Monday, November 7, 2011

ေငြေဆာင္ကဆင္ျဖဴ
ကိုယ္က်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးျပဳျခင္းသည္... စိတ္ခ်မ္းသာေသာလမ္း
မွတ္ပံုတင္ေတာ့မဲ ့ အခ်ိန္ရဲ ့ဂယက္မ်ား

တခ်ိဳ ့က ေရဒီိယိုေတြမွာ ေဆြးေႏးေနၾကတာကို ၾကားရသည္ ။ တခ်ိဳ ့က ေထာက္ခံေနတာေတြ၊ ကန္ ့ကြက္ေနတာေတြ ၊ ေရးေနၾကတာေတြကို ေတြ ့ရသည္။ ေထာက္ခံသူေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေစခ်င္သည္ ့ဆႏၵမ်ားျဖင့္ ေျပာေနၾကတာ ေတြ ့ရသည္။ မ၀င္ေစခ်င္သည့္ သူမ်ားကမူ -၂၀၀၈-ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုပ္ပံု၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပရင္း မွတ္ပံုမတင္ရန္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ သေဘာက ေဒၚစုကို သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား မယံုၾကည့္ေစရန္ ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္ၾကသည္။ လြပ္လြပ္စြာ ေဆြးေႏြးနိုင္ခြင့္ ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္၍ မည္သို ့မဆို ယင္းသို ့ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ဆိုေသာအခါ က်ြန္ေတာ္စဥ္းစား မိလာေသာအခ်က္ေတြ ရွိလာေနသည္ကို ေဆြးေႏြးခ်င္လာသည္။ ယင္းမွာ ပုဒ္မ( ၅၉ ) ( ခ) အရ ေရြးေကာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဘို ့ သမတ၊ဒုသမတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ နိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ေစရ ဆိုမ်ိဳး ရွိေနသည္။ ၅၉ -( ဃ ) မွာေတာ့ သမတမွာ စစ္ေရးအျမင္ ရွိသူျဖစ္ရမည္လို ့ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ဤဥပေဒမ်ိဳးေတြကို ပယ္ဖ်က္တာတို ့ ျပင္ဆင္တာတို ့ မၾကားရေသး။ ၂၀၀၈-ဥပေဒကို ေလးစားလို္က္နာပါမည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနတာေတြ ေတြ ့ရသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲံတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ား၏အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဖြင့္ဆိုထားေသာ ဥပေဒ၌ ယင္းအခ်က္်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ တဦးတည္းအား ရည္စူးျပီး ျပဳလုပ္ထားခဲ ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈-ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဆိုေသာ ျပဳျပင္ခ်က္မွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားျခင္းမွန္ေပေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားသားမျဖစ္ေစရ ။ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ အေထာက္အပံ႔မ်ားကို ရွိခံစားေနသူ မျဖစ္ေစရ ဆိုေသာအခ်က္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်ည္ျပီးတုတ္ျပီး ထားေသာ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚစုမွာ သားသမီးေတြက အားလံုးနိုင္ငံျခားသားေတြျဖစ္ေနရာ ဤကိစၥကို စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန္ ့မွာ သူတို ့ေရးေသာ ဥပေဒအိုင္း ေခ်ြးမျဖစ္သူစငကာ္ပူသူကို သားက အိမ္ထာင္က်ထားေတာ့ သားအျဖစ္မွ အေမြျပတ္စြန္ ့လႊတ္ေပးခဲ ့ရသည္။ သို ့ေသာ္ သားျဖစ္သူမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ ့ ့္ႏွင့္အတူ ေထာင္နန္းက်ခံရသြားသည္။ အေဖတူသားမို ့ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကို လက္တလံုး လွည့္နိုင္ခဲ ့ေသာ္လည္း အက်ိဳးခံးခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ေထာင္က်သြားရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒမ်ားကို မျပင္ဆင္လ်ွင္ ယင္းကဲ့သို ့ သားသမီးမ်ားက နိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ေနလို ့ဆိုေသာ အခ်က္ေတြက ျပသနာေတြ ျဖစ္လာနိုင္စရာ အေျခအေနေတြ ရွိလာနိုင္ေကာင္းသည္။ ယင္းဥပေဒေတြကို အားလံုးျပင္ဆင္ေပးရန္လို ေနေသးပါသည္။ ျပီးေတာ့ အကယ္၍ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ဆိုလ်ွင္ ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ့၀င္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္မွာ ပါတီမွ ထြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀န္ၾကီးတေနရာရာကို ေဒၚစုက ရရွိသြားျပီဆိုသည္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမွ နုတ္ထြက္ေပးရမည္ဟု ဆိုထားေသးသည္။ သည္ေတာ့ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ စင္ျမင့္တခုသာျဖစ္သြားသည္ ။ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နွင့္ ေနာ္ကပိုင္းခါ ကင္းကြာသြားမည့္ျပသနာက ရွိေနသည္။
သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ နိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို လိုအပ္ေနလ်ွင္ ေစာေစာက ေျပာထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ မပယ္ဖ်က္ေပးဘူးဆိုလ်ွင္ စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ေတြျဖစ္ေနသည္။ ( ခ်ြင္းခ်က္- ဥပေဒမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ေသးဘူးထင္လို ့ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတာပါ ) ။ ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရစီအဖြဲ ့ခ်ုုဳပ္က နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခြင့္ရသည္မဟုတ္ ။ ရွဥ့္လည္းေလ််ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာ ဆိုလ််င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျပီး မျပင္ဆင္ေပးလ််င္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ရန္သာရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိုင္ရခဲ ့၍ ျပည္ေထာင္၀န္ၾကီးမ်ား ေရြးေကာက္ခဲ ့ပါက အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ု႔ဳပ္နွင့္ ေဒၚစုမွာ ကင္းကြာသြားျပီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ နဳတ္ထြက္ေပးရမည္မို ့ နွစ္ခါအသဲ အကြဲမခံရေအာင္ ခုကတည္းက စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္သြားလ်ွင္လည္း ေဒၚစုမွာ မဲေပးမည့္လူထုက အရံသင့္ရွိျပီးသားျဖစ္ေနသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကလည္း ယင္းသို ့ဆိုလ်ွင္ ေဒၚစုႏွင့္ မကင္းကြာသြားေတာ့ ။ အဓိကအားျဖင့္ ေဒၚစုႏွင့္ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ မကင္းကြာရေအာင္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရမည့္ အခ်က္ေတြျဖစ္ေနပါသည္။ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံသြားရ၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ကို ဦးေဆာင္နိုင္ျခင္းမွာလည္း ေရွ့ကအတိုင္း ရွိေနအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒကို ကြင္းေရွာင္သြားျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ က်ြန္ေတာ္ေျပာေနသည္မွာ ေဒၚစုကို တသီးပုဂၢလျဖစ္ေစလိုျပီး အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္နွင့္ ကြင္းကြာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို နားလည္ေပးရန္လိုသည္။ အကယ္၍ ဥပေဒမ်ားကို မျပင္ဆင္လ်ွင္သာ ယင္းသို ့ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိျခင္းေျပာဆိုတာဘဲျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုက မွတ္ပံုတင္ခဲ ့လွ်င္ ယခင္က ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို ့ ခြဲထြက္သြားေတာ့ သူတို ့ကို အျပစ္ျမင္ခဲ ့ၾကသည္။ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္နွင့္ အတူတူ မရပ္တည္ခဲ ့ဟု ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ ယင္းအခ်ိန္က အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္ဘဲ ျဖစ္သြားသည္။ ယင္းကို မည္သူမ်ွ ျငင္းလို ့မရ ။ ခုတခါ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွ မွတ္ပံုတင္မည္ဆိုေသာအခါ ေနာ္အံုးလွတို ့အုပ္စုက မွတ္ပံုမတင္သည့္ဖက္က ရပ္တည္က်န္ေနခဲ ့ျပီ ။ ယခင္က မွတ္ပံုမတင္ေသာ ဖက္မွာ လူထုေတြက တခဲနက္ ရွိေနခ်ိန္ ယခုေနာ္အံုးလွတို ့ဖက္က မွန္ပံုမတင္ေသာအခါ လူထုေတြက ဘယ္ဖက္မွာ ရွိေနၾကမွာလဲ ဆိုသည္က ျပသနာျဖစ္လာေနသည္။ မွတ္ပံုမတင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကတဖက္ ရွိေနသလို မွတ္ပံုတင္ျပီးမွ ေဒၚစုႏွင့္တခါ အဖြဲ ့ခ်ုပ္က ကင္းကြာသြားသည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျပသနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ယွဥ္ထိုးၾကည့္မွ ျဖစ္လာမည္ဆိုေသာ ဂုဏ္သိကၡာမ်ိဳး ႏွစ္ခုကို စဥ္းစားရန္လို သည္။ ဤသည္မွာ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အတြင္း ထပ္၍ ကြဲအက္ေသာ ဂယက္မ်ားျဖစ္သည္။
နိဳင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခုေတာ့ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္အတြင္း ထပ္မံျပီး ကြဲအက္ကာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကည့္ေကာင္းေသာပြဲမ်ိးမဟုတ္ေတာ့ ။ အရုပ္ဆိုးလြန္းေနသည္။ စည္းရံုးေရးပ်က္ျပားေနေသာ ပံုစံေတြ ့ျမင္္ေနရသည္။ သည္ေတာ့ စည္းရံုးေရးပ်က္ျပားေတာ့ သမတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေကာက္စားရံုဘဲ ရွိေတာ့သည္။ ေကာက္စားတာေတာင္မွ အဆီ၀င္း၀င္း အသားေကာင္းေကာင္းကိုမွ ေကာက္စားသြားမည့္ ပံုေတြျမင္ရသည္။ ယခုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ုဳပ္မွ သမတဦးသိန္းစိန္တို ့ အစိုးရကလိုအပ္ေနသည္မွာ ေဒၚစုသာျဖစ္သည္။ အျခားမည္သူ ့ကိုမ်ွမဟုတ္ ။ တခ်ိန္က ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ ့သူ ဘဘဦးတင္ဦးကို မလို ။သတင္းစာဆရာၾကီး ဦး၀င္းတင္ကို မလို ။ သူတို ့လိုသည္မွာ ေဒၚစုသာျဖစ္သည္။ အကယ္၍ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မလႊတ္ေပးဘဲ မွတ္ပံုတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ ့လွ်င္ေတာ့ မွားေလျပီလား ဆိုသည္ကို ျပည္သူေတြက တေန ့ေျပာဆိုလာၾကေတာ့မည္။ မွတ္ပံုတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ ့၍ မင္းကိုနိဳင္တို ့လိုနိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြပ္ေျမာက္ခဲ ့လွ်င္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံေပးၾကအံုးမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ တခုေတာ့ ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူလုထုမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုတတ္ေနျပီကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့တတ္ၾကေစရန္ နိုင္ငံရးသမားေတြအတြက္ ပိုသတိ ထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

၀၇.၁၁.၂၀၁၁ ရက္ေန႕ရဲရင့္ငယ္ဒိုင္ယာရီ

http://www.scribd.com/doc/71992887/6-Nov-2011-Yeyintnge-s-Diary

http://www.mediafire.com/?j5ejft8an5f8lwb

http://www.mediafire.com/?iq5uuluqdg51zg3

6 Nov 2011 Yeyintnge's Diary

အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွတ္ပုံ တင္ေရး-မတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး မ၀င္ေရး (ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္)


Published on November 7, 2011 by ေရႊေအာင္
နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္တဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့​ အေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး နို၀င္ဘာ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
ဒီဥပေဒျပင္ဆင္တာဟာ အမ်ိဳးသား​ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ပါတီ​ မွတ္ပံုတင္နိုင္ဖို့ လမ္းဖြင့္ေပးတာလို့ နိုင္ငံေရး​ အကဲခတ္ေတြက ဆိုပါတယ္။
ဥပေဒ​ ထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဥပေဒအေပၚ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပံုတင္ျဖစ္ဖို့ မ်ားသလား​ ဆုိတာနဲ့​ ပတ္သက္လုိ့ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ကို ဆက္သြယ္​ ​ေမးျမန္းထားပါတယ္။ပါတီမွတ္ပုံတင္တဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ေပးလိုက္ေတာ့ က်ေနာ္တို့ ေနာက္ဆုံးသိတဲ့ သတင္းအရေတာ့ အန္ကယ္တုိ့ ဒီအပတ္ထဲမွာ စီအီးစီ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္သင့္ မတင္သင့္ ေဆြးေနြးဆုံးျဖတ္ၾကမယ္လုိ့ သိရပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ပါတီမွတ္ပံုတင္သင့္ မသင့္ ေဆြေနြးေပးပါလား ခင္ဗ်။
“မွတ္ပံုတင္သင့္ မတင္သင့္ ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ပါတီထဲမွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိမယ္လို့ က်ေနာ္ တခ်ုိ့က်ေတာ့လည္း ဟိုးတုန္းကအေၾကာင္းေတြ ေထာက္ေထာက္ၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္၊ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကညာခ်က္ ဆိုတာေတြ အေၾကာင္းျပၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုမတင္သင့္ဘူးလို့ ေျပာတဲ့လူေတြလည္း ရွိမွာေပါ့ဗ်ာ။ သို့ေသာ္ က်ေနာ္က ဘယ္လို ထင္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ သူတို့ျပင္လိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ အမ်ားႀကီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာတယ္။ အမ်ားႀကီး လိုက္ေလ်ာလာတယ္လို့ ဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ တစံုတရာေသာ အတိုင္းအတာအထိေတာ့ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အေနအထားေတာ့ ရွိေနတယ္။ ပါတီ၀င္ထု အမ်ားစုကေန လက္ခံနိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိနိုင္ေကာင္း ရွိနိုင္တယ္လို့ က်ေနာ္တို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။ ဒါကတခ်က္ေပါ့။ ဒုတိယ တခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပါတီ၀င္ထဲကေန အက်ဉ္းက်ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ပါတီကေန ထုတ္ပယ္ပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီဆိုေတာ့ ဒါကလည္း ေက်နပ္ဖြယ္ေကာငး္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာလို့ရပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြကို ေထာက္ရင္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္မယ့္ အေနအထားကေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ တံု့ျပန္မႈ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ တုံ့ျပန္မႈေလးေတာ့ ေပၚလာလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္တု့ိ ယူဆေနၿပီ။ ဘာျဖစ္လို့လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို့ ပါတီက အမွန္တိုင္း ေျပာရရင္ ေတာခိုမယ့္ ပါတီလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေျမေအာက္လွ်ဳိမယ့္ ပါတီလည္း မဟုတ္ဘူး။ တရား၀င္ပါတီ အေနနဲ့ ရပ္တည္ခ်င္တာ။ သို့ေသာ္ က်ေနာ္တို့ ေျပာေနတဲ့ ကိစၥေတြက က်ေနာ္တို့ရဲ့ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ က်ေနာ္တို့ရဲ့ လိပ္ျပာသန့္မႈ အေနအထားေတြကို ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီဟာေတြ အကုန္လံုးကေတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ပါတီကေန အဂၤါေန့မွာ ေဆြးေနြးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီကိစၥေတြ ၿပီးျပတ္သြားလိမ့္မယ္လို့ က်ေနာ္တို့ ထင္ပါတယ္။”
အန္အယ္လ္ဒီပါတီ မွတ္ပံုတင္ဖို့ မ်ားတယ္လို့ ယူဆလို့ ရတာေပါ့ေနာ္။

“ဒါကေတာ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေပါ့။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်င္သလို ဖြင့္ဆိုနိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ့ကေန ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပုေသးခင္မွာ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီလို အဓိပၸာယ္ မဖြင့္ခ်င္ေသးဘူး။ ဒါကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေနြးၾကဦးမယ္။ ဒါေတြက ေကာင္းတဲ့ အေျခခံေတြေတာ့ ရွိေနတယ္လို့ ေျပာနိုင္တယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
အခု အေနအထား အခင္းအက်င္းက အမ်ားကလည္း စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္တာက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးက ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနတယ္။ တဖက္ကလည္း လိုက္ေလ်ာနိုင္သေလာက္ လိုက္ေလ်ာတယ္ေပါ့။ အဲလို အေနအထားမွာ အမ်ားျပည္သူက တိုင္းျပည္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး စိတ္ခ်မ္းသာ လက္ခ်မ္းသာ ေနထိုင္နိုင္တဲ့ဘ၀မ်ုိးကို ေမွ်ာ္မွန္းတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ကိုေရာ အန္ကယ္လ္တို့ ထည့္စဉ္းစားမွာလားဗ်။

“စဉ္းစားပါတယ္။ က်ေနာ္တို့ ဒီကိစၥကို စဉ္းစားပါတယ္။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အခု အရပ္သားအစိုးရလို့ အမည္ခံေျပာတဲ့ စစ္တပိုင္း အစိုးရအထိကို တင္းက်ပ္တဲ့ ဥပေဒေတြနဲ့ က်ေနာ္တုိ့ အန္အယ္လ္ဒီဆိုတာ ရွိေနမွန္း သိလ်က္သားနဲ့ ဒါႀကီးကို ၀ါးလံုးေခါင္းထဲ ဆင္သြပ္သလိုေပါ့ဗ်ာ။ အတင္းအက်ပ္ မွတ္ပံုတင္ေစခ်င္တာမ်ုိး လုပ္ေနတဲ့အတြက္သာ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတာကို။ သုိ့ေသာ္ သင့္တင့္တဲ့ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိမယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အန္အယ္လ္ဒီကလည္း ဒါေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး စဉ္းစားနိုင္မယ္၊ ေျဖရွင္းနိုင္မယ္။ အဲဒီအတြက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ရလဒ္ေတြဟာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ ရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လို့ ဖန္တီးနိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေတြအေနနဲ့က အမ်ားႀကီး ၀မ္းသာနိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ၀မ္းသာတယ္ဆိုတာကလည္း က်ေနာ္တို့ရဲ့ အလိုလားဆံုးကိစၥတခု ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာလို့ရတာကိုး။”
ဒီကိစၥနဲ့ အန္ကယ္လ္ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာ ရွိရင္လည္း ေျပာလို့ရပါတယ္။

“ျဖည့္စြက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွတ္ပံုတင္ ကိစၥဟာ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ့ ျဖစ္နိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရး မ၀င္ေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ေတာ့ က်ေနာ္တို့ၾကားထဲမွာ ေဆြးေနြးရမယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို့ရဲ့ ေဆြးေနြးခ်က္ေတြဟာ စီအီးစီတြင္ မကဘဲ ေအာက္ေျခအဖြဲ့အစည္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းေပါ့ဗ်ာ တျပည္လံုးက ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၉ ဦး ေလာက္ တက္လာမယ့္ အေနအထားေတြက ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီမွာလည္း ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ အဆင္ေျပေျပနဲ့ ျဖစ္ေစလို့တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဟာေတြကလည္း ပါတီ၀င္ထု ေတာင္းတေနတဲ့ လိုလားေနတဲ့ သေဘာထားေတြနဲ့ ကိုက္ညီျခင္း ရွိမရွိ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး လွမ္းပါတယ္။ အဲဒါကလည္း ပါတီက ေခါင္းဆာင္ႀကီးမ်ား ဆံုးျဖတ္တဲ့အေပၚမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲလို့ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲဒီလို သေဘာထားပါတယ္။”
http://burmese.dvb.no/archives/17473

ျမန္မာျပည္၏ ထိပ္သီးခ႐ိုနီတဦး အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းျမန္မာျပည္ ၏ ထိပ္သီးခ႐ိုနီ တဦး အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း (အပိုင္း-၁)
by FNG on November 7, 2011

DK၊ ၊ဦးေတဇသည္ ဤကမာၻတြင္ သင္းကြဲကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္ႏိုင္ငံ႐ွိ အရင္း႐ွင္စနစ္၏ ျပင္ပ
ဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာတခုသဖြယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္သူလုပ္ေပးေနသည္မွာ ဘယ္သူ႔အတြက္
ျဖစ္ပါသလဲ။

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ေရခဲေနေသာကန္တခုသို႔ ခရီးထြက္ရန္ ဦးေတဇမွ ၄င္း၏ကိုယ္
ပိုင္ရဟတ္ယာဥ္ေပၚသို႔တက္ျပီးခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုမွာၾကည္ၾကည္လင္လင္႐ွိေန၏။ ထိုအရပ္တြင္
တည္းခိုရန္အတြက္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္ေပၚဇိမ္ခံအိမ္တလံုးလည္း ႐ွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္သည္။

သူ၏အသက္သည္လည္း (၄၇) ႏွစ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္လာျပီျဖစ္သလို သူစပြန္ဆာလုပ္ေပးခဲ့ျပီး
ယမန္ေန႔ည၌က်င္းပခဲ့ေသာ ေရာ့ခ္႐ွိုးပြဲတခုမွေတးသံမ်ားကလည္း သူ၏နားထဲတြင္ၾကားေယာင္
ေနဆဲျဖစ္သည္။ ရဟတ္ယာဥ္သည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အျမင့္ေပ (၁၅၀၀၀) ခန္႔ေရာက္လာေသာ
အခါ မညီမညာျဖစ္ေနေသာ ေရကန္၏မ်က္ႏွာျပင္ကို သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ဓါတ္ပံုမ်ား႐ုိက္ယူခဲ့သည္။

ကံမေကာင္းလွစြာပင္ ထိုမွမိနစ္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပိုင္းေလာ့မွ ရဟတ္ယာဥ္အား
ေဝဟင္တြင္ဆက္လက္ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ပဲ ေတာင္ေပၚတေနရာသို႔ပ်က္က်သည့္အေနအထားႏွင့္
ဆင္းသက္မွု (Crash-landing) ျပဳခဲ့ရသည္။

ဦးေတဇႏွင့္အျခားသူမ်ားအားလံုးသည္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္အတြင္းမွ တိုးထြက္ခဲ့ၾကရျပီး ၄င္းတို႔တြင္
ပါ႐ွိသည့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ဖုန္းတလံုးမွတဆင့္ အေရးေပၚအကူအညီေတာင္းခံမွု (Distress Call)
အားေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၌ ရိကၡာအေနႏွင့္လည္း သၾကားလံုး လက္တဆုပ္စာႏွင့္ ေသာက္ေရႏွစ္ပုလင္းသာ႐ွိေနခဲ့ျပီး ေျခက်င္းဝတ္ျမဳပ္ေသာႏွင္းထုထဲတြင္ ေနေနၾကရသည္။

အျဖစ္ကမႏွစ္ကနဲ႔မတူဆိုသလိုပင္ ေယာက်္ားငါးဦးႏွင့္မိန္းမတဦး စုစုေပါင္း (၆) ဦးပါဝင္ေသာ သူတို႔အဖြဲ႔အေနႏွင့္ တဝွီးဝီွးႏွင့္တိုက္ခတ္ေနသည့္ ေရခဲမတတ္ေအးျမေသာ ေတာင္ေပၚေလ၏ အေအးဒဏ္မွ သက္သာရာရရန္ အျမင့္ေပ
(၁၂၀၀၀) တြင္႐ွိသည့္ ေက်ာက္တံုးတတံုး၏ေနာက္တြင္ ပူးကပ္ေနခဲ့ၾကရသည္။ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါက ေသြးခဲျပီး
အသက္႐ွူရပ္တန္႔သြားႏိုင္၍ မအိပ္ပဲႏိုးေနေစရန္ တဦးႏွင့္တဦး အခ်ိန္ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာျမင့္တိုင္း အျပန္အလွန္
သတိေပးေနခဲ့ၾကရသည္။ ဦးေတဇသည္လည္း ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ၾကာၾကာခံမည္ဟု မထင္လွေတာ့။

ထိုအက်ပ္အတည္းစတင္ျဖစ္ပြားျပီး သံုးရက္ခန္႔အၾကာတြင္မွ ၄င္းတို႔အားလံုးကို ထိုေတာင္ေပၚမွ အသက္႐ွင္
လ်က္ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္အေတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အခ်မ္းသာဆံုးလုပ္ငန္း႐ွင္တဦး၏
ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်မွုသတင္းသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း လမ္းမ်ားေပၚႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ငွားရမ္းလာသည့္ ရဟတ္ယာဥ္တစီးႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္မွလည္း ေျမျပင္တပ္မ်ားႏွင့္ ေလတပ္ဖြဲ႔မ်ား
အားျဖန္႔ခ်၍ ဦးေတဇတို႔အား႐ွာေဖြေနခဲ့ၾကသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚတြင္ပါ႐ွိသူ ေျခာက္ဦးလံုးတြင္ သာမန္အေသး
စားထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားသာရၾကျပီး အားလံုးအသက္႐ွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရဟတ္ယာဥ္ပိုင္းေလာ့မွာမူ ႏွင္းကိုက္ေသာဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုးဆံုး႐ွုံးခဲ့သည္။
(ထိုပိုင္းေလာ့ႏွင့္မိသားစုအတြက္ ေရ႐ွည္ေထာက္ပံ့မွုမ်ား ေပးရန္ ဦးေတဇမွစီစဥ္ခဲ့သည္ဟု ေနာက္ပိုင္း၌ ျမန္မာ
မီဒီယာမ်ားတြင္သတင္းထြက္လာခဲ့သည္။)

ေဘးဒုကၡၾကီးတခုမွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ဦးေတဇအဖို႔ ထပ္မံေပၚလာမည့္ အလားအလာ႐ွိေသာ အျခားေဘး
ဒုကၡတခုကို ထိန္းႏိုင္ပါမည္လားဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပင္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ စစ္
ဘက္အုပ္စိုးမွုေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ဘားမား (Burma) ဟု အေနာက္တိုင္းအသိုင္းအဝိုင္းမွ
အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဦးေတဇသည္ သူ၏ႏိုင္ငံေရးအဆက္အသြယ္မ်ားမွတဆင့္
ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေအာင္ျမင္မွုေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ဖိႏွိပ္မွုလက္ေအာက္မွ
ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလွုပ္႐ွားသူမ်ားကို အဓိကကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မွုေအာက္သို႔ေရာက္လာခဲ့ေစျပီး သူ၏ထူးလုပ္ငန္းစုဝင္
(Htoo Group) ကုမၸဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔မွုခံခဲ့ရသည္။

သူသည္လက္နက္ကုန္သည္တဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအားရက္စက္မွုျဖင့္ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးေနသည့္ စစ္အစိုးရအား
ဘ႑ာေငြ႐ွာေပးေနသည့္ အမာခံဘက္ေတာ္သားတဦးျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ
အတည္ျပဳသတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ ဦးေတဇ၏ပိုင္ဆိုင္မွုတန္ဖိုးအားခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္း
အခံုျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္ျပီး၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာျမန္မာျပည္သူမ်ားအနက္အမ်ားစု၏ တေန႔ဝင္ေငြမွာ
အေမရိကန္ေဒၚလာတေဒၚလာေအာက္သာ႐ွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔တြန္းပို႔ထားေသာ
စစ္အစိုးရႏွင့္အလြမ္းသင့္လွျပီး အီတလီျပိဳင္ကားမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္ဝိုင္မ်ားကို ဝယ္ယူထားေသာ သူ၏အသံုးအျဖဳန္းၾကီးလွသည့္ ေနထိုင္မွုပံုစံသည္ တကမာၻလံုး႐ွိ ျမန္မာစစ္အုပ္စုအား ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ား
အားလံုး၏ ပစ္မွတ္တခုျဖစ္လာခဲ့ရျခင္းမွာလဲ သိပ္ေတာ့မဆန္းလွပါ။

ယခုမူ ထိုရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွျပီးလူမုန္းမ်ားလွေသာစစ္အုပ္စုဝင္အမ်ားစုမွာ လူဝတ္လဲ၍အလွ်ဳိလွ်ဳိလစ္
ထြက္သြားၾကျပီျဖစ္၍ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အၾကီးအက်ယ္ျပေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အခြံသာက်န္ေတာ့သည့္ ႏိုင္ငံ့
ဘ႑ာတိုက္ေၾကာင့္ ေ႐ွ႕ေလွ်ာက္အသက္ဆက္ႏိုင္ရန္ ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား
ပါဝင္ေသာ ဖားတပိုင္းငါးတပိုင္းအစိုးရမွ ျမန္မာစီးပြားေရးအားဖြင့္ခ်ရန္ စတင္ၾကိဳးပမ္းလာေနခဲ့ျပီျဖစ္သည္
။ ရလာဒ္မွာ ပြင့္လာမည္ျဖစ္သည့္ေနရာမ်ားကိုရယူရန္ တြန္းတိုက္လွုပ္႐ွားလာေနသည့္ စင္ျပိဳင္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား
၏အၾကိဳက္ျဖစ္လာျပီး၊ အာဏာ႐ွင္ေဟာင္းႏွင့္ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သန္းေ႐ႊ၏အေရးေပးမွုကိုရ႐ွိေနခဲ့သည့္
ဦးေတဇႏွင့္အျခားခ႐ုိနီမ်ားအားလံုး၏ ေအာက္မွေထာက္ေပးထားေသာေဒါက္သည္လည္း ေနရာေ႐ြ႕စျပဳ
လာျပီျဖစ္သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူ ေဒးဒလပ္စ္ (Daedalus) ၏စကားကိုလ်စ္လ်ဴ႐ွုျပီး ေနႏွင့္နီးကပ္စြာပ်ံသန္းမိ၍ ၄င္း၏ကိုယ္ေပၚတြင္
တပ္ဆင္ထားေသာ အေတာင္ပံတုအားဆက္ထားေသာေနရာမ်ား႐ွိ ဖေယာင္းမ်ားအရည္ေပ်ာ္က်ကာ ေအဂ်ီယန္
ပင္လယ္ထဲသို႔ ထိုးက်သြားခဲ့သည့္ ဂရိဒ႑ာရီလာ အစ္ကရပ္စ္ (Icarus) ကဲ့သို႔ပင္ ဦးေတဇသည္လည္း ေနႏွင့္နီး
ကပ္စြာပ်ံသန္းေနခဲ့ေလ၏။ သူ႔အားအျမတ္အစြန္းၾကီးမားစြာရ႐ွိေစခဲ့သည့္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ား၊ ရတနာတူးေဖၚ
ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား ပံ့ပိုးမွုမ်ားေပးထားသည့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တိုက္တြန္းမွုေၾကာင့္
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဦးေတဇသည္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံရမွုမ်ားေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္အ႐ွုံးေပၚမည့္
ေလေၾကာင္းလိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ဟုိတယ္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဦးေတဇအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းလာေနျပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအတြင္း ျပည္ပမွအရင္းအႏွီးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာမည့္ အလား
အလာ႐ွိသည့္ ျပိဳင္ဘက္သစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေခတ္ေျပာင္းကာလတြင္ ေ႐ွ႕
က်ေသာေနရာမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူ႔အေနႏွင့္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္
ဆံုး႐ွုံးရန္လြယ္ကူလွေသာ သူ၏ေဖာင္းပြေနသည့္ စီးပြားေရးအင္ပါယာအား ထိန္းခ်ဳပ္စီမံရန္အားလည္းေကာင္း
ၾကိဳးပမ္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သူ႔အေနျဖင့္လာမည့္စိန္ေခၚမွုမ်ားအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီး “မိမိတို႔သည္ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္းကိုႏွစ္သက္ျပီး မွ်တေသာ
ယွဥ္ျပိဳင္မွုကိုသာလိုလားသည္” ဟု စကၤာပူႏိုင္ငံ႐ွိ၊ မာရီနာေဘးဆဲန္းစ္ဟုိတယ္ (Marina Bay Sands Hotel)
တြင္ ဖိုးဘီးစ္-အာ႐ွမဂၢဇင္း (FORBES ASIA) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႐ွား႐ွားပါးပါးအင္တာဗ်ဴးတခုတြင္
ဂ်င္းေဘာင္းဘီအနက္၊ ဆြယ္တာအပါးတထည္ႏွင့္ အေပါ့စား႐ွူးဖိနပ္ကိုဝတ္ဆင္ထားေသာ ဦးေတဇမွဆိုခဲ့သည္။

ယခင္က FORBES ASIA ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားျပီးမွ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတခု အတြက္လည္း ဦးေတဇမွ ေတာင္းပန္စကားဆိုခဲ့သည္။ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာအင္တာဗ်ဴးအခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း သူ
၏ဘ႑ာေရးအဆင့္အတန္း အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရေရရာရာ႐ွင္းျပရန္ကိုမူ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ ႏွုတ္
ဆိတ္ေနခဲ့ေသာ ဦးေတဇအေနႏွင့္ အျခားမ႐ွင္းမ႐ွင္းျဖစ္ေနသည္မ်ားကိုသာ ႐ွင္းလင္းရန္အားသန္ေနခဲ့သည္။

ထူးလုပ္ငန္းစုအေနႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၅၀၀) ႐ွိသည္ဟု (၂၀၁၁) ဧျပီလတြင္
အီတလီသတင္းစာတေစာင္အား ဦးေတဇမွေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထူးလုပ္ငန္းစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အၾကီးဆံုးေသာ
မဟာလုပ္ငန္းစုၾကီး (Conglomerates) ျဖစ္သည္ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ထူးလုပ္ငန္းစု၏ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ၌
အမ်ားဆံုး႐ွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္သည္ဟု ဦးေတဇမွဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထူးလုပ္ငန္းစုမွရ႐ွိသည့္ အျမတ္အစြန္းပမာဏႏွင့္
ထိုလုပ္ငန္းစု၏ဥကၠ႒အတြက္ အသားတင္အက်ဳိးအျမတ္ မည္မွ်ထပ္တိုးရ႐ွိလာခဲ့သည္ဆိုသည္ကား မသဲကြဲေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေလ့မ႐ွိၾကပဲ
၄င္းတို႔၏အစု႐ွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကိုလည္း ေဖၚျပေလ့မ႐ွိၾကေပ။

ျပင္သစ္တိုတယ္ (Total) ေရနံကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔တူးေဖၚထုတ္လုပ္ေနေသာ ႐ွက္ဗ႐ြန္ေရနံကုမၸဏီ
(Chevron) တခုတည္းအား ခြ်င္းခ်က္ေပးထားသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာျပည္အား
ပိတ္ဆို႔ထားမွုမွန္သမွ်ကို ခါးသီးစြာဆန္႔က်င္ေလ့႐ွိသူတဦးျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွအစုိးရမ်ားသည္ အခ်က္
အလက္မွန္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္ဟု ဦးေတဇမွစြပ္စြဲ၏။ သူ႔အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသာ
ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းမ႐ွိပဲ အမ်ားထင္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းသန္းေ႐ႊမွ အၾကီး
အက်ယ္ေျမွာက္စားခံရသူလည္းမဟုတ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းသန္းေ႐ႊ၏သားမက္လည္းမဟုတ္၊ လက္နက္
ကုန္သည္လည္းမဟုတ္ပဲ နာမည္ၾကီးထမင္းငတ္သာ ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ သူေျပာသလိုဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကား
သူႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏နာမည္ေက်ာ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွသာ
အသိဆံုးျဖစ္ေပမည္။

(အပိုင္း-၂ အားဆက္လက္ဖတ္႐ွဳပါရန္)

Forbes မဂၢဇင္း တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆိုင္မြန္ မြန္ ့လခ္ ေရး သား သည့္ Burma’s Showy Crony အား
ဆီေလွ်ာ္ ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ ဆို ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Tay Za’s Major Holdings1. AIR BAGAN
Burma’s first private airline. Fleet of 12 aircraft. $25 million to $30 million estimated resale.
2. ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK
Opened August 2010.

3. HOTELS
Aureum Palace and Myanmar Treasure branded properties. 17 hotels, over 1,100 rooms: $120 million to $150 million.

4. MINING
Nickel, jade, limestone, gold.

5. CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
$30 million to $40 million in Yangon residential projects.

6. EXPORTS
Timber, pulses, rice.

by FNG on November 8, 2011
img_2370

    ၊ ဦးေတဇ ဆိုသည္မွာ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးျဖစ္ပါသလဲ ?
ဦးေတဇအား ဗိုလ္ေတဇ ဟူ၍လည္း အမည္ရေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စစ္ဘက္အရာ႐ွိတဦးမွ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေတဇဆိုသည္မွာသကၤ႐ုိက္ ဘာသာ စကား မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး လင္းလက္မွု (သို႔) ေတာက္ပမွု ဟု
အဓိပၸာယ္ရေလသည္။
ျဗိတိသွ် အင္ပါယာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီးဆဲဆဲ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း အား ႏိုင္ငံေရးျပိဳင္ဘက္တဦး ျဖစ္သည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာမွ လုပ္ၾကံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
မိသားစုႏွစ္စု၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ယခင္အတိုင္းပင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႐ွိေနခဲ့၏။ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏
သမီးျဖစ္သူ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္မွာမူ
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူ ထက္ပင္ ကမာၻ တဝွမ္း လံုး ၌ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကား လာခဲ့ ေလသည္။
စစ္အရာ႐ွိ တဦးျဖစ္သည့္ ဖခင္၏ ေျခရာနင္းရန္ အတြက္ ဦးေတဇသည္ စစ္တကၠသိုလ္ (DSA) အား
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တကၠသိုလ္၊ တတိယႏွစ္ အေရာက္ တြင္ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား
ကန္႔ကြက္ ေနသည့္ ၾကားမွ ၄င္း၏ ခ်စ္သူ ေဒၚသီတာေဇာ္ အား လက္ထပ္ခဲ့၍ ေက်ာင္းမွထြက္ခဲ့
ရသည္။ (ဦးေတဇသည္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ကြာ႐ွင္းခဲ့သည္။)
ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳမီထိ စီးပြားေရး အနည္းအက်ဥ္း
လုပ္ေနခဲ့၏။ (၁၉၈၈) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေနဝင္း၏
အုပ္စိုးမွုအား ျပည္သူလူထုမွ အံုၾကြေတာ္လွန္ခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း
အတိုက္အခံအင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ “ အဲဒါက်ေနာ္တို႔မ်ဳိး
ဆက္ပါပဲ ” ဟု လမ္းေပၚဆႏၵ ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတဦး ျဖစ္သူ ဦးေတဇမွ ဆိုသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ (၁၉၈၉ ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေစာေမာင္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္း
အစိုးရမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း မျပဳမီအခ်ိန္ထိ)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပင္ ႐ွိ ဦးေတဇတို႔ မိသားစု၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္
ခဲ့ျပီး သူမအား မိမိ၏ကားျဖင့္ လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ေပးေလ့ ႐ွိခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇမွဆို၏။
၁၉၆၂ တြင္ စတင္အာဏာသိမ္းကာ လူေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီး၊ႏွိပ္စက္၍ ေထာင္ခ်ျခင္း၊
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမမ်ဳိးဆက္ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
ဦးေဆာင္ေသာ ဆို႐ွယ္လစ္ အမည္ခံ စစ္အစိုးရလက္ေအာက္ တြင္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏
ဘဝမ်ား အစစအရာရာ နိမ့္က်ခဲ့ျပီး အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ အာဏာ႐ွင္ ဦးေနဝင္း
သည္လည္း ၄င္းစင္တင္ေပးခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ၏ လက္စာမိကာ အေသထြက္ထြက္
သြားျပီးေနာက္ သားမက္ျဖစ္သူ ေအးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ေျမးမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးေနဝင္း၊
ေက်ာ္ေနဝင္း၊ ဇြဲေနဝင္း တို႔အား အင္းစိန္ေထာင္တြင္း႐ွိ သီးသန္႔ေထာင္၌ ယခုခ်ိန္ထိ
အက်ဥ္းခ်ထိန္းသိမ္း ခံေနရသည္။ တခ်ိန္က ေမာက္မာလွခဲ့ေသာ ဦးေနဝင္း ၏သမီးျဖစ္
သူ စႏၵာဝင္းသည္လည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပီး ေနာက္၊ ယခင္အိမ္
မၾကီးတြင္ပင္ မေနရပဲ အလုပ္သမားတန္းလ်ားတြင္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့စြာ ေနထိုင္ေနရသည္ဟု
ျပည္ပမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႔၏ ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား
၁၉၈၈ တြင္ အနည္းဆံုး ျမန္မာျပည္သူ တေသာင္းေက်ာ္အား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္၍ လူေပါင္း
မ်ားစြာတို႔အား မတရားေထာင္ခ် ႏွိပ္စက္၍ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ န.ဝ.တ – စစ္အစိုးရ၏
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္အား ႐ူးသြပ္ေနသည္ဟု ၄င္း၏လက္ေထာက္ျဖစ္
သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းေ႐ႊမွ ပရိယာယ္ဆင္ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ျပီး၊ မထင္မ႐ွားဇာတ္သိမ္းခဲ့သည္။ န.ဝ.တ
(အတြင္းေရးမွူး-၂) ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးသည္ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ျပီး ေသဆံုး၍ ၄င္း
၏သမီးမွာလည္း ပါဆယ္ဗံုး ေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
အာဏာ ပါးကြက္သား ဟု နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားျပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား
ႏွင့္ စစ္အရာ႐ွိမ်ား ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ၾကရသည့္ န.ဝ.တ (အတြင္းေရးမွူး-၁) ျဖစ္သူ
စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အၾကီးအကဲႏွင့္ ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔မွာလည္း (၂၀၀၄)
တြင္ ရာထူးမွဖယ္႐ွားခံရျပီး ယခုခ်ိန္ထိေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရျပီး ျခံဝင္းထဲ ပန္းစိုက္၍
ရေသာဝင္ေငြ ႏွင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ အသက္ေမြးေနရသည္။ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ၄င္း၏
သားႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဒုဗိုလ္မွူးၾကီး ေဇာ္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ေဒါက္တာရဲႏိုင္ဝင္း ႏွင့္ သားမက္ျဖစ္သူ တို႔မွာ
လည္း သတင္း အစအန ေပ်ာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။


စစ္အစိုးရ၏ေ႐ွ႕ထြက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးျဖစ္သူ၊ ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲႏွင့္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ႏွင့္ဇနီးေဒၚခင္ဝင္းေ႐ႊ တို႔၏ လက္႐ွိ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရပံု

(၁၉၉၀) တြင္ လူအမ်ားေလးစားမွု႐ွိေသာ ကုန္သည္မ်ားျဖစ္သည့္ ဇနီးဘက္မွမိသားစု၏ နာမည္ကို
ယူ၍ ထူးထေရးဒင္းကုမၸဏီအား ဦးေတဇမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (ဇနီးဘက္မွမိသားစု၏ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ (၁၉၆၂) ေနာက္ပိုင္း အတုအေယာင္ ဆို႐ွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ဆုတ္ယုတ္
ခဲ့ရသည္။) ဦးေတဇသည္ ေယာကၡမျဖစ္သူ ထံမွ ဆန္စက္တလံုးကို ငွားရမ္း၍ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ထိုင္းနယ္စပ္အနီးတြင္ သစ္ထုတ္ယူခြင့္ အား ေလလံမ်ားခ်ေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ သစ္လုပ္
ငန္းဘက္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။ ထိုင္းနယ္စပ္အနီး႐ွိ အလြယ္တကူသြားေရာက္ ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား
႐ွိ သစ္ကြက္မ်ားအား ထိုင္းလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား ႏွင့္အျပိဳင္ ေလလံ ဆြဲယူျခင္းျပဳ မည့္အစား ဦးေတဇ
အေနႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ထုတ္ခြင့္ရရန္ ေလလံဆြဲခဲ့
သည္။ ထို႔ေနာက္ သစ္လံုးတလံုးလွ်င္ အေမရိကန္ (၁၀) ေဒၚလာတန္ေသာ ခုတ္လွဲျပီးသစ္လံုး
မ်ားကို ေဒၚလာ (၅၀၀) ႏွင့္ အထက္ေစ်းျဖင့္ သစ္လံုး တလံုးလွ်င္ ေဒၚလာ (၄၉၀) ႏွင့္အထက္ အျမတ္
တင္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ခဲ့ျပီး၊ မိမိသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အၾကီးဆံုး သစ္ထုတ္လုပ္သူလုပ္ငန္း
႐ွင္ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇမွဆိုခဲ့သည္။
ဦးေတဇမွ ပါးပါးနပ္နပ္ျဖင့္ ျမိဳးျမိဳးျမက္ျမက္ ဝါးခဲ့ရေသာ ထိုတပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရး အဆက္အသြယ္မ်ား၏
ေကာင္းမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အျငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ ဒုဗိုလ္မွူးၾကီးေဟာင္းႏွင့္ စက္မွုဝန္ၾကီး
႒ာနမွ အရာ႐ွိေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ဖခင္မွ ဦးေတဇအား လုပ္ငန္းပါမစ္မ်ားကို ရယူရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရ၏ သစ္လုပ္ကြက္ ၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေစ်းခ်ဳိလြန္း၍ ႐ွိသမွ်ေငြအားလံုးကို
ရင္းႏွီးရန္ သူ၏ဖခင္မွ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု ဦးေတဇမွေျပာျပခဲ့သည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ ဦးေတဇ၏
ထူးလုပ္ငန္းစုအတြက္ အေရးပါလွေသာ လုပ္ငန္းတရပ္ ျဖစ္ေနခဲ့ေလ၏။ ဝီကီလိခ္စ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ
အေမရိကန္အစိုးရ၏ ေၾကးနန္းတေစာင္အရ (၂၀၀၇) အတြင္း ထူးလုပ္ငန္းစုအေနႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၅) သန္းခန္႔ အျမတ္ရခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဧရိယာ က်ဳံ႕ဝင္လာမွုအား
အေလးထားမိေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား မပ်က္စီးေစရန္ ယခုအခါတြင္ သူ႔အေနႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး သစ္တင္ပို႔သူ မဟုတ္ေတာ့ပါဟု ဦးေတဇမွဆိုသည္။ မယံုလွ်င္ပံုျပင္လို႔မွတ္ပါ။
သစ္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အၾကီးအက်ယ္ ပြေပါက္ တိုးခဲ့ျခင္းမွ ဦးေတဇအား သူ၏ ပထမဆံုးေသာ
ဟိုတယ္အပါအဝင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုျပဳႏိုင္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး  စကၤာပူသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခစိုက္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
(၁၉၉၇-၉၈) အာ႐ွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း ေနာက္တြင္ သူ၏အရင္းအႏွီးမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
သာ ျမွဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ မိမိအေနႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက စကၤာပူႏိုင္ငံသားမ်ား
သာ အက်ဳိး႐ွိမည္ဟု ယူဆမိေသာ ေၾကာင့္ ဟု ဦးေတဇမွဆိုသည္။
ထိုမွေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ မ်က္စိက်လာေသာ ဦးေတဇသည္ ထူးလုပ္
ငန္းစုအား လုပ္ငန္းကြဲအမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ မဟာလုပ္ငန္းစု (Conglomerate) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း
ခဲ့သည္။ (၂၀၀၄) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္သည့္ အဲပုဂံ
(Air Bagan) အား စတင္တည္ေထာင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဇိမ္ခံဟိုတယ္အမ်ားအျပားအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး၊
အၾကီးစား စက္ယႏ ၱရားမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းအား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ဦးေတဇကဲ့သို႔ သစ္ကုန္သည္တဦးအေနႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးပမာဏ အမ်ားအျပားလိုအပ္ေသာ
စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ လူေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေလသည္။ ဦးေတဇသည္ စစ္အစိုးရအား ေငြ႐ွာေပးေနသူတဦးျဖစ္ျပီး၊
နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကို အၾကီး
အက်ယ္ သံုးျဖဳန္းေနသည့္ အာဏာ႐ွင္၏မိသားစုႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ဆက္ဆံေနသူ တဦးလည္း ျဖစ္
သည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ား လည္းထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ထုိသတင္းမ်ားသည္ ေကာလဟလသာျဖစ္ျပီး သူသည္ စစ္အာဏာ႐ွင္ႏွင့္ မိသားစုမွ
ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူ မဟုတ္ ဟု ဦးေတဇမွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ျပီး ေနာက္ စစ္အာဏာ႐ွင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊအား ေက်းဇူးတင္ စကား ဆိုေသာ အခ်ိန္တခ်ိန္သာ ၄င္းႏွင့္ တဦးခ်င္း ေတြ႔ဆံုဖူး
သည္ဟု ဦးေတဇမွဆိုသည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သူ၏ ႐ိုးသားမွု၊ တဲ့တိုးေျပာဆိုတတ္မွုႏွင့္
သူ႔ဖခင္၏ရာထူးအဆင့္အတန္းတို႔ေၾကာင့္ ဦးေတဇအေနႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ေလ၏။ ျမန္မာစစ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမွုမ်ားတြင္ ဦးေတဇ အေနႏွင့္ ေျပာလိုသည္အား ဟိတ္ဟန္မပါ၊ လွည့္စားမွု
မပါပဲ တဲ့တိုးသာ ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕သည္ ထိုသို႔ေျပာ ဆိုမွုအား အလြန္ႏွစ္သက္ၾကသည္ဟု
၄င္းမွဆိုသည္။
ဦးေတဇပိုင္ ကမ္းေျခအပန္းေျဖဟိုတယ္ သို႔ အမွတ္မထင္ပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊမွ ေရာက္လာခဲ့ျပီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႐ႊ အေနႏွင့္ ထိုဟုိတယ္အား အၾကီးအက်ယ္သေဘာက် သြားခဲ့ဖူးသည္ဟု အျခား
သတင္းရပ္ကြက္ မ်ားမွဆိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးေတဇသည္ စစ္အစိုးရ၏ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္
႐ွိလာခဲ့သည့္ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေ႐ႊမန္း (ယခုျမန္မာေအာက္လႊတ္ေတာ္
ဥကၠ႒) ႏွင့္လည္း အေစာပုိင္းကတည္းက နီးစပ္မွုရယူႏိုင္ခဲ့ျပန္ေသးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရေ႐ႊမန္းမွ
သာမန္ဗိုလ္မွူးၾကီး တဦးအဆင့္သာ ႐ွိေသးခ်ိန္တြင္ ဦးေတဇႏွင့္ စေတြ႔ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရ ေ႐ႊမန္း၏ သားျဖစ္သူ ေအာင္သက္မန္း အား ထူးလုပ္ငန္းစုတြင္ ဒါ႐ုိက္တာတဦး
အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရေ႐ႊမန္းႏွင့္ သားျဖစ္သူ ေအာင္သက္မန္းတို႔ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပိတ္ဆို႔ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သည္)
ထိုသို႔ေသာ အေနအထားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ဝင္ထား မွုသည္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုံးစံလိုလိုပင္
ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္မွူးၾကီးမ်ား၏ သားမ်ားသည္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ရသည္ကို သေဘာက်ၾကသည္ဟု ဦးေတဇမွ ဆို၏။
(တတိယ ပိုင္း ႏွင့္ ဇာတ္သိမ္း ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ ပါရန္ )
ျမန္မာျပည္၏ထိပ္သီးခ႐ိုနီတဦးအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း၊ အပိုင္း-၂၊ 
 (Forbes မဂၢဇင္း၏ Burma’s Showy Crony အားမွီျငမ္းပါသည္)
http://freedomnewsgroup.com/2011/11/08/burma-showy-crony/#more-22380

သမုိင္းတေကြ႕မွ ၀ါအရင့္ဆုံး ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဘႀကီးဘေဘ


Than Win Hlaing –

ႏုိ၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၁

ေအာင္ဆန္း – အက္တလီစာခ်ဳပ္မွာ ေတြ႕ရတဲ့ ဦးဘေဘ၊ မစၥတာ ကဲမဲန္႔လ္ အက္တလီ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၊ ဦးတင္ထြဋ္
ဘႀကီးဘေဘ(ေခၚ) ဦးဘေဘသည္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ေအာင္သည္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္း၊ သူရိယသတင္းစာတုိ႔ကို စတင္ တည္ေထာင္၍ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ လူထုအား ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္။ သူ၏၀ါဒမွာ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒျဖစ္သည္။ မဇၩိမ ပဋိပဒါလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဦးဘေဘသည္ ျပည္သူပိုင္ လုပ္ေသာစနစ္ကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေပ။ ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူ႔လက္မွအလုပ္ကို အစိုးရလုယူျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူထားသည္။ ထိုနည္းတူစြာ သမ၀ါယမစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္စနစ္မွာလည္း လူထုကိုေကာင္းက်ိဳးမေပးဘဲ လူတစုသာ အက်ိဳးမ်ားေစသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ လုပ္ခ စားလုပ္ကိုင္သူတို႔ ၀င္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မွ်တေအာင္မဖန္တီးေပးႏိုင္ပါက တေန႔ တိုင္းျပည္အက်ပ္ေတြ႕မည္ဟု ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။
ဘႀကီးဘေဘ (ေခၚ) ဦးဘေဘကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ မိဘမ်ားမွာ အဖ ေျမပိုင္ရွင္ ကုန္သည္ဦးအို၊ အမိ ေဒၚမွင္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး အေထြးဆံုးသားျဖစ္သည္။ ဖခင္မွာ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ျမဴနီစပယ္လူႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ငယ္စဥ္က ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ အာစီအမ္သာသနာျပဳေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္ အစိုးရဟိုက္စကူးေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္တုိ႔တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားအင္ထရင့္စာေမးပြဲကို စေကာလားရွစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၀၄ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေကာ လိပ္ အက္ဖ္ေအတန္း (ဒုတိယႏွစ္) ကို စေကာလားရွစ္ျဖင့္ေအာင္ျမင္၍ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘီေအ (၀ိဇၨာ) ဘြဲ႕ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္တြင္ ဥပေဒပညာဆက္လက္သင္ယူသည္။
၁၉၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္၌ ဗုဒၶဘာသာအသင္းတည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘေဘသည္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကိုဘရင္(ေဒါက္တာဘရင္)၊ ကိုေမာင္ႀကီး(ဆာေမာင္ႀကီး) တို႔ႏွင့္အတူ ‘၀ိုင္အမ္ဘီေအ’(Y.M.B.A)ေခၚ ‘ဗုဒၶဘာသာကလ်ဏယု၀’ အသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အသင္းကို စတင္တည္ေထာင္စဥ္က ကိုေမာင္ႀကီး၏ေနအိမ္ (အမွတ္ ၈၆၊ ၂၈လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္) တြင္ ေက်ာင္းသား ၂၀ ခန္႔ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ၀ိုင္အမ္ဘီေအ တည္ေထာင္ရျခင္းမွာ စြန္႔စားခန္းႀကီးတခုပင္ျဖစ္သည္။ ၀ိုင္အမ္ဘီေအကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကိုဘေဘ၊ ကို ေမာင္ႀကီး၊ ကိုဘရင္တို႔ကို အာဏာပိုင္တုိ႔က ‘ေထာင္စာေလးေတြ’ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဦးဘေဘသည္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းတြင္ အသင္း ၏ အက်ိဳးေဆာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ၊ အမႈေဆာင္လူႀကီး စသည့္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ဦးဘေဘသည္ ဦးလွေဖ (ေနာင္ျမင္းျခံ ခ်ည္မွ်င္အထည္ စက္တည္ေထာင္သူ) ႏွင့္ အတူ သူရိယသတင္းစာကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဦးဘေဘသည္ ေဆးမင္းႀကီး႐ုံး၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားႏွင့္ မသင့္တင့္၍အလုပ္မွထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာထုတ္ရန္စိတ္ကူးရိွခဲ့ရာ စိန္ေပါေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာအတူလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ဦးလွေဖ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာမွ သတင္းစာထုတ္ရန္ အၾကံရခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကဦးလွေဖသည္ ဦးေမေအာင္၏ The Burman အဂၤလိပ္သတင္းစာ၌ အယ္ဒီ တာလုပ္ခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရိွသူျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ႏွစ္ဦးေပါင္းမွ ေငြ ၅၀ သာရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ပံုႏိွပ္တိုက္တြင္ “သူရိယသတင္းစာ ထုတ္ေတာ့မည္။ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါမက်န္ မိမိတို႔သန္ရာကိုဖတ္ရေတာ့မည္”ဟု ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ႏိွပ္၍ ခင္မင္ရာမိတ္ေဆြမ်ားကုိ သတင္းစာဖိုး တႏွစ္စာအတြက္ ၁၅ က်ပ္စီ ေကာက္ခံရာ ေငြ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရခဲ့သည္။ ထိုေငြျဖင့္ သူရိယသတင္းစာကုိ စတင္ေမြးဖြားလိုက္ေလ သည္။ ဦးဘေဘသည္ သူရိယ သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာအျပင္ နတ္ႀကီးသံုးပါးစကားေျပာခန္းကို အပတ္စဥ္ေရး၍ ‘နတ္ႀကီးဘေဘ’ အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ထိုမွတဖန္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ The Burma Observer သတင္းစာကိုလည္း သူရိယသတင္းစာတိုက္မွပင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သံေတာ္ဆင့္ ဦးသိမ္း ေမာင္၊ ဟံသာ၀တီ ဦးစိန္၊ ထြန္းေန႔စဥ္ ဦးထြန္းေဖ၊ သမာဓိအမ္ ဘိုးခ်ိန္၊ ဦးဘသန္း (ယူပီအိုင္) ႏွင့္ ဇ၀နတို႔သည္ သူရိယတိုက္မွေမြးထုတ္ေပး လုက္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဘေဘသည္ ေဒၚဖြားမွ်င္ႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမား၍ သားႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။
၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အိႏိၵယႏိုုင္ငံဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမြန္ေတဂူ (Edwin Montagu 1879-1924)က ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ျမန္မာျပည္အပါအ၀င္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္းမွ တေျဖးေျဖး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပး မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မြန္ေတဂူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို စံုစမ္းရန္အတြက္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘေဘ၊ ဦးဘေဖ၊ ဦးေမေအာင္၊ ဦးစုတို႔အား ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကလကတၱားၿမိဳ႕သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၁၈ ဇြႏ္လ တြင္ မြန္ေတဂူခ်မ္းစဖို႔စီမံကိန္းအရအိႏၵိယကို ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ုပ္ေရးေပးေသာအခါ ျမန္မာကိုခ်န္ ထားသည့္ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာသည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဒုတိယ ဘုရင္ခံ အျဖစ္ ဆာရယ္ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္အားခန္႔အပ္ၿပီး ေနာက္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ စီမံကိန္း (Craddock Scheme) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းခ်ဳပ္၌ အထူးအစည္းအေ၀းကိုက်င္းပ၍ ကရက္ေဒါက္စီမံကိန္းကိုတုိက္ဖ်က္၍ ျမန္မာျပည္သူတို႔ လိုလား ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္းဆုိရန္အတြက္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဘေဘ (သူရိယ)၊ ဦးပု (၀တ္လံုေတာ္ရ-ေရႊက်င္)၊ ဦးထြန္းရိွန္ (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊မႏၱေလး) (ေဘ၊ ပု၊ ရိွန္) တို႔ကိုေရြးခ်ယ္၍ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ အဂၤလန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကဖိတ္၍ သြားေသာအဖြဲ႕မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ကိုယ္အေရးဆိုရန္ သြားေသာအဖြဲ႕ျဖစ္၍ ပထမတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုမည့္သူပင္မရိွေခ်။ ထို႔ေနာက္ ေဘ၊ ပု၊ ရိွန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၁၉ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အတြင္း၀န္ မြန္ေတဂူႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရၿပီး ျမန္မာတို႔ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယျပည္နယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တန္းတူထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒိုင္အာခီအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးတိုးေပးမည့္ကတိကို မရခဲ့ေခ်။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးအေျဖမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားစဥ္းစားေပးမည္ဟုသာ ျဖစ္သည္။ ေဘ၊ ပု၊ရိွန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးေပးေရးကိစၥ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရႊတိဂံု ဘုရားကုန္းေတာ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ တပ္စြဲထားေသာ အဂၤလိပ္တပ္သားမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္သေဘာတူခဲ့မႈႏွင့္၊ ပထမကမာၻစစ္အတြင္း က ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ဆန္မ်ားေရာင္းရသည့္ အျမတ္ေငြ (၉) ကုေဋက်ပ္ကို အိႏိၵယအစိုးရထံမွ ျပန္လည္ရရိွခဲ့သည္။ ေဘ၊ ပု၊ ရိွန္ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၏ခရီးစဥ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္အဖိႏိွပ္ခံဘ၀က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား ႏိုင္ငံေရးအသိတရား ႏိုးၾကားေစရန္တပ္ လွန္႔ႏိႈးေဆာ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒိုင္အာခီ (ေခၚ) ပူးတြဲတာ၀န္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရိွေအာင္ေတာင္းဆိုရန္ ဦးဘေဘႏွင့္အတူ ဦးပုႏွင့္ ၀တ္လံုေတာ္ရဦးသိမ္းေမာင္ (ေဘ၊ ပု၊ ေမာင္) ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဒုတိယအႀကိမ္အဂၤလန္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ျပန္သည္။ ေဘ၊ ပု၊ ေမာင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မစၥတာမြန္ေတဂူကို ျမန္မာျပည္မွ ေပးပို႔လိုက္ေသာ စာတမ္းကိုတင္သြင္း၍ အိႏိၵယႏိုင္ငံထက္ မနိမ့္က်ေသာအဆင့္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးရန္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔က အိႏိၵယႏွင့္ တန္းတူအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။
၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ီစီဘီေအအတြင္း၌ ဦးဘေဘဦးေဆာင္ေသာ ၂၁ ဦးဂိုဏ္းသားတို႔သည္ ဒိုင္အာခီစနစ္ကိုလက္မခံဟု ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ၾကေသာ ဂ်ီစီဘီေအအသင္းသားမ်ား၏ဆႏၵကို ဖီလာျပဳ၍ ဂ်ီစီဘီေအမွခြဲထြက္ ဂိုဏ္းသီးျခားေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုဂိုဏ္းသားမ်ားကို ဂ်ီစီဘီေအအ ဖြဲ႕သားမ်ားက ‘ဒိုင္သမား’ဟူ၍ ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ၾကသည္။ ဦးဘေဘအဖြဲ႕ကမူ ယင္းတို႔အဖြဲ႕အား ၂၁ဦး အဖြဲ႕(ေခၚ)ျပည္သူျပည္သား ပါတီဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ဦးဘေဘဦးစီးေသာ ၂၁ ဦး ဂ်ီစီဘီေအႏွင့္ ဦးခ်စ္လိႈင္၊ သာယာ ၀တီဦးပု၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ႀကီးမွဴးသည့္ ‘လိႈင္၊ပု၊ ေက်ာ္’ ဂ်ီစီဘီေအ (၀ံသာႏုဂ်ီစီဘီေအ) ဟူ၍ ႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲသြားေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒိုင္အာခီဥပေဒျပဳေကာင္စီ၏ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲကုိက်င္းပရာ ဦးဘေဘ၏ ျပည္သူျပည္သားပါတီႏွင့္ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီး (၁၈၇၂- ၁၉၅၅) ၏ ပ႐ိုဂရက္ဆစ္ (Progressive) ေခၚ ေရႊေတာင္ၾကားပါတီက ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ရာထူးယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့သည္။ ဦးဘေဘ၏ ၂၁ ဦးအဖြဲ႕သည္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလက္ခံျခင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္၌ ပူးေပါင္းရန္ဟုအေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္မူ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရေပးခဲ့ေသာ ငါးေထာင္စားရာထူးကိုလက္ခံ၍ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ထိထိေရာက္ေရာက္မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ရသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၃၀ မွ ေမလ ၂ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ညီညြတ္ေရးအစည္းအေ၀းက်င္းပရာ ဦးဘေဘဦးစီးသည့္ ျပည္သူျပည္သားအဖြဲ႕၊ အမ္ေအဦးေမာင္ႀကီးဦးစီးသည့္ ခဲြခြာေရးအသင္းကို အမည္ေျပာင္းထားသည့္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(Free Burma) ၊ေရဦး ဆရာေတာ္ႀကီးမွဴးသည့္ ဗဟုိဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕၊ ဦးဘစီဦးစီးသည့္ သပိတ္ေမွာက္ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕၊ ဦးဘဦး ဦးစီးသည့္ မႏၱေလး ၂၁ ဦးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ကိုစုေပါင္း၍ ‘ညီညြတ္ေရးမူ လ ဂ်ီစီဘီေအအဖြဲ႕ခ်ဳပ္’ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕စုစည္းထားျခင္းကုိ ငါးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႕(Five Flower Party) ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ငါးပြင့္ဆုိင္အဖြဲ႔၏အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ ေရဦး ဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ၊ ဥကၠဌအျဖစ္ မကၡရာမင္းသားႏွင့္ ခင္ေလးတို႔၏သားေတာ္အငယ္ ထိပ္တင္၀မင္းသားအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ သည္။
၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအက္ဥပေဒ (၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရး) အရ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၃၂ ဦးရိွသည့္အနက္ ငါးပြင့္ဆိုင္ပါတီမွ ၄၆ ဦး၊ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသား၀ံသာႏု (ဓါးမ) ပါတီမွ ၁၆ ဦး၊ ဦးခ်စ္လိႈင္ဂ်ီစီဘီေအမွ ၁၂ ဦး၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းအဖြဲ႕မွ ၃ ဦး ေဖဘီယံပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ သက္ပန္းဂ်ီစီဘီေအမွ တဦးႏွင့္ တသီးပုဂၢလအမတ္ ၁၇ ဦးအေရြးခံရသည္။
သို႔ေသာ္ ငါးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားရာထားစဥ္ကပင္ ပါတီအတြင္းအားျဖင့္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားေနၾကရာ (၄၆) ဦးမွ် အေရြးခံရသည့္အတြက္ အားအႀကီးဆံုးပါတီအျဖစ္ ဦးဘေဘအားဦးေဆာင္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕ရန္ ဘုရင္ခံကအပ္ႏွင္းသည္။ ဦးဘေဘသည္ ငါးပြင့္ဆိုင္ပါတီ၀င္တို႔ႏွင့္ ေစ့စပ္ၿပီး၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားေရြးခ်ယ္၍ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႀကိဳးစားဖြဲ႕ေသာ္လည္း ညီညြတ္မႈကို မရဘဲ အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ေခ်။
ဤသည္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဒါက္တာဘဦးက သူ၏ My Burma (ကြၽႏု္ပ္၏ ျမန္မာျပည္) စာ အုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားေလသည္။
“ဦးဘေဘ၏ပါတီမွာ အႀကီးဆံုးႏွင့္အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘုရင္ခံက ဦးဘေဘအား အစိုးရဖြဲ႕ခိုင္း၏။ သို႔ေသာ္ ဦးဘေဘပါတီထဲတြင္ ၀န္ႀကီးရာထူးေ၀ျခမ္းမႈအေပၚ သေဘာထားကြဲၾကသည္ဟု ေကာလဟလၾကားရပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဦးေအး (ေနာင္ ဦးေစာအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာသူ) အား အေခၚလႊတ္ၿပီး၊ သူ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ဦးဘေဘအားပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကို ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ၿပီး၊ ရခိုင္အမတ္တဦးအား ၀န္ႀကီးတေနရာေပးကာ၊ အျခား၀န္ႀကီးတေနရာကို ကရင္ အမတ္မ်ားအားေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေျပာခိုင္းလုိက္၏။ ‘တကယ္လို႔ ဦးဘေဘက မၾကာမီအေတာ အတြင္း အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ရင္ ဘုရင္ခံက တျခားပါတီကိုဖြဲ႕ခိုင္းလိမ့္မယ္။ ဦးဘေဘ အခုဖြဲ႕ရင္ ဥေရာပလူမ်ိဳး၊ အိႏိၵယလူမ်ိဳးအမတ္ ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကိုရလိမ့္မယ္’ ဟု ကြၽႏု္ပ္က ထပ္ေျပာလိုက္ပါသည္။ ဦးေအးက ကြၽႏု္ပ္ေျပာသည့္စကားကို ဦးဘေဘထံသယ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဦးဘေဘ၏တံု႔ျပန္မႈကို ကြၽႏု္ပ္အားရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္ၾကား၀င္လိုက္ရသည္မွာ ဦးဘေဘ၏ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀ကိုစိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္မဟုတ္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ေကာင္း တခုကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးဘေဘပါတီတြင္ အကင္းပါေသာ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ္၊ ပညာတတ္လူငယ္တခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ပါသည္။
သီတင္းတပတ္ခန္႕ၾကာၿပီးေနာက္ ဦးေအးျပန္လာၿပီး ‘ဦးဘေဘရဲ႕အျမင္က အာဏာရိွေနတဲ့ပါတီေတြအနက္ ဘယ္ပါတီကမွ် တည္ၿငိမ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕တခုကို သူတို႔ဘာသာမဖြဲ႕ႏိုင္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတခုလုပ္ေပးရင္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးရိွမယ္ ေရြးေကာက္ ပြဲအသစ္က်င္းပလွ်င္ သူ႔ပါတီအႏိုင္ရၿပီး အခုထက္ အင္အားေတာင့္တင္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ဦးဘေဘက ထင္ေနပါတယ္’ ဟူ၍ေျပာၾကားသည္။
ကြၽႏု္ပ္ ဘာမွ်မေျပာလိုက္ေတာ့ပါ။ စိတ္ထဲတြင္ ဦးဘေဘအား လက္ေတြ႕မက်ေသာ အရွည္အားျဖင့္ မၾကည့္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္အျဖစ္သာ သတ္မွတ္လိုက္ပါေတာ့သည္။ တဘက္မွတည္းမွာပင္ ဦးဘေဘသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျမန္မာျပည္တြင္ ၀န္ ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု ကြၽႏု္ပ္သိလိုက္၏။ သူ၏ နည္းဗ်ဴဟာအမွားမ်ားေၾကာင့္ ဦးဘေဘသည္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ႏိုင္ငံေရးဟာရာကီရိလုပ္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွသြားပါေတာ့သည္။”
ဦးဘေဘသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရိွေသာ္လည္း ပါတီတြင္းညီညြတ္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရမဖြဲ႕ႏိုင္ဘဲရိွရာ ေဒါက္တာဘေမာ္သည္ ငါးပြင့္ဆိုင္ပါတီတြင္ သေဘာထားကြဲျပားေနေသာ အမ္ေအေမာင္ႀကီး၊ ၀တ္လံုဦးပု၊ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္၊ မိတၳီလာ ဦးဘရင္၊ မႏၱေလးဦးဘဦးစသည့္တုိ႔ႏွင့္ အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားအမတ္မ်ား၊ ကရင္အမတ္မ်ား၊ ဦးခ်စ္လိႈင္အဖြဲ႕၊ တသီးပုဂၢလမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍အစိုးရဖြဲ႕ရန္စည္း႐ံုးခဲ့ရာ အမတ္ဦးေရ ၇၀ မွ်ပင္ ရရိွသြားေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ေကာ့ကရိန္းက ေဒါက္တာဘေမာ္အားေတြ႕ဆံု၍ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးစာရင္းကို အျမန္တင္ျပခိုင္းသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္တင္ျပေသာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမည္စာရင္းကို ဘုရင္ခံက အတည္ျပဳ ၿပီးေနာက္ ထိုႏွစ္မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ ကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီေန႔မွစ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အတည္ျပဳေပးလိုက္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘေဘဦးေဆာင္ေသာ ငါးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕က ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတဖြဲ႕လံုးကို အယံုအၾကည္ မရိွအဆုိကိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခ်စ္လိႈင္က ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕သစ္ကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ တာ၀န္ထမ္းေတာင္ၾကရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုတင္သြင္းေသာအဆိုသည္ ေဘာင္လြတ္ၿပီး အခ်ိန္မက်ေသးဟု အေၾကာင္းျပကာ အဆိုကိုပယ္ခ်လိုက္သည္။
ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာဘေမာ္ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရသည္ အစိုးရသက္တမ္း၌ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ကုလားဗမာ အဓိက ႐ုဏ္း၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေရးေတာ္ပံု၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားႏွင့္ မႏၱေလးအာဇာနည္ ၁၇ ဦးက်ဆံုး ခဲ့ရသည့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မ်ိဳးခ်စ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂဠဳန္ဦးေစာတင္သြင္းသည့္ ညႊန္႔ေပါင္း အစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွအဆိုကို ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အတိုက္အခံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေရႊက်င္ ဦးပု ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရတက္လာရာ ဦးဘေဘသည္ ဦးပုညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕၌ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ နန္းရင္း၀န္ဦးပုႏွင့္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ဦးဘေဘႏုတ္ထြက္ သြားခဲ့ရသည္။
၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ငါးပြင့္ဆိုင္ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကုိက်င္းပ၍ ဦးပုအား အယံုအၾကည္မရိွ၍ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွာၿပီး ဦးဘေဘအား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။
တဖန္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ဦးပုႀကီးမႈးေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ အယံုအၾကည္မရိွအဆုိတင္သြင္းခံရၿပီးေနာက္ ျပဳတ္က်သြားသျဖင့္ ထိုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ ဂဠဳန္ဦးေစာ နန္းရင္း၀န္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ တက္လာျပန္သည္။
၁၉၄၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ဦးဘေဘသည္ ဦးေစာဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္ မရိွအဆိုကုိတင္သြင္းရာ ေထာက္ခံမဲ ၄၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၂ မဲ ရရွိသျဖင့္ ဦးဘေဘ၏အယံုအၾကည္မရိွအဆို ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာသည္ ဦးဘေဘအား အၫႈိးအေတးထားကာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ အရ ဖမ္းဆီး ၍ သရက္အက်ဥ္းေထာင္၌ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ သရက္ေထာင္မွလြတ္ေျမာက္၍ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ‘ဗမာျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဂ်ပန္ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေရွာင္ေနခဲ့သည္။
စစ္ႀကီးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ‘ကင္ဘာလင္’ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခံရၿပီး ၁၉၄၅ခုႏွစ္ စက္ တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကႏၵီၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ကႏၵီ စာခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ၌ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ ဖဆပလ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ေကာင္စီ၏ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဘအား ဖဆပလဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕မွလည္းေကာင္း၊ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီမွ လည္းေကာင္း ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။
၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဘေဘ၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚဖြားမွ်င္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ဇနီးကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဖဆပလအစိုးရအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ ေရးသားခဲ့သည္။
၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဘေဘသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္၌ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုျဖဳတ္ခ်၍ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းရန္ အၾကံေပးသည္ဟု အသံဖမ္းယူခြဲဆိုေသာအမႈျဖစ္သည္။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၃ ႏွစ္ ၉ လ ၂၇ ရက္ အက်ဥ္းခံရၿပီးေနာက္ ဦးႏု၏ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အမႈကို႐ုပ္သိမ္းေပး၍ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ရက္ေန႕တြင္ က်င္းခဲ့သည့္ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားေပါင္းစံု မဟာမိတ္ (တတိယအုပ္စု) ကိုကုိယ္စားျပဳ၍ အလယ္ပုိင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္အေရြး ခံခဲ့ သည္။
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ ေရႊရတုသဘင္က်င္းပေရးဗဟုိေကာင္မတီ နယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဦးဘေဘ သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ၌ ေရးသားခဲ့ေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း၍ ဟံသာ၀တီစာအုပ္တိုက္မွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးဘေဘ၏ ‘ႏိုင္ငံေရးရာ အျဖာျဖာ’ စာအုပ္ႏွစ္တြဲကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးဘေဘသည္ ၁၉၇၁ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၈ရက္စေနေန႔ မြန္းလြဲ ၂ း၂၀နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူအို႐ုံလမ္း အိမ္အမွတ္ ၉၁ ၌ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ အေမြခံ သားသမီး မက်န္ရစ္ခဲ့ေခ်။
http://moemaka.com/

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏိုင္ေျခရွိ

တနဂၤေႏြ, 06 ႏိုဝင္ဘာ 2011

By မသင္းသီရိ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရးကို လာမယ့္ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔က်ရင္ ဆံုးျဖတ္မယ္လို႔ NLD ပါတီက ေျပာပါတယ္။ NLD ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားသလို က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္လို႔လည္း NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဗီြအိုေအက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျခအေန အျပည့္အစံုကိုေတာ့ မသင္းသီရိ က တင္ျပထားပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတာမို႔ NLD ပါတီဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အလားအလာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔မွာ ရန္ကုန္ ဗဟန္း ေရႊဂံုတိုင္က NLD ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီကိစၥအတြက္ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွာမို႔ NLD ပါတီက ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းကို ဆက္သြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ေရး အလားအလားကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဦးဉာဏ္၀င္းက အခုလို စေျဖပါတယ္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အလားအလာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဘယ္သူေတြနဲ႔ စဥ္းစားသံုးသပ္မယ္၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ယူမယ္၊ အဲဒီအဆင့္ကစၿပီးေတာ့ စဥ္းစားရမွာ။ တင္ျဖစ္ဖို႔အလားအလာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ျမင္ပါတယ္။”

မွတ္ပံုတင္ၿပီးၿပီဆိုရင္ NLD ပါတီက မၾကာခင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ၿပိဳင္မွာလားရွင့္။ -

“ဥပေဒသေဘာအရကို ၀င္ကိုၿပိဳင္ရမယ္၊ မၿပိဳင္လို႔မရဘူး။”

ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ NLD က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္မယ္ေပါ့။ -

“ဟုတ္ပါတယ္။”

အန္ကယ္တို႔ ဘယ္ေနရာေလာက္အထိ ဘယ္ေလာက္အထိ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီလဲရွင့္။ -

“က်ေနာ္တို႔ အဲဒီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ vacancy ေတြ၊ ၀င္ရမယ့္ေနရာေတြအတြက္ မစဥ္းစားႏုိင္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က မွတ္ပံုတင္မလား မတင္ဘူးလား ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ပါတီတြင္း ညိႇႏိႈင္းဖို႔ အရင္လုပ္ရမွာပါ။ အဲဒါၿပီးမွ ခုနကဟာကို စဥ္းစားလို႔ရပါမယ္။”

မွတ္ပံုတင္ဖို႔နဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ကိစၥ တခါတည္း အဂၤါေန႔မွာ ေဆြးေႏြးမွာလား။ -

“မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်။ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကိစၥကို စဥ္းစားသံုးသပ္မယ္။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ယူမယ္ ဆိုတာ စတင္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားရမွာ။”

ဆိုေတာ့ အခု ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မယ္။ မွတ္ပံုတင္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဥပေဒသေဘာအရ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ NLD က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့သေဘာလားရွင့္။ -

“က်ေနာ္တို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိေရာ အခုရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အခုရွိေနတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုေရာ အရွိအတိုင္း က်ေနာ္တို႔ လက္ခံပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳက္တယ္မႀကိဳက္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ လက္ခံတာမဟုတ္ပါဘူး။ အရွိအတိုင္း လက္ခံရမွာပဲ။ ရွိလည္းရွိေနတာကိုး။”

ဒီလုိမ်ိဳး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဒီၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါသလားရွင့္။ -

“အဲဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါ ဆံုးလည္း မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ညိႇႏိႈင္းၾကရဦးမွာ။”

အန္တီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္ေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ အန္ကယ္ ခန္႔မွန္းပါလဲရွင့္။ -

“၀င္ဖို႔ေတာင္ ဆံုးျဖတ္ရဦးမွာဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာကလည္း က်ေနာ္တုိ႔ မသိပါဘူး။ ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန vacancy ေတြကို ေၾကညာမွာ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ေနရာေတြကို ေၾကညာမွာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီစာရင္းလည္း မရေသးပါဘူး။”

ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အလားအလာေတာ့ ရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ အန္ကယ္ ေျပာတာလား။ -

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ အလားအလာ ရွိပါတယ္။”

NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အခ်က္သံုးခ်က္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္အျဖစ္ အရည္အခ်င္းဖြင့္ဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မ (၁၀) ထဲက အက်ဥ္းသားျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္အျဖစ္က ႏုတ္ထြက္ေပးရမယ္ ဆိုတာနဲ႔ အက်ဥ္းသားေဟာင္းဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မခြဲ (င) ကို ပယ္ဖ်က္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ရယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေလးစားလိုက္နာရမယ္လို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္တာ ပါ၀င္သလို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အနည္းဆံုး သံုးေနရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/NLD-registration-11-06-11-133321758.html

ယဥ္ေက်းမႈဆိတ္သုဥ္းေအာင္ တ႐ုတ္အစုိးရလုပ္ေနေၾကာင္း ဒလုိင္းလားမားေ၀ဖန္

တနလၤာ, 07 ႏိုဝင္ဘာ 2011

By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ တင္းက်ပ္တဲ့မူ၀ါဒေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈတခုလံုး ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုၿပီး တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတြနဲ႔ သီလရွင္ေတြ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုအဆံုးစီရင္မႈေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအတြက္ တိဘက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမား က တ႐ုတ္အစိုးရကို ျပစ္တင္ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

အေနာက္ေတာင္ပိုင္း Sichuan ျပည္နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔က အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ မယ္သီလရင္တစ္ပါး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ဒါဟာ မၾကာေသးခင္လေတြအတြင္း ရဟန္းနဲ႔သီလရွင္ေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ၿပီး တရုတ္အစိုးရ မူ၀ါဒေတြကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကတဲ့ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိဘက္ကိုလာေရာက္ လည္ပတ္ၾကတဲ့ တ႐ုတ္ခရီးသြားေတြေတာင္မွ တိဘက္မွာ အေျခအေန ဘယ္ေလာက္ဆိုးရြားေနတယ္ ဆုိတာကို သတိထားမိၾကတယ္လို႔ ဘုန္ေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္တာပါ။ ယဥ္ေက်းမႈတစံုလံုး ပ်က္သုန္းေအာင္ လုပ္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တိဘက္ေဒသကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ေခါင္းမာတဲ့ တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိေတြကို ေစလႊတ္ထားတယ္လို႔ ဆိုၿပီး ဒီလူေတြေၾကာင့္ပဲ အခုလို ရဟန္းေတြနဲ႔ သီလရွင္ေတြ အဆံုးစီရင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ရတာလို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားက ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္အစိုးရကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ ဆႏၵျပမႈေတြလုပ္ဖို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားက တိုက္တြန္းေနတယ္လို႔ဆိုၿပီး အရင္က အခုလုိ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ခဲ့တာေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလားမားက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူးလို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုထားပါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/Tibet-11-08-11-133355198.html

ေမာလ္ဒိုက္-ျမန္မာ သန္း ၈၀၀ ေရနံေမွာင္ခိုမႈ
ကိုေပါက္ | တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၄ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။       ။ အိႏၵိယ သမုဒၵရာႀကီးထဲက ေမာလ္ဒိုက္ ကၽြန္းႏိုင္ငံငယ္ေလးရဲ႕ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရး
ေကာ္တီ အစည္းအေဝးခန္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္၊ စြဲခ်က္တင္သံေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္နဲ႔ အလြန္ ပြဲစည္လွပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တဦးကို စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေနတာပါ။

‘ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ဖိုး တရားမဝင္ ေရနံေမွာင္ခိုမႈ’ လို႔ ေျပာၾကတဲ့ နက္ရိႈင္းရႈတ္ေထြးလွတဲ့ ျခစားမႈႀကီးပါပဲ။ ဒီအမႈႀကီးက ၾကာလွဆို အရင္ အာဏာရွင္ ေဂယြန္း အစိုးရ လက္ထက္က ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တာပါ။

ေမးခြန္းအထုတ္ခံေနရတဲ့ ပါလီမန္အမတ္ အဗၵဴလာ ယာမင္းဟာ ေမာလ္ဒိုက္ကို ႏွစ္ ၃၀ အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ အာဏာ ရွင္ ေဂယြန္းရဲ႕ ညီဝမ္းကြဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ STO မွာ ဥကၠ႒လုပ္စဥ္က ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္
ေတြကို ေရနံတရားမဝင္ ေရာင္းခဲ့တယ္လို႔ အစြပ္စြဲခံေနရပါတယ္။ အခုေတာ့ သူဟာ ေဂယြန္းဖြဲ႔ထားတဲ့ PPP ပါတီရဲ႕ ပါလီမန္ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ The Week မဂၢဇင္းပါ မ်က္ႏွာဖံုး ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကေန စတင္ ေဖာ္ထုတ္ လိုက္လို႔ ဒီအမႈ ေပၚလာရတာပါ။ လနဲ႔ခ်ီ စံုစမ္းေလ့လာၿပီးမွ ဒီအမႈမွာ ယာမင္းဟာ အခရာပဲလို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပ လိုက္တဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ Sumon K. Chakrabarti က ‘အာရွရဲ႕ သက္ဆိုးရွည္ အာဏာရွင္ႀကီး အစစ္ခံရၿပီ’ ဆိုတဲ့
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးခဲ့တာပါ။

Yameen
လာဘ္စားမႈနဲ႔ စြပ္စြဲခံေနရၿပီး ေနအိမ္အခ်ဳပ္က်ခံေနရတဲ့ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ အဗၺဒူလာ ယာမင္းအဗၺဒူေဂယြန္းက သူရဲ႕အိမ္အျပင္ဘက္မွာ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားေနစဥ္။
ေမာလ္ဒိုက္နဲ႔ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒီလ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ႀကီးဟာ ဟိုးအေဝး စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ကာလရွည္စြာ တိတ္ဆိတ္ ကိန္းဝပ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က်မွ ႏိုင္ငံေတာ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အာဏာရွင္ေဟာင္းႀကီး
ေဂယြန္းမိသားစုနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြရဲ႕ သိုဝွက္ထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းစစ္ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္တဲ့ Grant Thornton LLP ကို တရားဝင္ အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

လေပါင္းမ်ားစြာ စံုစမ္းေလ့လာၿပီး ရရွိခ်က္ေတြထဲမွာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ေဂယြန္းတို႔ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုကို စြဲခ်က္
ျပင္းျပင္း တင္လိုက္႐ုံတင္ မကဘဲ  ျမန္မာအာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ကိုင္းနဲ႔ ကၽြန္းသဖြယ္ မွီတြယ္ေနၾကတယ္
ဆိုတာကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဂယြန္းနဲ႔ သူ႔ညီ ယာမင္းတို႔ဟာ ၁၉၉၇ ဒီဇဘၤာ ၂၀ ကတည္းက ျမန္မာ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီနဲ႔ ခ်ိတ္မိ ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စက္မႈ ၁ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း (အခု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္၊ ၾကံ့ဖြံ႔ အမတ္) တို႔၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးရဲ႕ လူယံု ကေမၻာဇဘဏ္ပိုင္ ဆရာေက်ာင္း ေခၚ ဦးေအာင္ကိုဝင္းတို႔နဲ႔လည္း ရင္းႏွီးပါတယ္။ ဒါတင္ကေသးလားဆို ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္းဝင္ (ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္ရဲ႕သား) စတီဖင္ေလာတို႔ ေမာင္ႏွံနဲ႔ပါ အလြမ္းသင့္ပါေၾကာင္းလည္းပါရဲ႕။

“စကၤာပူကေန ေမာလ္ဒိုက္အတြက္ရယ္ဆိုၿပီး ေရနံသေဘၤာေတြ ထြက္ထြက္လာလိုက္တာ ဒီကို တခါမွ ေရာက္မလာ ပါဘူး။ က်ဳပ္တို႔ႏိုင္ငံက ေသးေသးေလးရယ္။ ေရနံ သံုးတာကလည္း နည္းနည္းပါ။ လက္စသတ္ေတာ့ STO ဟာ OPEC ကေန ေရနံေတြ အမ်ားႀကီး ဝယ္ဝယ္ၿပီး ျမန္မာကို ေမွာင္ခို ေရာင္းတာကိုး” လို႔ လ်ဳိ႕ဝွက္စံုစမ္းေရး အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ခြင့္ရတဲ့ ဝန္ႀကီးတေယာက္က တအံ့တၾသ ေျပာပါတယ္။


Maung Aye
ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး
စကၤာပူရဲရဲ႕ ရာဇဝတ္စံုစမ္းမႈအရ အေသအခ်ာသိထားတာကေတာ့ “စင္းလံုးငွါး သေဘၤာႀကီးေတြနဲ႔ ေမာလ္ဒိုက္ အတြက္ရယ္လို႔ ေရနံေတြ သယ္ေဆာင္ၿပီး လမ္းလႊဲကာ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွာ ဧရာမ အျမတ္
အစြန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာလွပါၿပီ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမာလ္ဒိုက္ STO ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ စကၤာပူ STO ဟာ ဒီဇယ္နဲ႔ဆက္စပ္ ကုန္ေတြကို ေမာ္လ္ဒိုက္ကိုယ္စားဝယ္ယူခြင့္ ျပဳထားခဲ့ရာကေန ၂၀၀၂ ေလာက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္မာလီမွာရွိတဲ့ STO နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပါ ေရာင္းခ်ခြင့္ ရလာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာက အပိတ္ဆို႔ခံထားရတဲ့ ျမန္မာအစိုးရဟာ ကိုယ့္ေရနံအျပင္ ေမာလ္ဒိုက္လို ႏိုင္ငံက ေရနံကိုပါ ေမွာင္ခို ဝယ္ယူၿပီးတျခား အာရွႏိုင္ငံေတြကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ရတယ္လို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ကေရးထားပါတယ္။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေပးရတဲ့ Mocom
Trading Pte Ltd ဆိုတာ မေလးရွား ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးတခုျဖစ္တဲ့ Mocom Corporation Sdn Bhd နဲ႔ STO စကၤာပူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရနံေရာင္းဖို႔ အတြက္ ၂၀၀၄ မွာ ဖက္စပ္ တည္ေထာင္ထားတာပါ။

အဲဒီ Mocom Trading ရဲ႕ ေဒၚလာတသန္းကို မူလမတည္ထားတဲ့ ရွယ္ယာဝင္ ေလးဦးထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးျမင့္လြင္ (ခ) Kamal Bin Rashid ဆိုသူလည္း ပါပါတယ္။ Mocom ဟာ Daewoo တို႔၊ Petrocom တို႔၊ Hyundai တို႔လိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တန္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရနံတင္ပို႔ခြင့္ ရွိတဲ့အတြက္ STO စကၤာပူနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရနံတင္ပို႔တဲ့ အျမတ္ေငြထဲက ၄ဝ% ေလာက္ကို STO စကၤာပူက ပြဲခ ရပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာက ဒီပြဲခကို ဦးျမင့္လြင္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ စကၤာပူဘဏ္ စာအုပ္ထဲကို လႊဲေပးရတာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ လယ္ဂ်ာထဲမွာေတာ့ Mocom စကၤာပူကို ေပးတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ဖက္စပ္လုပ္ၾကတဲ့ STO စကၤာပူ နဲ႔ Mocom တို႔ရဲ႕ Myanmar Petrochemical Enterprises ကို ပို႔တဲ့ ကုန္ပို႔လႊာမွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြက အားလံုးဆင္တူေနေပမယ့္ ဆီတစည္ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပရာမွာက် ကြာျခားေနပါ တယ္။ အမွန္တကယ္ ေရာင္းရေငြနဲ႔ ေဖာ္ျပေငြ ေဒၚလာ ငါးသန္းခြဲေက်ာ္ ကြာျခားေနတာပါ။

Mocom ဒါ႐ိုက္တာ တဦးျဖစ္တဲ့ Muneez ရွင္းျပတာက ဒီေငြကို ျမန္မာက ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ အလံုးလိုက္ ေပးေခ်တာ
ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုေပးေျခႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္ရပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာကို ပို႔ရတာေတြ အမ်ားစုဟာ တတိယ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ third party ဆီကို ပို႔ေပးရေလ့ရွိပါတယ္” လို႔လည္း အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ စကၤာပူရဲအရာရွိတဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒီလိုေပးေခ်တယ္ဆိုတာလည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မျပႏိုင္သလို ကြာျခားေနတဲ့ ေငြပမာဏဟာ လယ္ဂ်ာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမွာေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား ကိုက္ညီသြားလဲဆိုတာ မရွင္းဘူးလို႔ စံုစမ္းေရးအစီရင္ခံစာက ဆိုပါတယ္။


Aung-Thaung
ဦးေအာင္ေသာင္း
Mocom ဒါ႐ိုက္တာေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Muneez, Ashan နဲ႔ Sana တို႔ကိုေတာ့ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးေကာ္မတီက စစ္ေဆးေမးျမန္းေနတာႏွစ္ပါတ္ေလာက္ ၾကာပါၿပီ။

အခု အစစ္ခံေနရတဲ့ ယာမင္းဟာ သူ႔အကို ေဂယြန္းလက္ထက္က ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူလည္းျဖစ္ၿပီး STO ဥကၠ႒လုပ္စဥ္က လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြမွာ သူမပါေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို အရင္အာဏာရွင္စနစ္က ဘယ္ေလာက္ ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ လုပ္ပစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာက်ေနာ္
တို႔မွာ အေသးစိတ္ ရွိပါတယ္။ မယံုမရွိနဲ႔ အခုအမႈက ေရခဲေတာင္ႀကီးရဲ႕ေရေပၚေပၚေနတဲ့ အစြန္းေလး ရွိေသးတာရယ္” လို႔လက္ရွိသမၼတရဲ႕ တရားဝင္ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ မဒ္ဖူဟဲရ္က အခိုင္အမာ ဆိုပါတယ္။

၁၉၇၈ ကစလို႔ အမၺဒူေဂယြန္းက တဦးတည္း အာဏာရွင္အျဖစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာကေန ၂ဝဝ၈ မွာ အေျခခံ ဥပေဒ သစ္နဲ႔ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိုဟာမဒ္နာရွစ္ အေရြးခံရပါတယ္။ ညင္သာစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းလာတယ္လို႔ ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။

ဒီအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၉ အရ “မည္သူမဆို အဆင့္ေခၚခံရပါက က်မ္းက်ိမ္သက္ေသထြက္ဆိုရန္ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း ျပဆိုရန္ (ပါလီမန္ရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ)ေရွ႕ေမွာက္ လာေရာက္ အစစ္ခံရမယ္” လို႔ ပါရွိတာေၾကာင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္းႀကီးမ်ား အခုလို အစစ္ခံေနရတာပါ။

ေမာလ္ဒိုက္လို ဟန္းနီးမြန္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေလာက္သာ လုပ္ကြက္ရွိတဲ့
ႏုိင္ငံမွာ ဒီအမႈဟာ ေရခဲျပင္ေပၚက  အစြန္းထြက္ေနတာေလးပဲဆိုရင္ ဒီအမႈမွာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတဲ့ ျမန္မာ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ တရားမဝင္ ေငြရွာမႈေတြကေရာ ေရေအာက္မွာ ဘယ္ေလာက္ ႀကီးႀကီးမားမား ျမဳပ္ေနဆဲ
ျဖစ္မလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျခစားမႈ၊ လာဘ္စားမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အရင္ နဝတ စစ္ေကာင္စီ လက္ထက္ ဗိုလ္ထြန္းၾကည္၊ ဗိုလ္ေက်ာ္ဘတို႔မွအစ နအဖ လက္ထက္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔တို႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအုပ္စုအလယ္ အခု ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းသန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြတို႔အဆံုး ျဖဳတ္ခဲ့၊ ထုတ္ခဲ့၊ အေရးယူခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ဒီလိုလုပ္တိုင္း ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ စစ္ေဆးစီရင္ အပစ္ေပးတာေတြ မဟုတ္ခဲ့ ပါဘူး။

ေနာက္ၿပီး ဒီလိုအေရးယူခံလိုက္ရသူေတြဟာ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ တကယ္တမ္း ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရးယူခံရတယ္ဆိုတဲ့ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္း အခ်က္ေတြလည္း ျပည္သူေတြ သိခြင့္မရခဲ့ပါဘူး။

ေမာလ္ဒိုက္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါလီမန္က အာဏာရွင္ေဟာင္းေတြရဲ႕ တရားမဝင္ ေငြရွာမႈကို ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ထဲမွာ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရသလို လက္ညွိဳးေငါက္ေငါက္ထိုး စြဲခ်က္တင္ေနၾကတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာျဖင့္ ျမန္မာျပည္
ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးႀကီးနဲ႔ေတာ့ ကြာခ်င္တိုင္း ကြာလွပါတယ္။

ေမာလ္ဒိုက္ ဒီမိုကရက္ပါတီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္အရ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေကာ္မတီက ၾသဂုတ္လဆန္းကတည္းက စတင္စစ္ေဆးေနတဲ့ ဒီအမႈႀကီးဟာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ နမူနာေကာင္းတခုေတာ့ ျဖစ္လာမွာပါပဲ။
http://www.mizzimaburmese.com/business/business-songpa/8596-2011-11-07-06-15-39.html

ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဆီသုိ႔


ျမတ္စုိး | တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၁၃ မိနစ္
ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း အဘီဆစ္နဲ႔ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ရင္လတ္တုိ႔ အမ်ိဳးသားေရး၊ တုိင္းျပည္ အေရး ကုိ အတူတကြ တဦးႏွင့္တဦး ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ေနတာေတြ႔ရေတာ့ အထူးဝမ္းသာ ၾကည္ႏူးမိတယ္။ ထုိင္း ျပည္သူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးကုိ ဂုဏ္ယူၾကမွာေတာ့ ဧကန္မလြဲပါ။

ဒါဟာ ထုိင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကၿပီဆုိတဲ့ သမုိင္းအေထာက္အထား တခုပါ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးမွာ အျမင္ မတူတာေတြ၊ သေဘာထား မတူတာေတြက ရွိေနၾကေပမယ့္၊ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးဟာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသစ္တရပ္ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကၿပီလုိ႔ အသိအမွတ္ ျပဳရပါေတာ့မယ္။

သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးဟာ ဘာသာတူတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈေတြက ျဖတ္သန္း လာခဲ့ၾကလုိ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ သိကၡာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးကုိ အတူတကြ ေလွ်က္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကတာလုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူေတြက ေျပာဆုိၾကတယ္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္ရင္
ဒီလုိပဲ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာလည္း ဖဲသမားေတြ ႐ႈိးကစားသလုိပဲ။ သူ႐ႈံးရင္ ႐ႈံး၊ ကုိယ္ႏုိင္ရင္ အျပတ္ႏုိင္။ အားလုံးကုန္မွ ျပန္ဆုိ တဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးက ရွိတယ္။ ကုိယ့္မွာ အင္အားရွိတာ မရွိတာထက္၊ သူ႔ကုိ အျပတ္ႏုိင္ ဖုိ႔ကုိပဲ စဥ္းစားတတ္ၾကတာကုိး
ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း တေလွ်ာက္မွာ ႏုိင္ငံေရး ေလာက,
က ႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလုိ အခ်င္းခ်င္း ထုိးဆိတ္ေနၾကလုိ႔ ေခါင္းမွာ ေသြးေတြနဲ႔ အေမြး
ေတာင္ မရွိၾကေတာ့ဘူး၊ အားလုံး ေမာပန္းေနၾကၿပီ၊ လက္ပန္း က်ေနၾကၿပီ။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ လူႏွစ္ဦးရွိရင္ေတာင္္ ပါတီက သံုးပါတီ ျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္။ တေယာက္ တပါတီနဲ႔ ၫႊန္႔ေပါင္း မဟာမိတ္ပါတီ ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။

ဒီလုိပဲ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးသမားေတြဟာလည္း ဖဲသမားေတြ ႐ႈိးကစားသလုိပဲ။ သူ႐ႈံးရင္ ႐ႈံး၊ ကုိယ္ႏုိင္ရင္ အျပတ္ႏုိင္။ အားလုံးကုန္မွျပန္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးက ရွိတယ္။ ကုိယ့္မွာ အင္အားရွိတာ မရွိတာထက္၊ သူ႔ကုိ အျပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ကုိပဲ စဥ္းစားတတ္ၾကတာကုိး။ တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးဟာ ဖဲသမား ႏုိင္ငံေရး လုိမ်ိဳးေပါ့။ စစ္အစုိးရ ဘက္မွာေကာ၊ အတုိက္အခံ ဘက္မွာေကာ ဘာမွမရွိၾကေတာ့ဘူး၊ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလုိပဲ၊ ေခါင္းမွာ ေသြး
ေတြနဲ႔ အေမြးေတြမရွိ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အားလုံး ေမာပန္းေနၾကၿပီ၊ လက္ပန္း က်ေနၾကၿပီ။ ဘာမွ မရွိပဲ ႏွစ္ဘက္စလုံး က ဟန္ေဆာင္ လွည့္ဖ်ားၿပီး ေဟာက္စား စားဖုိ႔ ျပင္ေနၾကတယ္။ ဝုိင္းထဲ ဆုိတဲ့ တုိင္းျပည္ႀကီးမွာလည္း ဘာမရွိေတာ့ ဘူး။ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း ၾကည့္ျမင္တတ္လုိ႔ အမုန္းခံ ရသူေတြလည္း ဒု နဲ႔ေဒးပါ။

ဘာသာေရးမွာလည္း ေတာင္ေက်ာင္း၊ ေျမာက္ေက်ာင္း ၊
တုိင္းျပည္ တုိင္းမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာ
ေပါင္းစုံ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကတာခ်ည္းပဲ။
ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲေတြ၊
ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြန္းေရာက္ အေတြး အေခၚေတြ ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း
စစ္ကုိသာ ၾကည့္ပါေတာ့
အေရွ႕ေက်ာင္း၊ အေနာက္ေက်ာင္းဆုိၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ေတြ ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစြဲအလမ္းႀကီးစြာ
ေတြ႔ရွိရတယ္။ ဘုန္ႀကီးကႏွစ္ပါး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
သုံးေက်ာင္း ျဖစ္လာရတဲ့ သာဓကေတြကလည္း ရွိၾကတာ
ကုိး။ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမခ်င္းလည္း ၿပိဳင္၊ ရြာခ်င္းလည္း
ၿပိဳင္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ခ်င္းလည္း ၿပိဳင္တဲ့ အေလ့အထ
ေပါ့။ ၿပိဳင္ရလြန္းလုိ႔ ရြာသားေတြက နံ႐ုိး အၿဖိဳင္းၿဖိဳင္းနဲ႔
အလုပ္ လုပ္ၾက၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေအာက္က ေခြးေတြကေတာ့ အလယ္သားေတြ ကုိက္ခဲ လ်က္ ဝဖီးေနတာပဲ ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈပါ။

ထုိ႔အတူ ဘယ္ႏုိင္ငံမွ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ ဘာသာ တမ်ိဳးတည္း မရွိဘူး ။ တုိင္းျပည္ တုိင္းမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကတာခ်ည္းပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ အစြန္းေရာက္ အေတြး အေခၚေတြ ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိသာ ၾကည့္ပါေတာ့။ စစ္ပြဲ အားလုံးကုိဆန္႔က်င္တယ္။ စစ္ပြဲဆုိရင္ ဘယ္စစ္ပြဲကုိမွ မေထာက္ခံဘူး။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကုိ တုိက္ဖ်က္တဲ့ စစ္ပြဲပဲ ကမၻာႀကီးမွာ ရွိသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံေရး အဆင့္အတန္း ကုိ ေလးစားတန္ဖိုး မထားတတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈက ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ လႊမ္းမုိးေနခဲ့တယ္။ ေဆြးမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း သတ္ မင္းလုပ္၊ လူအခ်င္းခ်င္း ေထာင္ခ်သတ္ျဖတ္ အာဏာယူခဲ့တဲ့ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလုိ သမုိင္း အစဥ္အလာေတြ က ယခုအထိ ရွိေနဆဲမုိ႔ပါ။

ထူးျခားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ထက္မွာေတာ့ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ဟာ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္က လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရင့္ေနာင္ဟာ တပင္ေရႊထီးရဲ႕ ႏုိ႔စို႔ေဖာ္၊ ဖြားဖက္ေတာ္၊ ေအာက္ေျခက လာတဲ့သူ။ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ထက္မွာေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ဟာ ရန္သူေကာ၊ မိတ္ေဆြေကာ မခြဲျခားဘဲ ဆက္ဆံတဲ့ သမုိင္းအေထာက္အထား
ေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။

ဒီလုိ ရန္သူကုိ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဘုရင့္ေနာင္
ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္း
ရွိေအာင္ မႀကိဳးစားသလုိ၊ ေနာက္လုိက္ေကာင္း
ျဖစ္ ဖုိ႔လည္း မႀကိဳးစား ခ်င္ၾကဘူး။ ၾကက္ျခင္း ထဲက ၾကက္ေတြလုိ ဟုိေကာင္ကုိ ဆိတ္လုိက္၊ ဒီေကာင္ရဲ႕ အဆိတ္ခံလုိက္နဲ႔ ေခါင္းမွာေသြးရဲ ရဲ၊ အေမြးမရွိေတာ့တဲ့ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ ဘဝမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတယ္။ အေမြး၊ အေတာင္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး မင္းသားႀကီးေတြ
ျဖစ္ခ်င္ေနၾကတယ္
ဟာျမန္မာအင္ပါယာကုိ ႀကီးထြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ၊ ရန္သူက ေလးစားခ်စ္ခင္လာတဲ့ သမုိင္း
အေထာက္အထား ေတြကရွိခဲ့တယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ဟာ
ရန္သူေကာ၊ မိတ္ေဆြေကာ၊ လူမ်ိဳးေကာ၊ မခြဲမျခားဘဲ တေလးတစား ဆက္ဆံခဲ့တာ ေတြ႔ရတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ
တုိင္းျပည္မွာ ဦးေဆာင္မႈေတြကုိ ျပခဲ့ၾကလုိ႔ သမုိင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံ ခဲ့ရတယ္ ဆုိရင္လည္း မမွားဘူး။

ဒါေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံေရးမွာ အဆင့္တူမွ၊ ဘာသာတူမွ
စကားေျပာလုိ႔ ရတယ္၊ ေဆြးေႏြးလုိ႔ရတယ္၊ ဆုိတဲ့ ဆုိစကား ရွိတယ္။ ဒါကလဲ အမွန္ပါပဲ။ ႏြားက်ာင္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ အေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ ပညာရွင္တေယာက္ရဲ႕ အေတြး အေခၚ၊ အယူအဆ၊ စဥ္းစားမႈ၊ ျဖတ္သန္းမႈ၊ အေတြ႔အႀကဳံခ်င္း၊ ဗဟုသုတခ်င္းကလည္း တူမွမတူတာကုိး။

ျဖစ္ေနေလ့ရွိတဲ့ အဆိုးႀကီးတခုက အားလုံးက ကုိယ့္မိသားစုေတာင္ ကယ္တင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း မရွိဘဲ တုိင္းျပည္ကုိ ကယ္တင္ခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မင္းသားေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ခ်င္ေနၾကတာကုိး။

ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိေအာင္ မၾကိဳးစားသလုိ၊ ေနာက္လုိက္ ေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔လည္း မၾကိဳးစား ခ်င္ၾကဘူး။ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြလုိ ဟုိေကာင္ကုိ ဆိတ္လုိက္၊ ဒီေကာင္ရဲ႕ အဆိတ္ခံလုိက္နဲ႔ ေခါင္းမွာေသြးရဲရဲ၊ အေမြးမရွိေတာ့တဲ့ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ဘဝမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတယ္။ အေမြး၊ အေတာင္မရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး မင္းသားႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်င္ေနၾကတယ္။

ဒီလုိ ေတာင္စဥ္မရ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးေလာက ကုိ အလင္းတန္းေရာင္ျခည္ ေပးလုိက္တာကေတာ့ နည္းပညာပါပဲ။ ေခတ္က ေပၚထြက္လာတဲ့ နည္းပညာေတြဟာ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈဆုိးႀကီးကုိ တျဖည္းျဖည္း
ေျမျမဳပ္သၿဂဳႋဟ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာေနပါၿပီ။ နည္းပညာ တုိးတက္လာေနမႈကုိ ဘယ္သူမွ တားဆီးလုိ႔ရမွာ မဟုတ္သလုိ၊ ဘယ္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မွ ေအာက္လမ္းနည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူကုိ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ား ႏုိင္ၾကေတာ့ မည္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႀကီးက လြတ္ေျမာက္လာေနၾကပါၿပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ လုပ္မည့္သူမ်ား ထုိင္း ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိ တဲ့ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖတ္သန္းဖုိ႔ အဆင္သင့္ရွိ မရွိ၊ အရည္အခ်င္း ရွိ မရွိ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိေနပါၿပီ။ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္ေတြရဲ႕ ဘဝမွာပဲ ေပ်ာ္ေနၾကမလား၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ေခတ္သစ္
ႏုိင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဆီသုိ႔ ဦးတည္ ခ်ီတက္ၾကမလားဆုိတာကေတာ့ အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ လုပ္မည့္ သူမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကပါစုိ႔။
http://www.mizzimaburmese.com/edop/songpa/8599-2011-11-07-11-49-05.html

ေဒၚစုကို ကယ္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရး

ထြန္းထြန္း | တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၃၇ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္းက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသည့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကယ္တင္ရန္အတြက္ “ပင့္ကူနီ” အမည္ရ စစ္ဆင္ေရးတရပ္အား လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

စစ္ဆင္ေရးတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အနီး ေတာထဲတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ABSDF တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဖြဲ႔စည္းမည့္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာရွင္စစ္တပ္ထံမွ စစ္သားမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾက သည့္ အျပင္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္းမွာ ေပါက္ ၾကား သြားသည့္အတြက္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ယံုၾကည္တဲ့ေခါင္းေဆာင္က သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဓားစာခံထားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ရတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ အကယ္၍မ်ား အန္တီက သေဘာတူခဲ့ရင္ အန္တီ့ကို လြတ္ေျမာက္တဲ့ နယ္ေျမ တေနရာမွာ ထားၿပီးေတာ့ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တရားဝင္ ေနာက္ဖြဲ႔တဲ့ အစိုးရတပ္အျဖစ္ သစၥာခံၿပီး ရပ္တည္ၾကဖို႔။” ဟု “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရးဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမင္းဟန္က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ဆင္ေရးမွာ အေကာင္အထည္ မေပၚမီမွာပင္ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမင္းဟန္မွာ လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရကာ ေသဒဏ္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္
ေန႔က သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ သူျဖစ္ခ်င္သည့္ စာေပထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမား တေယာက္ အျဖစ္သာ
ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္သြားလိုေတာ့သည္။

“ပင့္ကူနီ” အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကရင္အစည္းအ႐ုံး
“က်ေနာ္တုိ႔ ယံုၾကည္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္က သူတုိ႔ လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဓားစာခံ ထားၿပီး
ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ရတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေန တယ္။ အကယ္၍မ်ား အန္တီက သေဘာတူခဲ့ ရင္ အန္တီ့ကို လြတ္ေျမာက္တဲ့ နယ္ေျမ တေနရာမွာ ထားၿပီးေတာ့ အစိုးရဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တရားဝင္ ေနာက္ဖြဲ႔တဲ့ အစိုးရတပ္အျဖစ္ သစၥာခံၿပီး ရပ္တည္ၾကဖို႔။”

KNU မွ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ေစာဗိုလ္ျမႏွင့္ ကခ်င္လြတ္
ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIA မွ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘရန္ဆုိင္းတို႔ လည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုမင္းဟန္က အခိုင္အမာ ေျပာဆို
သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာ စစ္အစိုးရ
၏ အေရးေပၚ လံုၿခံဳေရး ဥပေဒျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔မွစ၍ ဖမ္းဆီးခံထားရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေကာ လက္ခံမွာလား၊ လက္မခံဘူးလား ဆိုသည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ် မသိရွိဘဲ
ျဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ စစ္ဆင္ေရး ေရးဆြဲသူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္းစိန္ေထာင္၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအား ဦးစြာေဖာက္ခြဲ၍ အစိုးရမွ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖန္တီးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစံုတရာ သတင္း စကား ပါးလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

“အဓိက ျပႆနာက ဘာလဲဆုိေတာ့ အန္တီက က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရပ္ကို သေဘာတူမွာလား၊ မတူဘူးလား။ အန္တီ့ သေဘာထား ဘယ္လို ရွိသလဲ ဆိုတာက်ေတာ့ ဘယ္သူကမွ တာဝန္ မယူရဲဘူးေလ။ မယူရဲတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ က အန္တီ့ဆီက သတင္းတခု ထြက္လာေအာင္ စီမံကိန္း တခုကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။” ဟု ကိုမင္းဟန္က ဆုိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က အခ်ိန္ ျပန္ယူၿပီး ေစာင့္မွာကိုး။ ေစာင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အန္တီ့သေဘာထားက ဘာမွမေျပာဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ Yes လို႔ ယူဆရတဲ့ အေျခအေန တရပ္ကို မီးေမာင္းထုိးျပမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔က ေနာက္ထပ္ စစ္ဆင္ေရး တရပ္နဲ႔ အဲဒီကို ဝင္ေတာ့မွာ။” ဟု ေျပာဆုိသည္။

ေဖာက္ခြဲေရးအတြက္ ကိုမင္းဟန္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္တိုးလင္း (ခ) သီဟတို႔ႏွစ္ဦးမွာ KNU အေျခစိုက္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ မာနယ္ပေလာစခန္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္းလည္း တက္ခဲ့ဖူးၿပီး
ေလာင္ခ်ာ၊ ေရွ႕ထြက္မိုင္းအပါအဝင္ အျခားလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳနည္းမ်ားလည္း သင္ယူခဲ့သည္။

စစ္ဆင္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမင္းဟန္မွာ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းမတုိင္ခင္က စာေပေလာကသား တဦးျဖစ္ကာ ဂီတေကာင္စီမွ ထုတ္ေဝသည့္ “ဂီတပေဒသာမဂၢဇင္း” တြင္ အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမဂၢဇင္းကုိ ယမုန္နာစာအုပ္တုိက္မွ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ကာ ပိုင္ရွင္မွာ ၎၏ ဖခင္ ျဖစ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အိမ္ေထာင္က် ခဲ့သည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္ကာ ၁၉၈၆ မွစ၍ စာေပေလာကထဲ ဝင္လာသူ ျဖစ္သည္။

ယင္း၏ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “သူက တက္တက္ႂကြႂကြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းေလးေပါ့။ သူက မ်က္မွန္အထူၾကီးတပ္ရတာဗ်။ သူက ပါဝါအေဝးၾကည့္၊ အနီးၾကည့္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလို မ်က္မွန္ၾကီးနဲ႔ လူေကာင္က ထြားထြားပဲ။” ဟု ကိုမင္းဟန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက ရင္းႏွီးခဲ့သူ ကိုသက္ဦးက ျပန္ေျပာျပသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “သူက ေထာင္ထဲမွာ အာဏာပိုင္ေတြကို Fight တယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္း တယ္။ စာေပနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာေတြကို ေထာင္ထဲမွာ လုပ္တယ္။ ဒါ သူ႔ရဲ႕ ေထာင္ထဲမွာ လုပ္တဲ့ အပိုင္းေလးေတြ
ေပါ့။ ထြက္ထြက္လာခ်င္းကတည္းကလည္း က်န္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အပိုင္းကို စိတ္ဆႏၵ အရမ္း
ျပင္းျပေနတယ္။” ဟု ဆိုသည္။

အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အၿပီး၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး လြတ္လပ္ေသာ ပါတီစံု အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - NLD မွ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ မဲအျပတ္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး အမတ္မ်ားမွာ အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္သာ ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ဆက္တိုက္ ဆိုသလိုပင္ အဖမ္းအဆီးမ်ားလည္း ပိုက္စိတ္တိုက္ လာခဲ့ရာက NLD အမတ္ တခ်ဳိ႕က ၾကားျဖတ္ အစိုးရသစ္ ထူေထာင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

“အန္တီ က်ေနာ္တို႔နဲ႔အတူ အတူတကြ လုိက္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက တမ်ဳိး ေျပာင္းလဲသြားမွာ
ေပါ့။” ဟု “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရးေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းဟန္က ျပန္ေျပာျပသည္။

စစ္ဆင္ေရးက မစမီမွာပင္ ေပါက္ၾကားသြားခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံရကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကိုမင္းဟန္ အပါအဝင္ ၁၅ ဦးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ အျပစ္ေပးခံရသည္။ ကိုမင္းဟန္ အပါအဝင္ ငါးဦးမွာ ေသဒဏ္ႏွင့္ က်န္ ၁ဝ ဦးမွာ တသက္တကၽြန္းအျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္က်ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသဒဏ္ က်သူမ်ားမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္းဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာမွ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား လက္လႊဲရယူရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားခ်ိန္ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၁၆၅ လမ္းရွိ ကိုမင္းဟန္၏ ေနအိမ္သို႔ ကြန္မန္ဒိုတပ္သား ငါးဦးႏွင့္ လမ္းထိပ္ တဘက္တခ်က္စီတြင္ စစ္ကားတစီးစီျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔အိမ္မွာ ဘာလက္နက္မွ ရွိမေနဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က လူေတြခ်ည္းပဲ မိတာ။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတုိ႔ကလည္း ထင္တာက ေဆာင္ထားလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ အဲဒါနဲ႔ အိမ္ကို လာဝိုင္း တယ္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္ က်ေနာ္က ထမင္းစားေနတုန္း။ ထမင္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ က်ေနာ့္အနားကို လာၿပီးေတာ့ ပစၥတိုနဲ႔ ေတ့ၿပီး က်ေနာ့္ကို ဖမ္းသြားတာ။” ဟု ကိုမင္းဟန္က ျပန္ေျပာျပသည္။

သူကဆက္ၿပီး “က်ေနာ္ ေထာင္ထဲေရာက္သြားၿပီးမွေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရတာေပါ့။ အန္တီက Message တခု ေပး တယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ အန္တီတို႔ လာေတြ႔တဲ့ အတြင္းထဲက လူတေယာက္နဲ႔ မွာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ အန္တီက
ေျပာတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ က်မကို ကယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ က်မ ဒုကၡ မေရာက္ပါဘူးလုိ႔ အန္တီ က ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီလို မက္ေဆာ့ခ္မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဟာသာ အမွန္ဆိုရင္ အန္တီကို ကယ္ဖုိ႔ စီမံကိန္းက က်ေနာ္ တုိ႔ ဖ်က္လိုက္ၿပီ၊ ေသခ်ာတယ္။” ဟု ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကယ္ထုတ္ဖုိ႔ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအျပင္ လြတ္လပ္ရာကို ေခၚေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကေတာ့ ယခုတႀကိမ္တည္းသာ မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါးတြင္လည္း အလားတူ ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသး သည္။

အသက္ (၅၄) ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသာ ဂၽြန္ဝီလ်ံ ယက္ေထာဆိုသူမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ငါးလီတာဝင္ ေရသန္႔ဘူးအား အသံုးျပဳ၍ အင္းလ်ားကန္ကုိ ျဖတ္ကူးကာ ေနအိမ္ဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ေနအိမ္တြင္ သံုးရက္ၾကာေနထိုင္ၿပီး ျပန္အထြက္ ေရျပင္တြင္ ရဲကေတြ႔ရွိရာက ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။

၎ႏွင့္ အတူ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္တခု၊ အနက္ေရာင္ ေက်ာပိုးအိတ္တလံုး၊ ဓာတ္မီးတလက္၊ ေခါက္ပလာယာ တလက္၊ Canon ကင္မရာ တလံုး၊ အေမရိကန္ေဒၚ ၁၀၀ တန္ ႏွစ္ရြက္ႏွင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ၉၃ ရြက္တို႔ကို ပါ တပါတည္း ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ဂၽြန္ယက္ေထာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရစဥ္အတြင္း အစၥလာမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဝတ္ဆင္သည့္ မ်က္ႏွာအုပ္ ဝတ္စံုႏွစ္ထည္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းပစၥည္း မ်ားကို ဝတ္ဆင္မည္ဆုိပါက မည္သူမွန္း မွတ္မိႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ယက္ေထာမွာ ဆင္းရဲသူတဦး ျဖစ္သည့္ အတြက္
“အဓိက ျပႆနာက ဘာလဲဆုိေတာ့ အန္တီက က်ေနာ္တို႔ လုပ္ရပ္ကို သေဘာတူမွာလား၊ မတူဘူးလား။ အန္တီ့သေဘာထား ဘယ္လိုရွိ သလဲဆိုတာက်ေတာ့ ဘယ္သူကမွ တာဝန္ မယူရဲဘူးေလ။ မယူရဲတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္ က အန္တီ့ဆီက သတင္းတခုထြက္လာေအာင္ စီမံကိန္းတခုကို ေရးဆြဲမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။”

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ကုန္က်မႈမ်ားကိုလည္း ေနာက္ ကြယ္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီက ေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယက္ေထာကမူ မိမိအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာရ
ျခင္းမွာ “အၾကမ္းဖက္အုပ္စု တခုမွ ေဒၚစုကို အသက္
အႏၲရာယ္ ျပဳေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာ႐ံုထဲတြင္ ေပၚေန
သည့္ အတြက္ ဘုရားသခင္က ေစလႊတ္ျခင္း” ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဂၽြန္ယက္ေထာ ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလို သူကို ကူညီမႈ ပုဒ္မ ၂၂/၁၀၉ အရ ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၁၈ သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

ABSDF ၏ “ပင့္ကူနီစစ္ဆင္ေရး” မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကယ္တင္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရး တရပ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကာလက အာဏာလက္ေစာင္းထက္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔အား လုပ္ႀကံမည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္လည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ “The Would-Be assassin who couldn't kill” ေဆာင္းပါး၌ “၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္တြင္း ABSDF မွ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ “သိမ္းငွက္” စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း ကိုမင္းဟန္ႏွင့္ ရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕မွာ အလားတူ လုပ္ႀကံေရး အစီအစဥ္မ်ဳိးကို အျခား စစ္ဆင္ေရးတရပ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း”
ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ စစ္ဆင္ေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကယ္တင္ေရးသာျဖစ္ၿပီး အစိုးရထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား လုပ္ႀကံရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္ျဖစ္၍ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကုိ သာသိေၾကာင္း “ပင့္ကူနီ” ဥကၠ႒ ကိုမင္းဟန္က ဆုိသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ထုတ္ေဝမယ့္ Statement တခု ရွိတယ္ဗ်။ အဲဒီမွာ အခ်က္ငါးခ်က္ ပါတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္၊ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ ကုမၺဏီေတြ အဲဒီဟာေတြကို တိုက္ခိုက္မယ္။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကယ္တင္မယ္ ဆုိတာ ပါသြားတဲ့အတြက္ အဲဒီ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔တို႔ လုိင္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က စစ္ခ်က္ထဲမွာကို မရွိဘူး။ စစ္ေၾကာေရး ဝင္တဲ့ကာလမွာလည္း သူတို႔က အဲဒီလုိင္းနဲ႔ မေမးဘူး။” ဟု စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ စစ္ေမးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုမင္းဟန္က ျပန္ေျပာျပသည္။

ယင္းကာလက ABSDF ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ကလည္း “အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ ABSDF မွာ တာဝန္ယူေနတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ ခုနကရဲေဘာ္ကို တာဝန္ေပးၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ကို Target ထားၿပီး လုပ္ႀကံတာတုိ႔ ဘာတို႔ကေတာ့ အဲဒီ Project ေတာ့ က်ေနာ္ မၾကားဖူးဘူး။ သိလည္း မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတာ့ မရွိခဲ့ဘူး အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္။” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ABSDF အေနျဖင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာဏာ စြန္႔သြားမည္ဟု မယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တေယာက္မရွိလွ်င္ တေယာက္ တက္လာမည္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းလမ္းစဥ္ကို အသံုးမခ်ခဲ့ဟု သိရသည္။

“ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရးကို ၁၉၉၀ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ကုိမိုးသီးဇြန္ အေနျဖင့္ ABSDF ဥကၠ႒ ရာထူးအား လႊဲေျပာင္းယူခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ၎မွာ တပ္အား ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အလုပ္မ်ားေန သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ကာ စစ္ဆင္ေရးအား တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ABSDF ေအာက္ေျခ အဆင့္မ်ားမွ ပူးတြဲ လုပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

စစ္ဆင္ေရး ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမင္းဟန္မွာ စစ္ဆင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ႏွစ္လတာ ကာလအတြင္း ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကိုမိုးသီးဇြန္
ႏွင့္ တႀကိမ္သာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ၿပီး စစ္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ ေျပာခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရး အစဦး အေနျဖင့္ ေဖာက္ခြဲ
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ သတင္းစကား ရမွသာလွ်င္ အေသးစိတ္ တိုင္ပင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့
ေၾကာင္း ကိုမင္းဟန္က ေျပာဆိုသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကာလအတြင္းက ABSDF အပါအဝင္ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား တပ္ေပါင္းစု - National Democratic Front တို႔ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး (မဒတ) DAB အတြင္း စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယင္း DAB အဖြဲ႔မွာ ၁၉၈၈ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ABSDF တည္ေထာင္အၿပီး မၾကာခင္တြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။

“အထူးသျဖင့္ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႔ ဘာတို႔စသျဖင့္ တပ္ေပါင္းစုမွာ ေဆြးေႏြးၾကတာ ရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေနရာမွာ အဓိက အေရးၾကီးတာကေတာ့ DAB ေပါ့။ DAB မွာ KNU အပါအဝင္ တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ဟာ သူတို႔
ေတာထဲမွာပဲ စင္ၿပိဳင္ အစုိးရဖြဲ႔ၾကမယ္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္ပိတ္ဆံုး ထူးျခားခ်က္ေတြ၊ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြ၊ တံဆိပ္တုံးေတြ ဘာေတြ အကုန္လုပ္ၿပီးသား။” ဟု ယင္းကာလက မာနယ္ပေလာတြင္ တပ္ခြဲမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ABSDF ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္သူၿငိမ္းက မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား မေက်နပ္သည့္ ေဒါက္တာ
“က်ေနာ္ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားၿပီးမွေတာ့ က်
ေနာ္တို႔ ၾကားရတာေပါ့။ အန္တီက Message တခု ေပးတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ အန္တီ တို႔ လာေတြ႔တဲ့ အတြင္းထဲက လူတေယာက္နဲ႔ မွာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ အန္တီက ေျပာတယ္လို႔
ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ က်မကို ကယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ က်မ ဒုကၡ မေရာက္ပါဘူးလုိ႔ အန္တီက ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီလို မက္
ေဆာ့ခ္ မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီဟာသာ အမွန္ဆိုရင္ အန္တီကို ကယ္ဖုိ႔စီမံကိန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ဖ်က္လိုက္ၿပီ၊ ေသခ်ာတယ္။”

စိန္ဝင္းအပါအဝင္ အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ ကလည္း စင္ၿပိဳင္ အစုိးရ တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ေအာက္တို ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေဆြးေႏြးၾကကာ
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ KNU ႏွင့္ DAB ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ မာနယ္ပေလာ၌ အေဝးေရာက္ၫြန္႔ေပါင္း
အစိုးရ NCGUB ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ “အဲဒီအခ်ိန္မွာတင္
ေဒါက္တာ စိန္ဝင္းတို႔၊ အထဲက ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရာက္လာေတာ့ ဒါေတြ အားလံုး သူတို႔ကို
ေပးလိုက္တယ္။ ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြဲ႔ေပးလိုက္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။” ဟု ABSDF ၏ ဘုရားသံုးဆူေဒသ
ႏုိင္ငံေရးမႉးလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ကိုေအာင္သူၿငိမ္းက NCGUB ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ေျပာျပသည္။ ယင္းကာလက
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေခါင္းေဆာင္တင္၍ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရဖြဲ႔မွသာလွ်င္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရးသမားမ်ားက ယံုၾကည္ထားၾက သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကား ထိပ္တိုက္ ျဖစ္လာမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဘက္ေျပာင္းလာမယ့္အတြက္ ယင္းစစ္ဆင္ေရးအတြက္ အေလးတယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းလည္း
ျဖစ္သည္။

“အစုိးရေနာက္တရပ္ရွိမွ ဒီအစိုးရကို သစၥာမခံဘူး၊ ေနာက္အစုိးရကို သစၥာခံမယ္လို႔ ျဖစ္မွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ က ပလက္ေဖာင္းတခု ခင္းေပးရတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားတာက အစိုးရသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာရင္ တပ္မေတာ္ထဲမွာလည္း ဒီမိုကေရစီလုိလားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြကလည္း က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလာၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီ
လိုမ်ဳိး ယံုၾကည္တာကိုး။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒါကို ေတာ္ေတာ္ အေလးအနက္ သေဘာထားတာေပါ့ဗ်ာ။” ဟု စစ္ဆင္ေရးဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ကိုမင္းဟန္က ဆုိသည္။

သူက ဆက္ၿပီး ယင္းကာလက NCGUB ေခၚ စင္ၿပိဳင္အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းရန္ အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား စီစဥ္ေနျခင္းကိုလည္း မသိေၾကာင္းေျပာသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိး မိမိအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္လိုေတာ့ေၾကာင္း၊ ေထာင္တြင္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က်ခဲ့သည့္အတြက္ တပ္သေဘာအရ ပင္စင္စား
ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ABSDF မွ ပင္စင္ယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ေျပာက္က်ား တာဝန္ခံက ခံယူထား သည္။

“ဘယ္လို အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးမွာ ျပန္ျဖစ္လာႏုိင္သလဲ ဆိုေတာ့ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေဆြးေႏြးလို႔ ေနရဲ႕သားနဲ႔မွ လျပည့္
ေန႔က လြတ္လာတဲ့ ရွစ္ေလးလံုး အုပ္စုေတြေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ျပန္ၿပီး အဖမ္းခံလိုက္ရၿပီဆိုရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ ဘာမွ ေျပာစမရာ မရွိေတာ့ဘူး။” ဟု “ပင့္ကူနီ” စစ္ဆင္ေရးဥကၠ႒က ဆိုသည္။

လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္တြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ယမုန္နာ စာေပ ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ တေစာင္ ထုတ္ေဝႏုိင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသည္။

“က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္တဲ့ဂ်ာနယ္တေစာင္ လံုးဝထုတ္ခ်င္တာ။ က်ေနာ္ ဒီ Field ထဲကို ဝင္လာရ တဲ့အေၾကာင္းအရကလည္း အဲဒီစာေပလြတ္လပ္မႈ ရွိဖို႔ပဲ။ အဲဒါကုိ က်ေနာ္ သိပ္အဓိကထားတာ၊ ေတာ္ေတာ္လည္း
ျမတ္ႏိုးတယ္ေပါ့။” ဟု ကိုမင္းဟန္က ဆုိသည္။

သူကဆက္ၿပီး “ဂ်ာနယ္လစ္တေယာက္အေနနဲ႔ ေဆာင္းပါးေရးသူ၊ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူ၊ စာေရးဆရာ၊ အဲဒီလိုမ်ဳိး က်ေနာ္က ရပ္တည္ခ်င္တာဗ်။ တကယ့္ က်ေနာ့္ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ရွိတဲ့ အနာဂတ္ေပါ့ဗ်ာ။” ဟု ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/8602-2011-11-07-15-42-50.html

ေဗဒါသင္တန္းေက်ာင္း(အထက္ျမန္မာျပည္)ဖြင့္ပြဲ


ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား စုံစမ္းရန္ WLB ေတာင္းဆို


By , on November 7, 2011 6:12
ျမန္မာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား က်ဴးလြန္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုႏုိင္ေရးကုိ ဦးတည္၍ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္ (COI) ဖြဲ႔စည္းရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ) (WLB)က ယေန႔ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

“အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းပါ” အမည္ရသည့္ မွတ္တမ္း ဗီဒီယို
WLB က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္ International Center – IC ခန္းမ၌ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းပါ” အမည္ရသည့္ မွတ္တမ္း ဗီဒီယို အေခြ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္း ဗီဒီယိုေခြ၌ အစိုးရ စစ္တပ္က ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓမၼျပဳ က်င့္မႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဓိက မွတ္ တမ္းတင္ထားသည္။
“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အခု အသစ္တက္လာတဲ့ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေနပါတယ္ လို႔ ေျပာေနတဲ့ အခိ်န္မွာ တဖက္မွာ ထိုးစစ္ေတြ ဆင္ေနတယ္၊ စစ္ပြဲေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနရာ ေဒသ မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္”ဟု WLBမွ သဘာပတိ အဖြဲ႔၀င္ ဂ်န္မြန္းေနလီ က ဧရာ၀တီသို႔
ေျပာသည္။
WLB ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ယင္းမွတ္တမ္းဗီဒီယိုသည္ အစိုးရ စစ္တပ္၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား အပါအ၀င္ အေထာက္ အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
“ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚမွာ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ မႈေတြအပါအ၀င္ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ မႈေတြ အစီအစဥ္ခ် က်ဴးလြန္ ခြင့္ျပဳထားတယ္ဆိုတာကုိ ဒီမွတ္တမ္းေခြက ပိုၿပီးသက္ေသျပ ေနပါတယ္”ဟု WLB အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚတင္တင္ညိဳက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လဆန္းပုိင္းကလည္း ကခ်င္ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး ၁၈ ဦး မုဒိန္းက်င့္ခံရၿပီး ၄ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ေျချမန္တပ္ရင္း အမွတ္ ၄၃၇၊ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္၂၃၇ ရွိ စစ္သားမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး (KWAT) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
မတရားက်င့္ခံရသူတုိ႔မွာ မိုးေမာက္၊ မိုးညႇင္း၊ မန္စီ၊ ေဒါဖံုးယမ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ား ျဖစ္သည္ဟု KWAT ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။
ထိုသို႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ COI ဖြဲ႔စည္းေရးကို ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။
ဇြန္လ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ျမန္မာ့အေရး ၾကားနာ ပြဲသုိ႔ေပးပို႔ေသာ ႀကိဳတင္အသံသြင္းထားသည့္ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မည္ကဲ့သို႔ အေျခအေနရွိသည္ကုိ မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ လူ႔အခြင့္ အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တာနာ ေတာင္းဆုိထားသည့္ COI ဖြဲ႕စည္းေရးကို အေမရိကန္၊ ကေနဒါ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံထားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/1990

ေရြးေကာက္ပြဲ တႏွစ္အၾကာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားလဲBy featured, ခင္ဦးသာ on November 7, 2011 7:07 pm


ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုအဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္းေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္၌ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ တစုံတရာ မေတြ႔ရ ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ေတြမွာေတာ့ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈ ေတြ႔ရပါတယ္၊ ဒါဟာ တိုးတက္မႈတရပ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လုပ္လို႔ ေျပာင္းလဲသြားတာ ဒီေန႔အထိ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ျပည္သူေတြဟာ ထမင္းနပ္မွန္ဖို႔ မနည္း ႀကိဳးစားေနရတာ ေတြ႔ရတယ္” ဟု မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ ဥကၠ႒ ႏိုင္ေငြသိန္းက ဆုိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒီမိုကေရစီစံအရ အေျပာင္းအလဲ မျမင္ေတြ႕ရေသးေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားမွာ ယခင္ နအဖ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလ ပုံစံအတိုင္း ျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တႏွစ္ျပည့္မွာ ပထမဆုံး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူထုဆႏၵမပါဘဲ မဲလိမ္၊ မဲခိုးၿပီး ေပါက္ဖြားလာတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေတာ့ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ အဂၤါမစုံ၊ ဦးေႏွာက္ မျပည့္ဘဲ ေမြးလာတဲ့ ကေလးလိုပါပဲ။ ဒီလို ကေလးက ႀကီးျပင္းဖို႔ မလြယ္သလို ဒီ အစိုးရ ဟာလည္း အရည္အခ်င္း အျပည့္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ႀကိဳးစား ရဦးမွာပါ” ဟု သူက ဆုိသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယေန႔ တႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ တရပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးလည္း ေပၚေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တႏွစ္နီးပါး ရွိလာသည့္တိုင္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စား ၀တ္ေနေရး အေျပာင္းအလဲ တစုံတရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာသည့္အရာသည္ လွ်ပ္စစ္မီးခြန္၊ ေရခြန္ စသည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏွႈန္းထားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးခိုင္ျပည္စုိးက ေျပာသည္။

၎က “ျပည္နယ္အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ပို ေပးလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၀ ယူနစ္ေအာက္ ဆိုရင္ တယူနစ္ ၂၅ က်ပ္ဆုိေပမယ့္ ၁၀ ယူနစ္ ထက္ ေက်ာ္သြားရင္ တယူနစ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ကေန ၇၀၀ က်ပ္အထိ ေနရာအလိုက္ ေပးေနၾကရပါတယ္။ တႏိုင္ငံလုံးမွာ မရွိတဲ့ မီတာႏွႈန္းထားခကို ရခိုင္ျပည္သူေတြက ေပးေနရတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေအာက္ေျခအဆင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေတြ႔ရေသာ္လည္း ဗဟိုအဆင့္၌ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

“အေပၚပိုင္းမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလာက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ေပမယ့္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္လာရတာေတြဟာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၀န္းရံမႈေၾကာင့္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာေပစိစစ္ေရး မူဝါဒ အနည္းငယ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ဳိ႕ လႊတ္ေပးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တခ်ဳိ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တခ်ဳိ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုကာ တည္ေဆာက္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေမခ၊ ေမလိခ တို႔ဆုံစည္းရာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ၎အစိုးရသက္တမ္း အတြင္း ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေရး ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္ စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား ရယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာခဏ က်င္းပေပးျခင္း တို႔လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သာမန္ လက္လုပ္လက္စား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမွာမူ တိုးတက္မႈကို မျမင္ရေသးေၾကာင္း၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ တႏိုင္တပိုင္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈကို ခံေနရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး တိုင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူမႈ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မႈသည္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္က ဆုိသည္။

၎က “မတရားတဲ့နည္းနဲ႔ အစိုးရ ျဖစ္လာေတာ့ လူစဥ္မမီတဲ့ အစိုးရလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ဗဟိုအစိုးရ အဖြဲ႔ထဲမွာကိုက အရည္အခ်င္း မျပည့္၀သူေတြ၊ အဂတိလိုက္စားသူေတြ မ်ားေတာ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ကို လမ္းညႊန္တာေတြက လြဲေနတယ္။ ေအာက္ေျခကလည္း ထင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆိုတာနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနတဲ့ သေဘာပါ” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၇ ခု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) သည္ ၈၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/2005


မေပးေသးတဲ့ ဆု၊ မတီးေသးတဲ့ လက္ခုပ္သံ

By featured, ဧရာ၀တီ on November 7, 2011 7:25 pm

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ။

စစ္အစိုးရက ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရလက္ထက္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက အျပင္းအထန္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တႏွစ္အတြင္း ျပန္ၾကည့္သည့္အခါ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းတခ်ိဳ႕ကို ျမင္ေတြ႕ရ သျဖင့္ အမ်ားက သတိႏွင့္ ႀကိဳဆို အားေပးသည့္ အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ထဲမွ သတိႀကီးႀကီးႏွင့္ အေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ကာ ျပဳလုပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟု ေဝဖန္သူမ်ားက သံုးသပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တႏွစ္အတြင္း မည္သည့္အရာမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသနည္း၊ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ရႈမည္ ဆိုပါလွ်င္ …။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းက အစိုးရကို ႀကိဳဆိုလက္ခံသည့္ အဆင့္အထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥသည္လည္း အစိုးရ၏ ျပဳဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တရပ္ဟု ဆိုရမည္ပင္။

ျမစ္ဆံုဆည္ေဆာက္သည့္ ကိစၥကို တမ်ိဳးသားလံုးက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ အစိုးရ သက္တမ္း အတြင္း စီမံကိန္း ရပ္တံ့ေပးထားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ ေၾကညာခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုမွာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓု ေခၚၾကသည္။ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကပင္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လိုမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာဆို လာၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တႏွစ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၂ ႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕သာ ပါဝင္ေနျခင္းမွာ ေက်နပ္စရာေကာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲ မဟုတ္ေသာ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ တိုးတက္မႈဟု ယူဆသည္။ ထပ္မံလႊတ္ေပးရဦးမည္ ဆုိသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပင္ အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားဘက္မွ တင္သြင္းလာေသာ အဆိုတခ်ိဳ႕ကို ပယ္မခ်ဘဲ လက္ခံေဆြးေႏြးလာျခင္းက တိုးတက္မႈဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ တို႔မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိျပင္ဆင္ခ်က္ကို သမၼတ လက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က မွတ္ပံုတင္ေရးကို စဥ္းစားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈမ်ားဟု ဆိုလွ်င္ ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အစိုးရအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသာ မကဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ပါ လုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း သိသာသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ပင္စင္စားမ်ားအား ခံစားခြင့္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အခြန္ ႏႈန္းထားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားလာျခင္း အျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္ စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီမႈကို ရယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မၾကာခဏ က်င္းပျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

စာေပစိစစ္ေရး၏ မူဝဒမ်ားမွာလည္း ယခင္ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာ အေလွ်ာ့အတင္း ပိုရွိလာသည္၊ ပိုမို၍ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၍ ရလာသည္။ ထုိအခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူအမ်ားစုမွာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာၾကသည္၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံရဲ လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တႏွစ္အတြင္း အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုမႈ၊ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဧရာဝတီ အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုခ်င္ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားအား အၿပီးသတ္ မလုပ္ေဆာင္ေသးသည့္ အတြက္ ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုခ်င္စိတ္ကို ဆုိင္းငံ့ထားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရဲဝံ့စြာ ဆက္လုပ္ရန္ တုိက္တြန္းခ်င္သည္။

အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး တႏွစ္အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအား ၂ ႀကိမ္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ေျပာပေလာက္ေအာင္ မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈမွ သံဃာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနေသးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို မရပ္စဲႏုိင္ ေသးေပ၊ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မႈမွာလည္း အားနည္းေသးသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရး ျပင္ေနျခင္းက ႏုိင္ငံေရးအရ ေရွ႕သို႔တလွမ္းတက္ျခင္း မမည္ဘဲ ေနာက္ဆုတ္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားဟုသာ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဓိက အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အေနျဖင့္ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေႏွးဖင့္လွ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ၿပီးျပတ္မွသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ တိုးတက္မႈမ်ားက ေနာက္မွ လိုက္ပါလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲ မႈသာမကဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာရန္ မ်ားစြာ လိုအပ္ ေနေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ တႏွစ္ျပည့္တြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ား၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုမ်ားက “ယံုၾကည္ ေလးစားမႈ” ဆိုေသာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္ ဆုလာဘ္တခုကို ျမန္မာ အစိုးရအား ေပးအပ္ ခ်င္ေနၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အၿပီးသတ္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား က်န္ရွိေန ေသးေသာေၾကာင့္သာ ထိုလက္ေဆာင္ကို မေပးႏုိင္ေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ ထားၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားအား မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အၿပီးသတ္ကာ အားလံုးက ေပးအပ္ေသာ ဆု ကို အျမန္ဆံုး ရယူႏုိင္လိမ့္မည္၊ ဝမ္းသာအားရ အားေပးသည့္ လက္ခုပ္သံမ်ားကိုလည္း ၾကားရလိမ့္ဟု ဧရာဝတီက ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/2011

တနလၤာ, 07 ႏိုဝင္ဘာ 2011
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္ပတ္လည္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအျမင္
By မေအးေအးမာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပခဲ့တာ ဒီကေန႔ တစ္ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲသစ္ေတြ ေတြ႔ျမင္လာေနရၿပီလုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက အားတက္သံေတြ ထြက္ေပၚလာေနေပမဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသူေတြ ၾကားမွာေတာ့ သံသယေတြ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္း လစ္လပ္သြားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာေတြအတြက္ အစုိးရက ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပဖုိ႔ ရွိေနခ်ိန္မွာပဲ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ စဥ္းစားေနၿပီး ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြၾကား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဗြီအုိေအ ထုိင္းအေျခစုိက္သတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက တင္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ဒီမတုိင္ခင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ ရလဒ္ကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကလည္းျဖစ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေအာာင္ျမင့္ကေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို အသိမွတ္ျပဳတယ္ ဆိုၿပီး မၾကာေသးခင္ကပဲ ျပည္တြင္းထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါဟာ အစုိးရရဲ႕ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္တဲ့ သေဘာထားမဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ခံဖုိ႔ခက္ခဲတယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) အဖဲြ႔၀င္လည္းျဖစ္၊ ဇိုမီးအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီရဲ႕ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အႏုိင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးက်င္ရွင္းထန္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔အျမင္မွာလည္း အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါကတစ္ခု။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္တဲ့သူေတြက အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ဆိုတာ ထင္ရွားေနတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံဘူး။ အခုေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၀ မွာ လုပ္တယ္၊ အဲဒီ ၁၉၉၀ ကေန ၂၀၁၀ အထိ ဒီလူေတြကို ဘာလို႔ အသိအမွတ္မျပဳသလဲ။ အဲဒါေတြက စဥ္းစားဖို႔အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အားလံုးရၿပီးတဲ့အခါမွာမွ အသိအမွတ္ျပဳတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒါကိုေတာ့ ဒီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ လက္ခံလို႔ကေတာ့ မျဖစ္ေတာ့တဲ့သေဘာရွိတယ္။ ဥပေဒထဲမွာထြက္လာတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ စာေစာင္ထဲမွာထြက္လာတာေလာက္ကေတာ့ မလံုေလာက္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ အဲဒီလို ယူဆပါတယ္။”

ျမန္မာအစုိးရကေတာ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုိင္းမွာ လစ္လပ္သြားတဲ့ အမတ္ေနရာေတြ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခု က်င္းပသြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ပဲခူးတုိင္း မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚလွလွမိုးကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္မခံေပမဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပါတီက CEC ေတြ၊ တုိင္းစည္းေတြ၊ ေအာက္ေျခထုေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ရယူၿပီးမွသာ သူအေနနဲ႔ လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကိစၥကို စဥ္စားသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

“ဒီေန႔က တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔ေပါ့။ တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔ ဆိုေပမဲ့ တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲကစၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္သလိုမျဖစ္ပါဘူး။ က်မတို႔လည္း အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကစၿပီးေတာ့ မေက်နပ္တာပါ။ တကယ့္မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည္သူႀကိဳက္တဲ့အစိုးရမွ မတက္ရေသးတာ။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြပဲ ေနရာမ်ားမ်ားယူၿပီးေတာ့ သူတို႔ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနတာပဲ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မေပးလို႔ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာ။ အဲဒီေတာ့ ဒါကိုျပန္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္မယ္၊ က်မတို႔ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့သြားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခု က်မတို႔ရဲ႕ အဓိကက ညီညြတ္မႈပါပဲ။ CEC ရဲ႕ သေဘာထား၊ CC ရဲ႕ သေဘာထား၊ တိုင္းရဲ႕သေဘာပါ။ အဲဒီအမ်ားစုရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ က်မတို႔လုိက္မွာပါ။”

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ကလည္း သူတစ္ဦးတည္းအေနနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ကိစၥကို လက္မခံေပမဲ့ အားလံုးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြ ပါမွသာ လက္ခံမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ အစ္မတစ္ေယာက္တည္း ဆႏၵနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ မ၀င္ခ်င္ဘူးလို႔ပဲ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ က်မတို႔ရဲ႕အဖြဲ႔က လူႀကီးေတြရဲ႕သေဘာထားေရာ၊ ျပည္နယ္တိုင္းေတြေရာ၊ CEC ေတြေရာ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစ္မ လက္ခံပါတယ္။”

ဦးက်င္ရွင္းထန္ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟာ လစ္လပ္ေနရာကိုသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေဒသေတြမွာေတာ့ လစ္လပ္ေနရာ မရွိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္းေတြကို ေထာက္ျပေျပာဆုိပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေခါင္္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္မတင္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္မ၀င္ဆိုတာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈရိွမရွိ ဆိုတာေတြကိုမူတည္ၿပီး လက္ခံစဥ္းစားသြားဖို႔ သေဘာထားေတြရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနသလို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအ၀င္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အသီးသီးကေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေအာက္ေျခထုရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြကို ေမးျမန္းဖို႔ကိုလည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တင္ျပထားတာပါ။ ဒီအတြက္ ဒီကိစၥကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

http://www.voanews.com/burmese/news/