Friday, December 17, 2010

ဦးသန္းေရႊပုိင္ေဒၚလာမ်ား တရုပ္ဘဏ္မ်ားသုိ႔ေၿပာင္းေရႊ.အပ္၊


ဦးသန္းေရႊပုိင္ေဒၚလာမ်ား တရုပ္ဘဏ္မ်ားသုိ႔ေၿပာင္းေရႊ.အပ္၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ၊ ကရင္လက္ႏွက္ကုိင္မ်ားအား ထုိင္းမွဖိအားေပး


by Ye Thurein Min on Friday, December 17, 2010 at 12:03pm

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းက စရေပလိမ့္မည္၊ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ကမာၻေရလမ္းေႀကာင္းတြင္ မည္မွ် အေရးပါသနည္း၊ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကြ်န္းစြယ္တြင္ ေရေအာက္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ထူထပ္ေနၿခင္း၊ မလုိအပ္ဘဲ ၄င္းက်ြန္းစြယ္အား ေကြ႔ပတ္သြားေနရေသာေႀကာင့္ ေရလမ္းေႀကာင္းပုိ၍ရွည္လွ်ားသၿဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ပုိမ်ားၿခင္း ဆုိးက်ဳိးမ်ား ရွိေနရသည္။

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ တုိေတာင္း၍ ေတာင္တရုပ္ပင္လယ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာသြား သေဘၤာမ်ား အမ်ားဆုံး အသုံးၿပဳမည္.လမ္းေႀကာင္းၿဖစ္လာလိမ့္မည္။


ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမေဆာက္လုပ္ခင္ အင္ဒုိခ်ိဳင္းနားကြ်န္းစြယ္အား သေဘၤာမ်ား ေကြ႔ပတ္သြားေနႀကရသည့္လမ္းေႀကာင္းမ်ား


အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင့္ ေတာင္တရုပ္ ပင္လယ္ၿပင္သြားသေဘၤာတုိ႔မွာ ရွည္လွ်ားေသာ ေရလမ္းေႀကာင္း မေလးရွား၊ စကၤာပူကုိ ေကြ႔၀ုိက္၍သြားေနရပါသည္။ ထား၀ယ္ၿမဳိ.မွ ထုိင္းနုိင္ငံကုိ ၿဖတ္ေဖါက္လုိက္လွ်င္ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ.အနီးသုိ႔ေပါက္ထြက္သြား လိမ့္မည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ဘန္ေကာက္ၿမဳီ.သည္လည္းပုိမုိဖြင့္ၿဖဳိးသြားလိမ့္မည္။ အၿခားေနရာမ်ား (အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကြ်န္စြယ္ႀကီးတြင္) ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာမရွိပါ။ ပင္လယ္ေရေအာက္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားေႀကာင့္ ထား၀ယ္ၿမဳီ.သည္သာ အေကာင္းဆုံး အခ်က္အၿခာ အက်ဆုံးၿဖစ္ေနသည္။
ေရလမ္းေႀကာင္း တုိေတာင္းသြားေသာေႀကာင့္ တရုပ္၏စီးပြါးေရး ေစ်းကြက္သည္လည္းပုိမုိ ပြင့္လန္းလာမည္။ ထုိအေႀကာင္းကုိ သိေသာ တရုပ္၊ ထုိင္းနုိင္ငံတုိ႔မွ ထုိေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား တည္ေဆာက္ရန္အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား နားခ်ခဲ့ေသာလည္း ၄င္းတုိ႔မွ လက္မခံခဲ့ေခ်။ အေႀကာင္းမွာ ဤသုိ႔တည္း.............ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာကုိ ရွည္လွ်ားစြာၿဖတ္ေမာင္းလာရေသာေႀကာင့္ ခရီးတေထာက္ စကၤာပူ တြင္နား၍ ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ားၿပဳလုပ္ရသည္၊ ထုိ႔ေႀကာင့္ စကၤာပူသည္ သေဘၤာလုပ္ငန္းၿဖင့္ ၀င္ေငြေၿမာက္မ်ားစြာရရွိကာ ခ်မ္းသာလွ်က္ရွိေပသည္၊ အကယ္၍ ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းသာ တည္ေဆာက္ခဲ့လွ်င္ စကၤာပူနုိင္ငံသုိ႔ သေဘၤာမ်ား ၿဖတ္သြားစရာ မလုိေတာ့ေသာေႀကာင့္ စကၤာပူ၏ အနာဂတ္သည္ မေရရာေတာ့ေလာက္ေအာင္ ၿဖစ္သြားနုိင္သည္။ စကၤာပူသည္ ထုိအၿဖစ္ကုိ ေႀကာက္ရြံ.သည္၊
စည္းပြါးေရးတြင္ေအာင္ၿမင္ေနေသာ ဂ်ပန္ တုိယုိတာကဲ့သုိ႔ေသာ ကုမၼဏီ မ်ားမွလည္း ကမ္းလွမ္းမူအႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ေသာအခါ စကၤာပူ၏ စုီးရိမ္မႈ သည္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ရေတာ့သည္။ ထုိအခါ စကၤာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း  Goh Chok Tong (ဂုိေရွာက္ေတာင္) 1994 march မွာ ၿမန္မာနုိင္ငံကုိ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္မႈအားတားၿမစ္ နားခ်ရန္ လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ အေပးအယူကား အေနာက္နုိင္ငံမ်ားမွ ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပုိင္ ေဒၚလာမ်ားအား စကၤာပူမွ တာ၀န္ယူ အပ္ႏွံၿခင္းကုိ လက္ခံ သိမ္းဆည္းေပးမည္.အၿပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းကုိ ပါ ၿမန္မာနုိင္ငံ နည္းပညာ ဖြင့္ၿဖဳိးမႈ အတြက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါေတာ့သည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔ပုိင္ေငြေႀကးမ်ား စိတ္ခ် လုံၿခဳံမႈအတြက္ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာစြာ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းအား စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
ႀကားေန တၿခားသူၿပည္တြင္းေရး မစြက္ဖက္ေရး နုိင္ငံၿခားေရးမူကုိ က်င့္သုံးေသာ တရုပ္သည္လည္း ၄င္း၏စီးပြါးေရးဖြင့္ၿဖဳိးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထုိစီမံကိန္းအား ပုိ၍အာရုံစုိက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၄င္း၏နုိင္ငံၿခားေရးမူကုိပင္ ခ်ဳိးေဖာက္ကာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအား ထား၀ယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအား တည္ေဆာက္ရန္ နည္းမ်ဳီးစုံၿဖင့္ ေဖ်ာင္းဖ် ႀကေတာ့သည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွလည္း ၄င္းတုိ႔ပုိင္ေငြေႀကးေၿမာက္မ်ားစြာ သိမ္းဆည္းထားေသာ စကၤာပူႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး မထိခုိက္ေရးကုိ ပုိမုိ၍ စဥ္းစားရေပသည္။ ထုိအခါ တရုပ္က မက္လုံးေပး၍ စည္းရုံးေတာ့သည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပုိင္ေငြေႀကးမ်ားအား ေဟာင္ေကာင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တရုပ္ဘဏ္မ်ားတြင္ေၿပာင္းေရႊ.အပ္ႏွံခြင့္ၿပဳမည္ဟူ၍ၿဖစ္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း ထုိမွ်ေလာက္ႏွင့္မယုံႀကည္ေသး၊ တရုပ္ကလည္း ထပ္မံ၍ မက္လုံးေပးၿပန္သည္၊ အေပးအယူအၿဖစ္ ဦးသန္းေရႊပုိင္ေငြေႀကး၏ႏွစ္ဆၿဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ၄ ဘီလွ်ံ အတုိးမဲ့ အႏွစ္ သုံးဆယ္ ေခ်းဌားမည္။ ဦးသန္းေရႊ အတြက္ သြားေရက်စရာပင္ ၄င္းပုိင္ေငြမ်ားလည္း ဘဏ္စားရင္းထဲတြင္ ရွိေနမည္.အၿပင္ ထုိေခ်းေငြ ၄ ဘီလွ်ံအေပၚတြင္လည္း ၁ ဘီလွ်ံေလာက္ အိတ္ထဲ ထည္.ရေပမည္။ ထုိအခါ ထား၀ယ္ေရနက္စည္မံကိန္းႀကီ ေပၚေပါက္လာရေပေတာ့သည္။ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီးပုိင္ေငြေႀကးမ်ားအား တရုပ္ ေဟာင္ေကာင္ဘဏ္မ်ားသုိ႔ေၿပာင္းေရႊ. အပ္ႏွံေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ေပါက္စမ်ားလညး ၄င္းတုိ႔ပုိင္ေဒၚလာမ်ားအား စကၤာပူတြင္ မထားရဲေတာ့၊ ၄င္းတုိ႔အဆက္အသြယ္ရွိရာ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေဆြမ်ဳိးမ်ားမွတဆင့္ ေၿပာင္းေရႊ.အပ္ႏွံႀကရေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔မအပ္နဳိင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေတာ့ေဒၚလာမ်ားကုိ ၿပည္တြင္းသုိ႔ သယ္ေဆာင္ယူလာႀကေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲမွာ ေဒၚလာေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ အလုအယက္၀ယ္ယူ စုေစာင္းေလ့ရွိေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ေဒၚလာ၀ယ္ယူစုေစာင္းမႈေလွ်ာ့က်ကာ ေဒၚလာေစ်းမွာလည္း အဆမတန္ ထုိးက်ဆင္းရေတာ့သည္.


ထုိမွ်ႏွင့္ မပီးေသး ထုိစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚလွ်င္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည္.သူမ်ားရွိေနသည္၊ ၄င္းတုိ႔ကုိလည္း ရွင္းလင္းရအုန္းမည္၊ ပထမရန္သူမွာ ၿပည္ပေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ ၿပည္ပ ဖိအားမ်ား၊ ၿပည္ပဖိအားမ်ား က်ဆင္းသြားေစရန္၊ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္။ NLD ေရႊးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လမ္းမၿမင္ ဟူေသာ NLDေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတုိ႔၏ ယူဆခ်က္တုိ႔ၿဖင့္ NLD ပါတီ၏ ၂၂ ႏွစ္ႀကာသမိုင္းကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿခင္း ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လြတ္ေၿမာက္ေရးတုိ႔အား ကံစမ္း အေလွ်ာ္အစားလုပ္ခဲ့ႀကရေပသည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၿပည့္၀ႀကေပၿပီ၊NLDကုိလည္းနုတ္ပိတ္ ၿပည္ပဖိအားမ်ားလည္းေလွ်ာ့နည္းလာခ်ိန္၊ ဒုတိယအုပ္စုၿဖစ္ေသာ မြန္လက္ႏွက္ကုိင္ ႏွင့္ ကရင္ လက္ႏွက္ကုိင္မ်ားအား ရွင္းလင္းရအုန္းမည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ထား၀ယ္ေရနက္စည္မံကိန္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမည့္သူမ်ားတည္း၊ တုိက္သည္ သတ္သည္ ရြာပုန္း ရြာေရွာင္မ်ား ထုိင္းဘက္သုိ႔ေၿပးသည္၊ ထုိင္းနုိင္ငံက ၿပန္ပုိ႔သည္။ ဘာေႀကာင့္ထုိင္းက စစ္ၿဖစ္ေနတာသိလွ်က္၊ ဒုကၡသည္ေတြမွန္းသိလွ်က္ ၿပန္ပုိ႔ေနရသနည္း၊ အေႀကာင္းမွာ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းတြင္ ထုိင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီစစ္တို႔၏ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါ၀င္ေနရာ ထား၀ယ္ေဒသ တ၀ုိက္ လက္ႏွက္ကုိင္ပေပ်ာက္ေရးအား ထုိင္းနုိင္ငံအေနႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ရန္လုိအပ္ေနေပသည္။ ကရင္ႏွင့္မြန္ကုိ နုိင္ေအာင္တုိက္ၿပီးလွ်င္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအား ေအာင္ၿမင္စြာတည္ေဆာက္မည္။ အလြန္အင္မတန္ သာယာ၀ေၿပာ၊ၿငိမ္းခ်မ္း ေခတ္မွီတုိးတက္ေသာ အစုိးရအသစ္ႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး အစိမ္းေရာင္မ်ားလႊမ္းၿခဳံကာ ေရွ.သုိ႔ ခ်ီတက္ေပေတာ့မည္။


အထက္ပါေဆာင္းပါးပါ အေႀကာင္းအရာအားလုံးသည္ က်ြန္ေတာ္၏ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ကုိးကား၍ေရးသားထားၿခင္းၿဖစ္သည္၊ အမွားအမွန္ေပၚတြင္ တာ၀န္မယူပါ။ သင္တုိ႔၏ ထင္ၿမင္ယူဆခ်က္မ်ားအားလည္း မွ်ေ၀ပါရန္ ေတာင္းခံအပ္ပါသည္။
ရဲသူရိန္မင္း

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001681582584#!/notes/ye-thurein-min/-/173358999362035

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

This news was since 2005 that I hv read in one of the thai magazines I didn't remember the name of magazines
If u want to read " Please find in google as " Kra Canal impact on Singapore "