Thursday, May 3, 2012

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္)ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံအာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနကိုရဲရင့္ငယ္ (ကေနဒါ)  ခင္ဗ်ား Assembly Hall of CICS ( Upper Myanmar ) ဒီသတင္းကေတာ့ အႏွိပ္စက္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားသာမက မွီခိုမိသားစု၊ ႏွင့္အတူဆက္ႏြယ္တဲ့ လူအားလုံးပညာသားပါပါႏွိပ္စက္ခံေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုတုိင္ၾကားေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (အထက္ျမန္မာျပည္) ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံသည္ အာဏာ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇီးပင္ႀကီးရွိဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္) မွ ဝန္္ထမ္းမ်ား၊မီွခိုမိသားစုမ်ား ႏွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိရြာသူ/သားမ်ားမွာေအာက္ပါ အခက္အခဲမ်ားေတြ႕လွ်က္ ဒုကၡေရာက္ေနရပါသည္။ ဤအခက္အခဲမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိပါသည္။ တိုင္စာမူရင္းမွာ (ပူးတြဲဖိုင္အားဖြင့္ၾကည့္ရန္) “မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ ၊ဇီးပင္ၾကီး၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံအားေျပာင္းေရႊ႔ေပးပါရန္ ႏွင့္ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးပါရန္”၇.၁၂.၂၀၁၁ ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ဥကၠ႒ (ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္)သို႔တိုင္ၾကားထားျပီးမိတၱဴ ကိုေအာက္ပါရုံးမ်ားသို႔ အသီးသီးပို႔ထားပါသည္။ -ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရးရုံး၊ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္ ၊ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္ -မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ မႏၲေလးျမိဳ႔ -စစ္တိုင္းမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ -စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ -တပ္နယ္မွဴး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ -ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ရဲဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း -ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၊ ဗဟိုမီးသတ္သင္တန္းေက်ာင္း ထိုတိုင္ၾကားခ်က္ကို ၁၆.၁.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဒုဝန္ႀကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႕လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ တိုင္စာပါဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ားကိုေခၚ၍ တိုင္စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာမဟုတ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ထုိးခိုင္းခဲ႔ပါသည္။ ဒုဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင္႔(စာေရးဆရာ-လိွဳင္သင္း)ကလည္း ျပင္ဦးလြင္ စစ္အင္ဂ်ီနီယာတကၠသိုလ္(D.S.T.A)တြင္ ယခုပါခ်ဳပ္ႏွင္႔ အတူတာဝန္ထမ္းဘူးေသာဆရာရင္းတပည့္ရင္းဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္သူမွာလည္းယခုပါခ်ဳပ္ႏွင္႔ ဆရာရင္းတပည့္ရင္း ျဖစ္ေနပါသျဖင္႔ မည့္သည့္ အေရးယူမႈမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ မျပဳလုပ္ခဲ႔ပါ။ ၎အျပင္ ဒုဝန္ႀကီး ႏွင္႔ အဖြဲ႕ကတိုင္စာဆိုလွ်င္ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္ By Name နာမည္မပါလွ်င္ ပစ္စာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင္႔ အမိႈက္ပံုးထဲပစ္မွာဘဲဟုလူမိုက္အားေပးေျပာသြားပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း၌ ယခုပါခ်ဳပ္ ဦးညီညီစံသည္ ပိုမိုမိုက္ရိုင္းလာကာသတၱိရွိရင္ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္ မတိုင္ရဲရင္ ဘာမွ်မလုပ္နဲ႕ ဒီေက်ာင္းမွာငါအႀကီးဆံုးငါလုပ္တာကိုလက္ခံငါေျပာတာကိုနားေထာင္ ရမည္ဟုေျပာပါသည္။ By Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္လွ်င္လည္းငါဟာဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္သူရဲ႕တပည့္ရင္း ဒါ႔ေၾကာင္႔ တိုင္တဲ႔ေကာင္ ျပဳတ္မွာဘဲဟုေျပာဆိုေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာBy Name နာမည္ႏွင္႔တိုင္လွ်င္လည္းေက်ာက္နံရံေခါင္းႏွင္႔ ေဆာင္႔ရသလို ျဖစ္ေန၍ မတိုင္ရဲပါ။ ထိုသည္ကိုအခြင္႔ေကာင္းယူလွ်က္ဆက္လက္၍လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔အာဏာကိုအလြဲသံုးစားျပဳေသာေၾကာင္႔ ေအာက္ပါအတိုင္းထပ္မံရမ္းကားမွဳ ဆိုးက်ဳိးမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ က။     ေက်ာင္းမိန္႔ တစ္စံုတစ္ရာမထုတ္ဘဲ (အမိန္႔ တစ္ခုခုထုတ္ပါကေက်ာင္းဆီးတံဆိပ္ ရိုက္ကာအမိန္႔စာထုတ္ေပးရပါသည္) ေက်ာင္းဝန္းထဲဆိုင္ကယ္စီးလွ်င္ ဦးထုပ္ပါရမည္ (တည္ဆဲဥပေဒကိုအခြင္႔ေကာင္းယူလွ်က္)မပါေသာသူကိုေတြ႔လွ်င္ ရဲမ်ားကိုဖမ္းခိုင္းလွ်က္ တစ္ဦးလွ်င္ (၁၅၀၀)က်ပ္ ႏွစ္ဦးဆိုလွ်င္ (၃၀၀၀)ဒဏ္ရိုက္ပါသည္။ ယာဥ္ထိမ္းရဲမ်ားေတာင္ ဖမ္း၍ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ခိုင္းပါ။ ေဘာက္ခ်ာလက္မွတ္ ျဖတ္ၿပီးတရားရံုးသြားခိုင္းပါသည္။ ပါခ်ဳပ္ဦးညီညီစံမွာဤေက်ာင္းတြင္ ငါအႀကီးဆံုးငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္မည္ဟုေျပာဆိုလွ်က္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔မရွိပါဘဲဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းေနပါသည္ ၎ဒဏ္ေငြမ်ားလည္းဘယ္ေရာက္သည္မသိပါ။ ရဲအုပ္ဝင္းေဇာ္မိုးဦးစီးေသာေက်ာင္းမွရဲမ်ား(ဗ.ဝ.တေပါက္ရဲမ်ား) ႏွင္႔ ဌာနမွဴး(စီမံ) ဦးေအာင္လင္း၊ဌာနႀကီးမွဴး(စီမံ) ဦးတင္ေရႊ တို႔ကလည္းဥပေဒနားမလည္ဘဲဦးထုပ္မပါေသာဆိုင္ကယ္သမားေတြ႔က ဓါးျမေတြ႕သည့္အတိုင္းဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင္႔ ဝိုင္းလိုက္ၾကကာအတင္းအဓမၼ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္းေနပါသည္။ဆိုးရြားေသာအခ်ိဳ႕ရဲမ်ားမွာ (မိမိတို႕မျမင္လိုက္၍လြတ္သြားေသာ)ဒဏ္မေဆာင္ရေသးသူမ်ားကိုအိမ္တိုင္ ယာေရာက္ နံနက္ေစာေစာမက်န္ အေႂကြးေတာင္းသလိုလိုက္ေတာင္းေနပါသည္။ ခ။      ဝန္ထမ္းလိုင္းႏွင္႔ ရံုးမွာအေတာ္ေဝးပါသည္ ဖယ္ရီကားရွိေသာ္လည္းမမီွ၍၎ အျခားကိစၥ ရွိ၍၎ သြားစရာရွိလွ်င္ ဆိုင္ကယ္ၾကံဳအားကိုးရပါသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္းလူတိုင္းဆိုင္ကယ္မစီးႏိုင္ၾကပါ ယခုအခါ ဦးထုပ္မပါလွ်င္ ဖမ္းသျဖင္႔ မည္သူမွ အၾကံဳမတင္ေတာ႔ပါ အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႕ရပါသည္။ ဂ။      သံုးေယာက္စီးလွ်င္လည္းဖမ္း၍ဒဏ္ရိုက္ရာေနမေကာင္းေသာသူမ်ားကိုဆိုင္ကယ္ျဖင္႔ ပို႔လွ်င္ ေမာင္းသူတစ္ေယာက္၊လူနာ(ထုိလူနာမထိုင္ႏိုင္လွ်င္) ေနာက္မွတစ္ေယာက္ စီး၍ေဆးခန္းသြားရာတြင္ အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႕ရပါသည္။ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္၍လည္းကားမငွါးႏိုင္ၾကပါ။ ဃ။     အနီးအနားမွ ဧည့္ေတြ႕လာလွ်င္လည္းဦးထုပ္မပါလွ်င္ ဝင္ခြင္႔မျပဳပါ။ သင္တန္းလာတက္ရေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွာခရီးေဝးလွ်င္ ဧည့္ေတြ႕မလာႏိုင္ပါ။ အနီးဝန္းက်င္မွ အသိမ်ားကိုခိုင္းရပါသည္ အနီးဝန္းက်င္ရြာသားအမ်ားစုမွာဦးထုပ္မေဆာင္းၾကပါ။ ခရီးေဝးမွ လာသူလည္းဦးထုပ္မပါလွ်င္ မဝင္ရပါ။အဝင္ဂိတ္မ်ားတြင္ “ဦးထုပ္မေဆာင္းလွ်င္ မဝင္ရ”ဟုသတိေပးဆိုင္းဘုတ္ ေရးသင္႔ပါသည္ သို႔ေသာ္ လံုးဝ(လံုးဝ) မည္သည့္ဂိတ္တြင္မွ မေရးပါ။ င။      ယခုပါခ်ဳပ္ဦးညီညီစံလက္ထက္တြင္ ဂိတ္ဝမွျဖတ္လွ်င္ ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္၊ ကားလိုင္စင္ မွတ္ပံုတင္မ်ားကိုေတာင္းေနပါသည္။လိုင္စင္ေပးရသည္မွာကိစၥမရွိပါ။သို႔ေသာ္ ျပန္ေတာင္းေသာအခါတြင္ မုန္႔ဖိုးမေပးပါက ျပန္မေပးခ်င္ပါ။မိမိတို႔မွာလည္းလိုင္စင္မရမွာစိုး၍ မုန္႔ဖိုးေပးခဲ႔ရပါသည္။ တိုင္ျပန္ကလည္းမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနပါသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ဗ.ဝ.တဂိတ္တြင္မက ၂၄မိုင္ဂိတ္(လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲမ်ားအေစာင္႔မခ်ဘဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုအေစာင္႔ခ်ထားသည္)တြင္ပါ စကားေျပာစက္ကိုင္ၿပီးဗိုလ္ေလးဟုရဲဟန္ေဆာင္ကာဝန္ထမ္းေမာင္ႏွဲႀကီး(ပါခ်ဳပ္အိမ္ ကားေမာင္းသူ)ဦးစီးလွ်က္ တပ္ရဲေမာင္ရဲဝင္းအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းႏွင္႔ရဲေပါင္း(၂၀)ခန္႔ (ညအခါ ပို၍လူမ်ားသည္)လားရိႈး၊မူဆယ္မွ ဆင္းလာေသာဆိုင္ကယ္ကယ္ရီမ်ားကိုေငြေတာင္းေနပါသည္။ မေပးေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကိုေအာင္ဖက္(၂၁)မိုင္ အထက္ဖက္ (၆)ထပ္ေကြ႕ေက်ာ္ထိေလးငါးစီးဝိုင္းလိုက္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းေနပါသည္။ တိုင္ျပန္ေသာ္လည္းပါခ်ဳပ္တပည့္ရင္းေမာင္ႏွဲႀကီး ျဖစ္ေနသျဖင္႔ ပါခ်ဳပ္အပါအဝင္ မည္သူမွ အေရးမယူပါ။ မွတ္ပံုတင္မွာလည္းအေတာ္အတန္ ခရီးတိုဟိုနားဒီနာသြားလွ်င္ မည္သူမွမယူခဲ႔ၾကပါ။ (ေပ်ာက္သြားပါက ျပန္လုပ္ရန္ မလြယ္ေၾကာင္းလူတိုင္းသိပါသည္။)အခက္အခဲအေတာ္ေတြ႔ေနရပါသည္။ယခင္ကကား၊ဆိုင္ကယ္ နံပါတ္ ႏွင္႔ လူနာမည္ေမးကာမွတ္ၿပီးလွ်င္ ဝင္ေသာဂိတ္မွ ျပန္ထြက္ရန္  မွာလွ်က္လႊတ္လိုက္သည္မွာအေတာ္အဆင္ေျပပါသည္။ စ။      ဧည့္ေတြ႕လာေသာဆိုင္ကယ္မ်ားကားမ်ားတြင္ ခြပ္ေဒါင္းစတစ္ကာ (လိုဂိုေသးေသးေလး)ကပ္ထားပါကဝင္ခြင္႔လံုးဝမေပးပါ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးညီညီစံမွ အမိန္႔ေပးထားသည္ဟုေျပာပါသည္။ ဤသည္မွာတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာပါတီကိုလက္မခံရာေရာက္သျဖင္႔ တည္ဆဲဥပေဒကို က်ဴးလြန္ေနပါသည္။ ဆ။     ဝန္ထမ္းလိုင္းခန္းမ်ား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုလံုးဝမခ်ိတ္ရဟုေျပာဆိုၿပီးလိုက္လံျဖဳတ္သိမ္းခိုင္းေနပါသည္။ ဇ။      မႏၲေလးတိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႔ ၊ဇီးပင္ၾကီး၊ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ ဦးညီညီစံသည္ လက္ခ်ာလာပို႔ခ်ေသာလူႀကီးမ်ားအား ႀကိဳ-ပို႔ရန္ ေပးထားေသာ PARJERO ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၂-စီးကို သူကိုယ္တိုင္-၁စီး(အိမ္တြင္လည္းရံုးတက္ရန္ႏွင္႔ အိမ္သံုးရန္-၂စီးရွိၿပီး)၊ ဇနီးမိန္းမက-၁စီး၊ အသီးသီးယူသံုးထားပါသည္။ သမီးျဖစ္သူဘုရားဖူးလည္ပတ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္-၄စီးကို ဆီအျပည့္ျဖည့္ကာစားေသာက္စရိက္ေရာသံုးစရိက္ပါ ေပးရသည့္အျပင္ ကားဆရာ(ဒရိုင္ဘာ)ကိုလည္းအေစခံ(ကၽြန္)လိုလူေရွ႕သူေရွ႕မေရွာင္ မိုက္ရိုင္းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံခိုင္းေစေနပါသည္။ ဈ။      ဟိုးယခင္ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ ဒုခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဌာနႀကီးမွဴးမ်ားသံုးရန္အတြက္ ေက်ာင္း(ဗ.ဝ.တ)မွေက်ာင္းပိုင္အျဖစ္ေပးထားေသာ Hand Phoneမ်ားကို ဇနီးမိန္းမက-၁လုံး၊ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနေသာ သမီးအႀကီးက-၁လုံး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ရြာသစ္ၾကီးတြင္ ဆယ္တန္းတက္ေနေသာ သမီးအငယ္က-၁လုံး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သုံးစြဲေနကာရာထူးလက္ကိုင္ရွိေသာလူႀကီးမ်ား(ဒုခ်ဳပ္၊ဌာနႀကီးမွဴး--စသည့္သူမ်ား)မွာသံုးစြဲခြင္႔ မရၾကပါ။ စသည္တို႔ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနပါသျဖင္႔ ဝန္ထမ္းႏွင္႔ မီွခိုမိသားစုမ်ားပါမကသင္တန္းသူ/သားမ်ားကိုလာေရာက္ေတြ႕ဆံုရေသာဧည့္ေတြ႕မ်ား၊ကားသမားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္ သမားမ်ားပါ အခက္ေတြ႕ေနရပါသည္။ ကိုရဲရင့္ငယ္ (ကေနဒါ)   မွတဆင့္ သမၼတႀကီးႏွင္႔ အျခားသူမ်ားပါသိေအာင္ ရင္ဖြင္႔တင္ျပပါသည္။ ပညာသားပါပါႏိွပ္စက္ခံေနရသူမ်ား။ အမ်ားအတြက္ တုိင္ၾကားေပးရန္ေပၚေပါက္လာတိုင္းေပးပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Media ရဲ့ မွတ္ေက်ာက္တင္ အက်ဳိးျပဳ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မွဳကိုလည္း ျပန္လည္ သတင္းပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ အားလုံး ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ႏိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ား။ ခင္မင္ ယုံၾကည္စြာျဖင္႔ ခ်မ္းသာ၊ကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ၊ စိန္စိန္မိုး (အမ်ားအတြက္ သတင္းေလာကျဖင္႔ ကူညီသူ)


download file hereအဘရဲ႕အရူးကြက္

file download here

ေရးဆို-စိုင္းစိုင္းသန္းေရႊ(ကေနဒါ)
မူရင္း-လင္းလင္း


ၾကည့္ျမင္တိုင္ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲမွအေမစုမိန္႕ ခြန္း

DVB TV News
လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ တျခားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ဆႏၵေတြ ရွိေနတာဟာ အလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အလားအလာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ

The Voice Weekly
ဓါတ္ပံု - ေအာင္စိုး