Sunday, February 27, 2011

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာ ေပၚေပါက္လာမည့္ သိန္းစိန္ အစုိးရ

ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ကာလတြင္ NLD မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာသည့္ အေပၚ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရးထက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းစဥ္ကုိခ်မွတ္ျပီး တစုိက္မတ္မတ္ေျပာလာခဲ့သည္။
တဖက္မွလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တရားမွ်တမွဳ ရွိလိမ့္မည္၊ မိမိတုိ႔ က်ိဳးစားလွ်င္ အႏိုင္ရ ရွိႏိုင္သည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တုိ႔ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ တသီး ပုဂၢလမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ သလုိ ျဖစ္မလာဘဲ ေျဗာင္လိမ္၊ေျဗာင္မဲခုိး သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ ့ျမင္ရသည့္အခါေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ ခံမိသည္ကုိ ေနာင္တရၾကျပီး NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသလုိ မသန္ ့ ရွင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိလည္း အသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။
တဖက္မွလည္း တတိယ အုပ္စု ဆုိသည့္ အမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚထင္ ညစ္ပတ္မွဳမ်ားကုိ လစ္လွ်ဴရွဳျပီး ၿမန္မာ ႏုိ္င္ငံကုိ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆုိ႔ ထားမွဳကုိ ရုတ္သိမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အေ၀းေရာက္ ပညာတတ္္အမည္ခံတုိ႔က တစုိက္စုိက္မတ္မတ္ ပစ္မွတ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတာင္းဆုိျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ဖိအားေပးျပီး ေခ်ာင္ပိတ္ရန္ ၾကိဳးစား လာၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း စိးပြါးေရး ပိတ္ဆုိ႔ ထားမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာလုိေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္သန္းေရႊတုိ႔က တစုံတရာတုန္ ့ ျပန္မွဳ မျပဳဘဲ လစ္လ်ွဴရွဳ ခဲ့သည္။ NLD ပါတီကုိ တရားမ၀င္ ေၾကျငာျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ဗဟုိတရားရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ၏ ဗဟုိတရားရုံးရုပ္ေသးအဖြဲ့မွပယ္ခ်ခဲ့ျပန္သည္။

ထုိအခါ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္းအရ NLD ဖက္မွ အစစ အရာရာသေဘာထားၾကီးျပီးလွ်င္ ေတြ ့ဆုံ ေဆြးေႏြး ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ လုိလားသျဖင့္ အေလွွာ့ေပး သည္းညည္းခံမွဳကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊ တုိ႔က ဒင္းတို႔ငါတုိ႔ကုိ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူးဟုတင္းမာျမဲတင္းမာေနသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ တဖက္သတ္ အေလွ်ာ့ေပးေရး မဟုတ္ ဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္ေစရန္ NLD မွ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆုိ႔ထားမွဳသည္ ဆက္လက္ တည္ရွိရန္ လုိအပ္သည္။ စစ္အစုိးရဘက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမွဳ တစုံတရာ မရွိဘဲလႊတ္မေပးသင့္ေၾကာင္းမၾကာမီကထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ကၽြန္ဳပ္ အေနႏွင့္ NLD သည္ လမ္းမွန္အေပၚသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ျမင္သည္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ NLD မွ တဘက္သတ္ နအဖ အုပ္စု လုပ္သမွ် ေခါင္းငုံ့ခံ ၍ ေျမွာလုိက္ျခင္း မဟုတ္။ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး သည္ NLD ဖက္မွ ေလ်ာ့သလုိ နအဖ ဘက္မွလည္း ေလ်ာ့ခ်ညွိႏွိဳင္း ဆက္ဆံလာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နအဖ ဘက္မွ ငါ့ျမင္း၊ ငါစုိင္း စစ္ကုိင္း ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေနသမွ် NLD အေနျဖင့္ ျပည္သူအားကုိယူ၍ ဖိအားေပးဖုိ႔လုိေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိခင္ႏွင့္ ရွစ္ေလးလုံး အေရး အခင္း မျဖစ္ခင္ကပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ႏုိင္ငံဘ၀ ၊ပညာတတ္မ်ား ထြန္းကားေပါက္ ပြါးရာ ပြဲလည္တင့္သည့္ ႏို္င္ငံတစ္ခု ဘ၀မွ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ကုိယ္မကၽြမ္းက်င္သည့္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြါးေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တုိ႔ကုိ လက္၀ါးၾကီးအုပ္၍လြဲမွားစြာ ၄င္းတုိ႔ ကုုိယ္က်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ လူမြဲ စာရင္း၀င္ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္မွာ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လူမြဲ ႏုိ္င္ငံ ျဖစ္ေနသည္မွာ စီးပြါးေရး ပိတ္ဆုိ႔မွဳ မရိွခင္တင္ကတည္းက ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားသိဘုိ႔လုိသည္။ စီးပြါးေရးဖြင့္လာသည္ဆုိ ေသာ ယေန ့ စီးပြါးေရး စနစ္သည္ စစ္အုပ္စုမ်ား လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေ၀စားမွ်စားစီးပြါးေရးစနစ္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ အတြက္စီးပြါးေရး ဖြင့္ထားသည္ မဟုတ္။ ၄င္းတုိ႔ အတြက္ တုိင္းျပည္ သယံဇာတ မ်ားကုိ ေျဗာင္ခုိးခြင့္ ရရန္ဖြင့္ထားသည့္ စီးပြါးေရး စနစ္ျဖစ္သည္။
ဗုိလ္သန္းေရႊတြင္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့ေရာင္းရေငြ ႏွစ္စဥ္ ၄ ဘီလီယံ (ေဒၚလာသန္း- ၄- ေထာင္) သည္ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ပညးေရး စီးပြါးေရးတုိ႔ကုိေကာင္းေကာင္း ျမွင့္တင္ေပး ႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေငြမ်ား ဘယ္ေရာက္ ကုန္သနည္း???။

ယူသင့္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ န၀တ၊ နအဖ တုိ႔က ေရငုံ ႏွဳတ္ပိတ္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲ အႏို္င္ရမွဳကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည့္ န၀တမွခ်ီးၾကဴး ဂုဏ္ျပဳမွဳအလွ်င္း မရွိဘဲ ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္က `“က်ဳပ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သန္ ့သန္ ့ရွင္းရွင္း လုပ္ေပးခဲ့တာပဲ” ဟုသာေျပာခဲ့ျပီး သူေျပာခဲ့သည့္ မိန္ ့ခြန္းအရ `“ဘယ္သူႏိုင္ႏုိင္၊ ႏုိင္တဲ့ သူကုိ အာဏာလႊဲေပးျပီး စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ ျပန္မယ္” ဆုိသည့္ စကားကုိေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ အေၿခခံဥပေဒ မရွိေသာေၾကာင့္ အာဏာ လႊဲေျပာင္း မေပး ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိလာ ခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေနတြင္ လူထုၾကီးကလြန္စြာတက္ၾကြေနသည္။ NLD ဘာလုပ္လုပ္ ေနာက္က အေသခံ၍ လုိက္မည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္သူ လူထု ေမွ်ာ္လင့္ သလုိ NLD ပါတီသည္ အရွိန္တက္ေနသည့္ ျပည္သူ ့ဆႏၵကုိ ဆုပ္ကုိင္ဖမ္းယူမည္ ဦးေဆာင္ရမည့္အစား ဂႏၶီ ခန္းမ ညီလာခံတြင္ တကယ္လုပ္သင့္သည့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ ျပီး အစုိးရ အဖြဲ့ကုိ သတၱိရွိရွိ ဖြဲ့စည္းျပီး ေထာင္ထဲသုိ႔ အစုိးရ အဖြဲ ့၀င္မ်ား တန္းစီ၀င္ရ၊ ၀င္ရ ၀င္မည္ဆုိသည့္ သတၱိမေမြး ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ ့အားျဖင့္ အရွိန္ေကာင္းေကာင္း တုိက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ေကာင္းၾကီးကုိ လက္လြတ္ခဲ့ရျပန္သည္။

၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား အစုိးရ ဖြဲ ့ရန္ ၾကံစည္မွဳျဖင့္ ေနာက္ပုိင္း အဖမ္းခံရျပီး ေထာင္တြင္း ေသသူေသ၊ နယ္ျခားေျပး၍ အေ၀းေရာက္ အစုိးရ ဖြဲ ့သူဖြဲ ့ျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္သည္ ဇာတ္ေျမာၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ျပည္ပေရာက္ ၁၉၉၀ အမတ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ထက္ေရြးေကာက္ ပြဲရလာဒ္ကုိ အသုံးခ်ျပီး လုိင္စင္ရ ရာသက္ပန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ အမတ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ `“အျပင္လူ မ၀င္ရ” ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔က သာ အစုိးရ ဖြဲ ့ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ အျခားသူမ်ားလာလွ်င္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကုိ ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္သည္ဟု ျခံခတ္ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ အစုိးရ အမည္ခံ NGO တပုိင္း ျဖစ္ လာ ၾကသည္။
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ တီေကာင္ကုိ ဆားႏွင့္ ပက္သလုိ တြန္႔သြား တတ္ၾကသည္။ ေထာက္ပန္ ့ေၾကး အျဖတ္ခံရမည္စုိးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး စကားကုိ မေျပာ ရဲၾက။ အမွန္စင္စစ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ အသုံးခ်ျပီး ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမရွိ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္မပူးေပါင္းဘဲ ျခံခတ္ ႏိုိင္ငံေရး လုပ္ေန ျခင္း ကသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ ဖ်က္ဆီးေနၿခင္း ျဖစ္သည္။

(၈၈) မ်ိဳးဆက္


မင္းကုိႏိုင္ ၊ ကုိကုိၾကီး၊ မင္းေဇယ်ာ၊ေဌးၾကြယ္၊ ဂ်င္မီ၊ ျမေအး၊ စေသာ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ ေခါင္ေးဆာင္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း ၁၆ႏွစ္- ၁၈ ႏွစ္ၾကာ ေထာင္နန္းစံ ဘ၀ လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ မ်ိဳးဆက္ျပတ္ေတာက္မွဳကုိ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္လာမွဳထက္ NLD ႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္လာမွဳကုိ လြဲမွားစြာ လုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ နအဖ၏ သတ္ကြင္းထဲသုိ႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ NLD လုပ္ရပ္ကုိ ေထာက္ခံသည္ကုိ မျငင္းလုိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ၈၈ -ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သမုိင္းရွိသည္။ မိမိကြန္ယက္ကုိ မိမိတည္ေဆာက္ရမည့္အစား NGO မ်ား အျဖစ္ အထင္ခံရမည္ကုိ ေသးသိမ္ သည္ဟုု အယူအဆ မွားခဲ့ၾကသည္။။စင္စစ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔ ႏွင့္ ကြင္းဆက္ခ်ိတ္ႏုိင္ရန္ ေပၚလစီ မရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ လူမွဳေရး လုပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရး သိကၡာ က်သြားေလမလား ဆုိသည့္ စုိးရိမ္ မွဳတုိ႔က ေနာက္တၾကိမ္ ေထာင္နန္းစံမွဳကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု သုံးသပ္သည္။ ယေန ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူမွဳေရး ကိစၥမ်ားကုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ ၀င္ေရာက္ ကူညီသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ထုိစဥ္က ၈၈-မ်ိဳးဆက္တုိ႔ လူမွဳေရး၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လွ်င္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လူထုအေျချပဳေခါင္ေးဆာင္မ်ားျပည္သူလူထုၾကီးကုိစည္းရုံးျပီး ေသာ လူမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။

၈၈-မ်ိဳးဆက္ကုိ ၈၈-လြန္ ၉၆ မ်ိဳးဆက္တုိ႔ သိေကာင္းသိမည္။ ၁၉၉၀- ခုႏွစ္ေမြးေသာ ယေန ့ ၂၀၁၀ မ်ိဳးဆက္ လူငယ္မ်ား ၾကားဖူးယဳ့သာ ၾကားဖူး ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းရွိ လူငယ္ တေယာက္က `“မင္းကုိႏိုင္ ” အမည္ၾကားသည့္ အခါ စတီရီယုိ အဆုိေက်ာ္ မဟုတ္လားဟု ေမးသည္ဟုေျပာသံၾကားဖူးသည္။ ကုိေက်ာ္သူႏွင့္နာေရး ကူညီမွဳ အသင္းသည္ အလြန္ေအာင္ျမင္သည္။ ျပည္သူ ့ေလးစားမွဳကုိ ရသည့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ အေနႏွင့္ လြတ္လာသည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လူမွဳေရးကုိေဇာက္ခ် လုပ္လွ်င္ ၂၀၁၀ သည္ပြဲၾကီး ပြဲေကာင္း ႏႊဲ ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိႏိုင္သည္။
ယေန ့၈၈-မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား`“သူ ့စိတ္ ႏွင့္ ကုုိယ့္ကုိယ္ ေထာက္မင္းသား မ်ားဘ၀ ” ေရာက္ရသည္မွာအလြန္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္။”
၄င္းတုိ႔၏ စြန့္စားမွဳကုိ ေလးစားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ ယခုကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရျခင္းကုိ ၾကားသိျပိး အျမဲ ယူၾကဳံးမရ ျဖစ္မိသည္။ အလြန္ တန္ဘုိးရွိေသာ အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေထာင္တြင္ မဆုံး ပါးသြားၾကပါေစရန္ဆႏၵျပဳပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တခ်ိဳ႔က ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ လမ္းလြဲလုိက္ေနသည္ဟုေ၀ဖန္ၾကသည္။ တခ်ိန္တြင္္ နတ္စင္္ အျဖစ္ ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိၾကည့္ပါ။ သူမ လုပ္နိဳင္သမွ်လုပ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ထိေတြ ့ဘုိ ့ၾကိဳးစားတုိင္း သူမ ပါေသာ ရထားတြဲ ကိုျဖဳတ္ခ် ခ်န္ထားၿခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူမ ပါေသာကား တံတားထိပ္တြင္ ပိတ္၍ ထားသျဖင့္ ကားထဲတြင္ ၇-ရက္မွ်ေနခဲ့ရသည္။ ဒီပဲယင္း အေရး အခင္းတြင္သူမ အသက္ကုိပင္ ရန္ရွာ လာခဲ့သည္။ သူမ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္သလုိ နအဖ ကလည္း အျပတ္ လုိက္ပိတ္သည္။ ေနာက္ဆုံး အေသ သတ္ဖုိ႔ ၾက။ိဳးစားသည္မွာ အမ်ား အသိပင္ ျဖစ္သည္။
ေဒၚစုရွိလွွ်င္ ျပည္သူကုိ ဦးေဆာင္ျပီး နအဖကုိ တြန္းလွန္ ႏိုင္သည္ကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဒၚစုကုိ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ၁၅-ႏွစ္ခန္ ့ထားခဲ့သည္။ အဓိက တရားခံမွာ အန္ကယ္ၾကီးမ်ား အုပ္စုသာ ျဖစ္သည္။ နအဖ အၾကိဳက္ေခါင္းငုံ ့လုိက္ေနေသာ အန္ကယ္ၾကီးမ်ားသည္ NLD ႏွင့္ ျပည္သူ ့ အင္အားစုတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ေရႊ ျပည္ေအး သမားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ တည္ရွိမွဳ မပ်က္ရန္ ဆုိသည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ တက္ၾကြသည့္ NLD လူငယ္မ်ားကုိ အဖြဲ ့မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ လူထု လွုပ္ရ်ားမွဳ မ်ားတြင္ မပါ၀င္ဘဲ မ်က္စိမိွတ္္ေနျခင္းျဖင့္ NLD ပါတီသည္ အင္အား ယုတ္ေလွ်ာ့့ ခဲ့ရသည္။ နအဖ၏ျပင္းထန္ေသာ ဖိႏွိပ္မွဳ ညစ္ပတ္မွဳမ်ားကလည္း တဖက္တြင္ရွိေနသည့္ အတြက္ ၄င္း အခ်က္ ၂ ခုေပါင္းလုိက္ေသာအခါ NLD ပါတီႏွင့္ အဖြဲ ့ ၀င္ သန္းဂဏန္းမွေသာင္းဂဏန္း အဆင့္က်ေရာက္ လာခဲ့ရသည္ ကုိ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။

NLDပါတီ

NLD ပါတီ သည္ တရား၀င္ ပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမွဳ မရွိေတာ့ေခ်။ သိန္းစိန္ အစုိးရ တက္လာ သည့္အခါ NLD ပါတီ ကုိ တမ်ိဳး လွည့္ျပီး မွတ္ပုံတင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳမည္ဟု ခ်ဥ္းကပ္ လာႏိုင္သည္။ သန္းေရႊ။ သိန္းစိန္ တုိ႔မွ မသိအမွတ္ ျပဳျပဳ- မျပဳျပဳ ျပည္သူက NLD ပါတီ ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚစုက ဦးေဆာင္လွ်င္ ျပည္သူတုိ႔က NLD ပါတီ ကုိ ျပည္သူ ့ပါတီ အျဖစ္လူထုက လက္ခံမည္မွာ မျငင္းႏိုင္ပါ။

NLD ပါတီ အေနျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ၂ မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏို္င္သည္။
အတြင္း အျပင္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းဆုိလွွ်င္ မမွား ႏိုင္ပါ။ အတြင္းမွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အင္အား စုမ်ား၊ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမွဳ ရယူျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ျပင္ပမွ အားေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မတရား ဥေပေဒမ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္၍ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက် ဥပေဒတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း ဆုိသည့္ ေဘာင္တြင္းက တုိက္ပြဲေဖာ္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ျခင္းကုိ အားေပး ကူညီျခင္းျဖင့္ခုိင္မာေသာမဟာမိတ္ဖြဲ ့စည္းျခင္း။

အျပင္စည္းမွ တုိက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္ ့သေလာက္ အႏၱရာယ္လည္း မ်ားသည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူ ့ေဘာင္ အဖြဲ အစည္း၊ လူတန္းစား အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကုိ တည္ ေထာင္ရာတြင္ အားေပး ကူညီျခင္း၊ ေအာင္ေျခ လူတန္းစား အတြင္းသုိ ႔ စိမ္ ့၀င္ျပီး လူထု၏ သာေရး၊ နာေရးမ်ားကုိ ကူညီျခင္း ၊ လူငယ္ကြန္ ယက္မ်ားကုိ တူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ေပးျပီး လက္ေတြ ့ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေစျခင္းျဖင့္ လူထု လူတန္းစားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ ႏိုင္ေသာ၊ ေအာက္ေျခထု ေထာက္ခံေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးျမဴ ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တခ်ိန္တြင္ လူထု အားျဖင့္ လူထု တုိက္ပြဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေတြ ့အၾကဳံ ရိွၿပီးသားေသြးသစ္မ်ားျဖင့္၊ လူထုအား ကိုသံုး၍ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဦးေဆာင္သြားရန္ အထိ ပိုင္းၿဖတ္ၿပင္ဆင္ထားရန္ လုိသည္။

သိန္းစိန္အစုိးရ

သိန္းစိန္ အစုိးရသည္ ရုပ္ေသး အစုိးရ ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ၊ ဗုိလ္ေန၀င္း၏ ၾသဇာကုိ ဗုိလ္သန္းေရႊ အင္အား ျပည့္သည့္ေန ့တြင္ ရုန္းထြက္ သကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ ၾသဇာ ကုိယ္တည္ေဆာက္မည့္ အစုိးရလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သိန္းစိန္သည္ သန္းေရႊ ၏ လူယုံျဖစ္သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ေခ်။ လူယုံ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္သာ သမၼတ ရာထူးကုိ ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သိန္းစိန္ အစုိးရသည္ အညစ္ပတ္ဆုံး၊ အရွက္တရား အကင္းမဲ့ ဆုံး လုပ္ရပ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျဗာင္မဲလိမ္၊ မဲခုိးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည့္ ၾကိဳတင္မဲ ဆုိသည့္ ဘယ္က ေရာက္လာမွန္းမ သိ သည့္မဲမ်ားျဖင့္အတိုက္အခံမ်ားကိုတဖက္သတ္အနိဳင္ယူခဲ့သည့္အၿပင္က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္းအတိုက္အခံမ်ားက အသိအမွတ္ ျပဳ ေပးရန္ေကာက္က်စ္စြာ ၾကံ ေဆာင္ နိဳင္ခဲ့ေပသည္ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစသိန္းစိန္အစိုးရသည္ဂုဏ္သိကၡာမရိွေသာ လူထုေထာက္ ခံမွဳမရိွေသာအစိုးရၿဖစ္သည္


စနစ္တခု ေျပာင္းလဲရာတြင္ တရား ခံျဖစ္သြား သူမ်ား

အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာ ႏုိ္င္ငံမ်ားကုိ ေလ့လာလွ်င္ ထုိႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗုိလ္က် စုိးမုိးေနေသာ အာဏာရွင္ ပါတီ၀င္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္)ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုတုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ ၾကရာ၌ ဒီမုိကရက္တစ္မ်ားက အႏုိင္ရျပီး အစုိးရမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ပ်က္စီး ယုိယြင္းေနေသာစီးပြါးေရး၊ လူမွဳေရး၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တုိ႔ကုိ ပထမ သက္တမ္း(၄)ႏွစ္ အတြင္း ျမွင့္တက္လာရန္မစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ၾကေခ်။ အေၾကာင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ ့အၾကဳံ နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး အေတြ းအေခၚမွာ အာဏာရွင္ လက္ေအာက္တြင္ ဖိနွိပ္ခံ၊ ေအာက္တန္း ေနာက္တန္း က်ေနသည့္ ဘ၀မွ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ျဖစ္ေပၚ လာသည္ႏွင့္ တျပိဳုင္နက္ ေန ့ျခင္း၊ ညျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ ဘ၀ တုိးတက္ေျပာင္းလဲ သြား လိမ့္မည္ဟု လြဲမွားစြာ ေတြး ထင္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္း တုိ႔ ထင္သလုိ ဘ၀ တုိးတက္မွဳ ေႏွးေကြးျမဲ ေႏွးေကြး ေနသည္ကုိ ေတြ ့၇သည့္အခါ ၊ ေနာက္တၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္အစုိးရ ပါတီ၀င္ ေဟာင္းမ်ားကုိ မဲေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ၀င္ေဟာင္္းမ်ား အစုိးရ တလွည့္ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္ပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ ယခင္က အာဏာရွင္ ဘ၀၌ တဖက္သတ္ အာဏာျဖင့္ အစုိးရဖြဲ ့စည္းပုံမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူကေရြး လုိက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းအရ တက္လာ သည့္ အစုိးရမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ၄င္းအခ်က္ကုိ ဆုိဗီယက္ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ပုိလန္ ႏုိင္ငံတုိ႔ တြင္ေတြ့ႏိုင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊ တုိ႔က ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပြဲ အမည္ခံ ကာ ကလိမ္ ကက်စ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပီး သိန္းစိန္ အစုိးရကုိ ေမြးထုတ္ ေပးလုိက္ျခင္းသည္NLD ပါတီ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အား စုတုိ႔ အတြက္ တမ်ိဳး ေကာင္းပါသည္။
သိန္းစိန္ အစုိးရသည္ သူ ့သက္တမ္း ၅-ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံ လူမွဳေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တုိ႔ကုိ ဦးေမာ့ လာေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါ။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုၾကီး၏ မေက်နပ္ ခ်က္ကုိ သည္လည္း တုိး၍ လာမည္သာ ျဖစ္သည္။ သိန္းစိန္ အစုိးရ ေနာင္ ၅-ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သည့္ အခ်ိန္ အခါ မေရာက္ခင္ ျမန္မာ ျပည္သည္အုံၾကြမွဳၾကီးႏွင့္တုိးပါလိမ့္မည္။

ထုိသုိ႔ အုံၾကြ လာသည့္အခါ NLD ပါတီ အေနႏွင့္ ေရွ မွ ေနာက္မတြန္ ့ဘဲ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ ယေန ့မွ စ၍ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သံုး ေလးႏွစ္အတြင္း အတြင္း ျမန္မာ ျပည္သည္ ေျပာင္းလဲ လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဦးေဆာင္သူက ရဲရဲ ဦးေဆာင္လွ်င္ေရြ ့ႏိုင္ပါသည္။ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

0 အၾကံျပဳျခင္း: