Friday, March 19, 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးလမ္းသံုးသြယ္

အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

(၁)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္လုိက္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္အား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း… ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရက္မွာမူ… နီးကပ္လာၿပီဟု ယူဆရ၏။

ဤတြင္…. ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာၿပီး… ေရြးလမ္းမ်ား ကြဲလာၾက၏။

ပထမေရြးလမ္းက … ျခြင္းခ်က္မရွိ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ဤသည္တုိ႔ကား…. စစ္အုပ္စုမွ ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အေရာင္တူ၊ အေသြးတူ၊ အေတာင္တူ….တုိ႔ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္၏။

ဒုတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ျခြင္းခ်က္ႏွင့္ ဝင္မည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ပါလီမန္အတြင္းမွ တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမည္၊ ယေန႔အေျခအေန၌ အျခားေရြးလမ္းမရွိ၊ စစ္အုပ္စုမွ ဖြင့္ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္သည္… က်ဥ္း၍ ငယ္ေကာင္းငယ္မည္… သို႔ေသာ္ …က်ဥ္းေသာ… ငယ္ေသာ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္ကိုပင္ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕၍သြားရမည္၊ စစ္အုပ္စုမွ ‘ဟ’ ေပးသည့္ space အား တစတစႏွင့္ ခ်ဲ႕ယူရမည္။ ဤသို႔… ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသို႔ သြားရာလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပါလီမန္တြင္သာ ရွိ၏။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ရမည္ဟူ၍ ျခြင္းခ်က္ေပး၍ စိတ္ကူးယဥ္ၾက၏။ အီေဗာ္လူးရွင္း (evaluation) သမားမ်ား….။

တတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ကား… ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟူသည္က …ျပည္သူအား ကိုယ္စားမျပဳ… ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါ။ စစ္အုပ္စုမွ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမရွိ….။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ သပိတ္ေမွာက္၏။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆက္၍ တုိက္ပြဲဝင္ရမည္… ဟူ၍ ျဖစ္၏။

(၂)

ပထမေရြးလမ္းဟူသည္က…. စစ္အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ဦးတည္ရာျဖစ္၍ လူထုေလွ်ာက္မည့္ လမ္းမဟုတ္…။

“ေငြငါးေထာင္ အစာဒုလႅဘရယ္ေၾကာင့္
ျပည္အားေတာင္ မျဖဳန္းသပရယ္လုိ႔
မဟာသူပုန္ထခဲ့တဲ့ အေရးတတ္ေတြ
အေမႊးခပ္ရွည္ရွည္ရယ္ႏွင့္ အမိုက္ဝါသနာကိုး
(အရီးစိမ္းၾကီးရယ္) ေခြးအငတ္ မေျပတေျပေတြမွာျဖင့္ ကိုက္စရာအ႐ိုး”

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေခြးဋီကာႏွင့္ပင္ ပထမေရြးလမ္းသမားတုိ႔အတြက္က ျပည့္စံု၍ေနၿပီ၊ ဤအတြက္ ေျပာရန္မလို…။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္း…။
ဒုတိယေရြးလမ္းက ….က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ပါလီမန္အတြင္းမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မတို႔အား ျဖဳတ္၍ ျပင္၍၊ ျဖည့္စြက္၍… ဒီမိုကေရစီပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အစားထုိးသြားၾကမည္ဟု ဆို၏။

ဤတြင္ …၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အပိုင္းဆီသို႔ မသြားမီ … ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းတခု ဖြဲ႔စည္းေရးဟူသည့္ …ပထမေျခလွမ္းမွ စပါမည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ ရက္စြဲႏွင့္ နအဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအား၊ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂ဝ၁ဝ အျဖစ္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္၏။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထား၏။ ၿပီးလွ်င္ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တြင္လည္း ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ၍ ဝန္ခံကတိျပဳထားခိုင္းျပန္သည္။

ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တုိ႔၏ ဥပေဒအႏွစ္သာရက …. ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္မရွိ…. ယခုအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ ….သက္ေရာက္ပါက …. ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း ဟူသမွ်သည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အဘိဓမၼာသံုးပံုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့….။ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ေစာင့္ရမည့္ဟန္….။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္းအား အေတြးႏွင့္ ဆက္ၾကည့္ပါမည္။

ပါလီမန္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇၅ % ရွိၿပီး စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ % ရွိသည္။ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္မည္ဆိုပါက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ အခန္း ၁၁ အရ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ % မွ ေထာက္ခံ၍ အဆိုျပဳတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ အဆိုျပဳတင္ျပ်ခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည္။ ဤတြင္ ၂၅ % ပါရွိသည့္ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံသ၍ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဟူသည္မွာ…. မည္သို႔မွ် ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ ထားေတာ့…..။ မဆိုစေကာင္း၊ ဆုိစေကာင္း ….တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္း လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ တုိးတက္ေသာ လူထုလမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လိုသည့္… စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္ဆိုပါစုိ႔။ ဤအတြက္ …ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအဆိုအား တိုးတက္ေသာ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမႈအား ပါလီမန္တြင္ ရခဲ့ၿပီ….။ ဤတြင္လည္း ဒုတိယအဆင့္ အက်ပ္အတည္းက ရွိေနျပန္သည္။ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ….ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ …..

အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား
အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ
အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရး
အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အခန္း (၆) တရားစီရင္ေရး
အခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ဟူသည့္ အခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက …. ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ % အထက္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္၍မရေသး…။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္၏။ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လူထု၏ ၅ဝ % အထက္မွ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမွသာလွ်င္ …. ထိုျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္မည္။

ထုိအေျခအေနတြင္ …. တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္အား သေဘာမတူပါက …. အခန္း ၁၁ အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၁၈ ၊ ပုဒ္မ ခြဲ (က)၊ (ခ) တို႔ႏွင့္အညီ … ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအား သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ ရွိ၏။ ဤတြင္ ….ပါလီမန္ဟူသည္လည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္၏။

အဆံုး၌မူ ….ပါလီမန္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အိမ္မက္သည္လည္း ပ်က္ေလ၏။ အိမ္မက္က အိမ္မက္အျဖစ္ႏွင့္ပင္..။ ဒုတိယေရြးလမ္းဟူသည္ကား…. စိတ္ကူးႏွင့္ ခင္းၾကည့္ေသာ လမ္းသာ…။ လက္ေတြ႔ေလွ်ာက္လွမ္း၍မရ…။

(၃)

ဒုတိယေရြးလမ္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အား ေလွ်ာ္ဖြတ္၍မရ…။ ထားေတာ့…။

တတိယေရြးလမ္း…။
တတိယေရြးလမ္းက …. ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ ပါလီမန္အတြင္း တုိက္ပြဲႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ဟု ယံုၾကည္၏။

ဤတြင္…. တတိယေရြးလမ္း၌ ပထမဦးစြာ စိန္ေခၚမႈက … ပါလီမန္ျပင္ပမွ လူထုႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်ားအား မည္သုိ႔ ဆင္ႏႊဲမည္နည္း…။ ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္ဆီသို႔ လူထုႏွင့္အတူ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္၍ မည္သို႔ ခ်ီတက္ၾကမည္နည္း…။

စစ္အုပ္စုမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ… ႏုိင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔… ဖြဲ႔စည္း၍ လူထုအား ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္လား….။ သို႔တည္းမဟုတ္… ေျမေအာက္အသင္းအဖြဲ႔အသြင္ႏွင့္ လူထုအား ဦးေဆာင္၍ ခ်ီမည္လား…။ ဤအေျခအေန ၂ ရပ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဥပေဒအရ …. ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္တြင္ တင္ေလွ်ာက္၍ ဖဲြ႔စည္းမည္ဆုိပါလွ်င္….

ပထမဦးစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္က …. ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည့္အေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳရမည္။

ဒုတိယရင္ဆိုင္ရမည္က ….. က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္…. စသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရမည္။

တတိယရင္ဆုိင္ရမည္က …. ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးမွစ၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေသေဖာ္ေသဘက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ .. စြန္႔လႊတ္ေဖာ္၊ စြန္႔လႊတ္ဘက္… ရဲေဘာ္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ခံေနၾကရသည့္ သူမ်ားအား လက္တြဲျဖဳတ္ရမည္။ စြန္႔ပယ္ထားရမည္။ မလြယ္….။ မည္သည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ ဤရဲေဘာ္မ်ားအား ဖယ္ခြာသြားႏုိင္မည္နည္း….။ လံုးဝ မလြယ္…။

ဤတြင္ … ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး… ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးက စိန္ေခၚမႈ ၃ ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ … မြန္းၾကပ္စရာပင္…။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ ၾကီးမားခဲ့သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္းက … နအဖ ၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအား ၾကည့္ၿပီး… ဥပေဒမ်ား မထြက္မီက ရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ားပင္ ပ်က္ယြင္းရသည္ဟု ဆို၏။

ၿပီးလွ်င္ … ဦးေရႊအုန္းက …
''၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒက မေကာင္းတဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ ေနာင္မွာလည္း ေကာင္းလာႏိုင္မယ့္ အေနအထား မရွိဘူး။ မေကာင္းလားဆိုၿပီးေတာ့ မလုပ္ဘဲ ေနလို႔ရွိရင္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနရေတာ့မွာပဲ။ ဒါကို မၾကိဳက္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ေနၿပီးေတာ့… လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာလည္း အဲဒီေလာက္ သတိၱမရွိဘူး” ဤအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပင္လွ်င္ ဝင္ရေပမည္ဟု ဆုိ၏။

စဥ္းစားဖြယ္ရာပင္…။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္က … အင္တာဗ်ဴးတခု၌…. “ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုဟာ ႏိုင္ငံေရးရွိဖို႔ လိုတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးမရွိတဲ့ ပါတီဆိုရင္ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ဦးေႏွာက္မရွိတဲ့၊ ေခါင္းမပါတဲ့ သတၱဝါလို ျဖစ္မွာပဲ။ လူေတြမွာ၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ပါတီမရွိလည္း အေရးမၾကီးဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၊ ဖဆပလတို႔ဆိုရင္ ဂ်ပန္ေခတ္တေခတ္လံုး ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ပါတီရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ေနာက္မွ ဖဆပလဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္'' ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

ဆရာဦးဝင္းတင္ ဥပမာျပဳညႊန္းဆုိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ ဟူသည္ကား…. ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ လူထုစည္း႐ုံးေရးအား ေျမေအာက္ဆင္း၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သခင္စိုး ဦးေဆာင္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစုအား ညႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးျဖင့္ … ဖက္ဆစ္ဝါဒအား လက္နက္ကိုင္ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းအား ဥပမာျပဳညႊန္ျပျခင္းဟု နားလည္ရ၏။

ဤတြင္ ….တတိယေရြးလမ္း ဟူသည္ကား…. လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသို႔ ခ်ီရာလမ္း….။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/5065-2010-03-19-07-51-38.html

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

evolution...????ဘီလူးကိုဘယ္လိုလူၿဖစ္ေအာင္ၿပဳၿပင္မွာလဲ.. ဘီလူးႀကီးကိုေသေအာင္သတ္ႏုိင္ၿပီးမွ သူဖ်က္သြားတဲ႔အိမ္ေတြ လမ္းေတြၿပန္ၿပင္လို႔ရတာhollywood ရုပ္ရွင္ေတြမွာေတာင္ ေတြ႔ေနရတာ၊ (evaluation) သမား ေတြက Superman တို႔ Spiderman တို႔ဆိုရင္ေတာ႔ ပံုၿပီး အားကိုးလိုက္စမ္းပါ ရေစ။ Rambo ေလာက္ဆိုရင္ေတာင္ မဆိုးပါဘူး။ အခုဟာက နာေရး Rambo ကိုေက်ာ္သူေတာင္ ကိုယ္႔က်ည္ဆံကိုယ္ မနဲၿပန္ၿဖည္႔ေနရတာ။ Rambo ကမွ ဒါရုိက္တာ အကူအညီ ရေသးတယ္။
ကိုေက်ာ္သူဆို က်ည္မေလာက္လို႔ တခါတခါ ဒင္နဲ႔ရုိက္လိုက္မိလို႔ ေရေၿမာင္းကိစၥနဲ႔ ေၿမာင္းထဲမက်သြားရတာ။