Sunday, November 25, 2012

သမၼတထံသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ျပလာေသာ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္

ျမ၀တီ's photo.

“ ပုဂၢလိကထံမွရရန္ ေၾကြးက်ပ္သန္း(၄ဝ၂၁၂၂)ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၇ဝ၆၅၅ .ဝ၂ဝ)၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္းမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစား မႈေၾကာင့္ ျပန္သြင္းရမည့္ ေငြက်ပ္သန္း (၁၄၃၉၁၆)ျဖစ္ ”

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၅/၂ဝ၁၂)
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁ ရက္

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ျပလာေသာ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပလာျခင္းအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း

၁။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ''ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္။''ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ''ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အရအသုံးစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနကုိ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပျခင္း''ဟု လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ည)တြင္ ''မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း''ဟု လည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္သည္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ခြဲေဝေပးထားေသာ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎၏ (၁၉-၁ဝ-၂ဝ၁၂) ရက္စြဲပါ အစီရင္ခံစာျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပ အစီရင္ခံ ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက လႊတ္ေတာ္႐ုံးသုိ႔ (၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၂)ရက္တြင္ အဆုိပါအစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

၃။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တင္ျပလာေသာ အဆုိပါ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ရည္ရြယ္၍ အျပည့္အစုံကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္ -

''(၁) ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသုံးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရအသုံး ေငြစာရင္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းပါ ရေငြမ်ားကုိ ျပည့္ဝစြာ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းပါ သုံးစြဲခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳ/မျပဳ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားသည္ သတ္မွတ္ ထားေသာ စာရင္းအင္း ထားသုိပုံနည္း စနစ္ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးျခင္း ရွိ/မရွိ တုိ႔ကုိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ အေလးထား စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

(၂) အလားတူ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး အဆင့္ဆင့္တုိ႔သည္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသုံးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အရအသုံးေငြစာရင္းမ်ားကုိ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္ အညီ အေလးထား စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္႐ုံး အဆင့္ဆင့္တုိ႔မွ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးဘတ္ဂ်က္ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးရာ၌ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ႐ုိးေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ စာရင္းဇယား လြဲမွားမႈမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ စည္းမ်ဥ္းမက် ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ရမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကုိ စစ္ေဆးစဥ္ ကာလအတြင္းမွာပင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၏ တာဝန္ခံ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ရမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ လုိအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ေပးမႈ၊ တည့္မတ္ ေပးမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ ပါသည္။

(၄) စစ္ေဆးသည့္ကာလ (၁-၄-၂ဝ၁၁) မွ (၃ဝ-၉-၂ဝ၁၂) ရက္အတြင္း အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရးႀကီးေသာ စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္အျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာန (၁၅)ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ရသုံးေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွရရမည့္ ရေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြဲသုံးစားမႈ၊ မ႐ုိးေျဖာင့္ မသမာေသာ သေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ (၄၇)မႈ ရွိပါသည္။

(၅) အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားသို႔ (၁၈-၉-၂ဝ၁၂)ရက္မွ (၁၇-၁ဝ-၂ဝ၁၂)ရက္အထိ ေခၚယူေတြ႕ဆုံၿပီး စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ စနစ္တက် ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ အလြဲသုံးစားမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား အလုိက္၊ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ ႏုိင္ငံ့ ဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္လည္ ေပးသြင္းေစျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္း၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးယူေစျခင္း၊ ေနာင္တြင္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြား ေစေရးအတြက္ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းမည့္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း (၂၅)ခုမွ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္ (စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္) ပါ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ေငြမ်ား အျပည့္အဝ ျပန္လည္ေပးသြင္းျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းမည့္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

(၆) ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ အသံုးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (၁-၄-၂ဝ၁၁)ရက္မွ(၃ဝ-၉-၂ဝ၁၂) ရက္ အထိ ဝန္ႀကီးဌာန(၁၅) ခု၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း(၄၇)ခုတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သုိ႔ ေပးသြင္းရမည့္ နစ္နာေငြ က်ပ္သန္း (၅၈,၃၉၈.၈၁ဝ)ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၃၂,၉၇၇.၃၁ဝ) အနက္ က်ပ္သန္း (၁၇,၄၂၆.၇၇၂)ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၂,၃၂၂.၂၉ဝ) ေပးသြင္းၿပီး၊ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေငြ က်ပ္သန္း(၄ဝ,၉၇၂.ဝ၃၈)ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇ဝ,၆၅၅.ဝ၂ဝ) ျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္သန္း (၄ဝ,၉၇၂.ဝ၃၈)တြင္ ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္ေၾကြး က်ပ္သန္း (၄ဝ,၈၂၈.၁၂၂) အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇ဝ,၆၅၅.ဝ၂ဝ) ျဖစ္ၿပီး၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မွားယြင္းမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစား မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြမွာ က်ပ္သန္း (၁၄၃.၉၁၆) ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ အပ္ပါသည္-

--(က) ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္ေၾကြးမ်ား က်ပ္သန္း ၄ဝ၈၂၈.၁၂၂ ႏွင့္ USD ၇ဝ၆၅၅.ဝ၂ဝ

xxx(၁) ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊ က်ပ္သန္း ၃၅၆၅၃.၇ဝ၇ (ေမြးျမဴေရး အစားအစာႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းသို႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေပးသြင္းရမည့္ ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးေငြ၊ အစာအေၾကြး ေရာင္းခ်ေငြ၊ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ထုတ္ေပးေငြ)

xxx(၂) ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊ USD ၇ဝ၆၅၅.ဝ၂ဝ (ဌာနပိုင္ ႀကိဳ႕ကုန္းေျမ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္က်န္ေငြ)

xxx(၃) ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊ က်ပ္သန္း ၄၈၁၅.ဝဝဝ (အင္းေလးေခါင္တိုင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္-၁၂၈ ဆူးေလဘုရားလမ္း အေဆာက္အအံု တို႔အား ဝယ္ယူခြင့္ရသူမွ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိျခင္း)

xxx(၄) ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊ က်ပ္သန္း ၈၈.၄၆၅ (Dagon Complex စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အိမ္ခန္းမ်ား အပ္ႏွံမႈ ေနာက္က်ေၾကးအတြက္ ပုဂၢလိကမွ ေပးသြင္းရန္)

xxx(၅) စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေပးသြင္းရန္၊ က်ပ္သန္း ၂၇ဝ.၉၅ဝ (အေဆာက္ အအံု ငွားရမ္းခႏွင့္ ေရာင္းခ်ရေငြ ပုဂၢလိကမွ ေပးသြင္းရန္)

--(ခ) မွားယြင္းမႈ၊ အလြဲသံုးမႈ က်ပ္သန္း ၁၄၃.၉၁၆

စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပန္လည္ေပးသြင္းရန္၊ က်ပ္သန္း ၁၄၃.၉၁၆

(သတင္းစာဖိုး၊ ေၾကာ္ျငာခ၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ ပိုမိုထုတ္ယူျခင္း၊ ရထားလမ္းေဖာက္ လုပ္ခေငြ ပိုထုတ္ျခင္းမ်ား၊ GMS အစည္း အေဝး အခမ္းအနား၌ ပစၥည္းဝယ္ယူ တပ္ဆင္မႈ အတြက္ အသံုးစရိတ္ ျပန္ရေသာ္လည္း ေပးသြင္းမႈ မရွိျခင္း)

(၇) အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား (စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား)ကို သတ္မွတ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကာလ အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

(၈) အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြ အရ အသံုးဆုိင္ရာမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏုိင္ပါရန္ႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳႏုိင္ပါရန္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။''

၄။ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပခ်က္ပါ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းမွားယြင္းသည့္ က်ပ္သန္း (၁၉.ဝ၅၇) ကို (၁၉-၁ဝ-၂ဝ၁၂) ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပး သြင္းၿပီးျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိက္သည္ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အလြဲသံုးစားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာမွ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိဆဲျဖစ္သည့္ က်ပ္သန္း (၁၁၇. ၇ဝ၁) ျပန္လည္ ေပးသြင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအေနျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ အေျခအေနအား သတင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္သည္။ အလားတူ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးသြင္းရမည့္ ေငြမ်ား ေပးသြင္းေစေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွွိသည္။

၅။ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား တင္ျပလာျခင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထံမွ ရရန္ေၾကြး အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္၍ ရရန္ေၾကြးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ၎ျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ အေနျဖင့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ရရန္ေၾကြးမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္၍ ေပးသြင္းၾကေစရန္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

http://myawady.net.mm/all-news/local-news/2012-11-25-02-25-32

တိမ္ တမာန္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမပုံအသစ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္

ဓါတ္ပံု-ဒီမုိဖက္တီး

အဆိယံ ညီအစ္ကုိမ်ားရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ေရပုိက္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ေရးဆဲြထားတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမပုံအသစ္ပါ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပတ္စပုိ႔အသစ္ ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိထုိင္း ၊ ဗိယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပုိင္ တုိ႔ ကေတာ့ ျပည္၀င္ခြင့္ေတြ ပိတ္ပင္လုိက္ပါၿပီ ... ဦးေအာင္မင္းနဲ႕သမၼတအၾကံေပးေတြကေတာ့ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲပါ။

တရုတ္သေဘၤာေပၚတိုက္ေလယာဥ္ ဆင္းသက္တာစမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္

Lwin Aung Soe
ယူကရိန္းႏိုင္ငံက ဝယ္ၿပီး တပ္ဆင္ထားတဲ့ တရုတ္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚမွာ တိုက္ေလယာဥ္ ဆင္းသက္တာကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တိုက္ပြဲဝင္အဆင့္ေရာက္ဖို႔ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေလ့က်င့္ တပ္ဆင္ဖို႔ေတြ လုပ္ရဦးမွာျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အုပ္စုလိုက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း ေနာက္ထပ္ ၄-၅ ႏွစ္ၾကာဦးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လာမယ့္ ၂ ႏွစ္ကစၿပီး ၄-၅ ႏွစ္တြင္းမွာ တရုတ္ အေရွ႕ဖက္နဲ႔ ေတာင္ဖက္ ပင္လယ္ေတြမွာ ေရတပ္စစ္အင္အား ႀကီးထြားမႈေတြ ရွိလာေတာ့မယ့္ လကၡဏာတရပ္ပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက တရုတ္က ေျပာဆိုကတိေပးလာေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ စျဖစ္လာေနတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324469304578140832227759230.html

ဒီေနရာမွာစာဖတ္ေနတယ္။

ျခံအလုပ္သမား၅ေယာက္ရွိျပီးအစိုးရကလခေပးထားရတယ္။ပင္စင္ကတလသိန္းတရာရတယ္လို႕လည္းဆိုပါတယ္။

ပုပၸါးေတာင္ႀကီး ေအာက္ေျခကို မရပ္မနား တူးေဖာက္ၿဖိဳဖ်က္ေနၾကေပၿပီ။


တတိုင္းျပည္လံုးကယ္ေတာ္မူၾကပါ ။
ဘိလပ္ေျမအစားထုိး (pozolan) မႈန္႔ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ ပုပၸါးေတာင္ႀကီး ေအာက္ေျခကို စက္ႀကီးစက္ငယ္နဲ႔ မရပ္မနား တူးေဖာက္ၿဖိဳဖ်က္ေနၾကေပၿပီ။
=...
========================================
ပုပၸါးေတာင္သည္ နတ္တို႔ေပ်ာ္စံရာနတ္ေတာင္။

ျမန္မာ့အႏုစာေပစတင္ဖြဲ႔စပ္ရာ ကဗ်ာေတာင္။
ပရေဆးမ်ဳိးစံုေပါက္ေရာက္ရာ ေဆးေတာင္။
ရွားပါးေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္ႏွင့္ အျခားတိရစၧာန္တုိ႔ေပါက္ဖြားေပ်ာ္ျမဴးရာ သားေပ်ာ္ေတာင္၊ ေက်းေပ်ာ္ေတာင္။
ျမန္မာ့ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈတို႔ ျမစ္ဖ်ားခံရာ အျမင့္ေတာင္။ အေခါင္ေတာင္။

ထိုေတာင္ ဤေတာင္ က်ဳပ္တို႔ယဥ္ေက်းမႈေတာင္ကို ဘာမဟုတ္တဲ့ ဘိလပ္ေျမအစားထုိး (pozolan) မႈန္႔ထုတ္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္ႀကီး ေအာက္ေျခကို စက္ႀကီးစက္ငယ္နဲ႔ မရပ္မနား တူးေဖာက္ၿဖိဳဖ်က္ေနၾကေပၿပီ။ မၾကာခင္မွာ ေတာင္ႀကီးၿပိဳလဲသြားေတာ့မွာပါ။

ျမန္မာ့ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႀကီးၿပိဳလဲသြားေတာ့မွာပါ။ အဓိ႒ာန္ျပဳ တရားရွာသူတုိ႔ေနရာ ေပ်ာက္သြားေတာ့မွာပါ။

ထုိစက္ရုံကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သယံဇာတေတြဖ်က္ဆီးရာမွာ၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ခ်ိန္းေခ်ာက္ရာမွာ၊ ျမန္မာ့ေဂဟစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးရာမွာ၊ ျမန္မာ့ေသြးေၾကာေတြကို ခုတ္ထစ္ရာမွာ အလြန္နာမည္ေက်ာ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနကတည္တာပါ။

ဆည္ေတြေဆာက္ရာမွာ အဲဒီအမႈန္႔ေတြသံုးဖုိ႔ပါတဲ့။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ပုပၸါးေတာင္ကို ေဖ်ာ္ၿပီး ဆည္ေဆာက္မလုိ႔တဲ့။ တုိက္ေဆာက္ ကားစီးမလုိ႔တဲ့။ တင္၀င္းထြန္းကလဲ လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြနဲ႔ အားျဖည့္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သစ္မာေတြကို ဖ်က္ဆီးပါတယ္။ စကား၀ါ ေတြလဲ ပါသြားမွာေပါ့။

တခ်ဳိ႕လဲ နဂါးေမာက္စုိက္ခင္းေတြ၀င္လာတယ္။ အဲဒီစကား ငွက္ေပ်ာေတြဖ်က္ခံရတယ္။ ပုပၸါးရဲ႕ေဂဟစနစ္ေတြ ပ်က္ရွာၿပီ။ ေက်ာက္ပန္း ေတာင္းၿမိဳ႕နဲ႔ ရြာေတြကို ေရေပးေနတဲ့ ေရထြက္ေပါက္ေတြလဲ ေလ်ာ့နဲသြားၿပီ။ လံုးလံုးကြယ္ေပ်ာက္ ေရဒုကၡေရာက္ၾကေတာ့မယ္။

စိမ္းလန္းစုိေျပမႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေတြ၊ ပုပၸါးေတာင္ရဲ႕အထိမ္းအမွတ္စကား၀ါပင္ေတြကုန္ေတာ့မယ္ေလ။ ပုပၸါးနတ္ေတာင္ဟာ အေခါင္မျမင့္ႏုိင္ေတာ့။ စံုေတာလဲမျပား၊ နံ႔ရွားလဲမႀကိဳင္၊ အခါတိုင္လဲပြင့္ေတာ့မယ္မဟုတ္။ အရပ္ကတို႔ ကယ္ေတာ္မူၾကပါခင္ဗ်ာ။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂
မိုုးမခ

တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈ ျပီးဆံုး ။

ကိုဝိုင္ ဝိုင္ေက

တိုင္းရင္းသားမ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဒီကရိီေကာလိပ္ မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဌး ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ နီးပါး တို႔သည္ ေက်ာင္းခန္းမ တြင္ (၂)နာရီေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုျပီး ေနာက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ခ်က္ ကိုေတာင္းဆိုခဲ့ရာ -

ဝန္ၾကီးက ပထမအခ်က္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမေျပာင္း ေရြ႕ေရး ကို တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္၍ တစ္လ ေစာင့္ရန္ ၊ ျမန္လွ်င္ တစ္ပတ္ဟုေျဖၾကားခဲ့ျပီး ထိုအခ်ိန္အတြင္း ယခင္လို ေက်ာင္းမွာ ေနႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ ႏွင့္ တတိယ အခ်က္ ျဖစ္ေသာ ယခု ကိစၥေၾကာင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားပါ ထုတ္ပယ္ ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ဝန္ၾကီးမွ သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာ ခဲ့သည္။

ပံု- ဒုဝန္ၾကီးဦးေဇာ္ဝင္း အျပင္ထြက္လာစဥ္ ။


ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ)
တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဒီဂရီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္း ။


ဒီကေန႔ (၂၅-၁၁-၁၂) ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ကို မိဘမ်ားမွ တဆင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းတပိုင္းျဖစ္ေနသူန်ားကို ဌာန ဆိုင္ရာမွ တဆင့္ ေနရပ္ မ်ားသို႔ ျပန္ခိုင္းသည့္အတြက္ ေက်ာင္း အတြင္း တင္းမာမႈ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ျပီး ညေန ၆ နာရီခန္႔က ေက်ာင္...းသားေတြ က“ ဒါဟာ ဝန္ၾကီး က ေက်ာင္းမွာ ေနလို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့ တစ္လ ကို ခုလို လုပ္တာဟာ လူစု ခြဲတာ ၊” ဆိုျပီး ညပိုင္း မွာ ျပန္လည္ဆႏၵျပဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။
ဆရာ ဆရာမ ေတြ ရဲ့ ေဖ်ာင္းဖ် မႈေတြ ေၾကာင့္ မျပျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ လတ္တေလာ ေက်ာင္းထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြ နဲ႔ တင္းမာမႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ )
မႏၱေလးျမဳိ့ ။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ျမန္မာျပန္

By Tun Wai

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ထူးျခားလွသည့္ ခရီးစဥ္တို႔က ပိုမိုပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ အဖြဲ႕အစည္းဆီသို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ မဂၤလာပါ....
လူသားရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေပၚမႇာ အေမရိကန္ရဲ႕ယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေရာက္လာခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏႇစ္ႏုိင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏႇစ္မ်ားစြာမႇာ သူစိမ္းေတြလုိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ‘ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔မႇာေတာ့ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အျမဲတမ္းေမ်ာ္လင့္ေနခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာႏုိင္ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ ရဲရင့္မႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါၿပီ။ တနဂၤေႏြေန႔ေတြမႇာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုေတြဆီကုိ အျဖဴေရာင္၀တ္စုံနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရႇားသူေတြ လည္ပတ္တာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သံဃာေတာ္ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကတာကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ့ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါၿပီ။
ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြကုိ ကူညီဖုိ႔အတြက္ သာမန္ ျပည္သူေတြက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ စုစည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈရဲ႕ အသံကုိ ေမ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဟစ္ေဟာ့ပ္အႏုပညာရႇင္ေတြရဲ႕ စည္းခ်က္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အသံေတြကုိလည္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေမြးရပ္နဲ႔ မိသားစုေတြဆီကုိ ဘယ္ေတာ့မႇာ အဆက္အသြယ္မျပတ္ၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ျပည္ပသြားေရာက္ေနထုိင္သူေတြကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ အဲဒါေတြအျပင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဆႏၵျပင္းထန္တဲ့ ဂုဏ္သေရေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စိတ္အားတက္ႂကြခဲ့ရပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခင္ဗ်ားရဲ႕ႏႇလုံးသားထဲမႇာ ေတာက္ေလာင္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လူသားကုိမႇ အက်ဥ္းခ်ထားလုိ႔မရဘူးဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ " ကြၽန္ေတာ္ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တုန္းက အေၾကာက္တရားနဲ႔ အုပ္စုိးေနတဲ့ အစုိးရေတြဆီကုိ ''ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ လက္သီးဆုပ္ကုိ ျဖည္ဖုိ႔ဆႏၵရႇိမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လက္ကမ္းေပးမႇာပါ''လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္သတင္းစကားတစ္ခု ပါးခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏႇစ္ခြဲေလာက္အတြင္းမႇာ အံ့အားသင့္ဖုိ႔တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြ စတင္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ဆယ္စုႏႇစ္ ငါးစုေလာက္ အာဏာရႇင္အုပ္စုိးမႈဟာ စတင္ေျဖေလ်ာ့လာပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မႇာ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဆႏၵဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုိက္ေလ်ာ္ညီေထြျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ အရပ္သားတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနၿပီး ပါလီမန္ကလည္း ကုိယ္တုိင္အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က တရားမ၀င္ ေၾကညာခံခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာလည္း ေရြးေကာက္တစ္ခုမႇာ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိလည္း ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးသလုိ အဓမၼခုိင္းေစမႈကုိလည္း ပိတ္ပင္ၿပီးပါၿပီ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ ကနဦး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြရခဲ့ၿပီျဖစ္သလုိ ပုိလြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ ဥပေဒသစ္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔မႇာ ကြၽန္ေတာ့္ကတိစကားကုိ တည္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္လာခဲ့တာပါ။ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈဆုိတဲ့ လက္ကမ္းဖို႔လာခဲ့တာပါ။ အေမရိကဟာ ရန္ကုန္မႇာ သံအမတ္တစ္ေယာက္ရႇိေနပါၿပီ။ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ေျဖေလ်ာ့ၿပီးပါၿပီ။ ျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္တဲ့ ကမၻာႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အင္ဂ်င္တစ္လုံးအျဖစ္ ပါ၀င္လည္ပတ္ေမာင္းႏႇင္ေပးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကူညီေပးမႇာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမႇတ္မႇတ္ထင္ထင္ရႇိလႇတဲ့ ခရီးဟာ အစပဲရႇိပါေသးတယ္။
အမ်ားႀကီး ေရႇ႕ဆက္သြားရဦးမႇာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ မႇိတ္တုတ္မႇိတ္တုတ္ တုိးတက္မႈေလးေတြဟာ ၿငိႇမ္းသတ္ခံရတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားလုိ႔မရပါဘူး။ ဒီမႇိတ္တုတ္မႇိတ္တုတ္ တုိးတက္မႈကေလးေတြကေန ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ျပည္သူေတြအတြက္ ေတာက္ပတဲ့ ဥတၲရၾကယ္တစ္စင္း ျဖစ္လာရပါမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အတူတကြစုေ၀းခြင့္ကုိ ဖိႏႇိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနမယ့္အစား အျပည့္အ၀ေလးစားမႈေပးရပါမယ္။ ဖိႏႇိပ္ပိတ္ပင္ေနမယ့္အစား မီဒီယာအေပၚဆင္ဆာ လႊမ္းမိုးထားတာကုိ ဆက္ၿပီး ႐ုပ္သိမ္းေပးရပါမယ္။ ဒီေျခလႇမ္းေတြကုိ ဆက္ေလ်ာက္လာႏုိင္တာနဲ႔အမွ် ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိးတက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကုိ ႏုိင္ငံသားေတြက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတဲ့အသံကုိ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈဘဲ နားေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကုိ တရားမ၀င္မလုပ္ဘဲ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းမႇာ မဲဆႏၵရႇင္တစ္ေယာက္က ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မိဘေတြ၊ ဘုိးဘြားေတြ ဒီအတြက္ ေစာင့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါမႇ ျမင္မသြားခဲ့ရပါဘူး''လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မဲဆႏၵရႇင္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ အာဏာရႇိတဲ့သူေတြဟာ အကန္႔အသတ္ရႇိမႈေတြကုိ လက္ခံရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေမရိကန္စနစ္က အဲဒီလုိျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာပါ။
အေမရိကဟာ ကမၻာမႇာ အင္အားအႀကီးဆုံး စစ္ေရးအင္အားရႇိေကာင္းရႇိမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါဟာ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မႇာပဲရႇိရပါမယ္။ သမၼတလည္းျဖစ္၊ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တစ္ခါတရံမႇာ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အေပၚမႇာ ကြၽန္ေတာ့္ ဆႏၵအတုိင္းလႊမ္းမုိးလုိ႔မရပါဘူး။ တရားသူႀကီးအခ်ဳိ႕ကုိ ကြၽန္ေတာ္ခန္႔ရေပမယ့္ သူတုိ႔ဘယ္လုိတရားစီရင္မလဲဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အေမရိကမႇာ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ ေနေနရတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ကေန သမၼတအထိ လူတုိင္းဟာ ဥပေဒေအာက္မႇာ သာတူညီမွ်ပါပဲ။ အနာဂတ္တစ္ခု၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူတစ္ေယာက္ရႇိေနရင္ေတာင္ အရမ္းမ်ားေနတဲ့၊ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ထက္မဆုိ ဥပေဒက ပုိအားေကာင္းတဲ့၊ ဘယ္ကေလးမႇ စစ္သားအျဖစ္ အလုပ္မခံရတဲ့၊ ဘယ္အမ်ဳိးသမီးမႇ ႏႇိမ့္ခ်မဆက္ဆံခံရတဲ့၊ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးကုိ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မႇာ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္တဲ့စစ္ဘက္ကသာ အင္အားေတာင့္တင္းေစတဲ့၊ လူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သူေတြသာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဖုိ႔အာမခံေပးတဲ့ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုရႇိတဲ့ အနာဂတ္၊ အဲဒီအနာဂတ္ဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေရာက္ရႇိိရမယ့္ ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ ထုိက္တန္တဲ့အနာဂတ္ပါပဲ။ အဲဒီခရီးမႇာေတာ့ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ အားေကာင္းေစဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ေတြကုိ သုံးၿပီးေတာ့၊ ပေရာ္ဖက္ရႇင္နယ္ဆန္မႈနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ဖုိ႔အတြက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ စစ္ဘက္ကုိ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရႇိတဲ့ ဒီမုိကေရစီျဖစ္လာဖုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ တုိးတက္ေအာင္အားထုတ္မႈေတြမႇာ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ အေမရိကဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျခလႇမ္းတုိင္းကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားမယ္။
ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံသားသတ္မႇတ္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရပါတယ္။ အေမရိကဟာ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အႀကီးအက်ယ္အျငင္းပြားမႈ ေတြရႇိခဲ့ၿပီး ဒီေန႔အထိလည္း ဆက္ရႇိေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ကမၻာလုံးအတြက္ မႇန္ကန္တဲ့စည္းမ်ဥ္းတခ်ဳိ႕ေတာ့ရႇိပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္သူ ျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ ဘယ္ကေနလာတယ္ဆိုတာ သက္သက္ေၾကာင့္ သူတို႔မိသားစုေတြကို ထိခိုက္မယ့္ သူတို႔အိမ္ေတြမီးေလာင္ခံရမယ့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြမရႇိဘဲ လူေတြေနထိုင္ခြင့္ပါပဲ။ အေျခခံအရကေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕လူေတြကိုသာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ယူနီယံအျဖစ္ သတ္မႇတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္တာက အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြ ကြဲျပားေနမႈဟာ အင္အားတစ္ရပ္ပါ။ ဒါဟာ အားနည္းမႈ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာလုိ႔ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ တိုင္းျပည္၊ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀က ဒါကိုသင္ၾကားေပးလိုက္လို႔ပါ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ ဂ်ဴးေတြ၊ မြတ္စလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ ဘယ္ဘာသာ ကိုမႇမယုံၾကည္သူေတြ စုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေၾကာင္းကို ဘာသာစကားတိုင္းက ပုံသြင္းေပးၿပီး ယဥ္ေက်းမႈတိုင္းက ႂကြယ္၀ေစပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈေတြရဲ႕ ခါးသီးမႈကို ျမည္းစမ္းခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕သမိုင္းက လူေတြရဲ႕ႏႇလုံးသားထဲက မုန္းတီးမႈေတြေလ်ာ့က်ၿပီး လူမ်ဳိးႏြယ္ေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးစုေတြအၾကား ခြဲျခားသတ္မႇတ္ထားတဲ့ မ်ဥ္းေတြပ်က္ျပယ္သြားတဲ့အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပသခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ားက်န္ရစ္ခဲ့ပါသလဲ။
အေမရိကမႇာ ႐ိုးရႇင္းတဲ့အမႇန္တရား တစ္ခုပဲက်န္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားႀကီးထဲမႇာမႇ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူတစ္ရပ္တည္းဆိုတာပါပဲ။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ဒီအမႇန္တရားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူနီယံကို ပိုၿပီးအင္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းေတြကိုခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ့္ကို မဲေပးခြင့္ရဖို႔ေတာင္ ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့အစဥ္အလာရႇိခဲ့ဖူးတဲ့ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ ဒီကေန႕မႇာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ေရႇ႕မႇာ ရပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ အေလးအနက္ယုံၾကည္တာက ဒီတိုင္းျပည္ဟာ သူရဲ႕မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ဒီနယ္နိမိတ္ေတြအတြင္းရႇိေနတဲ့ လူသားတိုင္း ခင္ဗ်ားတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေၾကာင္းအရာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္လာဖို႔ပါပဲ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္တိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္

ရြာသစ္ၾကီးသို႔ေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားရန္ စီစဥ္မႈကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနေသာ ေက်ာင္းသား ၆၀၀ ခန္႔ သည္ ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ဆက္လက္ရွိေနျပီး အျပင္တြင္လည္း လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ာ းေနရာယူထားေၾကာင္း ၊ မၾကာမီကပင္ ေက်ာင္းကို ႏွစ္ဝက္ ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာသြားသည္။

သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
(အထက္ဗမာျပည္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ )  _______________________________________________________ Eleven Media Group
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွစၿပီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရႇိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ အ၀င္လမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ ဒူးေထာက္၍ မိမိတို႔၏ မူလေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္တက္ခြင့္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ယင္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက သက္ဆိုင္ရာမွ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ် ားက လက္မခံဘဲ တိက်သည့္ အေျဖတစ္ခုသာ လိုခ်င္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕႔ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားထုက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လြတ္ေတာ္တက္ေရာက္ေနေသာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး၏ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး ေက်ာင္း၀င္း အျပင္ဘက္တြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲကား ၁၅ စီးခန္ ရွိၿပီး ဒိုင္းမ်ား၊ သံဆူးၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သူေဌး ႀကီးေတြ အခြန္ ေဆာင္ေတာ႔ မယ္

တိမ္ တမာန္အဘ ဥကၠာကိုကို
အစုိးရက ပုဂၢလိကထံမွ ရရန္ေၾကြးမ်ား
====================
က်ပ္သန္း ၄၀၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂
USD ၇၀၆၅၅ ဒသမ ၀၂၀

.........

အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား မွားယြင္းမႈႏွင့္ အလြဲသုံးစားမႈ
=========================
က်ပ္သန္း ၁၄၃ ဒသမ ၉၁၆

လူေနအိမ္ခန္းမ်ားကို စီမံကိန္းတစ္ခုခုအတြက္ အတင္းအက်ပ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လမ္းမအလယ္က ေနအိမ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဇီဂ်ီအန္းေဒသရွိ ဝမ္လင္းတြင္ ေနအိမ္တစ္လံုးသည္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း အလယ္တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုသို႔ ... ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ရသည္မွာ အိုမင္း ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုတြင္ ေနထုိင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဇနီးေမာင္ႏွံက ေနအိမ္မွ ဖယ္ရွားေပးေရးကို ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါ အေဆာက္အအံုကို ပတ္ကာ လမ္းကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရသည္။ အိမ္မွာမူ လမ္းလယ္တြင္ ထီးထီးႀကီး က်န္ရွိေနသည္။ ေဟာင္းႏြမ္း ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေသာ အဆိုပါ အိမ္ႀကီးကို အဘိုးအို လ်ဴဘိုဂ်န္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတို႔ ေနထုိင္သည္။ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ ယင္းေဒသမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလုိက္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

လ်ဴတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံက ေနအိမ္ကို ဖ်က္ပစ္သည့္အတြက္ ရရွိမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးသည္ အိမ္သစ္ ျပန္ေဆာက္ရန္ လံုေလာက္မႈ မရွိဟု ယူဆသျဖင့္ ေခါင္းမာမာျဖင့္ တင္းခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အသစ္ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒအရ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားကို စီမံကိန္းတစ္ခုခုအတြက္ အတင္းအက်ပ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ထားရာ လ်ဴတို႔က ယခုလို လမ္းလယ္ေခါင္ ဆက္ေနရန္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရရွိသြားျခင္းဟု သိရွိရသည္။

planet myanmar