Wednesday, December 29, 2010

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး: ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ


အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး: ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ

ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥရပ္သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အစိတ္ အပုိင္းမ်ားထဲက အစိတ္အပုိင္းတရပ္ျဖစ္လုိ႔ ဒီကိစၥကုိ အေၾကအလည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္း ၆ ခုေလာက္အထိ လိပ္ခဲတင္းလင္းျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳးစုေရးရာ ျပသနာမ်ားကုိ ေျပလည္သြားေစႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္ဟာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္သည့္ကိစၥ၊ တိမ္မေယာင္ႏွင့္ နက္သည့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တန္းတူေရး ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ရွိဖုိ႔ အလြန္အေရးတယ္၊ ဒါ့အျပင္ သမုိင္းသခၤန္း စာယူဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အစဥ္အဆက္ေနထုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ မတူကြဲျပား သည့္လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ၊ တန္းတူရည္တူရွိေသာ အေျခခံေအာက္မွာ အတူအကြ ေနထုိင္မယ္ဆုိတဲ့စိတ္၊ ဒါ့အျပင္ ဗုိလ္က်လြမ္းမုိးျခင္းကင္း ရမယ္ဆုိတဲ႔စိတ္၊ တရားမွ်တစြာဆက္ဆံရမယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္၊ စုိးရိမ္ျခင္း သံသယ ျဖစ္ျခင္းေတြ ကင္းေစရမယ္ဆုိတဲ့စိတ္၊ ဒါေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္လုိ႔ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ဆုိလုိ႔ရႏုိင္မယ္ထင္ ပါတယ္။ ဒီလုိစိတ္ဓါတ္ေတြရွိမွ စည္းလုံးညီညြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေဖၚေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳေအာက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာစည္းလုံး ညီညြတ္မွဳ အရ ဆုံးကာလ ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ကုိ ထင္ဟပ္ ေစတာဘဲျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ အေျခခံေပၚမွာ စည္းလုံးညီညြတ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပန္းခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္ စုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေရး ကိစၥဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲပန္းတုိင္ေရာက္လုဆဲဆဲ အ ခ်ိန္မွာ ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္မွာ ေတာင္တန္းေဒသ(ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ား) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေျမျပန္႔ေဒသ ဆုိၿပီး ခြဲျခားအုပ္ခ်ုဳပ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံေပၚမွာ လြတ္လပ္ ေရးရတဲ့အခါ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဟာ ေျမျပန္႔ေဒသနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး အတူယူလုိ မယူလုိဆုိတဲ့ သေဘာထား မ်ားေပၚခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဗမာလူမ်ားက လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ လြမ္းမုိး သြားမွာကုိ အဆုိပါ လူမ်ိဳးစုမ်ားက စုိးရိမ္ခဲ့ၾကတယ္၊ သံသယေတြရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြကို ပေေပ်ာက္ ေစဖုိ႔အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ ဒီသံသယစိတ္ေတြ ေျပေပ်ာက္ေစခဲ့တယ္။

တဖန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္မဲ့ကိစၥဆုိရင္ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ သတၱိရွိရွိ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ဗမာ လူမ်ိဳးထဲကေပါက္ဖြားလာသူ ဗမာ ဗုဒၼြဘာသာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း လူနည္းစု ေတြရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြကို ပစ္ပယ္လွ်င္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဘယ္ ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ သူျဖစ္တယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြမခြဲထြက္ခ်င္ ေအာင္ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ဗမာမ်ားက စည္းရုံးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိ တယ္လုိ႔ ခံယူခ်က္ရွိသူ ျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကုိယ္သူ လည္းစည္းရုံးေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္လုိ႔ ယုံၾကည္ပုံရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ခြဲထြက္ခြင့္အေပၚ စုိးရိမ္မွဳ မရွိခဲ့။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္မွာ ဗုဒၼြဘာသာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာလုပ္ဖုိ႔ ကိစၥတင္လာတုန္းလည္း …..

က်ေနာ္တုိ႔က လူႀကိဳက္ေအာင္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး ဒီလုိမဟုတ္မဟတ္ ကုိယ္ထင္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ၾက မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္ တုိ႔တုိင္းျပည္ဟာ မၾကာမီ ပ်က္စီးၿပိဳကြဲၿပီး ကြ်န္သေဘာက္ ျဖစ္သြားမွာဘဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္း ျပည္မွာ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက မြတ္စလင္ေတြရွိတယ္၊ ဘရင္ဂ်ီေတြရွိတယ္၊ အစတုန္းကရွိလာ ၾကတဲ့ နတ္ကုိးကြယ္တဲ့ေတာင္တန္းသားေတြရွိတယ္၊ အဲဒီေတာင္တန္းသားေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တုန္း က အခ်ိဳ႔ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္ၿပီးအရုိးစြဲေနၾကတယ္၊ သူတုိ႔အားလုံးဟာ ႏုိင္ငံသားေတြဘဲ တုိင္းျပည္ကုိ ကြ်န္တြင္းက တုိက္ထုတ္ၾကတုန္းက က်ဳပ္တုိ႔ခ်ည္းမဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔တေတြပါၾကတယ္၊ အခုကြ်န္တြင္းက လြတ္မယ္မႀကံေသး ဘူး သူတုိ႔ေတြအေပၚမွာအႏိုင္က်င့္ၿပီး ငါတုိ႔လူမ်ားစုရဲ႕ဘာသာကုိ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဘာသာျဖစ္ရမယ္လုိ႔ လုပ္လုိက္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေခြးေလာက္ေတာင္ ေသာက္သုံးမက်တဲ့အေကာင္ ေတြျဖစ္သြားၾကမွာေပါ့ ဆရာ” လုိ႔ လူနည္း စုေတြအခြင့္အေရးဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ဒါတင္မေသးဘဲ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ မွာပါဝင္မွဳကုိပါ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ သာဓက မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တစ္ေယာက္သာ အဲဒီလုိ စိတ္ဓါတ္ ရွိတယ္ လုိ႔ ဆုိလုိရင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားေသာေခါင္းေဆာင္ေဆြမွာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား ရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မွဳမရွိခဲ့ရင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဆုိတာလည္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္သလုိ ျပည္ေထာင္စုဆုိတာလည္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေတာ့ေပၚေပါက္ခဲ့ပါရဲ႕ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ေပးလုိ႔မၿပီးေသးခင္မွာဘဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ လုပ္ႀကံခံလုိက္ရေတာ့ကာ ျပည္ေထာင္စုကုိ ဆက္လက္ပုံေဖၚ တည္ ေဆာက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလက္ထဲမွာ မမွ်မတေတြျဖစ္၊ တဘက္ေစာင္းနင္းေတြျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးျပသနာေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းမွဳ ဆုိင္ရာ ျပသနာေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြကုိအေၾကာင္းခံၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အုတ္ျမစ္ခုိင္ခုိင္တည္ေဆာက္ေပးလုိက္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းဟာ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့တယ္။ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ အခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ကလည္း ၂၀၀၈ အျခခံဥပေဒကုိ တဘက္သတ္ျပဌာန္းလုိက္ျပန္ၿပီ။ ဒီအေျခခံဥပေဒသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသစသည့္အသုံးအႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုပုံစံ ကုိဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ျမစ္ခုိင္စြာ ဆက္လက္ စုိးမုိးေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားတာတယ္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုတုိ႔ကလည္း ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိလက္မခံပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးဆုိတာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔က တာစူေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံဟာ ၁၉၄၇ တုံးကက်င္းပတဲ့ ပင္လုံညီလာခံနဲ႔ေတာ့ အေျခအေနေကာ အခ်ိန္အခါပါမတူ သလုိ ႏိုင္ငံေရးအခင္အက်င္း၊ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံေတြ၊ စဥ္းစားမွဳေတြးေခၚမွဳေတြကလည္းတူ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အရာေတြ မည္သုိ႔ပင္ကြဲျပားျခားေစကာမူ အနိမ့္ဆုံးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလုိ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ အေျခခံမ်ိဳးကုိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းက ခုိင္ခုိင္မာမာ ေမြးျမဴ ကုိင္စြဲထား ဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္မိပါတယ္။
သမုိင္းသခၤန္းစာ

ဒီကေန႔ဟာ မနက္ဖန္အတြက္ သမုိင္းျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ မနက္ဖန္ မွာ ေႏွာင္လာေနာက္သား ေတြအတြက္္ သမုိင္းအေမြေတြျဖစ္သြားၾကမွာပါ။ သူတုိ႔အတြက္ေကာင္းေမြလား ဆုိးေမြ လား ဆုိတာ ကေတာ့ ဒီကေန႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ က်ေတာ္တုိ႔ တေတြဟာလည္း သမုိင္းျဖတ္သန္းမွဳရဲ႕ ေကာင္းေမြဆိုးေမြေတြကုိခံေနၾကရတာ ဘဲျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပန္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲမွဳေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္လက္ေအာက္၊ အဂၤလိပ္ကုိလုိနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမွာက္ခဲ့ရတယ္။ ေကာင္းေမြခံစားရ ေစဖုိ႔ သက္စြန္ဆံဖ်ားႀကိဳးပန္းေပးလုိက္ကာမွ ေကာင္းေမြေတာ့မရ၊ ဆုိးေမြရေစလုိက္သလုိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕လက္ထဲမွာဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာခဲ့ရတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လည္းေပါက္ဖြားလာခဲ့တယ္။

တုိင္းျပည္ကုိ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစခဲ့တာ ျပည္တြင္းစစ္ဘဲ၊ ျပည္သူေတြကုိ ဆင္းရဲမြဲေတေစခဲ့တာ ဒီ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဘဲျဖစ္တယ္။ ကုိလုိနီေခတ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္ေတြမွာထက္ ဒီစစ္အစုိးရ လက္ေအာက္မွာ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ခ်င္း၊ ဗမာ၊ အားလုံး အားလုံးေသာ ျပည္သူေတြဟာ ပုိၿပီးဆင္းရဲစုတ္ျပတ္ကုန္ႀကတယ္။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံတကာ ႏုိုင္ငံေရး စီးပြားေရ ကိုအမွီမလုိက္ႏုိင္ဘဲ ဆင္းရဲမြဲေတေနာက္က်က်န္ေနခဲ႔ရတာဟာ သမုိင္းရဲ႕ ဆုိးေမြေတြကို ခံေနၾကရလုိ႔ဘဲျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြစားေသာက္ ေန ၾကရတဲ့ လူထုေတြ၊ နယ္စပ္ေဒသ ဒုုကၡသည္စခန္းမွာသိမ္သိမ္ငယ္ငယ္ ေနထုိင္ေနရၾကရတာေတြ၊ အိမ္နားနီး ခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ အႏွိမ္ခံ ၿပီး ေအာက္ေျခအလုပ္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနရတဲ့ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေတြ၊ ဒါေတြဟာ သမုိင္းဆုိးေမႊ ရဲ႕ျပယုဂ္ ေတြပါဘဲ။

ဒီ ျပည္တြင္းစစ္ထဲမွာ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ၊ အပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြစာရင္းမရွိ အင္းမရွိေသဆုံးခဲ့ၾကတယ္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡိတဘဝေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္၊ ကေလးသူငယ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မိဘမဲ့ေတြျဖစ္ကုန္ၾကတယ္၊ ဒါတင္မကဘဲ ျပည္သူတရပ္လုံးကုိ တခ်ိန္လုံး စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ေၾကာက္စိတ္ေတြ၊ သံသယစိတ္ေတြ နဲ႔ လြမ္း ေစခဲ့ တယ္။ ဒါ လတ္တေလာ သမုိင္းရဲ႕ဆုိးေမြေတြပါဘဲ။

သမုိုင္းဆုိတာ မေမ့သင့္သလုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ေကာင္းတဲ့အရာ လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ သမုိင္းေၾကာင္း အ ျဖစ္ အပ်က္ေတြထဲက သခၤန္းစာကုိမယူဘဲနဲ႔၊ ဝါဒစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ၊ အစြဲႀကီးစြာနဲ႔ သမုိင္းကုိ၊ ကုိယ့္ အယူအဆ တခု တည္းကုိ၊ ကုိ္ယ့္အျမင္ကုိယ့္ရွဳ႕ေဒါင့္တခုတည္းကုိဘဲ အေသဆုပ္ကုိင္ၿပီး၊ အျငင္းပြားတာေတြ၊ ထုိးနက္ တုိက္ခုိက္ တာေတြ အေတာမသတ္ႏိုင္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကအၿမဲတမ္းပန္း ပန္လွ်က္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေႏွာင္လာ ေနာက္သားမ်ားဟာလည္း ဆုိးေမြ သံသယာထဲမွာတဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္အရလည္းရွိ၊ သမုိင္းကသခၤန္းစာယူၿပီး၊ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ ကုိက္ညီတဲ့၊ စဥ္းစားေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္မွဳလည္းရွိပါက တုိးတက္ၿပီး အင္ အား ေတာင့္တင္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတခု တည္ေဆာက္ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အမ်ိဳးသား ျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ေႏွာင္လာေနာက္သားအမ်ားအတြက္ ေကာင္းေမႊမ်ား ကုိ ေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္းေမာင္
(၂၈-၁၂- ၂၀၁၀)

Union and Union Spirit

0 အၾကံျပဳျခင္း: