Wednesday, October 24, 2012

ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးရဲ့ ရုံးမွာ ယေန႕ေတြ႕ရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ Employment and Workplace Relations ဝန္ၾကီး Mr. Bill Shortenႏွင့္အဖြဲ႕ကို ေနအိမ္မွာ လက္ခံေတြ႕ဆံု

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒပါ သမၼတအရည္အခ်င္း

7Day News Journal
ေရးသားသူ- မင္းဟိန္းေက်ာ္၊ရန္မ်ိဳးႏုိင္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကုိ အေျချပဳေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းက ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္အမ်ားျပည္သူအာ႐ံုစုိက္မိလာသည့္ အေၾကာင္းရပ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔၊ မျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူရဲ႕ သေဘာထားေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။
ျပည္သူ႔သေဘာထားက လက္ခံတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ၾကားမွာ
ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ အခုလည္း လက္တြဲၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သမၼတႀကီးက အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ ခရီးစဥ္မ်ားၿပီးဆံုး၍ ျမန္ မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ်ိန္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌
“ကၽြန္မက ႏုိင္ငံေရးပါ တီတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆိုမွေတာ့ သမၼတလည္း လုပ္ရဲတဲ့ သတၱိရွိရမယ္။
ျပည္သူလူထုက လုိ လားရင္လုပ္မွာပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အခ်ိဳ႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္
သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အတားအဆီးသဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ သူမအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လုိပါလွ်င္ အဆုိပါ အ ခ်က္အခ်ိဳ႕အားယခုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒ အခန္း(၃)ရွိ ပုဒ္မ-၅၉ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္
အပိုဒ္ခြဲ(စ)တြင္ မိမိ ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိ မိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး (သုိ႔မဟုတ္)
ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး (သို႔မဟုတ္) ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏
လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ (သို႔မဟုတ္) တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူ မ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္
ခံျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ခံစားရေသာ အခြင့္အ ေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ား ကုိ
ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါအပိုဒ္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံရမည့္အျပင္ ျပည္ လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပကာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံဆႏမဲေပး မွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ရွိမည့္ အ ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးသည္ ျပည္သူမ်ား ၏ သေဘာထားေပၚ မူတည္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုမိမိတစ္ဦးတည္း၏ သေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက BBC ႐ုပ္သံဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမအား သမၼတျဖစ္ရန္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း အေျခ ခံဥပေဒပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္မွာမူ ၃ ႏွစ္က်န္ ရွိေသးသည့္
လႊတ္ေတာ္သက္ တမ္းအတြင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါး ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ရွိပါက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ
စုိးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

“အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦး ၿဖိဳးမင္းသိန္းက အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္
သက္မႈႈေတြကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျပင္ဆင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဒီလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ
ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကဥပေဒနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္
ဒီဖြဲ႕စည္းပံုက ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြက ေဘာင္၀င္မယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္းစစ္ရပါမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက “NLD က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ
ေဒျပင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ ခ်က္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ တယ္။ အဲဒါကို ျပင္မယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ႏုိင္မယ္မထင္ဘူး။ ဒီသံုးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ျပင္ႏုိင္ မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့
မထင္ပါဘူး”ဟုေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းတင္က ေျပာဆိုရာတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ
ျပင္ဆင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဓိကအဟန္႔ အတားမွာ စစ္တပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း
ဆိုသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရသည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ေပးရမည့္သူသည္ ႏုိင္ငံအား ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူျဖစ္ပါက ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္စြဲ ကုိးကြယ္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ေသးေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိက ေရစီအင္အားစုပါတီ ဥကၠ႒ ဦး ခင္ေမာင္ေဆြက ေထာက္ျပေျပာ ၾကားသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာ တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ား ရရွိရန္ လုိအပ္သျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီသည္ အေရးပါေသာ
အေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ယခု လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အႏုိင္ရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္
အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အေျခအေနနည္းပါးေနသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို မိမိ၏ သေဘာဆႏျဖင့္ ျပဳလုပ္၍မရဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္သာ
သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ တီဥကၠ႒အျဖစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆို တာ ျပင္လုိ႔ရတယ္။ အမ်ားသေဘာတူတယ္ဆိုရင္ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ အမ်ားသေဘာအတုိင္းသြားမွာပဲ။
လက္ရွိမွာေတာ့ ပါတီ အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံျပင္ဖုိ႔ အဆိုတင္သြင္းဖို႔ မရွိေသးပါဘူး”ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး က ျပည္ပမီဒီယာတစ္ခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖၾကားထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ သက္ တမ္းရွိေနသည့္ ယခုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ႀကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ား၏သေဘာသက္ေရာက္မႈအေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဆြက သံုးသပ္သည္။

“သမၼတနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အ ခ်က္ေတြကို ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဘက္က ျပင္ဖုိ႔ ခက္လိမ့္မယ္ဗ်။ ဒီ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကကာဖို႔
ႀကိဳးစားတာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကာတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြကို လူထုကလက္ခံမွကိုး။ ႏုိင္ ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္းမွာ ကန္႔ သတ္မႈႈေတြမ်ားေနရင္အမ်ားလက္ခံႏုိင္တဲ့ ေ၀ါဟာရကိုျပင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါလိမ့္မယ္”ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္
ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ဦးရဲထြန္းက သူ၏အျမင္ကို ေျပာဆုိရာတြင္ “ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ က ျပင္ဖုိ႔လံုး၀မရွိဘူး။ NLD ကအာ႐ံုရွိလို႔ ျပင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားရင္ေတာင္
သိပ္ၿပီးအရာေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဆုိသည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တြင္ သမၼတႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပဳျပင္ရန္သာမက အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ေရးရာႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥရပ္ မ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား

ယခုထက္ပိုမို၍ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးအပ္ရန္ ကိစၥမ်ားအစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို အာ႐ံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆမႈမ်ား ရွိေနသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တေလာ အေရးတႀကီးလို အပ္ေနသည့္
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျပင္မျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေနေၾကာင္းလည္း တုိင္းရင္းသား ပါတီအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေ၀ဖန္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ NLD ပါ တီအေနျဖင့္
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးထက္ အျခားေသာ လႊတ္ ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အာ႐ံုစူးစုိက္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း
သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ဦးရဲထြန္းက သံုးသပ္ေျပာ ဆိုရာတြင္ “ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်ိန္ က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္း၊
အခ်ိန္မွန္မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ သြားျပင္ရင္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈလြဲတာပဲရွိမယ္”ဟု ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လုိလွ်င္ အဆင့္မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အဆင့္မ်ားသည္ ယုတၱိမဲ့ေသာအခ်က္ မ်ားရွိေၾကာင္း၊
၎အခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွသာ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ႀကီးမားႏုိင္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုၿပံဳးခ်ိဳက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD အႏိုင္ရရွိပါက ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္ႏုိင္မည္ဟု
ထင္ေၾကးေပးမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေထာက္ခံမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ဟု
ထင္ျမင္ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ၂ ႏွစ္နီးပါး ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍
တစ္စံုတစ္ရာေဆြးေႏြးမႈကို မေတြ႕ရွိရေသးေပ။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၿပီးစီး သည့္အခ်ိန္ထိ ဥပေဒ ၃၂ ခုကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒ အခ်ိဳ႕ကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။
ယခုက်င္းပဆဲ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒၾကမ္း၊ အလုပ္သမားမ်ား
လုပ္ခလစာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း စသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ရွိၿပီး အျခား၀င္ေရာက္လာမည့္ အဆိုမ်ား ဥပေဒၾကမ္း
မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာရန္ အလွမ္းေ၀းမႈ
မ်ားရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ယခုလက္ရွိ ႏုိင္ငံ၌ က်င့္ သံုးေနေသာ အေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ္လည္း အဆုိပါ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္မွာမူ
အလွမ္းေ၀းေန ဆဲျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အေျပာင္းအလဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာေရးကုိသာ
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခြင့္ ရရင္ သမၼတအရည္အခ်င္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ဦးစားေပးျပင္ဖုိ႔ရွိပါတယ္။ သမၼတဟာ
စစ္ေရးအျမင္ရွိရမယ္ဆိုတာ အမ်ိဳးသားေတြကိုပဲ ဦးစားေပးတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိုလည္း ျပင္ရမယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္တကယ္လုိအပ္ရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားႏုိင္မယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ကေနဒါ၊တိုရန္တိုမွေရႊည၀ါဆရာေတာ္၏တရားပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

Joint Statement on Arakan Violence

r

၂၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ ရခုိင္ျပည္နယ္သတင္း

၂၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သတင္း
--------------၉း၄၅ နာရီ စစ္ေတြၿမိဳ႕သတင္း
------------------
ယခုအခါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပလူအုပ္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နာရီစင္အနားသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးဟု သိရွိရပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လွ်က္ရွိ၊
၉း၄၅ နာရီ စစ္ေတြၿမိဳ႕သတင္း
------------------
ယခုအခါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပလူအုပ္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နာရီစင္အနားသို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီးဟု သိရွိရပါသည္။
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္တင္မာလွ်က္ရွိၿပီး တဖက္ႏွင့္ တဖက္ ရန္ေစာင္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ ေလွ၊ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ေျမပံုၿမိဳ႕တြင္ သခ်ၤိဳင္ေတာင္၌ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္လွ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္လည္း အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
မင္းျပားၿမိဳ႕တြင္ အေျခအေနမွာ ၿငိမ္ေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ေနရသည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားလည္း လမ္းသြားလမ္းလာလမ္းပါးၿပီး လံုၿခံဳေရးအျပည့္ခ်ထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

24/10/2012ရက္ ၁၀း၀၀ နာရီ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သတင္း
-----------------------------------------
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီမ်ား မိမိအိမ္ကို မီးရွို႕ေနၾကသျဖင့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား မီးၿငိမ္းသတ္ရန္သြားစဥ္ ဘဂၤလီမ်ားက ေလာက္ေလး၊ ဂ်င္ဂလီမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္၍ မီးေလာင္ရာေနရာသို႕မေရာက္နိင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္လူစုခြဲၿပီး မီးၿငိမ္းသတ္ေနရေၾကာင္းသိရပါတယ္-

Source by: Star Net

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းပိုက္ဆိပ္ႏွင့္ အရာရွိရပ္ကြက္တို႕တြင္ မီးအႀကီးအက်ယ္ ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေနေၾကာင္းသိရသည္။ အိမ္ေျခ ၂၀ ခန္႕ တၿပိဳင္နက္တည္း ေလာင္ကြ်မ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါေတာကုလားမ်ား ၃၀၀ ခန္႕မွ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ တည္ေနၾကေၾကာင္း မၾကာမီ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳးျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အထက (1) ႏွင့္ ကုလားဘာေတာင္ၾကားလမ္း အမရာပါရာ ကုလားရပ္ကြက္တြင္ၾကားမွလံုၿခံဳေရးကဝင္ေရာက္ေနရာယူထားေၾကာင္းသုိ႕ေသာ္လံုၿခံဳေရးအားနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးေနဆဲျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဘုတ္ႀကီး ၂ စီးျဖင့္ေခါေတာမ်ား ဖရံုကာကြ်န္း ဆံေတာ္ရွင္ဖက္မွ ပင္လယ္ပတ္ပတ္ကာ အေနာက္ရိပ္ ႏွင့္အလယ္ဖရံုကာက်ြန္း ဆင္တက္ေမာ္ကုလားပိုက္ဆိပ္သို႕ ယခု ၁ နာရီအတြင္းခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေရေၾကာင္းကြ်န္းက်င္သူမ်ားမွ သံုးသပ္ၾကပါသည္။ သတင္းအတည္ျပဳေၾကာင္း ဖဒူေက်းရြာမွေျပာၾကားပါသည္။ လူဦးေရ ၁၂၀ မွ ၁၅၀ ၾကားပါလာႏိုင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။


ေက်ာက္ျဖဴႏွစ္စီးအပါအဝင္ မင္းျပား ေျမာက္ဦးတို႕မွ ဆင္တက္ေမာ္ကြ်န္း အေနာက္ရိပ္ႏွင့္ စေကးျပင္တို႕တြင္ ေခါေတာကုလားအစီး ၂၀ ေက်ာ္ ကမ္းကပ္ရန္ျပင္ေနၾကေၾကာင္း ေလာင္းႀကီးမ်ား ဘုတ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တြင္ကမ္းကပ္ခြင့္ေတာင္းရာ အကပ္မခံေသာေၾကာင့္ ဖရံုကာကြ်န္းတေၾကာ ေခါေတာကုလားမ်ား ကမ္းကပ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ရခုိင္ပရိန္ကုန္းရြာအား ဘဂၤလီမ်ားက ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ တစ္ရြာလုံးအား မီးရႈိ႕ေနၿပီျဖစ္ရာ
ေသနပ္မ်ားပစ္ေဖာက္ၿပီး ဟန္႔တားေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ အလယ္ဖ႐ံုကာကၽြန္းရွိ ၾကိမ္နီျပင္ကုလားရြာမွ ဘဂၤလီေခါေတာကုလား လာလု (PH : 09421724053) သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ နယ္ သဲေခ်ာင္းေက်းရြာအာ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ဘုတ္ (စက္ေလွ)မ်ားျဖင့္ သူ႕တပည့္မ်ားႏွင့္ သူကိုယ္တိုင္ တစ္ပတ္လ်င္ (၄ ~ ၅)ႀကိမ္ ထင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမ်ား သယ္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ ေက်ာက္ျပင္တြင္ တပ္ခ်ထားေသာ န.စ.က တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ သူတို႔အပိုင္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား မည္သည့္စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ တစံုတရာမွမျပဳလုပ္ေခ်
။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လာလု၏ဘုတ္မ်ား (၁၄၄)အမိန္႕ကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေန႔၊ညမေရြး ၀င္ထြက္သြားလာေနျခင္းအေပၚ လက္နက္မ်ားသယ္ယူေပးမႈရွိေနေၾကာင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း RSV သို႕ ေျပာၾကားလာပါသည္။ လာလု၏ ဘုတ္မ်ားကို ေရွာင္တခြင္ကမ္းကပ္ေစၿပီး စစ္ေဆးေပးရန္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ား အလိုရွိေနေၾကာင္း န.စ.က ဗိုလ္ႀကီးမွ သိရွိေနေသာ္လည္း တစံုတရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေမးျမန္းစစ္ေဆးမႈ မရွိဟုသတင္းရရွိပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႔ အင္ဘာလာရပ္ကြက္ ေခါေတာကုလားမ်ားထံ ညအခ်ိန္ လက္နက္တင္ပို႔မႈျဖစ္စဥ္ ၊ သဲေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါက္ေတာအပိုင္ ဖ႐ံုကာကၽြန္းတေၾကာမွ ေခါေတာကုလားမ်ား အယ္လ္ကိုင္းဒါးအဆက္အႏြယ္တို႔ရွိရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေန႔စဥ္ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြားလာႏိုင္မႈအားသာခ်က္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔ႏွင့္ ခ်င္းလက္၀ နယ္စပ္တစ္ေလ်ာက္ AK-47 မ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာက္ေတာ္ဖက္သို႔၄င္း၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြဖက္သို႔၄င္း ၀င္ေရာက္ေနသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအေရးကိစၥေၾကာင့္၄င္း ဤကဲ့သို႔ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနျခင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ေပးလိုက္ရပါသည္။

၁း၁၇ နာရီ သတင္း - ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ ဘဂၤလီရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ နီစပ္ရာမွ ရခိုင္မ်ား ထြက္ေျပးလာရျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပံု - ကိုထြန္းလြင္)


22.10.2012 တြင္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင္း ရခိုင္အေလာင္း တေလာင္းကို (၅)ေလာင္းမွ တစ္ေလာင္းကို စစ္တပ္အကူညီးႏွင့္ ရရွိခဲ့ ေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ဆင္ခ်ဆိပ္ရပ္ကြက္မွ ကိုေအာင္မိုး၏အေလာင္းကိုျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အေျခအေနမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ပုရိန္ရခိုင္ရြာကို ဘဂၤလီမ်ား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္
---------------------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပရိန္ေက်းရြာကို ဘဂၤလီကုလားမ်ား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခု သတင္းအရ ရခိုင္(၃)ေယာက္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္းရရွိထားသည္ဟု RSV သတင္းေထာက္မွ သတင္းေပးပို႕လာပါသည္။ ယခုအခါ အေျခအေနမွာ ပို၍ ဆိုးရြာလာသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ညေနဖက္တြင္ ပို႕ေပးမည္ဟု RSV မွ သတင္းပို႕ေပးသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည့္သူေဆးရံုးကို ေရာက္ရွိလာ လူနာမ်ား
-----------------------------------
၂၄.၁၀.၂၀၁၂ ရက္ ေန႕လည္ ၂း၀၀ နာရီ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ အေရးအခင္းတြင္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ေသာ လူနာ စုစုေပါင္း (၁၂) ေယာက္ရွိသြားၿပီးဟု သိရွိရပါသည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ လြန္ေတာင္ရပ္ကြက္မွ ဦးေအာင္စိန္သာကို ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္းေသာေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည့္သူ ေဆးရံုးသို႕ ယူေဆာင္္သြားရပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဒဏ္ရာ လူနာမ်ားမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုးသို႕ လာေရာက္သည့္ လူနာမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

၂း၅၂ နာရီ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သတင္း
--------------------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပရိန္ေက်းရြာ အေရးအခင္းေၾကာင္းအနီပတ္၀န္က်ုင္မွ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိရြာမ်ား၊ အိမ္မ်ားကို ပစ္ၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႕ ထြက္ေျပးလာၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ယခုအခါ ၄င္းဒုကၡသည္မ်ားကို ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ရတနမာန္ေအာင္ေက်ာင္းတုိက္၊ ဗႏၶဳလ ေက်ာင္းတုိက္ႏွင့္ တျခားနီးစပ္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခိုလံုလွ်က္ရွိပါသည္ဟု သိရွိရပါသည္။


ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၁း၃၀ နာရီ ျမင္ကြင္း

ဓာတ္ပံု - သဇင္ခိုင္


၃း၁၄ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ သတင္း
---------------
ေျမပံုၿမိဳ႕တြင္ ယခုအခါ အေျခအေနမွာ ၿငိမ္းသက္သြားၿပီးဟု သိရွိရပါသည္။ လံုၿခံဳေရးမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး အေျခအေနကို စစ္တပ္မွ ထိန္သိမ္းထားႏုိင္ၿပီးဟု သိရွိရပါသည္။ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ ေျမပံုၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသၿဂၤဳလ္ရာ ေတာင္တြင္္ ခိုလံုလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေျမပံုၿမိဳ႕ အေရးအခင္းတြင္ ရခိုင္(၁) ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး တျခား ရခိုင္(၁)ေယာက္္မွာ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္းရရွိခဲ့ၿပီး ေျမပံုၿမိဳ႕႕ ျပည္သူ႕ ေဆးရံုးႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသခံယူလွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ အပ်က္အစီမ်ားမွာ ရခိုင္အိမ္ (၂၃) ေဆာင္ႏွင့္ ဆန္စက္ (၅) လံုး ပ်က္စီး ဆံုးရံႈးသြားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

၃း၃၀ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ဆက္စပ္သတင္း
------------------------------------------
အတည္မျပဳႏုိင္သည့္သတင္းတစ္ပုဒ္လက္ခံရရွိပါသည္။
သတင္းစဥ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီး ပင္လယ္ျပင္ရွိ ဆီတင္သေဘာၤဟု ယူဆရသည့္သေဘၤာတစ္စီးအား ကုလားဘုတ္မ်ားမွ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး ဘုတ္ေပၚတြင္ပါလာသည့္ ကုလားမ်ားအားလံုးသည္ အဆိုပါသေဘၤာေပၚသို႕ တက္ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဆက္လက္ၾကားသိရသည့္သတင္းအရ အဆိုပါသေဘၤာသည္ ယခုေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအားတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုမၸဏီပိုင္သေဘၤာျဖစ္သည္လည္း သိရသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရွိသူမွာ ဘိလပ္ေျမသယ္ယူရန္သြားေရာက္ေနေသာ သေဘၤာတစ္စီးမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္ဟု အေၾကာင္းခ်က္အရ သိရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယခုသတင္းစဥ္အား RSV မွ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၃း၄၃ နာရီ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သတင္း
------------------------
ယခုအခါ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕တြင္ အခင္းဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးလွ်က္ရွိၿပီး မီးမွာ အရွိန္ျပင္စြာျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ဖက္မွ (၅) ေယာက္ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပားဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးမွာ ေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ ကုလားပါေက်းရြာမွ ရခိုင္အမ်ိဳးသား စိန္၀င္းဟု သိရွိရပါသည္။ မီးမွာ အရွိအဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ေလာင္းကၽြမ္းေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

၃း၅၀ နာရီ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ဆက္စပ္သတင္း
---------------------------------------------
ယေန႕တြင္ ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထြက္ေပၚေနေသာေကာလဟာသသတင္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း RSV စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံသားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။


၄း၁၀ နာရီသတင္း
-----------------------
ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြယ္ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ လံုၿခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ညမထြက္ရအမိန္႕ (၁၄၄)ထုတ္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၄း၁၈ နာရီ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သတင္း
----------------------
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပရိန္ကုန္းေက်းရြာ အေရးအခင္းအတြင္ ဘုန္းႀကီး (၂) ပါးအပါအ၀င္ လူ (၆)ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးေၾကာင္းကို သိရွိရပါသည္။ ဤသတင္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ RSV က ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

၆း၃၀ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ႏွင့္ဆက္စပ္သတင္း
-------------------------------------------
အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သတင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ

ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ေက်ာက္ခ်ရပ္ နားထားေသာ သေဘၤာေပၚသို႕ ကုလားေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားမွ ကုလားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့မွဳသည္ အဆိုပါသေဘၤာေပၚမွ ဆီေတာင္းယူရန္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဆီေတာင္းယူၿပီးေနာက္( ဆီရမရအတည္မျပဳႏိုင္ပါ) ေျမာက္ဘက္သို႕ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္းသိရသည္။ ထြက္ခြာသြားသည့္ အစီးေရမ်ားမွာ အစီးေရ ၅၀ ထက္မနည္းဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္လူမႈကြန္ယက္ေတာင္ကုတ္မွဦးေဆာင္ကာ မင္းျပား၊ေျမပုံ၊ေက်ာက္ျဖဴ၊ေျမာက္ဦး ျမိဳ႕မ်ားမွ ဆုံးရွံးနစ္နာလ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ေသြးခ်င္းမိသားစုမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိေစရန္ အလႈခံမည္အစီအစဥ္ကို ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ပါ၀င္လႈဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္
ဖုံးနံပါတ္ -၀၉၄၂၁၇၂၄၃၈၀/၀၉၄၂၁၇၂၄၅၅၆/၀၉၈၅၃၀၁၁၈ တို႔ကိုဆက္သြယ္လႈဒါန္းႏိုင္ပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

၇း၃၀ နာရီသတင္း
---------------------
မင္းဂံအကြက္(၁၅)ႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္တြင္တြင္ ယေန႕ညေနပိုင္း (၇)နာရီပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္အေသးစိတ္ကို RSV မွ ေရးသားႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေလ့လာစံုစမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း လံုၿခံဳေရး အသိရွိၾကရန္ ႏွဳိးေဆာ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


၇း၃၅ နာရီသတင္း
----------------------------
၇း၃၀ နာရီသတင္းေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

မင္းဂံရပ္ကြက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မွာ သာမန္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႕ လူအမ်ားစိုးရိမ္ေနခ်ိန္တြင္ ........မိသားစုတို႕ အခ်င္းမ်ားရာတြင္ စကားသံက်ယ္ေလာင္စြာထြက္ေပၚလာျခင္းကို ပတ္၀န္းက်င္မွ အထင္မွားၿပီး သို႕ေလာသို႕ေလာႏွင့္ ေကာလဟာသ သတင္းထြက္ေပၚသြားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း RSV မွ အတည္ျပဳပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာ ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ညေနသတင္း
-----------------
ေက်ာက္ျဖဴမွ ထြက္လာေသာ ဘဂၤလီကုလား စက္ေလွ ၄၂ စီး ယခုအခါ စစ္ေတြသဲေခ်ာင္း၀သို႕ ေရာက္ရွိေနၾကပါၿပီ။ သဲေခ်ာင္းကုလားရြာသို႕ တက္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ၅ နာရီေလာက္က ေက်ာက္ျဖဴမွ ေနာက္ထပ္ စက္ေလွ ၂၈ စီး ထပ္မံထြက္သြားသည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴမွ ေျပာၾကပါသည္။ ယခု စစ္ေတြ သဲေခ်ာင္းသို႔ တက္မည္မတက္ကို အစိုးရအဖြဲ႕ တြင္ အစည္းအေ၀းထိုင္ ေနသည္ဟုေျပာပါသည္။ နစက ကလက္မခံ၍ ေခ်ာင္း၀တြင္ ေမ်ာေနၾကသည္ဟုသိရပါသည္။

Source By: Aung Mra Kyaw


ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ပိုက္ဆိပ္ရပ္ကြက္အား ကုလားမ်ားမွ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာင္ဖက္သို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ကုလားမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္

ယခုေနာက္ဆုံး မျငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမဳိ႕မ်ား လုံျခဳံေရးအဆင့္ ျမွင့္
======================================

၁။ ေက်ာက္ျဖဴျမဳိ႕ ျဖစ္စဥ္မွာ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေနအိမ္မ်ားသို႕ မီးကြင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမွ ပဋိပကၡ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ မီးရႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ညေ
နပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီအခ်ဳိ႕သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေသဆုံးသူမ်ား မရွိ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ(၁၀)ဦးခန္႕ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂။ ယေန႕နံနက္ပိုင္း ေျမာက္ဦးတြင္ မင္းျပားႏွင့္ ေျမာက္ဦးမွ သံဃာမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္း(၄)ေသာင္းခန္႕ စုစည္း၍ ဘဂၤလီမ်ားကို တုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ဆရာေတာ္သံဃာမ်ား၊ ရတညပါတီ၊ ျမဳိ႕မိျမဳိ့ဖမ်ား ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ ေအးခ်မ္းသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕ ျဖစ္ပြားလာေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ထိေရာက္မႈနည္းပါးေနသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား အဓိက ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ "လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လုံျခဳံေရးအဆင့္ တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း" အသိေပးအပ္ပါသည္။

Ref: Hmuu Zaw

ယခုေနာက္ဆုံး မျငိမ္မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမဳိ႕မ်ား လုံျခဳံေရးအဆင့္ ျမွင့္
======================================

၁။ ေက်ာက္ျဖဴျမဳိ႕ ျဖစ္စဥ္မွာ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလီအမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေနအိမ္မ်ားသို႕ မီးကြင္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာမွ ပဋိပကၡ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ မီးရႈိ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း၊ ညေ
နပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီအခ်ဳိ႕သည္ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေသဆုံးသူမ်ား မရွိ၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ(၁၀)ဦးခန္႕ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂။ ယေန႕နံနက္ပိုင္း ေျမာက္ဦးတြင္ မင္းျပားႏွင့္ ေျမာက္ဦးမွ သံဃာမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္း(၄)ေသာင္းခန္႕ စုစည္း၍ ဘဂၤလီမ်ားကို တုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ဆရာေတာ္သံဃာမ်ား၊ ရတညပါတီ၊ ျမဳိ႕မိျမဳိ့ဖမ်ား ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ျပန္လည္ ေအးခ်မ္းသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မျငိမ္မသက္မႈမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ၂၂-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕ ျဖစ္ပြားလာေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ထိေရာက္မႈနည္းပါးေနသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား အဓိက ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ "လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လုံျခဳံေရးအဆင့္ တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယေန႕ညေနပိုင္းတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း" အသိေပးအပ္ပါသည္။

Ref: Hmuu Zaw

ည ၉း၃၀ ေမာင္ေတာသတင္း
---------------------------------
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ၂၅ ရက္ေနက မနက္(၃)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္း ကုလားမ်ားမွ ကုရ္ဘာနီပြဲေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံေခ်ာင္းတီးေခါက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ မတည္ၿငိမ္သည့္ကာလတြင္ နံနက္ေမွာင္ေနသ
ည့္အခ်ိန္အတြင္း ဆူညံစြာျဖင့္ သံေခ်ာင္းမတီးေခါက္ေစသင့္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဘာသာေရးပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္၍ ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ အဆုိပါသံေခ်ာင္းေခါက္ခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တစ္ခြင္ရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ရန္မလိုေၾကာင္းကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာမွ အသိေပးထားေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအရ ယခုညအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာ္ SB ရံုးေရွ႕မွ ကုလားအမ်ားစုသည္ အိမ္ေျပာင္းေနၾကေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္းေျပာင္းေရြ႕ရျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ မသိရွိရေသးေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံသားတစ္ဦးမွ RSV သို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လတ္တေလာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းရြာ မီးတုိက္ခံရသည့္သတင္းမွာမူ ေကာလဟာလ သတင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ယခုထက္တိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္အေနထားတြင္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ သို႕ရာတြင္ အဆိုပါေကာလဟာလသတင္း၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ယေန႕ ေန႕လည္တြင္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းမွ အိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိ႕သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္းသို႕ေျပာင္းေရြ႕လာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဘဂၤလီမ်ားသည္ ညေန ငါးနာရီခန္႔အခ်ိန္ထိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ုိက္တြင္ ေလွမ်ားကုိ ေရထဲသုိ႔ တြႏ္းခ်ကာ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း RSV သတင္းေထာက္ကေျပာပါသည္။
ယင္းတြက္ ထြက္ေျပးသြားေသာ စက္ေလွ အေရအတြက္မွာ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွိသည့္ကၽြန္းတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိေနႏုိင္ေျခရွိ ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသလုံျခဳံေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။


တစ္ေန႕တာသတင္း ရွင္းလင္းခ်က္
---------------------------
ယခုလက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အေရးအခင္းတြင္ RSV သတင္းမ်ားကို တင္ေပးရာတြင္ လက္လွမ္းမီသည့္ေဒသမ်ားသို႕ RSV သတင္းေထာက္မ်ားအားကိုယ္တိုင္သတင္းမွန္ရယူေစရန္ေစလြတ္ထားၿပီး၊ အလွန္းေ၀းသည့္ေဒသမ်ားသို႕မူ ေဒသခံမ်ားဆီသို႕ဖုန္းဆက္ၿပီး ေမးျမန္ခဲ့ၿပီးမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆံုးသတင္းမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။RSV သည္ မိမိအက်ိဳးတခုမွ မပါဘဲ သတင္းျဖစ္ေပၚမႈမ
်ားအား အေ၀းေရာက္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိျပည္သူျပည္သူမ်ားအား Press Media မ်ားမွ ခ်က္ခ်င္းမေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသိေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ RSV မိသားစုမွ အပင္ပန္းခံ၊ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
လက္လွမ္းမမီသည့္ ေဒသမ်ားသို႕ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆိုပါေဒသရွိရခိုင္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုသာ အဓိကထား ေမးျမန္ခဲ့ရသျဖင့္ လဲြေခ်ာ္မႈမ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

ေနာင္တြင္ ယခုထက္ပိုမိုတိက်ခိုင္မာေသာ သတင္းမွန္ရရွိေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ RSV သတင္းေထာက္မ်ားထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

ယခု လက္ရွိ ျဖစ္ပြါးေနေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို RSV မွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႕ကြက္ ရႈတ္ခ်ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးအခင္းသည္လည္း အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစဟု RSV မိသားစုမွ ဆႏၵျပဳပါသည္။

သတင္းဖတ္ဖိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္လွ်က္
RSV မိသားစု

ည ၁၁း၀၀ နာရီသတင္း
-------------------
ေျမပံုၿမိဳ႕တြင္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေစေရးအတြက္ ညမထြက္ရအမိန္႕ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ညမထြက္ရအမိန္႕ကန္႕သတ္ခ်ိန္မွာ ည ၇း၀၀ နာရီမွ မနက္ ၅း၀၀ နာအတြင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေနာက္တံခါး ဘီလူး
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေန/လ သူေဌး ဦးေက်ာက္ေတာင္၏ စီးပြါးေရးလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႕ သစ္ေမွာင္ခိုတင္ပို႕ေနသူ ေဒၚလွလွရီ၏ သေဘၤာျဖင့့္ သံတြဲဖက္မွ ေခါေတာကုလား(၆)ေကာင္ ဒီေန႕ညေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕သို႕ ပါလာခဲ့သည္။ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္တြင္ ဆင္းရန္အခြင့္မသာခဲ့သျဖင့္ သေဘၤာမွ ေဒၚလွလွရီ၏ Speed Boat တစ္စီးျဖင့္ ဘုတ္ဆိပ္ကို၀င္ေရာက္ရပ္နားကာ ေဒၚလွလွရီ၏ ကားႏွစ္စီးအနက္ တစ္စီးျဖင့္ ကုလားေျခာက္ေကာင္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ထဲ
သို႕ ၀င္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ကို ဘုတ္ဆိပ္ရွိရခိုင္မ်ားမွ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ၄င္းတို႕စီးႏွင္းလိုက္ပါလာသည့္ Speed Boat အား လူအုပ္မွ တက္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဘုတ္ေပၚတြင္ ဂါလံပံုးႀကီး (၅)ပံုးျဖင့္ ဓါတ္ဆီဟုထင္ရေသာ အရည္မ်ားေတြ႕သည္။ တစ္ပံုးအား ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ ဓါတ္ဆီမဟုတ္ပဲ ဓါတုပစၥည္းေဆးရည္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ ၄င္းပံုးမ်ားအား မသကၤာ၍ ေရထဲသို႕ သြန္ခ်လိုက္ၾကသည္။ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ရန္ သက္ေသတစ္ပံုးသာခ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေရထဲသြန္ခ်ၿပီး မ်ားမၾကာမီ ေခ်ာင္းထဲတြင္ ငါးေသမ်ား ေပါေလာေပၚလာခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ ဤအျခင္းအရာကို မေက်နပ္ေသာ ေတာင္ကုတ္ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူမ်ားမွ ေဒၚလွလွရီႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႕အား တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႕ရွာေဖြခဲ့ၾကရာ နန္းေတာ္ဦးတည္းခိုရိပ္သာတြင္ ကုလားမ်ား ၀င္ေရာက္တည္းခိုေနထိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ထိုေခါေတာကုလားမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရန္ ဧည့္ရိပ္သာပိုင္ရွင္ (စတိုးဆိုင္ႏွင့္တြဲလ်က္)အား ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘူးခံေနခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွ နန္းေတာ္ဦးဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ ကုလားမ်ားစီးႏွင္းလိုက္ပါလာေသာ ကားတစ္စီးအား ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ ပထမတြင္ ေခါေတာကုလား(၃)ေကာင္အား ၄င္းဧည့္ရိပ္သာတြင္ေတြ႕သျဖင့္ ၿမိဳ႕ခံသားမ်ားရွင္းလင္းလိုက္ၾကသည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း ေနာက္တြင္ ေခါေတာကုလား(၂)ေကာင္ကို စစ္တပ္မွ ၀င္ေရာက္ထိန္းသိမ္းသြားခဲ့သည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။ ေဒၚလွလွရီႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသးေသာ ေခါေတာ(၃)ေကာင္အား ေတာင္ကုတ္ေဒသခံလူထုမွ ရွာေဖြလ်က္ရွိပါေၾကာင္း (၂၅-၁၀-၂၀၁၂)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၀၁း၀၆)မိနစ္တြင္ သတင္းအတည္ျပဳၾကားသိရပါသည္။