Thursday, March 25, 2010

Kyaw Thu: ပ်က္ျဖစ္

ပ်က္ျဖစ္

လူဆုိသည္မွာ ေမြးၿပီးလွ်င္ေသၾကမည္သာျဖစ္သည္။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ျဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဒါကေတာ့ . . . တရားသေဘာအရပင္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေပးဆပ္မႈမ်ားကေတာ့ . . . ပ်က္လုိက္ျဖစ္လုိက္ (ပ်က္ျဖစ္)ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤတြင္ . . . ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တရားသေဘာကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းမဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဗုဒၶ၏ေဟာၾကားခ်က္ကုိ ဖီလာျပဳျခင္းမဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဒိ႒ိအယူစြဲမ်ား မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မ်ားသာျဖစ္သည္။

ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာကုိ လက္ကုိင္ျပဳ၍ က်င့္ၾကံပြားမ်ားေနသူတုိ႔သာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ . . . ``ျဖစ္ပ်က္´´ေလာကႀကီးထဲတြင္ ရပ္တည္ေနၾကရင္းႏွင့္ အမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္၊ အက်ဳိးျပဳေစမည့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရာ၌ ``ပ်က္ျဖစ္´´ လုပ္ငန္း၊ လမ္းစဥ္တုိ႔ကုိ က်င့္သံုးမိေတာ့သည္။

အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပရေသာ္ . . . ကၽြႏု္တုိ႔၏ လူမႈေရးအသင္းျဖစ္ေသာ နာေရးကူ ညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေသဆံုး (ဘ၀ေျပာင္း)သြားသူတုိ႔၏ ႐ုပ္ကလာပ္ မ်ားကုိ သၿဂၤဳလ္ေပးျခင္းတုိ႔သည္ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမြးလာလွ်င္ ေသဆံုးဖုိ႔ ေျခလွမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေန႔ေသမည္၊ ဘယ္အခိ်န္ေသမည္၊ ဘယ္ေနရာတြင္ ေသမည္ ကုိေတာ့မသိႏုိင္။ သုိ႔ေသာ္ . . . သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ေပးဆပ္မႈမ်ား သည္ကား ပ်က္ျဖစ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ . . . လူဆုိေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေမြးဖြားျခင္း (ပဋိသေႏၶေနျခင္း) ႏွင့္ ခႏၶာအိမ္မွ ထြက္ခြာမႈ (ေသဆံုးျခင္း) ဆုိသည့္ ၾကားကာလတြင္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား သံသရာလည္ပတ္ေနၾကသည္။ ထုိသံသရာစက္၀ုိင္းအတြင္း လည္ပတ္ေနစဥ္ကာလ၌ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျခလက္က်ဳိးပဲ့ျခင္း၊ အစာအိမ္ထိခုိက္ျခင္း၊ ႏွလံုးထိခုိက္ျခင္း၊ မ်က္စိထိခုိက္ျခင္း စသျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္၏ ဦးေခါင္းမွ ေျခဖ၀ါးအဆံုး ေဖါက္ျပန္/ ပ်က္ဆီးဆုံးရွုံးျခင္းမ်ားကို အပ်က္သေဘာအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ နာရီ၊ ပန္ကာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ဘီးစသည္တုိ႔လည္း ဖန္တီး/ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ ့"ျဖစ္” ၍ သုံးစြဲ/ယိုယြင္းျခင္းအားျဖင့္ “ပ်က္”ျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္း သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္စီးခဲ့ပါက လူသားတုိ႔သည္ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲၾကသကဲ့သုိ႔ လူသားတုိ႔၏ ခ်ဳိ႕ယြင္း ဖ်က္ဆီးမႈ တုိ႔ကုိ မည္သူတုိ႔က ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကုိ လုပ္မည္နည္း။

လူအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္မ်ားထားရွိရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူအခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္မ်ားပြားမ်ားရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
လူအခ်င္းခ်င္း ဂရုဏာစိတ္မ်ားထားရွိရန္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤတာ၀န္၊ ၀တၱရား၊ ခံယူခ်က္တုိ႔ကုိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ လာေရာက္ ခုိင္းေစတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူပီသေသာ အသိဥာဏ္၊ လူပီသေသာ ခံယူ ခ်က္၊ လူပီသေသာ၀တၱရားမ်ားသည္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာဘ၀ရဲ႕ သင္ခန္းစာ၊ ဘ၀ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဘ၀ရဲ႕ နာက်ည္းခ်က္၊ ဘ၀ရ႕ဲဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပ႑ိတဆရာသမားမ်ား ၏ ဆံုးမမႈမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကာ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစဥ္ အတုိင္းေလွ်ာက္လွမ္း ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစဥ္၊ ဗုဒၶရ႕ဲအလုိေတာ္က် ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပ်က္ျဖစ္ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ ပ်က္ျဖစ္စာနာမႈမ်ား၊ ပ်က္ျဖစ္ ဂ႐ုဏာထားမႈမ်ားကုိ ရွင္းပါအ့့ံ။

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသုိ႔ လာေရာက္ျပသၾကေသာ လူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္၍ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ခႏၶာမွ ေသြးသားေဖါက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသြးသား ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာ ျပဳျပင္ကုသေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူသားအခ်င္း ခ်င္း ဂ႐ုဏာစိတ္ထားကာ ကုသုိလ္ျဖစ္ အခမဲ့ျပဳျပင္ကုသေပးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္မွာ မေရတြက္ ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ကုသုိလ္ျဖစ္ကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ ``အပ်က္´´ (ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း) မွ ေနာက္ဆုံး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္ရေသာ ေသျခင္းတရားမတိုင္္ခင္္ ``အျဖစ္´´ (က်န္းမာေနေကာင္း လာျခင္း) သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္ မ်က္စိတိမ္စြဲ၍ အျမင္အာ႐ံုမရွိေသာ လူနာမ်ားအတြက္ မ်က္စိခြဲစိတ္ ေပးကာ အေမွာင္ဘ၀မွ အလင္းဘ၀သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးဆပ္ျခင္းမွာလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအလို႕ငွါ အပ်က္မွအျဖစ္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပင္ မဟုတ္ပါလား . . . .

ေအာက္ေဖၚျပပါ အေထြေထြ ေရာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ားႏွင့္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္တုိ႔၏ ``အေမွာင္မွ အလင္း´´ ``အပ်က္မွအျဖစ္´´ ဘ၀သုိ႔ရရွိရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း လူနာတုိ႔၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

အေထြေထြ လူနာမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားမ်က္စိေ၀ဒနာ႐ွင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းခံစားခ်က္မ်ားထုိနည္းတူစြာ . . . ကၽြႏု္ပ္၏ ႏွလံုးသားထဲ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အဘ ဦးသန္းျမင့္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ဆုံဆည္းမႈကုိ တင္ျပပါမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ( ၄ )ႏွစ္ခန္႔က ကၽြႏု္ပ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကြင္းသြားစဥ္ ဗ်ဳိင္းေရအုိးစင္ (တာေမြ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဖုိးအုိတစ္ဦး သစ္သားေထာက္တံျဖင့္ လမ္းကုိ တစ္လွမ္းျခင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေန သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရ၍ အဘအတြက္ ေငြတစ္ေထာင္လွဴခဲ့သည္မွ စေတာ့သည္။

ဦးသန္းျမင့္ - တာေမြ (Wheel Chair)အဘနာမည္က ဦးသန္းျမင့္ပါ။ ကမာၻေက်ာ္လၻက္ရည္ဆိုင္၊ ပရိေဘာဂဆိုင္ တာေမြပလာဇာနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေ႐ွ့မွာ ေနတယ္။ နာဂစ္ၿပီးမွ အဘ ဒီိကုိေရာက္လာတာ။ ဟုိတုန္းကေတာ့ ၁၅၇ လမ္းက မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ အိမ္မွာေနတယ္။ သူတို႔ ေရႊျပည္သာကို ေျပာင္းသြား တယ္။ အဘကို ထားခဲ့ၾကတယ္။ ထားခဲ့တဲ့အတိုင္း အဘ ေနတာပဲ။

အတိတ္ရယ္၊ ပစၥဳပၸန္ရယ္၊ အနာဂတ္ရယ္ အဘေျပာခ်င္တာက အတိတ္ကို ထားလိုက္ေတာ့ အခုပစၥဳပၸန္မွာ အဘကို ဦးေက်ာ္သူက ကူညီခဲ့လို႔ အခုပစၥပၸဳန္မွာ အဘ ရပ္တည္ေနႏိုင္တာ မနက္ျဖန္ အဘ ဘာျဖစ္မလဲ မေျပာႏိုင္ဘူး။ လမ္းထြက္သြားရင္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ ယာဥ္ေၾကာ အဘ တိမ္းေ႐ွာင္ၿပီး သြားေနရတယ္။ အဘ ေဆး႐ံုက ဆင္းလာတယ္။ တစ္ႏွစ္ တိတိ သူမ်ားအိမ္မွာ ေနတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ အဘခံစားခဲ့ရတယ္။ သာမာန္လူေကာင္း တစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားလို အလူမီနီယံနဲ႔ မသြားႏိုင္ဘူး။ သစ္သားေလးေခ်ာင္း ေထာက္ေလးနဲ႔ ကၽြန္းသားနဲ႔ လုပ္ထားတာေလးနဲ႔ အဘ ေဟာ..ဒီလို ေထာ့နဲ႔ ေထာ့နဲ႔ သြားရတယ္။

ပထမဦးဆံုး ဦးေက်ာ္သူနဲ႔ ဗ်ိဳင္းေရအိုးစင္လမ္းရဲ႕ လမ္းအလယ္ေခါင္မွာ လက္တစ္ဖက္က ပတ္တီးေလးနဲ႔ ကားေခါင္းခန္းမွာ ထိုင္ေနတယ္။ အဘ မိုးေရထဲမွာ ေျဖးေျဖးနဲ႔သြားတယ္။ သူက လက္ထဲမွာ တစ္ေထာင္တန္ ထုတ္ေပးၿပီးလွဴတယ္။ ေအာ္ .. ဦးေက်ာ္သူ သူက မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ ပါးသိုင္းေမႊးေတြနဲ႔ အဘကို တစ္ေထာင္တန္ ေပးတယ္။ ေအာ္ .. ဦးေက်ာ္သူ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံပါရေစနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔လဲ အဘလို႔ သူက ျပန္ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ဘာအလုပ္တစ္ခုမွ လုပ္မေပးခဲ့ဖူးဘူး .. မဟုတ္ဘူး .. ကၽြန္ေတာ္ သဒၵါေပါက္လို႔ အဘကို လွဴတာပါတဲ့ .. အခ်ိန္မေရြး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီ ရွိရင္ေျပာ ကၽြန္ေတာ္ ဆီလာခဲ့ပါတဲ့ .. တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ အခါက်မွ အဘကို ေယာဂီ၀တ္နဲ႔ အဘြားႀကီး တစ္ေယာက္က ဦးသန္းျမင့္ ရွင္ .. ဦးေက်ာ္သူဆီ သြားၿပီး အကူအညီ ေတာင္းၾကည့္ပါလား .. သြားႏိုင္ လာႏိုင္ေအာင္လို႔ေပါ့ .. ရရင္လည္း ရမယ္ .. မရရင္လဲ မရဘူးေပါ့။ ဒါနဲ႔ အဘလည္း TAXI အငွားကားေလးနဲ႔ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ႐ွိတဲ့ နာေရးကူညီမႈ ႐ံုးကိုသြားၿပီး သူ႔ကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ ဟုိလဲေရာက္ေရာ ဦးေက်ာ္သူက ကင္မရာယူၿပီး အဘကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္တယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာ သြားတယ္။ တနလၤာေန႔မွာ Wheel Chair လာေပးတယ္။ အဘ အိပ္မက္ထဲေတာင္ မမက္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီ Wheel Chair ေပးတဲ့ေန႔က အဘကို ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္လာေခၚတယ္။ ဟုိလည္းက်ေရာ အဘ ဒီမွာ Wheel Chair တဲ့ .. ကၽြန္ေတာ္ ကူညီမယ္လို႔ ေျပာထား ၿပီးၿပီတဲ့ .. အဘ ပီတိေတြျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္ေတြ က်တယ္။ ဦးေက်ာ္သူ ဘာေျပာလဲသိလား … ?

`` ကၽြန္ေတာ္လုိခ်င္တာ ဒါပဲတဲ့ .. လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၀မ္းသာပီတိကို .. ။ ´´

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီး ႐ွိတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ လူေတြလည္း အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္။ အဲဒီ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ဒြန္တြဲေနတဲ့ထဲမွာမွ အဘကို လွဴႏိုင္တဲ့လူ သူဟာ ဦးေက်ာ္သူ တစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။သံဃာေတာ္ေတြ ဆႏၵျပတုန္းက စစ္ကားေတြ Round လွည့္ေနတယ္ .. လူတိုင္းက ေျပာတယ္ .. ခင္ဗ်ားတဲ့ ဒီစာတန္းေလး ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါလား .. ဘာလို႔ ျဖဳတ္ရမွာလဲ .. ဒါ……..ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္သခင္ ေက်းဇူး႐ွင္ .. ဒီ Wheel Chair အေနာက္က စာတန္းက အဘရဲ႕ ရင္ထဲက ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ ေရးထိုးထားတာကၽြန္ေတာ္ ညအိပ္ရာ၀င္ေတာ့မယ္ဆို အၿမဲတမ္း ဦးေက်ာ္သူက ကၽြန္ေတာ့္ထက္ အသက္ အမ်ားႀကီး ငယ္ပါတယ္။ က်န္းမာပါေစ .. ခ်မ္းသာပါေစ .. အၿမဲတမ္း ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာပို႔တယ္။ ဟိုတစ္ခါကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဘ BBC နားေထာင္တယ္။ VOA နားေထာင္တယ္။ လူမ်ားေတြက လာေျပာတယ္။ သူတို႔ေျပာတာေတြ အဘ ကိုယ့္ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္လိုက္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ .. မွန္တာလုပ္ရင္ေတာ့ အမွန္အတိုင္းပဲ ျဖစ္ရမွာပဲ .. အခ်ိန္တန္ေတာ့ အမွန္တိုင္းဟာ အမွန္တရားအတိုင္း သူ႔ဟာသူ ၿပီးသြားတာပဲ။ အလင္းတန္း ဂ်ာနယ္ အဘ အပါတ္တိုင္း ၀ယ္၀ယ္ဖတ္တယ္။ ဟိုတုန္းကဆို ဦးေက်ာ္သူပံု နာေရးကူညီမႈ အသင္း အလွဴေငြ လက္ခံတဲ့ပံု အၿမဲတမ္းပါတယ္။ အခု လံုး၀သူ႔ နာမည္ မပါဘူး။ သူ႔ ဓါတ္ပံုေတြလည္း မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ အခုၾကည့္ ခိုင္ရႊန္းလဲ့ရည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း အလွဴေငြ လွဴဒါန္းတာေတြ ဘာေတြ ဦးေက်ာ္သူ နာမည္တစ္ခ်က္ မပါဘူး .. ဓါတ္မွန္ခန္းအတြက္ ဆိုလားပဲ …. ။ေနာက္ပိုင္း ဟိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကတည္းက လံုး၀ သူ႔ပံု မပါေတာ့ဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ မႏွစ္က ၁၂ လပိုင္းလား မသိဘူး။ က်ားကြက္သစ္မွာ နာေရးအတြက္ ဦးေက်ာ္သူကား ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းကေန ေကြ႕၀င္သြားေတာ့ အဘ ေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ အဘခ်က္ခ်င္း Wheel Chair တြန္းၿပီး လိုက္သြားတာ .. ခုနက နိဗၺာန္ယာဥ္ ဘယ္သြားလဲ .. ? အဲ့ဒီဘက္ကို ဆင္းသြားတယ္တဲ့ .. ဓမၼ၀ိဟာရလမ္း ထဲကေန။ ဟိုး .. စိုင္းထီးဆိုင္ေနတဲ့လမ္းေလ။ ဟိုး .. က်ားကြက္သစ္က်ေတာ့ လမ္းကလည္း ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ .. အဘ သြားလဲသြားေရာ သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေရာ .. စကားေျပာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ႐ုပ္႐ွင္လဲ မ႐ိုက္ရေအာင္ .. ဗီဒီယိုလဲ မ႐ိုက္ရေအာင္ အကုန္လံုးပိတ္ထားတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဦးေက်ာ္သူက ႏႈတ္ခမ္းေမႊး .. ပါးသိုင္းေမႊးနဲ႔ အသားေတြမည္းၿပီး ဆံပင္လည္း ႐ွည္လာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ေလာက္ Wheel Chair လွဴတုန္းက ဟို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာေလ ႐ုပ္ရည္မ်ားဆို တျခားစီပဲ ယူပစ္သလိုကို ျဖစ္သြားတာပဲ။ အဘၾကည့္ၿပီးေတာ့ေလ စိတ္မေကာင္းလိုက္တာ . . . . ။

ဦးေက်ာ္သူကေနၿပီး အဘအတြက္ T-Shirt ေလးလဲ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တယ္။ အဘရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆး၀ါးဓါတ္စာမ်ား ၀ယ္ယူဖို႔အတြက္ ဦးေက်ာ္သူကေန ပိုက္ဆံ ၁၀၀၀၀/- (တစ္ေသာင္းက်ပ္)ကို ထပ္မံလွဴဒါန္း လုိ္က္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆးခန္းကို တစ္ခါ ေနမေကာင္းလို႔ေလ .. Wheel Chair န႔ဲ တာေမြကုန္းကေန တက္ၿပီးေတာ့ သုခေဆးခန္းေလး အဲဒီေန႔ ေသာက္ေဆးေတြလဲ အမ်ားႀကီးေပးလိုက္တယ္။ အဘကို ပိုက္ဆံ ၃၀၀၀/- (သံုးေထာင္က်ပ္) ထပ္ေပးလိုက္ေသးတယ္။ အဘ ထမင္း၀ယ္စားေနာ္ .. လၻက္ရည္ေသာက္ေနာ္ .. ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံ ပါရေစနဲ႔ေျပာလဲ မရဘူး အတင္းပဲ။ သူ႔အမ်ိဳးသမီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ က အဘတဲ့ အဘကို ဒီတစ္ခါပဲ ေတြ႕ဖူးေသးတယ္တဲ့ အရင္တုန္းက ဓါတ္ပံုထဲမွာပဲ ေတြ႕ဖူးတယ္တဲ့။ ဦးေက်ာ္သူတစ္ေယာက္ က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းနဲ႔ ႐ွိပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ ။

အဘ ဦးသန္းျမင့္ကဲ့သုိ႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူ တုိ႔ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ဖက္မွ ကူညီပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့မႈမ်ားအား ေအာက္ပါပံုမ်ားႏွင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ . . . ကုသုိလ္ျပဳရာတြင္ လူသည္ တိရစာၦန္ထက္သာသလုိ အကုသိုလ္ ျပဳရာတြင္
လူသည္ တိရစာၦန္ထက္သာႏုိင္သည္။

လူေလးမ်ဳိးွရွိရာ၌ . . . အေမွာင္ကလာၿပီး . . . အေမွာင္သြားမည့္လူ၊
အလင္းကလာၿပီး . . . အေမွာင္သြားမည့္လူ၊
အေမွာင္ကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္လူ၊
အလင္းကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္လူ ဟူ၍ ရွိသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကား အလင္းကလာၿပီး . . . အလင္းသြားမည့္ လူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

သုိ႔ေၾကာင့္ . . . ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျခင္း
ရွင္ျခင္းႏွင့္ေသျခင္းတုိ႔တြင္ ေသျခင္းသည္ အဆန္းမဟုတ္။ ``ကံ´´ တစ္ခုနဲ႔ ပုိင္းျခားလုိက္သည့္အတြက္ ဘ၀တစ္ခု ကုန္ဆံုးသြားျခင္းဟုဆုိျငားေသာ္လည္း မေသခင္စပ္ၾကား … ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာ၊ မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္္ ပ်က္ျခင္းမွ ျဖစ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကုသေပးျခင္း၊ အစားထုိးေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ လူပီသေအာင္ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆုိသည့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားလက္ကုိင္ထားကာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း၍ ကုသုိလ္အထုပ္မ်ားကုိ စုေဆာင္းရင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး၊ (၇)ရက္သားသမီးအေပါင္းတုိ႔ဖက္မွ ရပ္တည္ကာ ေအးခ်မ္းသာယာ၀ေျပာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း . . . . ။

ကမာၻေျမျပင္သုိ႔ အလည္အပါတ္ေရာက္ခြင့္ေပး၍ … ဤကဲ့သုိ႔ လူမႈေရး၊ ကုသုိလ္ေရး ကိစၥအ၀၀ကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ေသာ၊ ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာ၊ ပ႑ိတဆရာသမားမ်ား၊ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္ ေပးဆပ္ေနေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ မေဟသီ - ေရႊဇီးကြက္အျပင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ကၽြႏု္ပ္အား သီလလံုၿခံဳရန္ (ဆန္ေရ) လမ္းျပေပးခဲ့ေသာ သား - ျပည္သိမ္းေက်ာ္၊ သမီး - ျမင့္မိုရ္ဦး တို႔အား ေလးစားဦးညႊတ္လွ်က္ . . . .

ေက်ာ္သူ

0 အၾကံျပဳျခင္း: