Monday, November 7, 2011

မွတ္ပံုတင္ေတာ့မဲ ့ အခ်ိန္ရဲ ့ဂယက္မ်ား

တခ်ိဳ ့က ေရဒီိယိုေတြမွာ ေဆြးေႏးေနၾကတာကို ၾကားရသည္ ။ တခ်ိဳ ့က ေထာက္ခံေနတာေတြ၊ ကန္ ့ကြက္ေနတာေတြ ၊ ေရးေနၾကတာေတြကို ေတြ ့ရသည္။ ေထာက္ခံသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေစခ်င္သည္ ့ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေျပာေနၾကတာ ေတြ ့ရသည္။ မ၀င္ေစခ်င္သည့္ သူမ်ားကမူ -၂၀၀၈-ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုပ္ပံု၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပရင္း မွတ္ပံုမတင္ရန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ သေဘာက ေဒၚစုကို သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား မယံုၾကည့္ေစရန္ ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ၾကသည္။ လြပ္လြပ္စြာ ေဆြးေႏြးနိုင္ခြင့္ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္၍ မည္သို ့မဆို ယင္းသို ့ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ဆိုေသာအခါ က်ြန္ေတာ္စဥ္းစား မိလာေသာအခ်က္ေတြ ရွိလာေနသည္ကို ေဆြးေႏြးခ်င္လာသည္။ ယင္းမွာ ပုဒ္မ( ၅၉ ) ( ခ) အရ ေရြးေကာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဘို ့ သမတ၊ဒုသမတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ နိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ေစရ ဆိုမ်ိဳး ရွိေနသည္။ ၅၉ -( ဃ ) မွာေတာ့ သမတမွာ စစ္ေရးအျမင္ ရွိသူျဖစ္ရမည္လို ့ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ဤဥပေဒမ်ိဳးေတြကို ပယ္ဖ်က္တာတို ့ ျပင္ဆင္တာတို ့ မၾကားရေသး။ ၂၀၀၈-ဥပေဒကို ေလးစားလို္က္နာပါမည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနတာေတြ ေတြ ့ရသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲံတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဥပေဒ၌ ယင္းအခ်က္်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ တဦးတည္းအား ရည္စူးျပီး ျပဳလုပ္ထားခဲ ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈-ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဆိုေသာ ျပဳျပင္ခ်က္မွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားျခင္းမွန္ေပေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ေစရ ။ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ အေထာက္အပံ႔မ်ားကို ရွိခံစားေနသူ မျဖစ္ေစရ ဆိုေသာအခ်က္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ည္ျပီးတုတ္ျပီး ထားေသာ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚစုမွာ သားသမီးေတြက အားလံုးနိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ေနရာ ဤကိစၥကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့မွာ သူတို ့ေရးေသာ ဥပေဒအိုင္း ေခ်ြးမျဖစ္သူစငကာ္ပူသူကို သားက အိမ္ထာင္က်ထားေတာ့ သားအျဖစ္မွ အေမြျပတ္စြန္ ့လႊတ္ေပးခဲ ့ရသည္။ သို ့ေသာ္ သားျဖစ္သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ ့ ့္ႏွင့္အတူ ေထာင္နန္းက်ခံရသြားသည္။ အေဖတူသားမို ့ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကို လက္တလံုး လွည့္နိုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးခံးခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ေထာင္က်သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒမ်ားကို မျပင္ဆင္လ်ွင္ ယင္းကဲ့သို ့ သားသမီးမ်ားက နိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ေနလို ့ဆိုေသာ အခ်က္ေတြက ျပသနာေတြ ျဖစ္လာနိုင္စရာ အေျခအေနေတြ ရွိလာနိုင္ေကာင္းသည္။ ယင္းဥပေဒေတြကို အားလံုးျပင္ဆင္ေပးရန္လို ေနေသးပါသည္။ ျပီးေတာ့ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ဆိုလ်ွင္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ့၀င္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္မွာ ပါတီမွ ထြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀န္ၾကီးတေနရာရာကို ေဒၚစုက ရရွိသြားျပီဆိုသည္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမွ နုတ္ထြက္ေပးရမည္ဟု ဆိုထားေသးသည္။ သည္ေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ စင္ျမင့္တခုသာျဖစ္သြားသည္ ။ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ေနာ္ကပိုင္းခါ ကင္းကြာသြားမည့္ျပသနာက ရွိေနသည္။
သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို လိုအပ္ေနလ်ွင္ ေစာေစာက ေျပာထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ မပယ္ဖ်က္ေပးဘူးဆိုလ်ွင္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ေတြျဖစ္ေနသည္။ ( ခ်ြင္းခ်က္- ဥပေဒမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ေသးဘူးထင္လို ့ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတာပါ ) ။ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရစီအဖြဲ ့ခ်ုုဳပ္က နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခြင့္ရသည္မဟုတ္ ။ ရွဥ့္လည္းေလ််ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ဆိုလ််င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျပီး မျပင္ဆင္ေပးလ််င္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ရန္သာရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခဲ ့၍ ျပည္ေထာင္၀န္ၾကီးမ်ား ေရြးေကာက္ခဲ ့ပါက အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ု႔ဳပ္နွင့္ ေဒၚစုမွာ ကင္းကြာသြားျပီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ နဳတ္ထြက္ေပးရမည္မို ့ နွစ္ခါအသဲ အကြဲမခံရေအာင္ ခုကတည္းက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သြားလ်ွင္လည္း ေဒၚစုမွာ မဲေပးမည့္လူထုက အရံသင့္ရွိျပီးသားျဖစ္ေနသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကလည္း ယင္းသို ့ဆိုလ်ွင္ ေဒၚစုႏွင့္ မကင္းကြာသြားေတာ့ ။ အဓိကအားျဖင့္ ေဒၚစုႏွင့္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မကင္းကြာရေအာင္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရမည့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ေနပါသည္။ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံသြားရ၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကို ဦးေဆာင္နိုင္ျခင္းမွာလည္း ေရွ့ကအတိုင္း ရွိေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒကို ကြင္းေရွာင္သြားျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာ္ေျပာေနသည္မွာ ေဒၚစုကို တသီးပုဂၢလျဖစ္ေစလိုျပီး အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္နွင့္ ကြင္းကြာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို နားလည္ေပးရန္လိုသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒမ်ားကို မျပင္ဆင္လ်ွင္သာ ယင္းသို ့ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိျခင္းေျပာဆိုတာဘဲျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုက မွတ္ပံုတင္ခဲ ့လွ်င္ ယခင္က ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို ့ ခြဲထြက္သြားေတာ့ သူတို ့ကို အျပစ္ျမင္ခဲ ့ၾကသည္။ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္နွင့္ အတူတူ မရပ္တည္ခဲ ့ဟု ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ယင္းအခ်ိန္က အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္ဘဲ ျဖစ္သြားသည္။ ယင္းကို မည္သူမ်ွ ျငင္းလို ့မရ ။ ခုတခါ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွ မွတ္ပံုတင္မည္ဆိုေသာအခါ ေနာ္အံုးလွတို ့အုပ္စုက မွတ္ပံုမတင္သည့္ဖက္က ရပ္တည္က်န္ေနခဲ ့ျပီ ။ ယခင္က မွတ္ပံုမတင္ေသာ ဖက္မွာ လူထုေတြက တခဲနက္ ရွိေနခ်ိန္ ယခုေနာ္အံုးလွတို ့ဖက္က မွန္ပံုမတင္ေသာအခါ လူထုေတြက ဘယ္ဖက္မွာ ရွိေနၾကမွာလဲ ဆိုသည္က ျပသနာျဖစ္လာေနသည္။ မွတ္ပံုမတင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကတဖက္ ရွိေနသလို မွတ္ပံုတင္ျပီးမွ ေဒၚစုႏွင့္တခါ အဖြဲ ့ခ်ုပ္က ကင္းကြာသြားသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျပသနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ယွဥ္ထိုးၾကည့္မွ ျဖစ္လာမည္ဆိုေသာ ဂုဏ္သိကၡာမ်ိဳး ႏွစ္ခုကို စဥ္းစားရန္လို သည္။ ဤသည္မွာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္း ထပ္၍ ကြဲအက္ေသာ ဂယက္မ်ားျဖစ္သည္။
နိဳင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခုေတာ့ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္အတြင္း ထပ္မံျပီး ကြဲအက္ကာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကည့္ေကာင္းေသာပြဲမ်ိးမဟုတ္ေတာ့ ။ အရုပ္ဆိုးလြန္းေနသည္။ စည္းရံုးေရးပ်က္ျပားေနေသာ ပံုစံေတြ ့ျမင္္ေနရသည္။ သည္ေတာ့ စည္းရံုးေရးပ်က္ျပားေတာ့ သမတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေကာက္စားရံုဘဲ ရွိေတာ့သည္။ ေကာက္စားတာေတာင္မွ အဆီ၀င္း၀င္း အသားေကာင္းေကာင္းကိုမွ ေကာက္စားသြားမည့္ ပံုေတြျမင္ရသည္။ ယခုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွ သမတဦးသိန္းစိန္တို ့ အစိုးရကလိုအပ္ေနသည္မွာ ေဒၚစုသာျဖစ္သည္။ အျခားမည္သူ ့ကိုမ်ွမဟုတ္ ။ တခ်ိန္က ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ ့သူ ဘဘဦးတင္ဦးကို မလို ။သတင္းစာဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ကို မလို ။ သူတို ့လိုသည္မွာ ေဒၚစုသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မလႊတ္ေပးဘဲ မွတ္ပံုတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ ့လွ်င္ေတာ့ မွားေလျပီလား ဆိုသည္ကို ျပည္သူေတြက တေန ့ေျပာဆိုလာၾကေတာ့မည္။ မွတ္ပံုတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ ့၍ မင္းကိုနိဳင္တို ့လိုနိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြပ္ေျမာက္ခဲ ့လွ်င္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံေပးၾကအံုးမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ တခုေတာ့ ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူလုထုမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတတ္ေနျပီကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့တတ္ၾကေစရန္ နိုင္ငံရးသမားေတြအတြက္ ပိုသတိ ထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: