Thursday, October 20, 2011

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီး ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လား

နအဖ အဖြဲ႔ဝင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း General ႀကီးအေနျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္ကို ၾကားသိရသည့္အတြက္ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာ၍ ေမးျမန္းၾကည့္ခ်င္စိတ္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ယင္း၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် က်င္းပေပးေနသည္ ဟု ေျပာဆိုၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ပါရွိ ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) နီးပါး စစ္ကၽြန္အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ပီျပင္ေရး (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း ဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းလင္းစြာ မေျပာသြားပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ၏ အသက္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္၊ အခြင့္အေရး ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ တြင္ ရွိေနၿပီး Institution မ်ား၏ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ရင့္က်က္မႈေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု မွတ္ယူ မိပါသည္။
လက္ရွိ အူေၾကာင္ေၾကာင္ အေျခအေနတြင္ Institution မ်ား အသစ္ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူေနရခ်ိန္တြင္ ရွိၿပီး Institution မ်ားႏွင့္ Power Sector မ်ားကို စတင္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။ လက္ရွိ Setting တြင္ ပထမအင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဒုတိယအင္အားစု အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ တတိယအင္အားစု တပ္မေတာ္၊ စတုတၳအင္အားစု ပညာရပ္ကၽြမ္းက်င္ အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ပဥၥမ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဆဌမ စီးပြားေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲလို႔ရပါမယ္။ ယင္းတို႔ ေကာင္းမွ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ စနစ္ပီျပင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တတ္ကၽြမ္းမႈမ်ား၊ အစု အဖြဲ႔ စနစ္က်မႈမ်ား အရွိန္ရေနၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္တမ္းရွိ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ၊ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ေပၚလာေသာ အင္အားႀကီးၿပီး စနစ္မက်၊ ျပည္သူမခ်စ္ေသာ USDP ႏွင့္ အျခားပါတီငယ္မ်ားသာရွိၿပီး အေျခခံႏုိင္ငံေရး စံ၊ စုဖြဲ႔မႈႏွင့္ စီမံမႈ ရရန္ကို ပင္ အနည္းဆံုး ၃ / ၄ ႏွစ္ အခ်ိန္ ယူရေပမည္။ ေငြေၾကးခိုင္မာေရး အတြက္ USDP ႏွင့္ NLD တို႔မွ အပ ပါတီငယ္မ်ားအတြက္ အလွမ္းေဝးေန ပါလိမ့္ဦးမည္။
လက္ရွိ USDP မွာ နအဖ၏ အေမြျဖင့္ မည္မွ်ခ်မ္းသာ ေနသနည္းဆိုသည္ကို ယင္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေျဖႏိုင္သလား၊ မေျဖႏိုင္သလား မသိပါ။ စည္းရံုးေရး (ပါတီတြင္း၊ ျပည္သူ) ေကာင္း မေကာင္း ယင္းတို႔ သိ မသိေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ပါတီ စည္းရံုးေရး မေကာင္း သည္ကိုေတာ့ သိေနပါတယ္။
ပါတီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အျပဳတ္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးအျပဳတ္မ်ား၊ ဆြဲခန္႔ (သို႔မဟုတ္) မႏိုင္မွာ ေၾကာက္၍ ေခၚခန္႔သူမ်ား၊ လုပ္စားသူမ်ားႏွင့္ ဘာမွန္း မသိေသးသူမ်ား အမ်ားစု (ေကာင္းသူမ်ားကို မဆိုလိုပါ) ပါဝင္ေနၾကပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျပဳတ္မ်ား အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ တစ္ဘဝလံုး ေနခဲ့ရ၍ ျပင္ပ၏ အေျခအေန မွန္ကို သိရန္ ခက္သလို ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိၾကပါ။ စစ္ပရိယာယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ မတူသလို ယင္းတို႔ က်င္လည္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မတူညီၾကပါ။
USDP အေနျဖင့္ အေမြရ အာဏာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံကို ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ရန္ အေျခအေန ေပးလွ်က္ႏွင့္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီ၏ သေဘာထားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ (ယင္းတို႔တင္ထားတဲ့) အေပၚ မရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူအႀကိဳက္ (ပါတီအား ျပည္သူအထင္ႀကီးေအာင္) မလုပ္ႏုိင္ေခ်။
အစိုးရကလည္း (ယင္းတို႔အေခၚ) အဘိုးႀကီး ေခၚ သန္းေရႊ၏ ႀကိဳးဆြဲမႈေၾကာင့္လား၊ ယင္းတို႔ ကိုယ္၌က ဘာလုပ္ရမွန္း မသိလို႔လား လႊတ္ေတာ္မ်ားကပဲ Check & Balance လုပ္ရမွာ ေၾကာက္ေနလို႔လား မသိ ျမင္သာထင္သာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလုပ္ဘဲ၊ Public Figure ေခၚ လူစိတ္ဝင္စားေစေသာ၊ အထင္ ႀကီးေစေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ျပေနတာ ေတြ႔ေနရတယ္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးအသိဖြင့္ ခရီးစဥ္မ်ား မထြက္ခြာမီွ အခ်ိန္မွီ ေခၽြးသိပ္ကာ သေဘာထားႀကီးသေယာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ခဏေလာက္ ေဒၚစုၿငိမ္လွ်င္ေတာင္ အက်ိဳးအျမတ္ရၿပီဟု ခံယူကာ) အတြက္ ဆိုၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ ဓါတ္ပံုေတြအရ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ပံုကို ေနာက္ခံထားၿပီး လူအထင္ႀကီး ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အခန္းရဲ႕ပံုစံကို မၾကည့္ရ၍ မသိေသးတဲ့ အခ်က္က ယင္းသမၼတ အခန္းထဲမွာ သမၼတေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ထားတယ္ဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ဓါတ္ပံုကိုလည္း ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ႀကိဳက္သည္၊ မႀကိဳက္သည္ကို ေဘးထား၊ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ (၂၀) ေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးခဲ့တဲ့ (ဆႏၵ ပါပါ မပါပါ၊ အကြက္ခ်ခ်၊ မခ်ခ်၊ ကမၻာသိ လုပ္ေပးရတဲ့အတြက္၊ ဘယ္လိုမွ ျပန္ၿပီး သူပါဝင္လို႔ မရတဲ့) အဘိုးႀကီး ပံုကို ထားဖို႔ လုိပါတယ္။ ရွိရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။
ဦးေရႊမန္းကေတာ့ အာေဘာင္အာရင္း သန္သန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း Marketing လုပ္ေနေလရဲ႕။ သူ႔ဟာသူ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့အရာ ေပၚလာပါၿပီ။ ဦးေရႊမန္းအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္မလား၊ အကြက္ခ်ခံရတဲ့ ဘဝႏွင့္ ေခါင္းငံု႔ၿပီး ကံစီမံရာပဲ ေနမလား။ သူ႔ရဲ႕ဘဝေၾကာင္းအရႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနအရ လႊတ္ေတာ္ကို အသက္ရွိေအာင္လုပ္မွ ရပ္တည္လို႔ရမယ့္ အေနအထားအေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ ပီျပင္ေရးကို လုပ္ရပါလိမ့္မည္။
ဒီမိုကေရစီပီျပင္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ဦးေရႊမန္းခင္ဗ်ား-
ဦးေရႊမန္းမွာ တပ္မဲ့ျဖစ္ေနတာကို (အာဏာမရွိ) ႏိုင္ငံေရး နားလည္သူေတြ သိၾကပါတယ္။ ပါတီမွာလည္း ဟန္ျပ ဒုဥကၠဌျဖစ္ေနတာကိုလည္း မဖြင့္ေျပာႏိုင္၊ အစိုးရကိုလည္း မေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္၊ သူေျပာႏိုင္တာ စစ္ဗိုလ္တစ္မတ္သားပါတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပရဝဏ္ထဲမွာ ပါပဲ။ ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္ အသံတဲ့၊ ေသခ်ာတာလႊတ္ေတာ္အသံ ျမန္မာ့အသံကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါ့မလား။ ဦးေရႊမန္းဟာ ဆဒၵဆင္မင္း ဇာတ္ခင္းတဲ့ ဦးေက်ာ္ဆန္းကို မေက်ာ္ႏိုင္ပါ။ ဦးေရႊမန္းက မီဒီယာမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျပည္သူေတြထံ မေရာက္ပါ။ ႏွစ္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူကို အသိမေပးရဲတဲ့ ဟန္ျပ ပါလီမန္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရ ရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ခံ ပါလီမန္ (အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ) ျဖစ္တာေၾကာင့္လား၊ ဒါမွ မဟုတ္ Air Time charges မ်ားတဲ့ ရုပ္သံရဲ႕ အရင္းေစ်းမွ်ကို မတန္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လို႔လား မသိပါဘူး။ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ အမိန္႔မရလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဦးေရႊမန္းခင္ဗ်ား-
မျပည့္စံုေသးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ / ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မေက် ညက္တာလား၊ မလုပ္တတ္တာလားေတာ့ မသိဘူး ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္မႈကို မသိလုိ႔လား၊ ေၾကာက္လို႔လား မသိ၊ ယေန႔အထိ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း Bill ကို အစိုးရမွ တင္သြင္းထားတာ မေတြ႔ရ ေသးပါ။ အမတ္မင္းမ်ားေကာ သိရေကာင္းမွန္း သိၾကပါရဲ႕လား။ မသိပါလို႔ပဲ မွတ္ယူပါသည္။ လမ္းေပါက္ဖာ၊ တမံေပါက္ဖာဖို႔ႏွင့္ ေဆးခန္း မ်က္ႏွာက်က္ လဲေပးေရး အေမးေတြႏွင့္ မေယာင္ရာ ဆီလူး အဆိုေတြမ်ားတဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးေရႊမန္း ဝတ္ရံုႀကီး ဝတ္ၿပီး ဘာေတြကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္တည္ေရး လုပ္ေနပါသလဲ။ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရ အာဏာသံုးရပ္ ပိုင္းၿပီး ေနပါတယ္။ ျပန္ဆက္လို႔ မရပါ။ ဆက္သူသည္ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ရသေလာက္ အခြင့္အေရးထဲမွ ဒီမိုကေရစီ ပံုေဖာ္ႏုိင္ပါသည္။ လုပ္လဲ လုပ္တတ္မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ ဆႏၵတဲ့။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အတူတကြ ေဆာက္တည္ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္ကို အေရာက္လွမ္းခ်င္ၾကပါတယ္္။ ဦးေရႊမန္း ခ်ီတက္ရဲ ပါသလား။ ေဝဖန္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လုပ္ရဲပါ့မလား၊ လုပ္မလား ဆိုတာကို သမိုင္းက ေစာင့္ႀကိဳ မွတ္တမ္းတင္ေနပါမည္။ ဆက္လုပ္ပါ ရဲေဘာ္..။
အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမွ တိက်သည့္ သတင္းမ်ား ရရွိထားပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ မရြယ္ဘဲ ေစာ္ကဲ မင္းျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈ မရွိဘဲ သမၼတ တက္လုပ္ရ သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွလံုးမွာ စက္တပ္ၿပီး ေလာကႀကီးကို ေအးေအးေဆးေဆး ျဖတ္သန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အတြက္ တန္းျဖဳတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ရုပ္ေသးအျဖစ္ တင္ထား ခံခဲ့ရေပမယ့္ သက္ရွိျဖစ္ၿပီး သမၼတဆိုတဲ့ အာဏာကို အဘိုးႀကီးလာထိလုိ႔ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ကာ အဘိုးႀကီးရဲ႕ ႀကိဳးဆြဲမႈကေန ရုန္းထြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးကို ဆပ္ခ်င္ပါေသာ္လည္း တလြဲအစီအစဥ္အတိုင္း ႏုိင္ငံကို မထားရက္တဲ့အတြက္ တတ္သေလာက္ လုပ္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝး Cabinet ဟာ မျပတ္သား မပီျပင္ဘဲ သီးျခားေတြ႔ဆံုပြဲ ဒုသမၼတ-၁ / ၈ လံုးခန္းမွာ ထပ္လုပ္ရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲကို တစ္ဦးတည္း ႀကိတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီကိုလည္း မျပတ္တျပတ္ လုပ္ေနေၾကာင္း၊ အစရွိတာေတြကို ၾကားေနရပါတယ္။ Hear Say ျဖစ္လုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္မယ္လို႔ ေျပာလုိ႔ မရေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့ အမွန္ျဖစ္ေနပါတယ္။
အင္မတန္မ်ားလွတဲ့ သမၼတလစာ (က်ပ္ ၅၀ သိန္း) လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ေလွ်ာ့ယူတာ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းေပမယ့္ Clean governance & Good government ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အူမေတာင့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ (၉၉) က်ပ္သား (က်ပ္မျပည့္ေသာ) တုိင္းေဒသဝန္ႀကီးေတြ အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ စာေရးေတာင္ မထားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနပါ။ တိုင္းျပည္အတြက္ ဗိုက္ဆာရင္ လုပ္လုိ႔ မေကာင္းပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို နားလည္သူေတြကေတာ့ လစာေလွ်ာ့ယူရင္လည္း Bill တင္ရမယ္၊ ဘက္ဂ်က္ျဖတ္ရင္လဲ Bill တင္ရ မယ္၊ ကားအေဟာင္းလဲရင္လည္း Bill တင္ရမယ္၊ ပင္စင္လစာတိုးလဲ Bill တင္ရမယ္၊ စီမံကိန္း အသစ္ လုပ္ရင္လဲ Bill တင္ရမယ္၊ ေနာက္ဆံုး စီးပြားက်လို႔ အခြန္ေလ်ာ့တာလဲ Bill တင္ရမယ္တဲ့။ လူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္မ်ား မွားခဲ့လို႔ မူျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ စနစ္ျဖစ္လာခဲ့တာပါ။ သမၼတႀကီးရယ္ ဦးသန္းေရႊလို လုပ္လို႔ မရပါ။
သမၼတႀကီးမွာ လယ္တဲရွိတယ္ အင္မတန္ စနစ္က်ေသာ စံျပလယ္ယာအျဖစ္ ထူေထာင္ထားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္က လယ္တဲမွာ (ေနရာအတိအက် မသိေသးပါ) ခဏခဏ လူမ်ားစြာႏွင့္ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ရန္ ႀကံေနပါလား။ တိုင္းျပည္ကို အရင္မကယ္ပါႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အရင္ကယ္ပါဦးခင္ဗ်ား။ ဦးသန္းေရႊရဲ႕လက္နဲ႔ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးရဲ႕ အမ်က္မွ လြတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ကတိေပးခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ဦးေဆာင္ပါ… ေခါင္းေဆာင္ႀကီး။ သမၼတႀကီးအတြက္ ထြက္ေပါက္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံကို ကယ္တင္မည့္ က်မ္းႀကီးတစ္ေစာင္ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေသခ်ာ ဖက္တြယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ပါ။ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို သမၼတႀကီး ပိုင္ႏိုင္မွာပါ။ ကိုယ္တိုင္ တည္းျဖတ္ခဲ့တာပဲေလ။ မသိသလို၊ သိသလိုရွိက ျပည္သူကို ေမးပါဗ်ာ။ ျပည္သူမ်ားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ သား သမီး ရတနာျဖစ္သလို အစိုးရ၏ မိဘလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေတြကို စတန္႔ မထြင္ပါႏွင့္ ခင္ဗ်ား။ လူထုဦးစိန္ဝင္း မႀကိဳက္ပါ ( ျပည္သူက မိဘလား၊ အစိုးရက မိဘလား။ ေရး…. လူထုဦးစိန္ဝင္း)
ကမၻာေက်ာ္ ဗမာျပည္ေခတ္သစ္မိန္႔ခြန္းကို ကိုယ္တုိင္လိုက္နာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကမၻာ့ရြာထဲသို႔ ျပန္သြင္းပါ။ လိုအပ္က ဆရာေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။ (ဆရာေက်ာ္ဝင္းထံတြင္ 7 Habits ဘာသာျပန္ၿပီးသား ရွိပါသည္။) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို လုိက္နာပါ။ (ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ အလြန္ပိုင္ပါတယ္။ Egress တြင္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို အေသအခ်ာ သင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီငယ္မ်ား- အထူးသျဖင့္ ကိုေနမ်ိဳးေဝ ေသခ်ာ ဖတ္ထားပါတယ္။) NLD မွတ္ပံုျပန္တင္ပါက (ဦးတင္ေအးတြင္ ပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရန္ တာဝန္မ်ားမွအပ ၎တြင္ လတ္တေလာ ဘာအလုပ္မွ မရွိဘဲ ေဘးထိုင္ ေနခ်ိန္ အန္တီစုမွ လူေတြ႔ေတာင္းဆိုလွ်င္ ခ်က္ျခင္း ပါတီထူေထာင္ ႏုိင္ပါသည္။) ၂၀၀၈ ဥပေဒ ကို NLD လက္မခံသည့္တိုင္ စာအုပ္စိမ္းႏွင့္ ေပါက္ၿပီး အစုိးရကို လမ္းေၾကာင္းတည့္ေအာင္ လုပ္၍ ရေပမည္။
အန္တီစုခင္ဗ်ား- ၂၀၀၈ ဥပေဒကို လက္မခံျခင္းထက္ ဥပေဒအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ လုပ္ မလုပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အန္တီစု အေနျဖင့္ မတူတာ ေတြ ေဘးဖယ္ၿပီး တူတာေတြ ဆက္လုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တူသည္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳဳးေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔ေဘာင္ တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ အန္တီစုမွ တြန္းအားေပးေစခ်င္ပါသည္။
ႏိုင္ငံကို ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးေပးမည့္ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးသိန္းစိန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။

ကမာ (၂၀.၁၀.၁၁)

0 အၾကံျပဳျခင္း: