Sunday, September 18, 2011

ရဲရင့္ငယ္၊မိုဘီ ဂ်ီနို နဲ့ The Lady


http://www.mediafire.com/file/f5v9hmy45fobpv5/BBC%20Burmese%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20The%20Lady.rm


http://www.ziddu.com/download/16444593/BBCBurmese--TheLady.rm.html


http://www.bbc.co.uk/burmese/programmes/2011/09/110818_mobigeno_theladyfilm.shtml


၁၈.၉.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ

DOC file
PDF file

http://www.ziddu.com/download/16430292/18Sep2011Yeyintngesdiary.doc.html

http://www.ziddu.com/download/16430293/18Sep2011Yeyintngesdiary.pdf.html

18 Sep2011 Yeyintnge's Diary

ႀကိဳးစင္ေပၚက ဧရာ၀တီ

http://www.naytthit.net/wp-content/uploads/2011/09/Irrawaddy-on-the-gallows.pdf

by politics on September 19, 2011

ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးသည္ ျမစ္ဖ်ားခံရာအစမွ ပင္လယ္တြင္းစီးဝင္သည္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရိွရာ၊
မည္သည့္ ႏိုင္ငံ ကမွ အေၾကာင္းမဲ့လာေရာက္ခ်ယ္လွယ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမစ္ႀကီးတစင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းသည္ ျမစ္ႀကီးမ်ားစီးဆင္းမႈကိုလိုက္၍ အညာႏွင့္အေၾက ဆက္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳး စည္ပင္လာခဲ့စာေရးဆရာ တိုက္စိုး ၏ \” ဧရာ၀တီ \” ၀တၳဳ ကို ဆြဲခ်ဖတ္ ရႈရန္ ဤ ေနရာ တြင္ ကလစ္ ႏွိပ္ပါ

သည္ျဖစ္ရာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးတြင္လည္း တေကာင္း၊ ရတနာပံု၊ အင္းဝ၊ ပုဂံ၊ သေရေခတၲရာ၊ ဒဂံု စသည့္
ျမန္မာ ရတနာေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ ေဖါက္ကားကုန္သြယ္ခဲ့ၾကကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္တည္
တိုးတက္လာခဲ့ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာဝ တီျမစ္ႀကီးေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈအခြင့္
အလန္းမ်ားလည္း ရရိွခဲ့ေပသည္။

WWF ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝ ထက္ရွည္ေသာ ျမစ္ႀကီးေပါင္း ၁၇၇ စင္းရိွ
သည့္အနက္၊ ယခုအခါ ပင္မျမစ္ (Main Stream) ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရိွဘဲ၊ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနေသာ
(Free-Flowing River) ျမစ္ႀကီးေပါင္း ၆၄ ခုသာ က်န္ရိွေနေတာ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားရာ၊ အာရွတြင္ ရွားပါးစာရင္းဝင္ (၃) ခုမွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံရိွ ျဗဟၼပုတၲရျမစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧရာဝတီႏွင့္ သံလြင္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျဗဟၼပုတၲရျမစ္တြင္၊ လက္တက္မ်ားေပၚ၌သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆည္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ရိွၿပီး၊ ပင္မျမစ္ေပၚတြင္
အ လားအလာ မရိွပါ။ သို႔ရာတြင္ သံလြင္ျမစ္ေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္း၌ တမံ (၁၃) ခုကို အဆင့္ဆင့္ (Cascade)
တည္ ေဆာက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ ဟတ္ႀကီးႏွင့္ တာဆန္းေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ေနၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္တြင္လည္း ျမစ္မႀကီးေပၚ၌ ျမစ္ဆံုတမံႏွင့္ ေမခ၊ ေမလိချမစ္တို႔ေပၚတြင္ အျခားတမံ (၇)
ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသျဖင့္ Free-Flowing River စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရေတာ့မည္
ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စြမ္း ရည္လိုအပ္မႈမွာ တဟုန္တိုးျမင့္တက္လာေနရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား၏
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပၚတြင္ ေဈးေပါေပါႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ရရိွေရး မက္လံုးေပးႀကိဳးစားလွ်က္ရိွပါသည္။

သဘာဝအားျဖင့္ ျမစ္ဖ်ားခံရာေဒသႏွင့္ ပင္လယ္တို႔ဆက္စပ္မႈရိွေသာ ျမစ္ႀကီးမ်ားတြင္ ငါးႏွင့္ ေရေနသတၲဝါ
တို႔ ေပါက္ဖြား မႈမွလည္း ဆက္စပ္လွ်က္ရိွၿပီး ေဂဟစနစ္ခ်ိန္ညိႇမႈအက်ဳိးဆက္မွာ အလြန္အေရးပါေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။
WWF က ေထာက္ျပထားသည္မွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ (Delta) ရိွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ေဒသ (estuary)
ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ တဖန္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသည္လည္း ျမစ္ညာရိွ ျမစ္စ (Source) ႏွင့္
ဆက္စပ္မႈရိွသျဖင့္ တခုႏွင့္ တခုဆက္စပ္မႈကို ျဖတ္ေတာက္လက္သည္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ပ်က္ျပယ္ကာ၊
ပင္လယ္ထြက္ကုန္ ငါးပုဇြန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ျမစ္မတြင္
ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္္ျခင္းေၾကာင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနမႈကို ပိတ္ပင္လိုက္သျဖင့္ သဘာဝေရစီးဆင္းမႈ
(Natural Stream Flow) အစား လူလုပ္စီးဆင္းမႈ (Man made Stream Flow) ျဖစ္သြားသျဖင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကဲြမ်ား၏
မူရင္းေဒသမ်ား ထိခိုက္ကာ၊ ဌာေနတိရိစၧာန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဆံုတမံ၏ ေရဆင္းဧရိယာအတြင္းရိွ ေမခႏွင့္ ေမလိချမစ္တို႔၏ ေရေဝေရလဲ ေတာင္ေၾကာမ်ားမွာ
ဟိမဝႏၲာ ေတာင္ႀကီး၏အေရွ႕ဘက္အက်ဆံုးအစြန္း (Eastern most) ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေမလိချမစ္
ဘက္ျခမ္းမွာျပင္ပ ကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရိွသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ လံုးဝပ်က္စီးျခင္း မရိွေသးသည့္
ေဒသျဖစ္ေပရာ၊ ရွားပါးမ်ဳိး စိတ္ Flora ႏွင့္ Fauna မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ အျခားရွားပါးေသာ၊ ပန္ဒါဝက္ဝံအနီ၊
ဝက္ဝံအမဲ၊ သားမင္း၊ ငွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေမ်ာက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သစ္ခြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လိပ္ျပာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေဒသသံုးေဆးဝါးအပင္
အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အဖိုးတန္သစ္ဥသစ္ဖု မ်ား ရွားပါးစြာ ေပါက္ေရာက္ၾကသျဖင့္ လြန္စြာအဖိုးထိုက္တန္ လွေပသည္။

ထို႔ျပင္ခ်စ္ခင္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ရဝမ္၊ လီဆူး၊ ဂိ်န္းေဖာ စသည္တို႔၏
ေနရင္းေဒသလည္း ျဖစ္ေပရာ၊ တမံတည္ ေဆာက္လိုက္သျဖင့္ မည္မွ်ထိခိုက္သြားမည္ကို ေတြးၾကည့္ရန္ပင္
မစဥ္းစားရဲေအာင္ ျဖစ္ရေပသည္။ တမံကို ႏွစ္ႏွင့္ ခ်ီ၍ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ရာ၊ လူသံ၊ စက္သံ၊ ေတာင္ၿဖိဳသံ၊
မိုင္းခဲြသံ၊ လမ္းေဖါက္သံ စသည့္ အသံဆိုးမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ေတာေနသတၲဝါမ်ားႏွင့္ ေရေန
သတၲဝါမ်ားအားလံုး ထြက္ေျပး၊ ေသဆံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြ ျဖစ္ပါသည္။

ASEAN (၁ဝ) ႏိုင္ငံသည္ အပူပိုင္းဇံုတြင္း (Tropical) က်ေရာက္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတခုတည္းသာ၊
ဟိမဝႏၲာ ေတာင္ႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္အက်ဆံုးအစြန္းႏွင့္ ထိစပ္ေနသျဖင့္၊ ႏွင္းဖံုးေသာေတာင္တန္းမ်ား
(Snow-capped Mountain) ေရခဲျမစ္မ်ား တည္ရိွၿပီး လူတို႔တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံ
ျဖစ္ပါသည္။ အျခား (၉) ႏိုင္ငံတြင္ မရိွပါ။ ေရာက္ဖူးလို၏၊ တက္ေရာက္လို၏၊ ေတြ႔ျမင္လို၏၊ ခံစားလို၏၊ ASEAN ၏
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။

ေတာင္ေပၚတြင္ ေရခဲျပင္ ေလွ်ာစီးႏိုင္၏ (Skiing)၊ ေတာင္ေပၚလမ္းမ်ား ရွာ၍ ေလွ်ာက္ႏိုင္၏ (Mountain Trekking)

ေတာင္ကုန္းအဖုအထစ္မ်ားၾကားတြင္ အခက္အခဲစက္ဘီး စီးႏိုင္၏ (Mountain Biking)?၊ ထို႔ျပင္ သဘာ ဝ
အေျခခံခရီးသြားျခင္း ( Eco-tourism) ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္၏၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ
မရိွေသာ၊ ရင္ခံုစြန္႔စားရသည့္ ရာဘာေဖါင္ႏွင့္ ေရစီးသန္ကာ အနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ အေလ်ာေကာင္းေသာ ေမလိချမစ္
အတြင္း ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအၾကား ေမွ်ာခ်ႏိုင္၏ (White Water Rafting)? စြန္႔စားလိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္ဘံုပင္ ျဖစ္ေပ

သည္။

အေျခအေနေပးပါက၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္မည္သာျဖစ္ၿပီး ေငြကိုသဲ့ယူႏိုင္သည့္ ျမစ္အတြင္းတြင္၊ တမံအ
ဆင့္ဆင့္ကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စဲြေဆာင္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ
တည္သေရြ႔ ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ဳိးရိွေနသည့္ (Sustainable) လုပ္ငန္းမ်ားကို မဖ်က္ဆီးသင့္ေပ။

ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑မ်ားကို စဥ္းစားရာတြင္၊ Integrated Water

Resources Management (IWRM) ဟုေခၚေသာ ”ေရအရင္းျမစ္စမံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က႑အားလံုးကို တစုတရံုးတည္း ေပါင္းစပ္စဥ္းစားေပးျခင္း” ျဖင့္၊ ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္ အဒြန္႔ရွည္ ခံစားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္သင့္ေပသည္။

က႑တခုတည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအ တြက္ အျခားက႑မ်ား ရိွပါက ထိခိုက္မႈ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ေပါင္းစပ္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္း (၈) ခုပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္

မႈအင္အား ၁၈၄၉၉ MW ျဖစ္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္ဦးစားေပးစီမံကိန္း (Power Oriented) ျဖစ္ပါသည္။

တိုးတက္ေနေသာေခတ္ႀကီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာဘက္စံုစီမံကိန္း (Multi-purpose project) မ်ဳိး မဟုတ္
သည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။ အဖိုးတန္ေသာ ဘက္စံုစီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္သာမက၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္ရံုသံုးႏွင့္
ေသာက္သံုးေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ အပန္းေျဖေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔ေပါင္းစပ္ပါဝင္သျဖင့္
ေရ ရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈေရး စီးပြားေရးက႑မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မိမိ၏ အခန္းက႑တခုတည္းကိုသာ၊ ဦးစားေပးေဆာင္
ရြက္မည္ဆိုပါက ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရန္ အလားအလာမ်ားပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ကို သတ္မျပစ္သင့္ပါ။

ေရသည္ လြန္စြာတန္ဖိုးရိွေသာ စီးပြားေရးအေထာက္အကူျပဳ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဂ႐ုျပဳရပါမည္။

ထို႔ ေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အလႊာအသီးသီးမွ ပါဝင္စဥ္းစားေဆြးေႏြး
ဆံုး ျဖတ္ၾကရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလွ်က္ရိွေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးမွာ အဓိကေမွ်ာ္မွန္ခ်က္ျဖစ္ရာ ေရဖူလံုစြာ မရရိွပါက အ
ဟန္႔အတား ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေရအတြက္ အာမခံခ်က္ရရိွရန္မွာ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ၇ဝ% မွာ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္ကာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္
ပါဝင္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွပါသည္။ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လက္ရိွအလုပ္အကိုင္မ်ား မပေပ်ာက္ ေရးႏွင့္
လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ဖန္တီးရွာေဖြေပးေရးမွာ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ဆက္စပ္
ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

”ဧရာဝတီျမစ္ဆံု တမံပိတ္မႈေၾကာင့္၊ ေႏြရာသီမွာ ေရေလွာင္တမံကေန ေရထုတ္ လႊတ္မႈေၾကာင့္ (လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ယူ မႈေၾကာင့္)
ေႏြရာသီ ပံုမွန္ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈထက္ ၁၆% ပိုမ်ားလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီကာလေတြရဲ့ ယခင္ ပံုမွန္ျမစ္ေရထုစီးနႈန္း ၁၈၃ဝ m3/s ကေန ေရေလွာင္တမံၿပီးစီးခိ်န္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ျမစ္ေရထုစီးနႈန္းဟာ ၂၁၂ဝ m3/s အထိ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေၾကာင့္တမံရဲ့ ေအာက္ဘက္ပိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ ျမစ္ေရ ဟာ ယခင္ပံုမွန္ထက္ ၁.၅ ေပခန္႔ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေဖၚထုတ္ထားပါတယ္” ဟု ေရးသား ေၾကာ္ျငာထားသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။
ျမစ္ဆံုတမံမွ ထြက္ရိွေသာ လွ်ပ္စစ္္ဓါတ္အား၏ ၉၉% ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရယူ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁% သာ ရရိွသည္ဟု
သိရိွရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပိုမိုလိုအပ္မႈ

ရိွႏိုင္သည့္အေလွ်ာက္ ပိုမိုထုတ္ယူမည္သာျဖစ္ရာ ေဖၚျပထားသည့္ ေႏြရာသီပံုမွန္ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈ ၁၆% ကိန္းဂဏန္း ထက္
ပိုမိုမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ဧရာဝတီတြင္ လက္ရိွ ေႏြရာသီသဘာဝ ေရက်ဆင္းသြားသည္ ႏွင့္
ေပၚထြက္လာေသာ နံုးတင္ေျမနုကၽြန္းမ်ား ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယာသမား၊ ကိုင္းသမားမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ေပၚထြန္းလာသည့္၊ ေျမနုကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္၊ ေျမပဲ၊ ေျပာင္း၊ ၾကက္သြန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး
အျပင္ အျခားဆီထြက္သီးနံွမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွကာ ဝင္ေငြရရိွေစပါသည္။ ေျမနုကၽြန္းမ်ား ေပ်ာက္
ဆံုးသြားပါက ဧရာဝတီတနံတလ်ား အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္ၾကမည့္ ယာသမား၊ ကိုင္းသမားမ်ားကား၊ နည္းမည္မ ဟုတ္ေပ။

”ပိန္ညွင္း၊ ေရၾကက္ႏွင့္ ဟသၤာငွက္တို႔သည္ ေသာင္ျပင္တြင္ သက္ဆင္းႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သလို၊ ငါးၾကင္းေတြဆန္
ငါးတန္ေတြျမဴး၊ ေသာင္ေခ်ဦးမွလ၊ ကိုတံငါလည္း ေလွယဥ္စီး၍ ပိုက္ႀကီးကိုေရခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ”။

ထို႔အျပင္ေခတ္ အဆက္ဆက္အသံုးခ်လာေသာ ”ေျမနုကၽြန္းခ်ထားေရးအက္ဥပေဒ” ကိုလည္း၊ အသံုးမလိုေတာ့သျဖင့္ ျပတိုက္တြင္ သိမ္းဆည္းထားရန္သာရိွပါေတာ့သည္။

ထို႔နည္းတူ မိုးရာသီတြင္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္္ထုတ္ယူမႈေၾကာင့္ ပံုမွန္ေရထုထည္ စီးနႈန္းထက္ ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ ရာ သဘာဝေရႀကီးကြင္း၊ ေရနက္ကြင္းဧရိယာမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ ခ်င္း
တြင္းျမစ္ဆံုရာ သဘာဝေရနက္ကြင္းမ်ား၊ ငဝန္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းေရနက္ကြင္းမ်ား စသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ သဘာဝေရ
မေရာက္ေတာ့သျဖင့္ ေဆာင္းသီးနံွမ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကေပေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆံု တမံေၾကာင့္ မိုးရာသီေရႀကီးမႈအျမင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားသျဖင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေရေဘးကာကြယ္ေရး တာတမံမ်ားအတြက္ အသက္
ရႈေပါက္ေခ်ာင္သြားႏိုင္၏၊ ဒါေပမဲ့ သိတ္စိတ္ခ်၍ေတာ့ မျဖစ္ေသး မိုးရြာျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းစသည္တို႔မွာ က်ဘမ္း ကိန္းစဥ္ (Random

Phenomena) မ်ားျဖစ္ၾက၏။ စာရင္းအင္းပညာ (Statistics) ျဖင့္ တြက္ခ်က္၍ သဘာဝေရ ႀကီးျခင္းကို ခန္႔မွန္းႏိုင္၏။

ယခုဤသို႔မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့။ သဘာဝေရႀကီးျခင္းမဟုတ္၊ လူကလုပ္သည္ (Man-Made) ေရႀကီးျခင္းျဖစ္ရာ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ ခဲသြား၏။
ေရႀကီးပါက ဆည္အက်ဳိးမခံဘဲ ေရလႊတ္ခ်မည္သာ ျဖစ္သည္။ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ဧရာဝတီက သံုးပံုႏွစ္ပံု ပါဝင္၍ ခ်င္းတြင္းက
သံုးပံုတပံုသာ ပါဝင္သည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတာတမံမ်ားကို ခါတိုင္းထက္ပင္တိုး၍ ေစာင့္ၾကပ္ရမည့္ သေဘာရိွေပသည္။ နမူနာအားျဖင့္
ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ”ဘူမိေဘာ”ေရေလွာင္တမံမွ ဘာမေျပာညာမေျပာ သူ့ဆည္လံျုခံု ေရးအတြက္ ေရလႊတ္ခ်လိုက္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေသာင္ရင္းျမစ္အတြင္း ေသလိုက္ၾကတဲ့ ျမန္မာေတြ…..

ျမစ္ဆံုတမံေရႀကီးမႈကို တ႐ုတ္ႀကီးက ခံ်ဳကင္း သို႔မဟုတ္ ပီကင္းမွ အေဝးထိန္းစနစ္ (Remote control) ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္၏။

ေရႀကီးမႈသည္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေရေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ စည္ပင္၊ လမ္းတံ တား စသည့္က႑အားလံုးႏွင့္
ဆက္စပ္ေန၏။ေရႀကီးပါက မည္သူႏွင့္ညိွနႈင္းရမည္နည္း၊ တ႐ုတ္ႀကီးက ”ဝ-မတိဘူးလ၊ လု၊ တို႔ကိစၥဘဲ” ဟုဆိုေသာ္ မခက္ပါေလာ ၊…

”ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရဲ့ တမံအမ်ဳိးအစားဟာ ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျဖင့္ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ (Concrete Face Rock Fill Dam-CFRD)
အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ CFRD အမ်ဳိးအစားဟာ Zone Type တမံအမ်ဳိးအစားထက္၊ ငလွ်င္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ရိွပါတယ္”
ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

CFRD အမ်ဳိးအစားတမံသည္ ေဖၚျပပါအားသာခ်က္ရိွသကဲ့သို႔ အျခားအားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရိွသည္ကို မေမ့သင့္ပါ။ တမံ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ခံ ေက်ာက္အမ်ဳိးအစား အလြန္႔အလြန္ (အလြန္႔အလြန္) ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ သပ္က်င္းတူးၿပီး ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္အျပားကိုေစာင္း၍ ေပ (၄၅ဝ) အျမင့္အထိ
တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ရာ ကုတ္အားေကာင္းရန္အတြက္ ေအာက္ခံေက်ာက္ အထူးေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကြန္ကရစ္မ်က္ႏွာျပင္အျပား ေနာက္ဘက္မွ ေက်ာက္တံုးမ်ားစီ၍ တမံေဆာက္ မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ကြန္ကရစ္ (ဘိလပ္ေျမ)
အကုန္အက်နည္းရန္ အေရးႀကီးေသာ ေရွ႕ကာအျပားကိုသာ ကြန္ကရစ္ထား၍ ေနာက္ ဘက္က ေက်ာက္စီျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းတမံမ်ဳိးမွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ သံုးစဲြေနၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္မူ ေခတ္မစားလွေသးပါ။

”အခ်ဳိ႕စိုးရိမ္သလို တမံက်ဳိးတဲ့အဆင့္၊ ေရေတြဖြင့္ခ်ရတဲ့အဆင့္ ေရာက္လာဖို႔ဆိုတာ လံုးဝမျဖစ္ ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေရးသား
ေဖၚျပထားခ်က္ကို လက္ခံရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ေရႀကီးသျဖင့္ ေရေလွာင္ကန္တခု ေရဖြင့္ခ်ရသည္မွာ မဆန္းပါ။ မၾကာ မီက
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မၾကံဳစဖူး မစၥစပီျမစ္ေရႀကီးရာ ေရတံခါးမ်ား ဖြင့္ခ်ခဲ့ရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားစြာ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရ သည္။ သို႔ေသာ္
ႀကိဳတင္ေၾကျငာ ထားသျဖင့္ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့သည္။ အဓိကတမံေရ ဆင္းဧရိယာအတြင္း မိုးရာသီ တြင္ မိုးႀကီးႏိုင္၏ ေရႀကီးႏိုင္၏ ေတာင္ၿပိဳႏိုင္၏ ေႏြရာသီတြင္ ဟိမဝႏၲာေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္၏ ဆည္ အမ်ဳိးအ
စားေကာင္းေကာင္း၊ ဒီဇိုင္းေကာင္းေကာင္း၊ ေရထုတ္အားေကာင္း ေကာင္း၊ Monitoring စံနစ္ေကာင္း ေကာင္း လိုအပ္ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ဆည္ အမ်ဳိးအစားမွ ရာႏႈန္းျပည့္စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ မရိွပါ။

ႀကိဳတင္သိရိွၿပီး ကာ ကြယ္ႏိုင္ျခင္း ျဖင့္သာ၊ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီတလီႏိုင္ငံရိွ
Concrete Arch Dam ႀကီးတခု၏ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း ညအခိ်န္ ေတာင္ႀကီးတခုလံုး ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက်ရာ၊ တမံ
ေအာက္ဖက္ရိွ ၿမိဳ႕ႀကီးတၿမိဳ႕လံုး စိစိညက္ညက္ ေၾကသြားသည္ကို ယေန႔တိုင္ေလ့ လာႏိုင္ရန္ ျပသထားပါသည္။ ျမစ္ဆံု
တမံတခုခု ျဖစ္သြားပါက ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားမွ ပင္လယ္ဝအထိ ျမစ္ကိုျဖတ္၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ တံတားႀကီးမ်ား၊
သမိုင္းယဥ္ ေက်းမႈႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ခီ်၍ ရိွခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ယာမ်ားသည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း သက္ဆင္း
သြားႏိုင္ေပသည္။

”ပိတ္ဆို႔မႈ (Sanction) ဆိုတာႀကီးေၾကာင့္၊ ေခ်းေငြဆိုတာ နိတိၴျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက Foreign Direct Investment
(FDI) ႏွင့္ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ရသည္” ဟု ေဖၚျပထားခ်က္အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါ။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွ၍ အက်ဳိးအေၾကာင္း မသိရေသာ္လည္း (FDI) ဆိုျခင္း ေၾကာင့္ ဆည္ႏွင့္တကြ
ေရေဝေရလဲ ဧရိယာထိန္းခ်ဳပ္မႈအားလံုး တ႐ုတ္လက္တြင္းသို႔ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရိွ ေရာက္ရိွ သြားေၾကာင္း ယူဆဘြယ္ရာရိွပါသည္။
တ႐ုတ္၏အက်င့္တခုမွာ ဥပမာသစ္ခုတ္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈရစဥ္က အျမစ္

ပါတူး၍ ေျမလွန္ၿပီး ရသမွ်ယူေသာအက်င့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလည္း ျမစ္စံုစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စသည္ႏွင့္ ေရႊထြက္ေသာ ျမစ္ဆံုေျမမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍
ေန႔စဥ္အလံုပိတ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္မွတဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း၊ အစစ္အေဆးအေမးအျမန္းမရိွ သယ္ေဆာင္ၿပီး
ေရႊက်င္ရယူေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆံုေက်ာက္ဟုေခၚေသာ ေက်ာက္ စိမ္းလည္းထြက္ေသး၏။

ရသမွ်သယံဇာတအားလံုးကို ထုတ္ယူၿပီး ငါးၾကင္းဆီႏွင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္ေပေတာ့မည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားမွာ အဖိုး
ထိုက္တန္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရာ၊ မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းမသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားေရးမွာ ႏိုင္ငံသား
တိုင္း၌ တာဝန္ရိွပါသည္။ ေရအရင္းအျမစ္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ထိန္းသိမ္း အသံုးခ်သြားႏိုင္ ေရးသည္၊ အနာဂတ္လူအဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္
တခုျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပရင္း၊ ျမစ္ဆံုတမံ တည္ေဆာက္ေရးကို စဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္ပါဟုသာ တင္ျပလိုပါသည္။

(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ (၉) ႏွင့္ (၁ဝ) ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအလင္းသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္)

Water Resources Specialist တဦး
http://freedomnewsgroup.com/2011/09/19/irrawaddy-on-gallow/

အာဇာနည္မ၀င္းေမာ္ဦး၏" လြတ္လပ္မွ အမွ်ေ၀ပါ "ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းေခြျဖန္႔ခ်ီ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား( ျပည္ပ ) 88gse အဖြဲ႔ႏွင့္ ဒီမိုကေလစီအဆိုေတာ္ လားရႈိးသိန္းေအာင္ ( ဂ်င္မီဂ်က္ )တို႔မွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူေလး အာဇာနည္မ၀င္းေမာ္ဦး၏ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓါတ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ " လြတ္လပ္မွ အမွ်ေ၀ပါ " ဂုဏ္ျပဳေတးသီခ်င္းေခြအား ျပည္တြင္း / ျပည္ပသို႔ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ၿပီး ။

ျမန္မာ့အေရး ႏွစ္ရွည္ေဆာင္ရြက္လာသူ ကေနဒါရဲ႕ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံသားဆု ရရိွ


2011-09-17
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသူ ကေနဒါႏိုင္ငံသားတဦးကို ကေနဒါအစိုးရက "The Order of Canada" ေခၚ အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံသားဆုကို မေန႔က ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ Canadians Friends of Burma (CFOB) ေခၚ "ျမန္မာႏိုင္ငံ မိတ္ေဆြမ်ား ကေနဒါႏိုင္ငံ" အဖဲြ႔ကို စတင္ တည္ေထာင္သူတဦး ျဖစ္တဲဲ့ မစၥတာ Paul Copeland ကို ကေနဒါႏုိင္ငံ Ottawa ၿမိဳ႕မွာ မေန႔က မနက္က အခမ္းအနားနဲ႔ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။

ဒီဆုကို နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေစတနာနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ သိပၸံပညာရွင္ေတြ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာပါ။ ဆုရရိွသူ မစၥတာ Paul Copeland က မိမိအေနနဲ႔ အလြန္ပဲ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

သူဟာ ကေနဒါအစိုးရရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ရာမွာ အျမဲတမ္းလိုလို အၾကံ ေပးေလ့ရိွၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥေတြကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အာအက္ဖ္ေအ အဖြဲ႔သား ကိုဝင္းႏိုင္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ကို နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
စုစည္းတင္ျပခ်က္။
အသံဖိုင္ယူရန္။
http://www.rfa.org/burmese/news/canada-cfob-09172011085535.html

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အာဏာလြန္ဆဲြပဲြမ်ား


စေန, 17 စက္တင္ဘာ 2011

By ေရာ္နီညိမ္း

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေကာ၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေကာ၊ စိတ္တူသေဘာတူအာဏာသိမ္းခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာေတာင္၊ တဦးးနဲ႔တဦး သစၥာမဲ့ခဲ့ၾကတဲ့ သမိုင္းအေထာက္ အထားေတြ အမ်ားအျပားရိွေနတာေၾကာင့္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္ယံု ၾကည္ရမလဲဆိုတာ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ သမိုင္းထဲကေန သင္ခန္းစာယူစရာျဖစ္တဲ့၊ ၁၉၈၈ စက္္ တင္ဘာ(၁၈)ရက္ အာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္ႏွဲ႔ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔ၾကားက အာဏာလြန္ဆဲြပဲြေတြ အေၾကာင္း၊ မႏွစ္က ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္မႉးေဟာင္းဦးေအာင္လင္းထြဋ္နဲ႔ ဦးေရာ္နီညိမ္း ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတာကို၊ ဒီသီတင္းပတ္ တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား က႑မွာ ျပန္ၿပီး တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ “ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔” ရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ အဲဒီ န၀တထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္ က အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔တို႔ၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အတြင္းေရး ျပႆနာေတြကို မေျပာျပခင္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈) ရက္ေန႔မွာ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ပံုကို စၿပီး ေျပာျပေပးပါ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ကေနမွ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (NDC) (National Defence College) အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းမွာ lecture ေပးတာရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။ အပတ္စဥ္(၁) ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္းတို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ တက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းပါ။ သူတို႔ သင္တန္း တက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ က်ေနာ္တို႔လည္း နားေထာင္ရပါတယ္။ အဲဒီ lecture မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က ေျပာတာပါပဲ ခင္ဗ်။ စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ေအဒီလမ္း ဦးေန၀င္းအိမ္မွာပဲ အစည္းအေ၀း လုပ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက မဆလ (ယခု “တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ” ဟု အမည္ေျပာင္း ထားေသာ ထိုစဥ္က အာဏာရ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ) လူႀကီးေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးစန္းယု ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ထင္၊ ဦးေအးကို၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္တို႔အပါအ၀င္ က်န္တဲ့မဆလေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိ ပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ကေနမွ ဦးေန၀င္း အပါအ၀င္ ဒီအဖြဲ႔ေတြအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းခဲ့ရပါ တယ္ ခင္ဗ်။

(ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ (NDC) (National Defence College) = ၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္း၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္သို႔ တိုးေပးရန္ လ်ာထားျခင္းခံရသူ တကၠသိုလ္ဘဲြ႔ရ ဗိုလ္မႉးႀကီးႏွင့္ အထက္အဆင့္ရိွသူမ်ားသာ တက္ ေရာက္ခြင့္ရိွၿပီး၊ သင္တန္းကာလ (၁)ႏွစ္ အပါအ၀င္ (၂)ႏွစ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာစာတမ္းျပဳစုတင္သြင္းေစ သည့္ မဟာ၀ိဇၨာဘဲြ႔ေပးအပ္ေသာ တပ္မေတာ္အတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး စစ္သင္တန္းေက်ာင္း)

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဘယ္လို ျဖစ္လာလဲ၊ ဘယ္သူ႔အစီအမံနဲ႔ ဘယ္သူက တကယ္ တမ္း စစ္အာဏာသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ၿပီလို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါသလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အာဏာသိမ္းဖို႔ကေတာ့ အဲဒီေန႔ အစည္းအေ၀းမွာ ဦးေန၀င္းကေနၿပီး ေတာ့မွ “ေစာေမာင္တို႔ ခင္ညႊန္႔တို႔ကို မင္းတို႔ လႊဲေပးလိုက္ေတာ့” ဆိုၿပီးေတာ့မွ အာဏာလႊဲခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ (၁၈)ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီမွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက (တပ္မေတာ္ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ရံုး - ကကဆက္) ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးသန္႔ (ေနာင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သူ)၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းထြန္း (ေနာင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္ခ့ဲသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္း) ေပါ့ေလ။ ဒီႏွစ္ေယာက္က ေနၿပီးေတာ့မွ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က ေရးေပးတဲ့ လက္ေရးမူ ၊ type နဲ႔ ရိုက္တာေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ လက္ေရးမူကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အသံကို သြားပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံမွာ အဲ့ဒီ အခ်ိန္တုန္းက တပ္ကပဲ ဗိုလ္ႀကီးဘိုနီရဲ႕ မိန္းမ ေဒၚခင္မ ေလးက ဖတ္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ စက္တင္ဘာ(၁၈)ရက္ေန႔မွာ အဲ့ဒီ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာ ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့သေဘာမ်ိဳး သူတို႔ လုပ္လိုက္ပါတယ္။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ေၾကညာခ်က္ မထုတ္ခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း မွာတာကေတာ့ “ေစာေမာင္၊ မင္းက ဥကၠဌ လုပ္၊ ခင္ညႊန္႔ အတြင္းေရးမႉး လုပ္ေပါ့ကြာ” တဲ့၊ “က်န္တဲ့ မင္းတို႔ Colonel G.S (စစ္ဦးစီးဗိုလ္ မႉးႀကီး - ၾကည္း)တို႔ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္တို႔ စစ္ေရးခ်ဳပ္တို႔ ကေတာ့ အဖြဲ႔၀င္လုပ္ ေပ့ါကြာ၊ က်န္တဲ့ တိုင္းမႉး ေတြထည့္ၿပီး ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့မွ အစိုးရအဖြဲ႔ SLORC (State Law & Order Restoration Council) န၀တ အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔ၿပီး လုပ္” ဆိုၿပီးေတာ့မွ လမ္းညႊန္ခ်က္ ေပးပါတယ္။ NDCက lecture မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ကိုယ္တိုင္ေျပာတာကို က်ေနာ္တို႔ နားေထာင္ခဲ့ရတာပါ။ တဆင့္စကား မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြက အမွန္ပါ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်၊ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊရဲ႕အပိုင္း ပါလာၿပီေပါ့ေနာ္၊ တပ္မ ေတာ္က ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းတုန္းကေတာ့ သူဟာ အဖြဲ႔၀င္ပဲ။ အဖြဲ႔၀င္ဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ စစ္ တိုင္းမႉးေတြနဲ႔ အတူတူပဲ။ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ (စစ္တိုင္းမ်ားႏွင့္တိုင္းမႉးမ်ားအား ကြပ္ကဲ သည့္ “ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖဲြ႔”) ကစထ (၁)၊(၂)၊ အဲဒီ ကစထမႉးေတြနဲ႔လည္း သူက အတူတူပဲဆိုတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိ သူ လုပ္ႏုိင္သလဲ ခင္ဗ်။ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ က်န္တဲ့ စစ္တိုင္းမႉးေတြထက္ ေကာ သူ ပိုၿပီးေတာ့ ၾသဇာပိုရွိသလား၊ ေနာက္ အတြင္းေရးမႉး (၁)၊ (၂) အျဖစ္ ထားတဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညႊန္႔၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ဦး (စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္က အဆင့္မ်ား) တို႔ထက္ေကာ ပိုၿပီး သူ႔ မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ပိုရွိသလား။ ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ လက္ ေအာက္ကို ညႊန္ၾကားႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိသလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ အပိုင္းေျပာရရင္ ဒီဘက္ ေနာက္ပိုင္း တုိင္းမႉးျဖစ္ တယ္၊ ေနာက္ ဒုခ်ဳပ္ (ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ - ၾကည္း) ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ၊ ဒီလူႀကီးကေတာ့ လူရိုး ႀကီးပဲ၊ အညာသားႀကီးပဲ၊ ဘာမွ အစြယ္မရွိဘူးေပါ့ေလ၊ အဲဒီလိုမ်ိဳး အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီအခါက က်ေနာ္တို႔ တြက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြႊန္႔က သူ ဂ်ဴနီယာျဖစ္တာလည္း ပါတယ္။ ေနာက္ စစ္ေရးစစ္ရာမွာလည္း သူက စြမ္းစြမ္းတမံ တိုက္ခဲ့ခိုက္ခဲ့တဲ့လူ မဟုတ္ဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ သူဟာ P.A လုပ္လုိုက္ Staff Officer လုပ္လိုက္ အေနအထားမ်ိဳး ရွိတဲ့အခါက်ေတာ၊့ တကယ့္ fighter လို႔ေျပာလို႔ရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္ (အေနာက္ေတာင္တိုင္း) (ယခု ကြယ္လြန္) တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းၾကည္ (အေနာက္ေျမာက္တိုင္း၊ ေနာင္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း) (ဗိုလ္ထြန္းၾကည္(မံုရြာ)အမည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအတၳဳပၸတၱိ ေရးသားခဲ့သူ) တို႔၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဘ (ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း) (၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္က န၀တအဖဲြ႔၀င္ စစ္တိုင္းမႉး မ်ား) တို႔နဲ႔ ယွဥ္တဲ့အခါမွာ စစ္ ေရးစစ္ရာအပိုင္းမွာ သူ႔ကို က်န္တဲ့လူေတြက အထင္မႀကီးတာလည္း ပါတယ္။ နံပါတ္ Two ေပးတယ္ ဆိုေပ မယ့္၊ သူ႔မွာ ၾကားထဲက ဒုခ်ဳပ္လုပ္တဲ့သူက အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနေတာ့ ကိုးလိုးကန္႔လန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ political role မွာက်ေတာ့ န၀တ အဖြဲ႔၀င္ အေနနဲ႔ပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက ပါတယ္။ အတြင္းေရးမႉး(၁)၊ အတြင္းေရး မႉး(၂) ေတြက ပိုၿပီး powerful ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာက်ေတာ့ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ နဲ႔ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႉးဆိုတာ အမ်ားႀကီး ကြာသြား ျပန္ေရာဗ်၊ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သိသေလာက္ ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကို ၁၉၈၈ ၿပီးေတာ့ ၁၉၈၉၊ ၁၉၉၀ ေလာက္ က်ေတာ့ ဒုတိယဥကၠဌေပါ့ေလ၊ Vice Chairman ဆိုၿပီးေတာ့မွ ထားဖို႔ တင္ျပတာရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ အယူအဆကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအကြက္လို႔ပဲေျပာရမယ္ ခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ဟာ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ တပ္ထဲမွာေတာ့ အားလံုးသိၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို “အထူးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ဥကၠဌ” ဆိုတဲ့ ရာထူးေပးၿပီးေတာ့မွ ဆည္နဲ႔၊ တံတားနဲ႔ကို သူ႔ကိုတာ၀န္ ေပးတာပဲရွိပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေတာ့ ဗ်ာ၊ “မင္း political role တို႔ ဘာတို႔ မလုပ္နဲ႔ ။ ဆည္ေဆာက္၊ တံတားေဆာက္ မင္း လုပ္” ဆိုၿပီးေတာ့ မွ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးကိစၥေတြ က်န္တဲ့ကိစၥေတြမွာ သူ ဘာမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ခြင့္မရွိ ဘူး။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ရဲ႕ စဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းကို အခု က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ နံပါတ္(၂)ေနရာမွာ ရိွတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ရိွေနေသာ္ျငားလည္းပဲ၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခင္ညြန္႔က်ေတာ့ ဒါဟာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ ကိုယ္ပြား ဦးေန၀င္းကေနၿပီးေတာ့မွ သူ႔ ကိုယ္စား ထားထားတာဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး သူ႔ေခါင္း ထဲမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့၊ ငါၿပီးရင္ နံပါတ္(၂)ဟာ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညြန္႔ပဲလို႔ တြက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အေပၚမွာ၊ သူနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊတို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမ်ားရွိပါသလဲ ခင္ဗ်။ သူတို႔ ဒီ တပ္ေရးတပ္ရာေတြမွာ ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရာေပါ့။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္အပိုင္းမွာ က်ေနာ္သတိထား မိသေလာက္ နီးနီးစပ္စပ္နဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ခင္တဲ့မင္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြေတာ့ မဟုတ္ၾကဘူး ခင္ဗ်၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သေဘာသဘာ၀အရေတာ့ ရင္းႏွီးမႈမရွိတာ က်ေနာ္ သြားၿပီးေတာ့ ျမင္တယ္။ တပ္မေတာ္မွာ ေတာ့ ရာထူးႀကီးတဲ့လူကို ရာထူးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အားလံုးက respect ေပးၾကရတာပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ ျပဳတ္ေတာ့ မွသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ တရုတ္ျပည္က US$ 2 billions ဘိုး လက္နက္ေတြ၀ယ္တာ အလကားပဲ ဆိုၿပီး အပုပ္ခ်တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဦးေန၀င္းကိုလည္း ဒီလုိ ပဲ သူအပုပ္ခ်တာ ရွိတယ္။ ဦးေန၀င္း လုပ္သြားလို႔ တိုင္းျပည္ပ်က္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးဟာ သူစၿပီးေတာ့ အာဏာ ယူကာစမွာ ေျပာတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီက်မွ က်ေနာ္တို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဟာ ဒီလုိလူမ်ိဳးပါလား ဆိုတာ…။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔ ခုနက ဒုဥကၠဌ ဆိုတဲ့ေနရာကို၊ န၀တ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခ်င္း ခ်င္းၾကားထဲမွာပဲ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္သူက initiate လုပ္တာပါလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ က်ေနာ္သိတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို ဒုတိယဥကၠဌေပးဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ကိုယ္တိုင္၊ ႏွစ္ခါ ေပါ့ဗ်ာ၊ ပထမတခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကို တင္ျပတယ္၊ ဘာမွ အေျဖထြက္ မလာဘူး၊ ဒုတိယ တခါ တင္ျပတယ္၊ တတိယတခါေလာက္မွ သေဘာတူလိုက္တဲ့ အေန အထားမ်ိဳးရွိပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဒီကိစၥအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညႊန္႔တို႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ရွိပါ သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညႊန္႔ကိုယ္တိုင္ပဲ၊ ဗိုလ္မႉးေျပာသလိုေပါ့ေနာ္၊ သူ႔မွာလုပ္ငန္းကိုင္ငန္း အခက္ အခဲေတြ ရွိေနတဲ့ အတြက္ သူနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ၾကားမွာ တစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိဖို႔သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးနဲ႔၊ ဘယ္သူ႔မွ မတိုင္ပင္ပဲ သြားၿပီး ေျပာတာလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအကြက္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ကို အတြင္း ေရးမႉး(၁) ေပးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ၊ တပ္မေတာ္(ေလ)က ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္း၀င္း (ေနာင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံရသူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္း၀င္း) ေပါ့ ဗ်ာ။ အလားတူပဲ ေရတပ္က ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းညႊန္႔ (ေနာင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ျဖဳတ္ခ်ခံရသူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းညြန္႔) ။ သူတို႔ကို စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မႉးႀကီး (ေရ၊ ေလ)၊ ေနာက္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္(ေရ၊ ေလ)၊ ေနာင္မွာ ဦးစီးခ်ဳပ္အထိကိုျဖစ္ေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ဆြဲတင္လိုက္တာ ပါပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)နဲ႔ (ေလ) ေပါ့။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ မွန္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)နဲ႔ (ေလ)က ေျပာရရင္ေတာ့ ဗ်ာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္က ေပးထားတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)အပိုင္းမွာက်ေတာ့ ရွိၿပီးသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို လဲဖို႔ဆိုတာလည္း ဘယ္ လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီအခ်ိန္ အဲဒီကာလမွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္း ၾကည္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘတို႔က တန္ခိုးထြားတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေအာင္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးထြန္းၾကည္ ႏွစ္ေယာက္ လံုးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရြႊရဲ႕ (တပ္မ ၈၈) ဒုတပ္မမႉးေတြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ လူေတြပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ဘ တို႔ဆိုလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နီးနီးစပ္စပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူေတြပါ။ ဘယ္ေလာက္ထိ နီးစပ္ သလဲ ဆို သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းေခၚရင္ေတာင္ “ကိုသန္းေရႊ” ပဲ ေခၚတာပါ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီအေနအထားမွာ အဲလိုအခင္းအက်င္းထဲမွာ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညႊန္႔ရဲ႕အေန အထား ဟာ ဘယ္လုိျဖစ္ေနသလဲ။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ ကက(ၾကည္း) (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ရံုး) အပိုင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔အေနနဲ႔ တိုးဖုိ႔ဆိုတာနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို ဒုတိယဥကၠဌေပးဖို႔အတြက္ ကို အေၾကာင္းဖန္လာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေအာင္ရယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ အတြက္က၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရြႊကို ခ်ဥ္းကပ္မွ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊြကေနၿပီး ေတာ့မွ ေျပာရင္ နားေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ တြက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလိုခ်င္ တာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ကိုယ္တိုင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ အိပ္ထဲထည့္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက ဒုတိယဥကၠဌ ေတာင္းဆိုခ်င္မွ ေတာင္းဆိုမယ္၊ စိတ္ထဲကေတာ့ ေတာင္းဆိုမွာေပါ့ ဗ်ာ။ စိတ္ထဲကေတာ့ သူ မေက်နပ္ပါဘူး။ က်ေနာ္သိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ကို ဆည္ေျမာင္းေတြ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး ေတြရဲ႕ ဥကၠဌပဲ ထားတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဒါဆိုရင္ အခု က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ရဲ႕အကြက္ေတြေပါ့။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးတက္လမ္းအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို အသံုး ခ်မယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကိစၥမွာ ၾကားမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို သူလိုတယ္။ တျခား တိုင္းမႉးေတြနဲ႔လည္း ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ေျပျပစ္ေအာင္လို႔ ၾကားထဲမွာ buffer ေပါ့ဗ်ာ။ buffer အေနနဲ႔ သူ ရွာ တာေပါ့။ သူ႔အတြက္ သူ႔ ေရွ႕တက္ လမ္းအတြက္ လုပ္တာလို႔ ျမင္ၾကည့္လို႔ မရဘူးလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ အကြက္ကေတာ့ ဒီတိုင္းပါပဲ။ သူ တစ္ခုပဲရွိတယ္၊ သူ႔ကို နံပါတ္Two လို႔ ထားေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို သူ မေက်ာ္ခ်င္ဘူး။ သူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ၿပီးရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၊ ၿပီးရင္ သူေပါ့ဗ်ာ၊ ဒါကို သူ႔ေခါင္းထဲမွာ ထားတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးပါ။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ ျပန္တြက္ၾကည့္ေတာ့ on paper ေပါ့၊ on paperမွာေရာ လက္ေတြ႔ မွာေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ကေတာ့ နံပါတ္ One ပဲ။ စာရြက္ေပၚမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊက နံပါတ္ႏွစ္ ေပါ။့ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က သူ နံပါတ္ႏွစ္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သူ႔ဘာ သာ သူသိၿပီးသားပဲ၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာေပါ့ ေနာ္။ သူက ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နံပါတ္သံုး ေနရာမွာပဲ ေနၿပီး နံပါတ္ႏွစ္ကို သူ ရုပ္ေသးလို ထားလို႔ရမယ္လို႔ ထင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊကို သူပဲ initiate လုပ္တာေပါ့၊ နဂိုကတည္းက ဒုဥကၠဌ မထားတဲ့ဟာကို ထားေပးေအာင္လို႔ ၀င္ေျပာရတာဟာ၊ ဒါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က သူ႔အတြက္ ထြင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရအကြက္ပဲလို႔ ေသခ်ာေျပာလို႔ ရပါသလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္။ ။ မွန္ပါတယ္ ခင္ဗ်၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြက္ပါပဲ။ အဲဒီအကြက္က က်ေနာ္ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ သြားသိလဲ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ျပဳတ္သြားၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္း ေရႊ တက္လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ ကိုယ္တိုင္ ဒုတိယေပါ့ ဗ်ာ၊ သူ႔ကို second man အေနနဲ႔ ေပးလိမ့္မယ္၊ ထားလိမ့္မယ္လို႔ သူ လံုး၀ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ ျဖစ္မလာတဲ့အခါက် ေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ feeling ျဖစ္တဲ့ အေန အထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒါကို က်ေနာ္ေျပာႏိုင္သလဲဆို ရင္ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္ စစ္ရံုးကို ေရာက္ၿပီ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ေသာတရွင္မ်ား ခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္ သီတင္းပတ္ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္ စဥ္က႑မွာေတာ့ ဗိုလ္မႉးေအာင္လင္းထြဋ္ေျပာျပတဲ့ အပိုင္းေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ပံုေတြ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမွ်ာ္နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္း ပါ။

http://www.voanews.com/burmese

ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားတနဂၤေႏြ, 18 စက္တင္ဘာ 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေဒၚခင္စိုးဝင္း (ဗီြအိုေအ)By ဦးသန္းလြင္ထြန္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိသာတဲ့ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈေတြကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြကို ျပန္လာႏိုင္ေရး အစိုးရက တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သလို စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေရးရာေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးလာမႈ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေတြ႔ဆံုခဲ့အၿပီး တျခား အစိုးရဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ပါ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာမႈ။ အစိုးရရဲ ႔ လက္ေဝခံ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ လူသိမ်ားတဲ့ ဦးေအာင္သက္မန္း၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္ စသူေတြကလည္း တရင္းတႏီွး လူသိရွင္ၾကား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆက္ဆံလာမႈ စတာေတြဟာ ထူးျခားပါတယ္။

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အပိုင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဒၚစုရဲ ႔ ေဆာင္းပါး၊ အင္တာဗ်ဴးတခ်ဳိ ႔ ပါလာတဲ့အျပင္ ဗီြအုိေအ၊ ဘီဘီစီ၊ အာဖက္ေအ စတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သတင္းဌာနေတြကို ရႈတ္ခ်တိုက္ခိုက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြပါ ရပ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ဗီြအိုေအ ျမန္မာသတင္းဌာနရဲ ႔ အယ္ဒီတာသတင္းေထာက္ တဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္စိုးဝင္းကလည္း ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တို႔ကို တရားဝင္ သတင္းသြားေရာက္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ေရာက္ရွိေနတုန္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာကို ဒီတပတ္ ဒီမုိကေရစီေရးရာအစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ျပေပးပါမယ္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးမွာ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈ ေမးခြန္းနဲ႔ ေဒၚခင္စိုးဝင္း က စတင္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ မမအၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္။ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမယ္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြက မလြတ္ေသးဘူးဆိုတဲ့ကိစၥဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ကိစၥကို အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ယူဆပါသလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ဒါ မျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမတို႔ အေစာကတည္းက ေျပာထားၿပီးသာပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မထားပါဘူးလို႔ ေျပာထားတယ္။ အစကတည္းက ဒီဟာလုပ္မွ ဟိုဟာလုပ္မွ ေျပာမယ္လို႔ ေျပာထားတာမွ မဟုတ္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမအျမင္မွာ ဒီလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာ အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔လည္း တကယ္ေတာ့ ကင္းကြာေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အားလံုး အမတို႔ လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ေတြက အားလံုး တခုနဲ႔တခု ဆက္ႏႊယ္ေနတယ္။ ဒီလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပိုၿပီးအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ေနာက္တခုက အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ဖို႔ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း လက္ခံလာေအာင္လည္း စည္းရံုးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လို႔ရေအာင္ အစုိးရရဲ ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အန္အယ္လ္ဒီ အေနနဲ႔ လက္ခံဖို႔ ရွိပါသလား။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တကယ္လို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုရင္ လက္ခံလာႏိုင္္ေအာင္ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ျပင္ေပးေစခ်င္ပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ဒါေတြက အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြဆိုတာကလည္း လူေတြက သူတုိ႔ဘာသာ ထင္ေၾကးနဲ႔ ေျပာေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္မွာဆုိရင္ အမတို႔က စၿပီးေတာ့ စကားေျပာတယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စကားေျပာတယ္။ တကယ့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စကားေျပာတဲ့ အဆင့္ကို စႏိုင္ၿပီးဆိုတာ ဒါကိုပဲ တုိးတက္မႈတခုလို႔ အမက ယံုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္လိုအေသးစိတ္ ဘာေတြေဆြးေႏြးေနသလဲဆိုတာကိုေတာ့ မေျပာတာဟာ သိပ္ၿပီး သိမ္ေမႊ႔ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဆိုရင္ ဒီလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ခရီးကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ မေရာက္မွာစိုးလို႔ မေျပာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ အမတို႔မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ တခ်ိန္တခါမွာေတာ့ ျပည္သူကို အသိေပးရမယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္။ အသိေပးစရာရွိတဲ့အခါၾကရင္ အသိေပးမွာပါ။ အသိေပးစရာ မရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ အသိေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္တခါ ဘာမွ အသိေပးစရာ ရွိမလာမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ရတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ၿပီးစီးသြားခဲ့ၿပီ။ အရပ္သားအစိုးရ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြလည္း ေခၚေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္က ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ယူဆလို႔ ရပါၿပီလား။ ေနာက္တခုက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ မပ်က္ေသးဘူးဆိုရင္ မမအေနနဲ႔ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အဆံုးသတ္ခ်င္ပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲက အမတို႔က ဘာကို အဓိကထားတာလည္းဆိုရင္ ျပည္သူရဲ ႔ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာကို အဓိက ထားတာပါ။ အေရးႀကီးတာက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္ဟာ ျပည္သူ႔ရဲ ႔ဆႏၵအမွန္ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ ဒါကို အမတုိ႔က ကိုင္စြဲထားတာပါ။ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးေတြ ဘာေတြ ေတာင္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ ႔က ဒီလိုထင္တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာဟာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္လို႔ ထင္တယ္။ ဒီလို မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲတခု ရွိခဲ့တယ္။ ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တတယ္။ ျပည္သူေတြက လြတ္လြတ္လပ္္လပ္ မဲေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးခဲ့တဲ့ ရလာဒ္က ဘာလဲဆိုတာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူက ေထာက္ခံၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ ႔ လမ္းစဥ္ကို ျပည္သူက သေဘာက်ပါတယ္ဆိုတာ အဲဒါေတြ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလြင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ဖ်က္လို႔ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီဟာကို ဘယ္ေတာ့မွ ၿဖိဳဖ်က္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီဟာ ဒီလုိပဲ ရပ္တည္ေနမွာပါ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အခု အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္လာၿပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚလာေပမယ့္လည္း စစ္တပ္ရဲ ႔ လႊမ္းမုိးမႈပံုစံက မေျပာင္းလဲဘူးလို႔ အမ်ားက ျမင္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ စစ္တပ္ရဲ ႔ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားေနမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ကို ဘယ္လိုအေနအထားမွာ မမအေနနဲ႔ ပါေစခ်င္ပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ပထမဦးဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ မမအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ားႀကီး ေစတနာထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပုဂၢဳိလ္ေရး သံေယာဇဥ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဖေဖက ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ဆိုေတာ့ အင္မတန္မွ ကမာၻ႔အလယ္မွာ စံထားေလာက္တဲ့ တပ္မေတာ္မ်ဳိး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က ဘယ္လိုက႑မွာလည္း ရွိေနရွိေန အမ်ားကေန၊ ျပည္သူလူထုကေန အားကိုးရမယ္။ ျပည္သူလူထုက ခ်စ္ခင္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုက ေလးစားရမယ္။ ကမာၻကလည္း ေလးစားရမယ္။ ဒီလုိအျမင္မ်ဳိး အမမွာ ရွိတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လို႔ဆိုတာဟာ တပ္မေတာ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ဒါကို နားလည္းလာဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးၾကေတာ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုၿပီး အမတို႔ ေျပာေနတာဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲေနတဲ့ လူေတြအခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနကို ရွာဖို႔ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို အေျဖရွာတဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္လည္း ပါရမွာပဲ။ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အခန္းက႑ကို တပ္မေတာ္ထဲက လူေတြမဟုတ္တဲ့လူေတြက ဆံုးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတို႔အခန္းက႑က ဘာျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ အားလံုးလိုခ်င္တဲ့ အေျဖတခု ထြက္လာမွာပါ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ျပန္လာသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ဒါက ႏွစ္ပိုင္းေပါ့။ တပိုင္းကေတာ့ လူတုိင္းလူတိုင္းက ကိုယ့္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ ကို္ယ့္ရဲ ႔ဘဝအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရမယ္။ ဒါကေတာ့ တာဝန္သိမႈပဲ။ အခု တခ်ဳိ ႔ကေျပာေနတယ္။ အမကိုယ္လည္း ဗီြအိုေအ ေမးခြန္းေတြကတဆင့္၊ အာအက္ဖ္ေအ ေမးခြန္းကတဆင့္ေရာ ေမးၾကတယ္။ ျပန္လာသင့္သလား။ အမ အၿမဲေျပာတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္ရဲ ႔ ဘဝ။ ကိုယ္ဘာသာ သမၼတႀကီးေျပာတဲ့ ေမးခြန္းကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ သံရံုးေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးေတာ့ ျပန္လာခ်င္ရင္ ကုိယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ကုိယ္မျပန္လာခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ဒီဟာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုျမင္ရမလဲဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါကိုေတာ့ နည္းနည္းေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပ့ါ။ အခု ျပန္လာတဲ့လူေတြ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲ။ တခ်ဳိ ႔ကေျပာတာက ဒီလုိျပန္လာၿပီးရင္ ျပႆနာရွာမွာတို႔ဘာတို႔။ ဒါကိုေတာ့ အမလည္း မေျပာႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္မလဲ မျဖစ္ဘူးလားဆိုတာ။ တခ်ဳိ ႔ၾကေတာ့လည္း ဒီအခ်ိန္မွာ ျပန္လာသင့္သလား ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ေျပာတာ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ ျပန္လာသင့္သလားဆိုတာ ဘာအေပၚမွာ တည္သလဲဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားခ်င္သလဲဆိုေတာ့မွ သိတာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွာ လႈပ္ရွားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ေတာ့ လႈပ္ရွားလို႔ မရေသးဘူးဆိုတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ လႈပ္ရွားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ပဲ ဆက္ၿပီး လႈပ္ရွားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို ေရြးရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ ဒီမွာလာၿပီး လႈပ္ရွားလို႔ ရမယ္ထင္လို႔ လႈပ္ရွားခ်င္တယ္ဆိုရင္ လာၿပီးလႈပ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ ႔ ပိတ္စို႔အေရးယူမႈဟာ ေအာက္ေျခလူထုကို မထိခိုက္ဘူးလို႔ အန္အယ္လ္ဒီ စစ္တမ္းတခုမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဖက္ကလည္း ပိတ္စို႔အေရးယူမႈေတြကို ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ဆိုၿပီး ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကမယ္ဆိုလုိ႔ရိွရင္ ဒီ ပိတ္စို႔မႈအေပၚမွာ ျမင္တဲ့သေဘာထားေတြကို အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာဟာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈအေပၚမွာ အေျခခံတာေပါ့။ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတယ္ဆိုတာ ဒီလို မတူတဲ့ သေဘာထားေတြကို ေဆြးေႏြးရမွာပဲ။ မတူတဲ့ သေဘာထားေတြရွိလို႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတာ။ အဲဒါ အခုဟာ တခ်ဳိ ႔ကျမင္တာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ မတူတဲ့ သေဘာထားေတြရွိလို႔ ေဆြးေႏြးလို႔ ရပါ့မလား။ မဟုတ္ဘူး ရွိလို႔ကို ေဆြးေႏြးရမွာပဲ။ မေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔ ဒီလို မတူတဲ့သေဘာထားေတြကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆုိင္ပဲ ဒီေန႔မနက္ ဟိုတယ္လ္မွာေနရင္ အင္တာနက္ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါၾကေတာ့ အီးေမးလ္တေစာင္ထဲမွာ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb ကေန press statement ထြက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ - သူေျပာထားတဲ့ press statement ထဲမွာ အတိအက် ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ heading က ေခါင္းစဥ္က “US should be prepared to adjust Burma policy” လို႔ ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူကေျပာတာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈေတြဟာ ဘာပဲေျပာေျပာ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ ေရးထားၿပီးေတာ့ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ Burma Freedom and Democracy Act ကို သက္တမ္းတိုးဖို႔အတြက္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မဲမခြဲခင္မွာ သူတို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံေပၚမွာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္သံုးသပ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာ သူက ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မမအေနနဲ႔ Senator Jim Webb ရဲ ႔ အျမင္ကို ဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ေျပာင္းသင့္တဲ့အခါ ေျပာင္းရမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သေဘာတူတာေပါ့။ ဒါ သူက should be ready ဆိုတာ မမက ဒီဟာကို အဓိပၸါယ္တမ်ဳိး ေဖာ္လိုက္မယ္။ သူကေတာ့ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာသလဲေတာ့ မသိဘူး။ Should be ready ဆိုတာ အသင့္ျဖစ္ေနရမယ္ - ေျပာင္းဖို႔။ ေျပာင္းဖို႔ လုိတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာကိုေတာ့ အသင့္ျဖစ္ေနရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းဖုိ႔ အေျခအေန ေရာက္ၿပီလား မေရာက္ေသးဘူးလားဆိုတာကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရမွာေပါ့။ စီးပြားေရးအျမင္နဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ အမတို႔ အျမင္နဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းမတူဘူးေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အမတို႔က စီးပြားေရးကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ခြဲျခားလို႔ မရဘူးဆိုၿပီး ယံုၾကည္တယ္။ စီးပြားေရးက ႏိုင္ငံေရးေပၚမွာ လႊမ္းမိုးတယ္ဆိုတာလည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီႏွစ္ခုကို ညီညီမွ်မွွ် ၾကည့္ၿပီး လုပ္သြားရမွာပဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အေနာက္ႏိုင္ငံတခ်ဳိ ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတြ ေပးဖို႔ သူတုိ႔ စိုင္းျပင္းေနၾကပါတယ္။ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနတာေပါ့။ တကယ္လို႔ သူတုိ႔ေပးတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေတြ ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္က႑ကို မမ အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေပးေစခ်င္ပါသလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ အမတို႔ေလ အခု ႀကံဳတုန္းေျပာခ်င္တာက ဒီလုိ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး။ လူသားခ်င္းစာနာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေထာက္အကူေတြကို ဘယ္တုန္းကမွ အန္အယ္လ္ဒီ က မကန္႔ကြက္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ က အၿမဲေျပာတာဟာ ဒါဟာ transparency ျမင္သာမႈ ရွိရမယ္။ Accountability တာဝန္ယူမႈ ရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ independent monitoring အျပင္ကေန ဒါေတြကို သံုးသပ္ႏိုင္ရမယ္။ အေျခအေနေတြက ဘယ္လို ကူညီေပးတာေတြက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ဘယ္သူေတြက အက်ဳိးခံစားေနရတယ္။ အဲဒါေတြကို ထင္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ ႔လားဆိုတာကို သံုးသပ္ႏိုင္ရမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒါ ဒီဟာအတုိင္းပဲ ဆက္ေျပာမွာက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေတြ ဆိုတာဟာလည္း ဒီလိုပဲ ဘယ္လူေတြက ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရေနသလဲဆိုတာ ထင္ရွားရမယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီမွာ နံပတ္တစ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြ အမ်ားဆံုး လိုအပ္တဲ့ေနရာကို သြားရမယ္။ မမအေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္မွာ အမ်ားဆံုး လိုအပ္သလဲလို႔ ေမးလို႔ရွိရင္ေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ လြယ္လြယ္လည္း လြယ္လြယ္ေလးပါပဲ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး။ ဒါဟာ အမတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္တင္မကဘူး တကမာၻလံုး ဘယ္မွာမဆို က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးဟာ အေရးႀကီးဆံုးပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးသာ ႏိုင္ငံေတြက က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး အေျခအေနေတြက ေကာင္းေနတာ ၾကာၿပီဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီးအေလးမထားေပမဲံအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာေတာင္မွ ဒီ က်န္းမာေရး ပတ္သက္လို႔ Barack Obama, Bill Clintons တို႔ အခ်ိန္အထိေတာင္မွ အေမရိကန္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာ ဆိုစရာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႀကီးေတြလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတုန္း။ မမတို႔ၾကေတာ့ စလံုးကေန စရမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဘက္မွာ သံုးတဲ့စရိတ္ကလည္း အင္မတန္ နည္းတယ္။ ျပဳျပင္စရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး လုိေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီဘက္ကေန စေစခ်င္တယ္။ ဒါမွ အမတို႔ ႏိုင္ငံရဲ ႔ အနာဂတ္အတြက္ စိတ္ခ်ရမွာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဘက္ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမတို႔ ျပည္သူလူထုေတြ အမ်ားစုက ေက်းလက္ေတာရြာမွာ ေနၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ရွာေနၾကသူေတြဆိုေတာ့ အဲဒါကိုလည္း အေလးထားေစခ်င္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အမ ေတြ႔သေလာက္ကေတာ့ အဲဒီဘက္ကို သိပ္အေလးမထားၾကဘူး။ စက္ရံုႀကီးေတြ ေဆာက္ဖို႔။ စက္မႈလက္မႈဘက္ကို ပိုအေလးထားၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အေလးထားသင့္သေလာက္ အေလးမထားေသးဘူးလို႔ ထင္တယ္။

ဦးသန္းလြင္ထြန္း ။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို သတင္းသြားေရာက္ယူခဲ့တဲ့ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း အယ္ဒီတာ သတင္းေထာက္ ေဒၚခင္စိုးဝင္း နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခန္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျပႆနာ


စေန, 17 စက္တင္ဘာ 2011

By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အစိုးရဘက္ကေရာ အတုိက္အခံဘက္ကပါ ပါဝင္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့အခန္းက႑ကိုလုိက္ၿပီး အစိုးရက ဦးေဆာင္တဲ့နည္း၊ အတိုက္အခံ ဦးေဆာင္တဲ့နည္း၊ အစိုးရနဲ႔ အတိုက္အခံလက္တြဲတဲ့နည္း စသျဖင့္ ပညာရွင္ေတြက နည္း (၃) မ်ဳိး ခြဲထားပါတယ္။ အေျခအေနကိုလိုက္ၿပီး ဒီနည္းလမ္းေတြ ေရာစပ္သြားႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အစိုးရက ဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းတာကို အယံုအၾကည္ မရွိတာမ်ားေပမယ့္ အာဏာရအစိုးရထဲမွာ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေရးသမားေတြ အားေကာင္းလာတဲ့အခါ အစိုးရဦးေဆာင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္သြားႏိုင္တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။

ဥပမာ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ အာဏာရွင္အစိုးရကို အေျမာ္အျမင္ရွိသူေတြက ဦးေဆာင္လာတဲ့အခါ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရဦးေဆာင္တဲ့နည္းဟာ အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ အကင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းကို အမ်ားက လက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ တဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အမိန္႔ေပးတဲ့စနစ္ကို ပထမဦးဆံုး ရပ္ဆိုင္းဖို႔ လုိပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္ဟာ ဒီနည္းလမ္းေဟာင္းကို ရပ္ဆိုင္းမယ့္ အရိပ္အေရာင္ ျပေနပံု ရပါတယ္။

နယ္စပ္ေဒသမွာ တဖက္သတ္အမိန္႔ေပးၿပီး အတင္းအၾကပ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းတာကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႀကီးေတြက လက္မခံၾကပါဘူး။ ရွမ္းနဲ႔ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနတုန္း ျဖစ္ေပမယ့္ ဝ နဲ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႔ေတြကိုေတာ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဗကပ တျဖစ္လည္း ဝ နဲ႔ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႔မွာ တရုတ္ျပည္ဖြား ေဒသခံေတြ အမ်ားအျပားပါဝင္ၿပီး တရုတ္ အေထာက္အပံ့အမ်ားဆံုးရတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္တာလို႔ သိရပါတယ္။ တဦးနယ္ေျမတဦး ဝင္တဲ့အခါမွာ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတုန္း ရန္သူထပ္မတုိးေအာင္ အခုလို စီစဥ္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အရင္လို တဖက္သတ္ စီစဥ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔ မႀကိဳးပမ္းေတာ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တဦးနဲ႔တဦး အျပစ္ရွာရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္လို႔ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အျမင္မတူတဲ့ ျပည္တြင္းက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ လူပုဂၢဳိလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာေတြ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားေပးမယ္လို႔ သမၼတက ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၅၀) နီးပါးကာလမွာ ျမန္မာျပည္ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသြားရပံုကို အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေပးတာဟာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ရဲ ႔ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ မွားယြင္းေၾကာင္း ဝန္ခံရာ ေရာက္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မႀကံဳဘူးတဲ့ အထူးအဆန္းသဖြယ္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ ႔ ေဆာင္းပါးပံုႏိွပ္ခြင္ရတာ စိတ္ၾကည္ႏူးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ၿပီး သမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာေၾကာင့္ အစိုးရသစ္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အျမင္ေကာင္းေစပါတယ္။ ေဒၚစု နဲ႔ ဆက္ဆံပံုကိုၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက တံု႔ျပန္တဲ့ အစဥ္အလာရွိပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚစုကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေပးလိုက္လို႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအသင္းထဲ ဗမာအစုိးရ ဝင္ခြင့္ရသြားတာဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအသင္း အလွည့္က် ဥကၠ႒လုပ္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဒဏ္ခတ္မႈ ရုတ္သိမ္းေရးအတြက္ ေဒၚစုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္ေအာင္ အစိုးရသစ္က လုပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သမၼတက ေျပာသြားတာဟာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တုိင္းျပည္ရဲ ႔ လုပ္ငန္းက႑တိုင္းကို စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး စစ္တပ္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေအာင္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ ႔ေတာ္သစ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ အစိုးရသစ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းပါတယ္။ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ တဖက္သတ္လုပ္လာၿပီးမွ ျပဳျပင္ေရးစကား ေျပာလာတာကို ခ်က္ခ်င္းယံုၾကည္ဖို႔ ခက္ခဲေနၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအေရးဆိုသူေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနမႈ၊ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ထားမႈ စတာေတြဟာ အစိုးရသစ္ကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈေပးလုိက္ရင္ မတရားလုပ္ထားမႈေတြ ေဖာ္ထု္မွာကို အာဏာပိုင္ေတြက စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနဆဲ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။

ဝန္ႀကီး၊ အရာထမ္း၊ ပညာရွင္ နဲ႔ ပါတီဝင္ေတြ မတူကြဲလြဲတာေတြ ေဘးဖယ္ၿပီး တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ အႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္ရဲ ႔ စာတမ္းကို ႏွစ္လေလာက္ႀကိဳၿပီး သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို တင္ျပရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ လြတ္လပ္မႈရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတူကြဲျပားတဲ့ သေဘာထားကို ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ ေနျပည္ေတာ္အာဏာပိုင္ေတြက လက္ခံႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔သာ ရွိပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/

ျမန္မာလူထု လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းဆဲ


တနဂၤေႏြ, 18 စက္တင္ဘာ 2011

By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနတယ္ဆုိတဲ့ အရိပ္လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္မႈေတာ့ မရၾကေသးဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အာရပ္ကမၻာမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပႆနာေတြနဲ႔ ကုိက္ညီျခင္း မရွိဘူးလုိ႔လည္း ျပင္သစ္ သတင္းဌာနနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေမးျမန္းခန္းအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တကယ္လုိအပ္ေနတာက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ AFP သတင္းဌာနနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္းအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္မွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြက သိျမင္ နားလည္တဲ့ပုံစံ မေျပာင္းသ၍ေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က ျပန္လြတ္လာခါစ မႏွစ္က ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း သူမအေနနဲ႔ Facebook၊ Twitter စတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေတြကုိ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ဖူးေပမဲ့လည္း တျခား ပါတီလုပ္ငန္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလုပ္႐ႈပ္ေနတာေၾကာင့္ အဲဒီကိစၥေတြအတြက္ အခ်ိန္မရွိေသးဘူးလုိ႔ APF သတင္းဌာနကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားခဲ့ရတဲ့ ၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္စရာ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး အေႂကြးတင္ေနတာေၾကာင့္ Twitter ေတြ အသုံးျပဳဖုိ႔ အခ်ိန္မေလာက္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ NLD ပါတီအတြက္ ဖြင့္ထားတဲ့ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္နဲ႔ပဲ အလုပ္ျဖစ္ေနပါတယ္လုိ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/dassk-freedom-130064798.html

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ လႊမ္းမိုးထားဆဲလား


စေန, 17 စက္တင္ဘာ 2011

By ကိုသားညႊန္႔ဦး

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္မွာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏွိပ္ကြက္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူခဲ့တာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ၂၃ ႏွစ္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ၂၃ ႏွစ္ၾကာခဲ့ေပမဲ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာအရပ္ရပ္ကို စစ္ဘက္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ ဆံုးရံႈးသြားတယ္ဆိုတဲ့ သမုိင္း သင္ခန္းစာတခုလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အျပည့္စံုကို ကိုသားညႊန္႔ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အျဖစ္နဲ႔ေရာ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ (၄) ႏွစ္ေျမာက္ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႔ပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၀န္းက်င္၊ နယူးေယာက္နဲ႔ ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနားက ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၆၀ ေလာက္ ၀န္ရွင္တန္ဒီစီက ျမန္မာသံရံုးေရွ႕မွာ စေနေန႔က မြန္းလြဲပိုင္းက စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ေပးဖို႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသူတဦးျဖစ္တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ အရွင္ပညာေဇာတကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၃ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမိုးမႈေတြ ခံေနရတုန္းပဲဆုိတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပမာနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေျပာျပပါတယ္။

“သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ကေနၿပီးေတာ့ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာ ျပည္သူအမ်ားက ေရြးခ်ယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ တင္ေျမႇာက္ဖို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကေနၿပီးေတာ့ ဒါဟာ လုပ္လို႔မရဘူး။ လူရိုေသရွင္ရိုေသ ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာလ်င္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ တင္ေျမႇာက္ရမယ္ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ႀကီးမႉးေနတဲ့ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ မဲအႏိုင္ယူၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုပန္းသ႑န္ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္းပဲ စစ္တပ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခန္းက႑က ဒီေန႔အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနတုန္းပဲ။ ေနရာတိုင္းမွာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနတုန္းပဲဆိုတာကို ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ဒီေန႔အထိေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပမဲ့လို႔လည္း လႊမ္းမိုးေနတုန္း၊ ခ်ယ္လွယ္ေနတုန္းပဲ ဆိုတာကို ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔လို ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။”

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ေက်ာင္းသားေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ ၾသဂုတ္လနဲ႔ စက္တင္ဘာလေတြမွာ တႏိုင္ငံလံုးကို ကူးစက္ၿပီး လူထုအံုၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက တပါတီစနစ္နဲ႔ အာဏာယူထားတာပါ။

လူထုလႈပ္ရွားမႈအရွိန္ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းက ရာထူးကေန ဆင္းေပးခဲ့ရသလို ေနာက္ထပ္ တက္လာတဲ့ ဦးစိန္လြင္လည္း ရာထူးကေန ဆင္းသြားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ စစ္တပ္ကေန ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရဆီက အာဏာကိုသိမ္းယူလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေတြကို အျပင္းအထန္ ႏွိပ္ကြက္ၿပီး စစ္တပ္က အစိုးရအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာ ဒီႏွစ္မတ္လ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္မလာခင္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ ဆံုးရံႈးတဲ့ေန႔တေန႔လိုမ်ိဳး သမိုင္းမွာ အရုပ္ဆုိးတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္လို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရးဆံုးရံႈးသြားတဲ့ေန႔ လိုပါပဲ။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္လွတဲ့ အမဲစက္ႀကီးတခုလို႔ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။”

စစ္တပ္ကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးတယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္ ေပၚလာၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ေပၚလာၿပီ၊ အရပ္သား အစိုးရသစ္လည္း အခု ေပၚလာပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေနအထား ေရာက္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ ကိုမိုးသီးရဲ႕ အျမင္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က အခုခ်ိန္မွာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရၿပီလား။ -

“က်ေနာ္တုိ႔ မေမ့ဖို႔တခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ ဒီအာဏာကို ဘယ္လိုက်င့္သံုးေနသလဲ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ ဒီေန႔ အာဏာကို လူတစုကပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရွိတဲ့ဟာေတြ အားလံုးကို လူတစု လူတေယာက္တည္း လက္ထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္။ လာဘ္စားမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ေနာက္တခါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကလည္း ရွိေနတယ္။ ဆုိေတာ့ ဘာမွေျပာင္းလဲတာ က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖို႔၊ တခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္ႏွိက္ကိုက ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကေပမဲ့ အစိုးရက ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အသံေတြကို ထင္ဟပ္ယံုပဲ။ ဆုိလုိတာက ဒီမုိကေရစီ ရၿပီ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔မရဘူးေလ။”

စစ္တပ္က ဦးေဆာင္ေရးဆြဲတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတြင္းမွာလည္း အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕အထက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ပိုယူထားၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးေပၚ အေျခအေနကာလမွာ စစ္တပ္ကေန အာဏာလႊဲယူႏိုင္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားတာမိုလို႔ ဒီအေပၚမွာလည္း ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၾကြင္းက်န္ေနတာကို သက္ေသျပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုၿပီး ဒီမုိကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/Burma-military-09-17-11-130045568.html