Thursday, November 15, 2012

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတုိက္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အလြဲသံုးစားမႈ

Ye Htut
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတုိက္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အလြဲသံုးစားမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သတင္းစာတုိက္ရဲ့ ျပည္သူသို႕ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: