Monday, May 24, 2010

ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

IFBNC statement (Bur).pdf 0.156 MB- ေမလ(၂၂-၂၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တို္က္ဖ်က္ေရး အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ညီလာခံမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
IFBNC Statement (Bur)

0 အၾကံျပဳျခင္း: