Monday, December 13, 2010

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း

Reference ID Created Released Classification Origin
08RANGOON44 2008-01-18 10:10 2010-12-09 21:09 CONFIDENTIAL Embassy Rangoon

VZCZCXRO5943
PP RUEHCHI RUEHDT RUEHHM RUEHNH
DE RUEHGO #0044/01 0181034
ZNY CCCCC ZZH
P 181034Z JAN 08
FM AMEMBASSY RANGOON
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 7059
INFO RUCNASE/ASEAN MEMBER COLLECTIVE
RUEHGG/UN SECURITY COUNCIL COLLECTIVE
RUEHBY/AMEMBASSY CANBERRA 0842
RUEHNE/AMEMBASSY NEW DELHI 4402
RUEHUL/AMEMBASSY SEOUL 7933
RUEHKO/AMEMBASSY TOKYO 5494
RHEHNSC/NSC WASHDC
RHHMUNA/CDR USPACOM HONOLULU HI
RUCNDT/USMISSION USUN NEW YORK 1282
RUEKJCS/SECDEF WASHDC
RUEKJCS/JOINT STAFF WASHDC
Friday, 18 January 2008, 10:34
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 RANGOON 000044
SIPDIS
SIPDIS
DEPT FOR P, EAP/MLS AND IO
PACOM FOR FPA
EO 12958 DECL: 01/16/2018
TAGS PGOV, PREL, BM
SUBJECT: CHINESE LOSING PATIENCE WITH BURMA
Classified By: CDA Shari Villarosa for Reasons 1.4 (b) & (d)

အေၾကာင္းအရာ။     ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သည္းညည္းခံႏိုင္စိတ္ ကုန္လာျခင္း။
လွ်ဳိ႔ဝွက္ မွတ္တမ္းျဖည့္သြင္းသူ။     ။ ယာယီသံ႐ုံး တာဝန္ခံ ရွီလာ ဗယ္လာ႐ိုဆာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b) & (d)

၁။ (ဂ) အႏွစ္ခ်ဳပ္။
သံ႐ုံး ယာယီတာဝန္ခံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီးကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္က ေန႔လယ္စာဖိတ္ပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္) ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံအားလံုးက တသံတည္းျဖင့္ စတင္ စကားေျပာလာေစရန္ တိုက္တြန္းရန္၊ ေလးဖင့္ေနမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ ကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္သံအမတ္က ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္ မၾကိဳးပမ္းေတာ့ပါ။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ဆိုးေနသည့္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေျပာ သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ တိုက္ တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမင္သာသည့္ ရလဒ္မ်ားစြာ မရခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိပါေသးသည္။ သံအမတ္ၾကီးက အာဏာႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ဆံုးရႈံးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနမႈက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းႏွင့္ ေဝးေနေစသည္ဟု ဆိုသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္-ဆံုး။ 

တ႐ုတ္က စိတ္ပ်က္ေနျခင္း
--------------
၂။ (ဂ) သံအမတ္ၾကီး ဂြမ္ မူ (Guan Mu) က ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား တိုးတက္မႈ မရွိျခင္းအေပၚ စစ္အစိုးရကို ကာကြယ္ရန္ မၾကိဳးပမ္းေတာ့ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားရသည္ကို မသိေၾကာင္း သူ ဝန္ခံပါသည္။ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ျပင္ပကမၻာသို႔ သူတို႔တံခါးဖြင့္ရမည္ကို နားလည္သည္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား အထက္သို႔ မေရာက္ေၾကာင္း လည္းဆိုသည္။ သံဃာမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည္မွာ ဗုဒၶဘာသာမဆန္လွေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း ဂြမ္က သံဃာမ်ားပါဝင္လာရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနဆိုးေန၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ တာဝန္ေပးခန္႔ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိက ၂-လ ၾကာၿပီးမွ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ေတြ႔ဆံုေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုၿပီး ကြာဟမႈ "သိပ္ၾကာေနေၾကာင္း" ဝန္ခံေျပာဆိုသည္။ တာဝန္ခံက ေထာက္ျပရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး သန္းေရႊသည္ ေရွ႔ဆက္ရမည့္ခရီးတြင္ တကယ့္အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ သံအမတ္ၾကီးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပို၍ တံခါးဖြင့္ရန္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တုံ႔ုျပန္ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဤမွ်ၾကာျမင့္စြာ မေစာင့္ႏိုင္ပါဟု တာဝန္ခံက သတိေပး ေျပာဆိုၿပီး ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါက မၿငိမ္မသက္ဆူပူမႈမ်ား ပို၍ ျဖစ္ေစရန္သာ ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပသည္။

၃။ (ဂ) သံအမတ္ၾကီး ဂြမ္က ေျပာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ၾကသည့္ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားက ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ တိုက္တြန္းၾကေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ မႈကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၾကသည္။ သူက သေဘာတူညီ သည္မွာ အင္အားစုအသီးသီးက စ၍ စကားေျပာဆိုသင့္ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။ တာဝန္ခံက ေျပာရာတြင္ "စတင္စကားေျပာရန္" ဆိုသည္မွာ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ပါက ကမၻာက ၾကိဳ ဆိုၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ေလးနက္ပါက ေန႔စဥ္ေတြ႔ဆံု စကားေျပာေနသင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာမက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခား စိတ္ပါဝင္စားသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္လည္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသင့္သည္ဟု ေျပာသည္။ လူတဦးႏွင့္ ၂-လၾကာၿပီးမွ တနာရီၾကာ တခါ ေဆြးေႏြးသည္မွာ ဟန္ျပသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေလးနက္ေၾကာင္း တာဝန္ခံက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ စစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျခားမည္သူႏွင့္မွ် ေတြ႔ခြင့္ မေပးေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ သူ႔အေပၚ သက္ညႇာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါက လူအမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား တိုင္ပင္ရယူႏိုင္မည္ ဟု သူကဆုိသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆူပူမၿငိမ္သက္မႈမ်ား

-------------------
၄။ (ဂ) ဂြမ္က ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မစတင္ႏိုင္ရျခင္း ေၾကာင့္ၾကမႈ ၂-ခုအျဖစ္ အာဏာ လက္လြတ္မည္ႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ား လက္လႊတ္ရမည္ကို ရြံ႔စိတ္ကုိ ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားသည္။ ဂြမ္က အၾကံေပးရာ၌ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို "သူတို႔ အသက္ဆံုးရႈံးရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း" အာမခံ ေပးႏိုင္ပါက၊ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ဆက္ရွိမည္ဆိုပါက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အာဏာလက္လႊတ္ရန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ မိသားစုဝင္ မ်ားအတြက္ ပို၍အေရးပါပံု ရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း တာဝန္ခံက တုံ႔ျပန္ၿပီး ယခုပင္ စဖုိ႔ လိုသည္ဟု ထပ္ေျပာသည္။ အကယ္၍ လူထု မေက်နပ္မႈၾကီးလာၿပီး ဆူပူမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးစရာ က်န္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သူက ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

၅။ (ဂ) စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက သူတို႔လမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ဆက္သြားလိုေၾကာင္း ဂြမ္က ေျပာသည္။ တာဝန္ ခံက အၾကံျပဳရာတြင္ က်န္ရွိသည့္အဆင့္တိုင္း၌ လူအမ်ားကို ပို၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ေပးၿပီး သူတို႔လမ္းျပ ေျမပံုအတိုင္း ဆက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခု လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအဆင့္၌ပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ လမ္းျပေျမပံု လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ပိုယူရႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ ဆံုး လူအမ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ အားလံုးအတြက္ ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာ သည္။ လမ္းျပေျမပံု လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လူအမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုေသာ တည္ၿငိမ္မႈ ေပးႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း တာဝန္ခံက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းမထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခင္အစည္းအေဝးတြင္ သူေဆြးေႏြးခဲ့သလို လမ္းျပေျမပံုလ်င္ျမန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ နာမည္ယူမည့္အစား ဤသို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေျပာရာ ဂြမ္က  သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းၿငိမ့္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တည္ၿငိမ္မႈကို ျမင္ေတြ႔လိုေၾကာင္း ထပ္၍ ေျပာၾကားသည္။ တာဝန္ခံက ေျပာရာတြင္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္၍ေတြ႔ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လူအမ်ား မျမင္ရပါက ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူက ျပႆနာအမ်ားစုကုိ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ အင္အားစု အမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရန္၊ ဆက္၍ ေျပာရန္သာ လိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

၆။ (ဂ) သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံ ေရာင္းရေငြမွ ဘ႑ာေငြ တိုးတက္ရရွိလာေသာ္လည္း ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ စစ္အစိုးရက မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္မေပးခဲ့ေၾကာင္း ဂြမ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းမ်ားအေပၚ အခေၾကးေငြ မ်ားစြာျမႇင့္တင္လိုက္သည့္အတြက္ စစ္အစိုးရကုိ လူထုက ေနာက္ထပ္ျပႆနာရွာႏိုင္ေၾကာင္းလည္း အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ လူမ်ားကို သတင္းျဖတ္ေတာက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ ထြက္ေပါက္ကေလးျဖစ္ေနသည့္ ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားႏွင့္ပါ မထိေတြ႔ရေအာင္ ပိတ္ပင္ရာ က်ေၾကာင္း တာဝန္ခံက ေျပာသည္။ အစိုးရက အလြန္ဖိႏွိပ္ရာ ၾကိဳးပမ္းလွ်င္ ေပါက္ကြဲတတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ သင္ခန္းစာယူမိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆူပူမၿငိမ္သက္မႈ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း သူနားလည္သည္ဟု ဂြမ္ကဆုိသည္။

၇။ (ဂ) ဂြမ္က လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပထမ ၁ဝ-ႏွစ္ႏွင့္ ဦးေနဝင္း၏ ၁၉၈၈ က ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပံုကို ကိုးကား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္-မျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္သည္။ တာဝန္ခံက ရွင္းျပရာ၌ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အလားတူ လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ပင္ ၁၉၈၈ မွစ၍ ယခုတိုင္ ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အတိတ္က သင္ခန္းစာယူၿပီး သူတို႔အနာ ဂတ္တြက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိပါက တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းလိုလိမ့္မည္ဟု တာဝန္ခံက ေျပာၾကားသည္။ ဂြမ္ က အခ်ဳိ႔ေသာျပႆနာမ်ားတြင္ အျပင္က ဝင္ဆံုးျဖတ္ရန္ မသင့္ဟု ေျပာသည္။ ဥပမာ-မိသားစုတြင္းက လိင္ကိစၥ ျပႆနာမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံက သေဘာတူၿပီး ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တာဝန္မွာ အင္အားစုမ်ားကို စကားေျပာဆိုရန္ တိုက္တြန္းရန္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည္၊ သေဘာတူသည္မွာ သူတို႔ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ တာဝန္ခံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမွန္တကယ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယခုပင္ ျဖစ္ေျမာက္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူမ်ား လက္ခံသည့္ ေရွ႔ဆက္သြားႏိုင္သည့္လမ္း ထြက္ေပၚလာသည့္တိုင္ တိုက္တြန္းေပးဖို႔ ေျပာသည္။

ၾကံံ႔ဖြံ႔ႏွင့္ ေတြ႔ပါ။ NLD ႏွင့္ မေတြ႔ပါႏွင့္
--------------------------
၈။ (ဂ) တာဝန္ခံက မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ မၾကာမီကလာေသာ တ႐ုတ္ဧည့္သည္မ်ား ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း (စစ္အစိုးရ၏ လူထုအဖြဲ႔အစည္း- USDA) ႏွင့္သာ မ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးသည္ဟု ေျပာသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပင္မႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈-ခုအနက္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႏွင့္ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္မွ ဟီ လူလီ (He Luli) ကို ဂြမ္က ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္။ ဂြမ္က USDA အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု မယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူက မွတ္ခ်က္ျပဳရာ၌ USDA တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၄ သန္းရွိၿပီး ၆ဝ% မွာ အသက္ ၁၈-ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ မဲမေပးႏိုင္ၾကပါ။ တာဝန္ခံက ဂြမ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ေတြ႔ႏိုင္သေလာဟု ေမးသည္။ ဂြမ္က "အစိုးရက ခြင့္ျပဳမည္ မထင္ေၾကာင္း" ျမန္မာအစိုးရကို ရည္ညြန္း၍ အျမန္ျပန္ေျဖသည္။

၉။ (ဂ) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနက မိမိတို႔ NLD ႏွင့္ "မ်ားစြာ" ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ကို ေစာဒကတက္ေၾကာင္း တာဝန္ခံက ေျပာသည္။ တ႐ုတ္မ်ားကိုလည္း အလားတူ ေျပာဆိုမႈ ရွိ-မရွိ ေမးသည္။ သူက ၿပံဳး၍ မရွိဟု ေခါင္းကို ယမ္းျပသည္။ NLD ထံသို႔ တာဝန္ခံ သြားလည္ခဲ့သလားဟု ေမးသည္။ သူက ရွိသည္ဟု ေျဖသည္။ သူက သံအမတ္ၾကီးကို NLD အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။ သူက NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊထံမွ စာတေစာင္ လက္ခံရရွိဖူးေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းထားေသာ္လည္း မခ်ိန္းဆိုရေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖူး ေၾကာင္း ေျပာသည္။ သူက မွတ္ခ်က္ေပးရာ၌ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ NLD ႏွင့္ တာဝန္ခံေတြ႔ဆံု မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မ်ားစြာ မေတြ႔ဆံုရန္သာ အၾကံေပးေၾကာင္း ေျပာသည္။ အစိုးရႏွင့္ မတူသည္မွာ NLD က မိမိတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာလိုေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ကလည္း ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုေနေၾကာင္း တာဝန္ခံက ေျပာသည္။ တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားက ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ (US) တာဝန္ခံႏွင့္ ေတြ႔ပါရန္ အၾကံေပးထားသည္ဟု ဂြမ္က ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေရႊက ေတြ႔ပါမည္ဟု တ႐ုတ္ ဒု-ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကို ေျဖဆိုခဲ့သည္။

၁ဝ။ (ဂ) မွတ္ခ်က္။ သန္းေရႊ စစ္အစိုးရ၏ ေလးဖင့္ေနမႈအေပၚ တ႐ုတ္ကလည္း စိတ္ပ်က္ေနသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြသူ သံဃာမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔စိတ္ မသက္မသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းဆန္ေနသမွ် ေနာက္ထပ္ မတည္ၿငိမ္ ဆူပူမႈမ်ားအႏၲရာယ္ တိုးလာေနေၾကာင္း သူတို႔ သေဘာေပါက္သည္။ ဤမတည္ၿငိမ္ ဆူပူမႈမ်ားသည္ ဤႏိုင္ငံတြင္းရွိ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားကို မလြဲမေရွာင္သာ ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ တည္ၿငိမ္မႈကို ျမႇင့္တင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး၌ မိမိတို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈဘက္သို႔ ပို၍ နီးစပ္လာရန္ ရွိသည္။ ဤႏိုင္ငံတြင္းရွိ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုခ်ည္း အားထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီေရး ေထာက္ခံသူမ်ား အပါအဝင္ အခ်ဳိ႔ၾကားခံအုပ္စုမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျဖထည့္ သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ယခုပင္ စတင္ရန္ လိုအပ္ေန သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သူတို႔အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္ေနသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ တိတ္တဆိတ္ ကာကြယ္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝိုင္း သို႔ ေခၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း သူတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝိုင္းသို႔ ေခၚလာႏိုင္ေစ ရန္ ဆႏၵတူ ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္သံအမတ္ၾကီးက မိမိတို႔ႏွင့္ ဆက္၍ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပသည္။


http://mizzimaburmese.com/special/burma-related-leaked-us-cables/6584-2010-12-13-11-17-27.html

0 အၾကံျပဳျခင္း: