Thursday, October 28, 2010

အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာစာကပ္စာျဖန္႔

လူထုတရပ္လံုး အတြက္ စေတးခံ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔မွ ရဲေဘာ္မ်ား သည္ ၾကည့္ျမင့္တုိင္ျမိဳ႔နယ္ သီရိမဂၤလာေစ်းအတြင္း ႏုိင္ငံသားတုိင္း ဥပေဒ အရ မဲမေပးပဲ ေနႏုိင္သည့္ ဆုိသည့္ စာသားပါ စာရြက္မ်ားအား လူထုတရပ္လံုး သိရွိနားလည္ေစရန္အတြက္ ၂၈ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ကပ္ျခင္း၊ျဖန္႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွဳတ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။


တရား မွ်တသည့္ ဒီမုိကေရစီ လုိလားေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား - စစ္ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအား မည္သူ႔ မည္သူကုိ မွ် မဲမေပးဘဲ ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ရန္အတြက္ ေမတၱာသက္ဝင္ ခ်စ္ခင္ တုိက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား ။

- ထုိေရြးေကာက္ပြဲသည္ မတရားမွု အမ်ားအျပား ရွိေနသည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

- မတရားသျဖင့္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ( စစ္ကြ်န္ဖြဲ႔စည္းပံု )ကုိ အသက္သြင္းမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

- ျပည္သူတုိ႔၏ မရရွိေသးေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို မည္သုိ႔မွ် မရရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ( လွည့္စားေသာ ) ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

- မတရားမွုမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား လံုးဝျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္စီစဥ္တက် ဖိႏွိပ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ (လွည့္စားေနေသာ ) ေရြးေကာက္ပြဲ အား ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

- မိဘျပည္သူမ်ား ၊ ခ်စ္ခင္ ယံုၾကည္ ေလးစားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါႏုိင္ေအာင္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျပီး စစ္အုပ္စု ေကာင္းစားေရး အတြက္သာ ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဆန္႔က်င္ သပိတ္ေမွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

- ႏုိင္ငံသား တုိင္း ဥပေဒအရ မဲမေပးပဲ ေနပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

- မိမိ ရရွိထားသည့္ အထက္ပါ အခြင့္အေရး အား အျပည့္ အဝ အသံုးခ်ပါ။

လူထုတရပ္လံုးအတြက္စေတးခံအေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ကံဆိုးမိုးေမွာင္ေန ့အျဖစ္ နုို၀င္ဘာလ ရ -ရက္- ျဖစ္လာနိုင္ပါသလား

နိုင္ငံတနိုင္မွာ ေန ့ထူးေန ့ျမတ္ေတြ ရွိတတ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမ်ားက သတ္မွတ္နိုင္ရန္ ျပည္သူတရပ္က ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ယင္းေန ့ကို နို္ငငံေတာ္ေန ့အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကတတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ့ေသာနိုင္ငံမ်ားမွာ နို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳကာ ေန ့ရက္မ်ားအျဖစ္ အစိုးရရံုးပိတ္ကာ သတ္မွတ္ေပးၾကပါသည္။ ယခုလည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နို္င္ငံေရးအခမ္းအနားေန ့အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေန ့ရက္ရွိလာေနပါျပီ။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန ့က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ ရက္ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ ယင္းသို ့ေၾကညာျခင္းသည္ နို္င္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုမတင္ျခင္းမွစျပီး မဲမေပးေရးလွံဳ ့ေဆာ္မူမ်ားကို နို္င္ငံအ၀ွမ္းျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို ့ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တနို္င္ငံလံုးတြင္ မဲမေပးေရး ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ယင္းလွဳပ္ရွားမူမ်ိဳးကို နအဖစစ္အစိုးရမွ မည္သို ့မွ် အေရးယူ၍မရ။ ထူးျခားမူတခုမွာ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ထူေထာင္ျခင္းႏွစ္ပါတ္လည္ေန ့တြင္
ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူမည့္အေၾကင္းကို ကေလးျမိဳ ့ ့့့့့ေၾကညာခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယင္းသို ့ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာအခါ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို ့က ေရွ့တန္းကပါလာပါသည္။
ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူရန္ ဆိုသည္မွာ ပထမပင္လံုညီလာခံ၏အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမပင္လံုညီလာခံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ျမန္မာနို္င္ငံလြပ္ေရးေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေသာအခါ အတူတကြပါ၀င္ၾကျခင္းကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်ခဲ ့ၾကေသာစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းလက္ေတြ ့တြင္ ျမန္မာနို္င္ငံလြပ္လြပ္ေရးရရွိေသာအခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားပါမက တနိုင္ငံလံုးလြပ္လြပ္ေရးအရသာ မခံစားရၾက။ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ကာလအထိ စစ္က်ြန္ဘ၀ေအာက္မွာ ေနထိုင္ရေသာ ျမန္မာနိ္ုင္ငံသားတို ့အဖို ့မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို တပါတ္ေၾကာ့၍ က်င္းပခ်င္လာၾကျပီ။ ဤသည္မွာသမိုင္း၏ေတာင္းဆိုခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္မွာ နအဖစစ္အစိုးရသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မဲအျပတ္အသတ္အနိုင္ရရွိခဲ ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကို အာဏာလွြဲေျပာင္းမေပးခဲ ့။ထို ့ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ရရွိလိုၾကသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳခဲ ့။ သည္ေတာ့ ျပည္သူေတြက ၾကားျဖတ္အစိုးရ သို ့မဟုတ္ လူထုအစိုးရဖြဲ ့စည္းၾကရန္ တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ေနၾကသည္။ ယင္းတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳ႔္ိကိုခ်ည္း သက္သက္ရည္ညြွန္းျပီးေျပာဆိုေနၾကျခင္းမဟုတ္ေခ်။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မဲအျပတ္အသတ္အနိုင္ရရွိခဲ ့ေသာ တိုင္းရင္းသားနို္င္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ အျခားျပည္တြင္းမွ ထင္ရွားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ရည္ညြွန္းေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခုရွိေနသည္မွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ ခ်ဳပ္မွ ခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ စိုင္းညွြန္ ့လြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္တို ့အဖမ္းဆီးခံေနရျပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း မလွဳပ္သာေခ်။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွာ ဆံျဖဴသြားက်ိဳး အဘိုးအိုမ်ားကသာ ပါတီ၏ေရွ့တန္းမွာ ရွိေနၾကရာ စစ္အစိုးရအား အံတုျပီးၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ ့စည္းရန္ စိတ္ဓါတ္အရ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မတက္ၾကြနိုင္ၾကေပ။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြခဲ ့ေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ စင္ျပိဳင္အစိုးရဖြဲ ့စည္းရန္ ျပဳလုပ္ခဲ ့ရာ တခ်ိဳ ့ေထာင္နန္း စံခဲ ့ၾကျပီးျပီ။ တခ်ိဳ ့မွာျပည္ပနို္ငငံသို ့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ ့ရသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ နအဖစစ္အစိုးရက အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ လိမ္လည္ျပီး ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေနသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရာထူးကစ ၀န္ၾကီးမ်ားရာထူးကိုပါ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ားက ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ လြွတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ တင္ျပေျပာဆိုနိုင္မည္ဆိုကာ အံခဲျပီး ေျပာေနၾကတံုးဘဲ ၾကားေနရသည္။ မဆလလွြတ္ေတာ္အေၾကာင္းကို သူတို ့မွာ လံုး၀ေမ့ေလွ်ာ့ေနသည္ဟု ေျပာရပါေတာ့မည္။ ယင္းအခ်ိန္က ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္ကုိ က်င္းပသည့္အခါ ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္ သဘာပတိက မိန္ ့ခြန္းရွည္ၾကီးကို ေဟာေျပာပါသည္။ ယင္းမိန့္ခြန္းရွည္ၾကီးကို တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကရပါသည္။ ယင္းသို ့ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရသည္မွာ တရက္တြင္ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တယာက္စီသာေဆြးေႏြးျဖစ္သည္။ ယခုလည္း လွြတ္ေတာ္သဘာပတိဥကၠဌမိန္ ့ခြန္းကို ၁၄ ရက္တိတိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျပီး ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါေတာ့မည္။ ယင္းမွာ ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ ၁၅ ရက္အတြင္း ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳရမည္ဟု ေၾကညထားျခင္းေၾကင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တို ့သည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သူတို ့အေနျဖင့္ လွြတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးနိုင္ပါမည္ဟု ထင္မွတ္ထားေသာအရာမ်ား ျဖစ္လာနိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လွြတ္ေတာ္ေခၚယူျပီး ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပီးေနာက္ ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္က်င္းပျခင္းကို ရပ္နားလိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ့နအဖစစ္အစိုးရမွာ ၀န္ၾကီးခ်ုဳပ္သိန္းစိန္္လည္း အဆင္သင့္ရွိေနျပီးျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ ့လည္း ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္ ။ သမတအေနျဖင့္ ဦးသန္းေရႊက ရွိေနမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ ့ၾကေသာ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ကံေကာင္း၍နိုင္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွာ ခန့္အပ္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းခံရနိုင္စရ အေၾကာင္းရွိမည္မဟုတ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကမူ ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးကို တာ၀န္ခံနိုင္သည္ဟု မယံုၾကည္ ။ ပစၥဳပန္ႏွင့္အနာဂါတ္ကာလတြင္မွာပါ ျမန္မာနို္င္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြါးကို ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္းရွိမည္ဟုမထင္၊ ထို့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ ဤေနရာမွာရွင္းေနပါျပီ။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျဗိတိန္နို္င္ငံတို ့မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းလာျပီးျပီ။ သပိတ္ေမွာက္ေသာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယင္းနိုင္ငံတို ့သည္ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ေလးစားၾကပါသည္။ လံုး၀ဥသံုသပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေၾကညာထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္သည္ ယခုအခ်ိ္န္တြင္ ျပည္သူတို ့၏ ဆႏၵႏွင့္ နီးစပ္လာေနပါျပီ။ ျပည္သူတို ့၏ဆႏၵမွာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္သိမ္းေစျခင္း၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ ့စည္းျပီး နိုင္ငံေတာ္အာဏာရယူေစျခင္းတို ့အာသီသျဖစ္ေပၚေနၾကပါသည္။ ယခုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္ သပိတ္ေေမွာက္ျခင္းကို စတင္ေၾကညာလိုက္ျပီျဖစ္ရာ ဤေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားတိုင္းက လိုက္နာေထာက္ခံၾကရံုသာရွိေတာ့သည္။ မဲမေပးေရးဆိုေသာ အသံမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဲမေပးဆိုေသာ ေဘာင္ထက္ စည္းေက်ာ္ခဲ ့ျပီျဖစ္သည္။ စီးခ်င္းထိုးပြဲကို ျပဳလုပ္လုိက္ထားျပီျဖစ္ပါသည္။ ဤစီးခ်င္းထိုးပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လြပ္ေျမာက္ေရးျပသနာမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္သြားေစနိုင္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အထူးအာရံုစိုက္ကာ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ နအဖစစ္အစိုးရကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစကားမွာ ရာဇါသံျဖစ္သည္။ မဲမေပးေရးဆိုေသာစကားမွာ မည္သူပင္တိုက္တြန္းတိုက္တြန္း စာရြက္စာတမ္းကမ္းကမ္း ဥပေဒႏွင့္ မည္သို ့မွ် မျငိစြန္း။ လံုး၀ဥသံုသပိတ္ေမွာက္ျပီဟု ေၾကညာျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ျငိစြန္းေနျပီ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤတိုက္ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားေသာ ျမန္မာနို္င္ငံသားမ်ားက ျငိမ္၍မေနသင့္ဟုျမင္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ စစ္အစိုးရကို မယံုၾကည္၍ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ဟု ယူဆ၍ျဖစ္သည္။ သည္ေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္က အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္း ရွိသလားဆိုေသာေမးခြန္းကို ေမးရန္ျဖစ္လာသည္။ ေစာေစာကေျပာခဲ့သလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ဥကၠဌကအစ အသက္အရြယ္ၾကီးျမင့္ေနမူမ်ားေၾကာင့္ ဤၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ ့စည္းေရးဆိုသည္မွာ မျဖစ္နုိင္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူ ့လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မီတီကလည္း လွြတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ ၾကိဳးပမ္းရန္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း သူလည္းယင္းတာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ ့။ ကေလးျမိဳ ့ေၾကညာစာတမ္းကို ေၾကညာေသာအခါတြင္မူ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို ေခၚယူၾကနိုင္ရန္ နိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာတခုကို ေတြ ့ၾကပါေတာ့သည္။
ယင္းဒုတ္ိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရးမွာ နို၀င္ဘာလ - ရ - ရက္ေန ့မတိုင္ခင္ မျဖစ္နိုင္ဟု လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားက ေျပာဆိုသံၾကားရပါေတာ့သည္။ ယင္းထက္ဆိုးသည္မွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သည့္သူမ်ားက သူတို ့၏စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာဆႏၵမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာအခါ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို သူတို ့လည္း တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူလာၾကမည္ဟု နိမိတ္ဖတ္ေျပာဆိုၾကပါေသးသည္။ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းအင္တာဗ်ဴးတြင္ ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ယင္းမွာလံုး၀လက္မခံနိုင္စရာျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံေခၚယူရန္ ကေလးေၾကညာခ်က္ကို လက္ခံသူတဦးအေနႏွင့္ ဤစကားကိုမူ လက္မခံနိုင္စရာျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လည္းမေကာင္းစရာ ခံစားရျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဦျဖိဳးမင္းသိန္းမွာ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရးတြက္ ဦးေဆာင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ လက္မွတ္ထိုးသူ အဆင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ရာ နို၀င္ဘာလ - ရ - ရက္ေန ့မတိုင္မွီ ညီလာခံေခၚယူမည္ သို ့မဟုတ္မေခၚယူေသးဆိုျခင္းမွာ သူတို ့ႏွင့္ မည္သို ့မွ် မပါတ္သက္ေခ်။ ရွင္းရွင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ျပည္သူတရပ္လံုးမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကို ဦးးေဆာင္ျပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရကို ဖြဲ ့စည္းေစခ်င္ၾကပါသည္။ သို ့ေသာ္ မဖြဲ ့စည္းနိုင္၍ ဤအေျခအေနအတိုင္းထားလိုက္ပါေတာ့။ ထားေတာ့ ။ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံဆိုသည္မွာ ၾကားျဖတ္္အစိုးရဖြဲ ့စည္းရန္ အလားအလာရွိပါနိုင္သလား တြက္ခ်က္ၾကည့္မိပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ပထမပင္လံုညီလာခံကို ေလ့လာၾကည့္ရန္လိုလာပါသည္။ ပထမပင္လံုညီလာခံသည္ ေတာင္တန္းေဒသတိုိင္းရင္းသားမ်ားက လြပ္လြပ္ေရးလိုခ်င္၍ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို ေခၚလိုသည္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဖြဲ ့စည္းရန္ ျပဳလုပ္လိုျခင္းေပလား။ သည္လိုဆိုလ်ွင္ မည္သည့္အခါ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရကို ဖြဲ ့စည္းၾကပါမည္လဲ။ ၂၀၁၀ နို၀င္ဘာလ - ရ -ရက္- ေန ့လြန္လ်ွင္ နအဖစစ္အစိုးရသည္ စစ္ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္ အရပ္သားအစိုးရကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တရား၀င္အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ကမၻာကို ေၾကညာပါေတာ့မည္။ ကမၻာကလက္ခံသည္ မခံသည္ မွာ သူတို ့ ျပသနာမဟုတ္။ ယင္းအရပ္သားအစိုးရမ်က္ႏွာကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အနို္င္ရရွိခ့ဲ ့ေသာ ပါတီမ်ားမွ မည္သည့္အျမင္မ်ိဳးျဖင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုေနပါမည္နည္း။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါသနည္း ။ မစဥ္းစားတတ္ေအာင္ျဖစ္မိပါသည္။ ထို ့့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ေထာက္ခံရပါေတာ့မည္။ ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးေရးဆိုေသာအသံမွာ သပိတ္ေမွာက္လိုက္ျပီဆိုေသာ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္၏ ရာဇါသံေနာက္မွာ အေ၀းမွ က်န္ရစ္ခဲ ့ၾကျပီ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ကေလးျမိဳ ့ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံကို အျမန္ဆံုးေခၚယူနိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ယင္းသို ့ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္မွသာ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပ်က္စီးကိန္းသို ့ေရာက္ရွိျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္သို ့ ေရာက္ရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို ့မဟုတ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သမိုင္း၀င္ ေန ့ဆိုး ့ ေန ့ယုတ္ တခုကေတာ့ ေပၚေပါက္လာနိုင္ပါလိမ့္မည္။ မွန္ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာေန ့( UNFORTUNATE DAY ) အျဖစ္ နို၀င္ဘာလ - ရ - ရက္ေန ့ကို သတ္မွတ္ရန္သာ ရွိပါေၾကာင္း။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

ုျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

နအဖ စစ္အုပ္စု (၂၆၊၁၀၊၂၀၁၀) ရက္ေန ့ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအေပၚ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ၏
သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ABSDF's Reponse on Pegu Arrest Accusation

28 Oct 2010 ဒိုင္ယာရီ

http://www.mediafire.com/file/27o8l5ad821czgl/28%20Oct%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/r80d07x35j4yt5x/28%20Oct%202010%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf
http://ifile.it/jar2qht/28%20Oct%202010%20Yeyintnge_s%20Diary.pdf
28 Oct 2010 Yeyintnge's Diary

NDF ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓာတ္ပံုျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး

2010-10-28 အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန ခြဲထြက္ၿပီး လာမဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဓာတ္ပံုနဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို သူတို႔ပါတီရဲ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လက္ကမ္းစာ႐ြက္ေတြေပၚမွာ ႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီး ျဖန္႔ေဝေနတယ္လို႔ မႏၲေလးေဒသခံေတြ အေျပာအရ သိရပါတယ္။

(Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္းၿငိမ္း ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က မႏၲေလး ပါတီ႐ံုး ဖြင့္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
အဲဒီလို ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဓာတ္ပံုနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ ႐ိုက္ထားတဲ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လက္ကမ္းစာ႐ြက္ေတြကို မေန႔က မနက္ပိုင္းမွာ မႏၲေလး-ရန္ကုန္ ကားလမ္းေဘး ရွိတဲ့ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္မွာ NDF ပါတီက ျဖန္႔ေဝသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ လက္ကမ္း စာ႐ြက္ေလးေတြကို ကိုယ္တိုင္လက္ဝယ္မွာ ရရွိထားတဲ့ မႏၲေလးသား ေဒသခံတေယာက္က ခုလို ေျပာျပပါတယ္။
“ရန္ကုန္မႏၲေလးလမ္းက ယူနီဆန္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ထိုင္ေနတုန္းေလ၊ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းလာတာေပါ့။ ေဒါက္တာ လွစိုးၫြန္႔လို႔ ေျပာတယ္၊ အဲဒီမွာ ဓာတ္ပံုတပံုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တေစာင္းပံုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေလးနဲ႔ ေအာက္ကေနၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ခေမာက္ေဘးမွာ အမွန္ျခစ္ေလးနဲ႔ တပံုေဝတယ္၊ ေနာက္တပံုကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုေပၚ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အမွတ္ျခစ္ကေလးနဲ႔ အဲဒီ၂ ပံု ေဝတယ္ခင္ဗ်။”
အဲဒီလို ျဖန္႔ေဝရင္းနဲ႔ ဒါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီ၊ ေဒၚစုရဲ့ ခေမာက္လို႔ ပါးစပ္က ေျပာသြားတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။
ဒီလို စည္း႐ံုေရးလုပ္ေနတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္န္အယ္ဒီအက္ဖ္ ပါတီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကို ေမးျမန္းၾကည့္တဲ့အခါ ပါတီအေနနဲ႔ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ေျပာဆို ဆံုးျဖတ္ထားတာ မရွိေၾကာင္းနဲ႔ လက္ကမ္းစာေစာင္ ျဖန္႔တဲ့သူက သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္တာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။
“ဌာနခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစံုတရာ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဓာတ္ပံုတို႔၊ မိန္႔ခြန္းတို႔ အသံုး ျပဳဖို႔ ၫြန္ၾကားထားတာ မရွိပါဘူး၊ ျဖန္႔တယ္ဆိုရင္ ျဖန္႔တဲ့သူရဲ့ တာဝန္သာ ျဖစ္လိမ့္မယ္ေလ ၊ အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးျခင္း မရွိပါဘူး၊ ပါတီသေဘာထားမွာလည္း မပါပါဘူး၊ NDF က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ပံုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ သေဘာထားမပါပဲနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေတြကို ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သံုးစြဲဖို႔ ဘယ္အခါမွ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။”
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မႏၲေလးတိုင္း စည္းအဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးႏိုင္ကေတာ့ NDF ပါတီအေနနဲ႔ ခုလို မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေနရာမွာ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။
“ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးလိုင္းေပၚမွာ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မွာၾကားခ်က္နဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနၿပီး၊ အခုက်မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုေတြ မိန္႔ခြန္းေတြကို သံုးၿပီးေတာ့ ဒါျပည္သူလူထုကို လွည့္စားၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတူတူပါပဲဆိုတဲ႔သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ေနတာဟာ သက္သက္ ျပည္သူလူထုကို လိမ္တာ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေရးအရလည္း လိမ္လည္မႈႀကီးပါ၊ ဒါမလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ။”
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔ကပဲ NDF ပါတီရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟုတ္သလို အဲဒီပါတီနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ဟာ လံုးဝပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/ndf_party_abusing_suu_kyi_image-10282010140445.html

မိန္းမနဲ႔ ကေလးေတြ ရိွေသးတယ္


Posted by admin on October 28th, 2010
ေမာင္ေအးရယ္၊ ထိုင္းစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ရယ္ ျမ၀တီမွာေတြ႔ ၾကတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မူးလာ ေတာ့ သူတို႔ စစ္ သားေတြဘယ္ေလာက္ အမိန္႔နာခံေၾကာင္း အႂကြား ၿပိဳင္ၾကသတဲ့ …

ထိုင္း စစ္ဦးစီၤးခ်ဳပ္က သူ႔ စစ္သားတေယာက္ကို ေခၚ လိုက္ၿပီး …

ထိုင္းစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ …

“မင္းေျခေတာက္ကို မင္း ေသနပ္နဲ ့ ပစ္ခ်ဳိးျပလုိက္စမ္းလို႔” အမိန္႔ေပးသတဲ့

ထိုင္းစစ္သားက …

“က်ေနာ္မွာ မိန္းမနဲ ့ကေလးေတြ ရိွေသးတယ္”

ဆိုၿပီး မလုပ္ဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာပ်က္သြားတယ္။

ဒီအခါမွာ ေမာင္ေအး က ျမန္မာစစ္သားတေယာက္ကိုေခၚလုိက္ၿပီး “မင္းေျခေထာက္ကိုမင္း ေသနပ္နဲ ့ ျပစ္ခ်ိဳး လိုက္စမ္း”

လို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာစစ္သားက စဥ္းစားမေနဘူး …

“ဒိုင္း”

ကနဲ ဆိုၿပီး ေသနပ္နဲ ့သူေျခေထာက္ကို သူဖါသာသာသူ ပစ္ခ်ဳိးလုိက္သတဲ့။

ေမာင္ေအး က …

“ငွဲ ငွဲ ငွဲ ငွဲ”

နဲ႔ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ျပံဳးျပလိုက္သတဲ့။

ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း အရွက္ကြဲသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာစစ္သားကို မဲေဆာက္ ေဆး႐ံုကို တင္ေပးဖို႔ေခၚလာရင္း လမ္းမွာ ထိုင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က …
“မင္းနဲ ့ ကြာ ဘာေၾကာင့္မစဥ္းမစား သူအမိန္႔ေပးတိုင္း ေျခေထာက္ကို ပစ္ခ်ဳိးလိုက္ရ တာလဲ” လို႔ ေမးသတဲ့

ျမန္မာစစ္သားက မ်က္ႏွာကို႐ႈံ႕မဲ့ရင္း …

“က်ေနာ့္မွာ မိန္းမနဲ ့ကေလးေတြ ရိွေသးတယ္ ခင္ဗ်”

လို႔ ျပန္ေျဖသတဲ့။

(သၾကားမင္းႀကီး)
http://www.naytthit.net/?p=3182

နိင္ငံေတာ္လ်ိဳလ္၀ွက္ခ်က္ ( ဟာသ)


စရဖ၊ ၾကံံ့ဖြတ္၊ရဲ ၊ စစ္တပ္ တို ့၀ိုင္း ျပီး မသကၤစရာ ျမိဳ ့သစ္ကအိမ္တခုကို၀င္စီးနင္းရွာေဖြၾကတယ္။အိမ္ရွင္ အဖိုးၾကီးမီးဖိုေခ်ာင္က စာရြက္တရြက္ ကို သိမ္းမိတယ္။

ၾကံ့ဖြတ္ေခါင္းေဆာင္ -'' ဒီမွာ ျပည္ပမီဒီယာကို နိ္င္ငံေတာ္လ်ိဳလ္၀ွက္ခ်က္ေတြ ပို ့ေနတဲ့စာ တရြက္ေတြ ့
တယ္ဆရာ။ ''

စရဖ ေခါင္းေဆာင္ - '' ဘာေရးထားတံုး ။ ဖတ္စမ္းက်ယ္က်ယ္။''

ၾကံ့ဖြတ္ ေခါင္းေဆာင္- '' ေရ - မလာ။''
'' ဖေယာင္းတိုင္-ကုန္ေန ။''
'' ဆီ-မရိွ။ ''
'' ဆန္- မရိွ '' လို ့ ေရးထားတယ္ဆရာ ''

စရဖ - '' ဒါဆို အဖိုးၾကီးကိုဖမ္းခဲ့ေတာ့ ေဟ့ ။ သက္ေသခံစာရြက္ပါယူခဲ့။ ''


( သၾကားမင္းၾကီး )

ေကာ္မရွင္ကမဲရုံမွဴးမ်ားအား မဲလက္မွတ္ ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္္ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ထုိးခုိင္း


Thursday, 28 October 2010 18:37 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္လင္ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲရံုမွဴးမ်ားအား မဲျပား အလြတ္ေထာင္ခ်ီ လက္မွတ္ထိုး ေပးခိုင္းေၾကာင္း အမည္မေဖၚလို သည့္ မဲရံုမွဴးတဦးေျပာသည္။

“လြယ္လင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲရံု ၄၈ ရုံထားတယ္။ မဲတရံု မဲလက္မွတ္ ၁၅၀ လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းတယ္၊ မထိုးရင္မရဘူး၊ ဒုကၡေရာက္ ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီးျခိမ္းေျခာက္လို႕ လက္မွတ္ထိုး ေပးလိုက္ရတယ္” ဟု မဲရံုမွဴးမိသားစု၀င္ တဦးက ေျပာပါ သည္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အႀကီးအေသးအလုပ္ မဲရုံတရုံတြင္ မဲျပားအေစာင္ေရ မွ ၃၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္ဟုဆုိ ၏။

“မဲတအုပ္မွာ အေစာင္ေရ ၅၀ ပါတယ္။တရုံ ၁၅၀ ဆုိေတာ့ ၃ အုပ္ေပါ့။ ကုန္သည္ေတြ ခရီးလြန္ေနသူေတြ ႀကိဳတင္မဲထည့္ဖုိ႕ စာရင္းေကာက္ဖုိ႕သြားမယ္လုိ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြက ေျပာေတာ့ မဲရုံမွဴးေတြ က သူတုိ႕လဲလုိက္မယ္ေပါ့။ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြက ေပးမလုိက္ခ်င္ဘူး။ အဲဒါနဲ႕ ကေတာက္ကဆ ေတြျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ၃-၄ ရက္အၾကာ မဲလက္ မွတ္ေပၚ မဲရုံမွဴးေတြကို လက္မွတ္ထုိးခုိင္တာ။ အမွန္ဆုိ မဲေပးမယ့္ရက္မွာ မဲျပားသြားယူမွ မဲရုံမွဴးက လက္မွတ္ထုိးရ မွာေလ” ဟု ဆက္ေျပသည္။

ထုိသုိ႕လုပ္ျခင္းမွာ ႀကံ႕ဖြတ္ပါတီအႏုိင္ရေရးအတြက္ မတရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလြယ္လင္ ရပ္ကြက္ (၄) မွ ရပ္ကြက္သားတဦးကေထာက္ျပသည္။

အလားတူ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အဆင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေန၀င္းထြန္း ကလည္းဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ပံုးအယ္ေက်းရြာအုပ္စု ပံုးအယ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ပအို၀္းပါတီ PNO သုိ႕မဟုတ္ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီကိုသာ မဲထည့္ေပးရမည္ဟုဆုိ၏။ ဤႏွစ္ပါတီမွ တပါတီအား မဲထည့္မေပးမွန္း ေနာက္ပုိင္း စစ္ေဆးသိရွိခဲ့ပါက ဒဏ္ေငြ ၅ ေသာင္း စီရိုက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လလယ္ပိုင္းက ၿခိမ္းေျခာက္ ထားသည္ဟု PNO အဖြဲ႕၀င္ ေဟာင္းတဦးက ေျပာပါသည္။
http://www.mongloi.org/burmese/2008-08-01-03-22-02/85-2008-08-01-03-14-40/1187-2010-10-28-11-48-15

ပင္လယ္ထြက္မည့္ ေရလုပ္သားမ်ား ႀကံ့ဖြံ႕ ပါတီကို ႀကိဳတင္မဲေပးခဲ့ၾကရ
2010-10-28

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းထြက္ၾကတဲ့ ေရလုပ္သားေတြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခိုင္းရာမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ မဲမေပးရပဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ့ ေရွ႕မွာပဲ ျပည္ေတာင္စု ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီရဲ့ ျခေသၤ့တံဆိပ္ကိုသာ မဲေပးခဲ့ၾကရတယ္လို႔ ေလွလုပ္သားေတြက ေျပာပါတယ္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္ငါးဖမ္းထြက္မဲ့ ေရလုပ္သားေတြကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ မေန႔က စၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္႐ံုးေတြမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးေတြမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႀကိဳတင္မဲေပးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ မဲေပးတဲ့ေနရာမွာ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉးက ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို မဲေပးဖို႔ေျပာဆိုၿပီး မဲထည့္ခိုင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေ႐ႊျပည္သာရပ္ကြက္မွာ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳတင္ မဲထည့္ေပးခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေလွလုပ္သားတဦး က RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ ခါတိုင္းမ်ိဳးလိုေပါ့ဗ်ား၊ ငါးဦးစီးမွာ လက္မွတ္သြားထိုးတာေပါ့၊ ေလွထြက္ဖို႔ေလ၊ သြားထိုးေတာ့ အဲဒါ မထိုးေပးဘူးေပါ့၊ မထိုးေပးပဲနဲ႔ သူတို႔က ရပ္ကြက္႐ံုးရဲ့ ေထာက္ခံစာပါမွသာလွ်င္ သူတို႔ ထိုးေပးမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို က်ေနာ့္ကို ျပန္လႊတ္လိုက္တာေပါ့။ ရပ္ကြက္႐ံုးမွာ ေထာက္ခံစာ သြားယူဆိုၿပီး အဲလိုမ်ိဳး ေျပာ လိုက္တာ၊ ရပ္ကြက္႐ံုးမွာ က်ေနာ္ ေထာက္ခံစာ လာယူေတာ့ ရပ္ကြက္ ရယက ကေနၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္၊ ေထာက္ခံစာ လိုခ်င္ရင္ မဲထည့္ရမယ္ေပါ့၊ မဲထည့္ဆိုလည္း မဲထည့္ေပါ့၊ ထည့္ေပးမယ္ေပါ့၊ ထည့္ေပးမယ္ဆို သူတို႔အေရွ႕ မွာပဲ တခါတည္း ျခစ္ခိုင္းတာခင္ဗ်၊ ျခေသၤ့ေလာက္ပဲ ျခစ္ရမယ္၊ ျခေသၤ့ပဲ မဲေပးရမွာေပါ့ဗ်ာ၊ ရပ္ကြက္ အတြင္းေရးမႉးလည္း ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်၊ အခု လက္ရွိ ေကာ္မရွင္ရဲ့ အတြင္းေရးမႉးလည္း ဟုတ္တယ္၊ ဦးစိုးသန္းေအာင္ ေခၚတယ္ခင္ဗ်၊ သူေျပာတာခင္ဗ်။”

အလားတူ ေအးရိပ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ေလွဦးစီးမႉးတဦးကလည္း ႀကိဳတင္မဲထည့္ေပးခဲ့ရပံုနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကို မဲမထည့္ရင္ ေလွလိုက္ခြင့္ ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ရယက အဖြဲ႕ဝင္ေတြက ေျပာတာေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီရဲ့ ၿခေသၤ့တံဆိပ္ကိုပဲ မဲထည့္ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“ရယက ႐ံုးမွာ ေကာ္မရွင္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ရယက အတြင္းေရးမႉး တေယာက္ ပါတယ္ ေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စာေရးမ တေယာက္ အဲဒီမွာ သူတို႔ဆီမွာ ဒီ တစညနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ့ သေကၤတပါတဲ့ မဲလက္မွတ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲ့ဒါကို ထုတ္ေပးတယ္၊ ထုတ္ေပးၿပီးေတာ့ သူတို႔ေရွ႕မွာပဲ ေပးရတယ္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးခန္းေတြ ဘာေတြ မရွိဘူးေလ၊ အဲဒီ သူတို႔ေရွ႕မွာ ေပးရတယ္၊ ေပးရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က ေကာ္မရွင္က ေနၿပီးေတာ့ ျခေသၤ့ကို ေပးဖို႔ေပါ့ေနာ္၊ ၿခေသၤ့ကို ေပးပါေပါ့၊ မဲက သံုးခု ခင္ဗ်၊ အဲ့ဒါကို ေပးခဲ့ရတာေပါ့ အစ္ကိုရာ၊ မေပးပဲေတာ့ မရဘူး၊ မေပးဘူးဆိုရင္ သူက ေထာက္ခံခ်က္မွာ ေလွသားစာရင္း ပါတယ္၊ ေလွသားစာရင္းကို သူမထည့္ေပးႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ မထည့္ေပးဘူးဆိုရင္ ေလွလိုက္ခြင့္ မရေတာ့ဘူးေပါ့၊ ေထာက္ခံခ်က္ထဲမွာ မပါဘူး ဆိုေတာ့ေလ။”

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာလဲ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ေျမ အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာေတြမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ မီးသတ္၊ ရယက၊ မိခင္နဲ႔ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး စတဲ့အဖြဲ႕ဝင္ေတြက တရပ္ကြက္ကို ႀကံ့ခိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြက္ မဲ တေထာင့္ငါးရာ ျပည့္ေအာင္ ထည့္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး အခု ရက္ပိုင္းအတြင္း တအိမ္တက္ဆင္း ႀကိဳတင္မဲေတြ လိုက္လံ ေကာက္ခံေနတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမ်ိဳးေအာင္က RFA ကို ေျပာဆိုပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese

ႀကံ့ဖြံ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ၊ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ က သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ကို ပုဆိုးလွန္ျပ

October 28, 2010 freedom news group

Quantcast

ပုဆိုးလွန္ မျပမွီ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲဥ္ ဤသို ့ေတြ ့ရစဥ္
ႀကံဖြံ ့ပါတီ ၏ ယခင္ ရံုးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းၿမိဳ ့နယ္ သံလြင္ လမ္း တြင္ က်င္းပသည့္
ႀကံ့ဖြံ ပါတီ ၏ တရား၀င္ ပထမ ဦးဆံုး အႀကိမ္ ဥ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္း
ေထာက္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆံုရာတြင္ ေတာင္ဥကၠလာ ပ ၿမိဳ ့နယ္ မွ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည့္ ၾကံဖြတ္ ပါတီ အမတ္
ေလာင္း ႏွင့္ လက္ရွိ ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္း လင္းက သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦး အား ပုဆိုးလွန္ ျပခဲ့သည္
ဟု သိရသည္။
ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီ မွ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲဥ္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ဥ္ လမ္းမ်ား
ခင္းေနသည္ မွာ ပါတီ ပိုင္ ေငြ လား ၊ ျပည္သူ ပိုင္ ေငြလား ဟု ေမးျမန္း စဥ္က တည္းက ဦးေအာင္သိန္း လင္း
က စိတ္ဆို မာန္ဆိုး ျဖင့္ ေျပာခဲ့ ေသာ္  လည္း လယ္ယာဆည္ ေျမာင္း ၀န္ႀကီး ျဖစ္သူ ဦးေဌးဦးက ယဥ္ေက်းစြာ
ပင္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။
သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ တစ္ဦးက အလြတ္ သေဘာေမးျမန္းသည့္
ေမးခြန္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ “ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေတာ့ မယ္ ဆိုေတာ့ ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္ ဖို ့အစီ
အစဥ္ မရွိ ဘူး လား” ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ကို ၎ က ေဒါသတႀကီး ျဖင့္ ဒါမင္းတို ့ကိစၥ မဟုတ္ ဘူး ဟု အစခ်ီၿပီး
ဆဲေရး တိုင္းထြာကာ ပုဆိုး လွန္ ျပခဲ့သည္ ဟု အဆို ပါ အခမ္းအနား သို ့တက္ေရာက္ လာသည့္ သတင္း
ေထာက္ တစ္ဦး က Freedom News Group သို ့ေျပာသည္။
ၿမိဳ့ေတာ္၀န္ ေအာင္သိန္းလင္း သည့္ ယခင္ကလည္း ေစ်းမီးေလာင္မႈ ၊ တိုက္ၿပိဳက်မႈ မ်ား တြင္ လာေရာက္
သတင္းယူသည့္ သတင္းေထာက္ မ်ား အား ဆဲေရး တိုင္းထြာမႈ မ်ား ျပဳခဲ့ၿပီး ၊၎ ၏ မဲဆႏၵ နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့
သည့္ လက မဲဆြယ္ရာဥ္ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံေရး အရ အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ယမန္ေန ့က က်င္း ပခဲ့သည့္ ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီ ၏ မဲဆြယ္ ပြဲ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ ခဲ့သူ သတင္းေထာက္
တစ္ဦးက ဦးေအာင္သိန္းလင္း သည္ အလြန္ မိုက္ရိုင္းသည့္ အျပဳအမူရွိ ၿပီး လက္ရွိ ၿမိဳ ့ေတာ္၀န္ ႏွင့္ အမတ္
ေလာင္း တစ္ဦး အေနႏွင့္ မဖြယ္မရာ အျပဳအမူ ကို လုပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ဦးေဌးဦး က ပင္ တားယူရသည္ ဟု
သိရသည္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ သို ့သတင္းေထာက္ ၈၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီ အႏိုင္ရလွ်င္စီး
ပြားေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ မ်ား ပို လုပ္ေမးမည္ ဟု ဦးေအာင္သိန္း လင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လက္ရွိ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ႀကံ့ ဖြံ ့ပါတီသည္ ဂီရိ မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံး
ေသေၾကမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တြင္ အကူအညီ တစ္စံု တစ္ရာ ေပးမႈ မရွိ ဟု သိရသည္။
http://freedomnewsgroup.com/

ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ သခ်ၤာပုစာၦမဟုတ္သလို သီအိုရီထုတ္တဲ့နယ္ပယ္လည္းမဟုတ္ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ၾကာသပေတး, 28 ေအာက္တိုဘာ 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပစၥကၡအေျခအေနကေန အရင္စေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရဘက္က မတရားတာကေတာ့ ဘာမွေျပာေနစရာမလိုပါဘူး။ အခု ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ဆိုတာကေရာ ေလာက္ေလာက္လားလား ရွိပါရဲ႕လား။ ဒါေတာင္ အခ်င္းခ်င္း သံသယေတြ၊ ဇာတ္႐ႈပ္ေတြနဲ႔ပါ။ ဒီအေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူ ဖန္တီးထားတာလဲ။ အေျဖက ရွင္းရွင္းေလး။

ဒီလူ ဒီသေဘာထားရွိတယ္၊ ဒီလုိလုပ္လုိက္႐ံုဆိုတာမ်ဳိး… ဒီလူေတြ ဗိုက္ဆာေနတာ အစာေကၽြးလိုက္႐ံုပါပဲေပါ့။ အခု အေမရိကန္ ဘက္က ေလသံေျပာင္းလာတယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပအင္အားစုေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြေတာင္ အခက္ေတြ႔ရ ေတာ့မေယာင္ ၾကားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခက္အခဲေတြၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာတာ ၾကာၿပီမို႔ သန္းေကာင့္ထက္ ညမနက္ ေတာ့ပါဘူးလို႔ ဆိုၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ျပည့္အင္အား ျပည္တြင္းမွာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးလိုပဲ။ ျပည္တြင္းကလူေတြက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ ရွိပါတယ္။ ျပည္ပမွာရပ္တည္ၿပီး ျပည္တြင္းအေျခအေနနဲ႔ မ်က္ေျချပတ္၊ ကိုယ့္ဘသအတြက္ကိုယ္ပဲ လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ နည္းသြားပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္ပမွာ လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြက သံတမန္အဆင့္ေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ အခု ျပည္တြင္းမွာေရာ ဘယ္လုိပါလဲ။

ေျပာရရင္ အတုိက္အခံအင္အားစုေတြ အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လံုၿခံဳေရးအရ အစုအဖဲြ႔ တခုနဲ႔တခု ခ်ိတ္ဆက္မမိ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီအေရးမွာ ေရွာ့႐ိုက္တာမ်ဳိးပဲ လုိအပ္တယ္လို႔ ယူဆသူ ေတြရွိေနပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံကို ၾကည့္ရင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားတာမ်ဳိး အတိတ္က ရွိေကာင္းရွိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ မွာ ျပင္ဆင္မႈ မလုပ္ႏုိင္တာမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ စစ္အစိုးရအတြက္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြဟာ လူသစ္ေတြကလဲြလို႔ လူေဟာင္းေတြဟာ ဘယ္လိုအေနအထားဆိုတာ အတြင္းသိ၊ အစင္းသိ သိၿပီး ေလာက္ပါၿပီ။ လက္တဲြလို႔ ရႏိုင္သလား၊ မရႏုိင္သလားဆိုတာလည္း သိေနေလာက္ပါၿပီ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေလွ်ာ့မတြက္ဘဲ Lead လုပ္ႏိုင္ ရင္ လုပ္ၿပီး Work နဲ႔ အေသအခ်ာဆဲြၿပီး လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ End Game အတြက္ လုပ္သင့္လိုက္ထိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ဳိ႕ယူဆ သလို Shock ေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ေတာ္လွန္ေရး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေနၾက သူေတြအတြက္ အကြက္ဆုိက္သြားဖြယ္ရွိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ စစ္အစိုးရဘက္က ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ အခုိင္အမာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္မယ္လို႔ စီမံထားပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ စစ္တပ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္ ဘ၀၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား၊ လံုၿခံဳမႈ၊ အာမခံမႈေတြအတြက္ စီမံထားတဲ့ အခင္းအက်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး Space ေတြ၊ အေရႊ႕ေတြေျပာေနၾကတဲ့ စုန္းျပဴးေတြဟာ ဒါေတြကို ေရႊ႕ဖို႔ ေနရာမရွိပါဘူး။ သခ်ၤာ တြက္ေနၾကတဲ့ဆရာႀကီးေတြ၊ သီအိုရီထုတ္ေနၾကတဲ့ဆရာႀကီးေတြကေတာ့ သူတို႔ဖာသာ သူတို႔ တြက္ခ်က္ သီအုိရီ ထုတ္ေနၾကမွာပါ။

ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ သခ်ၤာပုစာၦမဟုတ္သလို သီအိုရီ တြက္ခ်က္ထုတ္လုပ္လို႔ရတဲ့ နယ္ပယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ႏိုင္ငံေရးဟာလည္း အမွန္က ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ညစ္တတ္တဲ့စစ္၀ါဒီေတြေၾကာင့္ မလိုတမ်ဳိး လုိတမ်ဳိးလုပ္ရင္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးဟာ အက်ဥ္းသားျဖစ္ေန ခဲ့တာမို႔ မေျပာရဲ မဆိုရဲ မလုပ္ရဲတာေတြ ရွိသလို စား၊ ၀တ္၊ ေနမႈ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ခုိင္းၿပီး ေန႔စဥ္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ ခုိင္းထားေတာ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့မႈေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာခဲ့တာမို႔ ဘာဆိုဘာမွ မစဥ္းစား၊ မဆံုးျဖတ္ရဲ တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ အေျခအေန ရွိတဲ့သူက်ျပန္ေတာ့လည္း မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ၊ မလုပ္ရဲတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ဥပမာ ျပဳရရင္ ႏုိင္ငံေရးမပါေၾကး..ဆိုတဲ့ အရပ္သံုး ဗန္းစကားက သက္ေသခံေနပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ဟာ စပ္ကူး မတ္ကူး ကာလပါပဲ။ အဲဒီ ကာလမွာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ အေနအထားရွိသလို စစ္အစိုးရဘက္က ေကာဠဟလနဲ႔ တန္ျပန္မွာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေန မ်ဳိးမွာ ကိုယ့္ဘက္က ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဘာလုပ္လို႔ ရမလဲ၊ အခြင့္အလမ္းကို ဘယ္လို ဖန္တီးႏိုင္မလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္ ေစ့ငုဖို႔လိုပါ တယ္။ ရွင္းေနတာကို ေပရွည္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ မေျပာလိုပါဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မဆို သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာ ခ်က္ရွိတာပါပဲ။

အခြင့္အေရးေပၚလာတာကိုမွ မဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာအခင္းအက်င္း ဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ျပည္တြင္းအင္အားစုေတြ အာ႐ံုေထြျပားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္႐ံုပါပဲ။
http://www.voanews.com/burmese/news

အာရွခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့အေရး အိုဘားမား ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိBy Dan Robinson's Report in Burmese ဗုဒၶဟူး, 27 ေအာက္တိုဘာ 2010
အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) ဟာ ေရွ႕လထဲ အာရွ ၄ ႏုိင္ငံဆီ ခရီးထြက္ဖို႔ရွိၿပီး အဲဒီခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥ ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန တိုးတက္လာဖို႔ မရွိေသးသလို လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တလိမ့္မယ္လို႔ မယူဆတဲ့အေၾကာင္း အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆုိပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗြီအိုေအ အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းေထာက္ ဒန္ ေရာ္ဘင္စင္ (Dan Robinson) သတင္းေပးပို႔ထားတာကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ ပထမဦးဆံုး က်င္းပေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သမၼတ အိုဘားမား အာရွႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ၃ ရက္ၾကာ ရပ္နားမယ့္ အိႏိၵယကို ဆိုက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္တေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူအမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ဟာလည္း ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မယ့္ သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ အာရွခရီးစဥ္အေၾကာင္း အဓိကထား ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအတြင္း သမၼတ အိုဘားမား အိႏိၵယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ ဆင္းဂ္ (Manmohan Singh) နဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါနဲ႔ တျခား အာရွႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္တဲ့အခါ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိမရွိ အေမရိကန္ ဒု-လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလီယမ္ ဘန္းစ္ (William Burns) ကို သတင္းေထာက္ေတြက ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ေဒသတြင္း ျပႆနာေတြကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတခါ အတိအက် ဘာေတြ ေဆြးေႏြးရမယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသ တလႊားက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကုိ သမၼတက အေလးအနက္ထားတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ မထင္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုး ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ အေမရိကန္က ထပ္မံ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သူက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း အိႏိၵယနဲ႔ တျခား အာရွႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္တဲ့အခါ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရး ကိစၥေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္သလို ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အႀကံေပး ဘန္ ႐ုတ္ဒ္စ္ (Ben Rhodes) က ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ က်ေနာ္ ႀကိဳတင္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒီကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းေၾကာင္း အာဆီယံမွာ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ေဒသတြင္း အစိုးရေတြနဲ႔ ႏွစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ေျပာခဲ့ပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ျမင္ခ်င္တဲ့ ပုံစံအတုိင္း ျဖစ္မလာရင္ေတာ့ ဒီခရီးစဥ္အတြင္း တခုခုေတာ့ ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္လာမယ့္ အလားအလာလည္း အခုထိ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။”

အခုလို ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အရာရွိေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္စကားေတြဟာ သမၼတ အိုဘားမားရဲ႕ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ အိုဘားမား ေျပာဆိုေလမလား ဆိုတဲ့ကိစၥကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အရိပ္အေငြ႕ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese

၂ဝဝ၈၊ ၂ဝ၁ဝနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏုိင္ငံေရး

၂ဝဝ၈၊ ၂ဝ၁ဝနဲ႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏုိင္ငံေရး


ပစၥဳပၸန္

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကုိ အ႐ိုက္ခတ္ဆံုးကေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္မွာ နအဖ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာသာေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ က ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲပါ၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြၾကား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ေရးဆိုတဲ့ အျမင္ အယူအဆ မတူညီမႈႏွစ္ခုဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုယ္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ ျငင္းခုံေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကလဲ ျမန္မာ့အေရး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲ အဓိက မ႑ိဳင္ျပဳၿပီး ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို လႊမ္းၿခံဳစိုးမိုးထားတာက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေပးရသလဲ၊ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ့ ႐ိုက္ခတ္မႈအရွိန္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို အဆင့္တေနရာ ေရာက္ေစခဲ့တယ္။ ထိုေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ အဆင့္နဲ႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့တဲ့ ကမၻာႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္လွည့္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့တဲ့ နအဖဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံႏိုင္မယ့္ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔သာ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဟန္ျပပါတီစံုစနစ္မွာ စစ္တပ္ကို အသံုးျပဳၿပီး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး သူတို႔ စိတ္တိုင္းက် အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳဖို႔ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုအဆင့္ ၄ မွာ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ လမ္းျပေျမပံုထဲ ပူေပါင္းပါဝင္လာခဲ့တဲ့ အတိုက္အခံမ်ားရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာအမွားကို အသံုးခ်ၿပီး ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပည္သူလူထု အမ်ားစုၾကီးက စိတ္ဝင္တစား ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့တယ္လို႔ ဖန္တီးယူခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္လမ္းက သြားသြား ေရာက္ဖို႔က အဓိက ဆိုေပမယ့္ တလမ္းနဲ႔ တလမ္းဟာ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ေနဖို႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ေထာက္ပံ့မႈ မျဖစ္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး တလမ္းက တလမ္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္သလို အေျခအေနေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၄၄၁ မွာ ဤဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပသည့္ေနမွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တဝန္းလံုး အာဏာတည္သည္ လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ထိုဥပေဒ အာဏာတည္ေစမယ့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ထြက္ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖက ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးရသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းႏွစ္သြယ္

အတိုက္အခံအင္အားစုေတြၾကားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးနဲဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ့္အယူအဆနဲ႔ ကိုယ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုေနၾကတာဟာ နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလုပ္ေပးမယ္ ေၾကညာခ်ိန္က စခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအယူအဆႏွစ္ခုဟာ ထိုကာလမတိုင္ခင္ ေတာ္ေတာ္ ေစာေစာထဲက ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္ရာ လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ နအဖရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းထဲကို ဝင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ ယူမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကိုင္ဆြဲၿပီး အမ်ဳိးသား ညီလာကိုတက္ ေနာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္၊ လႊတ္ေတာ္ဝင္ၿပီး ေတာင္းဆုိ တိုက္ပြဲဝင္မယ္ဆုိတဲ့လမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ တဖက္သတ္ ေျဖရွင္းတာကို လက္မခံ နအဖနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားပါဝင္တဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ လူထုတိုက္ပြဲဖိအား ႏိုင္ငံတကာဖိအားနဲ႔ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္မယ္ဆိုတဲ့ လမ္းႏွစ္သြယ္ဟာ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားၾကား အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္ခင္ကထဲက ရွိႏွင့္ခ့ဲတာပါ။

တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္မယ္ဆုိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ ၂ဝဝ၃ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲၾကီးအၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကတဆင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျဖရွာမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကထဲက အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား တစိုက္မတ္မတ္ ဆြဲကိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းလံုးရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားၿပီး စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ဖို႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပန္းတိုင္တူပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ ခ်ီတက္ရာမွာေတာ့ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းဟာ တေၾကာင္းနဲ႔တေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ မျဖစ္ၾကပါဘူး။ မျဖစ္တဲ့အျပင္ တေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ က်န္တေၾကာင္းကို ပိတ္ပင္ရာလဲ ေရာက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လမ္းက သြားသြား ေရာက္ဖို႔က အဓိက ဆိုေပမယ့္ တလမ္းနဲ႔ တလမ္းဟာ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္ေနဖို႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ေထာက္ပံ့မႈ မျဖစ္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး တလမ္းက တလမ္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္သလို အေျခအေနေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရာမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က လူထုတိုက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုေရး ၊ တခ်ိဳ႔က လက္နက္ကိုင္ လမ္းေၾကာင္း အဲဒိထဲမွာမွ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုၿပီး ကြဲပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုကြဲကြဲ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ တေၾကာင္းနဲ႔တေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီလို မျဖစ္ပါဘူး။ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္မယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္သလို က်န္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရင္လဲ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို စြန္႔လႊတ္ရဖုိ႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ထိုလမ္းေၾကာင္းဟာ နအဖ ခ်ီတက္ေနတဲ့ ပန္းတိုင္ကို အျမန္ေရာက္ေအာင္ နအဖနဲ႔အတူ အရင္ေလွာ္ခတ္ၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းယူရမွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ထိုအခါ နအဖရဲ႕ အာဏာ ဆုပ္ကိုင္မႈ ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ေစလိုတဲ့ အျခားလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ ျဖစ္လာရေတာ့တာပါပဲ။

အတိတ္

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရဟာ နဝတ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အမည္နဲ႔ ၁၉၉ဝ မွာ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ NLDက အျပတ္အသတ္ ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚမေပးခဲ့ပါဘူး။ ထိုကထဲက NLD ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ NLD မဟုတ္တဲ့ အျခားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ကိုဝန္းရံေရး ဆိုတဲ့မူကို ခ်မွတ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံကေန NLD ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၇ မွာ NLD အမတ္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းထြန္း ဦးတင္ထြန္းေမာင္တို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ အမတ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ႕ဟာ NLD ပါတီ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ျပန္တက္သင့္တယ္လို႔ အဆိုတင္ရာကစၿပီး လမ္းေၾကာင္းစကြဲခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အျမင္ကေတာ့ လုပ္လို႔ရတ့ဲေနရာကေန စၿပီး လုပ္မယ္ ဆိုတာပါပဲ။

ထုိအျမင္ကို မေလ်ွာ့တမ္း ဆုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ပါတီတြင္းမွာလဲ ေသြးကြဲေအာင္ လုပ္လာမႈေတြေၾကာင့္ ပါတီက အထုတ္ခံရၿပီး G7 လို႔ အမည္တြင္ခဲ့တဲ့ ထိုသူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရး လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ကနဦးအစေဖၚသူေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကေန အေျဖရွာမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အင္အားစုက အားေကာင္းေနလို႔ သိသာထင္ရွားတဲ့ ကြဲျပားမႈေတြ မေပၚခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ တဖက္က အခြင့္အေရးေပး၊ တဖက္က ဖိႏွိပ္ေရး ေပၚလစီဟာ တျဖည္းျဖည္း အလုပ္ျဖစ္လာၿပီး နအဖ အသာစီးရတဲ့ အေနအထားေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ လမ္းျပေျမပံု ၇ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္မယ့္ အင္အားစုေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးပြားလာခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုၾကီးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ေတြနဲ႔ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဆိုတဲ့ မဟာ အခြင့္အေရးၾကီးေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းျပပစၥည္း

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းရဲ႕ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ လက္ခံသူမ်ားက ျမင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းခြင့္ရမယ္၊ လူထု စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းေတြ တရားဝင္ လုပ္ႏိုင္မယ္၊ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မေလ်ာ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာမယ္၊ ျပင္မယ္၊ ဒီလုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လံုးဝ ေမ့ပစ္လိုက္တာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ လက္မခံသူမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို အဓိက ေထာက္ျပပါတယ္။ ထုိဥပေဒမွာ စစ္တပ္ တဖက္သတ္ၾကီးစိုးႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပ႒ာန္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ ဖန္တီးထားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ ဥပေဒ အရ ခ်ည္ၿပီး တုပ္ၿပီး လုပ္ထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းရဲ့ ထိေရာက္မႈကို မယံုၾကည္ဘူးလို႔လဲ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒကုိသက္ဝင္လႈပ္ရွားဖို႔ ခြင့္ျပဳမယ့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို မဝင္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုးဝလက္မခံတာမဟုတ္ဘဲ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒထဲက ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္ေပးမယ္။ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝင္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို မီးေမာင္းထိုးမျပေတာ့တာပါ။

အယူအဆရဲ႕ ျမစ္ဖ်ား


ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္က တိုးတက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လုပ္ခြင့္မသာျခင္းနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အဓိပၸာယ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သူမ်ား နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ အတိုက္အခံ အင္အားစု မ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြကို ႏိုင္ငံေရး နည္းအရျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္ နည္းအရျဖစ္ေစ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လာေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၿပီးသတ္မႏိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပိတ္ဆို႔မႈဟာ ေရရွည္မွာ တိုင္းသူျပည္သူေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေစတယ္။ အေျပာင္းအလဲတခုက အေထြေထြ က်ပ္တည္းမႈေတြနဲ႔ လတ္တေလာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို အသက္႐ႉေခ်ာင္ေစမယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ တရားဝင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရျခင္းဟာလဲ အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးထက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးက ယခု ေလာေလာဆယ္ ပိုအေရးၾကီးတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လက္မခံသူမ်ားကေတာ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒမွာ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံျခင္း မရွိဘဲ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားတာ၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အားလံုးစစ္တပ္ကသာ လြတ္လပ္စြာ စီမံပိုင္ခြင့္ရွိတာ၊ ကာကြယ္ေရး ျပည္ထဲေရး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို စစ္တပ္ကသာ ေမာင္ပိုင္စီးထားတာ၊ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခြင့္ရွိတာ စတဲ့အခ်က္မ်ားဟာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဏာကို တရားဝင္ ေရရွည္ ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္တခ်က္ကို ျပဳျပင္လိုလ်ွင္လဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲနဲ႔မွ ျပင္လို႔ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိုအေျခခံဥပေဒဟာ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ မဟုတ္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲကေနတဆင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္ဟာ ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျဖစ္မယ္၊ ျပည္သူေတြ ပိုနစ္နာမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေဖၚေဆာင္ခြင့္မေပးဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္ခံထားမယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲဆရာမ်ားအလုိရ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလမွာ တစံုတရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ရလာမယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈဟာလဲ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကာလကထက္ ယုတ္ေလ်ာ့သြားမယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္းမွာလဲ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပါလာမယ္၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အေရးကို အတူတြဲလုပ္ရင္း တဦးနဲ႔တဦး တဖက္နဲ႔တဖက္ နားလည္မႈေတြရလာမယ္။ ယံုၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္လာႏိုင္မယ္။ က႑စံုမွာလဲ တစံုတရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ တံခါးပြင့္လာမယ္၊ ထိုအခါ ျပည္သူေတြ အသိအျမင္ ပိုပြင့္လင္းလာမယ္၊ ထိုယံုၾကည္မႈ ထို အသိအျမင္ ပြင့္လင္းလာမႈ အေထာက္အကူမ်ားနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီေရးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ယူလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စံျပက ေအာင္အာဖရိကႏိုင္ငံပါ။

တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား

ဆံုး႐ႈံးေနတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြၾကားမွာလဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရးနဲ႔ မဝင္ေရး အယူအဆကြဲျပားခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ၄ မ်ဳိးခြဲလို႔ ရပါတယ္။ နံပါတ္ ( ၁) က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရးေတြ ရလာႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ဝင္တာပါ၊ (၂ )က ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္မ်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသစ္မွာ တေနရာ ဝင္ယူထားတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တခ်က္က တိုင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ားမွာ စစ္မွန္တဲ့ လူမ်ဳိးစု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရယူထားႏိုင္ဖို႔ပါ၊ (၃) ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသၾကီးမ်ားက တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ အရင္ကထက္စာရင္ အခြင့္အေရး ရရွိမွာ အမွန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒတို႔မွာ မပါခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိးစုငယ္ေလးေတြအတြက္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက အခြင့္အေရးအခ်ဳိ႕ေပးထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၿမဲစဥ္းစားခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးၾကီး ၈ မ်ဳိး အစဥ္အလာကေန ေဖာက္ထြက္လာတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို သူတို႔ကေတာ့ အခြင့္အေရးတရပ္လို႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ (၄) ကေတာ့ နအဖ အလိုက် ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ လက္ၫွိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္အေယာင္ျပ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔

နအဖဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို တခါတည္း အၿပီးသတ္မထုတ္ျပန္ဘဲ တရစ္ခ်င္းလီၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စထြက္လာကထဲက အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈကို ပစ္ပယ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဟာ ေဝဖန္မႈေတြ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပါတီ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒအရ လက္ရွိ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြ ပါဝင္ခြင့္မရတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ မင္းကိုႏိုင္တို႔အပါအဝင္ အျခားထင္ရွားေသာ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဟာ ဆႏၵရွိရင္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ခြင့္မရေတာ့ပါဘူး၊ အကယ္၍ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့ရင္ေတာင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သမၼတမေျပာနဲ႔ အမတ္ေတာင္ျဖစ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္း မဲဆြယ္ျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္း၊ အားလံုး ဘက္ေပါင္းစံုက ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး နအဖ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္တဲ့ ၾကံ႕ဖြ႔ံပါတီကိုေတာ့ အခြင့္အေရးအလံုးစံုကုိ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ အခြန္ ဘ႑ာမ်ားနဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အေဆာက္အဦး ပစၥည္း၊ ယာဥ္၊ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းအားလံုးကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့တဲ့အျပင္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ အျဖစ္ မဝင္မေနရ အဓမၼ စုေဆာင္းခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုလဲ အလိုအေလ်ာက္ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီဝင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ရပါတယ္။ ယခုအခါ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာေတြမွာလဲ မိုးက်ေရႊကိုယ္စစ္ဗိုလ္မ်ားက အေပၚကေန က်လာၾကပါၿပီ။ ဘက္ေပါင္းစံု ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈေတြနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ၾကံ႕ဖြံ႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သူ မရွိေတာ့ပါဘူး။ တစည ဟာ မဲဆႏၵနယ္ တေထာင္နီးပါး ဝင္ႏိုင္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုး ဆိုေပမယ့္လဲ မဆလ ေခတ္ ေနဝင္ခဲ့ပါၿပီ၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ အခြင့္အေရးေပးစည္း႐ံုးႏိုင္တဲ့ အာဏာ မရွိတာေၾကာင့္ ၾကံ႕ဖြံ႔ကပဲ အျပတ္အသတ္ ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ အရပ္သားအမတ္ေနရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အနည္းဆံုး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ေအာင္ အကြက္က်က် စီစဥ္ထားတာပါ။ အေျဖထြက္လာတဲ့အခါ ထို႔ထက္ေတာင္ ပိုႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီေတြ ၾကံဳေနရတဲ့ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္တဲ့ ပါတီမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္တာက မတရားတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို အားလုံးသပိတ္ေမွာက္ျခင္းျဖင့္ နအဖဟာ သူ႔လူနဲ႔သူပဲ တဖက္သတ္ လုပ္ခ်သြားတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာက ျမင္ေစခ်င္တာပါ၊ ဒါေပမဲ့ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသား မ်ားကပါ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး NLD အလုပ္အမႈေဆာင္ အခ်ဳိ႕နဲ႔ ၉ဝ အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ပါတီက ခြဲထြက္ၿပီး NDF ပါတီ တည္ေထာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ မထေျမာက္ မေအာင္ေတာ့ပါဘူး။ အေျခအေနက နအဖက တဖက္သတ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ အတိုက္အခံဘက္ကသာ အယူအဆ မတူတာ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

NLD မပါခဲ့ရင္

တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုရင္ေတာ့ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အင္အားမ်ားမ်ား ဘယ္ေလာက္ပဲ ေငြရွိရွိ၊ NLD ကို မယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ျပည္သူက NLD ကိုပဲ ေ႐ြးမွာပါ ။ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ကိုလဲ ျပည္သူနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ရွာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD ပါခဲ့ရင္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးဟာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးကို က်ပ္ ၁ဝ သိန္း ဒါမွမဟုတ္ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို တခါတည္း မထုတ္ျပန္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က အၾကံအစည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တၿပိဳင္ထဲ လုပ္လာႏိုင္တာကေတာ့ NLD ပါတီကို ရန္ပံုေငြရွာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္လာႏိုင္ပါတယ္။ အလႉရွင္မ်ားကိုလဲ တဖက္က ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ပါတယ္။ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွာ ပါလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကိုလဲ အသနားခံစာတင္ခိုင္းၿပီး လက္မခံဘဲ အမတ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားလဲ လုပ္အုံးမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ မဲခိုးျခင္းပါပဲ၊ ဒါ့အျပင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ပါတီၾကီးက သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ႏိုင္မႈ ရလဒ္ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီဆိုတာဟာ နအဖ လိုခ်င္ေနတဲ့အကြက္ လဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္


ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲၾကိဳအေျခအေနဟာ ဘယ္လိုပင္ ျဖစ္ေနပါေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ပါတီမ်ားကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားပံုရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒရဲ႕ တရားမမွ်တမႈကို ေဝဖန္ေနေသာ္လဲ နအဖက ျပင္ေပးမွာမဟုတ္တာကို သိသလို မျပင္ေပးလဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခိုင္းၾကမွာမဟုတ္ပါ၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈတရပ္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ စမွတ္လို႔ ယံုၾကည္ထားလို႔ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲ လက္မခံသူမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္အတိုက္အခံ ပါတီမ်ားေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းအားနည္းခဲ့ေပမယ့္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ သမိုင္းတရားခံထက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ခံဖို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားပံုရပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကို အဓိက ထားေျပာဆိုေနတယ္ဆိုေသာ္လဲ နအဖက ေရႊ႔ကြက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးလႊတ္ေပးၿပီး အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ ျပဳမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ပါတီမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျပာင္းႏုိင္ မေျပာင္းႏိုင္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

လႊတ္ေတာ္သစ္

အလိုအေလ်ာက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဝစုရထားတဲ့ စစ္သားမ်ားက အေပၚကေန ေစာင့္ေနပါတယ္၊ အနည္းဆံုး ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရရွိလာတဲ့ ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ေပါင္းရင္ နအဖ ဟာ လႊတ္ေတာ္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသာစီး ယူထားႏိုင္ပါၿပီ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုဟာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္သား တမတ္သား ပါလီမန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ သံုးမတ္သား ပါလီမန္လို႔ေတာင္ ေခၚရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔ထက္ ေက်ာ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သူတို႔အလိုက် ဥပေဒသစ္မ်ားကိုပါ ထပ္မံ ျပ႒ာန္း ႏုိင္ပါတယ္၊ အရာရာ အသာစီးရေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားလုိ အာဏာ အေမြဆက္ခံခြင့္ပါ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ လူနည္းစု အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေငြ၊ အခြင့္အေရး၊ ရာထူးတို႔နဲ႔ ဝယ္ပါလိမ့္မယ္၊ ဝယ္လို႔မရသူကို ေခ်ာင္ပို႔ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါလိမ့္မယ္။

သတၱဳခ်ျခင္း

မေျပာင္းလဲတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ထဲက လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ လက္ေတြ႔ က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ထင္မွတ္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ေ႐ွ႕တိုး ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ တကယ္က လက္ေတြ႔ က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဟင္နရီေသာ္႐ိုး ေျပာတဲ့ အမွန္တရားကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ဥပေဒကို လုိက္နာျခင္းထက္ ပို ျမင့္ျမတ္သည္ ဆုိတဲ့ အမိန္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ရက္ေတာင္ မသိရခင္ကထဲက အတုိက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရး မဝင္ေရး လူသိရွင္ၾကား ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားဟာ နအဖအတြက္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အကြက္ေရႊ႔ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူရရွိၿပီး ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ကြက္ကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေလးပါ၊ တခုခု ထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီး ေစာင့္နားေထာင္ေနလိုက္တာပါပဲ။

အတိုက္အခံမ်ားဘက္က ယံုၾကည္ရာကို ေျပာရာကေန လမ္းေၾကာင္းတခုနဲ႔တခု ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ၾကတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ နအဖ ကေတာ့ သူ႔လမ္းသူ တစိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္ေနပါတယ္။ ေက်းလက္လူထု မဲရဖို႔ကိုလဲ အကြက္ခ် လုပ္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရတဲ့ က႑တခုဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ယွက္ႏြယ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းၾကီးတခုလံုးကိုၾကည့္ၿပီးမွပဲ ဆံုးျဖတ္လို႔ရတာပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအခင္းအက်င္းက ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလမွာလဲ နအဖ အမည္ခံခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္တစုကသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအမည္နဲ႔ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွာ အေသအခ်ာပါ။ အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ဆိုလဲ တရားမဝင္မႈကေန တရားဝင္လာတယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ လူမေျပာင္းတဲ့ေခတ္မွာ မူေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းကို လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒိထက္ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းရွိရင္ ခ်ျပပါလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိတာကို လုပ္တာဆိုတဲ့ အယူအဆက လာပံုရပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဘက္ဘက္က တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လုပ္ခြင့္မသာျခင္းနဲ႔ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အဓိပၸာယ္ မသတ္မွတ္သင့္ပါ။

နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္မွာ အဆင့္ ၄ ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လူထု ဆႏၵခံယူျခင္းဟာ သူတို႔အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး အသက္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ အဆင့္ ၅ ေရြးေကာက္ပြဲပါ။ နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္မွာကို စုိးရိမ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ မဲမေပးမွာကို မစိုးရိမ္ပါ။ သူ႔လူနဲ႔သူ မဲေပးမယ့္သူ ရွိၿပီးသားပါ၊ မဲမေပးမယ့္သူဟာ မဲေပးခဲ့ရင္လဲ အတိုက္အခံပါတီကိုသာ ေပးမွာမုိ႔လုိ႔ပါပဲ။ ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စားေလ ပိုၾကိဳက္ေလပါ။ သူတို႔ တကယ္စိုးရိမ္တာက ေရြးေကာက္ပြဲတိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အတိုက္အခံမ်ား ေရြးခ်ယ္လာမွာကိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္က နအဖက မဲမေပးမွာ စိုးရိမ္တယ္ ထင္ေအာင္၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းမွာပဲ ဆက္ေလွ်ာက္ေနေအာင္ မဲမေပးရင္ဘဲ အေရးယူမေယာင္ေယာင္ အသံလႊင့္ထားတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္သူမ်ားမွာလဲ အခြင့္မသာတဲ့ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေစမယ့္ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ျပရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲမထည့္ဖို႔ ေျပာ႐ံုသက္သက္ကေတာ့ လူထုအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ လမ္းၫႊန္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာအရ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို လူထုက သိေနလို႔ပါ။ သို႔ေပမဲ့ အရပ္ရပ္ အေျခအေနအရ ထို႔ထက္ပိုတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ဳိးကိုလဲ အတိုက္အခံမ်ားဘက္က မစြမ္းႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ လမ္းျပေျမပံုကုိ မပူးေပါင္း မပါဝင္ျခင္းနဲ႔ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတာ့ ေဆာင္ပါတယ္။

လူထုတရပ္လံုးက မဲမေပးဘဲ ေနဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကေန အစိုးရတရပ္ဟာ ေပၚေပါက္လာမွာပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာလဲ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကို အာဏာ တည္ေစေတာ့မွာပါ။ အေျခခံဥပေဒ တခု အတည္ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖ်က္လို႔မရႏိုင္ပါ။ ဖ်က္မရေအာင္ အားျဖည့္တဲ့အေနနဲ႔လဲ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ ၂ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ - စ မွာ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္၊။ အေျခခံဥပေဒျပင္ရင္ စစ္တပ္နဲ႔ ေတြ႔မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒသာမက တိုင္းျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ကာကြယ္ဖို႔ဟာ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕တာဝန္ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီေနရာ ၁၁ ေနရာမွာလဲ စစ္တပ္က အနည္းဆံုး ၆ ေနရာ ရယူရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အေနအထားအရလဲ ထို႔ထက္ပိုယူႏိုင္မယ့္ အလားအလာ ရွိေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံ ဥပေဒထဲမွာ ထူးျခားတဲ့ ပုဒ္မ ႏွစ္ခု ပါပါတယ္။

အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ ၂ဝ၊ ပုဒ္မခြဲ ဃ။ ။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။

ပုဒ္မ - ၃၄ဝ။ ။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔ စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖၚေဆာင္ရမည္။

ထုိပုဒ္မေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေပၚတာဆြဲျခင္းနဲ႔ အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းေတြကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အရပ္သားျပည္သူေတြကို စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ တရားဝင္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လြန္ကာမွာ ျပည္သူေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ေခ်ာင္လည္မွာထက္ စစ္တပ္က တရားဝင္အႏိုင္က်င့္မယ့္ အျဖစ္ဟာ ရင္ေလးစရာပါ။ မည္သုိ႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မည္သုိ႔ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ယာယီျဖစ္ေစ၊ ရာသက္ပန္ျဖစ္ေစလက္ခံသူမ်ားကိုလဲ အလိုတူ အလိုပါလို႔ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ဖို႔ အဘက္ဘက္က ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး မၾကာမီမွာပဲ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေတာ့မွာပါ။ မတရားတဲ့ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေပၚလာမယ့္ မေျပာင္းလဲတဲ့ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အကန္႔အသတ္ေဘာင္ထဲက လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကိုပဲ လက္ေတြ႔ က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ ထင္မွတ္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ေ႐ွ႔တိုးေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ တကယ္က လက္ေတြ႔က်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဟင္နရီေသာ္႐ိုးေျပာတဲ့ အမွန္တရားကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ ဥပေဒကို လုိက္နာျခင္းထက္ ပို ျမင့္ျမတ္သည္ ဆုိတဲ့ အမိန္႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္

ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာတ့ဲ အစိုးရဟာ NLD ပါတီကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ ၾကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေစာင့္ရဲ လက္မခံတဲ့ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္မွာပါ။ အားလံုးပါဝင္မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာထားကလဲ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကအတိုင္း အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားက တဖက္၊ အေရွ႕အုပ္စုနဲ႔ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကတဖက္ ဆက္ရွိေနမွာပါပဲ၊ သုိ႔ေသာ္ နအဖ ကေတာ့ အေနအထားအရ တဆင့္တက္လာပါၿပီ။

အေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားနဲ႔ ပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ေနာင္လာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကသာ ေျပာင္းလဲေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/6347-2010-10-28-13-52-28.html

အစီအစဥ္အျပည့္နဲ႔လူ


ရဲနည္ Thursday, 28 October 2010 13:39 သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာတာနဲ႔ အမွ် အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ တေယာက္ သူ႔ရဲ႕တသက္တာ အရပ္သား အေရၿခံဳ အစိုးရသစ္အတြက္ လက္စသပ္ အစီအစဥ္ ေတြနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ေနပါတယ္။

စစ္အစိုးရဲ႕“စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းျပေျမပံု”အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဟာ တိုင္းျပည္ကို ထာ၀ရ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီ ေျခတလွမ္း ပိုနီးကပ္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အာမခံေပးမယ့္ အေျခခံဥပေဒကို ဒီေရြးေကာက္ပြဲက အသက္၀င္ေစမွာျဖစ္ၿပီး လူထုအက်ိဳးသယ္ပိုးမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အတိုက္အခံေတြကိုေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပဲ ေဘးဖယ္ထုတ္ (၀ါ) ေခ်ာင္ထိုးသြားမွာမို႔ပါပဲ။

စစ္အစိုးရအတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ၿပီးေနပါၿပီ။ ႀကံဳခဲ့သမွ် သဘာ၀ကပ္ေဘးထဲမွာ အဆိုး၀ါးဆံုးလို႔ မွတ္တမ္းတင္ေလာက္တဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးႀကီးေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးေဒသမွာ ဒုကၡ ပင္လယ္ ေ၀ေနခ်ိန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒကို ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ ၾကာ အခ်ိန္ယူ ျပဳစုခဲ့တာပါ။ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္သူအသက္ေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဆံုးရံႈးခဲ့တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ ျပည္သူ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၿပီး ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့တယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ဆိုျပန္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ မဲရံုေတြကို မဲလာထည့္သူဦးေရ အေျမာက္အျမား ရိွခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ေျပာစကားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သက္ေသျပစရာ အင္မတန္ရွားလွ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္မဲ ႏွစ္မ်ိဳးသာရိွတဲ့ ရိုးရိုးစင္းစင္း လူထု ဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲလိမ္ရတာထက္ ပိုၿပီးခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာေတြက ပိုလို႔ မ်ားျပားရႈပ္ေထြးလာပါၿပီ။ အတိုက္ အခံ ပါတီေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားဖို႔ နည္းလမ္းစံုသံုးထားေပမယ့္ အဓိကမဲဆႏၵနယ္တခ်ိဳ႕မွာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP) အရွက္တကြဲနဲ႔ အျပတ္အသတ္မရံႈးႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ မခံႏိုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္အစုိးရက ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး USDP ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ မ်ားမ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ USDP အမည္ခံၿပီး အတိုးနည္းနည္းနဲ႔ ေခ်းေငြေတြထုတ္ေပး တာ၊ လမ္းေဖာက္ ေပးတာကအစ အတုိက္အခံပါတီေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေထာက္ခံသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ ေတြကို ၫႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ခိုင္းတာအဆံုး စီစဥ္ေနတာပါ။

အဲဒီ အရာေတြအားလံုး လုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(EC) ဆိုတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ သစၥာခံေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား အလြဲသံုးစားမလုပ္ရဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ အခ်က္ကို ေျဗာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္္တဲ့ စစ္အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ပါတီရဲ႕လုပ္ရပ္ကို EC က မ်က္စိစံုမိွတ္ထားရံုသာမက အတိုက္အခံပါတီေတြက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မဲဆြယ္မယ္ ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ၿပိဳင္ဖက္ပါတီေတြကို ေ၀ဖန္မယ္ဆိုရင္
ႀကီးေလးတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္တယ္လို႔ေတာင္ ဥပေဒထုတ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ျပည္၀င္ခြင့္မေပးဘူးလုိ႔လည္း EC က ဆိုပါ တယ္။ သေဘာကေတာ့ USDP ပါတီ မႏိုင္မခ်င္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဆက္ၿပီးကာေပးထားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။

စစ္အစိုးရအလိုက်သူေတြကိုသာ ခန္႔အပ္ႏုိင္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕အကြက္က်က် ေရးဆြဲထားတဲ့ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ အဓိကအက်ဆံုး အခန္းက႑ကေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ လွည့္လည္သြားလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ တခုလံုးက ဘယ္လိုပဲ တရား၀င္မႈကင္းမဲ့ေနပါေစ အရင္းႏွီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္းမဟာမိတ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလုိင္လ နယူးေဒလီခရီးစဥ္ကစလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဟာ အာရွၿမိဳ႕ေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဘဂ်င္းကေန ဗီယမ္က်င္း အထိ ေျခဆန္႔ခဲ့ပါတယ္။ လူႀကိဳက္နည္းၿပီး မႈန္ေတေတေနတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ဟာ အေျခအေနက ေတာင္းဆိုလာတဲ့ အခါမွာ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို အျခားသူေတြ သိေစဖို႔ ဒီလို ခရီးစဥ္ေတြကို စီစဥ္ခဲ့တာပါ။

အိႏိၵယမွာတုန္းက ဇနီးေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔အတူ ဗုဒၶဂယာကို သြားလည္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ ဒီ့ထက္ပို တိုးတက္လာဖို႔ အိႏိၵယအစိုးရနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္လည္းျဖစ္ အပန္းေျဖခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္တဲ့ တရုတ္ျပည္ကို သြားတဲ့အခါမွာလည္း သူ႔မိသားစုတစုလံုးအျပင္ အစိုးရျဖစ္လာမယ့္ သူ႔လူေတြကိုပါ ေခၚသြားခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ေတြျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္က်ားေပါင္တို႔၊ သမၼတ ဟူက်င္းေတာင္ တို႔နဲ႔ မေတြ႔ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ရွန္ဟိုင္းမွာ ေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ့အခါထြက္ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း “တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေတြ႔အႀကံဳေတြေလ့လာဖို႔” ရွီဇန္းမွာ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာအိုမွာ ဆြဲေဆာင္စရာ သိပ္မရိွခဲ့ေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးလိုခ်င္တဲ့ အရာကိုေတာ့ လာအိုႏိုင္ငံက လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အသင္း၀င္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဆီက ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေထာက္ခံခ်က္ပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြထဲမွာ ေဝေဝဆာဆာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လာအိုႏိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေ၀တဲ့ သတင္းစာျဖစ္တဲ့ The Vientiane Times သတင္းစာမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း အရိပ္အမြက္ ေလာက္ ဆိုသေလာက္ပဲ ပါပါတယ္။

နယူးေဒလီနဲ႔ ေဘဂ်င္းမွာေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲ့ဒီအစိုးရေတြက ေရေရရာရာ ေျပာခဲ့တာ မရွိပါဘူး။ တခ်ိန္က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံအားေပးသူျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွေနတဲ့ သယံဇာတေတြကို တရုတ္က အကုန္မယူသြားခင္ ရသေလာက္ယူမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာဘက္ ပိုယိုင္ေနတဲ့ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ က ၾကားေန သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ“ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အေရးပါမႈကို မိမိတို႔အေနႏွင့္ အေလးထားပါေၾကာင္း” အိႏၵိယ ႏိုင္ငံျခား ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကို ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ၾကဖို႔ ရိုးရိုးပဲ ေျပာတာပါ။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ က က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံေျပာဆိုခြင့္ရိွသူ အမ်ိဳးသမီး က်ီယန္ယုက“ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀န္း အေနနဲ႔ မၾကာခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အကူအညီေတြ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်မတို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတခုရဲ႕ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္မႈေတြအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမယ့္ အရာေတြကေနလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ က်မတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္”လုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအတြက္ လံုေလာက္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံထဲမွာ သူလုပ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျပင္က အဆိုးျမင္တာေတြကို သိပ္စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔သာ လိုတယ္ဆိုတာကို သူသိပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာရိွမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕သံသယရိွမႈကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာျပခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက “အဲ့ဒီစိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို က်ေနာ္သိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ပအကူအညီေတြ မလိုအပ္ပါဘူး”လို႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

လက္ရိွအေျခအေန အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအေနနဲ႔ အခုေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ၿပီလို႔ ေၾကညာလို႔ ရႏိုင္ ပါတယ္။ သူ႔ကို တကယ္တမ္းမေထာက္ခံတဲ့ ဟိုးအေ၀းက သူ႔မဟာမိတ္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြကေတာင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူ႔ကို ႏိုင္ေစခ်င္ေနတယ္ဆိုတာကို သူသိပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားရင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေနရာရလာလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆေနၾကတာကိုး။

ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတြ နားမလည္ေသးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕အစီအမံထဲမွာ သူ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚ က ေပ်ာက္ကြယ္သြားေရးဆိုတာကို ထည့္သြင္းမထားတာ ပါပဲ။ ။
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/editorial/2009-02-27-05-56-44/4402-2010-10-28-06-41-46