ နာဇီေတြ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ကာလအတြင္းက ထိပ္တန္း နာဇီေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့သူ ကေလာ့စ္ဘာဘီကုိ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးၾကားနာခဲ့မႈျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္တသက္တကြၽန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒစု

ႏုိင္ငံတခု ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီႏုိင္ငံက လက္နက္ကုိင္တပ္ပြဲ၀င္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ လူပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ကုိ တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အယူအဆဟာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ သေဘာတရားရဲ႕ ပင္မအခ်က္အျခာ အယူအဆပါ။

လူမ်ဳိးတုံးသုတ္သင္မႈ၊ လူသားျဖစ္မႈအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈ၊ စစ္အတြင္း အရပ္သားေတြ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူစစ္သားေတြအေပၚ မေတာ္မတရား ျပဳမူဆက္ဆံမႈ အဲဒါေတြအားလုံးဟာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိတဲ့ စကားရပ္ထဲမွာ အက်ဳံး၀င္ပါတယ္။ အဲဒီရာဇ၀တ္မႈေတြထဲမွာ အဆုိးဆုံးက လူမ်ဳိးတုံးသုတ္သင္မႈပါ။

စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုအျဖစ္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ဖြင့္ဆုိတဲ့ ဥပေဒစုေတြကေတာ့ “စစ္မက္ေရးရာ ဥပေဒနဲ႔ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ” အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေလ့ရွိတဲ့၊ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ပုိမုိသက္တမ္းရင့္တဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္တဲ့ “ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား” နဲ႔ ယူဂုိစလားဗီးယားႏုိင္ငံေဟာင္းအမႈကို ကုိင္တြယ္တဲ့ သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕က “ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICTY)” အတြက္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၳေျမာက္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ ပုဒ္မ (၁၄၇) က စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ေဟာသလုိ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။

“လူတေယာက္အား ဒုကၡႀကီးစြာ ခံစားရေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူတေယာက္၏ ခႏၶာကုိယ္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္ေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမဆန္စြာ ျပဳမူျခင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ႏွင္ထုတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည့္ သူတဦးအား တရားဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီစြာ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးထားသူတဦးအား ရန္သူစစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ အတင္းအက်ပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည့္ သူတဦး၏ တရားသျဖင့္ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္တရားရင္ဆုိင္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း” တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဓားစာခံဖမ္းဆီးျခင္း၊ သူတပါးပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ သိမ္းယူျခင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီမဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ျပဳလုပ္ျခင္း။

အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။

၁၉၉၂ မွစ၍ ယူဂုိစလားဗီးယားႏုိင္ငံေဟာင္းတြင္ “စစ္မက္ေရးရာ ဥပေဒသမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား” ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားအျဖစ္ သံသယရွိသူမ်ားအား ႐ုံးတင္တရားစြဲဆုိ စစ္ေဆးၾကားနာရန္ မိမိတုိ႔တြင္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံးက ေျပာဆုိသည္။ ဤသုိ႔ေသာ စစ္ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ပုဒ္မ (၃) တြင္ ဥပမာမ်ားေပးထားသည္။

ပုဒ္မ (၃)

- စစ္ေရးလုိအပ္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းျခင္း။

- မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အကာအကြယ္မဲ့ေနေသာ ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ အုိးအိမ္အေဆာက္အဦမ်ားအား တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ ဗုံးႀကဲျခင္း။

- ဘာသာေရး၊ ပရဟိတ၊ က်န္းမာေရး၊ အႏုပညာႏွင့္ သိပၸံဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ သမုိင္း၀င္အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းပုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တမင္သက္သက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း။

- ျပည္သူပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယူျခင္း။

စစ္ပြဲအတြင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား က်ဴးလြန္ၾကေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ ခုံ႐ုံးက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပမာမ်ားကို ပုဒ္မ (၅) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။

- လူသတ္မႈ၊ မ်ဳိးျဖဳတ္မႈ၊ ကြၽန္ျပဳမႈ၊ ႏွင္ထုတ္မႈ၊ အက်ဥ္းခ်မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းအေပၚ မူတည္၍ သတ္ျဖတ္မႈ။

- ႏုိင္ငံသားတစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စုတစု၊ လူမ်ဳိးစုတစု သို႔မဟုတ္ ဘာသာ၀င္တစုအား ယင္းတုိ႔ အားလုံးကုိျဖစ္ေစ၊ တစိတ္တပုိင္းကိုျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား လူမ်ဳိးတုံးသုတ္သင္မႈအျဖစ္ ခုံ႐ုံးက ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနသည္။ ၂၀၀၁ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕ ခုံ႐ုံးက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ စနစ္တက် အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေနစဥ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္ကြၽန္ျပဳျခင္းတုိ႔သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းအား စစ္လက္နက္တခုအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔သည္ စစ္၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈတခုအျဖစ္မွ လူမ်ဳိးတုံးသုတ္သင္မႈၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးျဖစ္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုကိုရွာေဖြျခင္း

စစ္ရာဇ၀တ္တခုကို ရွာေဖြရန္မွာ အၿမဲတမ္းလြယ္ကူေသာ အလုပ္တခုမဟုတ္ေပ။

စစ္တပ္တခုက မိမိရန္သူဘက္မွ အရပ္သားမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္းမွာ အၿမဲတမ္းေတာ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုမဟုတ္ေပ။ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေစာဒကတက္ႏုိင္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ လူမ်ဳိးစုအလုိက္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈတည္းဟူေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီး၏ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ေၾကာင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ အရပ္သားမ်ား အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ အျပစ္ေပးအေရးယူရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္မွသာ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ မိမိအား ဆန္႔က်င္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနေသာ ရန္သူ၏ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအသံလႊင့္႐ုံတခုအား ေလေၾကာင္းမွ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုဟု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္မည္လား။

ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းအရ ယင္းသည္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈတခုမဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ရန္သူက ၎တုိ႔အား စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အရ အသုံးျပဳေနသည္ဆုိလွ်င္ ရန္သူႏုိင္ငံမွ လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ၊ စက္႐ုံမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမေျမာက္ေပ။ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရန္သူအရပ္သားမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ တုိက္ခုိက္သူက ရရွိေသာ စစ္ေရးအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လြန္လြန္ကဲကဲ မမွ်မတျဖစ္ေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာအအထိ ေရာက္ရွိခဲ့မွသာလွ်င္ ယခင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တညီတၫြတ္တည္းျဖစ္ေသာ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ တရားဥပေဒစနစ္တခု ေပၚထြက္လာေရးကို ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

ယူဂုိစလားဗီးယားႏုိင္ငံေဟာင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးစီရင္ရန္ ၁၉၉၃ ေမတြင္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ သဟိတ္ဂ္ၿမိဳ႕၌ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ “ယူဂုိစလားဗီးယားႏုိင္ငံေဟာင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံးအျပင္ ရ၀မ္ဒါႏုိင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးတုံးသန္႔စင္မည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ တန္ဇန္နီးယာႏုိင္ငံ အ႐ူရွာၿမိဳ႕တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ုံးတခုကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ဆီရာလီယြန္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ လုိက္ေဘးရီးယား သမၼတေဟာင္း ခ်ာစ္ေတလာကုိလည္း ခုံ႐ုံးတခုဖြဲ႔ စစ္ေဆးေနသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားက စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားအား တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္ အေရာက္ပုိ႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ထူးျခားအေရးပါေသာ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိကိစၥမ်ားသည္ ႏုရင္ဘတ္ႏွင့္ တုိက်ဳိစစ္ခုံ႐ုံး စစ္ေဆးၾကားနာမႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ စစ္ပြဲဟုေခၚဆုိႏုိင္ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ႐ုံးတင္တရားစြဲဆုိမည့္ အၿမဲတမ္းခုံ႐ုံးတခုအျဖစ္ ၂၀၀၂ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) သုိ႔ ၂၀၀၈ ဇူလိုင္လတြင္ ဆူရီနမ္ႏုိင္ငံက (၁၀၇) ႏုိင္ငံေျမာက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထုိတရား႐ုံးသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာပါေသာ ႐ုံးတင္တရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ခုံ႐ုံးႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ကလည္း အလားတူျငင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ယူဂုိစလားဗီးယားသမၼတေဟာင္း မီလုိဘုိဒန္မီလုိစီးဗစ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားခံမ်ား ေစာဒကတက္ခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ ထုိသုိ႔ေသာ တရား႐ုံးမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနသေလာဆုိသည့္ ေမးခြန္းမွာ အားလုံးေသာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတ၀ုိက္တြင္ ရစ္၀ဲေနေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ထုိတရား႐ုံးမ်ား လုပ္ငန္းမစတင္ခင္ ၎တုိ႔ကုိ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အား ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ရန္မွာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိ႐ႈေထာင့္တခုတည္းမွ ၾကည့္လွ်င္ ထုိတရား႐ုံးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာပါသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။

မည္သည့္ႏုိင္ငံက က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ရာဇ၀တ္မႈအားလုံးတုိ႔အား တခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံတကာခုံ႐ုံး၏ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ႏုိင္မွသာလွ်င္ တရားစီရင္ေရးသည္ စစ္မွန္ေသာ တရား၀င္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံးမ်ားအား ေ၀ဖန္ေနသူမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။အထက္ေဖာ္ျပပါေဆာင္းပါးသည္ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္တြင္ ဘီဘီစီ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ What is a war crime? ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Tarik Kafala ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/30310.php

အန္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံမတင္သည့္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား

အန္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံမတင္သည့္အေပၚ
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား

NEJ / ၃၀ မတ္ ၂၀၁၀


၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နအဖေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) သည္ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံ မွတ္ပုံတင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း မတ္ (၂၉) ရက္၊ အန္အယ္လ္ဒီ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏အစည္းအေ၀းမွ ကန္႔ကြက္သူမရိွ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ စစ္အစုိးရ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီသည္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရိွသည့္အေပၚ ျပင္တြင္းျပည္ပမွ အတုိက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေခတ္ၿပိဳင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးစိန္၀င္း (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (အန္စီဂ်ီယူဘီ)

အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါဟာ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို လုပ္တာပဲလို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ တရား၀င္မႈထက္စာရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕အသံဆိုတာ မတိတ္ပါဘူး။ ဖိႏွိပ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာ၊ မတရားဥပေဒေတြ အမ်ားႀကီးရိွတာ၊ မတရားလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေနတာ၊ ျပည္သူလူထုကို လုံး၀အေရးမထားဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ဳိး ဒုကၡေ၀ေအာင္ လုပ္ေနတာေတြ ရိွေနသမွ် ေတာ္လွန္တဲ့အသံေတြကလည္း ထြက္ေနမွာပါပဲ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူလူထုက လက္ခံရင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေကာင္စီ (အန္စီယူဘီ)

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အမ်ားႀကီး ႀကိဳဆိုေထာက္ခံတယ္။ ဆက္လက္ေထာက္ခံသြားဖို႔လည္း နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဖို႔ တက္ညီလက္ညီလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တိုင္းအဆင့္အဖြဲ႔၀င္ေတြ အမႈေဆာင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕သတၱိဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္ျပတ္သားသားကို ျမင္ရတဲ့အတြက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ၀မ္းသာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အမ်ားေျပာသလို အန္အယ္လ္ဒီဟာ သူ႔ကိုေပးထားတဲ့တာ၀န္ကို သူထမ္းေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ရိွတယ္ဆိုတာကုိ ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပံုမေဖာ္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတခုကို လုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာကို အန္အယ္လ္ဒီက တိတိလင္းလင္း ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာရိွတဲ့ အစိုးရနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးကိုေရာ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကိုေရာ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ေထာက္ခံအားေပးသြားဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

ဦးဘိုလွတင့္ (ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး)
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ (အန္စီဂ်ီယူဘီ)

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီဟာ အင္မတန္မွ ရဲရင့္ျပတ္သားၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်တယ္၊ အင္မတန္မွ သိကၡာရိွတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒိထက္ပိုၿပီးေတာ့ ဖိႏွိပ္ခံရဖို႔ အေၾကာင္းရိွတယ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရဖို႔အေၾကာင္းရိွတယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတာ ပိုၿပီးခံရဖို႔ အေၾကာင္းရိွတာကို သိလ်က္နဲ႔ တကယ္ကို မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးကိုမဆို ရင္ဆိုင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုကျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုကျဖစ္ေစ၊ တကယ္တမ္း အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံေထာက္ခံအားေပးၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နအဖ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔မရဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေပၚေပါက္လာတာဟာ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရိွေနလို႔ လႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက စၿပီးေတာ့ ၈၈ ခုႏွစ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တကယ့္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔သာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုတာ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးတုိ႔၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ လႈပ္ရွားႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။

ဦေအာင္မိုးေဇာ္ (ဥကၠ႒)
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ဒီပီအန္အက္စ္)

မေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေစတယ္။ ဒီေန႔လို အေျခအေနကာလမ်ဳိးမွာ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြ အားလံုး အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ တစိတ္တ၀မ္းတည္းရိွဖို႔လိုၿပီး ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို နအဖက ဖ်က္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဖ်က္သည္ျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရဒီအဖြဲ႔ မပ်က္ဘူးဆိုတာ ယံုၾကည္တယ္။ အကယ္၍ နအဖက ဖ်က္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ျဖစ္သြားဖို႔လိုတယ္။ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္တယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပည္သူလူထုအားနဲ႔ တိုက္မွ ရမယ္ဆိုတာ အားလံုးလက္ခံၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအေနနဲ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တစိတ္တ၀မ္းတည္း ရိွၿပီးေတာ့ က်ားကုတ္က်ားခဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုတယ္။

မိုင္းဘုန္းေက်ာ္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (အန္ဒီအက္ဖ္)

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီမွတ္ပံုတင္မယ့္ကိစၥကို ကန္႔ကြက္သူမရိွ ဆံုးျဖတ္တာ ျမန္မာျပည္သူေတြဘက္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္တဲ့ သမိုင္း၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဆက္လက္လႈပ္ရွားမယ့္ လႈပ္ရွားမႈေတြအကုန္လံုးကုိ ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးသြားမယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကလည္း ၀ိုင္းရံပံ့ပိုးေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ နအဖဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ၁၉၉၀ ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပႆနာရွာေနတာပါ။ ဘယ္လိုပဲ ျပႆနာရွာရွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူေထာက္ခံမႈနဲ႔အတူ ကေန႔အထိ ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ နအဖက ျပင္းထန္တဲ့ဖိႏွိပ္မႈေတြ ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ လူထု၀န္းရံမႈနဲ႔အတူ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနမယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔အတူ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဟန္ခ်က္ညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

သခင္ခ်န္ထြန္း (၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး)

ဒါက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ လက္မခံႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါေနေတာ့ ဒီဟာေတြကို ေတာင္းဆိုၿပီးေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဘူးလို႔ ဒီလုိပဲျမင္ပါတယ္။ သူတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအေျခအေနေပၚမွီၿပီး ဆုံးျဖတ္တာဆိုေတာ့ သူတုိ႔အယူအဆ သူတို႔အေတြးအေခၚနဲ႔ ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြကို ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳမလား၊ မျပဳဘူးလား ဆိုတဲ့ကိစၥေတြ ေပၚလာမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကမာၻကအသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔တကြ ေထာင္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရဘူးဆိုတာေတြကို တခ်ဳိ႕က ထင္ထင္ျမင္ျမင္ ကန္႔ကြက္ေနၾကတာေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ လုပ္တဲ့သူေတြက ထင္ျမင္ၾကေပမယ့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ၊ အေမရိကန္ အစရိွတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳၾကလိမ့္မယ္ မထင္ဘူး။

ဦး၀င္းတင္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္)
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အၫႊန္းအရဆို ဘယ္လိုပဲဖ်က္ဖ်က္ ပါတီမပ်က္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံေရးမပ်က္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီတည္ေထာင္ဖို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ျပည့္၀ဖို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထြန္းကားဖို႔ အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ် ဖယ္ရွားဖို႔ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မူလႏိုင္ငံေရးေတြက မပ်က္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသည္းႏွလုံးထဲ၊ ေခါင္းထဲမွာ ဒီႏိုင္ငံေရးေတြရိွေနရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေရးေတြကို က်ေနာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းတခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခ်ိန္တုန္းက ရိွခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲ ဒါေတြကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရပါမယ္။ ပါတီတို႔ဘာတို႔ဆိုတာ ပုံသဏၭာန္ပဲဗ်ာ။

ဦးေအးသာေအာင္ (အတြင္းေရးမႉး)
ရခိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ေအအယ္လ္ဒီ)

အန္အယ္လ္ဒီဟာ စီအာပီပီအဖြဲ႔၀င္ပါတီတခုျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီလို ပါတီမွတ္ပုံမတင္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို မ၀င္ဘူးဆိုတာဟာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔လည္းကိုက္ညီတယ္၊ စီအာပီပီရဲ႕မူနဲ႔လည္း ကိုက္ညီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒါကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အခုလို ဆုံးျဖတ္လုိက္တာဟာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အန္အယ္လ္ဒီက လက္မခံဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သလို အခု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြဟာ တနည္းအားျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ မထင္မွတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ကန္႔သတ္တားဆီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္မယ့္ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒေအာက္မွာ လႈပ္ရွားရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနနဲ႔ မွတ္ပုံမတင္တာဘဲ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီဟာ မွတ္ပုံတင္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္မွတ္ပုံတင္စရာမလိုဘူး၊ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားသြားမယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားနဲ႔လည္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဉာဏ္၀င္း (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္)
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

အန္အယ္လ္ဒီ မွတ္ပုံတင္လုိက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲက ပိုၿပီးေတာ့ ဆုိးသြားမယ္။ မွတ္ပုံမတင္တာကမွ ေတာ္တယ္ဆိုၿပီး ဒီလိုယူဆတာပါ။ တလုံးတစည္းတည္း စစ္အာဏာရွင္ ကၽြန္ခံရမယ့္အလုပ္ကို က်ေနာ္တုိ႔မလုပ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးက ပါတီဆိုင္းဘုတ္ရိွမွ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရး ဆက္လုပ္သြားၾကမယ္။

http://www.khitpyaing.org/interviews/2010/March/30310.php

လင္းယုန္ငွက္၏ အခ်ိန္ကိုက္ ထိုးသုတ္မႈႏွင့္တူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

လင္းယုန္ငွက္၏ အခ်ိန္ကိုက္ ထိုးသုတ္မႈႏွင့္တူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္


စစ္အစိုးရက တတိုင္းျပည္လံုးကို စစ္ကၽြန္အျဖစ္ ထာဝရသြတ္သြင္းဖို႔၊ အာဏာသိမ္း တရားမဝင္ စစ္အစိုးရဘဝက တရားဝင္ စစ္အစိုးရဘဝကို အေရခြံလဲဖို႔ အဆံုးသတ္ ၾကိဳးစားတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တတိုင္းျပည္လံုး ျပည္သူတရပ္လံုးကိုယ္စား အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာ ပါတီရဲ႕ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသလို တဖက္မွာလည္း ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္အပ္ႏွံလႊဲအပ္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္ကို လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတခုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ခင္ပြန္းသည္၊ သားသမီးနဲ႔ မိသားစုဘဝ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စြန္႔လႊတ္စေတးၿပီး အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာကိုပဲ ၾကည့္လာခဲ့တယ္ ဆိုတာကေတာ့ အထူးေျပာေနစရာ လိုမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္အာဏာကို မတရား သိမ္းယူထားတဲ့ စစ္အစိုးရကို အံတုရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါတိုင္းလည္း တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကို အဓိက အေလးထားၿပီး လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ခဲ့သလို သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသလိုပဲ မာေက်ာခဲ့ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ လူၾကီးလူေကာင္း မဆံခဲ့သလို၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ့တယ္ ဆိုတာလည္း မရွိခဲ့တာ ျမန္မာတင္မက ကမၻာအထိ သိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္စက္ဆံုး၊ အမိုက္႐ိုင္းဆံုး၊ အယုတ္မာဆံုး၊ အေကာက္က်စ္ဆံုး၊ လူမဆန္ဆံုး ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုပဲ သံုးၿပီး ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲ ေသနတ္မိုး အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာပါ။

အခုအခ်ိန္ကေတာ့ တကယ့္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားေတြ၊ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကီး တရပ္လံုးက စစ္အစိုးရက ေခၚယူလိုက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း၊ ေလွ်ာက္ေစခ်င္တဲ့ လမ္းအတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရပ္တည္ေရး တခုတည္း ဦးစားေပးၿပီး လိုက္သြားမလား၊ ျပည္သူလူထုၾကီး တရပ္လံုးရဲ႕ တကယ့္စိတ္ဆႏၵနဲ႔ လိုလားခ်က္ေတြကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ လုပ္လိုက္မလားဆိုၿပီး ရင္တမမနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ေနၾကတာပါ။

ဂႏၵီခန္းမကိုပါ ထည့္တြက္မယ္ဆိုရင္ အခုတၾကိမ္ဟာ ၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဂႏၵီခန္းမကလြဲရင္ က်န္တဲ့ အၾကိမ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေျခခံဥပေဒနဲ႔ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြကို လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတၾကိမ္ အဆံုးအျဖတ္ကေတာ့ ပါတီထိပ္ပိုင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြကပဲ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ဥ္းက်ခံေနတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့ တိုးခ်ဲ႕ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြအထိပါ ပါတယ္။

တကယ္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား .. ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္၊ လူထုေတာင့္တေနတဲ့ တိုက္ပြဲကို ေခၚယူလိုက္တာပါပဲ။

တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ေနာက္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတခုကို ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္း ေကာက္က်စ္မႈေတြကို ခုခံတန္ျပန္တိုက္ခိုက္ဖို႔ မွန္ကန္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြ အခိုင္အမာ ခ်မွတ္ထားဖို႔ အဲဒီမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ လူထုကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံမယ့္သူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုလည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ျပည္ပက အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ အလံေတာ္ေအာက္ကေနၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသံုးျပဳလို႔ ရႏုိင္သမွ် ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြ အားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီး ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ လိုလားေတာင့္တေနသလို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရဲရဲရင့္ရင့္၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးလာမယ့္ တိုက္ပြဲပံုစံအတိုင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူး၊ အႏၲရယ္မ်ားတယ္၊ ကိုယ့္စီးပြား ကိုယ္ရွာေနတာပဲ ေကာင္းပါတယ္ စတဲ့ အေခ်ာင္သမား စိတ္ဓာတ္ေတြကို မေမြးျမဴသင့္ၾကပါဘူး။ ကိုယ္စီကိုယ္စီက မတရားမႈ၊ မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာေတြကို အာခံဆန္႔က်င္ဖို႔ သတၱိေမြးၾကရပါလိမ့္မယ္။ ”တေယာက္အားျဖင့္ ယူေသာ္မရ၊ တေသာင္းအားျဖင့္ ယူေသာ္ရ၏” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ေပါင္းစည္းလို႔ ရႏုိင္သမွ် အင္အားေတြကို ေပါင္းစည္းဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ ျပည္သူလူထု သန္းေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ စစ္အစိုးရရဲ႕ဘက္မွာ ၄ သိန္းေက်ာ္ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့အတိုင္း ျပည္သူလူထုဘက္ကို ကူးေျပာင္းပူးေပါင္းလာႏိုင္မယ့္ သူေတြလည္း ရွိေနၾကပါေသးတယ္။ သူတို႔ေတြကိုလည္း အမွားကအမွန္ အေမွာင္က အလင္းဘက္ကို ကူးေျပာင္းလာၾကဖို႔ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အေသအခ်ာ စဥ္းစားရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကီး တရပ္လံုးဘက္က ရပ္မလား၊ မတရားတဲ့ လက္တဆုပ္စာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုသူေတြဘက္က ရပ္တည္မလားဆိုတာပါပဲ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကီးရဲ႕ တခဲနက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြအေနနဲ႔လည္း တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကဖို႔ အေျပာမဟုတ္ဘဲ၊ အလုပ္နဲ႔ တကယ္တမ္း ၾကိဳးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5145-2010-03-30-13-31-50.html

Monday, March 29, 2010

Battle for the International Criminal Court


I'd like to mention you about the Canadian Center for International Justice (CCIJ) event in Toronto on Tuesday March 31. They’re showing the Reckoning (a film about the ICC "Battle for the International Criminal Court"). Would you please send it off to people you think may be interested in attending?

Date: March 31, 2010
Time: 7 pm (doors open at 8:30 pm)
Venue: Bloor Cinema
506 Bloor Street West, Toronto
http://ifile.it/u31j6ksReckoning Poster

29 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/ofapdhw
29 March2010 Yeyintnge Diary

“အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ အစည္းေဝးဆံုျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

http://ifile.it/cdwhjqm29 Mar DPNS Stm on NLD Decision

က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္

က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္

ေအာင္ဇံ

၂၉/ မတ္ ၂၀၁၀

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ န၀တ၊ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မုိက္မုိက္ကန္းကန္း တူးထားတဲ့ တြင္းနက္ႀကီးထဲမွာ မလူးသာ မလြန္႔သာ ယက္ကန္ယက္ကန္ က်ေရာက္ေနရတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားဟာလည္း စုိးရိမ္အမွတ္ကုိ ေရာက္ေနပါတယ္။

နအဖအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပဖုိ႔ လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြထြက္လာတဲ့အခါမွာ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳတင္ထြက္ဆခဲ့သလုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါလာသလုိ လုံး၀ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ခ်ဳပ္ကုိင္ဖုိ႔၊ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ ပါတီတြင္းေရးရာေတြကုိပါ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြပါ ပါလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႀကီးၾကပ္မယ့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိပါ ကြပ္ကဲမယ္ဆုိတဲ့ အပုိဒ္ေတြပါလာသလုိ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခြင့္မရွိသလုိ ပါတီ၀င္ေတာင္ ျဖစ္ခြင့္မရွိဆုိတာမ်ဳိး၊ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားရွိခဲ့ရင္ ပါတီက ထုတ္ပယ္ပစ္ရမယ္၊ မထုတ္ပယ္ဘူးဆုိရင္ ပါတီကုိပါ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အပုိဒ္ေတြကုိပါ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေတြၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဥပေဒေတြဟာ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္ဖုိ႔ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာ သိသာထင္ရွားပါတယ္။

ဒီလုိ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြ အတားအဆီးေတြေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ ရပ္တည္ဖုိ႔ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ျပည္သူေတြကုိ ဦးေဆာင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထိန္းကြပ္မႈေအာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ ဒါက လုံး၀မျဖစ္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္အျမင္ေျပာရရင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ မူလက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မိမိပါတီရဲ႕မူ၊ မိမိပါတီရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ၿပီးေတာ့ ပါတီကုိ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈကို ရထားတဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးမွာလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္သလုိ မၾကာေသးခင္က ပါတီ၀င္အမ်ားစုနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ဟာလည္း ပါတီရဲ႕ အဓိက ကုိင္စြဲရမယ့္ မူ၀ါဒတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒေတြကုိ အေၾကာင္းမဲ့ စြန္႔ၿပီးေတာ့ ပါတီရွင္သန္ေရးအတြက္ မွတ္ပုံမတင္သင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ စီအာပီပီအဖြဲ႔၀င္ ပါတီတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စီအာပီပီမွာ အမ်ားသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီအာပီပီရဲ႕ မူေတြကုိလည္း မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳၿပီး စြန္႔ခြာေသြဖည္မသြားသင့္ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီလုိ နအဖ ခ်မွတ္လုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး အန္အယ္လ္ဒီအတြင္းမွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး မ၀င္ေရး စသည္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိသလုိ ျပည္သူ႔အက်ဳိး တုိင္းျပည္အက်ဳိးထက္ ပါတီရွင္သန္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ရွိေနတယ္ဆုိတာလည္း ၾကားသိရတဲ့အတြက္ အလြန္မွစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတြျဖစ္ရပါတယ္။ အကယ္၍ အန္အယ္လ္ဒီဟာ (၂၉၊ ၃၀) ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းက ပါတီမွတ္ပုံတင္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ထုတ္ပယ္ရမွာ ျဖစ္သလုိပဲ အဲသလုိ ထုတ္ပယ္မႈကုိ မလုိလားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနနဲ႔ ပါတီက ခြဲထြက္သြားႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ ပါတီကုိ မွတ္ပုံမတင္ဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ပါတီမွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိတဲ့ လူတခ်ဳိ႕က ပါတီက ခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားပါတီေထာင္မယ့္ အရိပ္လကၡဏာေတြကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ပါတီအတြက္သာမကပဲ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အကယ္၍ ပါတီမွတ္ပုံမတင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြအရ ပါတီကုိ တရားမ၀င္ပါတီအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာလည္း ရွိပါတယ္။

ဒီလုိသာေၾကညာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတႏုိင္ငံလုံးကုိ လႊမ္းၿခံဳဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပါတီ၊ ႏုိဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုပုိင္ရွင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး ေလးစားၾကည္ညဳိ ခ်စ္ခင္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳေလးစားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္မဲဆႏၵနဲ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရထားတဲ့ ပါတီတရပ္ကုိ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ထင္တုိင္းက်ဲၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္လုိက္႐ုံနဲ႔ ပ်က္ျပယ္သြားမွာလား။ ပါတီ၀င္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူကေရာ ဒီအတုိင္းငုတ္တုတ္ခံမွာလား။

က်ေနာ့္အထင္ကေတာ့ နအဖအေနနဲ႔ ဒီလုိရမ္းရမ္းကားကား ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ယခင္က နအဖ ျပဳသမွ် အႀကိမ္ႀကိမ္ႏုခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ တနည္းနည္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ပါတီ၀င္ေတြက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ နအဖက ဘယ္လုိပဲဖ်က္ဖ်က္၊ ဘယ္လုိပဲေၾကညာေၾကညာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက တခဲနက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ မလြဲမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔လာမယ္ဆုိရင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ ပါတီရဲ႕အလံကို ငြားငြားစြင့္စြင့္ စြဲကုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီေရး လူ႔အခြင့္အေရး အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကေတာ့ ျပည္ပကုိထြက္ၿပီး အေ၀းေရာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ က်ရာႀကံဳရာအခန္းက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးေတာ့ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိသာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြဟာ ပုိမုိျပင္းထန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းခံရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ပါ၀င္ခြင့္မရဘူးဆုိရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အေနနဲ႔လည္း နအဖက က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္ျပဳမွာမဟုတ္သလုိ ေရြးေကာက္ပြဲက ေပၚထြက္လာမယ့္ ရလဒ္ေတြကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နအဖအစိုးရကို စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ အပါအ၀င္ အေထြေထြေသာ ဖိအားေတြကုိ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသာဆုိရင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအစစ ယုိယြင္းက်ဆင္းမႈဒဏ္ကုိ ခါးေကာ့ေအာင္ ခံေနၾကရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ပုိမုိဆုိးရြားက်ပ္တည္းတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိဒုကၡေတြအတြက္ နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားကို ျပည္သူေတြရဲ႕ဒုကၡကုိ စာနာပါ၊ တုိင္းျပည္မ်က္ႏွာကုိ ေထာက္ထားပါလုိ႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျပာၾကားလုိတဲ့ ဆႏၵမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြကို၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕မ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားညႇာတာခဲ့တာ နအဖ သက္တမ္း တေလွ်ာက္မွာ တႀကိမ္တခါ တစုိးတစိမွ် ျပသခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္သူေတြဟာ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ခံရလုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ ေသေၾကပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ႀကံဳေနရခ်ိန္မွာေတာင္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ စာနာေထာက္ထားမႈ၊ ငဲ့ညႇာသနားမႈကို မျပခဲ့သလို သူတပါးရဲ႕ တုိင္းတပါးရဲ႕ စာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ ေပးအပ္လာတဲ့ အကူအညီမ်ားကိုေတာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့တာ သာဓကပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားလုိတာက အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနမယ့္အျပင္ ေသလြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာလည္း သမုိင္းေနာက္ေၾကာင္းမလွဘဲ သမုိင္းတရားခံမ်ား ျဖစ္ၾကမယ့္အေရး ေတြးေတာစဥ္းစားဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ေန၀င္း၊ ဗုိလ္ေစာေမာင္၊ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔ရဲ႕ ဘ၀နိဂုံးကုိ သံေ၀ဂယူၿပီး ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ဖုိ႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူးလုိ႔ေတာ့ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡဟာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ အသြင္ကုိေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဦးတည္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစယူခဲ့စဥ္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါမွ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရယူၿပီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီရယ္လုိ႔ မုိးလုံးျပည့္ ႂကြား၀ါခဲ့တဲ့ စကားေတြဟာ ထုိစဥ္ကတည္းက ေကအန္ယူ၊ ေကအန္ပီပီ၊ အက္စ္ယူအာေအ တုိ႔နဲ႔ တုိက္ေနတဲ့ တုိက္ပြဲႀကီး တုိက္ပြဲငယ္ေတြရဲ႕ အသံေတြက ပ်က္ရယ္ျပဳေနသလုိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီကာလမွာ ကုိးကန္႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡဟာလည္း နအဖရဲ႕ ႂကြားလုံးေတြကို သေရာ္ေနသလုိ ရွိေနပါတယ္။ အခုလည္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားပါၿပီ၊ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနပါၿပီဆုိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မေျပမလည္မႈကေန စစ္ျပင္ဆင္မႈအထိ ျဖစ္ေပၚေနတာေတြဟာ နအဖရဲ႕ တခ်ိန္က ႂကြားလုံးေတြနဲ႔ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လက္တေလာအေျခအေနမွာ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ တဖက္သတ္ ဖိအားေပးႀကိဳးပမ္းေနေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္က ဒါကုိလက္မခံဘဲ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း နအဖ ဘက္က လက္ခံမယ့္သေဘာမရွိဘဲ တဖက္သတ္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒီလုိသာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ ေဒသအလုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြကေန တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လာမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ နအဖရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို မလုိက္ေလ်ာတာဟာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲေတြကို ၀ါသနာထုံလုိ႔၊ စစ္ကုိလုိလားလုိ႔ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားၾကသူေတြဟာ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ုံေတြ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ႀကဳံခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတုိင္လည္းပဲ ေက်းရြာစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့ ခုိကုိးရာမဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳေတြအရ စစ္ကို မလုိလားၾကပါဘူး။ စစ္ကို မုန္းတီးၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အလုိလားဆုံးပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး ျပည္နယ္အေရး ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ မလြဲသာမေရွာင္သာ တုိက္ပြဲ၀င္ ေနၾကရတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္ကလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လိုလုိလားလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူစဥ္က သေဘာထားအမွန္ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ နအဖ အာဏာပုိင္ေတြက မလိမ့္တပတ္ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအေရးေတြကို ညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးပါဆုိၿပီး ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ အယုံသြင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေတြက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး ျပည္ေထာင္စုအေရးေတြကုိ တင္ျပခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခြင့္ေတာင္မရဘဲ မွတ္တမ္းတင္႐ံုတင္ထားပါမယ္ဆုိၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့တာကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိအလားတူ နအဖရဲ႕ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီး ကာလတေလွ်ာက္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကံဳေတြ႔ရလာဖန္မ်ားေတာ့ နအဖအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈမရွိသလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္အတြက္လည္း မည္သည့္အာမခံခ်က္မွ မရရွိေသးတာကို ေတြ႔ျမင္လာရတယ္။ အထူးသျဖင့္ နအဖက ေရးဆဲြၿပီး အတင္းအက်ပ္ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာလည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတဲ့အျပင္ စစ္တပ္ကသာ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ ထာ၀ရစုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိျမင္ထားၾကတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ နအဖ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး ဆုိတာေတြကို လက္မခံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့တုန္းက အႀကံအစည္မ်ားဟာလည္း ဘူးေပၚသလုိေပၚ လာခဲ့ပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ျမဴဆြယ္ျဖားေယာင္းၿပီး ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ အႀကံအစည္ေတြ ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ေသြးခြဲၿပီးေတာ့ အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္လုပ္မယ့္ အႀကံအစည္ေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္ၿပီး လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ကို သြတ္သြင္းၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေအာင္ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိအႀကံအစည္ေတြကို မလုိက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို နအဖအေနနဲ႔ စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာလား။ ဒီလုိသာဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ မလြဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ခုခံစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား မမွ်တတဲ့ န၀တရဲ႕တပ္ေတြကို တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ဆႏၵမရွိၾကပါဘူး။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္သာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နအဖက တုိက္ခုိက္လာမယ္ဆိုရင္လည္း ခုခံၾကရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ျဖစ္လာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အေတြ႔အႀကဳံေတြအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ဘဲ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာက္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္စုိးရိမ္စရာေကာင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကုိ အႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ေတြဟာ မေရတြက္ႏုိင္သလုိ တုိင္းျပည္အတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ က်ဆုံးသြားတာဟာလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ၀ယ္ယူခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ေတြ၊ အေျမာက္ႀကီးေတြ၊ က်ည္ဆန္ေတြ၊ ဒုံးက်ည္ေတြ၊ ဗုံးဆန္ေတြအတြက္ ကုန္က်တဲ့ေငြေတြဟာ တုိင္းျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဖန္တီးရမယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေတာ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလာမယ္ဆုိပါက ေနာက္ထပ္ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြေတြ ဘယ္၍ဘယ္မွ် ဆုံး႐ႈံးမယ္ဆုိတာ မခန္႔မွန္းႏုိင္သလုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြဟာလည္း အတုိင္းအဆမဲ့ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နအဖအေနနဲ႔ကေတာ့ စစ္ပြဲကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္တပ္ေတြကို တုိးခ်ဲ႕လာႏုိင္သလုိ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေတြကိုလည္း အေျမာက္အျမား သုံးစြဲၿပီးေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဖန္တီးေကာင္းဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံးအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ပြားေအာင္ အဘက္ဘက္က ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကဖုိ႔လုိပါတယ္။ ။

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/29310b.php