Wednesday, January 5, 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ သို ့ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ
ဥကၠဌ
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ
ျမန္မာႏိုင္ငံ
                                                                                                                        ေန႔စြဲ။  ။ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္
အေၾကာင္းအရာ။       ။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ သို ့ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ။                 
       ယေန႔ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျခံဳငုံသံုးသပ္လ်ွင္  အတိမ္းအေစာင္း မခံနိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ အခ်ိန္ကာလတခုကို ျဖတ္သန္းလ်ွက္ ရွိေနပါသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မူ့သည္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး ၾကာခဲ့ျပီး ထိုကာလ တေလ်ာက္ စစ္ေခါင္းဆာင္မ်ားသည္ အသီးသီး လက္ဆင့္ကမ္း ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံ သည္လည္း လြန္ခဲ့ျပီးေသာ အႏွစ္ ၅၀ေက်ာ္ ကာလက အေတာ္အသင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးစႏိုင္ငံ အဆင့္မွ လူမွဳ႕ေရး က်မၼာေရး မွစ၍ အစစအရာရာတြင္ ကမၻာ႔ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ အဆင့္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။
စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ဆိုးၾကီး ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခံခြဲမွဳ႕မ်ား ကၽြမ္းက်င္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူ့အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ၊ အာာ အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲမႈ စသည့္ အျဖစ္ဆိုးမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ထိုခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ား၏ တရားခံသည္ လက္ရွိ စစ္ေခါင္းဆာင္မ်ား အေပၚ ပံုခ်လ်ွင္လည္း တရားမ်ွတမႈ မရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး စံနစ္ဆိုး၏ ဒဏ္ေၾကာင့္  စစ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ကိုယ္တိုင္ စံနစ္ဆးို၏သားေကာင္ ဘ၀မ်ား အျဖစ္ ဘ၀နိဂုံးမ်ား မေကာင္းခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားလည္း ယေန႔ထိ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရဆဲ ႏွင့္ ေနာင္တြင္လဲ ထိုအျဖစ္မ်ိဳး ကိုဆက္လက္ ေတြ႕ၾကံဳရမည္မွာ မလြဲေသျခာလွ်က္ ရွိပါသည္၊ သို႔ပါစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ အာဏာ ပါ၀ါ ေငြေၾကး လက္နက္ ျပီးျပည့္စုံပါလွ်က္ ေနာက္ေက်ာမလုံ ေသာ အေျခအေနႏွင္ ့လံုျခံဳမႈ႔မရွိသည့္ အနာဂါတ္ဘ၀မ်ား ျဖင့္ရွင္သန္ေနရသည္။
ယေန႔ေခတ္အခါမွာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား မွစ၍ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ဘ၀အဆုံး၊ သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔္၏ အနာဂါတ္မ်ား လုံျခဳံ ေအးခ်မ္းသာယာေရး အတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အရာမွာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ မွတပါး အျခားေသာအရာ မရွိပါ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစေရး အတြက္ ႏွစ္ငါးဆယ္နီးပါး ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားေကာင္းတို႔၏ အစြမ္းအစျပမ႔ႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းကို အမိအရ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္ေရး တို႔ကို အကာကြယ္ျပဳ ခံစားႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
တဖက္မွလည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည့္ သင္ပုန္းေခ်ေရး တပ္မေတာ္မျပိဳကြဲေရး တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ျပည္သူအားလံုး၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ႔ ရရွိေရးတို႔အတြက္ ၾကိဳးပန္းမွဳ႕အေပၚ တိုင္းရင္သားကိုယ္စါးလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ျပည္သူတရပ္လုံးမွ အေလးထား အသိအမွတ္ျပဳျပီး ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကားတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေပါင္းကူးအျဖစ္ အေကာင္းဆံုး ေဖၚေဆာင္မွဳ႕ ေပးႏိုင္မည့္ တဦးတည္းေသာ ေခါင္းေဆာင္း လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 သို႔ပါ၍ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူလူထု တရပ္လုံး၏ ဘ၀လုံျခံဳေရး အနာဂါတ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး သာယာေရးတို႔ကို တပ္မေတာ္မွကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ထိုအေျပာင္း အလဲေပၚေပါက္လာေစရန္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေထာက္အကူမ်ား အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။
ယၡဳအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ႏွင့္တကြ ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အာလုံး ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကရပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆာင္မ်ားတို႔ အမိျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး တိုးတက္သာယာ၀ေျပာေရး တို႔အတြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ရဟံရွင္လူ ျပည္သူအေပါင္း ႏွင့္တကြ တကမၻာ့လုံး ခ်းီက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ၾကမည္မွာ ဧကန္မုခ်ျဖစ္ပါသည္။
 ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤအေျပာင္းအလြဲျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ယေန႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ဦးေဆာင္ျပီးွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတူ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အလွ်င္ျမန္ဆုံး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပါရန္ သေဘာထားအမွန္ျဖင့္ ရုိးသားစြာ အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု
ကေနဒါႏိုင္ငံ  

မိတၱဴ ။  ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)
            ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအး(ဒုဥကၠဌ၊ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ)ဆက္သြယ္ရန္။     ။ဦးညြန္႔လွ (1-306-242-4536)၊ nyunt1947@gmail.com
 ဦးျမသြင ္ (1-778-899-8586) ၊ thwinmya@yahoo.ca

__._,_.___
Attachment(s) from Mya Thwin
1 of 1 File(s)

0 အၾကံျပဳျခင္း: