Saturday, June 4, 2011

ကမၻာ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ၏ ေမလ၂၉ အစီအရင္ခံစာ

ျမီဳ႔ျပတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သဳံးေရ သုံးစြဲမွဳ တြင္ ၁၉၉ဝ မွာ
၈၇ရာနွဳံးရွိ ရာမွ ယခဳ အခါ ၇၅ရာနွဳံးသာရွိ

အသက္၅နွစ္ ေအာက္ ကိုအေလးခိ်န္ ၾကံဳ လွီသုူ ၁၉၉ဝ မွာ ၂၅ရာနွဳံးရွိ ရာမွ
ယခဳ အခါ ၂၉.၆ရာနွဳံး ရွိ

က်န္းမာေရး အတြက္ စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္တြင္ အစိုးရ မွ က်န္းမာေရး အတြက္
အသုံးစရိတ္္မွာ ၂ဝဝဝ မွာ ၁၃.၄ ရာနွဳံးရွိ ရာမွ ယခဳ အခါ ၇.၅ ရာနွဳံးသာရွိ

အစိုးရ မွ လူမွဳဖူလံုေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္္မွာ ၂ဝဝဝ မွာ ၃.၁ ရာနွဳံးရွိ ရာမွ
ယခဳ အခါ ၁.၇ရာနွဳံးသာရွိ

ျပင္ပနီုင္ငံမ်ားမွက်န္းမာေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့စရိတ္္မွာ ၂ဝဝဝ မွာ
၁.၁ ရာနွဳံးရွိ ရာမွ ယခဳအခါ ၉.၁ ရာနွဳံး ရွိ

By White sheep

Young women from Burma support targeted economic sanctions on Burma

Campaign Release.pdfCampaign Release.pdf
46K   View   Download  


Bangkok - May 25, 2011
Alternative Asean Network’s on Burma (Altsean-Burma) interns from Burma have launched a humour campaign in support of targeted economic sanctions on Burma. Burma is a rich country with natural resources such as oil, gas and teak where investment drives human rights abuses. The humour campaign consists of a series of jokes in Burmese, which will be broadcast on the radio and through YouTube. The campaign also includes cartoons, which describe and depict the human rights violations in Burma. Both jokes and cartoons show that the real cause of these violations is the Burmese government and its misguided policies and that the abuses are worsened by foreign investment. The campaign is intended for Burmese civilians in Burma and abroad, Burmese pro- democracy activists, non- governmental organizations in and outside of Burma and the wider international community.
We would like to advocate for keeping targeted economic sanctions on Burma until the Burmese government does not change its economic policies and immediately stop land confiscation, forced labor and attacks on the ethnic areas. Our jokes and cartoons show that targeted economic sanctions are not the cause of human rights abuses in Burma. In fact, the foreign investment, which affects mostly ethnic and rural areas, is the government's excuse for committing human rights abuses such as using forced labour and displacing communities.
Our humour campaign points out the problems in Burma, such as lack of livelihood, education, land confiscation, forced labor, refugees and Internally Displaced Persons. We want to show how international investments are linked to human rights abuses in Burma. The government of Burma earns approximately USD 3 billion from gas and oil per year. The government, however, does not distribute wealth and leaves its citizens suffering from human rights abuses.
The Burma Campaign UK, Burma Campaign Australia, '88 generation students, National League for Democracy (NLD) and Women's League of Burma (WLB) also support targeted sanctions on Burma.
We will continue to support the targeted sanctions on Burma until the regime does not change its economic policies and immediately stop land confiscation, forced labor and attacks on the ethnic areas.


For more information
Face Book : Kyal taryar ( Hunger of freedom)

၄.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီhttp://openeyeproxy.appspot.com/yeyintnge.com
မြန္းၾကပ္ျခင္းမွကင္းေ၀းပါေစ။
ျပည္တြင္းေမးလ္မ်ားသို႕႕ တဆင့္ပိ႕ု ၍မီဒီယာတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲၾကပါစို႕..။

4 attachments — Download all attachments  
4 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc4 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.doc
336K   View   Download  
4 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf4 Jun 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
550K   View   Download  
57067897-Letter.pdf57067897-Letter.pdf
479K   View   Download  
57063229-John-McCain-Press-Release.pdf57063229-John-McCain-Press-Release.pdf
907K   View   Download  

http://www.mediafire.com/file/r0x1dj1gaegtxi1/4%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.doc
http://www.mediafire.com/file/emeu63109c28t2v/4%20Jun%202011%20Yeyintnge%27s%20Diary.pdf

4 Jun 2011 Yeyintnge's Diary

သမိုင္းတေကြ႔မွ ဗကပ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းသမိုင္းတေကြ႔မွ ဗကပ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း
သန္းဝင္းလႈိင္
ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၁
 သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၃ ႏွစ္ အတြင္းက ထင္ရွားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၅၄ ႏွစ္အတြင္းတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတဦး အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့ေလသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏နာမည္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ေလာကတြင္သာမက ကမာၻ႔ကြန္ျမဴနစ္ေလာကတြင္လည္း ထင္ရွားခဲ့သည္။
 သခင္သန္းထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္လည္း သခင္သန္းထြန္းသည္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့သည္သာ မ်ားသည္။ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေရနံေျမအလုပ္သမားအေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သလို ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ အေရးကိုလည္း ေရွ႕ေဆာင္လုံးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သလို ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ေပ်ာက္က်ားစစ္တြင္လည္း ဦးစီးခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လႈပ္ရွားမႈတြင္လည္းေကာင္း ကြန္ျမဴနစ္အင္အားစုႀကီးကို စည္း႐ံုး၍ ဦးစီး ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့သူမွာလည္း သခင္သန္းထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။
          ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာက သူ၏ ‘႐ုပ္ပုံလႊာ’ စာအုပ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းအား ဤသို႔ မွတ္တမ္းတင္ ေရးဖြဲ႔ထားသည္ -
“သခင္သန္းထြန္းကို လူခ်င္းမသိမီကတည္းက အမည္ကိုၾကားဖူးေန၏။ ကိုဗဟိန္းက သခင္သန္းထြန္း၏အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ကြၽန္ေတာ့္အား ေျပာျပ၏။ ထိုအခါက ကိုဗဟိန္းသည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာရွိ သထံုေက်ာင္းေဆာင္တြင္မရွိဘဲ ၿမိဳ႕ထဲ ၃၈ လမ္းရွိ ဇဝန တို႔ စုေနၾကေသာ အိမ္တြင္ ေရာက္ေနတတ္၏။ ထိုအိမ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းလည္း ေန၏။
          “သခင္သန္းထြန္းဆိုတာ ေတာ္ေတာ္စာဖတ္တယ္ဗ်၊ မာ့က္စ္စာေပလည္း အေတာ္ ဖတ္တယ္။ စားေရးလည္း ေကာင္းတယ္” ဟု ေက်ာင္းေဆာင္သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ ကိုဗဟိန္းက ကြၽန္ေတာ္အား ေျပာျပေလ့ရွိ၏ စိတ္ထဲတြင္ သခင္ေပါက္စတဦးပဲဟုသာ ေအာက္ေမ့လိုက္၏။
          တေန႔တြင္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္အတူ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ထြန္းေအး စာအုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနသို႔ ေရာက္သြားရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သြားေတြ႕၏။ ကိုဗဟိန္းက ကြၽန္ေတာ့္ကို သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အသိဖြဲ႔ေပး၏။
          “ဪ … ဪ … ခင္ဗ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ကိုဗဟိန္းက ခဏခဏ ေျပာျပပါတယ္ဗ်” ဟု သခင္သန္းထြန္းက ျပံဳးကာ ေျပာေလသည္။
           သူသည္ မႏၱေလး ပိုးအေပၚဖံုး၊ ပိုးလံုခ်ည္ဝတ္ထား၏။ မ်က္ႏွာမွာ ခပ္လံုးလံုး အ႐ုပ္ဆိုးသည္ ဟု ေခၚရေပမည္၊ အသားက ဝါလဲ့လဲ့၊ ဆံပင္ေကာက္၏၊ အထူးျခားဆံုးမွာ ေခါင္းႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ အမူအရာမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း၏၊ စကားေျပာေသာအခါလည္း ခပ္ေအးေအးႏွင့္ သိမ္ေမြ႔စြာ ေျပာ၏။
          အစက ထင္ထားသကဲ့သို႔ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ ဟစ္ေအာင္သူ မဟုတ္၊ ညင္းညင္းညံညံ ေလသံႏွင့္၊ ကဗ်ာဆရာ မီလတန္၊ လီနင္ဝါဒ၊ ကိုလိုနီေခတ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဘားနတ္ေရွာ ျပဇာတ္၊ ခ်ားလ္စ္ဒစ္ကင္း၏ဝတၳဳ၊ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္၊ ဦးကုလားရာဇ၀င္၊ သိပၸံေမာင္ဝ၏ ေခတ္စမ္းစာ၊ နတ္သွ်င္ေႏွာင္ရတု စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပ၏။
          ေနာင္မွ သူသည္ဆရာျဖစ္သင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ ထြက္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေနစဥ္က စာေတာ္သူတဦးျဖစ္ခဲ့၏။ တခါက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးတေစာင္ကို တကၠသိုလ္သမဂၢ မဂၢဇင္းေဟာင္းတေစာင္တြင္ ဖတ္ရဖူး၏။ သူသည္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္နင္းစြာ ေရးႏိုင္သူ တဦးျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ေခတ္ သူ ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္က သူ ေရးထားေသာ အဂၤလိပ္စာကုိဖတ္၍ ေနာင္ဖဆပလေခတ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းက “အဂၤလိပ္စာေရးတာ ျမန္သေလာက္ ေကာင္းတာပါပဲ” ဟု ခ်ီးက်ဴးသည္ကို ၾကားရဖူး၏။
          ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔သည္ ကြန္ဂရက္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အိႏၵိယျပည္ ရမ္းဂါး သို႔ သြားၾက၏။ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္ သန္းထြန္းတို႔ ပါသြားၾက၏။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ သန္းထြန္းတို႔ကို မၾကာခဏဖိတ္၍ စကားေျပာေစသည္ဟု သိရ၏။ သခင္သန္းထြန္းကို ပြဲေတာင္းလွသည္ဟု ၾကားရ၏။
          ဂ်ပန္ေခတ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္စဥ္က သူ႔ဌာနတြင္လုပ္ေသာ အတြင္းဝန္မ်ားသည္ သူ႔ကို ေလးစားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို ေလ့လာနားလည္ၿပီး၊ ညာဝါးျဖန္းသန္းကာ မဆိုင္သည္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မလုပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ေရးသားထားေလသည္။
          သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာလိုေရာ အဂၤလိပ္လိုပါ စာေရးေကာင္းသူျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဘာသာျပန္စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္က အေရးေတာ္ပံု အမည္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဂ်ာနယ္ကိုလည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
          ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ကလည္း သူ၏  ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း (၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ စေနေန႔) တြင္ သခင္သန္းထြန္းအား “သူသည္ အေတာ္ေလ့လာေသာ လူတေယာက္ပါေပ။ အေရးလည္း ေကာင္းပါေပသည္။ ‘သုပဏၰက’ ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ျဖစ္ သူ ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္ အယ္ဒီတာျဖစ္စဥ္က ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလၿပီ၊ သခင္အစည္းအ႐ံုး တြင္လည္း သူတေယာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးစာေပ ဗဟုသုတကို အဆည္းပူးဆံုးျဖစ္သည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ အကဲခတ္မိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနအမွန္ကို အေတာ္ပင္ စမ္းဝါးမိသူ ျဖစ္ေပသည္” ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
          သို႔ကလို ထူးခြၽန္ထက္ျမက္၍ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာ သခင္ သန္းထြန္းကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ကညြတ္ကြင္းၿမိဳ႕၌ အဖ ဦးဘိုးေမာင္၊ အမိ ေဒၚေအးၾကဴ တုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၆ ဦးအနက္ တတိယေျမာက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔အထက္အကိုတို႔မွာ ဦးတင္ (သာယာဝတီ ေထာင္မွဴးေဟာင္း)၊ ဦးညီပု တို႔ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေအာက္ ညီႏွင့္ညီမတို႔မွာ မစိမ္းညိဳ၊ ကိုညီေလး၊ မစိမ္းခ်ဳိ (မျမဝင္း) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
          သခင္သန္းထြန္းသည္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္း (တကၠသိုလ္ဝင္တန္း) ကို အဂၤလိပ္စာ၊ ရာဇဝင္၊ ျမန္မာစာတို႔၌ ဂုဏ္ထူး သံုးဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆရာျဖစ္သင္ေကာလိပ္တြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ဆင္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ကေလးရပ္ရွိ ဘားမား မြတ္ဆလင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (ယခု အထက-၆ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ေလသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သခင္ႏု၊ ဦးထြန္းေအး၊ ဦးအုန္းခင္တို႔ႏွင့္အတူ နဂါးနီစာအုပ္အသင္း တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
          ထို႔ေနာက္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးတြင္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ အမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူကာ ဆက္လက္ပါ ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေပသည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရမ္းဂါးၿမိဳ႕  (Ramgarh) ၌က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ ကြန္ဂရက္ပါတီညီလာခံသို႔ တို႔ဗမာအစည္း႐ံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္တင္ေအာင္၊ သခင္အုန္းျမင့္ (တိုးတက္ေရး) ကိုထြန္းရွိန္၊ ကိုဗဟိန္း၊ သခင္ ဆင္ဂူပတားတို႔ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ မာ့က္စ္္ဝါဒစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈကာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
          ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္းတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၄၂ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၌ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေျမယာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး တာဝန္ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ျပင္ဆင္မႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ေခတ္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႔သစ္၌ ေျမႏွင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္  သခင္သန္းထြန္းသည္ ကုန္စည္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန၌ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ 
          ထို႔ေနာက္ ဖတပလအဖြဲ႔ႀကီးကို ၁၉၄၄ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ နာမည္ဝွက္ လက္သည္း အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ ၁၉၄၅ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာသြားသည္။
          သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၄၂ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္ေသာ ဦးဖိုညင္း ေဒၚဖြားစုတို႔၏ သားသမီး ၉ ဦးအနက္ ပဥၥမေျမာက္သမီး ေဒၚခင္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ အစ္မ) ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ သခင္ သန္းထြန္းထက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ ႀကီးသည္။ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္ မက်ခင္က အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္ရွိခဲ့သည္။ ပထမအိမ္ေထာင္မွာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ရဲအၾကပ္ ဦးေစာေမာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သား ခင္ေမာင္ေအး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၎မွာ ေနာင္တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္စစ္မႈထမ္းရာ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ ထမ္းရြက္ခဲ့ၿပီး ခင္ေမာင္ေအး(မႏၱေလး) ကေလာင္အမည္ျဖစ္ စာေပမ်ား ေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ မလိခ၏ ျမန္မာစာေပအဘိဓာန္အတြဲ(၁)  စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉ ၌ ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ အထၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ -
          ခင္ေမာင္ေအး (မႏၱေလး) [၁၉၃၁- ] ေျမာင္းျမဇာတိ၊ ၁၉၃၁ ဖြား၊ အဖဦး ဖိုးညင္း၊ အမိ ေဒၚဖြားစုု၊ ေျမာင္းျမ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း တို႔တြင္ ပညာသင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ မွစ၍ တပ္မေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ မွ စ၍ ကဗ်ာႏွင့္ဝတၳဳတိုမ်ားကို စေရးသည္။ က်ားႏွင့္မုဆိုး (၁၉၆၅) ဝတၳဳတိုစုေပါင္းစာအုပ္ကို ထုတ္ခဲ့၏ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာစာေပ အဘိဓာန္ကိုျပဳစုခဲ့သူ ဆရာမင္းေက်ာ္(မလိခ) အား မကြယ္လြန္မီက စာေရးသူက ေမးျမန္းခဲ့ရာ -
          “သူ (ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ေအး(ၿငိမ္း) ေရးေပးတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးသားထုတ္ေဝ လိုက္တာပါပဲ၊ အမွားအမွန္ကေတာ့ သူနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးခင္ေမာင္ေအး၏ မိဘမ်ားမွာ ဦးေစာေမာင္၊ ေဒၚခင္ႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဖိုး အဖြားနာမည္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
          ထို႔ေနာက္ ေဒၚခင္ႀကီးသည္ ဦးေစာေမာင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ စာေရးဆရာ ပါရဂူ (ဦးလွႀကိဳင္)၏ ဦးေလး ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ခေလာက္ဆန္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္ကာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ျပတ္စဲ၍ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
          ၁၉၄၅ ဇူလိုင္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယကြန္ဂရက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္အျဖစ္ သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းေဖ၊ သခင္တင္ထြန္၊ သခင္ သန္းၿမိဳင္၊ သခင္ျမသြင္၊ သခင္ဇင္၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) တို႔ႏွင့္ အတူျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွာ သခင္သိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္) ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၄၆ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သခင္သန္းထြန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေလသည္။ ၁၉၄၈ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၂ နာရီတြင္ ဖဆပလ အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုး၏ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရာ သခင္သန္းထြန္းသည္ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုဦးေဆာင္၍ ေတာခိုခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေတာတြင္းလွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္မွာ ဦးသာဒင္ ျဖစ္သည္။
          သခင္သန္းထြန္းသည္ သူ၏ ကြန္ျမဴနစ္ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အျမဲတမ္းတပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေၾကညာ၍ မိမိကိုယ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သခင္ ဗသိန္းတင္၊ ဗိုလ္ေဇယ် (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ သခင္သန္းၿမိဳင္၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္တင္ထြန္း၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)၊ ဗိုလ္စိန္တင္၊ ဗိုလ္စိုးေမာင္ တို႔ကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္မင္းတို႔ကိုမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္မ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ေအာက္တြင္ တပ္မႀကီး ၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထား၍ တပ္မႀကီး (၁) ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။
          ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ပထမအသုတ္အျဖစ္ကို ေအာင္ႀကီး (ေနာင္ ပီကင္းျပန္ ေအာင္ႀကီး)၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုေနဝင္း၊ ပဲခူးမွ အိုင္ေဆး ေခၚ ဗိုလ္တိုက္ေအာင္၊ ေတာင္ငူမွ ကိုစံေဖ၊ ေရတပ္မွ ေတာခိုလာသူ ဗိုလ္ျမမင္းတို႔ကို သခင္သန္းထြန္း သည္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရလမ္းစဥ္ကို သခင္သန္းထြန္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၃ ပါတီ (အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗကပ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ေယာေဒသ ပံုေတာင္ ေျခခသာရြာ (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္နယ္)၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ သရက္ခ႐ိုင္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ လက္ပန္ခုန္ရြာတြင္ ၃ ပါတီ ညီညြတ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့ေခ်။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပုံေတာင္ပုံညာ ေဒသတြင္ သုံးပါတီ ညီညြတ္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ေတြ႔ရသည့္ ဗုိလ္ထြန္းလင္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္) (ဝဲ)၊ သခင္သန္းထြန္း (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) (အလယ္)၊ သခင္စုိး (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ဗမာျပည္) (ယာ)။ (ဓာတ္ပုံ - ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္)

          ၁၉၅၄ ခု ၾသဂုတ္လမွ ၁၉၅၅ ဇန္နဝါရီလအထိ ပခုကၠဴ၊ ဆိပ္ျဖဴ၊ ေပါက္ ၃ နယ္အစပ္ ထြန္ရြာႏွင့္ သက္ကယ္က်င္းရြာအနီး၌ သခင္သန္းထြန္းသည္ ၆ လခန္႔ ခိုေအာင္းေနထိုင္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကိုေခၚယူ၍ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းစဥ္ကို သခင္လွၿမိဳင္ (ဗိုလ္ရန္ေအာင္)က “သခင္သန္းထြန္း (၅၅) လမ္းစဥ္ကား ခင္ဗ်ား ေခါင္းထဲက ထြက္လာတဲ့လမ္းစဥ္ မဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားကပို႔ေပးလိုက္တဲ့ လမ္းစဥ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးကို ခင္ဗ်ား ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥကၠ႒ေနရာက ဆင္းေပးပါ” ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ေလသည္။ ဤေတာင္းဆိုမႈကို ကိုတုတ္၊ ကိုစိုးသန္း၊ သခင္ေဖတင့္ႏွင့္အဖဲြ႔က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဥကၠ႒တာဝန္မွ ဆင္းေပးေရး အဆိုသည္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာေၾကာင့္ ဥကၠ႒ရာထူး တည္ျမဲခဲ့ေလသည္။
          ထို႔ေနာက္ ေျမေအာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ တာဝန္ယူခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၃ ၾသဂုတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းက ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပဏာမ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကိုေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အႀကိဳၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ တြင္ စစ္ႏိုင္ေရး၊ အာဏာသိမ္းေရး၊ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊သတ္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္အမွားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၁၉၆၇ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဗကပ ေပါလစ္ျဗဴ႐ိုအဖြဲ႔ဝင္ ရဲေဘာ္ ဘတင္ (ဂိုရွယ္) တို႔ကို သခင္သန္းထြန္း၏အမိန္႔ျဖင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ တဖန္ ယင္းႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္) အား သခင္သန္းထြန္း၏အမိန္႔ျဖင့္ ဗဟိုစခန္းမွ တပ္နီအမ်ဳိးသမီး အျမင့္ (ခ) မစန္းဝင္းက ေျခေထာက္ျဖင့္ လည္မ်ဳိကိုနင္း၍ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
          ယင္းေနာက္ ၁၉၆၈ ခု ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းျပန္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကို သတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဗကပမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပန္သည္။
          ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ေစာင္း ေက်ာက္ေခ်ာင္း ကမ္းပါးရွိ ေတာင္ေက်ာေလးေပၚတြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ အခင္းသြားေနစဥ္ ၾကံဳတိတ္ ေခၚ ရဲေဘာ္ျမႀကီး ဆိုသူက ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံေသာေၾကာင့္ သခင္သန္းထြန္း ပြဲခ်င္းၿပီး က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။
          သခင္သန္းထြန္းအား ရဲေဘာ္ျမႀကီး ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခဲ့ပံုကို ၁၉၆၈ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ အသံလြင့္႐ံု၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာင္မတီဝင္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးျမ ေခၚ ရဲေဘာ္ျမသည္ သတင္းစာဆရာမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။
          “လြန္ခဲ့သည့္စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က မိမိတို႔သည္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အေနက္ဘက္ ႐ိုးမေတာင္စြယ္တြင္ ဗဟိုစခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းသည္ အခင္းႀကီးစြန္႔ရန္ ေတာင္ေျခသို႔ဆင္းသြားၿပီး မၾကာမီပင္ ေသနတ္သံ တခ်က္ ၾကားရသည္။ ေသနတ္သံၾကား၍ မိမိကလွမ္းအၾကည့္တြင္ လံုခ်ည္ကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ မကာ ေတာင္ေျခမွ ဗဟိုစခန္းေပၚသို႔ ေျပးတက္လာၿပီး၊ “ဘယ္ကပစ္လိုက္တယ္ မသိဘူး” ဟု တခြန္းသာ ေျပာႏိုင္သည္။ မိမိက ေသနတ္သံလာရာကို လိုက္ၾကည့္အၿပီး ျပန္အလာတြင္ ေသဆံုးသြားသည္။ နစ္ျဖဴ ေဆးမွဴး ကိုလွေမာင္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသနတ္က်ည္ဆန္သည္ ဘယ္နံေစာင္းက ဝင္ကာ ညာဘက္ႏို႕အံုမွ ေပါက္သြား၍ ႏွလံုးထက္မွ ေသြးေၾကာမႀကီး ျပတ္သြားသည္ဟု သိရသည္။ ေဆး လံုးဝကုမရေတာ့ဘဲ ၅ မိနစ္တြင္း ေသဆံုးသြားသည္။ ထိုညမွာပင္ နစ္ျဖဴ ဗဟိုစခန္းကို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကာ တရက္ခရီးသြားအၿပီးတြင္ သခင္သန္းထြန္း ၏အေလာင္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။
          သခင္သန္းထြန္း အေလာင္းျမဳပ္ႏွံရာေဒသကို တပ္မေတာ္ကေတြ႔ရွိခဲ့ပံုကို တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဦး (ေနာင္ ေထာက္လွမ္းေရး အၿငိမ္းစား ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (မ်က္မွန္တင္ဦး) က ေျပာၾကားရာတြင္ -
          “သခင္သန္းထြန္းအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခဲ့သူ ျမႀကီးေျပာၾကားခ်က္ကို မိမိတို႔ဆန္းစစ္ရန္ အတြက္ မိမိသည္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ တပ္မ(၇၇) မွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ သခင္သန္းထြန္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာတြင္ နစ္ျဖဴမ်ားသည္ စခန္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့၍ ပလပ္စတစ္ အမိုးအစမ်ား၊ ဝါးတိုင္မ်ားတြင္ စတင္ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သခင္သန္းထြန္း အေလာင္း သယ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ခုတ္ယူသြားသည့္ ဝါးငုတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုးေဆး ပုလင္းမ်ား၊ ေသြးစေသြးနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္ျမႀကီး၏ ေသနတ္ကို စီအိုင္ဒီ (ရဲမႈခင္းတပ္ဖြဲ႔) သို႔ပို႔၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ သခင္သန္းထြန္း လဲက်ခဲ့သည့္ေနရာမွ ေသြးစမ်ားကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္တိတ္ အား ဓာတ္ခြဲၾကည့္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းအား ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ရွာေဖြခဲ့ရာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ဦးျမ(ရဲေဘာ္ျမ)၏ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ႐ုပ္အေလာင္းသည္ ပလပ္စတစ္ျဖင့္ဖံုးအုပ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အတြက္ ညာဘက္ လက္ေမာင္းပင္ အသားမ်ား ေရာင္ယမ္းေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္မ်ား မအံုမီ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူၿပီး သခင္သန္းထြန္း၏ အေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိသည့္ေန႔မွာပင္ ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂႋဳဟ္လိုက္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။
          သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးေသာအခါ ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီးႏွင့္ သား ႏွစ္ေယာက္၊ သမီး တေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ ဇနီး ေဒၚခင္ႀကီး (၉၂) သည္ ၂၀၀၁ ခု ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ျခံအမွတ္ (၅၄) ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေလသည္။
(က) ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ (၁၃) စာ ၁၃၇ . ၁၄၈၊
(ခ) မလိခ ျမန္မာစာေပအဘိဓာန္ပထမတြဲ ၊ သစၥာစာေပ ပတြဲ ၁၉၇၄၊
(ဂ) Who’s who in Burma pp.193.
(ဃ) သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပတြဲ ၊ ဒုတြဲ၊
(င) ေရွ႕သို႔စာေစာင္ တြဲ ၁၄ မွတ္ ၂ (၁၅.၁၂. ၆၈)၊
(စ) ေဒၚခင္မမ (ခင္ခင္သန္း) သခင္သန္းထြန္း၏ သမီးေျပာျပခ်က္မ်ား (၁၆.၃.၀၉) 
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9021&Itemid=1

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ ့အခ်ိဳ ့တြင္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေန


Mrauk-U-Entrace-gate
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဦး ၿမိဳ ့ တြင္ ရွိ သည့္ ေလာက မဥၥဴေရွ ့ေဟာင္း ေစတီေတာ္ ႀကီး ကို ျပန္
လည္ တူးေဖာ္ရာ မွ ရရွိ ခဲ့သည့္ အေလးခ်ိန္ ၄ ပိသာ ၆၄ က်ပ္သား ရွိ ေရွးေဟာင္း ေရႊဆင္း တု
ေတာ္ႀကီး အား ေနျပည္ေတာ္ သို ့ေျပာင္းေရႊ ့ရန္ ပင့္ ေဆာင္ ျခင္း ကို ယေန ့ေန ့လည္ မွ စ၍
ေဒသခံ မ်ား က ကန္ ့ကြက္ ဆႏၵျပၾကရာ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဌာန က ထိုအစီအစဥ္ ကို ဖ်က္
သိမ္းလိုက္ရသည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။ ေျမာက္ဦးေခာတ္၊ေ၀သာလီေခာတ္၊ဓည၀တီ ေခာတ္ မ်ား က ေရႊဆင္းတု၊ေၾကးဆင္းတု၊
ေက်ာက္ဆင္း ေတာ္ မ်ား ကို အရည္အေသြး စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ဟု ဆိုကာ ေနျပည္ေတာ္
သို ့ပင့္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ ေန စဥ္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု မိဘ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္
ေျမာက္ ဦး ၿမိဳ ့တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္လွသိန္း က FNG သို ့ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ မ်ား တည္ရွိ ရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္
ေျမာက္ ဦး၊ စစ္ေတြ ၊ေျမပံု ႏွင့္ မင္း ျပား ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ ေရွးေဟာင္း ဆင္းတုေတာ္ ႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ား ကို ေနျပည္ေတာ္ သို ့ေရႊ ့ေျပာင္း ရန္ စီစဥ္ ေနမႈ ေၾကာင့္ ေျမာက္ဦး
ၿမိဳ ့ ႏွင့္ စစ္ေတြ ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား က သယ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳ ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ား လမ္းေပၚထြက္၍ ကန္ ့ကြက္  ေနသည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။
ယမန္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း ပိုင္း ကတည္းစ၍ ေျမာက္ဦး-မင္းဘူး ရထား လမ္း ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ထို
ရထား လမ္းေၾကာင္း က်ရာ ေဒသ မ်ား မွ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း၀င္ ေစတီ ဘုရားပုထိုးမ်ား ကို
ေျမတူး၊ေျမေကာ္ စက္မ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွား ပစ္ခဲ့သည္။
ယေန ့ညေန ၅ နာရီ ေနာက္ဆံုး ရရွိသည့္ သတင္းအရ အာဏာ ပိုင္မ်ား က ေျမာက္ဦၿမိဳ ့
ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ေရွ ့၀ိုင္းရံ ထား သူမ်ား ကို ဆုတ္ ခြာေပးရန္ ေဆာ္ၾသေနၾကသည္
ဟု သတင္း ရရွိသည္။
http://freedomnewsgroup.com/2011/06/04/myauk-oo-culture/#more-19712

ျပည္သူမ်ား ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္မူေၾကာင့္ ေရႊဆင္းတုေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ယူမည့္ အစီအစဥ္ အစိုးရ ရုတ္သိမ္း

Font size: Decrease font Enlarge font
ျမိဳ႕လူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မူ ျဖစ္ျပီးေနာက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕မွ တူးေဖၚ ရရွိေသာ အေလးခ်ိန္ ၄ ပိသာ ၆၄ က်ပ္သားရွိ ေရွးေဟာင္း ဆင္းထုေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ ယူမည့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႕လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


mrauk-u-buddha-images
“ ဟုတ္ကဲ့။ တျမိဳ႕လံုးက ထြက္ျပီး ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ေတာ့ အခု ေနျပည္ေတာ္ကို ယူမယ့္ အစီအစဥ္ကို သူတို႕ လက္ေလ်ာ့ လိုက္ပါျပီ။ အခု ရတနာ့မာန္ေအာင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွာဘဲ ဗိမာန္ေဆာက္ျပီး ဘုရားကို ပူေဇာ္ခံသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ျမိဳ႕ခံ လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ယဥ္ေက်းမူ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ညႊန္မွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းမွ ဘုရားအား သယ္ယူေဆာင္ရန္ ေျမာက္ဦးသို႕ ကားျဖင့္ လာစဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားက လမ္းမေပၚသို႕ ထြက္လာျပီး ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

“ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ မက်န္ လက္မွတ္ထိုးျပီး ေတာင္းဆိုတယ္။ ပီးရင္ နန္းရာကုန္းမွာ စုျပီး ကားကို ၀ိုင္းထားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ရံုးကို လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ၀ိုင္းထားတယ္။ ဘုရားကို ယူရင္ အေသခံမယ္အထိ ဆံုးျဖတ္ ထားၾကေတာ့ ေနာက္ေတာ့ အစိုးရဘက္က ေနျပည္ေတာ္ကို ယူမယ့္ အစီအစဥ္ကို လက္ေလ်ာ့လိုက္ရပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အဆိုပါဘုရားဆင္းထုေတာ္ကို တျခား ေၾကးဘုရား ၂၆ ဆူႏွင့္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႕က တူးေဖၚ ရရွိခဲ့သည္။ တူးေဖၚရရွိျပီး စစ္ေဆးရာ ေရႊဘုရား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ေနာက္ပိုင္း ယဥ္ေက်းမွဳ ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘုရားကို ေနျပည္ေတာ္သို႕ ယူေဆာင္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမူ ဦးစီးဌာနကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားက တခဲနက္ ၀ိုင္း၀န္း ဆန္႕က်င္ ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3222 

ဂၽြန္မက္ကိန္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးBy ေရာ္နီညိမ္း စေန, 04 ဇြန္ 2011

တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား (၀၆၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံက အစိုးရသစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူ ေတြကို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Arizona ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ John McCain က ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔ ကေန ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ အထိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ Mr. McCain နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာမွာ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အားလံုးပါ၀င္ တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ေပၚလာေရး အေျခအေနေတြကို၊ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦး နဲ႔ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ ဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” က႑မွာ ဦးေရာ္နီညိမ္းက စီစဥ္တင္ ဆက္ထားပါတယ္

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္၊ အေမရိကန္ဘက္က မစၥတာဂၽြန္မက္ကိန္းတို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေမရိကန္အစိုးရကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္ေျပာေပးရင္ေတာင္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွ ရဲ႕လားဆိုတာ၊ က်ေနာ္တို႔က သိခ်င္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ ခုေလာေလာဆယ္ ခ်က္ခ်င္းကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဦးမယ္ မထင္ေသးဘူးခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုလက္ရိွ (ျမန္မာ) အစိုးရဘက္ကလည္း၊ ထင္ရွားသိသာတဲ့တိုးတက္မႈေတြ ျပဖို႔ လိုတယ္ေပါ့၊ အဲဒီလို ျပတယ္ ဆိုရင္၊ အေမရိကန္ဘက္ကလည္း၊ သူတို႔ဘက္ကလည္း၊ ထပ္တူထပ္မွ်ညီမွ်တဲ့ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မဲ့ဟာေတြကို ျပမယ္ ဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး၊ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ေျပာၾကားသြားတာပဲ ရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့၊ ခုေလာ ေလာဆယ္မွာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေစာင့္ၾကည့္ရမဲ့ ကိစၥတြ test case ေတြကေတာ့၊ အမ်ား ႀကီး ရိွတာေပါ့ဗ်ာ။ နံပါတ္တစ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရမယ္ဆိုတာကို၊ က်ေနာ္တို႔က ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုတဲ့အျပင္၊ Joseph Yun (၂၀၁၁ ေမလအတြ္ငး ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြား ေရာက္ခဲ့ေသာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ဒုတိယလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး) လာတုန္းက လည္း၊ က်ေနာ္တို႔က ဒီစကားပဲ ေျပာခဲ့တာပဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကုလသမဂၢက လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥဘက္က လာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း (ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္Tomas Ojae Quintana) က်ေနာ္တို႔က ဒီလိုပဲ ေျပာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ဘက္က လႊတ္ေတာ္(Congress)က လာတဲ့သူေတြ ကိုလည္း၊ က်ေနာ္တို႔က ဒီလိုပဲ ေျပာတယ္။ အစိုးရဘက္ကလာတဲ့သူေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ဒီလိုပဲ ေျပာ တယ္။ ဂၽြန္မက္ကိန္းက၊ သူကလည္း ဒါကို(ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရိွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ ေပးေရး) ေသေသခ်ာခ်ာ (ျမန္မာအစိုးရသစ္ကို) ေျပာပါတယ္တဲ့။ က်ေနာ္တို႔က (ဂၽြန္မက္ကိန္းကို) သူ အဲဒီလို ေျပာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ)ရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္ဟာ၊ ဘယ္လိုရိွပါသလဲလို႔ ေမးလိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့၊ ဂၽြန္မက္ကိန္းက သိပ္ၿပီး တိတိက်က် အေျဖေပးႏိုင္တာမ်ိဳးေတြ မရိွေသးဘူး ခင္ဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔၊ ဂၽြန္မက္ ကိန္းက ေၾကညာခ်က္ေတြထဲမွာ တိုက္တြန္းခ်က္ကို သူ ေရးသြားတာက၊ ဒီလိုဟာမ်ိဳး (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားအားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရိွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးျခင္း) ျပသတာ ထင္ရွားရင္၊ အေမရိကန္ဘက္ကလည္း (ျမန္ မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး) ထင္ရွားသိသာတဲ့တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ျပဖို႔အတြက္၊ အသင့္ရိွတယ္၊ အဆင္သင့္ ရိွတယ္၊ ဒီကိစၥဟာ အေမရိကန္ရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္ၿပီးသြားရမဲ့ခရီး မွာ၊ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္မဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး၊ ေျပာတာပါ ဆိုၿပီး၊ သူထုတ္တဲ့ ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ ေတြ႔တယ္ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးက၊ အန္ကယ္တို႔ဘက္က တေလွ်ာက္လံုး ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆို လာတာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ တဘက္က သေဘာထားက၊ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္လို ၾကည့္ရသလဲ ဆိုေတာ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔ ဦးေဆာင္တဲ့လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ ေနာက္တခါ ဒု သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးတို႔ သမၼတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္တို႔ ဦး ေဆာင္ေနတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႔ဟာ၊ အနားယူသြားၿပီဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အရိုက္အရာကိုဆက္ခံတဲ့ အုပ္ စုပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ သေဘာထားက၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ ဟာမ်ိဳး ရိွတယ္လို႔၊ က်ေနာ္တို႔က ယူဆရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ တဘက္ကလည္း သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ) ပံုသ႑ာန္ကို ၾကည့္ရတာ၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ နီးစပ္ခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဆႏၵသေဘာေတြ ရိွတယ္လို႔၊ မွတ္ယူရမွာေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူ႔အခႊင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔၊ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ဘက္ ကေန၊ ေသေသခ်ာခ်ာကို ဘက္လိုက္ၿပီး၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေန အားေပးေျပာဆိုေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊ ဂၽြန္မက္ကိန္း ကို တခ်ိန္လံုး (၁၅)ႏွစ္လံုးလံုးကို လာခြင့္မေပးခဲ့ပဲ၊ အခု လာခြင့္ေပးလိုက္တယ့္ကိစၥကပင္လွ်င္၊ သူတို႔ (ျမန္မာ အစိုးရ) ဟာ၊ ဘာပဲေျပာေျပာ အရင့္အရင္ထက္ စာရင္ေတာ့၊ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ၿပီး လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း နီးစပ္ သြားခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့၊ ေစတနာေတြေတာ့ ရိွပံုေပါက္တယ္လို႔ ျမင္ရတယ္ ဗ်။ အဲဒီေတာ့ ေစာင့္ေတာ့ၾကည့္ရဦး မွာပဲ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနဲ ပတ္သက္လို႔၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ (ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရခါနီး အခ်ိန္တုန္းကလည္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္လုနီးနီး အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း၊ ဒါကို ေျပာတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့၊ ပ်က္သြားရတာကေတာ့ တဦးတေယာက္ထဲရဲ႕သေဘာနဲ႔၊ အမိန္႔နဲ႔ ပ်က္ သြားခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့၊ အေနအထားမ်ိဳးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးက တကယ္ပဲ ေမွ်ာ္ လင့္ထားလို႔၊ ရႏိုင္ပါ့မလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအေပၚမွာပဲ မူတည္ၿပီးအေျဖရွာရမယ္ ဆိုတာကေတာ့၊ ဒါက မလဲြမေသြ သြားရမယ့္ဟာလို႔ေတာ့၊ မွတ္သားထားရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့၊ ဂၽြန္မက္ကိန္းရဲ႕ ေၾကညာ ခ်က္ထဲမွာ ပါတဲ့ဟာတခုက၊ သူက တခ်က္ ေထာက္ျပထားတာ ရိွတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို သူေျပာတုန္းကလည္း၊ ဒါက ပါပါတယ္။ သူ႔ ေၾကညာခ်က္ မထြက္ခင္၊ ဒါကို က်ေနာ္က မေျပာခ်င္လို႔၊ မေျပာပဲေနခဲ့တာ တခု ရိွတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့၊ အခု Arab World (အာရပ္ကမၻာ) မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥဟာ၊ အဲဒီမွာတင္ ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ဒီလိႈင္းတံပိုးႀကီး ထလာတဲ့ကိစၥဟာ၊ ပြားမ်ားလာမဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္တဲ့။ Totalitarian Governments (ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္မေပးပဲ အလံုးစံုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အစိုးရမ်ား) ေတြေပါ့ ဗ်ာ၊ အထူးသျဖင့္ One Party ruling (တပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) အစိုးရေတြဟာ၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕လိႈင္းတံပိုးေအာက္ မွာ ေရာက္သြားၾကလိမ့္မယ္ ေပါ့။ သို႔ေသာ္ သြားရပံုသြားရနည္းမွာ အဲဒီလို (အာရပ္ကမၻာမွာလို) ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္းနဲ႔ သြားၾကရတဲ့ နည္းထက္၊ အခ်ိန္ရိွေနတုန္းမွာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႔၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာၿပီး လုပ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို၊ ေသခ်ာ မွတ္ယူထားရမယ္တဲ့။ ခင္ဗ်ားတို႔ အခု အခ်ိန္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာ evolutionary နည္း (အေျပာင္းအလဲသို႔ ညင္သာေခ်ာေမြ႔စြာ တျဖည္းျဖည္းသြားေသာ နည္း)ကို လုပ္ပါ၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ ဒီလို မလုပ္ဘူးဆိုရင္၊ အာရပ္ကမၻာမွာျဖစ္ေနတဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့၊ ေသြးထြက္သံယို revolutionary နည္း (ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားေသာနည္း) နဲ႔ သြားၾကရတဲ့အျဖစ္ ကို ေရာက္ရိွလာမွာေတာ့၊ မလဲြမေသြပါပဲ တဲ့။ သူက စစ္သား-စစ္သားခ်င္း (ျမန္မာအစိုးရကို) စစ္သားစကား ေျပာသြားခဲ့တာ။ က်ေနာ္ ျမင္တာကေတာ့၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းလမ္းသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ဆိုတာ၊ သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ) သေဘာေပါက္ပံု ၾကလိမ့္မယ္လို႔၊ ထင္ပါရဲ႕ ဗ်ာ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ ေထာက္အထားအေနနဲ႔ က်ေနာ္က ဘာကို ျပန္ၾကည့္သလဲ ဆိုေတာ့၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ဦးထြန္းၾကည္ရဲ႕ စာအုပ္ထဲမွာ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အခု မေျပာနဲ႔၊ သူက အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ ေလာင္းပဲ ရိွေသးတယ္၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တုန္းက။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေတာထဲက ေန ေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥကို၊ သူ႔ရဲ႕ အျမင္၊ အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ေလာင္းေလးပဲ ရိွေသးတဲ့ (ဒုတိယ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးထြန္းၾကည္ရဲ႕ အျမင္က၊ ဒါဟာ ေမာက္မာတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္လို႔၊ သူက သူ႔ရဲ႕စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္ဆိုရင္၊ တပ္မ (၈၈) မွာ၊ သူက ဒုတပ္မမႉး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး သန္းေရႊက တပ္မမႉးနဲ႔၊ အတူေနခဲ့ၾကတာ။ သူတို႔ေတြ က တအုပ္စုထဲေတြ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနတဲ့ဘက္က၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုတာကို၊ “ရာရာစစ ငါတို႔ကို ဒါမ်ိဳးလာၿပီး ေတာင္းဆိုရမလား” ဆိုတဲ့၊ သေဘာထားရိွ ေနတဲ့ အုပ္စုရဲ႕ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံတဲ့၊ လက္ရိွ (ျမန္မာအစိုးရ) ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အခ်ိန္မွာ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို၊ က်ေနာ္တို႔က အုပ္စုခဲြၿပီး တြက္ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ က်ေနာ္ တခု စိတ္မေကာင္းတာက၊ မေန႔က သူတို႔ရဲ႕ သတင္း (ဂၽြန္မက္ကိန္းႏွင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုမႈကို၊ ျမန္မာအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၁ ဇြန္လ (၂) ရက္ ေန႔စဲြႏွင့္ သတင္း) မွာ၊ ေျပာသြားတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေရးစည္းရံုးေရး အတြက္ နယ္ကိုထြက္တဲ့ အခါမွာ၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ သူတို႔ကို ေျပာတဲ့အခါမွာ၊ ဘယ္သူမဆို ျပည္ သူျပည္သားအားလံုးကို အစိုးရအေနနဲ႔ လံုၿခံုေရးေပးရမွာက မွန္ပါတယ္ ေပါ့ေလ၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို သတ္မွတ္ထားတာက၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သာမန္အရပ္သူပဲ ျဖစ္တယ္လို႔၊ ဒီလိုေျပာ ခ်လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သာမန္အရပ္သူတေယာက္ပဲလို႔ အေတြးအေခၚ ရိွေနတုန္း မွာ ဆိုရင္၊ ဒီဥစၥာက သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ရိွေနတဲ့၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထားရိွတဲ့ ဒီသေဘာထား မ်ိဳးကိုေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔က မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဘူးေလ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးသမီးလဲ၊ ဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္လဲဆိုတာ၊ သူတို႔လည္း သိေနၿပီပဲဗ်ာ။ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ လွ်မ္းလွ်မ္း ေတာက္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္လာတာကို၊ သူတို႔လည္း သိမွာပဲ။ ဒီလိုသိထားတဲ့ဟာမွာ၊ ဂုဏ္ေရာင္ ေျပာင္တဲ့ စကားမ်ိဳးကို မေျပာႏိုင္ရင္ေတာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သာမန္အရပ္သူ တေယာက္လိုပဲ သေဘာထားတယ္လို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ဟာက ဆိုရင္၊ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ၊ ယတိျပတ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေတာ့မယ္ လိ္ု႔ ေျပာတဲ့အသံ ေျပာတဲ့သေဘာေတာ့ မသက္ေရာက္ေသးဘူးလို႔၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ထင္ေသးတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲ ဆိုေတာ့၊ သူတို႔ လံုးပမ္းခ်င္တာက သူတို႔ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ။ အဲဒီကေန လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ အေျဖရွာ ၾကရမယ္၊ လုပ္ၾကရမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေတြအေပၚမွာပဲ၊ ႀကိဳးစားလံုးပမ္းသြားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ရိွေကာင္းရိွပံုရတယ္။ သူတို႔က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ မာန္မာနတရားေတြက ေတာ့ ေခါင္းထဲမွာ ၀င္ေနဦးမွာ ရိွေနဦးမွာပဲ။ အဲဒီလို အရိွန္အေစာ္ရိွေနတဲ့အျပင္၊ (ကန္႔လန္႔ကာ) ေနာက္ဘက္ မွာ ေနေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ) ကိုလည္း၊ သူတို႔ ေလာေလာဆယ္ လြန္ဆန္ႏိုင္ဦးမယ္ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔၊ အဲဒီလိုပဲ အၾကမ္းဖ်ဥ္း တြက္လို႔ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပဲြကို တခ်ိန္မွာ ေရာက္ရမွာပဲလို႔၊ ယံုၾကည္တယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ သူတို႔က အင္တာနက္က ႏွစ္မ်ိဳးလုပ္ထားတာ။ ျပည္သူလူထုကိုေတာ့ အင္တာနက္ ေကာင္းေကာင္း မရေအာင္လုပ္ထားေပမဲ့၊ သူတို႔အတြက္ကေတာ့ အကုန္ရတဲ့လိုင္းကို ယူထားတာ။ သူတို႔ အကုန္သိတယ္။ သူတို႔ အကုန္ ဖတ္လို႔ ရေနတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔က (ျပည္ သူလူထုထက္) ပိုၿပီးျပည့္ျပည့္စံုစံုသိတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေနာက္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ၊ အန္ကယ့္ အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားလို႔ မရဘူးလား။ ဥပမာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္။ သူ႔ေအာက္မွာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဂ်ဴနီယာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ၊ ဒါေတြ နားမဆန္႔ေအာင္ ၾကားေနၾကရမွာပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ သူတို႔ရဲ႕ position က၊ သူတို႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈကိစၥအ၀၀ဟာ၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ ေဆာင္ရြက္ရင္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မႈရိွလာရင္ေတာ့၊ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ရဲၾကလိမ့္မယ္ လို႔ေတာ့၊ က်ေနာ္ ထင္တာပဲ။ အဲဒီလိုပဲ တြက္ရတာပဲ။ ဟိုတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ။ ဦးေန၀င္းႀကီး နားသြားၿပီးတဲ့ ေနာက္၊ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈ ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ေမြးတယ္။ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔ကို ေမြး တယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္က စကားေတြ သိပ္ေျပာလာတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ) ကို ေမြးတယ္။ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ကလည္း၊ သူ႔ အေနအထားေတြ အင္အားေတြ ေတာင့္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ သူ လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုၿပီး၊ ေရွာက္လုပ္တာပဲ။ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က မမွန္ေတာ့ကာ၊ တိုင္းျပည္ဟာ ျပန္ၿပီးေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡသုကၡေတြ ခံေနရတာေပါ့။ ေနာက္ သူတို႔ (မ်ိဳးဆက္သစ္ဂ်ဴနီယာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား) ဟာသူတို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္ရင္းနဲ႔၊ သူတို႔ဟာ သူတို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပည့္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္ လာရင္၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲ ျဖစ္လာရင္၊ အမွန္တရားအေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ကိုင္လာၾကရင္ေတာ့၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေရးကို ေရာက္ကိုေရာက္လာရမယ္လို႔၊ တြက္ကို တြက္ထားတာပဲ။ ေနာက္တခုကလည္း၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ကလည္း၊ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ဗ်။ အခု အမ်ားတကာေတြက၊ တိုင္းျပည္ထဲမွာ ေျပာေနတာ က၊ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ႏိုင္ငံႀကီးတႏိုင္ငံ (တရုတ္ႏိုင္ငံ) ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားၿပီ၊ ႏိုင္ငံႀကီး တႏိုင္ငံရဲ႕ အစိပ္အပိုင္း ျဖစ္သြားၿပီလို႔။ အဲဒီလို အေတြးအေခၚေတြက ျပည္တြင္းထဲမွာ မ်ားလာတယ္ဗ်။ အဲဒီ ေတာ့ သူတို႔ (ျမန္မာအစိုးရ) လည္းပဲ၊ ဒါေတြကို ၾကားေနၾကရေတာ့၊ ျပင္ရေတာ့မယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ လာၾကရင္၊ ဘာေျပာေျပာ သူတို႔ အားကိုးမီွႏိုင္ရာ သူတို႔အတြက္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းကိုေတာ့၊ သူတို႔ ရွာ ၾကရမွာပဲ ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ အခု ဂၽြန္မက္ကိန္းလာတဲ့ ခရီးစဥ္မ်ိဳးက၊ သူတို႔ေတြအတြက္ လက္ေတြ႔ပဲ။ တျခားႏိုင္ငံ ေတြက ကမၻာေပၚမွာ နံပါတ္(၁)ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက၊ ငါတို႔အေပၚ ဘယ္လို သေဘာထားလဲ၊ ငါတို႔ဟာ ဘယ္ လိုျဖစ္ေနလဲ၊ ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားရဲ႕အျမင္က၊ ဘယ္လိုရိွလဲ၊ သူမ်ားေတြက ငါတို႔အေပၚမွာ ဘယ္လို ျမင္ေန သလဲ။ ဒါမ်ိဳးေတြ ပိုသိလာတာေပါ့။ မ်ိဳးဆက္သစ္ကို ဘာေၾကာင့္ တြက္ၾကည့္ရတာလဲဆိုေတာ့၊ အန္ကယ့္တုန္း ကနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က ျပန္ၿပီး ယွဥ္ၾကည့္တာ။ အန္ကယ့္တုန္းကလည္း၊ ဘာပဲေျပာေျပာ၊ အန္ကယ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ အေပၚက ဦးေန၀င္းတို႔ ဦးစန္းယုတို႔ လုပ္တာေတြကို၊ အန္ကယ္ မႀကိဳက္တာေတြ သေဘာထားကဲြလဲြတာေတြ ရိွခဲ့တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္ေတာင္မွ အဲဒါမ်ိဳး အမွန္ကို ျမင္လို႔၊ ဦးေန၀င္းတို႔ ဦးစန္းယုတို႔နဲ႔ အေတြးအေခၚအရ၊ လမ္းက ကဲြလာၿပီးသား၊ အဲဒါကိုလည္း အခု က်ေနာ္တို႔က ျပန္ျမင္ၾကည့္လို႔ အဲဒါေတြကို ေတြ႔တာပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ collective leadership (စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ) ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမ်ား စု ဒီမိုကေရစီအရ လိုက္နာတာကို လုပ္ရမယ္။ အနည္းစုရဲ႕ ေျပာတာဆိုတာေတြကိုလည္း၊ ေလးစားရမယ္ ဆို ေတာ့၊ ဒါေတြကို ယံုၾကည္ခဲ့တာကိုး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ထိပ္ပိုင္းကို ေရာက္လာေတာ့၊ ဒီ စနစ္ႀကီးကို သံသယက ၀င္လာတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ အန္ကယ္ကိုယ္တိုင္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ အခု ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေအာက္ပိုင္း ဂ်ဴနီယာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို၊ အန္ကယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မထားႏိုင္ဘူးလား။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့၊ အန္ကယ့္တုန္းကေတာင္ ခုနလို ကဲြလဲြလာေသးတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အန္ကယ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတုန္းက၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဗိုလ္ေလာင္းေလးပဲ ရိွေသးတယ္။ အဲဒီအခါက် ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ေအာက္ဘက္က မ်ိဳးဆက္သစ္ ဂ်ဴနီယာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို၊ အန္ ကယ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘူးလား ဆိုတာ၊ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး သိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္လာ ေအာင္လို႔။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦး ။ ။ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ လူငယ္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဆန္းသစ္လာတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့၊ (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ) အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရံုးမွာ၊ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၀င္လူငယ္ေတြေရာ တျခား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြက လူငယ္ေတြေရာ ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ေတြမဟုတ္တဲ့ သူတို႔ဟာသူတို႔ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တဲ့၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးကို လို လားၾကတဲ့ ကေလးမေလးေတြ ကေလးေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရိွတုန္းက (ေနာက္ဆံုးတေခါက္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္မက်ခင္)၊ ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ေဆြးေႏြးလိုက္ၾကတာေတြဟာ သိပ္အားရစရာေကာင္းတယ္။ သူတို႔ေတြးတာ ေခၚတာ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာသြား တာေတြဟာ တကယ္ေကာင္းတယ္။ အဲဒီလို generaltion က ရိွေနေတာ့၊ အဲဒီ generation က၊ လာမွာပဲ ခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ေျပာသြားတာ။ evolutionary နည္းနဲ႔ သြား မယ္ဆိုရင္လည္း၊ လုပ္ၾကပါ၊ ဒီလိုမွ မလုပ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့၊ ခင္ဗ်ားတို႔တိုင္းျပည္ဟာ revolutionary နဲ႔ သြား တဲ့နည္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတြ႔ကို ေတြ႔ရေတာ့မယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔၊ သူက ေသေသခ်ာခ်ာ ကို ေထာက္ျပသြားတာပဲေလ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း ။ ။ မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွခဲ့တဲ့၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Arizona ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ John McCain နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲတဲ့၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရဦးတင္ဦးကို၊ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။
http://www.voanews.com/burmese/

ဂၽြန္မက္ကိန္း ျမန္မာျပည္ခရီး နဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲBy ဦးသန္းလြင္ထြန္း ေသာၾကာ, 03 ဇြန္ 2011
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္းရဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အေျခအေန၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုိင္းအေျခစိုက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ နဲ႔ ဦးသန္းလြင္ထြန္း တို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ တင္ျပထားပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရီပတ္ဘလင္ကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္ မက္ကိန္း (John McCain) က ျမန္မာႏိုင္ငံ (၃) ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာအစိုးရသစ္ဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးေျပလည္ဖို႔ အမွန္တကယ္လိုလားေနတယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး သူက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ျမန္မာအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ဘက္ေပါင္းစံုနဲ႔ စစ္မွန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေရး စတာေတြကိုလည္း သူကတိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္္ မက္ကိန္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုမသြားခင္ ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့သူေတြထဲက တဦးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ က အခုလို သံုးသပ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။ ။ က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ အခုလာတဲ့လူေတြထဲမွာ publicly ဒါေတြ ဒီလိုလုပ္သင့္တယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြ ရွိလာမွ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာဟာမ်ဳိး publicly တိတိက်က်ေျပာတာဆုိလို႔ သူပဲရွိေသးတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ statement ကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ သူအပါအဝင္ ထားရွိေနတဲ့သေဘာထားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပသြားတယ္။ တၿပိဳင္နက္ထဲမွာပဲ သူကိုလာခြင့္ေပးတာရယ္။ ေတြ႔ဆံုတဲ့ စီစဥ္မႈေတြေပၚမွာေတာ့ ဗမာအစိုးရအေနနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေျပလည္လာဖို႔အတြက္ကိုေတာ့ လိုလိုလားလားရွိေနပံုေတာ့ သူျမင္တယ္၊ နားလည္တယ္ဆုိတာကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ျပတာေတြ႔ရတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ အေမရိကန္ဘက္ကေရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခုလက္ရွိအစိုးရနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ ဆက္ဆံခ်င္တဲ့ သေဘာဆႏၵဟာ အဓိကအားျဖင့္ ဘာကိုရည္ရြယ္တာလဲ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။ ။ အားလံုးႏိုင္ငံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ အခုဗမာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိေနၾကတာ ဗမာျပည္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရွာဖို႔အတြက္ကို ေျပာၾကတာေပါ့။ အေမရိကန္ဘက္ကလည္း ၂၀၁၀ အစိုးရသစ္ျဖစ္လာၿပီးအခါမွာ ဒီအစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိး အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ပံုစံအသစ္မ်ား၊ လမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ား ေျပာင္းလာမလားလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ဝင္စားၾကတာလည္းရွိတယ္။ ေနာက္တခုက အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာက သူတုိ႔ေျပာတဲ့ critical engagement ထိေတြ႔ဆက္ဆံမယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ ႔ position ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာမယ္၊ နားခ်ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္။ တဖတ္မွာလည္း pressure mechanism ေတြကိုလည္း လိုအပ္သလို ဆက္ၿပီးကိုင္ထားမယ္။ လိုအပ္ရင္လည္း တုိးသြားမယ္။ ဆိုေတာ့ သူေျပာတဲ့အထဲမွာပါသလိုပဲ အေမရိကန္အစိုးရက အစိုးရေပၚလစီကေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္ေနဘူးဆိုရင္ နဂိုပိတ္ဆို႔အေရးယူထားေတြ ရွိမွာပဲ။ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္လာလို႔ရင္ေတာ့ ဆက္ဆံေရးေတြလည္း ပိုေကာင္းလာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာမယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒါကိုပဲ သူတုိ႔ တဖြဖြလာေျပာေနၾကတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အထူးသျဖင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီမုိကေရစီသူရဲေကာင္းတေယာက္အျဖစ္ သူ႔အေနနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းတဲ့အျပင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဲဒါေတြအကုန္လံုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ပဲ ေတာင္းဆိုထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရအစဥ္အဆက္က အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အစဥ္အဆက္ေျပာေနၾကတာက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္။ ဒါမွမဟုတ္လုိ႔ရွိရင္လည္း မၾကာေသးခင္က က်င္းပသြားတဲ့ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈမရွိပါဘူးဆိုတဲ့အခ်က္။ အဲဒါေတြကိုေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာလည္း ထည့္ၿပီးေဖာ္ျပသြားတာကို မေတြ႔ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။ ။ အခု သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲလို အန္အယ္လ္ဒီ နဲ႔ ေတြ႔ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ တုိ႔ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့သေဘာေပါ့။ က်ေနာ္ နားလည္သေဘာေပါက္တာကလည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ပါတီေတြကလည္း အန္အယ္လ္ဒီ အပါအဝင္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္၊ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို ျပန္ေခၚေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အားလံုးကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပလည္ခ်င္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ ဆိုေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး သံုးပြင့္ဆိုင္လို႔ ေျပာတာကလည္း ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တစံုတရာ အသိမွတ္ျပဳသလိုေပါ့။ ေနာက္တခုက ၂၀၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ တကယ္တမ္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို အသိအမွတ္ျပဳေနတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာျဖစ္လို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထပ္ၿပီးတိုက္တြန္းမွာလဲ။ ဒီဟာကိုပဲ က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ သံတမန္နည္းအရ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကိုပဲ အဓိက မီးေမာင္းထိုးျပသြားၿပီးေတာ့မွ အဲဒါေတြျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ICRC ေပးလည္ေပးဖို႔ အစရွိသျဖင့္ ဒါေတြလုပ္ၿပီမွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဦးတည္ၿပီးလုပ္ပါ။ ဒါေတြဒါေတြ ေျပာင္းလာရင္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ ႔ အေျခအေနေတြ ေျပာင္းလာလို႔ရွိရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ ပူးေပါင္းဆက္ဆံေရး ျမွင့္လာမွာပဲဆိုတာကို ေျပာသြားတဲ့သေဘာပါ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ရဲ ႔ အဓိက စိုးရိမ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အဏုျမဴလက္နက္ မျပန္႔ပြါးေရး ကိစၥ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ အဲဒါေတြကိုလည္း သတိေပးသြားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိ သတိေပးခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေရာ ျမန္မာအစိုးရဖက္က လိုက္နာဖို႔၊ လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာရွိဖို႔ အလားအလာရွိရဲ ႔လား။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ။ ။ ျမန္မာ့အလင္းကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ထူးထူးျခားျခား သြားသတိျပဳမိတာရွိတယ္။ သတင္းစာထဲမွာ ေရးထားတာက ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ ႏ်ဴကလီယားကိစၥေတြ လုပ္တာက သူတုိ႔ရဲ ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရုရွားရဲ ႔ အကူအညီနဲ႔လုပ္တာပါ။ သူတုိ႔အေနနဲ႔လည္း ေခတ္ေနာက္က်မက်န္ခဲ့ရေအာင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာက နားလည္မႈေတြ လြဲမွားဆိုလို႔ အဲဒါကို ရပ္လိုက္ၿပီလို႔ သတင္းစာထဲမွာေတာ့ ေရးထားတာပဲ။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒါက အဏုျမဴစီမံကိန္းကိစၥေပါ့။ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကိစၥကေရာ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။ ။ အဲဒါကေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတဲ့စကားအတိုင္းေျပာရင္ေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ ႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတခု၊ ကမာၻ႔မိသားစုအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတခု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတခုဆုိေတာ့ အားလံုးနဲ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဗမာျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆိုရင္ အားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔အခြင့္အေရးရွိတယ္လို႔ သတင္းစာထဲမွာ ေရးထားတာကိုေတြ႔တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း ျမန္မာျပည္ကို မသြားခင္မွာ နယ္စပ္ေဒသက ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို သြားၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရႈတယ္။ ေဒါက္တာစင္သီယာ ေဆးခန္းကိုလည္း ၾကည့္တယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့ နယ္စပ္မဲေဆာ့ၿမိဳ ႔မွာ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္တို႔နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုပြဲမွာ အထူးသျဖင့္ ေျပာၾကားသြားတဲ့အခ်က္ကေလးေတြ၊ ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ေတြ ဘာေတြရွိခဲ့ပါသလဲ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ။ ။ က်ေနာ္တို႔ အဓိကတင္ျပတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သြားေပမဲ့ အနစ္သာရအားျဖင့္ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဒီစစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အာဏာတည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒါကိုလုပ္ေဆာင္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အၿမဲတမ္း ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး အေျဖရွာေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာကို လစ္လ်ဴရႈတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လုပ္မယ့္သေဘာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံတကာကို ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီးမွ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ခံၿပီး ပံ့ပိုးေစခ်င္တယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာ အားေပးေစခ်င္တယ္။ ကူညီေစခ်င္တယ္ ဒါကတခု။ ဒုတိယတခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ရွိေနၿပီသား ဖိအားေပးတဲ့အထဲမွာက ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈေတြ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ financial sanction နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔တင္ျပတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ နစ္နာခံခဲ့ရတဲ့လူေတြအတြက္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေကာ္မရွင္ကို ကုလသမဂၢက ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ကို ႏိုင္ငံတကာက လုပ္သင့္တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း ဒါကိုေသေသခ်ာခ်ာ၊ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ေျပာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္အစိုးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္တယ္စိတ္ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဦးဆံုး လုပ္ေပးသင့္တာက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ အတိုက္အခံေတြအေပၚမွာ ရန္လိုတဲ့အျပဳအမူေတြ အဲဒါေတြအားလံုးကို ရပ္တန္႔ဖို႔ အဲဒါက ပထမဦးဆံုး အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တခုက ဒီ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာရွိေနတဲ့ အင္အားစုေတြအေပၚမွာ ဖိအားေပးလာတဲ့ကိစၥေတြ မ်ားလာတာေတြကိုလည္း တင္ျပပါတယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ေတာ့ ဗမာျပည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ ဆက္ဆံေရးမူဝါဒအသစ္တရပ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အေရးပါတဲ့ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး အဆင့္ရွိတဲ့ အရာရွိႀကီးေတြသြားတယ္။ အလားတူပဲ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂၽြန္မက္ကိန္း လို အင္မတန္ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သြားေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားပံ့ပိုးမႈေတြ ရွိလာမလဲလို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ။ ။ ပထမတခု က်ေနာ္တို႔ သတိျပဳမိတာကေတာ့ ဗမာျပည္က သတင္းစာေတြထဲမွာ ေရးထားတာကေတာ့ ဆီနိတ္တာ မက္ကိန္းနဲ႔ ေတြ႔တဲ့ကိစၥေတြ။ အျပန္အလွန္ေျပာတဲ့ကိစၥေတြကို ခါတိုင္းဧည္သည္ေတြလာတာနဲ႔ မတူဘဲနဲ႔ နည္းနည္းျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ေရးထားတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုနေျပာတဲ့ ေတြ႔ဆံုမႈမွာလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က လႊဲလို႔ က်န္တဲ့လူေတြနဲ႔ ေတြ႔တာရွိတယ္။ က်ေနာ္ ျမင္တာကေတာ့ ဗမာျပည္က အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး ျမွင့္တင္တိုးတက္ေစခ်င္တာေတာ့ အမွန္ပဲ။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ သတိျပဳသင့္တာကေတာ့ အဲဒါကလည္း ဘာျဖစ္လို႔ဒီလို ျဖစ္ရသလဲဆုိရင္ အေမရိကန္ကေန စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူထားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥႀကီးက အဓိကရွိေနလုိ။ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ဖိအားေပးပိတ္ဆို႔ထားမႈဟာ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြအားလံုးကလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ပဲ။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ဒီလုိလုပ္ထားတယ္။ ဒီလုိလုပ္ထားတာက ဒီလုိေျဖရွင္းေစခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ စကားေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က ေျပာေနတယ္။ ဟိုဖက္ကလည္း တျဖည္းျဖည္းနားေထာင္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ဳိးလည္း ရွိလာတယ္။ သူတို႔လည္း တကယ္ နားလည္းလာၿပီးေတာ့ ဒါ ငါတုိ႔တိုင္းျပည္၊ ငါတုိ႔လူမ်ဳိးေတြကို မုန္းလို႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ငါတုိ႔ေတြရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမတိုးတက္လို႔၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ေသးလို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ေတြ မေျပာင္းလဲေသးလို႔၊ ယံုၾကည္လာၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္လာတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ျဖစ္မွာပဲ။ အဲဒီလို ျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္အားလံုး၊ တရုတ္အပါအဝင္ အာဆီယံအားလံုးက တညီတၫႊတ္တည္း၊ တသံတည္း ေျပာႏိုင္ေလေလ ပိုေကာင္းေလေလလို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ အဲဒီေတာ့ ဒါက ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ရဲ ႔ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ သမၼတသစ္ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ဟာ ဒီလုိအေျပာင္းအလဲေတြကို လုပ္ေဆာင္လာဖို႔ တကယ္လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ေရာက္လာစျပဳလာၿပီလို႔ ယူဆသလား။

ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္။ ။ အခု ျမင္တာကေတာ့ အေစာပိုင္းတုန္းကလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပပါတယ္။ အခုရွိေနတဲ့ အစိုးရက စစ္အစိုးရရဲ ႔ အဆက္ပဲ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အရပ္ဝတ္ေတြဝတ္ၿပီး ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရထားတယ္ဆိုေပမယ့္ အားလံုးက စစ္အစိုးရရဲ ႔အဆက္ေတြပဲ။ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲမွာပဲ စစ္အစိုးရက ခင္းထားေပးတဲ့ တံတားကို ေလွ်ာက္လာတဲ့လူေတြ႔ပဲျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ အရင္အတုိင္းပဲလို႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ အခုအေျခအေနအထိ။ ဆုိေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိကေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။ တကယ္လို႔မ်ား အေျပာင္းအလဲေတြကို တကယ္လုပ္ခ်င္လာတယ္လို႔ ေျပာရင္ေတာ့ ျမင္သာထင္သာတဲ့ ကိစၥေတြလုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ အခုနေျပာသလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးတာမ်ဳိး၊ ေနာက္ အတိုက္အခံေတြကို ရန္လိုတဲ့အျပဳအမႈေတြ ရပ္တဲ့ကိစၥမ်ဳိး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ကို လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ၿပီး အျပန္အလွန္ အျမင္ဖလွယ္မ်ဳိးေတြကို။ တကယ္ကိုပဲ ေျပာင္းခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ လုပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ျမင္တယ္။ တတိယတခုကေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ရွိေနသေရြ ႔ အခုရွိတဲ့အစိုးရကေတာ့ ဘာမွလုပ္ရဲမယ္လို႔ မထင္ဘူး။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။
http://www.voanews.com/burmese