Sunday, June 17, 2012

မဂၤလာေမြးေန ့(၆၇) သီခ်င္းသစ္ေလး။Published on Jun 15, 2012
by phokhor
ျမင့္မိုရ္ေတာင္မက ေက်းဇူးႀကီးမားတ့ဲ အေမ "ေဒၚစု" ကို ငါတို ့ဘယ္လိုေက်းဇူးဆပ္ရမလဲ။ တိုင္းျပည္ေပၚ သစၥာရိွၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဘာသာ ၃ ဘာသာေလးစားမယ္ဆိုရင္ အေမ ေက်နပ္မွာပါ။
လားရိႈး (ဦး)သိန္းေအာင္ ရ့ဲ မဂၤလာေမြးေန ့(၆၇) သီခ်င္းသစ္ေလး။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

by Kyaw H. Aung on Sunday, June 17, 2012 at 7:21am ·
                                                                                           ေန ့စြဲ - ၁၆-၆-၂၀၁၂

         ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စုေပါင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေၿခအေနမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ရခုိင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ ညီညြတ္ေသာ သေဘာထားအျမင္ကုိ  ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ အသက္အုိးအိမ္ ဆုံးရႈံး ခဲ့ရေသာ ဌာေန ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာလူမ်ဳိးကြဲ အသီးသီးတုိ႔ အတြက္ အထူး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရၿပီး ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေသြးထုိးလႈံ ့ေဆာ္ ဖန္တီး ခဲ့သူ မ်ားကုိ ရႈတ္ခ်ၿပီး တာ၀န္ ရွိသူမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္။

၂။ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ထိခုိက္ဆုံးရႈံးနစ္နာခဲ့ရေသာ ဌာေန ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာလူမ်ဳိး အသီးအသီးတုိ ့၏ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ႏွင့္ဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ား အားလုံး အျမန္ဆုံး လုံး၀ရပ္တန္ ့သြားဖုိ ့ လုိအပ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုံၿခံဳေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အျခား ပူးေပါင္း ပါ၀င္သင့္သည့္ လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ ့အစည္းအားလုံး က အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး ပူူးေပါင္းေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည္။

၃။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း တရားမ၀င္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထုိင္သူ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အစြန္းေရာက္မ်ားက လုပ္ၾကံ ထားေသာသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လႈံ ့ေဆာ္ဖန္တီး ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနရၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကို အၿမန္ဆုံးရပ္တန္ ့ရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

၄။ ျပႆနာမ်ားပုိမုိ ၾကီးထြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္ ျဖစ္လာေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ေသြးထုိးလႈံ ့ေဆာ္ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာအခ်ဳိ ့၏ သတင္းမ်ားကုိ တကယ့္အေျခအေနႏွင့္ လြဲမွားစြာ ပုံဖ်က္ေဖာ္ျပ ေနမႈမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်သည္။

၅။ ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ မၾကိဳးစားပဲ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ မွန္ကန္ တိက်စြာ  ေဖာ္ျပေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း လက္ရွိျပန္႔ပြား ေနသည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ သုိ႔ဦးတည္ေသာ ယုံမွားသံသယ ေကာလဟာလ မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေျဖရွင္း သြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ သတင္း မ်ားကုိ မွန္ကန္တိက်စြာ ျဖင့္ အရွိအတုိင္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနေသာ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

၆။ မူလေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားထက္ပင္ တုိးပြားလာခဲ့ေသာ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ အေၿခခ် ေနထုိင္သူ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အၿဖစ္ဆုိးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရၿခင္း အတြက္ လက္ရွိ တည္ဆဲ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒ တုိ႔ ကုိ အနာဂတ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ ့ျဖစ္ရပ္မ်ား လုံး၀ ထပ္မံ မၿဖစ္ပြားႏုိင္ေစရန္ အလွ်င္အၿမန္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ ၾကပ္မတ္ရန္ လုိအပ္သည္။

၇။ ယခင္ အစုိးရ အဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္ ယခုအၾကပ္အတည္း အား အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ မွန္ကန္ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ယခုျပႆနာမွာ ဌာေန ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ၾကီး ေလးေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး  ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားၿဖစ္လာခဲ့ရၿခင္း ျဖစ္သည္။အနာဂတ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ ေဒသတြင္းအထိ မေရာက္ရွိသြားေစရန္ အမ်ဳိးသားေရး အသြင္သ႑န္တခု အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္သူအားလုံးမွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူး လုိအပ္ပါသည္။

၈။ ယခုျဖစ္စဥ္အတြင္း ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၏ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဘက္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ပေယာဂ မကင္းေသာ အားေပးကူညီ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင္႔ ပက္သက္ေသာ သတင္းမ်ားႏွင္႔ အေထာက္ အထားမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရွိေနရပါသျဖင့္ ထုိကိစၥမ်ားကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၉။ ေရရွည္ တည္တံ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက ယာယီအခုိက္အတန္ ့ကယ္ဆယ္ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ျပႆနာ၏ အရင္းအၿမစ္ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး လက္ခံအတည္ၿပဳကာ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းသြားရန္ လုိအပ္သည္။

၁၀။ ယခု ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ရခုိင္လူမ်ဳိး အားလုံးအေနျဖင့့္ စည္းစည္း လုံးလုံး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင္႔ ေနာင္ဆက္လက္ ၾကံဳေတြ႔မည့္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းသြားရန္ လုိအပ္သည္။

အထက္ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ၁၄-၆-၂၀၁၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေအာက္ပါ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ အပ္ပါသည္။

-      ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD)
-      ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)
-      ရခိုင္သဟာယအသင္း
-      ရခုိင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ
-      ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအသင္း
-      ေရႊတိဂံု ရခိုင္ေမာင္မယ္အသင္း
-      ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္အသင္း
-      ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္အသင္း
-      ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ ့နယ္အသင္း
-      ေျမာက္ဦးၿမိဳ ့နယ္အသင္း
-      ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ ့နယ္အသင္း
-      ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္အသင္း
-      လွိဳင္သာယာ ရခိုင္ေမာင္မယ္ အသင္း
-      စစ္ေတြေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား/သူ ေဟာင္းမ်ားအသင္း
-      ရခိုင္သေဘၤာသားမ်ားအသင္း
-      ေရာင္ျခည္သစ္ လူမႈေရးအသင္း
-      ကိုးရီးယားျပန္ ရခိုင္လူငယ္မ်ားအသင္း
-      ဂ်ပန္ျပန္ ရခိုင္လူမႈေရးအသင္း (ရန္ကုန္)
-      Youth Development Initiative Network (YDIN)
-      American Center Arakan Club (ACAC)
*မွတ္ခ်က္။   ။ ရန္ကုန္ေရာက္ ရခုိင္လူငယ္မ်ားမွ ေပးပို႕သည္။


[Voice Of The Week]
ကၽြန္ေတာ္တို ့အရမ္းခံစားရတယ္ နမ္ဘီးယားလာတယ္လို ့ၾကားတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့မွာရခိုင္ကိုယ္စားျပဳ၀န္ၾကီး သံုးပါးရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရွိတယ္၊ပါတီလည္းရွိတယ္၊ျမိဳ ့ေပၚမွာဆိုလည္းဒီ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စား ျပဳႏိုင္တဲ့ လူၾကီးလူေကာင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီလူေတြနဲ ့ေတြ ့သင့္တယ္။ ဒီရခိုင္ကိုလာျပီး ဒီလူေတြနဲ ့မေတြ ့ဘူး ဆို ရင္ ယူအန္ရဲ ့ရပ္တည္ခ်က္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္တို ့စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ယူအန္ဆိုတာ လယ္လိုဟာလဲလို ့ေမးခြန္း ထုတ္ရမလိုေတာင္ျဖစ္ေနတယ္။
ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ထုတ္ The Messenger ဂ်ာနယ္ပါ ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီ ဦးလွေစာ ( အထြေထြအတြင္းေရးမူး) ႏွင့္ေတြ႔ ဆံုျခင္းမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္

၅၀၀ဖိုး၀ယ္မယ္ျပန္အမ္း...

က်ပ္တေသာင္းတန္ အေပၚ သူတုိ႔ အျမင္
Published on Jun 15, 2012 by BurmaVJMedia
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်ပ္ တေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴေတြကုိ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ကေန စတင္ ထုတ္ေဝေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန တရားဝင္ သတင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ အခုလုိ က်ပ္ တေသာင္းတန္ ထုတ္ေဝေတာ့မယ့္ အေပၚ စီးပြားေရးပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ စတဲ့ လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အတြဲ၁မွ၈အထိ

ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ေနာ္ေဝျပည္သူလူထု

မမွန္သတင္းေပးမႈျဖင့္ NLD အတြင္းေရးမွဴးကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တရားစဲြ

The Voice Weekly
2 hours ago
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၄
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအဖြဲ႕႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္၀င္းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာပုဒ္မ ၁၈၂ အရ သတင္းမမွန္ေပးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း NLD ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ ဦးအုန္းႀကဳိင္က The Voice Weekly သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။
NLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ ဧၿပီလ ၁၇က္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလ၌ မဲလက္မွတ္မ်ားတြင္ ဖေယာင္းသုတ္ မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီထံမွသိရွိရသည္။
အဆုိပါအမႈကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ဇမၺဴသီရိ တရား႐ုံးသို႔ အမႈရင္ဆုိင္ရန္ဆင့္ေခၚထားၿပီး ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကပင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္ တရားရင္ဆုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း NLD ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးအုန္းႀကဳိင္ကဆုိသည္။
အဆုိပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ The Voice Weekly မွ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သုံးႀကိမ္ခန္႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ မအားလပ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။
ဖေယာင္းသုတ္မႈျဖစ္စဥ္ လုံး၀ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္တုိင္ၾကားသူလည္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ႔သုိ႔ မမွန္ မကန္စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းႏုိင္သျဖင့္ မမွန္မကန္တုိင္ၾကားသူအား ေကာ္မရွင္က လုိအပ္လွ်င္အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေခၚယူရွင္းလင္း အသိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖေယာင္းသုတ္သည့္ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ၉ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မသီတာေထြးအမႈ ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္စစ္ေဆးမည္

The Voice Weekly
4 hours ago ·

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၆
ရခုိင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲျမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရႊာ အုပ္စု သေျပေခ်ာင္းေက်းရႊာသူ မသီတာေထြးအမႈကုိ္ ေက်ာက္ျဖဴျမဳိ႕နယ္ ခရုိင္တရားရုံးတြင္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္၁၀နာရီမွစတင္ကာအၿပီးသတ္စစ္ေဆးေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴျမဳိ႕နယ္မွ အသက္၆၀ေက်ာ္အရြယ္ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးက The Voice Weekly သုိ႔ေျပာ ၾကားသည္။
အဆုိပါ အမႈကုိ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံး အႀကီမ္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကီမ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၁၁၇က္ ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ နွစ္ဘက္ လုံးမွ သက္ေသမ်ားကုိစစ္ေဆးခဲေၾကာင္း၊အဆုိပါသက္ေသမ်ား ၏ထြက္ဆုိခ်က္ ကုိရယူၿပီး ယင္းသုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းကဆုိသည္။
“တရားလိုဘက္က သက္ေသေတြကုိ္ေရာ တရားခံ (တရားခံဟု ယူဆရသူ) ႏွစ္ဦးကုိေရာ စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ၊ ဒီေတာ့ ၾကားနာမႈေတြကုိႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီးရင္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွာပါ”ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဘရွိန္ က ေျပာသည္။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အျဖစ္ စြပ္စြဲခံထားရသူ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ သုံးဦးအနက္ ထက္ထက္ (ေရွာ္ရွီး)မွာ မိမိကုိယ္ကို အဆုံးစီရင္သြား ၿပီး က်န္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရာ္ဖီးႏွင့္ ခုိခ်ီး တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိရာ မုဒိမ္းက်င္႔ခဲ႔သည္ကုိ ၀န္ခံခဲ့ေသာ္လည္း လုယူမႈႏွင္႔ သတ္ျဖတ္မႈကုိ ျငင္းဆုိိထားေၾကာင္း ယင္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။
မသီတာေထြးအား မုဒိမ္းက်င့္၊ သတ္ၿဖတ္၊ လုယက္မႈျပဳလုပ္သူ တရားခံ ၃ဦးကုိ ေက်ာက္နီေမာ္ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၂၃/ ၂၀၁၂၊ ၿပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂/၃၇၆/၃၉၂ ၿဖင့္ ဇြန္၈ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ၿဖဴခ႐ိုင္ တရားရံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ရာ ခ႐ိုင္တရားရံုးမွ ရာႀကီးအမွတ္ ၁၄/၂၀၁၂ ၿဖင့္ လက္ခံ စစ္ေဆးထားေၾကာင္း နုိင္ငံပုိင္ရုပ္သံ မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
မသီတာေထြးသည္ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔က ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရႊာ စံျပရပ္ကြက္မွ စက္ခ်ဳပ္သင္ၿပီးေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာစဥ္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားေနထုိင္ေသာ ေက်ာက္ထရံရြာ အနီးတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္သုံးဦးက မုဒိမ္းက်င္႔၊ လုယက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ႔ရေၾကာင္း နုိင္ငံပုိင္ သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ဇြန္လ ၅ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ႔သည္

Voices, Appeals and Thoughts for Rohingya's Riot in Rakhine

ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ေဝးရာအရပ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးရန္


ဇြန္လ (၁၇) ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ဝကၤပါကြင္းအနီးရွိ က်ားရုပ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာမ်ား သာေရးနာေရးအသင္းမွ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအတြက္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ႔ရာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ပါသည္။

- ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ေဝးရာအရပ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးရန္

- ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား အၾကား လံုျခံဳေရးအတြက္ တပ္ရင္းမ်ားမွ တာဝန္ယူေပးရန္

- ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္လ ွ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားအား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္ျပားရွိမရွိ စစ္ေဆးျပီး ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ဘဂၤလီမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ ထားရွိျခင္းမျပဳရန္

စသည္႔အခ်က္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ျပီး

သာသနာ၏ ဓမၼ ႏၱရာယ္ျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကိုု အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္းေပးျခင္းသာမက အခိုင္းအေစအျဖစ္ပင္ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳဖို႔ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအား တိုက္တြန္းသြားၾကရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ႔ၾကပါသည္။

CJM-777

ျမန္မာအစုိးရမွ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိး

ဘဂၤါလီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း

Messenger News Journal

စစ္ေတြၿမိဳ႔၊ လမ္းမေတာ္ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ အထက ( ၃ ) ေက်ာင္းေရွ႔ရွိ ဦး၀ါယမ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ရွိခိုလံႈေနရသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ာ။


စစ္ေတြၿမိဳ႔၊ သဲေခ်ာင္းရြာအနီး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဂၤါလီ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း။
သဲေခ်ာင္းေက်းရြာအနီးရွိ ဘဂၤါလီကယ္ဆယ္ေရး စခန္းသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား သြားေရာက္ေထာက္ပံ့စဥ္။


ဖမ္းဆီးခံ ရခိုင္ ၉ ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေက်ာက္ေတာ္လူထု ေတာင္းဆို

Written by မင္းသြီး
Sunday, 17 June 2012 09:27
Kyauk Tawဇြန္လ ၁၆ရက္ေန႔ ညေန ၅နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၆ မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ စံကားေတာင္ရြာ၌ ရခိုင္-ဘဂၤလီမူဆလင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ညေန ၈နာရီခန္႔တြင္ ယင္းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ကင္းေစာင့္ေနေသာ ရခိုင္ ၉ဦးအား ေက်ာက္ေတာ္ရဲႏွင့္ စခကတပ္ရင္းမွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာေၾကာင့္ ယင္း ၉ဦးႏွင့္ သံဃာ ၁ပါးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ ျပည္သူလူထု ၁၀၀၀ ခန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

“စံကားေတာင္ရြာကို စစ္တပ္နဲ႔ ရဲေတြေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီအဓိက႐ုဏ္းကၿပီးသြားၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ရြာထဲက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ လံုျခံဳေရးကင္း ေစာင့္ေနၾကတဲ့ ရြာသား ၉ဦးနဲ႔ သံဃာ တစ္ပါးကို ဖမ္းဆီးသြားတယ္၊ ျဖစ္တာက ႏွစ္ဘက္လံုးကျဖစ္တာဘဲ၊ အဲဒါ ဘဂၤလီမူဆလင္ေတြကိုက်ေတာ့ မဖမ္းဘဲနဲ႔ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွာ လံုျခံဳေရးေစာင့္ေနၾကတာကို ဖမ္းသြားေတာ့ လူထုေတြက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ ၉ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ေက်ာက္ေတာ္လူထု ၁၀၀၀ခန္႔သည္ နံနက္၁၀နာရီတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ပန္းျခံထဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းကို အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဴပ္ (စကခ-၉) တပ္ရင္းမွ အင္းအား ၆၀ခန္႔ျဖင့္ ဤေတာင္းဆိုပြဲအား ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ လူစုခြဲရန္ ေသနတ္ျဖင့္ အက်အနခ်ိန္ရြယ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“စကခ-၉ တပ္ရင္းက စစ္သား ၆၀ေလာက္ရွိက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ လူထုေတြကို စည္းသံုးခု ေၾကာင္းၿပီး၊ ဒီစည္းေက်ာ္ရင္ ပစ္လိုက္မယ္၊ အခုခ်က္ခ်င္း လူစုမခြဲဘူးလား၊ မခြဲရင္ ပစ္ထည့္လိုက္မယ္ဆိုၿပီး လူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ အဲလိုၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြလည္း ျပန္လိုသူျပန္သြားၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူ ၅၀၀ေက်ာ္ေလာက္ က်န္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ္တို႔ သူတို႔ပစ္ရင္လည္း ပစ္ဆိုၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဘဲ ဖမ္းဆီးသြားတဲ့ ၉ဦးနဲ႔ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္”ဟု ေတာင္းဆိုပြဲတြင္ ပါ၀င္တဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က Arakan Times သို႔ေျပာသည္။

စစ္တပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုေနသူမ်ားအား ယခုလို ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေနစဥ္ ေန႔လည္ ၂း၀၀နာရီခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး ေရာက္လာၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသူ ၉ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီး ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိက ျပန္လည္ လႊတ္ေပးမည္ဟု လူထုကိုေျပာၾကားၿပီး ေန႔လည္ ၂း၄၅ နာရီတြင္ ေတာင္းဆိုပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

arakantimes.net

ဘဂၤလီမူဆလင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ၄၂ စီး ကမ္းကပ္ခြင့္ေတာင္း

Written by ေရႊဘန္း(စစ္ေတြ)
Sunday, 17 June 2012 04:30   
ဇြန္ ၁၆ရက္ ညာဥ့္၁၁နာရီခန္႔တြင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ၄၂ စီးသည္ စစ္ေတြကမ္းသို႔ ကပ္ရန္ ကမ္းကပ္ခြင့္ကို စစ္ေတြ ေရတပ္တြင္ ကမ္းကပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
564307 142647352538188 1133225612 n
“အခု အဲဒီေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ၄၂စီးဟာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နဲ႔ ငါးမိုင္အကြာမွာ ရပ္တန္႔ထားၾကပါတယ္၊ စစ္ေတြေရတပ္က ကမ္းကပ္ခြင့္မေပးဘူး။ ကမ္းကပ္ခြင့္မေပးတာက သူတို႔ဘုတ္ေတြမွာ ဘာေတြပါလည္း သြားေရာက္စစ္ေဆးဖို႔ကလည္း ေရတပ္သေဘၤာ တစ္စီးဘဲရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ညာဥ့္အခ်ိန္မေတာ္ျဖစ္ေနေတာ့ လံုျခံဳေရးအရလည္း စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္။”ဟု Essar Projectမွ လံုျခံဳေရးယူေနသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
သံေတာ္လီဘက္မွ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားႏွင့္ ယင္းေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားမွ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္ရန္ရွိေၾကာင္း စစ္တပ္မွ သတင္းရရွိသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တိုင္းမွဴးကိုယ္တိုင္ စစ္ေတြ လံုျခံဳေရးကို စစ္ေဆးကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး စစ္ေတြေရတပ္မွလည္း ယင္းေမာ္ေတာ္ဘုတ္ ၄၂စီးအား ကမ္းကပ္ခြင့္မေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
arakantimes.net 

နိုဗယ္လ္ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မစ္ရွဲရို

ခြန္ဒီးယမ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာ္စလို ျမိဳ႕ေတာ္ရင္ျပင္၌ ေနာ္ေဝျပည္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားေနစဥ္
via- Peter Marmberg


ႏိုဗယ္ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး မစ္ရွဲရို


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာ္စလို ျမိဳ႕ေတာ္ရင္ျပင္၌ ေနာ္ေဝျပည္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားေနစဥ္
via-Burma Campaign Denmark
ႏိုဘယ္ဆုေပးပြဲတက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယခုျမင္ရသကဲ့သို႕ ေကာ္ေစာနီခင္း၍ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾက

အတားအဆီးေတြၾကားက အေမ႔ဆီ အေရာက္ေျပးလာၿပီး ရုပ္တုကေလး လက္ေဆာင္လာေပးတဲ့ ကေလးေလး
ဓါတ္ပုံ - DVB Entertainment