Friday, May 21, 2010

တရားမွ်တမႈလည္းမရွိဘူး ဥပေဒနဲ႔လည္းမညီဘူး


သုေတသနႏွင့္ေလ့လာေရးဌာန
ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၀)

(၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္)

“အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာကို အာဏာကုိင္ထားႏုိင္သူကသာ လုပ္ႏုိင္တယ္။

“အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာမွာ အျမင့္ဆံုး မူေပၚလစီေတြကေနစၿပီး၊ ရာထူးအဆင့္တာဝန္ အေျပာင္းအလဲထိ လုပ္ေဆာင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ရာထူးအဆင့္တာဝန္ အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ထုတ္ပစ္တာ/ ျဖဳတ္ပစ္တာ/ ခန္႔အပ္တာ/ ေျပာင္းေ႐ြ႕တာ/ အၿငိမ္းစားေပးတာအထိ ပါဝင္ပါတယ္။

အာဏာကို စိတ္ႀကိဳက္ကုိင္တြယ္ထားႏုိင္တဲ့ ကာလအထိေတာ့ “အေျပာင္းအလဲ” မွန္သမွ်ကို စိတ္တုိင္းက် လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူကမွ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္ မလုပ္ဝ့ံဘူး။ မီးေသတယ္လို႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးပဲ။ အာဏာကုိင္ထားႏုိင္သူ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာေတြကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ႏုိင္ေနပါေသးတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္/ဝန္ႀကီး စသျဖင့္ အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္တို႔အုပ္ေတြကို “ဗိုလ္” ကေန “ဦး” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတုိ႔ (နအဖ) စစ္အုပ္စုဝင္ ထိပ္သီးေတြ၊ နာယကလုပ္ခဲ့တဲ့ လူမႈေရးအသင္းလို႔ဆုိတဲ့ ႀကံ႕ဖံႊ႔အသင္းက “လူမႈေရးအသင္း” ကေန “ႏိုင္ငံေရးပါတီ” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပုံတင္ေစခဲ့တယ္။

စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးထားတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္” ဥကၠ႒ကလည္း “လက္ရွိဝန္ႀကီးမ်ားက ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီေထာင္ျခင္းမွာ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္သတဲ့”။

အာဏာကိုင္ထားႏုိင္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ အႏွစ္ ၂၁ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ
အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တယ္/စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲႏုိင္တယ္။ (၁၉၄၇/၁၉၇၄ ဥပေဒမ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီး/၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုေရးတယ္)
ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပႏုိင္တယ္။ (၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔ေတြမွာ စိတ္ႀကိဳက္ရလဒ္ထြက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္)
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးႏုိင္တယ္။ (၁၉၉၀ ေမလ ၂၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးအံုးမယ္)
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ေနႏုိင္တယ္။ ( ၁၉၉၀ ခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘူး)
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕တည္ရွိမႈကို စိတ္ႀကိဳက္ခ်ယ္လွယ္ ဖန္္တီးႏုိင္တယ္ (မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား)
ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို ဖိႏွိပ္ေခ်မႈန္းၿပီး ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္။
လူမႈေရးအသင္းဆိုၿပီး“အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” လုပ္ႏုိင္ၿပီး/ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္းၿပီးလည္း “ပါတီႏုိင္ငံေရး” လုပ္ႏုိင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚကေန အခုလို ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

“တရားမွ်တမႈ/ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈ”တို႔ဆိုတာ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲစီမံႏုိင္တာမွန္သမွ်ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ ျဖစ္တယ္၊ ေခၚဆိုဖို႔ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ တျခားဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။

ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုဆႏၵနဲ႔ မကုိက္ညီတာမွန္သမွ်ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးတာပဲ။ တည္ၿငိမ္းမႈနဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကုိ ပ်က္ျပားေစတာပဲ။ တည္ဆဲဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္တာပဲ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုုနဲ႔ ၿငိစြန္းေတာ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လုပ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္သလို ဥပေဒနဲ႔လည္း ညီၫြတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္တြင္းျပည္ပက ေတာင္းဆုိေနသလို ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးဆိုတာကေတာ့ သိပ္ကို အလွမ္းေဝးသြားပါၿပီ။

(နအဖ) စစ္အစုိးရ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၂၅) အရ (NLD/SNLD) တို႔ဟာ တရားဝင္ ပါတီအျဖစ္ မတည္ရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ (နအဖ) ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္ပါၿပီ။

ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ/ အီးယူ/ အာစီယံ စတဲ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း လာေရာက္ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က “ႏုိင္ငံတကာ ေလ့ေလာေရးအဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္” လို႔ ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။

ဒါေပမယ့္လည္း “အေျပာင္းအလဲ” ဆိုတာ အာဏာကိုင္ထားသူကခ်ည္း သူ႔အလုိဆႏၵအတုိင္း အၿမဲမျပတ္ ေစစားႏုိင္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ မဆုိင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲဆိုတာေတြကို မတတ္သာတဲ့အခါ ေျပာင္းလဲေပးရတာမ်ိဳးေတြ အနီးအေဝး သမုိင္းမွာ ရွိပါတယ္။

၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အုပ္စုိးသူေတြဆႏၵနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူေတြ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္တဲ့ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို “အေျပာင္းအလဲ” ကိုေတာ့ လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးေတြကေန ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။

ယေန႔ျမန္မာျပည္မွာ လုိအပ္ေနတာက လူထုတစ္ရပ္လံုးပါဝင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လူထုတစ္ရပ္လံုး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးနဲ႔ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ ဖန္တီးထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ေတာင္ ညီၫြတ္မွာမဟုတ္ဘူး။

x x x x x

http://www.dpnsburmese.org/

0 အၾကံျပဳျခင္း: