Monday, June 7, 2010

ကေနဒါမွ G-8....G-20 အစီအစဥ္မ်ား


Deerhurst Resort Huntsville. Ont., တြင္ 2010 G8 Summit ကို June 25 & 262010တြင္က်င္းပျပီးG20 summit ကို Toronto Convention Centre တြင္ June 25 and 26, 2010.မွာက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ကမာၻတလႊမ္းမွပါ၀င္ေသာPeopleSummitကို၄င္းတို႕နွင့္အျပိဳင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ
CanadianCampaign for Free Burma(CC4FB)အေနျဖင့္RyersonUniversity.တြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႕June19ေန႕လည္တြင္အခ်ိန္တနာ၇ီခြဲခန္႕ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ရွင္းလင္းတင္
ျပခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ေအာက္တြင္PeopleSummitျပဳလုပ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားပါရွိပါသည္။
Canadian Campaign for Free Burma (CC4FB) အေနုျဖင့္descriptionsေပးပို႕ထားျခင္းမရွိေသးပါ။
ျပီးခဲ့သည့္စေနေန႕ကျပဳလုပ္သည့္အစည္းအေ၀းတြင္Video presentationမိနစ္၂၀စာတင္ျပရန္
လ်ာထားခဲ့ၾကသည္။တင္ျပရန္..ေအာက္ပါအတိုင္းလ်ာထားျပီးအဆိုပါအခ်က္အလက္နွင့္အံ၀င္မည့္Video Clipsမ်ားလိုအပ္ေနပါသည္။ မိနစ္၂၀စာအျပည့္ျဖစ္ေစ..Section အလိုက္ျဖစ္ေစ yeyintcanada@gmail.comသို႕ေပးပို႕ရန္အကူအညီေတာင္းခံအပ္ပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႕
June 19 တြင္မဟာဓမိၼကေက်ာင္းတြင္ေန႕လည္ဆြမ္းေမြးေန႕အလႈျပဳလုပ္ျပီးRyerson Universityသို႕တန္းသြားၾကမည္ဟုစီစဥ္ထားပါသည္။ထိုတပတ္လံု; Queen park Perlimentတြင္ဆႏၵျပသူမ်ားနွင့္လည္းစည္ကားမည္ျဖစ္၍ Prime Minister Stephen Harper Governmentအေနျဖင့္G8-20Summitအတြက္1.2ဘီလီလ်ံသံုးစြဲမည္ျဖစ္သျဖင့္ကေနဒါျပည္သူမ်ား
ပြစိပြစိျဖစ္ေနၾကသည္။

Video presentation..
Burma has been under oppressive military rule since 1962.The military regime has a human rights record which Human Rights Watch calls “deplorable”. Forced labour, summary executions, rape, torture, religious persecution, the use of human minesweepers and the recruitment of child soldiers are routine. The UN Special Rapporteur on human rights in Burma, Tomás Ojea Quintana, has recommended in his March 2010 report that the UN should consider establishing a Commission of Inquiry into war crimes and crimes against humanity by the Burmese government.

In 1988, mass street protests demanding democracy and human rights ended with the massacre of thousands, and the arrest and torture of many more. Responding to increasing pressure, the regime conducted elections in 1990. Aung San Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) won the vote by a landslide. Instead of honouring the national vote, the regime put Suu Kyi under house arrest, imprisoned her supporters and fellow politicians and then embarked on their own ‘roadmap to democracy.’

The Saffron Revolution in September 2007, saw hundreds of thousands of civilians joining Buddhist monks in daily peaceful marches, calling for democracy. On 26 September the regime answered their calls by opening fire, raiding monasteries and arresting hundreds, many of who remain in prison. Records of the numbers killed vary greatly. Sadly, due to secret nighttime cremations conducted by the regime, the true death toll of the Saffron Revolution will never be known.

One step in the regime’s roadmap was the drafting of a new constitution. In 2007, 14 years after the drafting committee was formed, the constitution was declared completed. The regime conducted their sham constitution referendum a few days after the devastating cyclone Nargis in May 2008 that caused the loss of 150,000 lives and affected 3 million people. The United Nations’ request for international observers to monitor this vote was denied by the military regime.

This constitution, which reserves 25% of parliamentary seats for the military and ensures that the most powerful new institution, the National Security Council, will be completely controlled by the generals, is not available for the population to read – they were asked to vote on a document they did not know. Anyone found speaking out against this constitution is automatically sentenced to a minimum of three years in Burma’s prisons – notorious for torture.

In March 2010, the junta announced unjust new electoral laws in preparation for the elections planned for later this year. The election laws prohibit Suu Kyi and political prisoners from being members in political parties. This is clearly another step in the wrong direction taken by the military authorities. The political party registration law makes a mockery of the democratic process and ensures that the upcoming elections will be devoid of credibility.

The SPDC has ignored numerous demands from the UN and world leaders to release all political prisoners including Suu Kyi and ethnic leaders, work towards national reconciliation and hold an all inclusive, credible election which would create a democratic Burma. We cannot allow the loss of yet another generation to this oppressive rule.

Canadians are united in our condemnation of the military regime that has ruled Burma for 48 years. The Canadian Campaign for Free Burma deplores the Burmese military's history of human rights violations and their arrogant refusal to recognize the result of the free and fair election they themselves conducted in 1990 and was won in a landslide by Suu Kyi’s party, the National League for Democracy, now defunct by the junta’s 2010 election law.

Prog and Log Sheet1


SCHED - Prog and Log Sheet1

Workshop Descriptions
Workshop Descriptions

0 အၾကံျပဳျခင္း: