Wednesday, May 29, 2013

ဝိႈက္ကဒ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅


James Mint's photo.

ဝိႈက္ကဒ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅

ဝိႈက္ကဒ္ဆိုသည္မွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ ေဒသရွိ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မစိစစ္ရေသးေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ ဧည့္ကဒ္ျပားသာ ျဖစ္ေပသည္….. တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားအျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းပင္….. ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားမွ ဝိႈက္ကဒ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေပၚတြင္ Issued by the Myanmar government that described the cardholders as “state guests” – meaning they were not entitled to any citizens’ rights in Myanmar. ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကေပသည္…..

သို႕ေသာ္ အဆိုပါ လူရာမဝင္သည့္ကဒ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၎တုိ႕ေနရာမ်ားမ်ားရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားမဝင္ေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္ ရရွိခဲ့ေပသည္…. အဆိုပါ ရလာဘ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီအမတ္မ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ တစာစာ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအား ေတာင္းဆိုလာသည့္ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပသည္……

အခ်ဳိ႕ကား အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ စစ္အစိုးရ လက္ေဝခံ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၏ မွားယြင္းခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ေပသည္…… မိမိ ပုဂၢလိက အျမင္အရမူ အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ တုိင္းျပည္အား မိမိလက္၊ မိမိေျချဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေနာက္ေၾကာင္းေအးေစရန္ စီမံထားသည့္ သပြတ္အူမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုဟု ျမင္မိေပသည္….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ ၎ဝိႈက္ကဒ္ ျပႆနာသည္ လက္ရွိ ၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရကိုသာ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲ တြန္းပို႕ျခင္းမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ အတုိက္အခံမ်ားအားလည္း လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲေစသည္ကို ၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္ေပသည္…..

အထူးသျဖင့္ ၎အလြန္တြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ပါတီမ်ားအား စုပ္လည္းဆူး၊ စားလည္းရူးေစမည့္ ပဒိုင္းသီးအား ထားေပးသကဲ့သို႕ပင္တည္း….. တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး (Politics) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး (National Affair) ဘယ္ဟာကို ေရွ႕တန္းတင္မည္နည္းဆိုသည့္ စာေမးပြဲ စစ္လိုက္သကဲ့သို႕ပင္တည္း….. အမ်ားစုမွာ စာေမးပြဲရံႈးၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္….. တနည္းအားျဖင့္ ၎အလြန္တြင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပါဝါအား ၎အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ လက္တြင္းသို႕ မသက္ဆင္းေစရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကား ျငင္း၍မရေပ….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ ထိုစာေမးပြဲေၾကာင့္ပင္ အတိုက္အခံ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ NLD ၏ ေရပန္းစားမႈ က်ဆင္းလာခဲ့ရေပသည္….

အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက၊ အျခားေသာ အတိုက္အခံမ်ားျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရပန္းစားမႈမွာလည္း အမ်ိဳးသားေရး စာေမးပြဲတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရေပသည္…… အထူးသျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဂၤါလီကိစၥအေပၚတြင္ မျပတ္သားမႈမ်ားအေပၚ လူအမ်ားစုသည္ အားမလို အားမရ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္…….. ေနာ္ေဝးတြင္ ဘဂၤါလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ မိမိႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ေဟာက္ပလိုက္သည့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္သည္ပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ျမင့္မားသည္ဟုဆိုေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မကၠဆီကိုနယ္စပ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ေတြ႕ရပီးမွသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာရဲေစသည္္အထိ အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ႏွင့္ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥကား အေတာ္ေလး တာသြားခဲ့ေပသည္…..

၂၀၁၀ မွ ၾကံ႕ဖြံ႕တို႕ ျပဳခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္သည္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည့္အျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္လည္း အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္တို႕ မဲေပးပိုင္ခြင့္သည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေပသည္…… ယေန႕အခ်ိန္ထိမူ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ် ဝိႈက္ကဒ္မ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္အား ကန္႕ကြက္သည္ကို မေတြ႕မိေပ….. အမ်ားစုသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဟုေသာ စကားလံုးႏွင့္ လႈပ္မရ၊ ျပဳမရ ျဖစ္ေနဟန္တူေပ၏……. ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုဒ္ (၃၉၁) အခန္း (က) တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္အား ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္......

ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ ေန႕ရက္၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္၍ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူတုိင္း” သည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္...... ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္…… ဤေနရာတြင္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္း ” ဟုေသာ အသံုးအႏႈံးသည္ လြန္စြာ တာသြားေပသည္….. မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ မရွိသည္ကို မည္သူဆံုးျဖတ္မည္နည္း ေမးစရာ ျဖစ္လာေပသည္….. 

၎ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ အခန္း (၄၀၂) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အပိုဒ္ခြဲ (က) ၌ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဟု တိတိက်က် ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္…… သုိ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္း ” ဆိုေသာ စကားလံုးသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္လာမည့္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္…..

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မည္သူမွ မည္သို႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္ကို အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အပိုဒ္ ၃၉၈၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္..... သုိ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပဌာန္းျခင္းမရွိေစရန္၊ ဝိႈက္ကဒ္မ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းအား ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းလိုက္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္……

ထိုသို႕ ဖိအားေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသာမက၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လစာစားေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပါ ၾကပ္မတ္၍ ဖိအားေပးသင့္ေပသည္….. ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္၍သာ တိုက္တြန္းရေသာ္ျငား ခြန္အားကား မရွိေခ်….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ လႊတ္ေတာ္သည္ ဆိတ္ဖမ္းရန္သာ အားထုတ္ေနေပ၏….. အတိုက္အခံမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျခခ်ဳပ္မိေနၾကေပသည္…… အထင္ရွားဆံုး သာဓကမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ မေသျခာေသးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ သားဆက္ျခားျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အုိင္ကြန္ ေဒၚစုမွ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္ထံုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရသည့္အတြက္ပင္တည္း…..

အဆံုးသတ္ ဆိုရပါမူ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အစျပဳ၍ ဒုကၡေပးလာသည့္ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ရွိေနေပသည္….. အဆိုပါ ျပႆနာအား ၂၀၁၅ တြင္ ဆက္လက္ လက္ဆင့္မကမ္းႏိုင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ အမတ္မ်ား၊ အတို္က္အခံမ်ားကပါ အမ်ိဳးသားေရး အသိ၊ သတိႏွင့္ ကာကြယ္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္….. သို႕မဟုတ္ပါမူ အဆိုပါျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ရွိေနသေရြ႕ ဆက္လက္ရွိေနမည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္သို႕ အျမစ္တြယ္သြားေပလိမ့္မည္ဟုသာ အသိေပးလိုက္ရေပသည္…….ဝိႈက္ကဒ္ဆိုသည္မွာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ ေဒသရွိ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မစိစစ္ရေသးေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ ဧည့္ကဒ္ျပားသာ ျဖစ္ေပသည္….. တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားအျဖစ္သာ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းပင္….. ကုလ သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားမွ ဝိႈက္ကဒ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေပၚတြင္ Issued by the Myanmar government that described the cardholders as “state guests” – meaning they were not entitled to any citizens’ rights in Myanmar. ဟု သံုးသပ္ခဲ့ၾကေပသည္…..

သို႕ေသာ္ အဆိုပါ လူရာမဝင္သည့္ကဒ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၎တုိ႕ေနရာမ်ားမ်ားရေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တရားမဝင္ေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္ ရရွိခဲ့ေပသည္…. အဆိုပါ ရလာဘ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီအမတ္မ်ား၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာသည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ တစာစာ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအား ေတာင္းဆိုလာသည့္ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပသည္……

အခ်ဳိ႕ကား အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ စစ္အစိုးရ လက္ေဝခံ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၏ မွားယြင္းခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ့ေပသည္…… မိမိ ပုဂၢလိက အျမင္အရမူ အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ တုိင္းျပည္အား မိမိလက္၊ မိမိေျချဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ေနာက္ေၾကာင္းေအးေစရန္ စီမံထားသည့္ သပြတ္အူမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုဟု ျမင္မိေပသည္….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ ၎ဝိႈက္ကဒ္ ျပႆနာသည္ လက္ရွိ ၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရကိုသာ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲ တြန္းပို႕ျခင္းမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ အတုိက္အခံမ်ားအားလည္း လုပ္ရကိုင္ရ ခက္ခဲေစသည္ကို ၾကည့္လ်င္ သိႏိုင္ေပသည္…..

အထူးသျဖင့္ ၎အလြန္တြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ပါတီမ်ားအား စုပ္လည္းဆူး၊ စားလည္းရူးေစမည့္ ပဒိုင္းသီးအား ထားေပးသကဲ့သို႕ပင္တည္း….. တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး (Politics) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး (National Affair) ဘယ္ဟာကို ေရွ႕တန္းတင္မည္နည္းဆိုသည့္ စာေမးပြဲ စစ္လိုက္သကဲ့သို႕ပင္တည္း….. အမ်ားစုမွာ စာေမးပြဲရံႈးၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္….. တနည္းအားျဖင့္ ၎အလြန္တြင္ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပါဝါအား ၎အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ခု၏ လက္တြင္းသို႕ မသက္ဆင္းေစရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ကား ျငင္း၍မရေပ….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ ထိုစာေမးပြဲေၾကာင့္ပင္ အတိုက္အခံ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ NLD ၏ ေရပန္းစားမႈ က်ဆင္းလာခဲ့ရေပသည္….

အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက၊ အျခားေသာ အတိုက္အခံမ်ားျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေရပန္းစားမႈမွာလည္း အမ်ိဳးသားေရး စာေမးပြဲတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ခံခဲ့ရေပသည္…… အထူးသျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘဂၤါလီကိစၥအေပၚတြင္ မျပတ္သားမႈမ်ားအေပၚ လူအမ်ားစုသည္ အားမလို အားမရ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္…….. ေနာ္ေဝးတြင္ ဘဂၤါလီ၊ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ မိမိႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ဦးအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ေဟာက္ပလိုက္သည့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္သည္ပင္ လူ႕အခြင့္အေရး ျမင့္မားသည္ဟုဆိုေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ မကၠဆီကိုနယ္စပ္ရွိ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား ေတြ႕ရပီးမွသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာရဲေစသည္္အထိ အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္ႏွင့္ ဝိႈက္ကဒ္ကိုင္ ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥကား အေတာ္ေလး တာသြားခဲ့ေပသည္…..

၂၀၁၀ မွ ၾကံ႕ဖြံ႕တို႕ ျပဳခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္သည္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနသည့္အျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္လည္း အဆိုပါ ဝိႈက္ကဒ္တို႕ မဲေပးပိုင္ခြင့္သည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာေပသည္…… ယေန႕အခ်ိန္ထိမူ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ် ဝိႈက္ကဒ္မ်ား မဲေပးပုိင္ခြင့္အား ကန္႕ကြက္သည္ကို မေတြ႕မိေပ….. အမ်ားစုသည္ လူ႕အခြင့္အေရးဟုေသာ စကားလံုးႏွင့္ လႈပ္မရ၊ ျပဳမရ ျဖစ္ေနဟန္တူေပ၏……. ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႕ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရာတြင္ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုဒ္ (၃၉၁) အခန္း (က) တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္အား ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္......

ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပသည့္ ေန႕ရက္၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္၍ ဥပေဒအရ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းသူ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူတုိင္း” သည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္...... ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္…… ဤေနရာတြင္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္း ” ဟုေသာ အသံုးအႏႈံးသည္ လြန္စြာ တာသြားေပသည္….. မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ မရွိသည္ကို မည္သူဆံုးျဖတ္မည္နည္း ေမးစရာ ျဖစ္လာေပသည္…..

၎ကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ အခန္း (၄၀၂) ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အပိုဒ္ခြဲ (က) ၌ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဟု တိတိက်က် ျပဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္…… သုိ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ “ ဥပေဒအရ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိသူတိုင္း ” ဆိုေသာ စကားလံုးသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္လာမည့္ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနမည္ ျဖစ္ေပသည္…..

အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ မည္သူမွ မည္သို႕ ဖြဲ႕စည္းရမည္ကို အခန္း (၉) ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အပိုဒ္ ၃၉၈၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္..... သုိ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ျပဌာန္းျခင္းမရွိေစရန္၊ ဝိႈက္ကဒ္မ်ား မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းအား ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းလိုက္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္……

ထိုသို႕ ဖိအားေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသာမက၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လစာစားေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ ပါတီမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွပါ ၾကပ္မတ္၍ ဖိအားေပးသင့္ေပသည္….. ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးျဖစ္၍သာ တိုက္တြန္းရေသာ္ျငား ခြန္အားကား မရွိေခ်….. အဘယ့္ေၾကာင့္မူ လႊတ္ေတာ္သည္ ဆိတ္ဖမ္းရန္သာ အားထုတ္ေနေပ၏….. အတိုက္အခံမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေျခခ်ဳပ္မိေနၾကေပသည္…… အထင္ရွားဆံုး သာဓကမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ မေသျခာေသးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ သားဆက္ျခားျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အုိင္ကြန္ ေဒၚစုမွ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္ထံုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရသည့္အတြက္ပင္တည္း…..

အဆံုးသတ္ ဆိုရပါမူ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အစျပဳ၍ ဒုကၡေပးလာသည့္ ဝိႈက္ကဒ္ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ရွိေနေပသည္….. အဆိုပါ ျပႆနာအား ၂၀၁၅ တြင္ ဆက္လက္ လက္ဆင့္မကမ္းႏိုင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ အမတ္မ်ား၊ အတို္က္အခံမ်ားကပါ အမ်ိဳးသားေရး အသိ၊ သတိႏွင့္ ကာကြယ္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္….. သို႕မဟုတ္ပါမူ အဆိုပါျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ရွိေနသေရြ႕ ဆက္လက္ရွိေနမည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္သို႕ အျမစ္တြယ္သြားေပလိမ့္မည္ဟုသာ အသိေပးလိုက္ရေပသည္…….

0 အၾကံျပဳျခင္း: