Wednesday, March 31, 2010

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေခြးဋီကာႏွင့္ပင္ ပထမေရြးလမ္းသမားတုိ႔အတြက္က ျပည့္စံု၍ေနၿပီ၊

(၁)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ နအဖ မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားအား ထုတ္ျပန္လုိက္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေန႔ရက္အား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း… ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရက္မွာမူ… နီးကပ္လာၿပီဟု ယူဆရ၏။

ဤတြင္…. ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာၿပီး… ေရြးလမ္းမ်ား ကြဲလာၾက၏။

ပထမေရြးလမ္းက … ျခြင္းခ်က္မရွိ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ဤသည္တုိ႔ကား…. စစ္အုပ္စုမွ ဖြဲ႔စည္းေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္၏။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ အေရာင္တူ၊ အေသြးတူ၊ အေတာင္တူ….တုိ႔ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ၾကမည့္ စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္၏။

ဒုတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ျခြင္းခ်က္ႏွင့္ ဝင္မည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ပါလီမန္အတြင္းမွ တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမည္၊ ယေန႔အေျခအေန၌ အျခားေရြးလမ္းမရွိ၊ စစ္အုပ္စုမွ ဖြင့္ေပးသည့္ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္သည္… က်ဥ္း၍ ငယ္ေကာင္းငယ္မည္… သို႔ေသာ္ …က်ဥ္းေသာ… ငယ္ေသာ ဒီမုိကေရစီဝန္းက်င္ကိုပင္ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕၍သြားရမည္၊ စစ္အုပ္စုမွ ‘ဟ’ ေပးသည့္ space အား တစတစႏွင့္ ခ်ဲ႕ယူရမည္။ ဤသို႔… ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသို႔ သြားရာလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ပါလီမန္တြင္သာ ရွိ၏။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္ရမည္ဟူ၍ ျခြင္းခ်က္ေပး၍ စိတ္ကူးယဥ္ၾက၏။ အီေဗာ္လူးရွင္း (evaluation) သမားမ်ား….။

တတိယေရြးလမ္းက …. က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ကား… ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဟူသည္က …ျပည္သူအား ကိုယ္စားမျပဳ… ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါ။ စစ္အုပ္စုမွ စစ္အာဏာရွင္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမရွိ….။ ဤအတြက္ …ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ သပိတ္ေမွာက္၏။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆက္၍ တုိက္ပြဲဝင္ရမည္… ဟူ၍ ျဖစ္၏။

(၂)

ပထမေရြးလမ္းဟူသည္က…. စစ္အာဏာရွင္စနစ္သို႔ ဦးတည္ရာျဖစ္၍ လူထုေလွ်ာက္မည့္ လမ္းမဟုတ္…။

“ေငြငါးေထာင္ အစာဒုလႅဘရယ္ေၾကာင့္
ျပည္အားေတာင္ မျဖဳန္းသပရယ္လုိ႔
မဟာသူပုန္ထခဲ့တဲ့ အေရးတတ္ေတြ
အေမႊးခပ္ရွည္ရွည္ရယ္ႏွင့္ အမိုက္ဝါသနာကိုး
(အရီးစိမ္းၾကီးရယ္) ေခြးအငတ္ မေျပတေျပေတြမွာျဖင့္ ကိုက္စရာအ႐ိုး”

ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ေခြးဋီကာႏွင့္ပင္ ပထမေရြးလမ္းသမားတုိ႔အတြက္က ျပည့္စံု၍ေနၿပီ၊ ဤအတြက္ ေျပာရန္မလို…။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္း…။
ဒုတိယေရြးလမ္းက ….က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ဝင္မည္။ ပါလီမန္အတြင္းမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မတို႔အား ျဖဳတ္၍ ျပင္၍၊ ျဖည့္စြက္၍… ဒီမိုကေရစီပုဒ္ထီး၊ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အစားထုိးသြားၾကမည္ဟု ဆို၏။

ဤတြင္ …၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အပိုင္းဆီသို႔ မသြားမီ … ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းတခု ဖြဲ႔စည္းေရးဟူသည့္ …ပထမေျခလွမ္းမွ စပါမည္။

၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ ရက္စြဲႏွင့္ နအဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအား၊ ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂ဝ၁ဝ အျဖစ္ႏွင့္ ထုတ္ျပန္၏။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထား၏။ ၿပီးလွ်င္ အခန္း ၂ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တြင္လည္း ပုဒ္မ ၆ ပါ အခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာ
င္း ထပ္မံ၍ ဝန္ခံကတိျပဳထားခိုင္းျပန္သည္။

ေဖာ္ျပပါ ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ (စ်) တုိ႔၏ ဥပေဒအႏွစ္သာရက …. ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္
မရွိ…. ယခုအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ ….သက္ေရာက္ပါက …. ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မိသည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း ဟူသမွ်သည္ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား အဘိဓမၼာသံုးပံုကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့….။ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ေစာင့္ရမည့္ဟန္….။ ထားေတာ့…။

ဒုတိယေရြးလမ္းအား အေတြးႏွင့္ ဆက္ၾကည့္ပါမည္။

ပါလီမန္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီ။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇၅ % ရွိၿပီး စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ % ရွိသည္။ ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္မည္ဆိုပါက ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ အခန္း ၁၁ အရ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ % မွ ေထာက္ခံ၍ အဆိုျပဳတင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ အဆိုျပဳတင္ျပ်ခ်က္မူၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည္။ ဤတြင္ ၂၅ % ပါရွိသည့္ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မေထာက္ခံသ၍ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဟူသည္မွာ…. မည္သို႔မွ် ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ ထားေတာ့…..။ မဆိုစေကာင္း၊ ဆုိစေကာင္း ….တေရြ႔ေရြ႔ႏွင့္ ပါလီမန္အတြင္း လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ တုိးတက္ေသာ လူထုလမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လိုသည့္… စစ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္ဆိုပါစုိ႔။ ဤအတြက္ …ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအဆိုအား တိုးတက္ေသာ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၇၅ % အထက္ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမႈအား ပါလီမန္တြင္ ရခဲ့ၿပီ….။ ဤတြင္လည္း ဒုတိယအဆင့္ အက်ပ္အတည္းက ရွိေနျပန္သည္။ ျပင္ဆင္မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ….ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပါရွိသည့္ …..

အခန္း (၁) ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား
အခန္း (၂) ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
အခန္း (၃) ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ
အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရး
အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အခန္း (၆) တရားစီရင္ေရး
အခန္း (၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ဟူသည့္ အခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါက …. ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ၇၅ % အထက္၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္၍မရေသး…။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ရဦးမည္ျဖစ္၏။ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ လူထု၏ ၅ဝ % အထက္မွ ေထာက္ခံဆႏၵျပဳမွသာလွ်င္ …. ထိုျပင္ဆင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ အတည္ျဖစ္မည္။

ထုိအေျခအေနတြင္ …. တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္အား သေဘာမတူပါက …. အခန္း ၁၁ အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၄၁၈ ၊ ပုဒ္မ ခြဲ (က)၊ (ခ) တို႔ႏွင့္အညီ … ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာအား သိမ္းယူပိုင္ခြင့္ ရွိ၏။ ဤတြင္ ….ပါလီမန္ဟူသည္လည္း ဖ်က္သိမ္းၿပီးျဖစ္၏။

အဆံုး၌မူ ….ပါလီမန္အတြင္း ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အိမ္မက္သည္လည္း ပ်က္ေလ၏။ အိမ္မက္က အိမ္မက္အျဖစ္ႏွင့္ပင္..။ ဒုတိယေရြးလမ္းဟူသည္ကား…. စိတ္ကူးႏွင့္ ခင္းၾကည့္ေသာ လမ္းသာ…။ လက္ေတြ႔ေလွ်ာက္လွမ္း၍မရ…။

(၃)

ဒုတိယေရြးလမ္းျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္အား ေလွ်ာ္ဖြတ္၍မရ…။ ထားေတာ့…။

တတိယေရြးလမ္း…။
တတိယေရြးလမ္းက …. ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္၏။ ပါလီမန္အတြင္း တုိက္ပြဲႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ဟု ယံုၾကည္၏။

ဤတြင္…. တတိယေရြးလမ္း၌ ပထမဦးစြာ စိန္ေခၚမႈက … ပါလီမန္ျပင္ပမွ လူထုႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲမ်ားအား မည္သုိ႔ ဆင္ႏႊဲမည္နည္း…။ ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္ဆီသို႔ လူထုႏွင့္အတူ အေရွ႕မွ ဦးေဆာင္၍ မည္သို႔ ခ်ီတက္ၾကမည္နည္း…။

စစ္အုပ္စုမွ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ… ႏုိင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႔… ဖြဲ႔စည္း၍ လူထုအား ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္လား….။ သို႔တည္းမဟုတ္… ေျမေအာက္အသင္းအဖြဲ႔အသြင္ႏွင့္ လူထုအား ဦးေဆာင္၍ ခ်ီမည္လား…။ ဤအေျခအေန ၂ ရပ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဥပေဒအရ …. ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သစ္တြင္ တင္ေလွ်ာက္၍ ဖဲြ႔စည္းမည္ဆုိပါလွ်င္….

ပထမဦးစြာ ရင္ဆိုင္ရမည္က …. ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည့္အေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳရမည္။

ဒုတိယရင္ဆိုင္ရမည္က ….. က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္…. စသည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရမည္။

တတိယရင္ဆုိင္ရမည္က …. ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးမွစ၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေသေဖာ္ေသဘက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ .. စြန္႔လႊတ္ေဖာ္၊ စြန္႔လႊတ္ဘက္… ရဲေဘာ္မ်ားမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း က်ခံေနၾကရသည့္ သူမ်ားအား လက္တြဲျဖဳတ္ရမည္။ စြန္႔ပယ္ထားရမည္။ မလြယ္….။ မည္သည့္ႏွလံုးသားႏွင့္ ဤရဲေဘာ္မ်ားအား ဖယ္ခြာသြားႏုိင္မည္နည္း….။ လံုးဝ မလြယ္…။

ဤတြင္ … ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး… ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေရးက စိန္ေခၚမႈ ၃ ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္မွာ … မြန္းၾကပ္စရာပင္…။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ ၾကီးမားခဲ့သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေရႊအုန္းက … နအဖ ၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအား ၾကည့္ၿပီး… ဥပေဒမ်ား မထြက္မီက ရွိခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ားပင္ ပ်က္ယြင္းရသည္ဟု ဆို၏။

ၿပီးလွ်င္ … ဦးေရႊအုန္းက …
''၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဥပေဒက မေကာင္းတဲ့ ဥပေဒဆိုရင္ ေနာင္မွာလည္း ေကာင္းလာႏိုင္မယ့္ အေနအထား မရွိဘူး။ မေကာင္းလားဆိုၿပီးေတာ့ မလုပ္ဘဲ ေနလို႔ရွိရင္ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ေနရေတာ့မွာပဲ။ ဒါကို မၾကိဳက္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ေနၿပီးေတာ့… လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာလည္း အဲဒီေလာက္ သတိၱမရွိဘူး” ဤအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပင္လွ်င္ ဝင္ရေပမည္ဟု ဆုိ၏။

စဥ္းစားဖြယ္ရာပင္…။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ သတင္းစာဆရာၾကီး ဦးဝင္းတင္က … အင္တာဗ်ဴးတခု၌…. “ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုဟာ ႏိုင္ငံေရးရွိဖို႔ လိုတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးမရွိတဲ့ ပါတီဆိုရင္ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ဦးေႏွာက္မရွိတဲ့၊ ေခါင္းမပါတဲ့ သတၱဝါလို ျဖစ္မွာပဲ။ လူေတြမွာ၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ပါတီမရွိလည္း အေရးမၾကီးဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၊ ဖဆပလတို႔ဆိုရင္ ဂ်ပန္ေခတ္တေခတ္လံုး ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ပါတီရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ေနာက္မွ ဖဆပလဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္'' ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

ဆရာဦးဝင္းတင္ ဥပမာျပဳညႊန္းဆုိသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ ဟူသည္ကား…. ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ လူထုစည္း႐ုံးေရးအား ေျမေအာက္ဆင္း၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သခင္စိုး ဦးေဆာင္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဖဆပလ တပ္ေပါင္းစုအား ညႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးျဖင့္ … ဖက္ဆစ္ဝါဒအား လက္နက္ကိုင္ တုိက္ထုတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းအား ဥပမာျပဳညႊန္ျပျခင္းဟု နားလည္ရ၏။

ဤတြင္ ….တတိယေရြးလမ္း ဟူသည္ကား…. လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသို႔ ခ်ီရာလမ္း….။

--
အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။

သူမုိက္ကုိ မမွီ၀ဲ မဆည္းကပ္ျခင္း ၊
ပညာရွိသူကုိမွီ၀ဲဆည္းကပ္ျခင္း ၊
ပူေဇာ္ထုိက္သူကုိ ပူေဇာ္ျခင္း ၊
ဤတရား သုံးပါးကျမတ္ေသာမဂၤလာပါ....

ေမာင္ခ်မ္းငယ္ဆယ့္ခြန္

My Burma, My Voice: Waihnin's Story

31 March 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://ifile.it/ovienxa31 March2010 Yeyintnge Diary

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေရႊဂုံတိုင္ေႀကညာစာတမ္း

NLD Shwegonetaing Declaration (Page 1) NLD Shwegonetaing Declaration (Page 2) NLD Shwegonetaing Declaration (Page 3)

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိခဲ့ရင္

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိခဲ့ရင္

ဂါမဏိ
Wednesday, March 31, 2010


၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ လို႔ နအဖစစ္အစိုးရက တရားဝင္ ေလ လည္ျပလိုက္တဲ့အခါ မူလဗီဇအရကို မ ေအာင့္အီးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳက္ လြန္းလွသူေတြ ဝမ္းအသာႀကီးသာ ကုန္ ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း သာ အခုေန အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနရင္ ဘယ္ လို မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေတြ ထြက္လာအံုးမလဲလို႔ ဆရာ ႀကီးရဲ႕ ၁၃၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ စဥ္းစားၾကည့္မိပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ သေဘာထားကို လိုက္ ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ နီးပါးက ၁၉၂၃ ဒိုင္ အာခီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၁၉၃၆ ခု ၉၁ ဌာနေရြးေကာက္ပြဲ ေတြအေပၚ ဆရာႀကီးသေဘာထားေတြကို အခုလို ေတြ႔မိပါ တယ္။

၁၉၂၃ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဆရာႀကီးရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကိုသိရဖို႔ အဲဒီကာလ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအခင္းအက်င္းကို အရင္ေလ့လာ ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။

၁၉၁၉ ခုမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္က ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ ေပးတဲ့အခါ ဗမာျပည္ကိုေတာ့ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့လို႔ အဲဒီတံုးက ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾက ဆူၾကပြက္ၾက ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလက ဗမာျပည္မွာ အဓိကအတိုက္အခံ လို႔ ဆိုႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက ဝိုင္အမ္ဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဝိုင္အမ္ဘီေအက ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ဳိးသားေရး ကိုလိုနီဆန္႔ က်င္ေရးလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ဟာ ဟုမ္း႐ူး ေခၚ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဖို႔အတြက္ ဦးဘေဖ၊ ဦးပု နဲ႔ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔သံုးေယာက္ပါ ေဖ-ပု-ရွိန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံလႊတ္ၿပီး အေရးဆိုခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိုင္းက "အဂၤလန္သြားဒယ္လီကိတ္ ဘြဲ႔" မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေရးၿပီး ေထာက္ခံဂုဏ္ျပဳခဲ့သလို "ေကာင္းမ်ဳိးအေထြေထြ ရယ္နဲ႔ ခြ်န္ေစျမေစေစာ ေဒါင္းအိုးေဝရယ္လို႔ တြန္ေစကေစေသာ" စာသားပါတဲ့ "ေဒါင္းဋီကာ" ေရးၿပီးေတာ့လည္း ဝိုင္အမ္ဘီေအရဲ႕ အမ်ဳိးသား ေရးသေကၤတ ေဒါင္းတံဆိပ္ကို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အဲသလို ေဖ-ပု-ရွိန္အဖြဲ႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တဆင့္တိုးေရးအတြက္ အေရးဆိုေနခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိ ဝိုင္အမ္ဘီေအေခါင္းေဆာင္ေတြက ဂ်ဴဘလီေဟာမွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္းေဝးၿပီး ေဖ-ပု-ရွိန္ကို မေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ က ရက္ေဒါက္ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစီအစဥ္ Cradock scheme ဒီကေန႔ ေခတ္အေခၚနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကရက္ေဒါက္ လမ္းျပေျမပံုကိုပဲ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အဂၤလိပ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ ေၾကးနန္းပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပြဲဝင္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ျသဂုတ္ ၁၇ ရက္မွာ ေဖ-ပု-ရွိန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရဆီကို ေၾကးနန္းထပ္ပို႔ခဲ့ရပါတယ္။ သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ မ်ဳိးခ်စ္ဝိုင္အမ္ဘီေအေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။

ဝိုင္အမ္ဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးဟာ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈကို အဆင့္ျမွင့္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုၿပီး ၁၉၂၀ မွာ ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ႀကီးကို ဖြဲ႔လိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ဝါ) ဟုမ္း႐ူးကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၁ ခုဟာ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားနဲ႔ မဆက္ဆံေရး၊ မကူညီေရးဆိုတဲ့ ျဗဴ႐ိုကေရစီ သပိတ္ေမွာက္ပြဲကို ဂ်ီစီဘီေအက ေခါင္းေဆာင္ဆင္ႏႊဲခဲ့လို႔ လူထုေထာက္ခံမႈ ႀကီးႀကီးမားမားရခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက "ျဗဴ႐ိုကေရစီ အစိုးရသနင္းကို ျဖင့္၊ သူခိုးဓားျပကို ညႇဥ္းသလိုပ၊ နရင္း ေႏွာက္မယ့္ ေၾကာက္တဲ့စရာ၊ (အိုကြယ္) အမ်ဳိးမ်ဳိးျမန္မာ့အသင္းေတြက ဂိုးဂိုးဂြဂြ ပုလင္းေတြ ႏွင့္ အတင္းေမွာက္မဟဲ့လို႔ ေပါက္ပကြဲ႔တခါ" ဆိုၿပီး ဂုဏ္ျပဳ ကဗ်ာဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္က ဟုမ္း႐ူး မေပးဘဲ ၁၉၂၃ ႏုိ၀င္ဘာမွာ ဒိုင္အာခီေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတဲ့အခါက်ေတာ့ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီျဖစ္တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအထဲက ဦးဘေဖ၊ ဦးပု နဲ႔ ဦးသိမ္းေမာင္တို႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့အုပ္စုက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္တယ္၊ "ပူးသတ္" ရ မယ္ဆိုၿပီး ၂၁ ဦးပါတီကို ခြဲထြက္ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ ဂ်ီစီဘီေအထဲက ဦးခ်စ္လႈိင္၊ ဦးပု၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ "ဟုမ္း႐ူး အမတ္ေလာင္းဘြဲ႔" ေလးခ်ဳိးႀကီး၊ "ေခြးဋီ ကာ"၊ "ေခြးဂ႑ိ" ကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီးေတြေရးၿပီး ၂၁ ဦးအဖြဲ႔ ကိုတုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးဂ႑ိ မွာ "အစာျမင္လွ်င္ ဗမာမခင္မူ၍၊ သာသ နာပလႅင္ႏွင့္ ေဝးတဲ့ေအာင္၊ (အမယ္မင္း) ေကၽြးမဟဲ့ အႏွဴးတြင္ျဖင့္၊ ေခြးအဖြဲ႔ထူး…" လို႔ ေရးခဲ့သလို ေခြးဋီကာမွာလည္း "ပူးသတ္ အေက်ာ္အေမာ္၊ မွဴးမတ္ကေတာ္အေပါင္းတြင္ျဖင့္၊ (ေၾသာ္) ရထားအေဆာင္ေဆာင္ ကားတေျပာင္ေျပာင္ေတြနဲ႔၊…" လို႔ စပ္ခဲ့ပါ တယ္။

ျမန္မာဝံသာႏုအေၾကာင္းဘြဲ႔ ေလးခ်ဳိးစာေထာင့္မွာလည္း "သပိတ္ေမွာက္ ျမန္မာဝံသာႏုတို႔မွာေတာ့၊ မထိတ္မေၾကာက္စရာ မြန္ျမန္မာ တစုတို႔ကိုလ၊ ညႊန္ကာယခုရယ္တဲ့ အရြာရြာလယ္တယ္၊ (အမယ္မင္း) အာဇာနည္ေတြသို႔ ႏွလံုးျမူးႂကြဟန္ အပိုရဲ၊ (ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တို႔မွာကြယ္) အခါ တာမရွည္ေစဖို႔တဲ့ ဟုမ္းမ႐ူးရရန္ကုိခဲ" လို႔ သပိတ္ေမွာက္ဂ်ီစီဘီေအကို ဂုဏ္ျပဳသလို "ေတြးၾကည့္ပါ၊ ေဘးထိရန္ တကယ္ေလ့လာတဲ့ေနာက္၊ ဘယ္ေနရာမွာ သပိတ္ကိုပစ္ခဲ့တယ္လို႔၊ စနစ္ကို အေသအခ်ာေမးခ်င္လွ၊ ေၾကာက္ေသြးဖိုကာတုန္လို႔၊… ခုမ်ားမွာ တဖံုျပင္လို႔၊ မဆက္ ဆံခ်င္သူ ျဗဴ႐ိုကရက္တို႔ုကိုလ၊ မေနသာ ေျခမွာဖက္ၿပီး၊…" လို႔ ကိုလိုနီအစိုးရနဲ႔ေပါင္း သစၥာေဖာက္တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအ ေတြကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ဒီကာလမွာဘဲ "ေတာင္က်ေရ ႏြားႏွစ္ေကာင္ မဝသလိုပ၊ ေမာင္ဘေဖ ငါးေထာင္မရေသာ္ေၾကာင့္၊…" ဆိုတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္လွတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ေဆာ္ထားတဲ့ ဒိုင္အာခီဘြဲ႔ေလးခ်ဳိးႀကီးကိုလည္း စပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔လိုမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ 'ေမာင္ဘေဖ' နဲ႔ကာရံတူ နာမည္ ေတြကို ထည့္မယ္ထင္ပါတယ္။ "ႏြံနစ္ရွာေတာင္၊ ကၽြန္ေခတ္မွာ ငါတေကာင္ ဟဲ့လို႔၊ စြာေဟာင္ေဟာင္ သို႔ကေလာက္ ဟိန္းၾကရင္ျဖင့္၊ ေမွာက္ကိန္း အရွည္သြားမည္ေၾကာင့္၊ ေငြငါးေထာင္ အရာလုေတြကျဖင့္၊ သာဓုေခၚစရာပ" လို႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးသမားေတြ ကို တီးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ၁၉၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆရာႀကီးမႈိင္း အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်တုိက္ခုိက္ခဲ့ေပမဲ့ အဲဒါနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ၿပီး လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲေထာက္ခံခဲ့တာကေတာ့ ၁၉၃၀ ခု ဆရာစံ လယ္သမားသူပုန္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ထဲအမတ္လုပ္ေနတဲ့ ဂ်ီစီဘီေအေဟာင္းေတြ၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ခ်မယ္ႏွက္မယ္ ဆင္ဖမ္းမယ္ က်ားဖမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ဝံသာႏုဂ်ီစီဘီေအ ေတြဟာ (မတရားသင္းေၾကညာခံရတဲ့ ဦးစိုးသိန္းဂ်ီစီဘီေအ အနည္းစုေလးကလြဲရင္) ႏွာေစးေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ ေတာ္မႈိင္းက "ဥံဳအရဟံ သစၥာဂတိေတြႏွင့္၊ ဂဠံဳ သရဏံ ဂစၦာမိၾကေပေတာ့" လို႔ ေျဗာင္အတိအလင္း ဂုဏ္ျပဳေလးခ်ဳိး စပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ၂၀၁၀ အလုပ္သမားအေရးေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုသူေတြ ႏွာေစးၾကတာကိုျမင္ရင္လည္း ဆရာႀကီးမႈိင္း ဘယ္လိုေလးခ်ဳိးေတြစပ္မလဲ စဥ္းစားစရာပါ။

၁၉၂၃ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ ၁၉၃၆ ခု ၉၁ ဌာနေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဒို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳပါတီျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းပါတီတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီသမားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ခ်ဳိးႏွိမ္ကန္႔သတ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒေတြ ထုတ္ မထားေတာ့ အဓိကအတိုက္အခံအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးဟာ တကယ္ေတာ္လွန္ မွန္ကန္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ သခင္ျမ ကိုယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၆ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ …
၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္
၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုးမက်၊ လူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိေၾကာင္းဖြင့္ခ်ရန္
၃) ေရြးေကာက္ပြဲကိုမွီ၍ ဒို႔ဗမာဝါဒျဖန္႔ရန္
၄) ေအာက္ေျခ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဒို႔ဗမာဝါဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒို႔ဗမာအစည္း အ႐ံုးဟာ ေျပာတဲ့အတိုင္းလည္း တကယ္လုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေတြဟာ လစာမယူ၊ အစိုးရနဲ႔ မပူးေပါင္းေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္အစိုးရကလည္း အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဖြင့္ခ် တဲ့အတြက္ဆိုၿပီး သခင္ျမတို႔ကို အေရးမယူခဲ့ပါဘူး။

ဒီကေန႔ ဦးဝင္းတင္ေျပာေန လုပ္ေနတဲ့ မေၾကာက္တရားကို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ကနဦး လက္ေတြ႔က်င့္ သံုးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာႀကီး အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၃၉ ခုမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရရဲ႕ ေၾကးစားလူမိုက္ေတြက (အခု ေခတ္စြမ္းအားရွင္ေတြလို) ပုသိမ္ ဘူတာမွာ ဝိုင္း႐ုိက္လို႔ ေခါင္းကြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္းလိုလို ဓႏုျဖဴကိုသြားၿပီး မဟာဗႏၶဳလ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ ေအာင္ေျမနင္းပြဲကို အႀကီး အက်ယ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ဆရာႀကီးပတ္သက္ပံုကို အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္းေတြ႔ရသလို ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ ဆရာႀကီး သ ခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းပတ္သက္ခဲ့တာကိုလည္း လူထုေဒၚအမာရဲ႕မွတ္တမ္းမွာ အခုလို ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ၁၉၄၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ဂ်ပန္စစ္တပ္နဲ႔ ဘီအုိင္ေအတပ္ေတြ ေမာ္လၿမိဳင္သိမ္းၿပီးခ်ိန္ ရန္ကုန္သိမ္းဖို႔ မၾကာေတာ့တဲ့အခါမွာ ဆရာႀကီးမႈိင္းဟာ ၾကားျဖတ္ အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ သခင္ခ်စ္၊ ကိုလွေမာင္ တို႔နဲ႔အတူ ေမာ္လၿမိဳင္ကို လာရာမွာ ေမာ္လၿမိဳင္မေရာက္ဘဲ က်ဳိက္ထို၊ သထံု၊ ဖားအံလမ္းကေန မဲေဆာက္ေရာက္သြားၿပီး ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အသက္ ၇၀ အရြယ္မွာ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ၿပီး မဲေဆာက္ သြားရတဲ့ခရီးဟာ သူ့တသက္မွာ အပင္ပန္းဆံုးခရီးျဖစ္တယ္လို႔ ေနာင္မွာ ဆရာႀကီးက ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဆရာႀကီးဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ႕ဒိုနာျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟီရာအိုကာ ကို အခုေခတ္ကလူေတြလိုပဲ မဲေဆာက္လာ ေတြ႔ရၿပီးေတာ့ ဆရာႀကီးမႈိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက္်ာ၊ သခင္ျမ၊ သခင္ခ်စ္တို႔ပါဝင္တဲ့ ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ဒိုနာစစ္ဗိုလ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ရန္ကုန္သိမ္းၿပီးရင္ သခင္ျမကို ၾကားျဖတ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ဖို႔ အားလံုးသေဘာ တူေရြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္ဒိုနာေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကတိဖ်က္ၿပီး သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာလုပ္သြားတဲ့အတြက္ သခင္ျမ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မျဖစ္လိုက္ရဘဲ ေဒါက္တာဗေမာ္ကို အဓိပတိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တင္လိုက္လို႔ ဆရာႀကီးမႈိင္းမေက်မလည္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုေခတ္မွာသာ ဆရာႀကီးရွိေသးရင္ ဒိုနာကိုမွီၿပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရေတာ့ မဖြဲ႔နဲ႔၊ 'ျမ' နဲ႔ 'ေဒါက္တာ' ကိုသင္ခန္းစာယူလို႔ ေျပာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

သခင္ခ်စ္ကိုေတာ့ မဲေဆာက္မွာ ဂ်ပန္ေတြက အခုေခတ္ဒိုနာေတြလို စီအိုသင္တန္း ပီဒီသင္တန္းေတြ တက္ခိုင္းခဲ့သလား မွတ္တမ္း ေတြမွာ ေသခ်ာေဖာ္ျပမထားေပမဲ့ သခင္ခ်စ္ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပံုပါတီ (ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ) နဲ႔ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔မွာ အင္မတန္ထူးခၽြန္တဲ့ ယူဂ်ီတာဝန္ခံ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသာ ဒီကေန႔ရွိေနရင္ေတာ့ စစ္ကၽြန္ေခတ္မွာ space ရခ်င္သူေတြကို "ေရႊျပည္ေတာ္ မကိုဋ္မန္းတြင္မွ၊ သိုကန္းတခါ ၾကံဳခဲ့သမို႔၊ ရာဇဂုဏ္ တံခြန္မလွစ္ႏိုင္တဲ့၊ ကၽြန္ေခတ္ လူရာမဝင္ခ်င္သနဲ႔…" လို႔ ထပ္ေျပာမွာေသခ်ာပါတယ္။

နအဖ လက္ေအာက္မွာ ပါတီရပ္တည္ေရး စဥ္းစားသူေတြကိုလဲ "ရွင္ဘုရင္လုပ္ခ်င္ရင္ စႏၵဂုတ္လို သတ္ရဲ ျဖတ္ရဲမွ၊ ေတမိလို ငရဲ ေၾကာက္ေနသူ ရွင္ဘုရင္မျဖစ္ႏုိင္" လို႔ေျပာမွာျဖစ္သလို ကၽြဲပါးေစာင္းတီးျဖစ္ေနရင္လည္း "ဒို႔ ဗမာျပည္ ဒါေလာက္ကေလး လြတ္လပ္ တာဟာ လူငယ္ေတြေၾကာင့္၊ လူႀကီးေတြအလိုသာဆိုရင္ အရိေမတၱယ် ပြင့္ေတာ္မူေတာင္ မလြတ္လပ္ဘူး" ဆိုတဲ့စကားမ်ဳိး ထပ္ေျပာ အံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂါမဏိ


ပန္းခ်ီ.. တင္ကိုကိုဦး
http://www.naytthit.com/articals/2010/mar10/gmn-mar31.html

မကဒတေၾကျငာခ်က္

http://ifile.it/u2gjlv61-2010

Statement on NLD's decision of the 10 alliances

http://ifile.it/ylj072kMar30NLDSupportStatement

ENC Annual Meeting Statement

http://ifile.it/0z4vghjENC Annual Meeting Statement

G8 Foreign Ministers Meeting Canadian Chair's Statement

Canadian Chair’s Statement

30 March 2010

G8 foreign ministers met in Gatineau, Quebec, March 29-30, to exchange views and coordinate action on situations and issues that affect global peace and security. In Gatineau, ministers discussed three broad themes: nuclear non-proliferation and disarmament; terrorism; and security vulnerabilities. Ministers agreed that security and prosperity are best sustained by democratic states that respect human rights and the rule of law. The following reflects the sense of the discussions, as understood by the Chair.

Nuclear Non-proliferation and Disarmament

The threat to global security from nuclear proliferation is grave, and 2010 is a critical year for setting a course for the future. G8 foreign ministers applauded the conclusion of negotiations between the United States and the Russian Federation to reduce further their nuclear arsenals, noting that this is an important step towards a world without nuclear weapons. These discussions also help create positive momentum for success in May at the Review Conference on the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, on which ministers issued a separate statement. Ministers also discussed the successes of the Global Partnership against the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruction, and asked for an assessment of its achievements, and of continuing challenges, in order to consider whether the Partnership should be extended beyond 2012. Ministers were of the view that the Nuclear Security Summit in Washington in April will be an important opportunity to promote the security of nuclear materials in order to prevent their falling into the hands of terrorists or other unauthorized persons or entities. In this respect, ministers stressed the need to implement, and to support developing countries in the implementation of UNSC Resolution 1540, which requires states to take concrete measures against the proliferation of weapons of mass destruction.

Iran’s continued non-compliance with its obligations under United Nations Security Council resolutions, as well as its IAEA obligations, regarding its nuclear program is of serious concern to G8 ministers. While ministers recognized Iran’s right to a civilian nuclear program, Iran’s recent actions, including its lack of transparency on the construction of an uranium enrichment facility near Qom, as well as its recent decision to expand its uranium enrichment operations in violation of United Nations Security Council (UNSC) resolutions, and its refusal to respond to efforts of the five Permanent members of the UNSC plus Germany to broker a diplomatic solution to the issue all deepen serious doubts about the peaceful nature of its nuclear program. Ministers urged in the strongest possible terms that Iran cooperate fully with the IAEA and comply with relevant UNSC resolutions. In the context of the dual track approach, ministers agreed to remain open to dialogue, and also reaffirmed the need to take appropriate and strong steps to demonstrate international resolve to uphold the international nuclear non-proliferation regime and persuade Iran to build greater international confidence in the peaceful nature of its nuclear program.

Concern was expressed that legitimate dissent continues to be violently suppressed by the Iranian government. Ministers called upon the Government of Iran to observe the rule of law and universally recognized human rights.

North Korea’s nuclear and missile programs are destabilizing for the region, and for global security. Ministers urged North Korea to return to the Six-Party Talks without pre-condition, and to fulfill its commitments, including the complete and verifiable denuclearization of the Korean Peninsula. In this regard, they underscored the need for all states to fully implement UNSC resolutions 1718 and 1874. They called on North Korea to address the concerns of the international community about the humanitarian situation, including the abduction issue.

Terrorism

Since the attacks of September 11, 2001, extensive international collaboration has weakened the ability of terrorists to train recruits and execute attacks. However, terrorists continue to seek new ways to pursue their goals. In a separate statement, ministers strongly condemned the cowardly terrorist attacks on the Moscow subway on March 29, and called for the prosecution of those responsible.

Ministers also discussed their concerns about the upsurge in kidnappings perpetrated by terrorists, including for financial gain, and the links of some terrorist groups to illicit drug trafficking, piracy and organized crime. Ministers discussed the need to remain vigilant and agreed to continue to collaborate to thwart and constrain the actions of terrorists, including bringing terrorists to justice so that they can find no place to hide. They agreed that multifaceted and coordinated efforts are needed to counter violent extremism and radicalization, to curb the spread of terrorist ideology and to address local conditions that give rise to violent extremism. They affirmed their commitment to the principles of inclusion, tolerance, democracy and respect for human rights in the fight against terrorism. In the face of the global terrorist threat, the ministers emphasized the need for more systemic, proactive and comprehensive response to this challenge, building upon the universal counter-terrorism conventions, the UN Global Counter-Terrorism Strategy, UNSC resolutions and other relevant mechanisms and instruments. They agreed to work out a robust action plan envisaging, inter alia the reinforcement and relevance of the activities of the Roma/Lyon group and Counter-Terrorism Action Group in order to enhance their contribution to the global effort to combat terrorism. This plan will be submitted to the leaders at the Muskoka Summit. Ministers also discussed the importance of continuing to strengthen the security of transportation, including aviation, worldwide.

Ministers discussed their military and civilian engagement in Afghanistan, to ensure that it will not again become a haven for terrorists. They discussed the need to help the Afghan Government assume responsibility for security, delivery of basic services and democratic governance within its borders, and for the Government of Afghanistan to do its part in delivering on the commitments made at the London Conference last January. The views of ministers are detailed in a separate statement.

Ministers also discussed the situation in Pakistan, and the government’s efforts to address its domestic economic and social challenges, including strengthening its democratic institutions. They also welcomed the Government of Pakistan’s actions to root out violent extremism, particularly in the border region with Afghanistan.

Ministers agreed to continue to support both the Afghan and Pakistani governments in their efforts in the border region. They also agreed that military-only responses are not sufficient, and that solutions must include support for development, sound governance and economic reform. In this respect, ministers agreed to undertake, in partnership with the Afghan and Pakistani governments, and the World Bank and the Asian Development Bank, an Afghanistan Pakistan Border Region Prosperity Initiative aimed at building trade and border infrastructure to foster economic development and local employment. Ministers issued a separate background document on the Initiative.

Ministers discussed the increased terrorist activity in the Arabian Peninsula and parts of Africa, in particular Yemen, Somalia and the Sahel. Internal conflict and areas beyond effective government control create fertile ground for terrorists to recruit and operate with impunity, and have led to other problems of piracy, kidnapping, illicit trafficking in drugs, arms and people, and illegal migration. Ministers discussed how the international community could support the Government of Yemen in its efforts to combat terrorism and implement an agenda of political and economic reform. The truce between the government and the northern rebels is welcome. The ongoing instability in Somalia was also of concern to ministers, who encouraged international support for the Transitional Federal Government. They were also deeply concerned by region-wide security threats across the Sahel posed by the expanding reach of criminal gangs and terrorist cells. Ministers discussed the inter-connectedness of these problems, and the need for broad regional approaches and engagement with local governments to reinforce their capacity to combat terrorism and strengthen security, as well as to address socio-economic challenges.

Security Vulnerabilities

Many countries lack effective and accountable institutions necessary to prevent and manage conflict, manage security in post-disaster situations, or fight terrorism, proliferation and transnational organized crime. Ministers discussed the need to help such countries and regional institutions to build the institutional capacity that underpins democratic governance, the rule of law and respect for human rights to enable them to effectively address their security vulnerabilities. Ministers welcomed Canada’s proposal to host a conference of senior officials to identify ways to make such capacity building efforts more effective and coherent.

Ministers shared the view that, while relief efforts in Haiti must continue, attention must also be directed to the longer-term infrastructure, governance and security needs of the country. They discussed their desire to help Haitians build a new and better future for Haiti, based on the principles of ownership, inclusiveness, accountability, effectiveness, coordination and sustainability. They urged all donors to be generous in their support for Haiti at the international conference which will take place in New York on March 31, 2010.

Ministers also spoke about the challenges faced by some countries in Latin America and the Caribbean from transnational organized crime and illicit trafficking in drugs, and the increasingly widespread implications not only for the Americas, but also for Africa (through which the drugs transit) and Europe. They reaffirmed their commitment to combat these security vulnerabilities through bilateral and multilateral cooperation, in particular with regional organizations, including the Organization of American States. They endorsed the statement on the Middle East issued by the Quartet on March 19, and emphasized the importance of the proximity talks as a step towards the resumption of bilateral negotiations. They urged both parties to adhere to the Road Map, and to promote an environment conducive to successful negotiations. They also reaffirmed their commitment to provide continued support to help the Palestinians build democratic institutions. Ministers also discussed the need for national dialogue in Burma/Myanmar, and their concern about the recently adopted restrictive electoral law. They called for the elections planned for 2010 to be transparent, fully inclusive, free and fair. They also called on the Government of Burma/Myanmar to enable full democratic participation in the upcoming election and to release all political prisoners, including Daw Aung San Suu Kyi, whose continued detention would undermine the credibility of the elections. They agreed that the elections to be held in Sudan in April could be an important step in Sudan’s democratic transformation as mandated by the Comprehensive Peace Agreement, in advance of the January 2011 referendum on the future status of Southern Sudan. They underscored the need for progress in Darfur.

Ministers agreed to meet next in New York in September, 2010, on the margins of the United Nations General Assembly.

http://g8.gc.ca/5364/canadian-chairs-statement/

Voice Of Burma No. 754, MARCH 28, 2010

http://ifile.it/xwvmoljVOB755KK

ဗကသမွေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

http://ifile.it/8bvt4ksABFSU-FAC Statement No 1-2010 on NLD_s Decision

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ေရးမူ၆ခ်က္

NLD ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ ... ၃၀.၃.၂၀၁၀

http://ifile.it/cx6g0ajnld