Saturday, July 24, 2010

24 July 2010 ဒိုင္ယာရီ

24 July 2010 Yeyintnge's Diary

ရန္ကုန္တိုင္း ဒု-တိုင္းမွဴးသို႔ ဆရာေတာ္ ဦးေခမာသာရ၏ ေမတၳာရပ္ခံစာ

shwedagon-dawhlasin

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕၏ တာ၀န္၀တၱရား

burma thweကၽြႏူ္ပ္တုိ႕၏ တာ၀န္၀တၱရား
ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕တုိင္းၿပည္အား အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးမွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကုိင္စြဲကာ တာ၀န္သိသူမ်ား အထူး ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။
ယခုကဲ႕သုိ႕ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ပုဂၢိဳလိက ကုိယ္က်ိဳးဆႏၵအတြက္မဟုတ္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ေရး
အတြက္ၿဖစ္သည္ကုိ ၿပည္သူလူထု အေနနဲ႕ မွတ္ထင္ယုံၾကည္ေစခ်င္တယ္။
ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕သည္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ ေမြးဖြားလာ၍ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၿမန္မာ႕ႏူိင္ငံေရးသည္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕၏ အေရးပင္ၿဖစ္သည္ဟု
ဦးစြာပထမ ခံယူထားသင္႕လွသည္။
ထုိေၾကာင္႕ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕တြင္လည္း တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိသည္ ။ တဖက္က လူမ်ားမွာ ကုိယ္က်ိဳးစႊန္႕အနစ္နာခံကာ ၾကိဳးစားေနပါလွ်က္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕က
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလုိက္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးေအာက္မွ ရုန္းထြက္ႏူိင္လိမ္႕မည္ မဟုတ္ေခ်။
ဤေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ေၿပာၿပလုိသည္မွာ ႏူိင္ငံအေရးေဆာင္ရြက္ၿခင္းဆုိသည္မွာ ၿပည္သူလူထု ေကာင္းစားေရးဟု ဆုိရလွ်င္မမွားႏူိင္ေခ် ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕
ႏူိင္ငံအေရးလုပ္သူမ်ားအတြက္ ၿပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခ်က္သည္ အားအၾကီးဆုံးပင္ၿဖစ္သည္။
ႏူိင္ငံေကာင္းက်ိဳဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုံးၿဖတ္ထားလွ်င္ ၿပည္သူလူထု၏ မ်က္သာကုိ ၾကည္႕ရမည္။ ရာထူး ၊အာဏာ ၊လုပ္ပုိင္ခြင္႕တုိ႕ကုိေမွ်ာ္လင္႕ခဲ႕လွ်င္ ႏူိင္ငံေရးလုပ္သည္ဟု မမွတ္ယူသင္႕ေပ ၊ ဌင္းတုိ႕ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၿပည္သူကုိ အသုံးခ်ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။
ယေန႕လက္ရွိအာဏာရွင္အစုိးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး ၿမန္မာႏူိင္ငံဒီမုိကေရစီ အေရးၾကိဳးပမ္းသူမ်ား မွာ သေဘာထားႏွစ္ရပ္ ကြဲလြဲလွ်က္ရွိသည္ ကုိ အားလုံးအသိပင္ၿဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္းတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားၿဖစ္ကာ အနည္းငယ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆုံးၿဖတ္ကာ ပါတီခြဲေထာင္သြားသည္ ။
သာမန္အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းအားၿဖင္႕ ၾကည္႕လွ်င္ ထုိသုိ႕ၿဖစ္သြားရၿခင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ အားေပ်ာ႕သြားႏူိင္သည္ ဟု ထင္ရမည္ ။ စင္စစ္ကား ထုိသုိ႕မဟုတ္ တုိင္းၿပည္အတြက္ တကယ္အလုပ္လုပ္မည္႕ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင္႕ ကုိယ္က်ိဳးရွာလုိသူမ်ား ကုိခြဲၿခားေပးလုိက္ၿခင္းပင္
ၿဖစ္သည္။
မည္သူမွန္သည္ မည္သူမွားသည္ ဆုိသည္ကား ခက္ခက္ခဲခဲ ေ၀ ဖန္ေနစရာ ပင္မရွိေခ်။ အက်ိဳးလုိ၍ ေညာင္ေ၇ေလာင္း ၿခင္းၿဖစ္သည္ ဟု
ကၽြႏူ္ပ္ ရဲရဲၾကီးေၿပာၾကားရဲပါသည္။ ဘာေၾကာင္႕ပါနည္း ။ အေၿဖက ရွင္းရွင္းေလးပင္ၿဖစ္သည္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း ပါတီမ်ား ႏူိင္ေရးပါတီမ်ား မွ လူထုစည္းရုံးလုွံ႕ေဆာ္မႈ မ်ားကုိ မလုပ္္ရန္ န၀တ အစုိးမွ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားၿမစ္ခဲ႕ဘူးသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ တရားမွ်တေသာေၾကာင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ
အမ်ိဴးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ေရြးေကာက္ပြဲကို န၀တအစုိးရ၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားမွလူထုကုိ သေဘာထားကုိ ခံယူ၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏူိင္ရခဲ႕ဘူးသည္။
ယခု ၂၀၀၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ လုံး၀ကုိ တရားမွ်တမႈမရွိ ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနၿဖင္႕ ေရြးေကာက္ပြဲပါ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကုိ ၿပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ႕ သည္။ လက္ရွိ အာဏာရွင္မ်ားမွ ၿပင္ဆင္ေပးရန္ ၿငင္းဆန္ခဲ႕သည္ ။ ထုိေၾကာင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရန္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႕ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္ အက်ိဳးလုိ၍ ေညာင္ေရေလာင္းလုိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစုိးရထံမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႕ပက္သက္သည္႕ ေတာင္းဆုိတစုံတရာ မၿပဳလုပ္သည္႕ အၿပင္ လူထုကုိ တပတ္ရုိက္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အတည္ၿပဳေပးရန္ အာဏာရွင္တုိ႕ႏွင္႕ ပူးေပါင္းကာၾကံစည္လွ်က္ရွိသည္ကုိ ထင္းရွားစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆုိတာ ကလည္း တစ္ႏူိင္ငံလုံးအသိအမွတ္ၿပဳထားတဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုပါ။ ဒီလုိ အဖြဲ႕အစည္းက လူေတြေတာင္
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႕ ညင္းဆန္တာကုိ မထင္မရွားပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင္႕ ယခုမွ စတည္ေထာင္ေသာ ပါတီအခ်ိဳ႕ ဘာေၾကာင္႕ အစုိးရရဲ႕ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ႕ ဥပေဒကုိ လုိလုိလားလား လက္ခံၾကတာလည္း ။
အရုိးရွင္းဆုံး နည္းလမ္းနဲ႕ စဥ္းစားၾကည္႕ရင္ေတာ႕ NLD သာ ပါလာခဲ႕ရင္ လူထုက NLD ကုိ ဘဲ ေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကမွာ ။ အဲဒီေတာ႕ NLD ကသာ အႏူိင္၇ဖုိ႕ က ၁၀၀ % ေသခ်ာၿပီးသာ။ ဒီေတာ႕ NLD ကုိ မပါေအာင္လုပ္မွ သာ ေနရာရႏူိင္မယ္လုိ႕ တြက္ၿပီး အစုိရ အလုိက် အားလုံးတညီတညႊတ္တည္း ေခါင္းညိတ္လက္ခံခဲ႕ၾကတာကုိ ၿပည္သူလူထု အားလုံးသိေစခ်င္တယ္။
ႏူိင္ငံေရး တြင္ ပရိယာယ္ရွိ သည္ဆုိသည္ကား မွန္၏ ။ သုိ႕ေသာ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ကုိ ပရိယာယ္ဟု ဆုိ၍ မရႏူိင္ပါ။
ပါတီစတင္ဖြဲ႕စည္းသည္ႏွင္႕ တၿပိဳင္နက္ထဲ လူထုကုိ ပုံမွားရုိက္ရန္ ၾကိဳးစားၾက သည္ သူခုိးကလူၿပန္ဟစ္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားထင္ထင္ရွားရွား စတင္လုပ္ေဆာင္ၿပသည္။ ဒါေတြကုိ ၿပည္သူလူထု သိၿပီးသား လုိ႕ ထင္ၿမင္ယူဆမိတာဘဲ ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းးစုၾကည္ႏွင္႕ ပက္သက္၍ တခုေၿပာလုိပါေသးသည္ ။ လူအခ်ိဳ႕ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ လူထုကခ်စ္ခင္ယုံၾကည္ေနၾကၿခင္းမွ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္း ၏ သမီးၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕ဟု ေၿပာဆုိလွ်က္ရွိသည္။ ထုိ႕သုိ႕ဆုိလွ်င္ ေမးရန္ တစ္ခု ရွိပါသည္ ။ ဦးေအာင္ဆန္းဦးသည္ လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သားအရင္းၿဖစ္ပါသည္ ။ ဘာေၾကာင္႕ လူထုက မၾကည္ညိဳ မေလးစားၾကတာလညး္ ။ ဒို႕တုိင္းၿပည္အတြက္ ေကာင္းၾကိဳးအတြက္
ဘာမွ မလုပ္ခဲ႕ဘူးဆုိရင္ ေတာ႕ ဘယ္သူကမွ ေလးစားခ်စ္ခင္ ၾကည္ညိဳ မွာ မဟုတ္ဘူး ။ ဒီလုိေအာက္တန္းက်တဲ႕ စကားလုံးေတြနဲ႕ စကားနာလုိက္ထုိးတာေတာ႕ ပါတီထူေထာင္ထားသူမ်ားအေနနဲ႕ မလုပ္သင္႕ဘူးလုိ႕ထင္တာဘဲ ။
ေနာက္တစ္ခု ၿပည္သူလူထုိ႕ ကုိ အသိေပးခ်င္ေသးတယ္။ အခိ်ဳ႕ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္႕ ပါတီ အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ ၿပည္သူမ်ား ေလးစားခ်စ္ခင္လုိ႕ Facebook တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံကုိ တင္ထားတာ ကုိပင္ပုံကုိ ဗန္းၿပ၍ လုပ္စားေနသည္ဟု
အာဏာရွင္တုိ႕ေလသံႏွင္႕ တထပ္တည္းလုိက္လာ အတုိခုိးေၿပာဆုိေနၾကပါသည္။ အာဏာရွင္မ်ားက တပ္မေတာ္သားမ်ား စိတ္ထဲကုိ စြဲေနေအာင္
ရုိက္သြင္းေပးထားသည္မွာ " ႏူိင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားသည္ စားစရာ မရွိေသာေၾကာင္႕လုပ္ေနၾကၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ " ။ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ယခုကဲ႕သုိ႕စာေရးသည္ကုိ ပင္ ေငြရ၍ စာေရးသည္ဟု လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ား ထင္ၿမင္ယူဆေအာင္ အာဏာရွင္တုိ႕ စနစ္တက်
ပုံသြင္းခံထားရသည္႕ တပ္မေတာ္မ်ားကဲ႕သုိ႕ လိုက္လံ အတုိခုိးေၿပာဆုိေနၾကသည္ကု ိယေန႕အခါတြင္ မ်ားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိတာ လူထုက အသိအမွတ္ၿပဳထားတဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္ ။ လက္နက္ကုိင္ထားတဲ႕အာဏာရွင္ေတြ ေသနတ္ၾကားထဲမွာ
မေၾကာက္မရႊံ႕ ၿပည္သူလူထု လုိအပ္တာကုိ ေတာင္းဆုိခဲ႕တဲ႕ေခါင္းေဆာင္။ အခုခ်ိန္ထိလည္း မတရားတာကုိ မတရားဘူးလုိ႕ ၿပည္သူလူထုဘက္က
ရဲရဲ ၀င္႕၀င္႕ရပ္တည္ ေပးေနတဲ႕လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ မေမ႕ၾကပါနဲ႕။
ယေန႕ အာဏာရွင္စစ္အစုိးရက က်င္းပၿပဳလုပ္မယ္႕ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္တာဟာ လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ အားေပးကူညီလုိက္တာဘဲ။ တႏူိင္ငံလုံးမွာ ရွိတဲ႕ ၿပည္သူအားလုံးက ေထာက္ခံမဲေပးလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႕အာဏာ မရဘူးဆုိတာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမွာ
အထင္အရွားၿပထားၿပီးသားဘဲ။ ေနရာတကာ မွာ စစ္တပ္က က အာဏာအရွိဆုုံးဆုိတဲ႕ ဥပေဒေတြခ်ည္းဘဲ ၿပဌာန္းထား ပါလွ်က္ကယ္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္တယ္ဆုိတာ ဘယ္႕သူ႕အတြက္လည္း စဥ္းစားသာၾကည္႕ၾကေပေတာ႕။
အခ်ိဳ႕ကလည္း ေၿပာၾကတယ္ ႏွစ္ (၂၀) ေတာ္လွန္လာတာေတာင္ မေၿပာင္းလဲဘူး တဲ႕ ။ အစုိးရ နဲ႕ပူးေပါင္းသင္႕တယ္ဆုိၿပီး ေၿပာၾကတဲ႕သူေတြလည္း ရွိတာဘဲ။ တရားမွ်တတဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဆုိ တရားမွ်တတဲ႕ဥပေဒမ်ိဳးဘဲ ရွိသင္႕တယ္။ တရားမွ်တၿခင္းမရွိဘဲနဲ႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာ ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးကုိ ပုိမုိအသက္ရွည္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားေပးတာနဲ႕ အတူတူပါဘဲ။
အခ်ိဳ႕ကစဥ္းစားတာေတြ မွားေနၾကၿပီလုိ႕ထင္တာဘဲ ။ ဘာၿဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ႕ 1990 ၿပည္႕ႏွစ္ ၿမန္မာႏူိင္ငံအေၿခအေနနဲ႕ လက္ရွိၿမန္မာႏူိင္ငံအေၿခအေန ဟာ မတူဘူးဆုိတာလည္း ထည္႕သြင္းစဥ္းစားသင္႕တယ္။ ကမာၻ႕ႏူိင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ဖိအားဒဏ္ကုိ မခံႏူိင္ၾကလုိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတယ္ဆုိတာလည္း အားလုံးအသိဘဲ။ အေတြးမေခ်ာ္ေစခ်င္ၾကဘူး ။ ဒီမုိကေရစီ လုိခ်င္ရင္ ဒီမုိကေရစီရႏူိင္မည္႕ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ဘဲ ၾကိဳးစားၾကပါ။ လမ္းလႊဲၾကီးကုိ မလုိက္မိၾကပါေစနဲ႕ ဆုိၿပီး သတိေပးခ်င္ပါတယ္။
တခါတေလ ရွင္းေနလြန္းရင္ လူေတြ ဟာ မရွင္းလင္းတဲ႕ အေတြးေတြ နဲ႕ ေတြးမိတတ္ၾကတာ လူ႕သဘာ၀ပါ။
ေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိၿဖစ္ပြားေနတဲ႕ တပ္တြင္ မတည္ညိမ္မႈမ်ားကုိ လည္း ေမ႕မထားသင္႕ဘူး ။
စစ္မွန္တဲ႕ အေရးဆုိဖုိ႕ စစ္မွန္တဲ႕အေတြးေတြနဲ႕ ဦးေဆာင္ၾကမွ ေအာင္ၿမင္မွာ ။
သတိေလးသာ အစဥ္ကပ္ၿပီး ပုစၥဳပၸန္ကုိ သာ တည္႕တည္႕ၾကည္႕ၾကဆုိတဲ႕ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ၿမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားတဲ႕ တရားေလးကုိ လည္း လက္မလြတ္ၾကပါနဲ႕။
ဒါ႕အၿပင္ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား နဲ႕ရာထူးအာဏာရရွိႏူိင္တယ္ဆုိတဲ႕ အတၱအခြံက ဖုံးအုပ္ထားေတာ႕လည္း ငါေလွ်ာက္တဲ႕လမ္းက
မွန္တာပါဆုိ ၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ မာန္၀င္႕ခ်င္ၾကပါေသးတာေတာ႕ မေကာင္းပါဘူး။
လက္ရွိအစုိးရ ကသာ တကယ္တရားမွ်တတဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္ဆုိရင္ အၿပစ္မရွိတဲ႕ ႏူိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ
ၿပန္လႊတ္ေပးေနတာၾကပါၿပီ။
လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ အေၿခခဥပေဒကုိ အတည္ၿပဳတုန္းက လည္း တအိမ္တစ္ေယာက္ မလာမေနရ စနစ္နဲ႕ အရွက္မရွိလာခုိင္းၿပီး
လူထုက သေဘာတူလက္ခံပါတယ္လုိ႕ တရား၀င္ေၾကၿငာခဲ႕တယ္ အားလုံးမ်က္ၿမင္ကုိယ္ေတြ႕ဘဲ။
အခုကိစၥမွလည္း ေနရာလုိခ်င္လုိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္တာက လူတစ္စု ၊ အစုိးရ ေၾကၿငာခ်က္ထုတ္မွာက အႏူိင္ငံလုံးလက္ခံပါတယ္
ဆုိတဲ႕ အေၿပာမ်ိဳး။ ဒါမ်ိဳးေတြ မၿဖစ္ပြားေအာင္ အစကတည္းက ကင္းကင္ရွင္းရွင္းေနၾက ။ ၿပည္သူလူထု တကယ္လုိးလားေတာင္႕တ
တဲ႕ တရားမွ်တၿပီး လူအခြင္႕အေရး အၿပည္႕အ၀ ရရွိႏူိင္တဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ကုိ လုိခ်င္တာပါဆုိရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးမည္႕
မည္႕သူ႕ကုိမဆုိ ရန္သူအၿဖစ္သာ သေဘားထားၿပီး ၿပတ္ၿပတ္သားသားဆန္႕က်င္ၾက ။
ေနာက္တခ်က္က ၿပည္သူခ်စ္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ားကုိလည္း တစ္ခုေလာက္ ေတာင္းဆုိပါရေစ။ လက္ရွိအစုိးက ခင္ဗ်ာတုိ႕ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကား
လာမွ ေခၚယူ အသုံးခ်ၿပီး ၀ါဒၿဖန္႕ခုိင္းတာပါ။ ခင္ဗ်ာတုိ႕ အႏုပညာကုိ ေလးစားလုိ႕ အစဥ္တစုိက္ အားေပးလာတဲ႕
လူထုပရိသတ္ရဲ႕ ရင္ဘတ္ကုိ ေဆာင္႕ကန္လုိက္သလုိ မ်ိဳးလုပ္ၾကတာေတာ႕ တကယ္႕ကုိစိတ္မေကာင္းပါဘူး ။ လက္ရွိအစုိးရဆီ က ရလာတဲ႕အခြင္႕အေရးေတြ အတြက္ ၿပည္သူေတြ မ်က္လုံးကုိ အဆိပ္နဲ႕ပက္ရင္ေတာ႕ ၿပည္သူ႕႔ရန္သူဘဲလုိ႕သတ္မွတ္ရမွာပါ။
ဒီေနရာမွေတာ႕ ဘယ္သူေတြကုိ ညႊန္းဆုိတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးသားမုိ႕ ရွင္းမၿပေတာ႕ပါဘူး။ ၿပည္သူလူထုအေနနဲ႕လည္း ဒီလုိ အႏုပညာရွင္မ်ိဳးကုိ
အာဏာရွင္စနစ္ဆုိးကုိ အားေပး၀ါဒၿဖန္႕သူမ်ားရ ဲ႕ ၿပတ္ၿပတ္သားသားဆန္႕က်င္ၾကပါလုိ႕ကၽြန္ေတာ္ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းပါတယ္။
ၿပည္သူလူထု အေနနဲ႕လည္း အခုခ်ိန္ဟာ အေရးၾကီးတဲ႕ အခ်ိန္ကုိ ေရာက္ေနၿပီ ၿဖစ္တဲ႕အတြက္ စည္းလုံးညီညႊတ္ၾကပါ။
တကယ္႕အစစ္အမွန္ ၿပည္သူလူထုေကာင္းစားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏူိင္မည္႕ ေခါင္းေဆာင္ကုိ လူထုကသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ႏူိင္
မွာၿဖစ္ပါသည္။
တုိင္းၿပည္အေရး တကယ္ေဆာင္ရြက္မည္႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ၿပည္သူေတြရဲ႕ စည္းလုံးၿခင္းအင္အား နဲ႕ ေထာက္ပံ႔ထားမယ္ဆုိရင္
အာဏာရွင္စနစ္ မၾကာခင္ ၿပဳတ္က် ေတာ႕မွာ အမွန္ဘဲ။
ၿပည္သူလူထု လုိလားေတာင္းတေေနတဲ႕ တရားမွ်တတဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲ႕ကုိ တကယ္စစ္မွန္စြာ က်င္းပခ်င္ၾကတယ္ဆုိရင္
လူထုက ေတာင္းဆုိရမွာပါၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေတာင္ဆုိႏူိင္ဖုိ႕ အတြက္ လုိအပ္ရင္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။ ႏူိင္ငံ႕အေရး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ၿဖစ္လုိ႕ အက်ိဳးအၿမတ္မ်ားကုိ ထည္႕မတြက္ၾကပါနဲ႕။ လုိအပ္တဲ႕ေနရာမွာ လုိအပ္သလုိ ပါ၀င္ကူညီၾကပါ။ ယေန႕ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္း ခံထားရတဲ႕ လူအားလုံးဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ရဲ၀င္႕စြာ ဆန္႕က်င္ခဲ႕ၾကလုိ႕ ေထာင္ထဲေရာက္ၿပီး ဒုကၡဆုိးမ်ားကုိ ခံစားေနၾကရပါတယ္။
ယေန႕ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ ဆန္႕က်င္ၿပီး တုိင္းၿပည္အက်ိဳးကုိ တကယ္သယ္ပုိးရြက္ေဆာင္သူေတြကုိ အစုိးရက ဘယ္လုိဒုကၡေပးထားတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပါ ။ သူတုိ႕ေတြကုိ တင္ မကဘူး ၊ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြကုိပါ အားလုံး ဒုကၡေပးေနတဲ႕ အတြက္ ေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ႕သူေတြကုိ
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မေထာက္ပံ႕ႏူိင္ၾကဘူးၿဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သာ တတ္ႏူိင္တဲ႕ဘက္က တုိင္းၿပည္အက်ိဳးကုိ သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္သူေတြကုိ
ကူညီေထာက္ပံ႔ေပးထားၾကမယ္ဆုိရင္ သူတုိ႕ေတြမွာ အင္းအားေတြ ပုိမုိၿပည္႕၀လာမွာ အမွန္ပါဘဲ ။
အဲဒီလူေတြ လြတ္ေၿမာက္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိေပးတာ ဟာ မိမိတုိ႕လြတ္ေၿမာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္တာနဲ႕ အတူတူပါဘဲဆုိတာ ၿပတ္ၿပတ္သားသား သိထားၾကပါ။
ဒီေန႕ဒီခ်ိန္က စၿပီး ၿပည္သူလူထု အေနနဲ႕ ႏူိင္ရာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စည္းလုံးညီညႊတ္မႈအင္အားမ်ားၿဖင္
စတင္ၿဖိဳဖ်က္ၾကပါစုိ႕လုိ႕ ေလးနက္စြာ သတိေပးတုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္ ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူလူထု ႏွင္႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေပါင္းတုိ႕ခင္ဗ်ာ။
မၾကာခင္မွာ စတင္ေတာ႕မယ္႕ အာဏာရွင္စနစ္ဆုိး အားဆန္႕က်င္မည္႕ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လည္း ၿပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ
ၿဖန္႕ေ၀ေပးသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္ အသိေပးေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
ကၽြႏူ္ပ္သည္ မည္႕သည္႕ပါတီ၀င္မွ မဟုတ္သလုိ ႏူိင္ငံေရးပညာရွင္လည္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏူ္ပ္ေရးသားေသာ စာမ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ား အေနၿဖင္႕ သိရွိၿပီးၿဖစ္ေသာ္လည္း ၿပည္သူလူထု တရပ္လုံးကုိ အသိေပးလုိ၍ ေရးသားၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ဤစာပါ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခုိင္းဆုိခ်က္ေၾကာင္႕ ေရးသားၿခင္းမဟုတ္ပါ။
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
ဗမာ႕ေသြး

“ျမားကုန္ေနေသာေလသံမ်ား”

စိုးေနလင္း
Saturday, July 24, 2010စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရရဲ႕ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ က်င္းပမယ္မွန္းမသိရေသးေပမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ကို ထက္ဝက္ေက်ာ္စြန္းလာၿပီျဖစ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ကလြဲၿပီး ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြရဲ႕အသံေတြကို ပိုၿပီးၾကားလာရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က နည္းနည္းမေက်နပ္တဲ့ေလသံေတြ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေရရြတ္ညဥ္းတြားသံ ေတြေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အသံမွ အားေကာင္းေမာင္းသံ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္အားကိုယ္း အားထားျပဳ ေလာက္စရာရွိတာမေတြ႔ရ မၾကားရပါဘူး။

စစ္အစိုးရဟာ စစ္တပ္အားကိုးနဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတယ္၊ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းတတ္တယ္။ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတယ္ဆိုတာ မွန္ပါ တယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ စစ္အစိုးရခြင့္မျပဳရင္ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ ခြင့္ျပဳသေလာက္ အတိုင္းအတာအတြင္းက ခြင္ျပဳထားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလး ေတြကိုပဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ၾကရမွာေပါ့။ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ ဆိုၿပီးစစ္အစိုးရကို မတရားျပဳခ်င္တိုင္းျပဳ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္တာကို ေခါင္း ငံု႔ခံၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရာစုႏွစ္ဝက္ေလာက္ ဒုကၡဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိးခံၿပီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ တရားမွ်တ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခုကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ရရွိႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔ အၾကံဳ ရွိတဲ့သူတိုင္း နားလည္ၿပီးျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အဘိုးအဖြားေတြ အေဖ အေမေတြ ေနာင္ေတာ္ အမေတာ္ေတြ ေျခာက္တိုင္းမေၾကာက္ခဲ့ၾကပါဘူး၊ ေခ်ာ့တိုင္းလည္း မ ေပ်ာ့ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ အလြန္အင္အားႀကီးတဲ့ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့သလို အလြန္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းအင္အားႀကီးမားတဲ့ ဖက္ဆစ္စနစ္ကလည္းလြတ္ေျမာက္ေအာင္တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တတိုင္းျပည္ လံုး ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးေျပာေနစရာမလိုေအာင္ ခိုင္မာတဲ့ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ေခတ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔သက္တန္းတခုေလာက္နီးနီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ အမ်ဳိးသား စစ္အာဏာ ရွင္ေတြရဲ႕သံဖေနာင့္ေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနခဲ့ရပါတယ္။ က်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ အသက္၊ ဘဝ၊ ေသြးေခၽြး ေပးဆပ္တာဝန္ေက်ပြန္ခဲ့သူေတြ၊ ေပးဆပ္ေနဆဲသူေတြရွိသလို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေျချပဳ ေန သာသပ ေလညာက တိုင္းျပည္ရဲ႕အေရး ဒီမိုကေရစီေရး လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလိုေနခဲ့ၾကသူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ျခံစည္း႐ိုးေပၚခြထိုင္ၿပီး အေရးသာမယ့္ဘက္ကိုခုန္ခ်မယ့္သူေတြ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲ ဆိုၿပီး ေကာက္သင္းေကာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြထက္ပိုၿပီးဆိုးတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပည္သူလူထုတ ရပ္လံုးကိုသစၥာေဖာက္ၿပီး ဖိႏွိပ္သူစစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္း ကိုယ့္ျပည္သူလူထုကိုကိုယ္ျပန္ၿပီး ဒုကၡေပးေနၾကတဲ့ အသားထဲက ေလာက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီလို ပကတိအေျခအေနေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသူေတြ၊ တ သီးပုဂၢလ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔က်င္းပေပးမယ့္ စစ္အစိုးရရဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို အေသ အခ်ာေလ့လာသံုးသပ္ အကဲျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္အေျခခံဥပေဒ ကိုက်င့္သံုးၿပီးက်င္းပမွာပါလဲ။ ျပ႒ာန္းေပး ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈ ရွိ ရဲ႕လား ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ ညီညြတ္ရဲ႕လားဆိုတာကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳသင့္ပါတယ္။ ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာလည္း အသြင္ သဏၭာန္ကိုမဟုတ္ပဲ အႏွစ္သာရကို ၾကည့္႐ွဳစစ္ေဆးရပါမယ္။ အေျပာ အျပ ထက္ အလုပ္ကိုၾကည့္ရပါမယ္။ စစ္အစိုးရကအျပနဲ႔ အ ေျပာသက္သက္ပါ စစ္အစိုးဟာ သူ႔ရဲ႕အေျပာနဲ႔အျပအတိုင္းသာလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ခုေျပာေနရတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာလည္း ရွိ လာစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ အေျပာတျခား အလုပ္အျခား အျပတျခား အလုပ္တျခားအျမဲတမ္းလုပ္ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကို လိမ္ေနခဲ့တဲ့ လူလိမ္လူညာ အစိုးရျဖစ္ေနလို႔သာ ဒီလိုေျပာေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးသိပ္ရွည္လွ်ားသြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ ေျပာလိုရင္းအသံေတြအေၾကာင္း ျပန္ေျပာပါ့မယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ထားၾကတဲ့ ပါ တီေတြရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူေတြ ေျပာေနၾကတာေတြကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ။ မၾကာေသးခင္ကေလးကမွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကေန ခြဲထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီရဲ႕တာဝန္ရွိသူ ဦးသိန္းညြန္႔ ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းမ္းသတင္းဂ်ာနယ္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္ခြင့္ရလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း မွာ ဦးသိန္းညြန္႔က “လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ အင္အားစုပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္သြားမွာပါ။ ျပည္သူလူထု ျဖစ္ေစခ်င္တာေတြကို လႊတ္ေတာ္မွာေျပာႏိုင္မယ္၊ ဥပေဒေတြကိုျပင္ႏိုင္မွာေပါ့” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္ အေတာ္အံ့ၾသပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ခု စစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံၿပီး က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တကယ္လို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရရင္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္၂၅% နဲ႔ စစ္တပ္လက္ကိုင္ဒုတ္ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီက ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကိုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အာဏာသံုးမဲရေအာင္ ယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုလားထိုင္မွာဝင္ထိုင္လာၾကမယ့္ ၾကံ႕ဖြံပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုလိုလားခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ္ အေသအခ်ာခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ မတရားတဲ့ဥပေဒေတြကို ျပင္ ဆင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္ကို ႐ိုးအလြန္းရွာတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား ႏိုင္ငံေရးခၽြတ္ျခံဳက်လြန္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား။ စစ္အစိုးရအေၾကာင္းကို ရာစုႏွစ္ဝက္ေလာက္အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ သာမန္ျပည္သူလူထုေတာင္ အလြယ္တကူသိျမင္ သေဘာေပါက္ေနၾက ပါရဲ႕နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္လို ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုရဲ႕တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္လာခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔ လို လူမ်ဳိးက ဒီလိုေတြးျမင္ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ တျခားအေတြ႔အၾကံဳႏုနယ္ေသးတဲ့ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ိုေတာ့ အထူးေျပာေနစရာလိုမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီထက္ဆိုးတဲ့အေျဖလည္းရွိပါေသးတယ္။ ေမးသူက ဦးသိန္းညြန္႔ အေနနဲ႔ ဥပေဒေတြ ကို ျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ေျပာခဲ့ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ျပင္လို႔မရႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာေနၾကတယ္၊ အဲဒီလိုအျမင္ကြဲလြဲေနတဲ့အေပၚဘယ္လိုျမင္ပါသ လဲလို႔ ေမးတဲ့အေျဖကို ဦးသိန္းညြန္႔က “တပ္မေတာ္အေပၚ ျမင္တဲ့အျမင္ကြဲသြားတာဘဲ။

သူတုိ႔က လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနာင္အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဒီအေျခခံဥပေဒႀကီးကုိ တရားေသဆုပ္ကုိင္ ထားမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ထင္ ၾကတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က အဲလုိမထင္ဘူး။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပအေျခအေန ေနာက္တခါ က်ေနာ္ တုိ႔ဘက္ကလဲ တပ္မေတာ္အေပၚ သေဘာထားမွန္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တုိင္းျပည္အမွန္တကယ္ တိုး တက္ေခတ္မီေရးအတြက္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာမယ့္ တပ္မေတာ္သားေတြ အရင္ဆံုးနားလည္မႈရမယ္။ ဒီနာမည္မႈနဲ႔ တိုင္ျပည္ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ဒီအခ်က္ ဒီေတြက္ ကိုတင္ျပရင္ ဒါတပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း စဥ္းစားလိမ့္မယ္။” လို႔ အေျဖေပးသြားပါတယ္။ တပ္ မေတာ္အေပၚတျခားသူေတြျမင္ေနၾကသလို၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုေတြအားလံုးျမင္ေနၾကသလို သူတို႔ပါတီက မျမင္ဘူး၊ သူ႔အ ေနနဲ႔ မျမင္ဘူးလို႔ အတိအလင္းေျပာသြားတာပါ။ ေအာ္ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို မသိရွာေသးဘူးလို႔ပဲ စုတ္သပ္ရမလား။ ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလ ဦးသိန္းညြန္႔ရယ္လို႔ပဲ ညည္းခ်င္းခ်ရမလား။ စဥ္းစားမရႏိုင္ေအာင္ အံၾသရပါတယ္။

ျပဳျပင္မရေအာင္ကမ္းကုန္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ျပဳျပင္ေရးလုပ္ဖို႔ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာေအာင္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္ ပံုရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကပဲ တပ္မေတာ္အေပၚထားတဲ့သေဘာထား မွားေနသေယာင္ေျပာလုိက္ပါေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ႏွစ္ ေပါင္း ၅ဝ နီးပါး ဘာေတြလုပ္လာခဲ့တယ္၊ ျပည္သူလူထုကိုဘယ္လို ဆက္ဆံလာခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အမ်ားျမင္သာ ထင္ရွားရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္လို႔ က်ေနာ္ အထူးေဖာ္ျပမေနေတာ့ပါဘူး။

က်ေနာ္တင္ျပလိုရင္းကေတာ့ အခု ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရွိတာကမရွိတာ ထက္ပိုေကာင္းတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္မွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လို႔ရတယ္ လုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး အသြင္သဏၭာန္အရေပးထားတဲ့ စကားလံုးအရေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ယံု ၾကည္ၾက၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔တာစူေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက စစ္အစိုးရထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပ ေဒေတြဟာ မသင့္ေလွ်ာ္ပါဘူး အခြင့္အေရးေတြကို ဘက္လိုက္ေပးေနတာဟာ မတရားပါဘူး၊ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကိုေထာက္ခံမဲေပးၾကဖို႔ အစိုး ရကိုယ္တိုင္က ျပည္သူလူထုကို ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ံုးေနတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူးစသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနတဲ့ေလသံေတြ ဟာ အလြန္အားနည္းေပ်ာ့ညံ့ေနတာ ၾကားရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြ ကိုယ္စလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအခြင့္ အေရးမ်ဳိးရွိရမယ္။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္။ အစိုးရက ဘာေတြျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္လို႔ ခပ္တင္းတင္းေတာင္းဆိုတာ၊ အစိုးရက အဲဒီေတာင္းဆိုမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္မေပးဘူးဆိုရင္ေတာ့မိိမိတို႔က ဘာလုပ္ရလိမ့္မယ္ သပိတ္ေမွာက္ရလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရာဇသံေပးတာမ်ဳိးလံုးဝမၾကားရသေလာက္ပဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအစား ဘာမွမတုန္႔ျပန္ေတာ့လည္း ေပးထားတဲ့ အေျခအေနအ တြင္းကပဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရမွာေပါ့၊ ဘာတတ္ႏိုင္မွာလဲဆိုတဲ့ စစ္မေရာက္ခင္ျမားကုန္ေနတဲ့အသံေတြ၊ အေလွ်ာ့ေပးအညံ့ခံတဲ့ အ သံေတြကိုပဲ ေရရြတ္ေျပာဆို ညည္းညဴ ေနၾကတာကို ၾကားေနရပါတယ္။

အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ျပည္သူလူထုက ဘယ္လိုမ်ား အား ကိုယ္းအားထား ျပဳၾကရမွာပါလဲ။ စစ္အစိုးရအေပၚ သေဘာထားမွန္မွန္ကန္ကန္ ထားရမယ္ဆိုတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရကတိုင္း ျပည္အေပၚ ျပည္သူလူထုအေပၚ သေဘာထားမွန္မွန္ကန္ကန္ထားဖို႔ကိုေရာ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုၾကဖူးပါသလား။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ လက္နက္ခ်အညံ့ခံေရးအေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲၿပီး စစ္အစိုးရက ငါးေျခာက္ဆို ဖုတ္ၿပီးသားပါဘုရား လုပ္ေနၾက မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးဟာ မေတြးဝံ့စရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးသားစစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ သံဖေနာင့္ေအာက္ မွာ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္စစ္အာဏာရွင္ကမွ သူတို႔ကိုင္စြဲထားတဲ့အာဏာကို သူတို႔စိတ္လိုလက္ရ စြန္႔လႊတ္ေပးလိုက္႐ိုးထံုးစံ မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ သမိုင္းစာ မ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ အထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကို ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးအင္အားနဲ႔ ဆန္႔က်င္အာခံ တြန္း လွန္ႏိုင္ ေအာင္ၾကိဳးစားၾကရမယ့္တာဝန္ဟာ ဒီကေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လက္နက္ကိုင္အင္အား စုေတြမွာအဓိကတည္ရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးကလည္း စစ္ကၽြန္ဘဝ အက်ေရာက္မခံပဲ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာေတြကို ဖီဆန္ျငင္းဆန္ၾကဖို႔ တညီတညြတ္တည္းႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။ ။

စိုးေနလင္း
http://www.naytthit.com/articals/2010/july10/snl-july24.html

ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝ သေရာ္စာ စာအုပ္ ႏွင့္ ဝတၴဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္ ထုတ္မည္

(၁၉၈ဝ) ေက်ာ္ ကာလ မ်ားက မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ ဝတၴဳတို ေရးသား ျခင္းျဖင့္ စာေပ ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ လာေသာ ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝသည္ (၂ဝ၁ဝ) ခုႏွစ္ အတြင္း ခ်စ္စဖြယ္ သေရာ္စာမ်ား ႏွင့္ မဂၢဇင္း ဝတၴဳတို မ်ားကို လံုးခ်င္း အျဖစ္ ထုတ္ေဝ ေတာ့မည္ ဟု ကဗ်ာဆရာ ေစာေဝက ေျပာဆိုေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ '' သေရာ္စာ စာအုပ္ ကေတာ့ စိတ္ကူး ခ်ဳိခ်ဳိ စာအုပ္တိုက္က ထြက္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ာနယ္ ေတြမွာ ေရးခဲ့တဲ့ သေရာ္ စာေတြက စုထုတ္ တာပါ'' ဟု ဆိုသည္။ ''ဝတၴဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္ ကေတာ့ စာေပေလာက ကေန ထုတ္မွာပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္ ေရးခဲ့ တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ စိစစ္ ေနပါတယ္။(၁၉၈၄) ေလာက္ ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္က စာေပ လုပ္သား မဂၢဇင္း ေရးခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာကို ပိုေရးျဖစ္ ပါတယ္'' ဟု ကဗ်ာဆရာေစာေဝ မွ လွ်ပ္တစ္ျပက္သို႔ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုေၾကာင္း လွ်ပ္တျပက္ ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္ ကို ေတြ႔ရွိ ရသည္ ။

ကဗ်ာဆရာေစာေဝ သည္ ျဖဴး မွ မိတ္ေဆြမ်ား စာၾကည့္ အသင္း ကို ထူေထာင္သူ မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာကာ HIV/AIDS ကူးစက္ ခံရတဲ့ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြ ေပးတဲ့ အျဖဴေရာင္ သက္တန္႔ အဖဲြ႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး စာေပ အႏုပညာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနသူ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်စ္ ဂ်ာနယ္မွာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကို ေ၀ဖန္တယ္ ဆုိတဲ့ စဲြဆုိ ခ်က္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ အျပစ္ေပး ခံခဲ့ ရၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔က ရမည္းသင္း ေထာင္ ကေန ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာကာ ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊဂံုတိုင္ လမ္းမ ေပၚတြင္ အဓိပတိ ထမင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီး မိသားစု ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

ကဗ်ာ ဆရာ ေစာေ၀ သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖိႏွိပ္မႈၾကား ကေန မိမိ အျမင္ကို ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ေဖာ္ထုတ္သူ အျဖစ္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရး အဖဲြ႔ ကေန Hellman / Hammett ဆုကို အပ္ႏွင္း ခံခဲ့ရသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။


၂၄ . ၇ . ၂၀၁၀
http://www.htwd.info/2010/07/poet.html