Monday, August 2, 2010

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မပါ၀င္

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ မူ၀ါဒတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မပါ၀င္
Monday, 02 August 2010 16:26 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယခုႏွစ္ေမလပိုင္းက ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း စာအုပ္တြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း မရိွေပ။
အစိမ္းေရာင္မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ၈၁ မ်က္ႏွာပါေသာ အဆိုပါ စာအုပ္တြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ယံုၾကည္ခ်က္ သံႏိၷ႒ာန္ မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖၚျပထားၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၄င္းပါတီ အာဏာရရိွပါက က်င့္သံုးမည့္ မူ၀ါဒ ျဖစ္သည္။

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၏ အမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး အခ်ဳပ္အျခာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးကို ထာ၀စဥ္ ဦးထိပ္ထားမည္ဟု ပါရိွသည္။ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားအေရးတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို အေလးထားမည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရိွခံစား ေစေအာင္ ေဖၚေဆာင္ေပးမည္ဟု ပါရိွသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအပိုင္းတြင္လည္း အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္အခြင့္အေရးကို အာမခံမည္ဟု ေဖၚ ျပ ထားသည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားအရ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအာဏာရလာပါက နအဖ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀ဂ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေက်ာရိုးအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀ဂဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စရာမလိုပဲ စစ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ စစ္ေရးအျမင္ ရိွသူျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသးသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ စစ္တပ္မွ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းထားရာ အတိုက္ အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုလားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ဂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအားလံုး ျခြင္းခ်က္မရိွလြတ္ေပးရန္ ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အႏွစ္ သာရျပည့္၀စြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမ ေဆြးေႏြးရန္ ေနာက္တဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ နအဖထံ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ေဒသတြင္းႏိူင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားစုအားလံုး က်ယ္ျပန္႔စြာပါ၀င္ႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္ ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနအဖႏွင့္နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံေနသည့္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္ အေန ျဖင့္ ႏွစ္ႏိူင္ငံ နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ရိွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနရာ ယခုႀကံ႕ဖြံ႔ ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

အဆိုပါ စာအုပ္၏ နိဒါန္းအပိုင္းတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုႀကီးျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ဖြံ႔အသင္း ကို အေမြခံ၍ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေရးပကတိလိုအပ္ခ်က္အရ ေလးနက္တည္ၾကည္ေသာ သံႏၷိ႒ာန္စိတ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။
http://www.mongloi.org/burmese/2008-08-01-03-22-02/85-2008-08-01-03-14-40/997-2010-08-02-09-27-14

0 အၾကံျပဳျခင္း: