Saturday, December 15, 2012

burmese army stupid rude major get hiding camerasource => facebook

ဓမၼစက္ျဖင့္ ျပီးလွ်င္ အာဏာစက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အသံေတြ ၾကားေနတယ္

အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိုက္မဲသည့္အေလ်ာက္၊ ေတြေ၀သည့္အေလ်ာက္၊
မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ သံဃာေတာ္ကို အစိုးမရျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မိပါသည္။

 အရွင္ဘုရား ထိုတပည့္ေတာ္တိုးအား သံဃာေတာ္သည္ ေနာင္အခါ
ေစာင့္စည္းျခင္းငွာ အျပစ္ကို အျပစ္အားျဖင့္ ရႈျမင္၍ ကရုဏာေရွ႕ထား
ေမတၱာအားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား"


ဟုဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက ခ်ိဳးေပးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကိုယ္စား သမၼတရံုး၀န္ႀကီး
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းက သံဃာေတာ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ေၾကာင္း
ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခဲ့စဥ္က ျဖစ္သည္ ။။။
      ဤသို ့ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက ေတာင္းပန္စာကို ခ်ိဳးေပးတိုင္ေပးျပီး
၀န္ၾကီးဦးလွထြန္းမွာ အစိုးရကိုယ္စား တာ၀န္ခံ လိုက္ဆိုကာ ေတာင္းပန္သည္ဟု
ဆိုေတာ့ သာဓု သာဓု သာဓု သံုးၾကိမ္ေခၚလိုက္ရပါသည္ ။
ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံတြင္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပၾကရာ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို
ျပည္သူတို ့က အသံုးျပဳသလို အစိုးရကလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကူညီျခင္း ၊
တားဆီးျခင္း စေသာ နည္းမ်ိဳးကို အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္ ။
တကုိယ္ေတာ္ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပျခင္းကို မည္သူမွ် လိုက္လံတားျမစ္ဖမ္းဆီးျခင္းမည္း
မရွိသလို လူငါးဦးမေက်ာ္လွ်င္ ဖမ္းဆီးတားျမစ္ျခင္းလည္း
ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံမ်ားမွာ မက်င့္သံုးၾကေပ ။ ၄င္းစံနံဳးမ်ားကို
ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရမ်ားက အတူယူေလးစား တန္ဖိုးထားရန္လိုသည္ ။
         သာမန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံမ်ားတြင္ လူစုလူေ၀းျဖင့္
ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ ျမိဳ ့လည္ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနရာသတ္မွတ္ထားေပးသည္ ။
အထူးသျဖင့္ သမၼတအိ္မ္ေတာ္အနီး ပါလီမန္အိမ္ေတာ္အနီး အစိုးရရံုးႏွင့္
နီးကပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေပးထားတတ္ပါသည္ ။
ဆႏၵထုတ္ေဖၚၾကမည္ဆိုေသာအခါ ရဲထံမွ ပါမစ္ခြင့္ယူျပီး အသံခ်ဲ ့စက္
မသံုးလွ်င္ ေငြေၾကး မေပးရျခင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ ေန ့ရက္တို ့ကို
လက္မွတ္ထိုးကာ နယ္ေျမခံ ရဲထံတြင္ လူကိုယ္တိုင္သြား၍ျဖစ္ေစ အင္တာနတ္ျဖင့္
အီးေမးေရးျပီး ေလွ်ာက္သည္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားသည္မ်ားကို တင္သြင္းေပးပို႕
့နိုင္သည္ ။ ၄င္းေလွ်ာက္ထားသည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းပင္ မဆိုင္းမတြ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္နိဳင္ရန္အတြက္
ရဲမ်ားတြင္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခ်ိန္ ရရွိသြားတတ္ပါသည္ ။
     ဆႏၵျပေနေသာလူအုပ္စုမွာ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ျဖန္ ့ေ၀ျခင္း ၊
လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ၊ သရုပ္ေဆာင္ျပသျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခ်ိန္ခြင့္ျပဳမိန္ ့ပါမစ္ရထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိၾကသည္
။ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ပါလီမန္သို ့၄င္း၊ သမၼတသို ့၄င္း ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံသို
့၄င္း ၊ သို တည္းမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမ်ားသို ့ ေပးပို့လိုလွ်င္
တာ၀န္က် ရဲလံုျခံဳေရးမွ ရဲကားျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္
-၃-ေယာက္ခန္ ့ကို လိုက္လံပို ့ေဆာင္ေပးတတ္ပါသည္ ။ ၄င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေပးပို ့ျပီးျပန္လာသည့္အခါမွ ဆႏၵျပသည့္ လူအုပ္စုမွာ
အခ်ိန္ကာလအတိအက်ကို ေလးစားစြာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေနရာမွ ထြက္ခြါရသည္ ။
ဤသည္မွာ က်ြန္ေတာတို ့ ျပဳလုပ္ခဲ ့ေသာ - ေတြ ့ၾကံဳဖူးေသာ
ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည့္ အခန္းအနားအေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ ။
အကယ္၍ ဤသို ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရသည္ ေသေသခ်ာခ်ာ
သိထားသည္ဆိုပါက မည္သည့္အၾကမ္းဖက္ ျပသနာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ အဓိကရုဏ္းမ်ား
၀န္းနည္းဘြယ္ရာ  ျဖစ္ေပၚျခင္းငွာ လံုး၀ေပၚေပါက္မည္ မဟုတ္ေခ် ။
         သို ့အတူ ဆႏၵျပေနေသာ လူအုပ္စုမ်ားမွာ
ညအိပ္ဆႏၵျပေနသည္ဆိုလွ်င္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ ဆႏၵျပေနရာမွာ
တသက္လံုးညအိပ္ဆႏၵျပခြင့္ ရရွိၾကသည္ ။ ဆႏၵျပခြင့္မဟုတ္ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္မူ ညအိပ္ဆႏၵျပခြင့္လည္းမရွိသလို ေန ့လည္းဆႏၵျပခြင့္ မရွိ ။
အကယ္၍ ပုဒ္မၼ(၁၄၄ ) ထုတ္ျပန္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ဆိုလွ်င္လည္း
လံုး၀လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္မျပဳလုပ္ရေခ် ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
ပုဒ္မၼ ( ၁၄၄ ) ၏ အႏွစ္သာရကိုလည္း ျပည္သူတရပ္လံုးသိရွိေအာင္
ပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါျပီ ။ ျပည္သူမ်ား
သိရွိရန္လိုအပ္သကဲ ့သို ့ ပဋိပကၡ အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရေသာ
လံုျခံဳေရးရဲမ်ားကလည္း ပုဒ္မၼ ( ၁၄၄ ) ၏ အခမ္းက႑ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
အႏွစ္သာရရွိရွိ သိထားေလ့လာထားရန္ လိုအပ္ေနပါျပီ ။ ရဲလုပ္ေနျပီး
ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားကို မသိဘဲ ေတာင္းစားလဘ္စား မည့္ -အခ်က္ကိုသာ သိေသာ
ပုလိပ္ညဥ္ ရွိေနသည့္ စိတ္မ်ိဳးကို ယခုအခ်ိန္မွာ
ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးရန္လိုေနပါျပီ ။ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားရွိလွ်င္လည္း
ဖမ္းဆီးအေရးယူရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္သည္ တရားသူၾကီးက
တရားခံျဖစ္ရမည့္ အခ်ိန္ ၊ ရဲက တရားခံျဖစ္ရမည့္ -၂၁-ရာစု -အခ်ိန္ ျဖစ္သည္
။ ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံမ်ားသည္ လူသားတို ့၏ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ
့အက်င့္စရိုက္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း ပဲ ့ျပင္တတ္ေသာ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားတတ္ရာ သမၼတသည္၄င္း ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္၄င္း ၊
တရားသူၾကီးသည္၄င္း တရားခြင္တြင္ တရားခံလံုးလံုးျဖစ္သြားသူမ်ား
ျဖစ္သြားၾကပါျပီ ။
       က်ြန္ေတာ္တို ့မွာ ျမန္မာနိဳင္ငံ ေရြ ့ေနပါသည္ဟု ေျပာေနေသာ
ေ၀ါဟာရကို လက္မခံခ်င္ဘဲ ေအာင့္အီးကာ လက္ခံေနရသည္ ။ ေရြ ့လွ်င္ ေရြ ့
သည့္အေနအထားမွာ ခလုပ္ကန္သင္းမ်ား အဖုအထစ္မ်ား မရွိေစ မတိုက္မိေစဘဲ
ေျဖာင့္ျဖဴသာယာစြာျဖင့္ လမ္းခရီးေခ်ာေမြ ့ကာ ေရြ ့ေစရမည္ျဖစ္သည္ ။ ခုေတာ့
ေရြ ့ေနပါသည္ဟု တခ်ိဳ ့က ေျပာေနခ်ိန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
အဖုအထစ္ျပသနာမ်ားကို ၾကားရသနည္း ဆန္းစစ္ေတာ့ ဥပေဒ၏အထက္မွာ လူတန္းစားတခ်ိဳ႕
့ ရွိေနသည္ကိုလည္း မျမင္ရေသာ္ေတာင္မွ မွန္းဆၾကည့္၍ သိသာနိုင္ပါျပီ ။
က်ြန္ေတာ္တို ့မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို တလိမ့္လိ္မ့္ ေရြ႕
့ေစခ်င္၍ ဘ၀ကို အနစ္နာခံကာ နိဳင္ငံေရးေလာကမွာ ကူသန္းေက်ာ္ျဖတ္
ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေနေသာ
လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း ဆႏၵထုတ္ေဖၚပြဲေတြမွာ
အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲျခင္းမ်ားကို လက္မခံ ၊ ဖမ္းဆီးေနျခင္းမ်ားကို လံုး၀
မႏွစ္သက္ ။ ေစာေစာကတင္ျပသလို ျပည္သူမ်ားကလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ကို
သိရွိသလို အစိုးရကလည္း ခြင့္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မည္သူမွ် ထိခိုက္နာက်င္ၾကမည္
မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္ ။
     ခုေတာ့ ဆရာေတာ္ေတြကို အစိုးရကိုယ္စား ၀န္ၾကီးဦးလွထြန္းတို ့က
ေတာင္းပန္၀န္ခ် သည္ဆိုေတာ့ ၾကားရသူျမင္ရသူ အေပါင္းတို ့မွာ
စစ္ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္အစိုးရ၏ ဆင္ျခင္တံုတရားမ်ားကို လက္ခံသေဘာက်မိပါေတာ့သည္
။ ၄င္းကဲ ့သို ့သာ ျဖစ္ရေခ်မည္ မဟုတ္ပါလား ။ ဗုဒၵ၏ ဆိုဆံုးမကို
ခံယူထားေသာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအဖို ့ ဆယ္ပါးသီလကို ခါး၀တ္ပုဆိုး
ေျမြစြယ္မက်ိဳး ရွိထားရမည္မွာ အမွန္္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းမွန္ကန္ေသာအခ်က္ကို
အစိုးရမွ စံနမူနာျပသလိုက္ျခင္းမွာ ခ်ီးၾကဴးေလးစားစရာျဖစ္ပါေတာ့သည္ ။
ခုေတာ့ ဓမၼစက္ျဖင့္ အရာခပ္သိမ္းတို ့မွာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌
ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းလိုက္ျပီျဖစ္၍ ေအးခ်မ္းသာယာ သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာ၍ ရပါေတာ့မည္ ။  ဓမၼစက္ျဖင့္ နိုင္ငံတည္ျငိမ္သြားျပီဆိုေတာ့
ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား၏ တရားေတာ္အတိုင္း တေယာက္ကိုတေယာက္
နားလည္ခြင့္ျပဳၾကျပီးျပီဆိုေတာ့ တခုသာက်န္ပါေတာ့သည္ ။
 ၄င္းမွာ အာဏာစက္သာက်န္ပါေတာ့သည္ ။ ဓမၼစက္က ခြင့္လႊတ္ျပီဆိုေသာ္လည္း
အာဏာစက္က ရွိေနေသးသည္မို ့ ၄င္းအာဏာစက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ေနသည္ ။
ယခုလက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ အၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြဲမွဳတြင္
အာဏာစက္ျဖင့္ ဥပေဒကဲ ့သို ့တည္ေသာအမိန္ ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါေသးသည္ ။
ယခုအၾကမ္းဖက္ မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ ျဖိဳခြဲျခင္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏
ခိုင္းေစေသာ အမိန္ ့မဟုတ္ေၾကာင္းက်ြန္ေတာ္တို ့ နားလည္ေနသည္  ။
တေနရာရာမွာ တစံုတေယာက္ေယာက္က မွားယြင္းေနေသာ အမိန္
့ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္ ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ မံုရြာ ရဲမွဴးၾကီး
ဦးတင္ထြန္းသည္ မီးေလာင္ဗံုးကို လိုသည္ထက္ပိုသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပုဒ္မ (
၁၄၄ ) ၏ အမိန္ ့ပါ အနွစ္သာရ ကို ရဲမွဴးၾကီး တေယာက္လုပ္ေနျပီး
မသိနားမလည္လဲ အျပစ္မဲ ့ ရဟန္းသံဃၤာမ်ားအား လူမဆန္စြာ အိပ္စက္
က်ိန္းေနခ်ိန္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳလုပ္သူျဖစ္သည္ ။ သူ ့အား အမွဳဖြင့္ရန္
ေဆးရံုရွိ ရဟန္းသံဃၤာတပါးပါး သို ့မဟုတ္ လူတေယာက္ေယာက္ကို
ခြင့္ျပဳရန္လိုသည္
။ သို ့မွသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းလို ေနာင္မည္သို
့မွ် မီးေလာင္ဗံုးမ်ိဳး သို ့မဟုတ္ မည္သည့္ အနၱရယ္ျပဳမည့္ ဗံုးမ်ား
မသံုးၾကေတာ့သလို အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းရာ၌လည္း
ဥပေဒအခ်က္အလက္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္
ဓမၼစက္ျပီးသြားလွ်င္ အာဏာစက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေနပါေသးေၾကာင္း။။။။။။။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

မီးေလာင္ဗံုးကျမင္သာထင္သာရွိChit Aung Hla Patrick
အံ ့ႀသ ကုန္ႏိုင္ဘြယ္ပါ တကား....

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ ေနာက္ကြယ္ အပိုင္း (၁-၂)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ ေနာက္ကြယ္ အပိုင္း (၂)
----------------------------------------------------

by ငရဲ သား on Monday, December 3, 2012 at 8:03am ·

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္း ေရးသားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ... သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္....။ ဒီကိစၥဟာ လမ္းေပၚထြက္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္..။ တစ္ဖက္က တင္းခံၾကမယ္လို႔လည္း သတိေပးခဲ့ဖူးပါတယ္..။

သံုးသပ္ထားတဲ့အတုိင္းပါပဲ...။ ေဒါသထြက္ေၾကကြဲစရာအျဖစ္ ..သံဃာေတြခမ်ာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာေတြ ေသရာပါရခဲ့ၾကပါတယ္..။ တစ္ဖက္က လံုး၀ မေလွ်ာ့ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္..။ ေတာ္ေတာ္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္..။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီလို မတရားတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ဆန္႔က်င္ဖို႔၊ ဖိအားေပးဖို႔၊ ေထာက္ျပၿပီး ပ်က္ျပယ္ေစဖို႔က အမာလိုင္း(ေတာ္လွန္ေရး/သပိတ္) တစ္ခုတည္းနဲ႔ မရဘူးဆိုတာ သင္ခန္းစာပဲျဖစ္ပါတယ္..။ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို မူတည္ၿပီး တုန္႔ျပန္သင့္တဲ့အေနအထားကေန တုန္႔ျပန္ရပါ့မယ္..။

ေတာ္လွန္ေရး/တို႔ သပိတ္ တို႔ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ဖိအားတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ .. တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ အကင္းမေသေသးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အားလံုးကိုေျမလွန္ေတာ္လွန္ခ်င္ရင္ တပ္မေတာ္ကို တစ္ေယာက္မက်န္ စည္းရံုးႏိုင္မွရပါမယ္..။ တစ္၀က္ကိုပဲစည္းရံုးႏုိင္ရင္ က်န္တဲ့တစ္၀က္နဲ႔ တုိက္ပြဲ (ပဋိပကၡ) ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္.။ ခံယူခ်က၊္ အင္အား၊ အမိန္႔၊ ဆိုတာေတြရဲ႕ေအာက္မွာ ကိုုယ့္တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ရွည္တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတာကို ၾကည့္ေကာင္းေနမယ့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရွိပါတယ္....။ ကမၻာမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ႏုိင္ငံေတြေတာင္မွ ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္ေလာက္ ကူညီပါေစ ..။ စစ္တပ္(တပ္မေတာ္) ကို တစ္ေယာက္မက်န္မစည္းရံုးႏိုင္လို႔ အခုထက္ထိ တိုက္ပြဲမ်ားနဲ႔ နာလံမထူေသးတာ အားလံုးအေတြ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္..။

အဲဒါေၾကာင့္ .. အဲဒီေလာက္အထိ မလိုအပ္ေသးတဲ့ ... အခုအခ်ိန္ဟာ .. ဆႏၵျပ/အေထြေထြသပိတ္/ေတာ္လွန္ေရး အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လံုး၀ လက္ခံႏုိင္စရာအေျခအေနမရွိေသးပါ..။ ဒါေပမယ့္... လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥမွာ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေခါင္းငံု႕ခံရမယ္လုိ႔ မဆိုလိုပါ..။ ျမစ္ဆံုလို ... ဘက္စံုေထာင့္စံုက အႏုနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းပါ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ျမစ္ဆံုတုန္းက ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပါ.. ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္က မဟာဗ်ဴဟာ၊ စစ္ေရးနဲ႔ အျခား Undertable အရ ရင္‌းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့တာပါ..။ အေျခအေနႏွစ္ခုေတာ့မတူပါဘူး..။ ျမစ္ဆံုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ၿပီး အထိမခံဘူးဆိုတာ အားလံုး သိတားသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္..။

အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမ Note မွာ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္လို႔ ထပ္မရွင္းလိုေတာ့ပါ..။

အဲဒီေတာ့ အခု ထပ္မံေဖာ္ျပမွာက အရင္တုန္းက ရွိေနတဲ့ အျမစ္ႀကီးကို  သမၼတက ဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က တူးၿဖိဳႏိုင္မွာလားဆိုတာကို ေလ့လာေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ တကယ္တမ္းဆိုရရင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥအပါအ၀င္ Wanbao, Norinco တို႔ရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္သမွ်ဟာ ဒီတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး.။ ေမြေတာင္နီကယ္နဲ႔ အျခား နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ စက္မႈလက္မႈဆုိင္ရာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္.။
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ..။
၂၀၁၀ ဇြန္လမွာ ၀မ္ၾကားေပါင္ ျမန္မာျပည္လာပါတယ္..။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ Document ၁၅ ခုကို လက္‌မွတ္ထိုးခဲ့တယ္လို႔ ဆင္ဟြာအပါအ၀င္ တရုတ္ပိုင္ သတင္းဌာနေတြက ေရးသားပါတယ္..။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အပါအ၀င္ အျခားစီမံကိန္းေတြပါ..။ လက္မွတ္ထိုးပံုက ..အထက္ပါပံုအတုိင္းပါ..။ သတင္းေတြကို ေလ့လာခ်င္ရင္ ေအာက္ပါလင့္ေတြမွာရွိပါတယ္.။ မဟုတ္မမွန္လုပ္ၾကံ၀ါဒျဖန္႔ေရးထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပံုကိုေတာ့ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ယူပါတယ္...။
၀မ္ၾကားေပါင္လာတဲ့အခ်ိန္ Norinco နဲ႔ မံုရြာေၾကးနီကိစၥ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတာကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Norinco ဆိုက္နဲ႔၊ Wall Street, Bloomberg တို႔မွာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ အလြယ္တကူေတြ႔ရသျဖင့္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ..။
http://english.cpc.people.com.cn/66102/7011258.html

ယခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ Wanbao သတၱဳရွာေဖြေရးကုမဏီဟာ  ကမၻာ့နာမည္ႀကီး တရုတ္စစ္လက္နက္ ကုမဏီ Norinco, China North Industries Corp; ရဲ႕ ကုမဏီခြဲ  ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းျပထားၿပီးသားပါ..။ Norinco ကုမဏီဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ပုဂၢလိက ကုမဏီတစ္ခုမဟုတ္ပဲ တရုတ္အစိုးရ သစၥာခံကုမဏီဆိုတာလည္း ေျပာျပထားၿပီးသားပါ..။ Crony (ေပါင္းစား) နဲ႔ သစၥာခံကုမဏီ မတူတာက အထူးသျဖင့္ သစၥာခံဆိုတာ  ကြန္ျမဴနစ္တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး/မဟာဗ်ဴဟာ ေပၚလစီကိုလံုး၀လုိက္နာၿပီး အစိုးရရဲ႕ ေခ်းေငြအပါအ၀င္ ေထာက္ပံ့ ေငြေၾကးနဲ႔အရင္းအႏွီးသံုးၿပီး ကမၻာကို ၀င္ဆန္႔ေအာင္ ပုဂၢလိက ပံုစံဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ကုမဏီလို႔ ဆိုလိုျခင္းပါ..။ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ပါ..။

အဲဒါေၾကာင့္ ၀မ္ၾကားေပါင္နဲ႔အတူပါလာၿပီး ၄င္းတို႔အက်ဳိးအျမတ္ရွိသလို .. လည္သေလာက္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္္တရုတ္အစိုးရရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ၊ စီးပြားေရးအရလႊမ္းမိုးမႈ အစရွိတဲ့ အေရာင္ေတြ ပါ၀င္ၿပီးသားလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက အစိုးရမင္းမ်ားကလည္း  စီးပြားေရးဆိုင္ရာ knowledge နားမလည္၊ အၾကံေပးကလည္းမရွိေတာ့ ခရိုနီေျပာသမွ်.၊ ၾကားပြဲစားေျပာသမွ်၊ ေအာက္က (undertable) ယူထားသူ ေျပာသမွ်။ မိမိအတြက္လည္း ပို႔ဆြမ္း . မ်ဳိးမ်ဳိးမ်က္မ်က္ ရသျဖင့္ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္မ်ား ေဖာေဖာသီသီခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္ကို သမုိင္းမွာ ျငင္းမရပါ..။

ဒါက လက္ပံေတာင္းေတာင္တစ္ခုတည္းမဟုတ္သလို.. ဘက္စံု က႑စံုကို အားလံုးကို ျခံဳငံုၿပီး ေလ့လာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္.။ ျမစ္ဆံုအပါအ၀င္ တရုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စီမံကိန္းအမ်ားစုတြင္ ၾကားပြဲစား စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းက စီမံကိန္းခ်ေပးရန္အခြင့္အာဏာရွိသူ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား မ်ဳိးမ်ဳိးမ်က္မ်က္ရသြားေလ့ရွိသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္ေနပါၿပီ..။

အဲဒါကို ဘာ့ေၾကာင့္ေဖာ္ျပေနရသလဲဟုဆိုေသာ္ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြအတြက္ပါ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဟာ ဒီစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ
-ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္ေအာင္ စနစ္တက် ေလ့လာမႈေတြရွိ - မရွိ၊
- ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္မႈ ရွိ - မရွိ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိ - မရွိ
- နဲ႔ ဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚေပါက္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း
- ဆႏၵျပပဲြေတြကုိ ႏွိမ္နင္းရာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာေတြရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရင္း
- ျဖစ္စဥ္နဲ႔ စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ - မသင့္
အစရွိတာေတြကို တင္ျပရမွာပါ။

အဲဒီမွာ ျပႆနာတစ္ခုရွိတာက လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာပါ..။ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားတယ္ဆိုတာ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း  စစ္ေဆးလို႔ရေပမယ့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိ-မရွိ ဆိုတဲ့ကိစၥက အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သလို ဆႏၵျပတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းခံေတြထဲက တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္..။


တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိ-မရွိ

စီမံကိန္းဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမရွိကို ခြဲျခမ္းေလ့လာရရင္

(၁)လက္‌ပံေတာင္‌းေတာင္‌ ေၾကးနီစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ဦးပိုင္နဲ႔လား အဲဒီတုန္းက တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔လား... သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔လား..။ အဲဒီစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ဘယ္သူေတြကို သက္ေသထားခဲ့ၾကသလဲ..။

(၂) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ေလာက္က လႊတ္ေတာ္မွာ တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အထိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္က ႏိုင္ငံအတြက္၊ တပ္မေတာ္အတြက္၊ ျပည္သူ႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳ၊ အေရးပါခဲ့သလား..။

(၃) ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က စက္ရံုေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်တုန္းက .. ဦးပိုင္ဟာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေစ်းေပး၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္..။ ဒါကေကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မွာ တရားပါသလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးက  ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အခြႏ္ေရွာင္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အက်ဳိးရွိသြားသလဲ..။

(၄) အက်ဳိးအျမတ္ (အစိုးရ၊ ဦးပိုင္၊ တရုတ္) ဘယ္ေလာက္ဆီ တိတိက်က် စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သလဲ..။

(၅) အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္က အျခား မည္သည့္ အေပးအယူကိစၥေတြ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲ့သလဲ။ ၾကားခံ အဖြဲ႕အစည္း/ပြဲစား ဘယ္သူရွိသလဲ...။

(၆) အဲဒီတုန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူေတြထဲကအခ်ဳိ႕ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ရာထူးေတြနဲ႔ ဘာတာ၀န္ေတြေဆာင္ရြက္ေနၾကသလဲ..။
အဲဒါေၾကာင့္ ..လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအပါအ၀င္ ဦးပိုင္ရဲ႕ ျမန္မာ့အႀကီးမားဆံုးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးဟာ ၊ တပ္မေတာ္သားေတြကိုေကာ ျပည္သူကိုပါ အက်ဳိးျပဳေနတယ္/အက်ဳိးျပဳမျပဳ ဆိုတာကိုပါ တိတိက်က် သိဖို႔လိုလာပါတယ္.။ တပ္မေတာ္ကို အက်ဳိးျပဳရင္ တုိင္းျပည္ကို အက်ဳိးရွိတယ္လို႔ လိုရာဆြဲယူဆစရာေတြရွိသလို ... မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းေတြ၊ စစ္ေရးဆုိင္ရာေတြ ပါလာႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီလိုသိဖို႔အတြက္ ထိပ္ဆံုးက စၿပီး ေအာက္ဆံုးအထိ စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔လိုပါတယ္။ ရာထူးလက္ရွိေကာ ရာထူးလက္မဲ့ေတြေကာပါ။ ေငြစာရင္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း ယခင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးပိုင္ကသြင္းရမယ့္ေငြကို ၀မ္ေပါင္ရဲ႕ ေငြစာရင္းက သြင္းခဲ့တဲ့ ေဒၚလာသန္းတစ္ရာကိစၥမ်ဳိးေတြကိုပါ အစဆြဲထုတ္ဖို႔လိုပါတယ္.။ ဒါေတြဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ ေငြစာရင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြပါ။ အဲဒီအတြက္ ယခင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေကာ အခု ထူးထူးျခားျခား သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးကေန စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သြားသူေတြကိုေကာ ေမးျမန္းစံုစမ္းဖို႔လိုပါတယ္..။

ဒါေပမယ့္ .. စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဟာ အဲဒီလို ..... လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ..ရႏုိင္ပါသလား..။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္..။ ေညာင္ျမစ္တူးရင္ ပုတ္သင္ဥေေပၚမယ့္ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္..။ တခ်ဳိ႕က အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပုတ္သင္ဥေပၚမွာစိုးသလို တခ်ဳိ႕ကလည္း ကိုယ့္အိပ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ပုတ္သင္ဥ ေပၚမွာ စိုးၾကပါတယ္..။ undertable ေတြေပါ့..။

အဲဒါေၾကာင့္ စာဖတ္သူႀကီးလက္ထက္က အထုပ္အရႈပ္ေပါင္းစံုကို ထမ္းထားရတဲ့ သမၼတကိုယ္တုိင္လည္း ၾကံရာမရတဲ့အဆံုး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕ေစၿပီး တည္ေပးလုိက္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္..။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယံုၾကည္ အားကိုးတယ္လို႔လည္း ယူဆလို႔ရသလို ေခါင္းတည္ေပးလုိက္တယ္လုိ႔လည္း သံုးသပ္စရာရွိပါတယ္..။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈႀကီးပါပဲ. ...။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနနဲ႔လည္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ကိစၥကို ေတာ္ေတာ္အေလးထား ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္လာပါတယ္..။

ေဒၚစုအေနနဲ႔  ျပည္သူကိုခ်ျပလို႔မရတဲ့ ကိစၥတခ်ဳိ႕ကို တိတိက်က် သိခြင့္ရွိခဲ့လို႔ ဒီစီမံကိန္းႀကီးဟာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သင့္တယ္ဆိုရင္လည္း ... ျပည္သူ႔ရဲ႕အၿငိဳအျငင္ကို ခံရမွာျဖစ္သလို ဒီစီမံကိန္းႀကီးကို ရပ္ဆုိင္းသင့္တယ္လို႔ ပြင့္လင္းစြာစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျပန္ရင္လည္း undertable ကိစၥမ်ား၊ ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်င္သူမ်ားရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ဖိအား/တုိက္ခိုက္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္..။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီသူေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အေျခခံဥပေဒဆိုတာႀကီးက ရွိေနသလို ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကလည္း အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ထားတယ္ဆိုတာ.............။
အားလံုးသေဘာေပါက္ၾကရင္ျဖင့္ .......

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံၾကၿပီး အေျခအေနကို ..ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔..........။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း၏ ေနာက္ကြယ္အပိုင္း (၁)
-------------------------------------------

by ငရဲ သား on Tuesday, September 11, 2012 at 4:12pm ·


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပတ္သက္မယ္လို႔ေတာ့  ထင္မိသား..။ အင္တာနက္မွာ ဟိုလွန္ ဒီေလွာၾကည့္ရင္းနဲ႔ ၂၀၁၀ တုန္းက  The Wall Street Journal မွာပါ၀င္တဲ့ သတင္းေလးတစ္ခုက အံ့အားသင့္သြားေစပါတယ္..။

အဲဒီသတင္းက
Chinese Weapons Maker Signs Myanmar Deal
BY CHUIN-WEI YAP

China North Industries Corp., a leading Chinese weapons manufacturer, signed a cooperation pact with the government of Myanmar to develop a copper mining project, the latest sign of growing commercial ties between the reclusive Southeast Asian nation and its giant neighbor.

The Monywa Copper Mine Project Cooperation Contract was signed during Premier Wen Jiabao's visit to Myanmar in early June, China North Industries, or Norinco, said in a statement on its website. The statement was posted on the company's website Wednesday, but dated June 10. It didn't disclose financial terms.
The deal underlines how the isolated military rulers of Myanmar are increasingly turning to the country's most important political and economic ally for support—and how China continues to seek natural resources from its southwestern neighbor to feed its industrialization.

The Norinco statement said Monywa is "abundant in copper mine resources with excellent mineral quality, which is of great significance to strengthening the strategic reserves of copper resources in our country, and to enhancing the influence of our country in Myanmar."
ဆိုတဲ့ သတင္းေလးပါ..။
မူရင္းလင့္ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။
The World Street Journal
ဖတ္လို႔မရရင္ ေအာက္ပါ လင့္ကို ေကာ္ပီကူးၿပီး သံုးပါ..။
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703900004575324420133952674.html


ဆိုလိုရင္းက အားလံုးသိၾကတဲ့ မံုရြာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ယခင္ နအဖအစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ June  မွာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ ၀မ္ၾကားေပါင္ လာေရာက္စဥ္မွာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္ ဆိုတာပါ.။ တူညီခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီက Norinco (China North Industries Corp)  လို႔ေခၚတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး ကုမဏီေတြထဲက တစ္ခုပါ..။ ထူးျခားတာက အဲဒီကုမဏီဟာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကုမဏီႀကီးတစ္ခုပါပဲ..။ နအဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ Norinco ကုမဏီတို႔ဟာ စာခၽြန္လႊာေရးထိုးပြဲေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္..။ မုံရြာ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းဟာ အဲဒီအထဲက အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုပါ..။

အဲဒါေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ရင္းနဲ႔  the voice ဂ်ာနယ္ကို သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တရားစြဲတဲ့ ကိစၥမွာ ပါတဲ့ အခ်က္ေတြကို သတိထားမိျပန္ပါတယ္..။ အဲဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ ယခင္ မံုရြာမွာ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ သတိရမိေတာ့ the voice နဲ႔ Eleven က သတင္းေတြကို  ျပန္ေလ့လာၾကည့္မိပါတယ္.။

အဲဒီ သတင္းေတြထဲမွာ ..။ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အေရးႀကီးေသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို စာအမွတ္စဆ/ ၂၂၁ (၆/၂၀၁၂)ႏွင့္စဆ- ၃/၆၀၃၅ (၈၂/၂၀၁၂) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံခဲ့ရာမွာ  မံုရြာ ေၾကးနီးသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ယခင္ျမန္မာ့အိုင္ဗင္ဟို ေၾကးနီကုမၸဏီ လီမိတက္၏ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစုရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္း ၀ယ္ယူမႈအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္ မွ အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းထံ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေပးေခ်မႈမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ေပးေခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဟာင္ေကာင္မွ Wanbao Mining Copper Limited မွ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္..။ အလြယ္ေခၚရင္၀မ္ေပါင္း ေပါ့ဗ်ာ..။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဦးပိုင္က ၀မ္ေပါင္းကို လက္လႊဲ ေရာင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအျမင္မွာ ဦးပိုင္က ၀ယ္ယူထားၿပီး ၀မ္ေပါင္းက ေငြေခ်ခဲ့တာပါ..။ ၀မ္ေပါင္း ဆိုတာကလည္း Norinco ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုမဏီပါ။

အဲဒီကိစၥကို The Voice ဂ်ာနယ္က ”၀န္ႀကီးဌာနတခ်ဳိ႕၏ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီအလြဲသံုးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္သတင္းနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္..။

the voice journal တရားစြဲခံရေသာ သတင္း


ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တဲ့ သတင္းေဖာ္ျပပံုကို  သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တရားစြဲခဲ့တာပါ။
Eleven Media Group ရဲ႕ မူရင္းသတင္းအျပည့္အစံုကို  ေအာက္ပါလင့္မွာ  ျပန္လည္ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။
Eleven Media Group
ဖတ္လို႔မရရင္ ေအာက္ပါလင့္ကို ေကာ္ပီကူးၿပီး သံုုးပါ..။
http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12736:2012-03-11-06-46-05&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=167

ဒီအစီရင္ခံစာကို တင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္လည္း အမ်ားသိၾကတဲ့ အတုိင္းပါပဲ..။ REFORM ထဲ ပါသြားရွာပါတယ္.။
the voice ကို တရားစြဲခဲ့တဲ့ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးလည္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သြားပါတယ္..။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းသစ္ အုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနား။

 အခု လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းကိုေတာ့ Norinco ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္တဲ့ ဦးပိုင္က တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းခဲ့တဲ့  အဲဒီ Wanbao Mining Industry Co., Ltd. က ၂၀၁၂ မတ္လ (၂၉) မွာ အုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  အမ်ားသိတဲ့ ၀မ္ေပါင္း ကုမဏီ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခမ္းအနားမွာ စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္တယ္လို႔ တရုတ္ကုမဏီ သတင္းေတြထဲမွာ မေတြ႕ရပါဘူး။
အဲဒီ ၀မ္ေပါင္းကုမဏီဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေမြေတာင္အပါအ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါ၀င္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသလို မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ တရုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရးအတြက္လည္း တရုတ္အစိုးရကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့ ကုမဏီေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..။

ေအာက္ပါလင့္မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း အုတ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနား။
ဖတ္လို႔မရရင္ေအာက္ပါလင့္ကို ေကာ္ပီကူးၿပီ သံုးပါ..။
http://chinamcc8.com/en/disp.asp?id=169&fid=&lid=22</p><p>

သံုးသပ္ခ်က္.။
အဲဒီေတာ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆိုးရြားစြာ ဒုကၡေပးေနသလို ေဒသခံလယ္သမားလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀ရပ္တည္မႈ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဆိုးက်ဳိးပဲျဖစ္ေစပါတယ္.။.
အဲဒါေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရင္း ဖမ္းဆီးခံေနရသူေတြ၊ သတိေပးခံရသူေတြရွိပါတယ္..။ အခု ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံလိုက္ရင္ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္က မဟာဗ်ဴဟာအရ၊ စစ္ေရးအရပါ ေရာေထြးပတ္သက္ဆက္စပ္ခဲ့တဲ့ အက်ဳိးစီးပြားလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေပၚထြက္ရံုနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ၀မ္ေပါင္းကုမဏီရဲ႕ မိခင္ကုမဏီ Norinco China North Industries Corp က ထုတ္လုပ္တဲ့ MBT2000 တင့္ကားေတြဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ စတင္အသံုးျပဳေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။


Norinco's VT1A MBT 2000, Main Battle Tank


Rule Of Law ဟာ ေအာက္မွာရွိေနတုန္းပါပဲ..။ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈႀကီး မေပၚလြင္ခဲ့သလို အခုအခ်ိန္မွာလည္း လယ္သမားျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္..။ သမၼတလည္း ဒီကိစၥဟာ သာမန္ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခု မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုင္တြယ္ရ ခက္ခဲေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္.။ တကယ့္ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲပါပဲ..။ ျမစ္ဆံုကိစၥတုန္းကဆံုးျဖတ္ခဲ့သလို  အမိန္႔တစ္ခုတည္းနဲ႔ ၿပီးသြားဖို႔မလြယ္ပါဘူး.။ အဲဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ဒီအခ်ိန္အထိ မတုန္႔ျပန္ေသးတာလို႔ ယူဆပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ ကူညီအားေပးသူ ဗကသအပါအ၀င္ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို တုိက္တြန္းခ်င္တာက ဒီထက္ သိမ္ေမြ႕တဲ့နည္းလမ္းကို သံုးၿပီး ေျဖရွင္းၾကဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္.။ သာမာန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥ၊ စီးပြားေရးလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကိစၥမဟုတ္ဘဲ ဒီထက္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိစၥႀကီးတစ္ခု ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က တင္းခံေနစရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနတာကို ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မီဒီယာအားလံုးကေကာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးကပညာရွင္မ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း/အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးကပါ ၀ိုင္း၀န္ အေျဖရွာၾကေစခ်င္ပါတယ္လို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္..။ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ တရုတ္က ဂုတ္ကိုကိုင္ၿပီး ဆြဲမ ထားတာကို အစိုးရအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ခံေနရတာပါပဲ..။ သြားေလသူႀကီးရဲ႕ ... ေက်းဇူးတရားေတြေပါ့ဗ်ာ..။

ဖုန္းဆက္၍ဖမ္းခိုင္းသည့္ အၿငိမ္းစားစစ္အရာရွိ၏သမီး

Su Su Nway

လြန္ခဲ့ေသာ(၁၉)ႏွစ္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊လွာပကစ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းတခ်ဳိ႕ကို ရြာသူရြာသား
တခ်ဳိ႕က ေျမယာျပဳျပင္၍ လယ္ေျမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
မၾကာမီမွာပင္ အဆိုပါလယ္ေျမမ်ားကို စစ္တပ္က သိမ္းယူသည္ဟုဆိုကာလယ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးေတာ့ပါ။ စစ္တပ္မွ လာေရာက္စိုက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ျခင္းလည္း မရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ထားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္(၂၀၀၉)ခုႏွစ္မွစ၍အဆိုပါလယ္ယာေျမမ်ားကိုမူလလယ္သမားမ်ားကျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုသို႔စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လာရာမွ(၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလတြင္မူ ယခင္ကစစ္တပ္မွ သိမ္းယူသည္ဟု ဆိုခဲ့စဥ္က ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူက ၎ပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္သည္ဆိုကာ မူလလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လယ္သမားမ်ားကို တရားဆြဲဆိုခဲ့ပါသည္။ တရားရံုးကလည္း လယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္ေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ ဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။လယ္သမား(၁၄)ဦးတြင္(၅)ဦးမွာ
သနပ္ပင္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းအခ်ဳပ္တြင္ အဖမ္းခံထားရၿပီး၊(၉)ဦးမွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား လာေရာက္အဖမ္းခံမွသာဖမ္းထားသူမ်ားကို အာမခံေပးမည္ဟုလည္း သတင္းလႊင့္ထားပါသည္။

ေျခခ်ုဳပ္မႈျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းေနရသူတစ္ဦးအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုအားေပးခဲ့စဥ္ .... ။


ထိုသို႔ မတရားျပဳက်င့္ခံေနရေသာ လယ္သမားႀကီးမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ ကူညီေပးရန္အတြက္ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕သို႔(၁၄၊၁၂၊၂၀၁၂)ေန႔ကေရာက္ရွိခဲ့ရာအဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက က်မတို႔ကို အေတြ႔မခံပဲ ေရွာင္တိမ္း
ေနၾကၿပီး၊အၿငိမ္းစားစစ္အရာရွိ၏သမီးျဖစ္သူသာ ရန္ကုန္မွ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လာၿပီး သူ႔လယ္ကိုဓာတ္ပံုရိုက္လို႔ဟုဆိုကာ လာရန္ေတြ႔ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲမ်ား၊ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖုန္းဆက္၍ က်မတို႔ကို ဖမ္းခိုင္းပါသည္။


လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)က စစ္တပ္မွ သိမ္းယူသည္ဟု ဆိုခဲ့ၿပီး
ယခုအခါ အၿငိမ္းစားစစ္အရာရွိ၏သမီးက ၎ပိုင္ဆိုင္ပါသည္ဟုဆိုလာေသာ
ပဲခူးတိုင္း၊သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊လွာပကစ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမ .... ။

သူ႔လယ္ကိုဓာတ္ပံုရိုက္လို႔ဟုဆိုကာ လာရန္ေတြ႔ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲမ်ား၊ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖုန္းဆက္၍ က်မတို႔ကို ဖမ္းခိုင္းသည့္ အၿငိမ္းစားစစ္အရာရွိ၏သမီး .... ။

ရပ္ထားေသာ ကားဂြန္ေဒါင္းအား ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဝင္တိုက္ရာ ကေလးတစ္ဦး ေသဆံုး


by News of Myanmar

ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔ ည(၉)နာရီခန္႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ လွည္းလမ္းတက္ေက်းရြာ ဟသၤာတ-ဇလြန္ကားလမ္းမေပၚတြင္ လမ္းေပၚ၌ ရပ္ထားေသာ ကားအား ေနာက္မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဝင္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရာ ဆိုင္ကယ္သည္ ၈ဌ/၈၄၄၀ ကားဂြန္ေဒါင္း ယာဘက္ျခမ္းသို႔ တိုက္မိၿပီး ေအာက္သို႔ ဝင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈတြင္ ဆိုင္ကယ္ေပၚ၌ ေရွ႕မွ လိုက္ပါလာေသာ ေလးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ ခ်မ္းေျမ့ေအာင္ ႏွင့္ မေအးေအးသင္း တို႔ႏွစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိကာ လသားအရြယ္ကေလးငယ္မွာ ရင္ခြင္ပိုက္ထားသျဖင့္ ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဒဏ္ရာရရွိေသာ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာသူမ်ားသည္ ဟသၤာတႏွင့္ ဇလြန္ အစပ္ရွိ တဂို႔ ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိသားစု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းမေပၚရွိ ရပ္ထားေသာ ကားဂြန္ေဒါင္းတြင္ အေစာင့္မရွိ မီးအလင္းေရာင္ မျပထားဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးရာ ဆီမရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“အသံုးျပဳေနတဲ့ ေထာ္လာဂ်ီတို႔၊ ကားဂြန္ေဒါင္းတို႔ေတြက မီးမစံုတာ မ်ားတယ္။ လမ္းမေပၚမွာလည္း စနစ္တက် ေမာင္းႏွင္မႈ အားနည္းတယ္။ လုပ္ငန္းသံုး အၿမဲသြားလာေနေတာ့ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းေတြ သိဖို႔နဲ႔ လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ယာဥ္ထိန္းအေနနဲ႔လည္း စစ္ေဆး အေရးယူတာ၊ အသိပညာေပးတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အခုလို လမ္းေပၚမွာ တစ္ခုခု ျဖစ္လို႔ ရပ္မယ္ဆိုရင္ ညအိပ္မီး (ေဘးမီး) ဖြင့္ထားရမယ္။ အေစာင့္ ထားရမယ္ ေလ။ အခုလို ေဆာင္းရာသီ အဝင္က ျမဴဆိုင္းတတ္တယ္။ အေဝးကို ေတာ္ရံုမီးအားနဲ႔ မျမင္ရဘူး။ အနားကပ္မွ ေတြ႔တာ မ်ားတယ္။ အခု ဘာမွ နားမလည္ေသးတဲ့ ကေလး တစ္ေယာက္ ေသၿပီ။ လူႀကီးေတြလည္း ဒဏ္ရာျပင္းတယ္။ ဘယ္သူ႔ အေပၚ အျပစ္ပံု မလဲ။ ေငြနဲ႔ အစားထိုးလို႔ မရေတာ့ဘူးေလ”ဟု သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈခဲ့သူက ေျပာသည္။
“ကားဘက္က ၾကည့္ေတာ့လည္း ဆီကုန္လို႔ ရပ္တာ ေျပာမယ္။ ဆိုင္ကယ္ကလည္း သူ႔ လမ္းေၾကာင္း အမွန္ ေမာင္းတာပဲ။ ဘယ္သူကေတာ့ ငါတို႔လည္း ဒဏ္ရာရ၊ ငါ႔သားလည္း ေသ ဆိုၿပီး ဝင္တိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကားက လမ္းေပၚမွာ ယာဘက္ ယာဥ္ေၾကာအျပည့္ ရပ္ထားတာ။ ဖင္ေတာင္ တင္ေနေသးတယ္။ ဘယ္လိုပဲ အျပစ္ေတြပံုပံု အသက္တစ္ေခ်ာင္းကေတာ့ ဆံုးရႈံးသြားၿပီ။ ဒါဟာ ဝမ္းနည္းစရာပဲ”ဟု ေဒသခံရြာသားတို႔က ဆိုသည္။
အဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈအား ဒူးယားရဲစခန္းမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ဒူးယားတိုက္နယ္ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ရာ အသက္ (၄) ႏွစ္အရြယ္ ကေလး တစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ ခ်မ္းေျမ့ေအာင္ႏွင့္ မေအးေအးသင္း၊ လသားအရြယ္ ကေလးတို႔အား ဟသၤာတခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး သို႔ လႊဲေျပာင္းပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
____________________________________
Reference and Credit to -Hinthata HumanRight
Posted By Admin Team[NOM]
(email:newsofburma.myanmar@gmail.com)


.......................................
Bloggerမွတ္ခ်က္....
ဆီမရွိရင္လဲအေရးေပၚဘထၳရီမီး၊ေသာ့ဖြင့္ထားရမည္။ဤအဂၤါရပ္နွင့္ျပည့္စံုရမည္။မျဖစ္နိုင္လွ်င္ရဲကေရာင္ျပန္အနီေရာင္ေကာ္တိုင္
မ်ားျဖင့္လမ္းလႊဲေပးရသည္။
.......................................

မီးေလာင္ဗံုး နဲ႕ မီးခိုးဗံုး

The VoiceWeekly

Thein Win's photo.

 မီးေလာင္ဗံုး ကို .. စစ္သံုး အမွတ္ ၃၆ လက္ပစ္ဗံုးကဲ႔သို႔ လက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ရပါသည္။ မီးေလာင္ဗံုးကိုယ္ထည္ ကို ဘီယာသံဘူး၊ ကိုကာကိုလာ သံဘူးမ်ား ကဲ႔သို႔ သံျဖဴ သို႔မဟုတ္ အလူမီနီယံျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အရြယ္အစားမွာဘီယာသံဘူး အရြယ္ျဖစ္ပါသည္။ မီးခိုးဗံုး ကို .. M 79 ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာကဲ့သို႕ ပစ္ရသည္ ။ ---------------------------------------------------------------------------------------
သို႔
The VoiceWeekly

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

ယခုတစ္ေလာ Hot News ျဖစ္ေနတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ လက္နက္တြင္ မီးေလာင္ဗံုး သံုးစြဲေၾကာင္း သံသယမ်ား ရွိေနၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္ေျပာဆို ေနၾကတာကို ၾကားသိ ေနရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ Internet မ်ားတြင္လည္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္ အတြက္ ယင္းပံုရိပ္ အေထာက္အထားမ်ား ကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ေလ့လာသိရွိနားလည္ေသာ ဗဟုသုတ အေပၚ အေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို တင္ျပ လိုပါသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အသံုးျပဳသည့္ မီးခုိးဗံုးသို႔မဟုတ္ မ်က္ရည္ယိုဗံုး ဆိုတာကို ပထမဦးစြာ ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။ ထိုဗံုးကို Smoke Bomb သို႔မဟုတ္ Tear gas Bomb ဟု လူသိမ်ားပါသည္။ ယင္းကုိ ပစ္ခတ္ရာတြင္ လက္ပစ္ဗံုးကဲ႔သို႔ လက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ မရပါ။ ယင္းဗံုးကို ပစ္ခတ္ေသာ လက္နက္ တစ္လံုးထုိး ေျပာင္းေခ်ာ ေလာင္ခ်ာေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရပါသည္။ ယေန႔ တပ္မေတာ္ အသံုးျပဳေနေသာ M.79 ဗံုးပစ္ ေလာင္ခ်ာႏွင့္ တူပါသည္။ ယင္းဗံုးကို အကြာအေဝး ကိုက္ ၅ဝ မွ ၁ဝဝ အတြင္း ပစ္ခတ္ ႏုိင္ပါသည္။ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာ မီးခိုးဗံုးသည္ ေျမျပင္ေပၚ က်ေရာက္စဥ္ ေပါက္ကြဲျခင္း မရွိပါ။ ထိုဗံုးမွ မီးခိုးမ်ား အူထြက္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ေလျဖင့္ ပ်ံ႕သြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ရာတြင္ ေလတုိက္ရာ အရပ္သို႔ၾကည့္ၿပီး ေလ၏ အထက္အရပ္မွ ပစ္ခတ္ရပါသည္။

ထိုမီးခိုး၏ အနံ႔အသက္မွာ အလြန္ ဆုိးဝါး၍ ႐ွဴ႐ိႈက္ မိပါက ေအာ့အန္ တတ္ ပါသည္။ မ်က္စိထဲဝင္လွ်င္ စပ္ဖ်င္းဖ်င္းျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္ပူမ်ား က်တတ္ပါသည္။

ဗံုးကို တည္ေဆာက္ ထားပံုမွာ စစ္သံုး ႏွစ္လက္မ မီးခိုးဗံုးႏွင့္ တူပါသည္။
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ မီးေလာင္ဗံုးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို ပစ္ခတ္ရာတြင္ အျခား လက္နက္မလိုပါ။ စစ္သံုး အမွတ္ ၃၆ လက္ပစ္ဗံုးကဲ႔သို႔ လက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ရပါသည္။ ဗံုးတည္ေဆာက္ပံု Mechanism မွာ အမွတ္ ၃၆ လက္ပစ္ဗံုး၊ သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္လုပ္ လက္ပစ္ဗံုး၏ စနစ္ တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ လႈပ္ရွားပံု တူပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြဲလြဲခ်က္မွာ ထိုလက္ပစ္ဗံုးမ်ား ကဲ႔သို႔ သံၾကြပ္ Castiron ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ပံုသြင္းထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ မီးေလာင္ဗံုးကိုယ္ထည္ကို ဘီယာသံဘူး၊ ကိုကာကိုလာ သံဘူးမ်ား ကဲ႔သို႔ သံျဖဴ သို႔မဟုတ္ အလူမီနီယံျပားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အရြယ္အစားမွာဘီယာသံဘူး အရြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ကြဲလြဲခ်က္မွာ အတြင္းတြင္ အမွတ္ ၃၆ လက္ပစ္ဗံုးကဲ႔သို႔ TNT ယမ္းျပင္း မထည့္ထားဘဲ မီးေလာင္လြယ္ေသာ မီးစံုး အျဖဴ Wihte Phosphorus ႏွင့္ ပ်စ္ခြၽဲေသာ ေကာ္တစ္မ်ဳိး Jelly ဂ်ယ္လီကို ထည့္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္လုိက္ေသာအခါ စနက္တန္ Fuze ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မီးစံုး အျဖဴကို မီးကူးၿပီး ေပါက္ကြဲသျဖင့္ Jelly ဂ်ယ္လီျဖင့္ ေရာေႏွာၿပီး ေဘးပတ္ဝန္း က်င္ ငါးကိုက္ခန္႔ကို ထိခိုက္ ေစပါသည္။

မီးစံုးေၾကာင့္ မီးေလာင္ၿပီး ဂ်ယ္လီေၾကာင့္ ထိမွန္ေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္း၊ လူအားလံုးကို စြဲကပ္ေစၿပီး မီးေလာင္ ကြၽမ္းေစပါသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးအေဝးေပၚ မူတည္ၿပီး ေလာင္ကြၽမ္းမႈ ပမာဏ ကြာျခားပါသည္။ ယင္းမီးေလာင္ဗံုးကို 80- WP ဗံုးဟု ေခၚပါသည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား အိပ္ေနစဥ္ ေရျဖင့္ပက္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ မွာပဲ ယင္းမီးေလာင္ဗံုးကို ပစ္ခတ္သျဖင့္ လူစုလူေဝးထဲ က်ၿပီး ေပါက္ကြဲေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ႔သို႔ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိၾကသည္ဟု ယူဆမိ ပါသည္။

သာမန္မီးခိုးဗံုးမွာ ယခုကဲ႔သို႔ လူကုိယ္တြင္ မီးစြဲကပ္မႈမရွိႏုိင္ပါ။ သံဃာေတာ္မ်ားမွာ သကၤန္းမ်ား႐ံု ထားသျဖင့္ သကၤန္းကို စြဲကပ္ေသာေၾကာင့္သာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ပို၍ ႀကီးမား ႏုိင္ပါေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ဉာဏ္မီ သေလာက္ ေလ့လာသံုးသပ္၍ တင္ျပလုိက္ပါသည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးရာတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲေသာ ေနရာ၌ ရရွိႏုိင္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈ အပိုင္းအစမ်ားကို ဂ႐ုဓမၼ ျပဳ၍ ေလ့လာပါက မီးေလာင္ဗံုး ဟုတ္မဟုတ္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဣဒၶိေအာင္ႏုိင္y

ဒုတိုင္းမွဴး၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မူေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုရန္ အခက္ၾကံဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူအတြင္း ဖမ္းဆီး ခံထားရ သူမ်ား
ကို အေနာက္ပိုင္းတိုင္းဒုတိုင္းမွဴးက အျပစ္မရွိဟု ဆိုကာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ေပးျပီး လႊတ္ေပးရန္ ဖိအားေပးေနသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္ဟု သိရသည္။


အမည္မေဖၚလိုသူ ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ယခုကဲ့သို႕ ဒုတိုင္းမွဴးက စာေရး ေထာက္ခံခ်က္ေပးျပီး တရားခံမ်ားကို လႊတ္ခိုင္းေနသျဖင့္္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံထားသူမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အခု စိုးရိမ္လာတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ျပႆနာဟာ ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ေခါင္းေတြေပၚ ပံုက်လာႏိုင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဖိအားေပးလာတာေတြမ်ားလာတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အမူေတြကို မစစ္ေဆးဘဲ အားလံုးကို လႊတ္ေပးရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဇြန္လ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူတြင္ ပါ၀င္သူဟု သကၤာမကင္းသူ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးျပီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

အေနာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ထဲတြင္ မည္သူသည္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ မည္သူက အေရးအခင္းတြင္ ဘာမွ ပတ္သက္မူ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး ေထာက္ခံခ်က္ေပးကာ လႊတ္ေပးရန္ ရဲအဖြဲ႕အား ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနသည္ဟု ဆိုသည္။

“ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးေတြက စစ္တပ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ သူတို႕က အခုလို ေထာက္ခံခ်က္ ေပးျပီး လႊတ္ခိုင္းေနတာ။ ေနာက္ကြယ္က ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း မသိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း ဒုတိုင္းမွဴး အေပၚ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး နိရဥၥရာက သီးျခား အတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

သုိ႕ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာေသာ မြတ္ဆလင္ မိသားစု တခ်ိဳ႕သည္ သူတို႕၏ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူမ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရရာမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ၾကိဳးစား ေနေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္အရ သိရသည္။

ထိုသို႕ လႊတ္ေျမာက္ရာတြင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ရာဂဏန္းထိ ေပးကမ္း အသံုးျပဳေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု အဆိုပါ သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာသည္။


နိရဥၥရာသတင္းဌာန

လက္ပံေတာင္ေတာင္းေၾကးနီမိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္

ခြါ ညိဳ

အေ၀းေျပးလမ္းေပၚကအိမ္ေဒၚလာ 42000

Globallinn Linn's photo.

ခင္ဗ်ားတို႔မွတ္မိလားေတာ့မသိဘူး ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကို တရုတ္ႏိုင္ငံ အေ၀းေျပးလမ္းေပၚက မဖယ္ေပးပဲ တင္းခံေနတဲ့ အိမ္ေလးအေၾကာငး္ေပါ့ အခုဟာကေတာ့ Update သတင္း ေလးပါ အဲ့အိမ္ပိုင္အရွင္အဘုိးအိုက အခုေတာ့ ဖ်က္ေပးဖို႔ သေဘာတူလုိက္ပါျပီတဲ့ .... ေဒၚလာ 42000 နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးဖို႔သေဘာတူလုိက္ပါျပီ အခုေတာ့ ဒီအဘိုးမိသားစုေလးဟာ အနာဂတ္အတြက္ ေဒၚလာ 42000ကို ပိုက္ျပီး ထြက္ခြာသြားေလရဲ့ :) ....

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သြားေရာက္ေလ့လာ

National League for Democracy

တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိုက္မဲသည့္အေလ်ာက္ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မိပါသည္

7Day News Journal

ဓာတ္ပံု - ေမာင္တာ
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ မဟာအတုလေ၀ယံ(အတုမရွိ)ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေသာ အခမ္းအနားမွာ ညေန ၄ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး အစိုးရ၏ေတာင္းပန္မႈကို သံဃာအမ်ားစုက ေက်နပ္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ မဟာဂႏၶာ႐ံုေက်ာင္းတုိက္ ဒုတိယနာယကခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္က ငါးပါးသီလခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕က သံဃာေတာ္မ်ားကိုေတာင္းပန္ေသာ ေတာင္းပန္ခ်ိဳးကို ဆရာေတာ္၀ီရသူက တုိင္ေပးကာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက လိုက္ဆိုၾကသည္။ ကန္ေတာ့ခ်ိဳးမွာ "အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ မိုက္မဲသည့္အေလ်ာက္၊ ေတြေ၀သည့္အေလ်ာက္၊ မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ သံဃာေတာ္ကို အစိုးမရျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မိပါသည္။ အရွင္ဘုရား ထိုတပည့္ေတာ္တိုးအား သံဃာေတာ္သည္ ေနာင္အခါ ေစာင့္စည္းျခင္းငွာ အျပစ္ကို အျပစ္အားျဖင့္ ရႈျမင္၍ ကရုဏာေရွ႕ထား ေမတၱာအားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါဘုရား" ဟု၍ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကိုယ္စား သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းက သံဃာေတာ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မံုရြာၿမိဳ႕မွ ေဇာတိကရာမေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၊ ၿမိဳ႕မဂါတ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ဦးက၀ိရတုိ႔က ၾသ၀ါဒစကားမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ဦးက၀ိရက အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေတာင္းပန္မႈကို သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်နပ္ပါက သာဓုေခၚရန္ မိန္႔ၾကားေသာအခါ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာေသာ သံဃာအားလံုးက သာဓုေခၚၾကသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေတာင္းပန္မႈကို သံဃာေတာ္မ်ားက ေက်နပ္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ သံဃာေတာ္မ်ားက ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ဦးက၀ိရက 7Day News သို႔ မိန္႔ၾကားသည္။ ထုိအခမ္းအနားတြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေသာ သံဃာေလးပါးကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆး၀ါးကုသမႈေပးရန္ ဂဠဳန္နီဆရာေတာ္ဦးက၀ိရက မိန္႔ၾကားရာ၌ ၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းက အဆုိပါသံဃာေလးပါးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ ေဆး၀ါးကုသမႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံျခားသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။


ေတာင္းပန္ပြဲ။

CJMyanmar's photo.

မႏၱေလး ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီခြဲ တြင္ မႏၱေလး အတုမရွိေက်ာင္း၌ သမၼတရံုးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ တို႔ ဦးေဆာင္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္ၿဖဳိခြဲရာမွာဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝန္ခ်ေတာင္ပန္ခဲ့ေၾကာင္း CJ Myanmar ကသိရွိရသည္။ အဆိုပါဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပြဲသို႔ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအး ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။


Photo by- Popular Myanmar News