Wednesday, March 3, 2010

3 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/1dv9o4q3 March 2010 Yeyintnge Diary

စီရင္ထုံးမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးစနစ္ေရစီးေၾကာင္း

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)

၃/ မတ္ ၂၀၁၀

အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဖရင့္ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ဘီဂ်င္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကြန္ဖရင့္မွ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မူသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “တရား႐ုံးမ်ားသည္ တရားစီရင္ရာ၌ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ အျခားေဘးပေယာဂမ်ား၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မပါ၀င္ဘဲ အမႈတြင္ ေပၚေပါက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရသာလွ်င္ ဆုံးျဖတ္စီရင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည့္အတြက္ ဘက္လိုက္မႈ လုံး၀ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိလာပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ စီရင္ထုံးမ်ားကို တရားစီရင္ထုံးျပဳစုေရးအဖြဲ႔က ျပဳစုပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ (၁၃) ဦး ပါ၀င္ၿပီး ဒုတိယတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိုး ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံးျပဳစုေရးအဖြဲ႔ကို ယခုအခါ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ထြက္္ရွိလာေသာ စီရင္ထုံးမ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထိုိစီရင္ထုံးမ်ားတြင္ လက္ရွိသြားေနသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေရစီးေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏုိ္င္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္တြင္ က်င္လည္က်က္စားၾကရသူမ်ားအေနျဖင့္ ပညာပါး၀ရန္၊ အၿမဲေလ့လာသုံးသပ္ေနရန္ လိုပါသည္။

တရားစီရင္ထုံးမ်ား၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၃) ကို လွန္လိုက္လွ်င္ …

“တရားစီရင္ရာတြင္ အမွန္ကို ဆုံးျဖတ္႐ုံမွ်သာမကဘဲ ထိုသို႔အမွန္တရားကို စီရင္ေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေစရာသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေရႊ (ခ) ေမာင္ေရွ ပါ-၂၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထုံး (တရား႐ုံးခ်ဳပ္)၊ စာ- ၆၁၆”
ကို ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး တရားစီရင္စစ္ေဆးေနသည့္ ျမင္ကြင္းကုိ ျမင္ေစလိုသည့္ ဆႏၵသေဘာထားရွိသည္ကို သိရွိရ၍ လက္ေတြ႔၌ အမွန္တကယ္ဟုတ္လွ်င္ ၀မ္းသာရပါမည္။

နအဖစစ္အစိုးရ၏ ဥပေဒအမွတ္ ၅/၂၀၀၀၊ တရားစီရင္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ - ၂ (င) တြင္ “လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ တရားခြင္တြင္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္၌ တရားစီရင္ျခင္းျပဳရမည္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာႏွင့္လက္ေတြ႔ ေျပာင္းျပန္က်င့္သုံးေနသည္ကို ေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ပါ-၂၁ အမႈအား သာမန္ျပည္သူမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္၊ မိသားစု၀င္မ်ားကိုေသာ္မွ ေတြ႔ခြင့္မေပးဘဲ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း စစ္ေဆးခဲ့သည္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးစီရင္တိုင္း “လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ တရားခြင္တြင္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္၌ တရားစီရင္ျခင္းျပဳရမည္” ဆိုေသာ အထက္ပါ ပုဒ္မ - ၂ (င) ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတုိင္း လိုက္နာရသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၀) တြင္ “လူတုိင္းသည္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ခံရာ၌လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုရာ၌လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရား႐ုံး၏ လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားမွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို ညီတူညီမွ် ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း တရား႐ုံးတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား လာေရာက္ၾကားနာခြင့္ ေပးရေပမည္။

ျမန္မာႏုိ္င္ငံဥပေဒမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ - ၁၃ (၃) အရ “တရား႐ုံးသည္ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာ အသိတရားတို႔အရ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည္” ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားခ်က္ကုိ လုိက္နာရပါမည္။ သို႔မွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ေရွး႐ႈရာေရာက္ေပမည္။ စစ္အစိုးရ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ သက္ဆိုင္ရာ မူရင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္စီရင္ေနသည့္ ေရစီးေၾကာင္းထဲသို႔ စီးေမ်ာသြားေနေၾကာင္း ဦးစြာၫႊန္းဆိုပါသည္။

ဥပေဒေရးရာ သုံးသပ္ေရးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ (BLC) မွ မတ္လ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ “တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး (သို႔မဟုတ္) ရဲေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို တရား႐ုံးမ်ားက သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံလာျခင္းမွာ တရားစီရင္ေရး လြတ္လပ္မႈကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း …

“ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္ထုံး၊ စာ - ၆၃” ကို ေ၀ဖန္သုံးသပ္ ခဲ့ပါသည္။ တရားစီရင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေစလိုသည့္ ေစတနာျဖင့္ အပြင့္လင္းဆုံးတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ရဲေနာင္ ပါ-၂ စီရင္ထုံးကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳသည့္ စီရင္ထုံးမ်ား ေပၚေပါက္လာပါသည္။ တရားစီရင္ထုံး၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၀) တြင္ …

“ဦးကိုႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈ အမွတ္ ၉၂ (ခ)” ၌ …

“ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ကိုးကားခဲ့သည့္ ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂ စီရင္ထုံးတြင္ ပါရွိသကဲ့သို႔ ကြင္းဆက္မိသည့္ အျခားထြက္ဆိုခ်က္မ်ားလည္း ဤအမႈတြင္ မရွိေပ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ (၂၃) တြင္ “ေလွ်ာက္ထားခံရသူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက တရားခံအား ႐ိုက္ႏွက္၍ ေၾကာက္သျဖင့္ ထြက္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ျပန္လွန္ေမးျမန္းမထားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ဦးရဲေနာင္ ပါ -၂ အမႈကို ရည္ၫႊန္း၍ ၎အေပၚ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းတရား႐ုံးက အဆုိပါအမိန္႔ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္မွာလည္း မွန္ကန္ပါသျဖင့္ ျပစ္မႈကို ပလပ္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လဲတင္ျပသည္” ဟု တဖက္သတ္ ကိုးကားထားေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႔ရသည္။

“ေမာင္ခင္ ႏွင့္ ပထစ (၆၇/ ၁၇၉) စီရင္ထုံး” တြင္ …

“ရဲထံ ထြက္ဆိုခ်က္သည္ သက္ေသခံမ၀င္သျဖင့္ မည္သို႔ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လွန္ေမးျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မျပဳသင့္” ဟု အတိအလင္း စီရင္ထုံးျပဳ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ရွိပါသည္။ ျပန္လွန္ေမးျမန္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုသည္မွာ တရားစီရင္ရာတြင္ အဓိကမဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ စာမ်က္ႏွာ-၂၆ တြင္ “ပူးတြဲ တရားခံ တင္ေရႊ (ခ) သန္းထိုက္၏ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး (၇) တြင္ ေပးသည့္ စစ္ေၾကာခ်က္ တခုတည္းသာရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ကိုးကားခဲ့သည့္ ဦးရဲေနာင္ ပါ-(၂) စီရင္ထုံးတြင္ ပါရွိသကဲ့သို႔ ကြင္းဆက္မိသည့္ အျခားထြက္ဆိုခ်က္မ်ားလည္း ဤအမႈတြင္ မရွိေပ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ စာမ်က္ႏွာ (၂၇) တြင္ “ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ုံး၏ အမိန္႔မ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ဦးကိုႀကီးအား အမႈမွ အၿပီးအျပတ္ လြတ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္” ဟု ေဖာ္ျပသည္။

တရားစီရင္ထုံးမ်ား ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၁) တြင္ …
“ဦးတင္ေငြႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၇၅၁ (ခ) ေဒၚျမျမ၀င္း (ခ) ေဒၚသန္း၀င္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာျပင္ဆင္မႈအမွတ္ ၇၅၉ (ခ) ထပ္မံဆုံးျဖတ္ခ်က္၌ ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂ အမႈတြင္ လက္ခံထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းထြက္ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ တရားခံအား ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ရန္ မဟုတ္ေခ်။” ဟု ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စီရင္ထုံးမ်ား၌ ရဲေနာင္ ပါ-၂ စီရင္ထုံးကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပေနသည့္အေပၚ ထပ္ဆင့္ေခ်ဖ်က္ပစ္ရန္အတြက္ သုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ ေနာက္ထပ္ လုိအပ္လာပါသည္။ စီရင္ထုံးမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပေနသည့္ လက္ရွိျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးေရစီးေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း မီးေမာင္းထိုးျပ အပ္ပါသည္။

(က) ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂ စီရင္ထုံးအား ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ၁- လပိုင္း၊ (၁၃) ရက္ေန႔က အမႈမွ အၿပီးအျပတ္ လြတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ၁၂-လ ပိုင္း ၊ (၁၀) ရက္ေန႔မွ ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းလာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ စုံညီခုံ႐ုံးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းသည္ “ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရ” ဟူေသာ တရားစီရင္ေရး အေျခခံမူကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦေအာင္တိုးကိုယ္တုိင္ ဘီဂ်င္းကြန္ဖရင့္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္္၏ ေနာက္ပိုင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စီရင္ထုံးမ်ားတြင္ ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂ ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလာျခင္းမွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပဋိညာဥ္ကို တရား၀င္ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း မိမိအေနျဖင့္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပၿပီး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ႐ႈေထာင့္မွ ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆိုပါသည္။

(ခ) သက္ေသခံအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ သက္ေသခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္သာျဖစ္သည္။ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္းတို႔မွာ ရဲေရွ႕ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးေရွ႕၌ မုခ်ရွိၾကသည့္ သဘာ၀ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံးမ်ားျဖင့္ သက္ေသခံမ၀င္ရန္ ျပ႒ာန္းထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရဲ (သို႔မဟုတ္) စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေရွ႕ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသာ ဆက္လက္၍ တရား၀င္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဥပေဒမလို၊ တရား႐ုံးမလို၊ တရားသူႀကီးမလို၊ ေရွ႕ေနမလိုအပ္ေတာ့ေပ။ တရားခြင္တြင္ ရဲႏွင့္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားသာ လိုအပ္ပါေတာ့မည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စီရင္ထုံးမ်ားတြင္ ဦးရဲေနာင္ ပါ-၂ စီရင္ထုံးကိုပင္္ ကိုးကားကာ ထပ္မံေဖာ္ျပလာျခင္းမွာ ပင္္မဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္၍ စီရင္ထုံးျပဳႏုိင္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ခ်က္အသစ္တခု ထြက္္ေပၚလာေပသည္။ ဥပေဒအတိုင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္ရမည္ဟူေသာ မူကုုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း ေထာက္ျပအပ္ပါသည္။

(ဂ) မူရင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပစ္မႈက်င့္ထုံးဥပေဒႏွင့္ သက္ေသခံအက္ဥပေဒတို႔ကုိ ေပါင္းစပ္၍ တရားစီရင္ျခင္းျပဳရသည့္ အဂၤလိပ္႐ိုးရာဥပေဒစနစ္ (English Common Law System) တြင္ ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာ၍ စီရင္ထုံးျပဳၾကရသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။ လုံး၀ ခ်ဳိးေဖာက္၍ မရေပ။ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက က်င့္သုံးေနက် မူလပင္မ ဥပေဒကို မက်င့္သုံးဘဲ အဂတိ (၄) ပါးစလုံးအတြက္ ဘက္လိုက္္သြားမည္ဆုိလွ်င္ … တရားဥပေဒ၏ အခန္းက႑၊ တရားမွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံမ်ား ပ်က္သုဥ္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ဆီသို႔ စီးဆင္းသြားေပေတာ့မည္။ တျပည္ေထာင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ႐ုပ္ေသးတရားသူႀကီးမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္ အႏၲရာယ္ကို စိန္ေခၚသင့္ေၾကာင္း အႏုလုံပဋိလုံ သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။

(စာလုံးေစာင္းမ်ားသည္ မူရင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။)

http://www.khitpyaing.org/articles/2010/March/3310.php


ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုုန္၊ ျမကြ်န္းသာ ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ Grand Royal (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ Promotion ပြဲ ဗီဒီယုိ


http://www.myanmarcelebrity.com/

ထာ၀ရသူပုန္ မ်ားျဖစ္သြားေတာ့မွာလားလို ့...(ေမအိခင္)


ထာ၀ရသူပုန္

အေကာင္းဆံုးေန ့မ်ား လိုခ်င္ပါသည္ ေရ့-----ေရ့ ----ေရ ---လိုတဲ့အေကာင္းဆံုးေန ့မ်ား
တမိုးထဲေအာက္ ဒို ့အသက္ေတြရွင္သန္ေနတယ္ အနိုင္နဲ ့အရံွဳးအတြက္ တဖက္သတ္အျငင္း
ပြါးႀကရင္းးးးးးးးးး--------------------
အားႀကီးလို ့တစ္ေယာက္ကေန အနိုင္ယူတယ္ ------ရင္ဆိုင္အားနည္းတဲ့တစ္ေယာက္က
မ်က္ရည္၀ဲတယ္ --မခံခ်င္စိတ္ရဲ့မီးတစ္စ --ကမၻာကိုေလာင္တယ္ --

ေထာင္ထဲမွာ ညီမေလး ေလးေလးမြန္ အျမဲ ေအာ္ဆိုတက္တဲ့သီခ်င္းကို က်မ ဒီေန ့ တေန ့လံုးဆိုျဖစ္ခဲ့တယ္
ကိုယ့္အတြက္မဟုတ္တဲ့ခံစားခ်က္နဲ့ကိုယ့္ရဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြထက္ေနရာတကာသူမ်ားေနရာကိုခံစားတက္
ခဲ့တဲ့က်မ ဘယ္ေသာအခါ မွျပႆနာနဲ့ကင္းတယ္ရယ္လို ့မရွိခဲ့တာ ဆန္းေနတာေတာ့မဟုတ္ပါ ။ ဒါေပမဲ့
ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ေလးရွိေနေတာ့ ေရးျဖစ္ခဲ့တယ္ေပါ့ ။။
အမ ဘာကိုဆိုလိုေနတာလဲ ဆိုရင္ ေျပာျပခ်င္တယ္ ။။ က်မတို ့တေတြ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ထဲက
ဘ၀ေတြအသက္ေတြမိသားစုဘ၀ေတြ လူေနမွဳ ဘ၀ေတြ ရင္းျပီး စစ္အုပ္စုရဲ့မတရားမွဳကို ခံစားခ်က္ျပင္းျပင္း
နဲ ့တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ႀကတယ္ ။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့အသိ --မရွိ နိုင္ငံေရးဆိုတဲံ့ေ၀ါဟာရ သံုးရမယ္မွန္းေတာင္က်မ
တကယ္မသိခဲ့တာပါ ။
က်မေထာင္ကထြက္ျပီး နွစ္နွစ္အႀကာမွာ ျပည္ပကိုထြက္ေျပးလာတာ ေတာခို ေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ အဆံုးအျဖတ္
နဲ ့လာခဲ့တာ တကယ္တန္း အေျခအေနကို မစံုစမ္းမိတဲ့က်မ ျမိဳ ့ခို လွ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ေပါ့ ။ျပည္ပေရာက္ျပီး(၃)
နွစ္အႀကာမွာေတာ့ ေနာင္တေတြရလိုက္တာေလဘာ့ေႀကာင့္လဲ ဆိုရင္ စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ပံု မွာ တိုက္
ပြဲ၀င္ဆႏၵျပေနတဲ့ က်မ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုႀကည့္ျပီးက်မရွက္မိလို ့ပါ ။ ေတာ္လွန္ေရးစံနဲ ့နိွဳင္းယွဥ္ရင္ ငါ့တန္ဖိုး
ဇီးရိုးပဲလို ့ေပါ့ ။ျမန္မာျပည္မွာ ေထာင္တြင္းေႀကြးက်န္ နဲ ့ နွစ္ေတြမ်ားမ်ား ထပ္က်မွာေႀကာက္လို ့က်မ ေျပးခဲ့
ေျခေထာက္ဟာသစၥာေဖာက္ လို ့ေတာင္ ေျပာရမလိုျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္ ။
ဒါေပမဲ့ေရာက္တဲံ့ေနရာမွာ က်မ ယံုႀကည္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးျပီးရမယ္ ဒီမိုကေရစီမျဖစ္မေနရ ရမယ္ ငါတို ့စဥ္
ဆက္မျပတ္ အုပ္ခ်ပ္ေတြသဲပြင့္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဒါ့အျပင္ ဥာန္း အျဖစ္ ရပ္ေပးခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒီမို
ကေရစီရတာနဲ ့ ဥာန္း စင္ေပးခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ေႀကနပ္အားရေနဦးမဲ့စိတ္ နဲ ့ အိပ္ခ်ိန္ ကလြဲ လို ့ စားခ်ိန္ဗာဟီရ
ကိုယ္ေရးအလုပ္ကိစၥဆိုတာေတာင္ေတာ္လွန္ေရးေဘာင္ထဲမွာပဲအာရံုေကာအလုပ္ပါနွစ္ျပီးေနေနပါတယ္။
ကိုယ္ရဲ့ေရွ့ကေတာ္လွန္ေရး၀ါရင့္သူေတြ Leader Role မွာရွိသူမွန္သမွွ်ရဲ့ အယူအဆေတြလက္ခံနာယူခဲ့
တယ္။( ပူေဇာ္သင့္မွပူေဇာ္မည္ဆိုတဲ့အယူအဆေတာ့ရွိတာေပါ့)
စကားခ်ီး ကို ဒီေလာက္ပဲ ေျပာရင္ေကာင္းမယ္ေနာ့ က်မကစကားစဖ်က္ဖို ့ခက္သူမဟုတ္လား

ေတြ ့ရပါတယ္ ျပည္တြင္းမွာေရာျပည္ပမွာေရာ ေနရာရျပီးသားသူေတြ ပိုင္ဆိုင္မွုတစ္ခုခုရွိတဲ့သူေတြက အား
နည္းသူကို ဖိတက္ႀကတယ္ဒီအစဥ္အလာကိုျပင္ဖို ့က်မတို ့ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းေနတယ္ဆိုတာေမ့ခဲ့ႀကတယ္။
အာဏာရွင္ရဲ့အက်င့္ဆိုးကိုျပင္မယ္ဆိုရင္က်မတို ့ကဒီက်င့္စဥ္မွာ စံထားရမဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္
ေတာ့ျမင့္ျမတ္
ႀကရလိမ္ ့မယ္ ။အဲဒီ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကိုမွ ကိုယ္မလိုက္နာနိုင္ဘူးဆိုရင္္ ေခတ္ပ်က္ ဗိုလ္ပဲ ျဖစ္ေပမေပါ့ ။။
ေတြ့ေနႀကားေနရပါတယ္ ရန္ျဖစ္ေနလိုက္ႀကတာေနရာတင္အားမရ ကမၻာကို ပါျဖန္ ့ခ်င္ႀကနဲ ့က်မ ေမးလိုက္
ခ်င္ပါတယ္။။
ဘယ္သူနိုင္သလဲလို ့့့့ ့ေဆာ္ပေလာတီးလိုက္ရသူကနိုင္သလား ခံလိုက္ရသူကနိုင္သလား -- နိုး--နိုး--နိုး ပါ
နွစ္ဖက္စလံုးရွံဳးျပီး တကယ္အနိုင္ရေနသူကေတာ့ နအဖ ပါပဲ ။
ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလ်ာက္မွာ မိမိသာ ေလးစားစရာ လို ့ ေျပာျပီးသူတစ္ပါးကိုပုတ္ခတ္ေနသူေတြလည္းေတြ ့
ရပါတယ္ ။ နိုင္ငံေရး လုပ္သူ နိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ့သမိုင္းေႀကာင္းကို နိုင္ငံေရးသမားက မွတ္တမ္း
တင္ဖို ့ သမိုင္းေႀကာင္းေရးဖို ့မသင့္ပါဘူး ျပည္သူနဲ ့သမိ္ုင္းသုေတသီေတြ ေပၚထြက္လာမွာပါ ။ စစ္အုပ္စုဟာ
သူ ့ဖာသူျမန္မာ့သမိုင္းပဲေရးေရး အေျခခံဥပေဒပဲ ဆြဲဆြဲ ဒါေတြဟာ ဆုတ္ျဖဲပစ္ရမဲ့ အရာျဖစ္သလို ေတာ္လွန္သူေတြရဲ့သမိုင္းမွာလည္း အမွန္ကိုမွတ္တမ္းမွတ္တဲ့သူေတြ ရွိေနပါတယ္ ။ဒီေတာ့ ဆင္ျခင္သတိနဲ ့က်မ
တို ့တေတြ ကိုယ့္အတၱမာနကိုေလ်ာခ်ျပီး ဘံုရန္သူဆီကိုသာအာရံုစူးစိုက္ဖို ့လိုပါတယ္ ။
က်မတို ့တေတြ အျမဲ မွတ္ ဖို ့က ဘံုရန္သူ ဟာ စစ္အုပ္စု ျဖစ္တယ္ ။ စစ္အုပ္စု ဆိုတာလည္း လူ မဟုတ္ဘူး
သူတို ့က်င့္သံုးေနတဲ့ အာဏာရွင္ မူေတြ ျဖစ္တယ္ ။ဒီမူေတြ ကိုယ့္စီ ဆြဲကပ္လာျပီဆို ရင္ ခြါကို ခ်ရမယ္ ။ျပည္
သူ ့ အတြက္ ျပည့္သူအတြက ္ေျပာရံုသက္သက္ နဲ ့ ေတာ့ ထင္သာျမင္သာတဲ့ အက်ိဳူးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းလာမွာ
မဟုတ္ပါဘူး ျပည္သူေတြ ဒီမို ကေရစီမရေသးေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ့က်င့္ထံုးကို လက္နာက်င့္သံုးတက္ေအာင္ လို ့
ကိုယ္ေတြက စံျပျဖစ္ေနရမယ္ အထူးသျဖင့္ ကို ယ္ကိုယ္ကိုယ္ေခါင္းေဆာင္လို ့ခံယူထားတဲ့ အႀကီးအကဲမ်ား
ပို သတိထားဖို ့လိုတယ္ ။က်မတို ့နားမွာ နိုင္ငံေရးသမားႀကည့္ပဲရွိတာ မဟုတ္ဘူး ။တကယ့္ကိုအေျခခံက်တဲ့
ျပည္သူေတြ တကယ့္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနိုင္တဲ့ျပည္သူေတြ ရွိတယ္ ။စကၤပူကို ပညာသင္လာတဲ့ကေလးေတြ
မေလးမွာရွိတဲ့ ေရႊ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ ထိုင္းမွာရွိတဲ့ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ နိုင္ငံတကာကိုရွိဳးေဂ်ာ့
နဲ ့ထြက္လာျပီး မ်က္စိပြင့္သြားလို ့ နိုင္ငံေရးထဲ စံုနစ္ လုပ္ေနတဲ့ ပညာတက္ အ၀န္းအ၀ိုင္း ေတြ အကုန္ ၀န္းရံ
ေစာင့္ႀကည့္ေနတယ္ ။ စံျပျဖစ္ပါေစ --ကိုယ္ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္လို ခ်င္တာ လား ကိုယ္သက္၀င္ယံု
ႀကည္တဲ ့ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့စနစ္ ရဲ့အနွစ္သာရကို ကိုယ္ကေရာ က်င့္သံုးႀကမွာလားဆိုတာပါပဲ ကိုယ့္အဖြဲ ့
ကိုယ့္ပါတီထဲမွာ ဒီမိုကေရစီရဲ့ စံျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ျခင္း ညီမွ်ျခင္း ပြင့္လင္းရိုးသားျခင္း အျပန္အလွန္ေလးစား
လိုက္နာျခင္းေတြ မက်င့္သံုးဖူးဆိုရင္ နွဖူးေပၚလက္တင္ျပီးစဥ္းစားပါ ။။ ငါ အာဏာရွင္ ေပါက္စ ျဖစ္ေနျပီလား
လို ့ အကယ္၍မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရင္ က်မတို ့ကေတာ့ စစ္အုပ္စုကို အရင္ဆံုးတိုက္ျပီး ေနာင္ေပၚေပါက္လာမ့ဲ
အာဏာ
ရွင္ စိတ္ဓါတ္ဆိုးမွန္သမွွ် ေျခမွဳန္းႀကရဦးမွာ ပါပဲ --အဲဒီအခါ က်မတို ့ဟာ ထာ၀ရသူပုန္ မ်ားျဖစ္သြားေတာ့မွာလားလို ့ အမိျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ ေတြးပူမိရပါေတာ့တယ္ ။
(ေမအိခင္)http://laminkhin.blogspot.com/

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း..ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း...

http://ifile.it/v7ari0sNLD-CEC-EC

ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း

http://ifile.it/jo42bhqCertificate of Honor