Thursday, June 14, 2012

တို႕လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုးၾကားလိုု႕ အိႏၵိယကဲ့သို႕ စည္းရိုးခတ္စို႕

ျမန္မာၿပည္ၿခံစည္းရိုး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကဲ႔သို႕ လုပ္သင့္သည္

by Qing Minya on Friday, 23 March 2012 at 13:41 ·
အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္။

အိႏၵိယနိုုင္ငံသည္ အာရွတိုက္၏ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျပီး ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းအင္အားၾကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၄င္းနိုုင္ငံသည္ အျခားေသာ နိုုင္ငံမ်ားနွင့္ ကုုန္းပိုုင္းတြင္ ၁၅၁၀၆ ကီလိုုမီတာခန္႕ ထိစပ္လ်က္ရွိျပီး ကမ္းရိုုးတန္းပိုုင္းတြင္ ၇၅၁၇ ကီလိုုမီတာခန္႕ ဆက္စပ္ေနပါသည္။
အိႏၵိယနိုုင္ငံနွင့္ နယ္ေျမဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုုင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ကီလိုုမီတာ ၄၀၉၇ ခန္႕၊ တရုုတ္နိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၃၄၈၈ ခန္႕ ၊ ပါကစၥတန္နိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၃၃၂၃ ခန္႕၊ နီေပါႏိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၁၇၅၁ ခန္႕ ၊ ျမန္မာနိုုင္ငံႏွင့္ ကီလိုုမီတာ ၁၆၄၃ ခန္႕ ၊ ဘူတန္ႏွင့္မူ ၆၉၉ ကီလိုုမီတာ ထိစပ္လ်က္ရွိျပီး အာဖကန္နစ္စတန္နိုုင္ငံနွင့္လည္း ၁၀၆ ကီလုိမီတာ နယ္ေျမထိစပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

နယ္စပ္၊ နယ္ျခားေဒသကိုု စနစ္တက် စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ နိုုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါအရာေရာက္သည္ဟုု အိႏၵိယအစိုုးရမွ ယံုုၾကည္ပါသည္။ ထိုုသိုု ့ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႕ ခြဲေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာ အစရွိေသာ အဖက္ဖက္ေသာ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုုမွ အခက္အခဲအဖံုုဖံုုကိုု အိႏၵိယအစိုုးရအေနျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ရပါသည္။
၂၀၀၄ခုုနွစ္တြင္ အိႏိၵယ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ေဒသ စီမံခန္႕ ခြဲေရး ဌာနတစ္ခုု ဖြဲ႕စည္း၍ ၄င္း၏ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ကုုန္းပိုုင္းနွင့္ ကမ္းရိုုးတန္းနယ္ျခားေဒသမ်ားကိုု အထူးဂရုုျပဳ၍ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ နွစ္နိုုင္ငံနယ္စပ္တြင္ နယ္ေစာင့္ တပ္မ်ား ထားရွိျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုုးတက္ေစရန္ လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုုပ္ျခင္း၊ နယ္စပ္တြင္ ၿခံစည္းရိုုးခတ္ျခင္းနွင့္ မီးေမာင္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း စသည္တိုု႕ ျဖစ္သည္။


အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယနိုုင္ငံတြင္းသိုု႕ အမ်ားဆံုုးခိုုးဝင္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းတိုု႕သည္ အိႏၵိယျပည္သိုု႕ နယ္စပ္မွတဆင့္ တရားမဝင္ ခိုုးဝင္၍ အိႏၵိယျပည္တြင္းတြင္ အလုုပ္အကိုုင္ ရွာေဖြလုုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ မွာမူ ကြ်ဲႏြား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္မ်ား တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုုကုုန္ကူးၾကသည္။ အိႏိၵယ-ဘဂၤလား နယ္နမိတ္ ထိစပ္မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္သည္။

- West Bengla (22167 km)
- Assam (263 km)
- Meghalaya (443 km)
- Tripura (856 km)
- Mizoram (318 km)

အိႏိၵယ-ဘဂၤလားနယ္စပ္သည္ ေျမျပန္႕ ပိုုင္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါဘဂၤလားတိုု႕၏ တရားမဝင္ စိမ့္ဝင္ေနထိုုင္မႈ၊ ၄င္းတိုု႕၏ တရားဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္အတြက္ အိႏၵိယအစိုုးရမွ အိႏိၵယ-ဘဂၤလားနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ၿခံစည္းရိုုးကာရံရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ခုုနွစ္တြင္အဆိုုပါ ၿခံစည္းရိုုးကိုု အၿပီးသတ္နိုုင္ခဲ့သည္။ ကုုန္က်စရိတ္ စုုစုုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ သန္း၆၀၀ခန္႕ ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ ၿခံစည္းရိုုးသည္ ကီလိုုမီတာ ၃၂၈၇ ခန္႕ ရွည္လ်ားၿပီး ၃ မီတာျမင့္သည္ဟုု သိရပါသည္။


အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္းရိုး။

ထိုုမွ်မက အိႏိၵယ နယ္စပ္လံုုၿခံဳေရးအင္အားစုုမွလည္း Shoot-At-Sight Policy ဟူေသာ တရားမဝင္ ခိုုးဝင္လာသူမ်ားအား အေမးအျမန္းမရွိ၊ ေတြ႕ရာအရပ္တြင္ ပစ္ခြင့္ရွိေသာ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုုးခဲ့သည္။ နွစ္စဥ္နွစ္တိုုင္း အိႏိၵယသိုု ့ ခိုုးဝင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ဘင္ဂလီမ်ား ရာနွင့္ခ်ီ၍ နယ္စပ္တပ္မ်ား၏ ေသနတ္ဖ်ားတြင္ အသက္ေပ်ာက္ၾကသည္။ Nazrul Islam ဆိုေသာ ဘဂၤလီမွ သူ၏ အေတြ႕ အႀကံဳကိုု ဤသိုု႕ ေျပာျပခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တိုု႕အဖြဲ႕ မနက္ေစာေစာ ၃ နာရီေလာက္မွာ အိႏၵိယမွ ႏြားေတြ ခိုုးထုုတ္လာၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကိုု ျပန္ဝင္ဖိုု ့ ႀကိဳးစားေနတုုန္းမွာ နယ္ေစာင့္တပ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕ပါတယ္။ သူတိုု႕က ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ကိုု ျမင္တာနဲ႕ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း မရွိပဲ တခါတည္း ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။"


ခိုးဝင္းလာသူမ်ား၏ ကံႀကမၼာ။

အဆိုပါပစ္ခတ္မႈတြင္ Nazrul Islam ၏လက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
အိႏိၵယ၏ Shoot-At-Sight policy အား ျပည္ပ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ၾကသည္။ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း နယ္ျခားတြင္ အသက္ေပ်ာက္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။ အမ်ားစုုမွာ ဘဂၤလားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည္ပလူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ အိႏိၵယ နယ္ေစာင့္တပ္သည္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားကိုု ရက္ရက္စက္စက္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္သည္ဟုု ေဝဖန္ၾကသည္။ အဆိုုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ အိႏိၵယ နယ္စပ္လံုုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ (Border Security Force) မွ အႀကီးအကဲတစ္ဦး ျဖစ္သူ Raman Srivastava က ျပန္လည္ေခ်ပ ေျပာဆိုုခဲ့ရာတြင္

"ဒီလိုုနယ္စပ္ကိုု ခိုုးဝင္ဖိုု႕ ႀကိဳးစားရင္ အပစ္ခံရတဲ့သူေတြအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာ မရွိပါဘူး။ သူတို႕ေတြဟာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အိႏိၵယကိုု တရားမဝင္ ခိုုးဝင္လာတဲ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာဆိုသြားပါသည္။
လူအခ်င္းခ်င္း စာနာမိေသာ္လည္း တဖက္မွ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အိႏၵိယအစိုုးရသည္ မိမိနိုုင္ငံ လံုုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ေတြးမိသည္။ ကြ်န္မတိုု႕ ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွင့္ ၂၅၇ ကီလိုုမီတာခန္႕ ဆက္စပ္လ်က္ ရွိသည္။ အိႏၵိယကဲ့သိုု႕ နယ္စပ္ ၿခံစည္းရိုုးမ်ားကိုု ရခိုုင္ကမ္းရိုုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ မားမား မတ္မတ္ ျမင္ခ်င္စိတ္မ်ား တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့သည္။
"တို႕လူမ်ိဳးမ်ား ႏိုးၾကားလိုု႕
အိႏၵိယကဲ့သို႕ စည္းရိုးခတ္စို႕"

ေလာင္တဲ့ေန၇ာကေလာင္ဆဲပါ...

The Voice Weekly
ယေန႔ည ၁ နာရီ ၆ မိနစ္ခန္႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္ကုိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားက စက္ေလွျဖင့္လာေရာက္မီးရွဳိိ႕သြားသည့္အတြက္ အိမ္ေျခအမ်ားအျပား ေလာင္းကၽြမ္းလွ်က္ရွိသည္ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားခ်က္အရသိရွိရသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ညက လုံျခဳံေရးေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိသည့္ ရပ္ကြက္သား အမ်ားအျပားဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္မီးရွဳိ႕ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကေျပာဆုိသည္။
"မီးေလာင္ေနတာက တစ္နာရီေလာက္ရွိသြားၿပီး ။ အခုထိေတာ့ မီးမၿငိမ္းေသးဘူး။ မုိးကလည္း တအားရြာေနတယ္"ဟု စစ္ေတြၿမိဳ႕ ကမ္းနား ၿမိဳ႕သူႀကီးရပ္ကြက္မီးေလာင္ေနသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ 7 Day News Journal မွ ဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ကုိ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေမးျမန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ေျခ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း ( 2012-06-14 ေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ လ.၀.က ရုံးမွ စာရင္း )

မတူကြဲျပားရခိုင့္အေရးေၾကျငာခ်က္မွာ......


ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္

အမွတ္(၂/၂/၂၃၂) မေဟာ္ဂနီလမ္း ၊ ေထာက္ၾကံ႕တိုးခ်ဲ႕၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း - ၀၉၈၆၁၀၇၁၉
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ရက္စြဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၃) ရက္

ရခိုင္ၿပည္နယ္အေရး ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ထုတ္ၿပန္ၿခင္း

၁။ ၿမန္မာၿပည္ အေနာက္ပိုင္းေဒသၿဖစ္ေသာ ရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳး တိုင္းတပါးသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ၿပီး ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးေနမႈမ်ား ၊ မီးရိႈ႕သတ္ၿဖတ္ေနမႈမ်ား စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ မွ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား ထုတ္ၿပန္အပ္ပါသည္။

၂။ ဤၿဖစ္ရပ္သည္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ မူလေန တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ အၿခားတိုင္းတပါးမွ လူမ်ိဳး ကြဲမ်ားက ၿမန္မာၿပည္အတြင္းသုိ႔ တၿဖည္းၿဖည္း စိမ့္၀င္ေနထိုင္လာရာမွ နယ္ေၿမအပိုင္စုိးမိုးေရးအတြက္ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ေပၚေပၚတင္တင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံၿဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာရာမွ ၿဖစ္ေပၚသည္ဟု မွတ္ယူ ပါသည္။ အဆိုပါ လူမ်ိဳးကြဲ ဘဂၤ ါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက မူလေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ၿပီး မေနထိုင္၀ံ့ေအာင္ ေမာင္းထုတ္သည့္ အျပဳအမူမ်ားၿဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏အိုး အိမ္မ်ား ကိုမီးရိႈ႕ၿခင္း၊ သတ္ၿဖတ္ၿခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕႕ႀကီးတုိ႔က သိရွိမွတ္သား ေစလုိပါသည္။

၃။ ထုိ႔အၿပင္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ၿဖတ္သူအၿဖစ္သို႔ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢက မွတ္ယူလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိတြန္းပို႔ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ အရပ္သား အသြင္ေဆာင္ထားေသာ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအား လုပ္ကိုင္ရခက္ခဲေစရန္ အကြက္ခ်ဖန္တီးမႈမ်ား ထိုဘဂၤ ါလီမ်ား၏ ၀ါဒၿဖန္႔သတင္းဌာန မ်ားမွ သတင္းအမွားမ်ား ၿဖန္႔ေ၀ေနၿခင္းကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မည္သည့္တိုင္းၿပည္ပင္ၿဖစ္ေစ ဤကဲ႔သုိ႔ ေသာ က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနပါက နယ္ေၿမဆံုးရံႈးခံရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုင္းတပါးက်ဴးေက်ာ္မႈရန္ကို ကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းၿခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီမွ ေထာက္ခံပါသည္။

၄။ အဆိုပါလူမ်ိဳးကြဲ တုိင္းတပါးသားမ်ား စိမ့္၀င္ေနထုိင္မႈကိုလည္း အၿမန္ဆံုးစိစစ္ၿပီး ၿပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးပါ ရန္ႏွင့္ တိုင္းတပါးသားမ်ား စိမ့္၀င္ေနထိုင္မႈအတြက္ တာ၀န္ေပါ့ေလ်ာ့သူမ်ား လုပ္ကိုင္စီမံမႈ ညံ့ဖ်င္းသူမ်ားကို လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ၿပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕႕ကို တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ရခုိင္ၿပည္နယ္ သားမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳေရးကို ေရရွည္အာမခံႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လူအမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ ၿပည္ ေထာင္စုအစိုးရမွ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

၅။ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကနဦးေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အေပါင္းတုိ႔အားလည္း အထူး အသိေပးလုိသည္မွာ ဌာေနအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ခြင့္ရၿပီးေသာ ဌာေနမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီးၿဖစ္သၿဖင့္ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း ႏွင့္ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သစၥာေစာင့္သိရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံၿခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူ မ်ားအေပၚ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတူဟူ၍ ဘက္လိုက္ လိုက္ပါပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မျပဳမိၾကေစ ရန္ အထူးအသိေပးအပ္ပါသည္။

၆။ ၿပည္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ အၿခားဘာသာမ်ားၿဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးကိုအေၿခခံၿပီး ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းမျပဳမူဘဲ ႏိုင္ငံ သားအၿမင္ၿဖင့္သာ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာ အသိေပးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၇။ တိုင္းတပါးမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကိုမူ ဘာသာတူၿခင္း/ မတူၿခင္း၊ လူမ်ိဳးတူၿခင္း/ မတူၿခင္း အေပၚ အေၿခခံ၍ ခြဲၿခားရမည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း/ မၿဖစ္ၿခင္း ကိုသာ အေၿခခံၿပီး ၿပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

၈။ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ၿဖစ္ေစ၊ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ၿဖစ္ေစ ကမၻာေနရာအႏွံ႕အၿပား တြင္ၿဖစ္ေစ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ/ နယ္ေၿမက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ကိုမဆို မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ မွ ၿပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံခ်ပါေၾကာင္း ေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ပါတီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ

ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုးကို ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီရုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္စီစဥ္


by Yangon Press International on Tuesday, June 12, 2012 at 5:03am · ဇြန္ ၁၂၊ ၂၀၁၂၊ YPI

လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ႀကီးေဒသ ေဆးရံုကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ေဒသခံအေခၚ အင္တာနက္ ရံုးကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ကာ  ေမလေႏွာင္းပိုင္း၌ ရံုးအေဆာက္အဦရွိ အျခားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ႏွင္ထုတ္လွ်က္ရွိသည္ဟု လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီမွ ကိုညိုထြန္းက ေျပာသည္။

“ဒီအေဆာက္အဦက ရြာပိုင္ေျမေပၚမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဆက္သြယ္ေရး႒ာနအျဖစ္ ဖြင့္ဖို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံ အလွဴရွင္မ်ားအသင္းက ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းလွဴၿပီး  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အစပိုင္းမွာဖြင့္ခဲ့တာပါ” ဟု ၎က YPI သို႔ေျပာသည္။

ထိုစဥ္က ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားနွင့္ ေက်းလက္လူထုထိေတြ႕ႏိုင္ရန္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္က ႀကံ႕ခိုင္ေရးမွာ အသင္းသာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ယင္းရံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္၍ ယင္း စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၀န္းက်င္ေနာက္ပိုင္း၌ ယင္းအေဆာက္အဦတြင္ ေက်းရြာ နာေရးကူညီမႈ အသင္းဆိုင္းဘုတ္တင္ကာ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ရွိရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တရက္အလုိတြင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ဆိုင္းဘုတ္ျပန္လည္ တင္ခဲ့ၿပီးရက္သတၱပတ္အတန္ၾကာ၌ ရံုးအေဆာက္အဦတြင္း အေျခစိုက္သည့္ အခမဲ့နာေရး ကူညီမႈအသင္းကို ႏွင္ထုတ္ကာ ခ်ိတ္ပိတ္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ ကိုညိဳထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုအျဖစ္အပ်က္ကို လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကို တင္ျပထားကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံလည္း တုိင္ၾကားစာ ေပးပို႔သြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။     ။
ေဆးရံုကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ေဒသခံအေခၚ အင္တာနက္ ရံုး

အေျခအေနေအးခ်မ္းေစၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ဟု ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္တြန္း


Yangon Press International

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၂၊ YPI

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံရံုးယာယီတာ၀န္ခံ မစၥတာ မိုက္ကယ္ သာစတန္သည္ မြတ္ဆလင္ႏွင့္ ရခိုင္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားစီ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ေအးခ်မ္းသြားေစရန္ တိုက္တြန္းကာ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုမႈ အၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းတုိင္း ေအးခ်မ္းစြာရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္လည္း လိုအပ္လွ်က္ရွိကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ရာ ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွ ျဖစ္ႏိုင္မည္ ဟု သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ဘက္မွ ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ဦးသိန္းေရႊ ၊ မြတ္ဆလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္လ၀ီ အဖြဲ႕႒ာနခ်ဳပ္၊ အိုလမာ အစၥလာမ့္သာသနာ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ႒ာနခ်ဳပ္၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး)အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျမန္မာမူဆလင္အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွာ ယခုမၿငိမ္မသက္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားေနၾကရေၾကာင္း ျပည္သူလူထု၏ မည္သည့္ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈမဆို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပင္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံ က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျမန္ဆန္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး တစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အားေပးတိုက္တြန္းေၾကာင္းလည္း မစၥတာမိုက္ကယ္ သာစတန္က ေဖၚျပေျပာဆိုထားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ မၿငိမ္မသက္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအား အကူအညီေပးအပ္ဖို႔ ယခုရက္ပိုင္း ေနျပည္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ အေမရိကန္ သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံက ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအား ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္ အရ သိရွိရသည္။

ယခင္သီတင္းပတ္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနာက ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ၃ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပထမေၾကညာခ်က္ကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး႒ာနမွ ဗစ္တိုးရီးယား နဴးလန္က ထုတ္ျပန္ၿပီး ဒုတိယေၾကညာခ်က္ကို အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္အၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံက ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ယခုေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယမန္ေန႔ထိ ေသဆံုးသူ ၂၉ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၃၈ ဦး၊ လူေနနအိမ္ ၂၅၂၈ လံုး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၉ ေက်ာင္း၊ ဗလီ ၇ လုံး ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း `၆ ေက်ာင္း ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လံုုျခံဳေရးကေတာ႔ ျမင္တဲ႔အတိုုင္းပါပဲ...

DVB News Mirror and Rhythm
(လံုုျခံဳေရးကေတာ႔ ျမင္တဲ႔အတိုုင္းပါပဲ)
ပထမဆံုုးလာတဲ႔ ေမးခြန္းကေတာ႔ အားလံုုးေမွ်ာ္လင္႔ထားတဲ႔ေမ​းခြန္းပါပဲ... ဒီလိုုေျဖပါတယ္....

"Of course I am concerned as I think everybody else in Burma is about the present, with regards to the present situation in Rokhine. I think the most important lesson that we need to learn from it is the need of the rule of law. We have said again and again, my party the National League for Democracy that rule of law is essential if we are to put an end to all conflicts within the country. Everybody must have access to the protection of the law and of course they also have a duty to abide by the laws of the land. So without rule of law, such communal strife will only continue and the present situation will have to be handled with delicacy and sensitivity and we need the cooperation of all peoples concerned to regain the peace that we want for our country."

.....................................................................

ဘဂၤလီကိစၥအေမစုေျဖတဲ့အခ်ိန္ရန္ကုန္မွာလာဒ္စားတဲ့သူေတြအေရးယူခံရတဲ့အခ်ိန္။ ဟိုဘူးသီးေတာင္မွာတာ၀န္ယူတဲ့ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္..သိန္းေသာင္းခ်ီခ်မ္းသာသြားတာေလးကိစၥ.... လုပ္ပါအံုး..အခုမွေစ်းက်သြားတာ..အရင္ကဘဂၤလီတေယာက္၃၀ကေန၁၀၀ၾကားမွတ္ပံုတင္ရအျပီးေစ်းေပါက္တယ္။ ဘဂၤလီကိစၥအဓိကၾကိဳးကိုင္ခဲ့တာဦးေအာင္ေသာင္းနဲ႕ ဦးေမာင္ဦးပါ၊ဦးသိန္းစိန္လည္းသိသလိုနိုင္ငံေရးသမားၾကီး အခ်ိဳ႕လည္းသိပါတယ္။ေအာက္လမ္းနည္းသံုးၾကည့္တာပါ။ နာမည္ၾကီးအသံလႊင့္ဌာနတခုကမၾကာခင္ေဖၚထုတ္ေပးပါ လိမ့္မယ္။တခုပဲေျပာခ်င္တယ္၊အာဏာရဖို႕ အသက္ေတြကို မစေတးပါနဲ႕၊။ကိုယ့္လိပ္ျပာကိုယ္လံုၾကပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ Swiss President Eveline Widmer-Schlump ေတြ႔ဆံုု

DVB News Mirror and Rhythm ဆြစ္ ျမိဳ႔ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ Swiss President Eveline Widmer-Schlump ေတြ႔ဆံုု

ရခိုင္မွာတကယ္ဖမ္းေနပါျပီတဲ့

DVB News Mirror and Rhythm
ရခိုုင္မွာ အၾကမ္းဖက္မီးရိူ႔သူေတြကိုု တကယ္ဖမ္းေနပါျပီတဲ့.....

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးေလးဦးအားတပ္မမွဴးအမိန္႔ေၾကာင့္လႊတ္ေပးလိုက္ရ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွီခိုအားထားရာ ျမိဳ႔မေစ်းအား ဘဂၤလီဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးေလးဦးအား ဓာတ္ဆီ ၃ဂါလံျဖင့္ ၁၂.၆.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျမိဳ႔ခံမ်ားလက္ရဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ အဆိုပါဘဂၤလီမ်ားကို ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးအပ္ႏွံခဲ့ေသာ္လည္း ရဲစခန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕ ရွိစစ္တပ္ တပ္မမွဴးအမိန္႔ေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာအေရးယူမႈမရွိပဲ နာရီပိုင္းအတြင္း၎တို႔ေနထိုင္ရာ ပိုက္သည္ရပ္သို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔ခံတစ္ဦးမွ ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားလာပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ စက္ေလွေပၚတြင္ ဓာတ္ဆီပံုးမ်ားတင္ေဆာင္လာျပီး ေစ်းဆိပ္မွဆိုက္ကပ္ကာ ဆိပ္ကမ္းရွိအေဆာက္အအံုမ်ားကို မီးရိႈ႕ရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးကိုလည္း အဆိုပါတပ္မမွဴး၏အမိန္႔ျဖင့္ ထပ္မံလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔ခံမ်ားမွ အဆိုပါတပ္မမွဴးအား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ေလး၀တီ လြတ္လပ္ေသာ ရခိုင္သတင္းဌာန

မသီတာေထြးအမႈ စြပ္စြဲခံရသူမ်ား တမႈ ဝန္ခံ၊ ႏွစ္မႈ ျငင္းဆို

ေနမ်ဳိး | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၃ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ သေျပေခ်ာင္းေက်းရြာသူ မသီတာေထြး အား အဓမၼျပဳ သတ္ျဖတ္ကာ ပစၥည္း လုယက္မႈတို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ ေရာ့ပီးႏွင့္ ခုိခ်ီး တို႔ ႏွစ္ဦးက အဓမၼျပဳက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံေျဖာင့္ခ်က္ ေပးေသာ္လည္း လူသတ္မႈႏွင့္ လုယက္မႈကိုမူ မက်ဴးလြန္ခဲ့
ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔ ႐ုံးေတာ္တြင္ ျငင္းလိုက္ၾကသည္။

မနက္ပိုင္းက ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ တရားသူၾကီး ေဒၚေဌးေဌးၾကည္က ၾကားနာခဲ့ရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ ႏွစ္ဦး ဘက္မွ တရားခံျပ သက္ေသ တင္ျပျခင္း မရွိ၍ ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ဦးေစာျမ က ႐ုံးေတာ္သို႔ စြဲခ်က္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ေျပာသည္။

“တရားခံဘက္က ျပစ္မႈဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ မုဒိန္းမႈကိ္ု သူတို႔ကဝန္ခံျပီးေတာ့ က်န္ႏွစ္မႈကို ျငင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပစၥည္းလုတဲ့ စြဲခ်က္ရယ္၊ လူသတ္တဲ့ စြဲခ်က္ရယ္ ဒီႏွစ္ခုကို ျငင္းတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျငင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မနက္ျဖန္ခါ ႐ုံးခ်ိန္မွာ တရားခံ ႏွစ္ေယာက္ကို စစ္မယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
mathitharhtwe မသီတာေထြး ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု ယူဆသူ သံုးဦး အား ဖမ္းဆီးထားျခင္းအေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္ကုိ ဖတ္ရႈေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦးကုိ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)
႐ုံေတာ္တြင္ ဝန္မခံသည့္ ယင္းအမႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ထုေခ်ရမွာျဖစ္ျပီး တရား႐ုံးေတာ္က ဆက္လက္ၾကားနာ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘရိွန္က ဆက္ေျပာသည္။

“ဝန္မခံတဲ့ဟာကေတာ့ ဥပမာ ပစၥည္းမယူဘူးေပါ့ဗ်ာ၊ မယူရင္ မယူဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း သူေျပာေပါ့။ လူသတ္တဲ့ ဟာမွာ သူ မပါရင္ မပါတဲ့အေၾကာင္း သူေျပာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

ထိုအမႈတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ သံုးဦးအနက္ ထက္ထက္ (ခ) ေယာ္ရွီး (ခ) ၿဖိဳးေဇယ်ာေက်ာ္ သည္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေက်ာက္ျဖဴအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခါးဝတ္ပုဆိုးျဖင့္ ဆြဲႀကိဳးခ် အဆံုးစီရင္သြားခဲ့၍ ေရာ့ပီးႏွင့္ ခုိခ်ီး တို႔ဦး ႏွစ္ဦးသာ အမႈကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ သြားရန္ရွိသည္။

ယင္းအမႈတြင္ တရားလိုဘက္မွ သက္ေသ ၂၄ ဦး၏ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ရွိျပီး စြပ္စြဲခံရသူမ်ားဘက္မွ လိုက္ပါ သည့္ သက္ေသ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ညတြင္ပင္ မသကၤာသူ သံုးဦးကို ေဒသခံရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ (ေသာၾကာေန႔)မွ စတင္ၾကားနာခဲ့ၿပီး ငါးရက္တိုင္ ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

မသီတာေထြး အျဖစ္အပ်က္မွ စတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းတြင္ လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး အမုန္းပြားမႈ မ်ား၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး “အေရးေပၚ အေျခအေန” ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ရခိုင္တျပည္နယ္ လံုးအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရသည္အထိ သည္းသန္ ျပင္းထန္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဇြန္လ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔အတြင္း လူ ၂၁ ဦး ေသဆံုးျပီး ၂၁ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အား အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ ထုတ္ျပန္ထား ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျခင္း မရွိေသးေပ။

Daw Aung San Suu Kyi Pressconference

ဘဂၤလီကိစၥအေမစုေျဖတဲ့အခ်ိန္ရန္ကုန္မွာလာဒ္စားတဲ့သူေတြအေရးယူခံရတဲ့အခ်ိန္။ ဟိုဘူးသီးေတာင္မွာတာ၀န္ယူတဲ့ဗိုလ္မႈးခ်ဴပ္..သိန္းေသာင္းခ်ီခ်မ္းသာသြားတာေလးကိစၥ.... လုပ္ပါအံုး..အခုမွေစ်းက်သြားတာ..အရင္ကဘဂၤလီတေယာက္၃၀ကေန၁၀၀ၾကားမွတ္ပံုတင္ရအျပီးေစ်းေပါက္တယ္။ Aung San Suu Kyi Press Conf ENGLISH end BURMESE by dvbradio Aung San Suu Kyi Press Conf ENGLISH end BURMESE

ေလဒီရွဴး နဲ႕ အေမစု

အဂၢမဟာ ဒီမုိဖက္တီး
Respect is not given, but earned.
Photo - Reuters

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚစုက်န္းမာေရးအနည္းငယ္ထိခိုက္ မႈ ့ရွိခဲ့

Khu Daun
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚစုက်န္းမာေရးအနည္းငယ္ထိခိုက္ မႈ ့ရွိခဲ့... အခုျပန္လည္သက္သာသြားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အနားယူလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း... ထပ္ဆင့္အသိေပးအပ္ပါသည္။


DVB News Mirror and Rhythm
အိပ္ေရးပ်က္ ပင္ပမ္းေခါင္းမူးလိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သတင္းစာ​ရွင္းလင္းပြဲ
ရပ္လိုုက္ရပါတယ္...
"It's been a very exhausting journey, I have gotten completely unused to time change, having stayed in one place so long, I find the plane journey out to the West extremely exhausting and a little bit disorienting, because I couldn't adjust to the new time as quickly as I might have 24 years ago. It may of course have something to do with age, and maybe it has to do with lack of practice."

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလီ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ Jamaat-e-Islam က လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပး

Maung Maung Wann
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလီ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ Jamaat-e-Islam က လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ ေျပာျပီ။

ဘဂၤလီ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Jamaat-e-Islam က ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေပးေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡနဲ႕ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး Dipu Moni ကိုယ္တိုင္က ပါလီမန္မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါျပီ။ ဒီသတင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိပ္တန္း သတင္းဌာနၾကီးျဖစ္တဲ့ Bangla News 24 မွာ သတင္းေဖာ္ျပထားတာပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားတာ ျဖစ္ျပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ပဋိပကၡေတြကို ဘယ္သူေတြက ဖန္တီးသလဲ ဆိုတာ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း သိျမင္ႏိုင္ေလာက္ပါျပီ။

Dipu Moni tells JS Jamaat patronizing Rohingyas

Parliament Correspondent
banglanews24.com

DHAKA: Foreign Minister Dipu Moni alleged that Bangladesh Jamaat-e-Islam is patronizing the Rohingyas in armed.

The Myanmar government told Bangladesh High Commission that Jamaat-e-Islam also inciting them for racial clash, she added.

The minister came up with the assertion while addressing parliament Thursday.

She said, “We are looking into the matter and the border would never be opened for Rohingyas.”

The ruling Awami League lawmaker said, “The friendly countries of Myanmar and international organization, which are requesting us to open the border and accommodate the Rohingyas should talk with the Myanmar government to settle the dispute.”

http://www.banglanews24.com/

တိုင္တန္းနစ္နဲ႕ပို႕ေပးမယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို …ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ

by May Thingyan Hein
on Wednesday, June 13, 2012 at 5:31pm ·

ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)
ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၂၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ရိုဟင္ဂ်ာေခၚ..ဘဂၤါလီေတြက က်မတို႕ တိုင္းျပည္အတြက္ေတာ႕ တကယ္႕ျပႆနာလို႕ ေျပာဆိုသံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္လည္း တကယ္႕ကို ျပႆနာၾကီးျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္အတြက္ကလည္း တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ေပါ႕ဆေမ႕ေလ်ာ႕ထားလုိ႕မရတဲ႕ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားေတြမွာလည္း ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။

(ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကီးမားႏိုင္သလဲ ဆိုတဲ႕ ေဆာင္းပါးရဲ႕ အဆက္ပါ၊ ပထမပိုင္း မဖတ္ရေသးရင္ http://on.fb.me/LVJAQp  မွာဖတ္လို႕ရပါတယ္။

ျပႆနာကို ဘယ္သူ ဖန္တီးခဲ႕တာလဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္နဲ႕ ေမာင္းေတာေဒသေတြမွာ ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ ၉၀%က ဘဂၤါလီေတြ၊  ၇ %က သာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြလို႕သိရၿပီး၊ က်န္တိုင္းရင္းသားေတြက ၃% ေလာက္ပဲ ရွိတယ္လို႕ ၾကားရစဥ္က က်မအေနနဲ႕ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြအေပၚမွာ အျပစ္တင္ခဲ႕မိပါတယ္။

သမိုင္းအေထာက္အထားေတြနဲ႕ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည္႕ေတာ႕ က်မတို႕အေနနဲ႕ လ၀ကနဲ႕ နစက ေတြအေပၚမွာပဲ အျပစ္ပံုခ်ေနၾကတာ အလံုးစံု မမွန္ကန္ဘူးဆိုတာလည္း ေတြ႕ျမင္လာရပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္မွာ  အဂၤလိပ္ တို႕လက္ေအာက္သို႕ က်မတို႕တိုင္းျပည္  ေရာက္သြားခဲ႕ၿပီး  အဂၤလိပ္တို႕ သိမ္းပိုက္ထားျပီးျဖစ္တဲ႕ ဘဂၤလားနယ္မ်ားနဲ႕ ရခိုင္ျပည္  တစ္ေပါင္းတည္းတည္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၁၈၃၉ခုႏွစ္မွာ ေျမရိုင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂရံၾကီး ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုဥပေဒအရ ခ်မွတ္ထားနဲ႕ နယ္ေျမအေျမာက္အမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအေနနဲ႕ စစ္တေကာင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား၊ မဒရပ္မွ ဆူရတီမ်ား အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္လာခဲ႕တယ္လို႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီကတည္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားက သီးျခား မြတ္ဆလင္ႏို္င္ငံထူေထာင္ေပးဖို႕ ျဗိတိသွ်အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ႕ေၾကာင္း၊ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု ရွိတဲ႕ အိႏိၵယအေနာက္ဘက္ေဒသနဲ႕ အိႏၵိယအေရွ႕ဘက္ဘဂၤလားျပည္နယ္ေဒသေတြကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕တယ္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈမွာ ဘူးသီးေတာင္နဲ႕ ေမာင္းေတာရွိ ဘဂၤါလီတို႕က ပါကစၥတန္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံထူဖို႕ စီစဥ္ခဲ႕ေၾကာင္း ခင္ၾကီးေဖ်ာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မူဂ်ာဟိန္းဟူသည္ ရခိုင္တန္ေဆာင္ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ၁၉၅၉-၆၀(စာမ်က္မွာ ၉၉)မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို သမိုင္းအေထာက္အထားအေနနဲ႕ ေတြ႕ရပါတယ္။


ျဗိတိသွ်တို႕အေနနဲ႕ မြတ္ဆလင္တို႕ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္က မွားေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႕ေပမဲ႕ တဖက္မွာလည္း မည္ကဲ႕သို႕ျပဳလုပ္သင္႕ေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းေပး၊ အၾကံဳျပဳခဲ႕ေၾကာင္း၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဘဂၤါလီတို႕ကလည္းေဆာင္ရြက္ခဲ႕တယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕က လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက တင္ျပတဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ ေမာင္းေတာနဲ႕ဘူးသီးေတာင္နယ္ကို Frontier Area သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ကိုင္စြဲထားၿပီး၊ အေရွ႕ပါကစၥတန္ဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္ဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ႕တယ္လို႕လည္း series 10/1,Acc No.641,NAD အရ သိရွိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ ေခတ္မွာလည္း မူဂ်ာဟစ္ပါတီအေနနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ဖဆပလ ဥကၠဌ ဦးစံထြန္းေအာင္မွ တဆင္႕၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ တင္သြင္းၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္စာတမ္းေပးပို႕ခဲ႕ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအားလံုးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ရခိုင္မြတ္ဆလင္အေနနဲ႕ သတ္မွတ္လက္ခံေပးရန္၊မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို ရခိုင္မြတ္ဆလင္ေသနပ္ကိုင္တပ္အေနျဖင္႕ သီးျခားထားေပးရန္။
အစိုးရဌာနတိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို အရည္ခ်င္းအလိုက္ ၀င္ခြင္႕ျပဳရန္ စတဲ႕…အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားစြာျဖင္႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးရတဲ႕အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေၾကာင္း ၁၉၅၇ စက္တင္ဘာ ၂၀ စာတြဲ(၄) ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

ဖဆပလအစိုးရအေနနဲ႕ ထိုအခ်ိန္က မဲအႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဦးဧေမာင္(ခ)အဒူလာဒစ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႕ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေခၚသြင္းလာခဲ႕ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ေဒသမွာ အဘူခိုင္ဆိုသူက ဖဆပလဥကၠဌ၊ လ၀က တို႕နဲ႕ ပူးေပါင္းခဲ႕ၿပီး  ဘဂၤါလီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးျခင္းနဲ႕ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႕ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိခဲ႕ရပါတယ္။

ထိုအမွားဟာ ရခိုင္ျပည္ကို ေနာင္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေစေသာ အမွားျဖစ္ခဲ႕ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသနဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု မွတ္တမ္း 0H/p/0360/2009အရ သိရပါတယ္။

ဖဆပလေခတ္မွာ မြတ္ဆလင္အမတ္မ်ားေနရာရလာၿပီး ၀န္ၾကီးအဆင္႕ရာထူးမ်ားပါ ရရွိခဲ႕တဲ႕အတြက္ ဘဂၤါလီေပါင္းမ်ားစြာ ၀င္ခြင္႕ရခဲ႕ျခင္းျဖစ္တယ္လို႕လည္း  ဖဆပလေခတ္သမိုင္းေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အဆိုပါ ဘဂၤါလီသမိုင္းေၾကာင္းကို သိနားလည္ထားတဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာရရွိခ်ိန္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႕ ဘဂၤါလီေတြကို မ်က္ႏွာသားမေပးခဲ႕ပဲ ေတာင္းဆုိခ်က္မွန္သမွ် ပါယ္ခ်ခဲ႕တယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရလက္ထက္မွာ မြတ္ဆလင္တို႕ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ႕ၿပီး ျပည္နယ္အေနနနဲ႕လည္း ရခိုင္နဲ႕ မြန္ကိုသာ ေပးခဲ႕ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္မွ ဘဂၤါလီမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမြတ္ဆလင္မ်ားအျဖစ္ ေရးသားတင္ျပခဲ႕ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 အဆုိပါ ေရးသားတင္ျပမႈကို ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း ဂဖါးမွ စတင္ခဲ႕ၿပီး ၁၉၆၀ ျပည္႕ႏွစ္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႕ရန္ကုန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု လည္းေကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာစကားဟု လည္းေကာင္း ေျပာဆိုခဲ႕သည္ဟု ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္သမိုင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။နဂါးမင္း စီမံခ်က္

ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ နဂါးမင္း စီမံခ်က္ကို   ၁၉၇၈ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

ထိုစီမံခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာစတင္ခဲ႕ၿပီး တရားမ၀င္ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအေနနဲ႕ ေၾကာက္လန္႕ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒရွ႕္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးခဲ႕တယ္လို႕ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာပါတယ္။

ထိုစဥ္နဂါးမင္း စီမံခ်က္ေၾကာင္႕ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္တို႕ ထြက္ေျပးသြားရေသာ ဘဂၤါလီေခၚ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းအစိုးရက မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ မ်ိဳးျပဳတ္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု သတင္းလႊင္႕ခဲ႔တဲ႕အတြက္ ဘဂၤလားေဒ႕ရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ မေလးရွားစတဲ႕ ႏိုင္ငံေတြမွာ ထုတ္ေ၀တဲ႕ သတင္းစာေတြမွာသာမက အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ႕ၾကပါတယ္။

ထိုကိစၥေၾကာင္႕ ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ကို ၀ိုင္း၀န္းရွံဳ႕ခ်ခဲ႕ၿပီး၊ ထိုျပႆနာဟာ ကုလသမဂၢထိေရာက္ခဲ႕ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း၊စတုတၳတြဲမွ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိခဲ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရအေနဲ႕  ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘင္ဂါလီမ်ားကို စစ္ဆင္ေရးမ်ား အစဥ္တဆက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အင္အား ၁၅၀၀၀ (တစ္ေသာင္းခြဲ) ခန္႔ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘင္ဂါလီမ်ားသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဘဂၤါလီတို႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ျပန္လည္ပုန္းခိုၾကသၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာလည္း  အထူးစစ္ဆင္ေရးနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘင္ဂါလီ ၂၀၀၀၀၀ (၂သိန္း) ခန္႕ကိဘဂၤလားးေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံထဲသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို "ဘ၈ၤါလီအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး" ဟူသာလူသိမ်ားၿပီး အစိုးရကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာကရွံဳ႕ခ်ျခင္း ခံခဲ႕ရေၾကာင္း  မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအေနနဲ႕  ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘင္ဂါလီမ်ားအား  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ရန္ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူ ဘဂၤါလီမ်ားက  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၈၈ အေရးအခင္းမတိုင္ခင္ ရိုဟင္၈်ာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း

ဘဂၤါလီတို႕အေနနဲ႕  ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာေဒသက ရခိုင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕ည ၉နာရီအခ်ိန္မွာ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕သစ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို စတင္ဖ်က္ဆီးခဲ႕ၿပီး ၊ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ျခင္းစတဲ႕ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစုရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာေဖာ္ျပထားခ်က္အရသိရပါတယ္။

ထိုစဥ္ကာလမွာလည္း ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင္႕အမွတ္(၂) လံုထိန္းမ်ားက ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင္႕အတူ ခုခံကာကြယ္ခဲ႕ရေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမွာလည္း ေမာင္ေတာမွဘဂၤါလီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္(အဒူေလာက္)နဲ႕စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ဘဂၤါလီေရွ႕ေန ေရႊေမာင္ဆိုသူကလည္း  ဘဂၤါလီတို႔မွာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္မွာ ေအဒီ ၆၈၀ ခန္႔ကပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးရလွ်င္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တန္တူရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဒီမိုကေရစီရလွ်င္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႕ရရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေဟာေျပာသြားေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာဘဂၤလီမ်ား ျပႆနာစာတမ္း၊စာ ၁၄၆မွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ၾကရာမွာလည္း အမ်ိဳးသားပါတီက ၃၁ရက္ေန႕ မတ္လ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေန႕စြဲနဲ႕  ရိုဟင္ဂ်ာ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင္႕ အနာဂတ္ရခိုင္ျပည္ဟူေသာ စာတမ္းကို ထုတ္ေ၀ခဲ႕ၿပီး ထိုစာတမ္းမွာ ရခိုင္မြတ္ဆလင္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးဟု ယံုၾကည္ေအာင္ေရးသားထားေၾကာင္း ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္း  ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင္႕ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ႕ျခင္း

 ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ၊ ၁၉၉၁-၉၂ခုႏွစ္ နဲ႕ ၂၀၀၂ခုႏွစ္မ်ားမွာလည္း အစိုးရက စစ္ဆင္ေရးမ်ားထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအေနျဖင္႕ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တရာမ၀င္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုေသာေၾကာင္႕ စစ္ဆင္းေရးျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္စစ္ဆင္ေရးေၾကာင္႕ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘင္ဂါလီ စုစုေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ (၂သိန္းခြဲ)ခန္႕ ထြက္ေျပးသြားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုိပါစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤါလီေတြကို ကမၻာက သနားစရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႕ၿပီး   ျမန္မာအစိုးရအား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕မွ မူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမူဆလင္ႏိုင္ငံမ်ား ၊ မကာအေျခစိုက္ မူဆလင္အဖြဲ႕အစည္း (Rabita-al-Alam-I-Islami (Muslim World League)) တို႕ရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသနမွတ္တမ္း၊ေမာ္ကြန္းဌာနမွ မွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

အဆိုပါဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင္႕ အစိုးရ အေနျဖင္႕ ထြက္ေျပးသြားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘင္ဂါလီ ၂သိန္းခြဲခန္႕ကို ျပန္လည္လက္ခံခဲ႕ရၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မွာ ရခိုင္ျပည္တြင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသနမွတ္တမ္း၊ေမာ္ကြန္းဌာနမွ မွတ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။


ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

ထို႕ေနာက္မွာေတာ႕ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕အေနနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာကို တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာခဲ႕တာလည္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဂ်ပန္တြင္အေျခစိုက္ေသာ (ျမန္မာႏိုင္ငံရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း- ဂ်ပန္ျပည္)ေဇာ္မင္းထြဋ္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႕ တိုင္းရင္းသားရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဟူေသာ အမည္ျဖင္႕ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ႕ၿပီး ကမၻာ႕ႏိုင္ငံၾကီးေတြကို ျဖန္႕ေ၀ခဲ႕ေၾကာင္း၊ထို႕ေနာက္မွာေတာ႕  ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမွာ အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ို္င္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႕ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္မ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၀က္ဆိုက္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ႕ၿပီး မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း စိမ္႕၀င္ေနခဲ႕ေၾကာင္း သံုးသပ္သူေတြရွိပါတယ္။

လူ႕အခြင္႕ေရးဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေအာ္ရင္း ကမၻာအေနနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာအျဖစ္ လက္ခံေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၾကားသိခဲ႕ရပါတယ္။

အဆိုပါ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သံုးသပ္ၾကည္႕ရင္ေတာ႕ ယခုရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ႕ အၾကမ္းဖက္ျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို စဥ္းစားႏိုင္လိမ္႕မယ္လို႕လည္း နားလည္မိပါတယ္။

  ''႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရႇိဘူး။ ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ကမန္၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီး ဆိုၿပီး  ရခိုင္လူမ်ဳိး ခုနစ္မ်ဳိးရႇိတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤလားလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို အေမရိကန္ သံ႐ံုးကေရာ၊ အေမရိကန္ အစိုးရကေရာ သိဖို႔ လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါလို႔ ေျပာလိုတယ္။ ဒါကို ေျပာခ်င္တယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလို႔ ေျပာၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖန္တီးေနတာသည္ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ဖို႔ ဖန္တီးေနတာျဖစ္တယ္။ ဘဂၤါလီေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ဖို႔ ဖန္တီးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္က ခိုး၀င္လာေပမယ့္ ရခိုင္ေတြက သည္းခံေနတယ္။ လက္ခံၾကတယ္။ အတူတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနၾကတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ေပးထားတယ္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို တိုင္းရင္း သားဆိုၿပီး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ဳိးေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။ အခု မီးေလာင္သြားတဲ့အိမ္ေတြမႇာ ရခိုင္အိမ္ေတြက အမ်ားဆံုးပဲ။ ဒါေတြကို ဘဂၤါလီေတြ ခံရတယ္ဆိုေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ရခိုင္ေတြ ေသတယ္။ ဘဂၤါလီေတြ ေျပာင္းလာခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီရြာေတြဟာ ဘဂၤါလီရြာေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႀကိဳတင္ၿပီး ဘာမႇမလုပ္ႏိုင္ဘူး ဒါကို ကမၻာက သိဖို႕လိုတယ္။ အမွန္သိမွ ျဖစ္မယ္''လို႕ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ကေတာ႕ သူ႕အေနနဲ႕ ခုလုိ သံုသပ္ေျပာဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ အစိုးရအေနနဲ႕လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခတ္မွာ ဘဂၤါလီေတြကို ေမာင္းထုတ္ခဲ႕ျခင္းေၾကာင္႕ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ႕ အျဖစ္အပ်က္၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြအရ ယခုအစိုးရအေနနဲ႕  သတိထားကိုင္တြယ္ရမဲ႕ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္တယ္လို႕ က်မယူဆမိပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာနဲ႕ အေရးဟာ က်မတို႕အတြက္ေတာ႕ အမ်ိဳးသားေရးပါ။ျမန္မာျပည္ကို ကာကြယ္ရမဲ႕ အေရးလို႕ပဲ
က်မအေနနဲ႕ ျမင္မိပါေတာ႕တယ္။က်မ္းကိုးစာရင္း


D264 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနုစု
D272 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနုစု
D1313 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစုု၊ ၁၉၈၈
D1315 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနုစု
D1316 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနုစု
D1317သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနု
D1318 သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနု
 D1319သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနု
DR491(56)၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု
Series 10/1,Acc,No,641.NAD
MF-962၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု
OH/P/ 0354/2009၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု
OH/P/ 0355/2009၊ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု
OH/P/ 0356/2009၊ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေမာ္ကြန္းဌာနစု
ရခိုင္ေဒသတြင္းသို႕ မြတ္ဆလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင္႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အဆင္႕ဆင္႕၊ သမိုင္သုေတသနဦးစီးဌာန။ ၂၀၀၉-မတ္လ။

ခင္ႀကီးေဖ်ာ္၊ ရခိုင္ျပည္မွမူဂ်ာဟိန္းဟူသည္၊ ရခုိင္တန္ေဆာင္၊ အတြဲ - ၁၊ အမွတ္ - ၈ ၊ ၁၉၅၉-၆၀

စံထြန္းေအာင္ဦးကိုယ္ေတြ႔ ေမယုႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ (လက္ႏွိပ္စာမူ) စံသာေအာင္၊ ဦးအာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာ

စႏၵမာလာလကၤာရ၊ ရခိုင္ရာဇာ၀င္သစ္၊ (ပ) တြဲ၊ ပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၃၁ ေဇာ္မင္းထြဋ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ (ပထမအႀကိမ္)၊ Maruyama Corp,Tokyo၊

၂၀၀၃ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွတ္တမ္း(၁၉၅၇ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္)စာတြဲ(၄) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၊

 ၁၉၉၉ ပ႑ိ၊ဦးဓည၀တီရာဇ၀င္သစ္၊ ျပည္မႀကီးမ႑ိဳင္ ပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၁၀  ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လက္ႏွိပ္စက္စာမူ

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း၊ အပိုင္း(၂)

ေဖာ္ဇံ၊ `ရခိုင္နယ္စပ္မွ ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံ၊ ဓည၀တီမဂၢဇင္း၊ ႏွစ္လည္(၁၉၅၂ - ၅၃)

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္သမိုင္း၊ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ေတာ္လွန္ေရးခရီး၀ယ္၊ သတင္းဂ်ာနယ္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၇၃

ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂါၤလီမ်ားျပႆနာစာတမ္း၊ ၁၉၈၉ ၊ လက္ႏွိပ္စာမူ၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန၊

၁၉၈၉ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ျဖစ္စသ္သမိုင္း၊ သမိုင္းျပဳစုေရးအဖြဲ႕၊ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၊ ၁၉၈၁၊ လက္ေရးမူ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္

၊၂၈-၂-၂၀၀၈ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အနာဂတ္ သာသနာေတာ္အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္တင္ျပေလွ်ာက္ထားခ်က္၊ ၂၈-၉-၁၉၈၈
ေမာင္ထင္` ရခိုင္ျပည္နယ္ အစီရင္ခံစာ´၊ ျမ၀တီမဂၢဇင္း၊ ၁၉၆၀၊ ဇူလိုင္၊ အတြဲ ၈

မူဂ်ာဟစ္မ်ားအလင္း၀င္ျခင္း၊ ျမ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္၊ စာမ်က္ႏွာ ၊ ခုႏွစ္မပါ။

ျမန္မာမင္းမ်ား အေရးေတာ္ပံု၊နံ႔သာပံုႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၆၇

ရခိုင္အားမာန္(၂) ၊ရခိုင္သမိုင္းသုေတသနအသင္း၊ ၁၉၉၆

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္သမိုင္းျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း၊ ျမိဳ႕နယ္သမိုင္းျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ႔၊ ရေသ့ေတာင္၊ ၁၉၈၁

အဲ့ဒီလိုတာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ၾကတယ္။

............................................................ DVB News Mirror and Rhythm
(လံုုျခံဳေရးကေတာ႔ ျမင္တဲ႔အတိုုင္းပါပဲ)
ပထမဆံုုးလာတဲ႔ ေမးခြန္းကေတာ႔ အားလံုုးေမွ်ာ္လင္႔ထားတဲ႔ေမ​းခြန္းပါပဲ... ဒီလိုုေျဖပါတယ္....

"Of course I am concerned as I think everybody else in Burma is about the present, with regards to the present situation in Rokhine. I think the most important lesson that we need to learn from it is the need of the rule of law. We have said again and again, my party the National League for Democracy that rule of law is essential if we are to put an end to all conflicts within the country. Everybody must have access to the protection of the law and of course they also have a duty to abide by the laws of the land. So without rule of law, such communal strife will only continue and the present situation will have to be handled with delicacy and sensitivity and we need the cooperation of all peoples concerned to regain the peace that we want for our country."

How to solve the Rohingya uprisingsby May Thingyan Hein on Thursday, June 14, 2012 at 4:24am · May Thingyan Hein(Myitmakha)

(This is the continued part of “How big is the Rohingya Dispute which can be reached by following the given link.)

http://on.fb.me/LVJAQp

It is said that the Rohingya crisis is certainly a big problem for our country. According to historical backgrounds, this is not just a regional problem of the Arakan State, but a national problem should not be forgotten.

Who did create the problem?

I have blamed the immigration department since I heard that in Buthi Tong and Maung Taw 90% of the locals is Bengalis, 7% is Arakanese and 3% is other ethnicities. Only after looking the historical facts, I realized that it is not right to blame the immigration department alone for such issue.

In the earlier colonial era, Arakan State has fallen under the control of British and was combined with Bengal State.

In 1839, the British government announced an agricultural extension, as a result Bengalis from SistaGung and Suyatis from Madayat entered to Arakan State as workers, described in historical documentations.

Before the World War II, Muslims from India asked to create the eastern Bengali State and western parts of India as Pakistan. According to a magazine published at the time around 1959-60, the act of requesting was obvious that the Bengalis tried to get their own country by working together with Pakistan. In respond, the British government said that was a wrong thing and suggested them the right things to do. And they followed the suggestions.

According to Series 10/1, Acc No.641, NAD, Maung Taw and Buthi Tong were asked to be included in eastern Pakistan in the report from May 15, 1947. Again in the under the governance of Anti-Fascist People's Freedom League, Mujahit Party sent a request document, asking to give them nationality status, to regard them as Arakanese-Muslims and as an ethnicity, to have the right to hold their own armed group, and to allow them to involve in government. The demands caused debates in Second Parliament Conference.

To win the election the Anti-Fascist People's Freedom League cooperated with the head of State Department U Amaung (aka) Adu Ladit and allowed the entering of Bengalis into the country. Also in Buthi Tong Township, the region chair-person of Anti-Fascist People's Freedom League Abu Khine and regional immigration offices issued them national identity cards.

That was a big mistake the government has done to the country, stated the report of 0H/p/0360/2009. In the historical review of the Anti-Fascist People's Freedom League, Muslims were granted to access into Parliament and some of them also became the heads in some Ministries.

After General Ne Win came to power, he rejected their requests and reduced their nationality status. In respond, the Bengalis from Arakan State reported they were Arakanese-Muslims. In Maung Taw Township historical reviews, the report was written former Parliament Member Gaphar. He held a press conference in 1960, quoting Rohingya ethnicity and Rohingya language.

Naga Min Mission

According to historical documents, Naga Min Mission was enforced to drive illegal immigrants out of the country. The mission started in Northern Arakan State so most of the Bengalis fled into the neighboring Bangladesh. The exiled Rohingya stated that the government was killing them as an attempt to wipe them out of the country. Those stories were described in Bangladesh, Pakistan and Malaysian newspapers and also in western newspapers.


Bengalis number around 15,000 fled to Bangladesh in 1975 and in 1978, the number was 200,000. In the country the missions were known as ones to defeat Bengali uprisings. However, Myanmar government and military were discredited by the international communities.

After the intervention of UNHCR, the government had to accept them back in the country and they settled in Arakan State.

Acts of terror committed by Rohingya before 88 uprising

The Bengalis took May 13 as the day to defeat Arakanese and in May 13, 1988, at 9 p.m. they started to attack Arakanese and burnt Myothit Monastery. Polices had to defense the public. During the unrests, their leader Dr. Htun Aung (Adu Laut) and a Bengali lawyer Shwe Maung stated Bengalis were Roingya and they were in Myanmar since 680 A.D. and they should the same rights as Arakanese and they have the right to have their own autonomy and state. That was written in Rohingya Bengali uprising page 146.

The movements of Rohingya after 1988

There were also missions to drive Rohingya in 1989, ’91 and ’92. Most of them fled into neighboring country but later returned after the interventions of UNHCR and international communities. Since then they asked to regard them as an ethnicity.

In 2003, Myanmar Rohingya Association (Japan) published a “Union of Myanmar and Rohingya Ethnic Minorities”. The book was sold in many countries and there were literature talks stating that Rohingya exit.

The international community accepted the idea and forced Myanmar to accept them. Given that, one can easily understand the current unrests between Rohingya and Arakanese.

‘There are no Rohingya in our place, only Arakanese, Myo, Kami, Kaman, Thet, Dynat and Mayamar Kyi. They are the seven diversities of Arakanese ethnicity. Rohingya are just illegal immigrants from the neighboring country.
Both American embassy and government need to know it. It is in fact an attempt to bring unrests into Myanmar and cause religious riots to say that Bengalis are one of our ethnicity.Although they sneaked into our country, we did not refuse them and lived with them peacefully. They got freedom of religious. But please do not make an attempt to regard them as one of our ethnicity. Most of the houses burnt are Arakanese properties. But it is described in Medias that Bengalis were being tortured.Arakanese died and Bengalis moved to the place. Now they claimed it is their land. However, we could do nothing to prevent it but the world has to know the truth.’ said U Aye Thar Aung of Arakanese League for Democracy.

For the current government, it’s a problem that should be solved with great care, taking the lessons from Gen. Ne Win’s acts and the uprising from May 13, 1988.

As for me, I suppose this is a national problem. A problem that test our acts of protecting our country.

References
D264, D272, D1313, D1315, D1316, D1317, D1318, D1319, DR491 (56) of Historical Department
Series 10/1, Acc No. 641. NAD
MF-962, OH/P/ 0354/2009, OH/P/ 0355/2009, OH/P/ 0356/2009 of Historical Department
‘The entering of Muslims into Arakan State and their political acts’ Historical Department, 2009 March
Khin Gyi Phyaw “What is Mujarhein from Arakan State” article ‘Arakan Tensong’ magazine Volume -1, No.8, 1959-60
‘Mayyu and Rohingya: confessions of San Htun Aung Oo, a witness’ by San Thar Aung, Uarnanda Sanda
‘Rohingya Ethnicities’ maruyama Corp, Tokyo.
Record of Second Parliament Conference (Sep. 20 1957)
History of internal insurgencies (second part)
History of Buthi Tong, Bon Paut Thar Kyaw, 1973 Yangon
Bon Paut Thar Kyaw, Arakan State and Rohingya Bengali unrests, 1989
1989 Maung Taw Hostory, Hostorical Department
Report on the future of Buddhism in Maung Taw, Sep. 28, 1988
Report on Arakan State, Myawaddy Magazine July 1960, Volume 8
Mujahit cease-fire, Myawaddy press
Arakanese force 2, Arakanese historical review group 1996
History of Yatae Tong, Historical Department 1981.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ILO ကမၻာ့အလုပ္သမား သမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ မိန့္ခြန္းေျပာၾကား