Monday, May 3, 2010

3 May 2010 ဒိုင္ယာရီ

3 May 2010 Yeyintnge Diary

ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးျပဳမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ


NEJ/ ၃ ေမ ၂၀၁၀


ဤႏွစ္ထဲတြင္ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပႏုိင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာစစ္အစုိးရ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပက ခြင့္လႊတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္အေပါင္းပါတစုက ေမွ်ာ္လင့္ေနပုံရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ စိတ္ႀကိဳက္အသုံးျပဳႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ စိတ္ႀကိဳက္တရား၀င္အသုံးျပဳႏုိင္မည္ဟု တြက္ထားပုံရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾကသျဖင့္ မိမိဆႏၵကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵအျဖစ္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ မိမိဆႏၵကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္၏။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသည္ကုိ အာပတ္ေျဖသည့္ အျပဳအမူအျဖစ္ ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲကုိ တန္ဖုိးထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ပင္ မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ သင္ပုန္းေခ်သည့္ အျပဳအမႈမ်ား ရွိသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ အီရတ္ကုိ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ရာတြင္ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း သမၼတ Bush က အေရးယူျခင္းမရွိသည္ကုိ သတင္းသမားတဦးက ေမးျမန္းသည့္အခါတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရထားေသာ Bush က သူ႔လုပ္ရပ္မွန္ကန္ေၾကာင္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက သက္ေသျပလုိက္သည္ဟု ေျဖ၏။ တာ၀န္ယူမႈ ကင္းမဲ့ေသာ မိမိအမွားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ဖုံးကြယ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးမွန္သမွ် က်ဴးလြန္ေနသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံးက အေရးယူထားေသာ ဆူဒန္ႏုိင္ငံမွ အာဏာရွင္ အုိမာဘတ္ရွားသည္လည္း ဧၿပီလ၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနေပသည္။ အုိမာဘတ္ရွားသည္ စစ္အာဏာသိမ္း၍ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ ႀကီးစုိးၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းျဖင့္ တရား၀င္အာဏာရွင္ဘ၀ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အသြင္တူေပသည္။ အတုိက္အခံဘက္က သပိတ္ေမွာက္ထားသည့္ၾကားမွ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မျဖစ္မေန က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းမရွိဟု ေ၀ဖန္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေသာ အုိမာဘတ္ရွားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံးကုိ အာခံရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိသြား၏။

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္လုပ္ရပ္ကုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္မႈရွိရပါလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိရန္လုိသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္ရွိရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ဤသုိ႔ေသာ လြတ္လပ္မႈမရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မဆလေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သုိ႔ အခမ္းအနားသာျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲအခမ္းအနားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ အေျခက်ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးမတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစသည္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံက သက္ေသျပေနသည္။

အစုိးရ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တရားဥပေဒျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္၍ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးျခင္းသည္သာ ဒီမုိကေရစီကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာ ေရာက္ေပသည္။ ေမလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ၾကရာတြင္ ျပည္သူကခုိင္းသည့္အစုိးရကုိ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူကုိ ခုိင္းမည့္အစုိးရကုိ ဖြဲ႔စည္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကသည္။ အစုိးရသည္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္တူ၍ ျပည္သူလူထုသည္ ကားေမာင္းသူျဖစ္သည္ဟု တင္စားေျပာဆုိၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ အေရးႀကီးေပသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါက ျပည္သူ႔အေေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္ပါသည္။ လူထုက လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚ ေျပာဆုိမည္ကုိ စစ္အစုိးရအေၾကာက္ဆုံးျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေရးသားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားျခင္းျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္သည္ႏွင့္ အေတြးအေခၚသည္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းသြားမည္မဟုတ္ပါ။ အေျခက်၍ အက်င့္ပါေနေသာ ကိစၥမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာ ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ခံထားေသာ အယူအဆကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အစပုိင္း၌ လက္မခံႏုိင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရ၏။ ဤအယူအဆကုိပင္ အဆက္မျပတ္ အေလးအနက္ တင္ျပလာေသာအခါတြင္မူ ျပည္သူလူထုကပါ လက္ခံစဥ္းစားသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္ေပသည္။

ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ေဘာင္၏ ေတြးေခၚမႈသည္ ကြဲျပားျခားနားသည္ကုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၌ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖူးေသာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ေ၀ဖန္ခံႏုိင္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီဓေလ့တခုပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သူတုိင္း ေ၀ဖန္ခံႏုိင္ရေပမည္။ ထုိေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ မဲဆႏၵေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီး၏။ လြတ္လပ္မႈမရွိေသာ လူထုဆႏၵေကာက္ယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ေပသည္။

နအဖေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားေသာ နအဖေစ်းကြက္စနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ နအဖအစုိးရခြင့္ျပဳေသာ ပါတီနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္တြင္ စားသုံးသူ ျပည္သူလူထုလုိအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ လြတ္လပ္မႈရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္၌သာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တန္းတူရည္တူ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ စစ္အစုိးရတည္ေထာင္ေသာ ပါတီက ထင္သလုိလုပ္၍ ျပည္သူလူထုတည္ေထာင္ေသာပါတီကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ပါက တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

ဒီမုိကေရစီအေျခခုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္ အာဏာရပါတီက ပုိ၍ အခြင့္အေရးရၾကသည္။ ႐ုံးကားသုံး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းျခင္းသည္ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈေလးပင္ျဖစ္၏။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္မူ တီဗြီႏွင့္ေရဒီယုိအား ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးကုိ အညီအမွ် အသုံးျပဳခြင့္ေပးရသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္၌လည္း အားနည္းခ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိးၾကားတက္ႂကြေသာ ျပည္သူလူထုက အၿမဲတမ္းေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိေပသည္။ ျမန္မာျပည္၌မူ ႏုိးၾကားတက္ႂကြသူကုိ နအဖကေထာင္ခ်ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈသည္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ နအဖစစ္အစုိးရသည္ ဤႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိသူမ်ား ေတာင္းဆုိသင့္ေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ ျပည္သူ႔ေလးစားမႈရရွိေသာ ၾကားေနအဖြဲ႔က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႀကီးၾကပ္ရန္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံး သတင္းမီဒီယာ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိရန္၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ က်င့္သုံးရန္၊ မဲဆႏၵေပးမႈႏွင့္ မဲေရတြက္မႈကုိ ပါတီ၀င္မဟုတ္ေသာ တသီးပုဂၢလိကမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ အမ်ားေရွ႕၌ သိသာျမင္သာစြာ မဲေရတြက္ရန္၊ ျပႆနာျဖစ္ပါက ဘက္မလုိက္ဘဲ ေျဖရွင္းႏုိ္င္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အတိအလင္း ေဖာ္ျပရန္ အနည္းဆုံး ေတာင္းဆုိသင့္ေပသည္။

http://www.khitpyaing.org/editorial/May%202010/3510.php

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စတစ္ကာကပ္သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခရီးသည္တစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခံရ......


သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုမွ အရွင္ေသာပါကနဲ႔ Mr.Garrett Kostin

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားခရီးသည္တစ္ဦး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခံရ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Garrett Kostin ဆိုသူသည္ ယေန႔ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရ သည္ဟု သိရသည္။ သူ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သြားလာႏိုင္ေသာ ဗီဇာသက္တမ္းမွာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

သတင္းအရ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သူ႔ကို သူတည္းခိုရာ ဟိုတယ္မွ ေထာက္လွမ္းေရးရဲႏွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား မႏၱေလးေလဆိပ္သို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ထိုမွေနျပည္ေတာ္(ၾကပ္ေျပး)၊ ထိုမွ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ထိုမွ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
Mr.Garrett Kostin ကပ္ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စတစ္ကာ
သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္အမွတ္တံဆိပ္(Peace in Burma Now) စတစ္ကာမ်ားကို သူလွည့္ပတ္ခဲ့ရာ ေနရာမ်ား(ဘားအံ၊ သီေပါ၊ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္ ….. စသည့္) ေနရာအႏွံ႔ တြင္ လိုက္လံကပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၱေလးေလဆိပ္တြင္ပင္ ေနရာ ၃ ေနရာထက္မနည္းကပ္ခဲ့ေသး ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သူ႔ကို ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္သလို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သူသည္ ဧၿပီလကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သူျဖစ္ သည္။

သူ႔အေနျဖင့္ ေမ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွဳပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ အရွင္ ေသာပါက ႏွင့္တြဲဘက္၍ “ Burma VJ ” မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ရွင္းလင္းျပသမည္ဟုလည္း သိရသည္။

လာမယ့္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြငလည္း္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သူတည္ေထာင္ထားေသာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ The Best Friend Library (မိတ္ေဆြေကာင္းစာၾကည့္တိုက္) တြင္ သူႏွင့္ Andrea ဆိုသူတို႔ ပူးတြဲၿပီး “ Responsible Tourism in Burma ” အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲက်င္းပသြားမည္ဟုလည္း သိရွိရပါသည္။

သတင္း... အလင္းဆက္...
Mr. Garrett Kostinနဲ႔ ေကာင္းကင္ျပာေက်ာင္းမွ ကေလးငယ္မ်ား
ေလးစားပါတယ္ မစၥတာ Garrett

မဲဲဲေဆာက္ ေရာက္စဥ္တုန္းက ေခတၱေတြ႕ခြင့္ရတဲ့ မစၥတာGarrettပါ။ ေဖာ္ေရြျပီး အစဥ္အျမဲျပဳံးရႊင္ေနသူပါ... ခ်င္းမိုင္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအတြက္ The Best Friend Library စာၾကည္႔တိုက္ ဖြင့္ဖို႔ၾကိဳးစားေနခဲ့သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေလးစားခဲ့ရပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စတစ္ကာကပ္တာကို ဖမ္းဆီး အေရးယူတယ္ ဆိုေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုလားသူ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ မတန္သူေတြလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရတာေပါ့ Garrett ေရ။ ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အခုလိုတတပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား Garrett Kostin ကိုခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဒီမိုေဝယံ