Sunday, March 14, 2010

ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၁၁)
ဘယ္လမ္းလုိက္ၾကမလဲႏွင့္ လက္ေတြ႔ႏုိင္ငံေရး (၁၁)

(Choosing Right Path and Real Politics)

- - - ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕မလုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထားရမလားဟု အျပစ္ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္က ထုိကဲ့သုိ႔ အျပစ္ေျပာသူမ်ားကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ရွိေသးေသာ ဗမာျပည္တြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္အျဖစ္ မထားလုိ႔ရွိလွ်င္ ဘယ္လုိလုပ္ ထားရမွာလဲဟု ေမးလုိပါသည္။ - - - -

- - - - ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိစၥမွာ လက္ငင္းအားျဖင့္ အဖ်က္အသိမ္း ခံမည္ေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စစ္တပ္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ၿကိုးစားမည္ေလာ ဟူေသာ အေမးႏွစ္ရပ္ကုိ မူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီကိစၥမွာ လက္ငင္း အေရးဆုိ၊ လက္ငင္း ဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းႏုိင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထုိကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ အဖ်က္အသိမ္း မခံလုိလွ်င္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္တုိက္ရန္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တုိက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မည္သည္မွာ ကေလးကစားသလုိ စိတ္ထင္တုိင္း ျပဳက်င့္အပ္သည့္ အရာမ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၌ ထားပင္ ထားရေစကာမူ စစ္တပ္အျဖစ္ တည္ရွိရန္ ပဓာနျဖစ္ရကား၊ မူလကပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုိထားခဲ့ေပသည္။ - - - -

၁၉၄၅ခု၊ ႏုိ၀ဘၤာလ (၁၈)ရက္ေန႔ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံတြင္ က်င္းပေသာ လူထုအစည္းအေ၀းႀကီး၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ “သတၱိရွိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ၾကရေအာင္” အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကုိ တခုတ္တရ တင္ျပေနေလေတာ့ က်ဳပ္က အင္အယ္လ္ဒီပါတီ အဖ်က္သိမ္းမခံရေအာင္ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းေနတယ္လုိ႔ ထင္ေကာင္း ထင္ၾကေပမယ္။ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံတင္ မတင္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ မ၀င္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္ပက မည္သုိ႔ေသာ လူစြမ္းေကာင္းကမွ ေရႊၿကုိလုပ္ႏုိင္၊ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးႏုိင္၊ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ၾကမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေနရာမွာ NLDရဲ့ သေဘာသဘာ၀ကုိ အနဲငယ္ေလာက္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ NLDသည္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးစတဲ့ သီးျခားလကၡဏာေဆာင္ေသာ လူထုလူတန္းစား ပါတီ မဟုတ္ပါဘူး။ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ စတဲ့ သီးျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုပါတီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးသက္သက္အတြက္ လက္ကုိင္ဒုတ္အျဖစ္ ဖန္တီးထားတဲ့ ၿက့ံဖြတ္လုိ ပါတီမ်ိဳးလည္း မဟုတ္သလုိ၊ ပစ္ခ်လုိက္တဲ့ အရုိးအရင္းေတြကုိ ေခြးကတက္က ထုိင္၀ါးရင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဒူးေထာက္ အလုပ္အေၾကြးျပဳဖုိ႔ အေသေရမဲ့စြာ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေယာင္ေယာင္ ပါတီလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ေသာ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ လူတန္းစားေပါင္းစုံကုိ ကုိယ္စားျပဳျပီး လူထုအက်ိဳးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ လူထုအက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခအေနေတြက သင္တုန္းဓါးဖ်ားက ပ်ားရည္စက္ကုိ လွ်ာႏွင့္ ယက္ေနရသလုိ အနည္းငယ္မွ်ပင္ အမွားမခံ၊ အတိမ္းအေစာင္း အထိအရွ မခံတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳျပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါ၀င္တ့ဲ ပါတီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ NLDပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္သင့္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္သူမ်ား၊ မွတ္ပုံမတင္သင့္၊ ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္သင့္လုိ႔ ယူဆသူမ်ား၊ လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ အဆက္မျပတ္ လုပ္ကုိင္ရင္း အေျခအေနေတြကုိ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆုိင္းျပီးမွ ဆုံးျဖတ္လုိသူမ်ား စသျဖင့္ အျမင္မတူသူေတြ သဘာ၀က်စြာ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ NLDသည္ Unity in Diversityဆုိေသာ စကားကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၿကုံ၊ အသိအျမင္ မတူညီၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၀) အင္အားရွိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၊ ဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႕တုိ႔က လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ၊ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေရး မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရး၊ မ၀င္ေရးကုိ ဆုံးျဖတ္ၾကမွာပါ။

ပါတီမွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ လုိလားတဲ့ NLDေခါင္းေဆာင္ေတြသည္ ႏုိင္ငံေရး အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားသူေတြျဖစ္ျပီး မွတ္ပုံမတင္လုိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အျမင္တုိသူမ်ားျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္၊ ပါတီမွတ္ပုံမတင္လုိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရဲရဲေတာက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ အစစ္အမွန္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး မွတ္ပုံတင္လုိသူမ်ားကုိ အေခ်ာင္သမားေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အလြယ္သတ္မွတ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ဒီေလာက္ေတာ့ မလြယ္ေလာက္ေပဘူး။

က်ဳပ္တုိ႔ ျပည္ပအင္အားစုေတြ အလုပ္က ျပည္တြင္းက လူထုကုိယ္စားျပဳသူမ်ား၊ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကသာ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။

သုိ႔ေသာ္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး က်ဳပ္အျမင္ကုိ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ(၆)(ဂ)ပါ “ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး”ဆုိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာလုိပါတယ္။ ေဆာင္းပါး အမွတ္(၉)မွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း(Recognition)ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း(Engagement) မတူပုံကုိ အက်ယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးပါတယ္။ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံတင္သာမက တရားမ၀င္တဲ့ န၀တ၊ နအဖေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဥပေဒမွန္သမွ်၊ တစ္ခုမွ တရားမ၀င္ပါဘူး။ အသိအမွတ္ျပဳစရာ မလုိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕အေျခအေန၊ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရး(Real Politics)အရ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လုိအပ္သျဖင့္ ပါတီ တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ၊ ပါတီလုပ္ပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အမႈကိစၥေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ အမႈအခင္းေတြမွာ ၄င္းဥပေဒေတြကုိ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လုံးလုံး အကုိးအကားျပဳ ေလွ်ာက္လဲၾက၊ တုိင္းၾကားၾကရပါတယ္။ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ မလဲႊမေရွာင္သာ (ယာယီ)အသိအမွတ္ျပဳရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖဲြ႕စည္းပုံအရ က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္လုိလွ်င္၊ လူထုၾကားမွာ တရား၀င္ စည္းရုံးလႈပ္ယွားလုိလွ်င္ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပုံကုိ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ (ယာယီ)လက္ခံေပးထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ယာယီေတာင္မွ လက္မခံေပးႏုိင္ရင္ ပါတီမဖဲြ႕ဖုိ႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြ မ၀င္ဖုိ႔ဘဲ ဆုံးျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ တည္ေထာင္သူ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အေရြးခ်ုယ္ခံလုိေသာ လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလည္ေလာင္းမ်ားသည္ ေထာင္ဒါဏ္က်ခံသူမ်ား မျဖစ္ရျခင္းဆုိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုကဲ့သို႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံထားရေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားေလာင္းအျဖစ္ အမည္တင္သြင္းျခင္းကုိ အဟန္႔အတား မျဖစ္ခဲ့ပါ။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရွိအေနအထားကုိ နအဖရဲ့ တည္ဆဲ ဥပေဒေပါင္းစုံေပၚ အေျခခံျပီး ခ်ဥ္းကပ္မည့္အစား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ နအဖတုိ႔က မိမိကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိ မရွိ၊ လက္ေတြ႕အရွိတရားကုိ အရွိအတုိင္း ရင္ဆုိင္ရဲတဲ့ သတၱိ ရွိ မရွိ အေပၚ အေျခခံစဥ္းစားသည္က ပုိ၍ လက္ေတြ႕က်ပါလိမ့္မယ္။ နအဖေတြဟာ သူတုိ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဘယ္ဥပေဒကုိမဆုိ ႏုိင္ငံေရး ရႈေဒါင့္က ၾကည့္ျပီး မလုိရင္ မလုိသလုိ ပစ္ပယ္တတ္ၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးအျမင္အရသာ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ျခင္းသည္သာ သင့္ေလွ်ာ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပါတီမွာ ဦးေဆာင္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ စသည္တုိ႔ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးဆုိလိုက အေရးဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုံးအျဖတ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အဆုံးအျဖတ္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၀ခု မတ္လ(၈)ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ ပုဒ္မ၉၁(က)အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ (န၀တ၏ ဥပေဒအမွတ္ ၁၄/၈၉)ကုိ ရုပ္သိမ္းျပီး ၄င္းရုပ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ၉၁(ခ)အရ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ ပ်က္ျပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းသည္ နအဖအေနႏွင့္ မိမိတြင္ မရွိေသာအာဏာကုိ သိသိသာသာ ေက်ာ္လြန္ေဖါက္ဖ်က္ျပီး စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နအဖတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ဥပေဒထုတ္ ရုပ္သိမ္းပုိင္ခြင့္ အာဏာ လုံး၀မရွိပါ။

န၀တက ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း လူထုက ေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ အမတ္မ်ားကုိ ကမၻာေပၚက မည္သည့္အစုိးရမ်ိဳးကမွ အမိန္႔ဒီကရီႏွင့္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ မရွိပါ။ လူထုကသာ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ ရွိပါတယ္။ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံသည္ပင္လွ်င္ လာမဲ့ ေရြေကာက္ပဲြမွာ အေရြးခံရတဲ့ အမတ္မ်ားရဲ့ လႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပကာမွ တရား၀င္ အသက္၀င္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းလႊတ္ေတာ္ က်င္းပျဖစ္ေသာအခါမွသာ နာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအရ အေရြးေကာက္ခံ အမတ္မ်ားက အမတ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ဆုိၾကရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္ေရာက္မွသာ ၁၉၉၀ခု အေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလည္မ်ား၏ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကုိ ေမးခြန္းထုတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ထီ

မတ္လ (၁၄)၊ ၂၀၁၀


0 အၾကံျပဳျခင္း: