Sunday, September 8, 2013

က်န္း မာ ေရး ဒု-ဝန္ ႀကီး မသိ ေသး ေသာ ျဖစ္ ရပ္ မွန္U Kyaw Swe


လြန္ ခဲ့ ေသာ ၅ လ ခန့္ က ျပည္ သူ႔ လြတ္ ေတာ္ ပုံ မွန္ အ စည္း အေဝး တ ခု တြင္ လႊ တ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ ဆ ရာ ဝန္ တ ဦး ကျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ တ ဝွန္း လုံး ႐ွိ အ စား အ ေသာက္ မ်ား ေဘး ကင္း လုံ ျခဳံ မွဳ မ ႐ွိ ျခင္း ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ၍ က်န္း မာ ေရး ဌာ န အ ေန ႏွင့္ မည္ ကဲ့ သို႔ ကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ ရြက္ ေန သည္ ကို သိ ႐ွိ လို ေၾကာင္း ေမး ခြန္း ထုတ္ ခ့ဲ ပါ သည္ ။
ထို ေမး ခြန္း ကို က်န္း မာ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ဒု ဝန္ ႀကီး မွ ျပန္ လည္ ေျဖ ၾကား ရာ တြင္ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ တ ဝွမ္း လုံး ႐ွိ ၿမိဳ႕ နယ္ အား လံုး တြင္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ႀကီး ၾကပ္ ေရး ေကာ္ မ တီ မ်ား ဖြဲ့ စည္း ၿပီး ထိ ေရာက္ စြာ ကိုင္ တြယ္ ေဆာင္ ရြက္ ေန ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖ ၾကား သြား ခဲ့ ပါ သည္ ။
သာ မာန္ မ သိ နား မ လည္ သူ ျပည္ သူ မ်ား အ ေန ႏွင့္ မူ ထို အ ေျဖ မွာ ဟုတ္ သ လို လို မွန္ သ လို လို ထင္ ေကာင္း ထင္ သြား ႏိုင္ ေသာ္ လည္း ၿမိဳ႕ နယ္ ၂ ၿမိဳ႕ နယ္ တြင္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ေကာ္ မ တီ အ တြင္း ေရး မွဳး တာ ဝန္ ကို ၁၀ န စ္ ခန့္ တာ ဝန္ ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့ ရ ေသာ က်ြန္ ေတာ့္ အ တြက္ မူ ထို အ ေျဖ မွာ မွား ယြင္း ေန ေၾကာင္း ခ်က္ ခ်င္း သိ လိုက္ ပါ သည္။
သို႔ ေသာ္ ဤ ကဲ့ သို႔ မွား ယြင္း ေန ေၾကာင္း ကို က်ြန္ ေတာ္ ကဲ့ သို႔ သာ မာန္ ျမဳ႕ ငယ္ ေလး တ ခု မွ က်န္း မာ ေ၇း အ ရာ ႐ွိ က ေလး တ ဦး အ ေန ႏွင့္ မည္ သို႔ မွ ေစာ ဒ က တက္ ခြင့္ မ ႐ွိ ခ့ဲ ပါ ။
အ ကယ္ ၍ အ ျဖစ္ မွန္ ကို အ မွန္ အ တိုင္း အ မ်ား မ သိ ႐ွိ ခ့ဲ ပါ လ်ွင္ လည္း က်ြန္ ေတာ္ တို႔ ျပည္ သူ လူ ထု တ ရပ္ လုံး မ သန့္ ႐ွင္း ေသာ အ စား အ ေသာက္ မ်ား ေၾကာင့္ လူ မ်ိဳး တုန္း ရ ေတာ့ မည့္ အ ေန အ ထား တြင္ က် ေရာက္ ေန ေပ ၿပီ။
မည္ သူ႔ ကို မွ အျပစ္ မ တင္ လို ပါ။ အျဖစ္ မွန္ ကို အ မွန္ အ တိုင္း သိ ႐ွိ ေစ လို ေသာ ေစ တ နာ၊ ျပည္ သူ႔ အ က်ိဳး အ တြက္ အ ေရး ေပၚ အ ေျခ အ ေန ျဖစ္ ေန ခ်ိန္ တြင္ ျပဳ ျပင္ သင့္ သည့္ အ ခ်က္ မ်ား ကို ျမန္ ျမန္ ဆန္ ဆန္ ျပဳ ျပင္ ေစ လို ေသာ ေစ တ နာ သာ လ်ွင္ ႐ွိ ပါ သည္ ။
ဒု ဝန္ ႀကီး ခင္ ဗ်ား၊ ဒု ဝန္ ႀကီး ေတြး ထင္ ထား သ လို ေ႐ွ့ တန္း မွ ျပည္ သူ လူ ထု အ က်ိဳး အ တြက္ မား မား မတ္ မတ္ ရပ္ တည္ ၿပီး ဝိ သ မ သ မား စီး ပြား ေရး သ မား မ်ား ႏွင့္ သူ ႏိုင္ ကိုယ္ ႏိုင္ ယွဥ္ ျပ္ိုင္ တိုက္ ခိုက္ ရ မည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စား အ ေသာက္ ႏွင့္ ေဆး ဝား ႀကီး ၾကပ္ ေရး ေကာ္ မ တီ သည္ ပြင့္ ပြင့္ လင္း လင္း ေျပာ ရ လ်ွင္ ၿမိဳ႕ တိုင္း ၿမိဳ႕ တိုင္း ေကာ္ မ တီ ေသ ႀကီး မ်ား သာ ျဖစ္ ေန ပါ သည္ ။ မည္ သည့္ အ စား အ ေသာက္ ကို မွ ေဘး ကင္း လုံ ျခဳံ မွဳ ႐ွိ မ ႐ွိ ဝင္ ေရာက္ စစ္ ေဆး ႏိုင္ ျခင္း မ ႐ွ္ိ၊ စစ္ ေဆး ႏိုင္ ေလာက္ သည့္ လုံ ေလာက္ ေသာ ပ့ံ ပိုး ကူ ညီ မွဳ မ ႐ွိ၊ ၿမိဳ႕ နယ္ အ တြင္း အ စား အ ေသာက္ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား ၏ အ ျမတ္ ရ ရင္ ၿပီး ေရာ ျဖစ္ က တတ္ ဆန္း ေဆာင္ ရြက္ ေန ၾက ေသာ မ သ မာ မွဳ မ်ား ကို လည္း မ သိ ႐ွိ၊ ၫႊန္ ၾကား ခ်က္ ရ မွ သာ အ ျဖစ္ သ ေဘာ ေလာက္ သာ လူ ၾကား ေကာင္း ရုံ လုပ္ ႏိုင္ စြမ္း ေလာက္ ပဲ ႐ွိ သည့္ ေကာ္ မ တီ မ်ား ျဖစ္ ၾက ပါ သည္ ။
ဤ ျဖစ္ ရပ္ ကို ေတာ္ လွန္ ေျပာင္း လဲ ႏိုင္ ရန္ အ စြမ္း ႐ွိ သ ေလာက္ ႀကိဳးစား ၾကည့္ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။ မ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ ပါ ။ အ ေၾကာင္း ရင္း မ်ား မွာ
၁။ ေကာ္ မ တီ တ ခု လွဳပ္ ႐ွား ေဆာင္ ရြက္ ႏိုင္ ရန္ လို အပ္ ေသာ ရံ ပုံ ေငြ လုံး ဝ မ ႐ွိ ပါ။ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ မွ လည္း သီး ျခား ရံ ပုံ ေငြ ခ် ထား ေပး ျခင္း မ ႐ွိ၊ က်န္းမာ ေရး ဌာ န တြင္ လည္း ဤ ေကာ္ မ တီ ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ၍ ဘတ္ ဂ်က္ မ ႐ွိ၊ တိုင္း ခ ရုိင္ ၿမိဳ႕ နယ္ အ စီ အ စဥ္ ျဖင့္ ခ် ထား ေပး ေသာ ဘတ္ ဂ်က္ လည္း မ ႐ွိ ပါ။ လၻက္ န မူ နာ၊ င ပိ န မူ နာမ်ား ယူ ၿပီး ဓာတ္ ခြဲ ခန္း ပို႔ လို လ်ွင္ ဆိုင္ ပိုင္ ႐ွင္ မ်ား၏ ညူ စူ မွဳ ကိုခံ ၾက ရ သ လို ရန္ ကုန္ သို႔ သြား ေရာက္ ပို႔ ေဆာင္ ရ မည့္ စား ရိတ္ စား က ကို ၾကံ ဖန္ ၿပီး ႐ွာ ၾကံ ပို႔ ရ ပါ သည္ ။
၂။ ေကာ္ မ တီ တြင္ ပါ ဝင္ ၾက ေသာ ၿမိဳ႕ နယ္ ေထြ အုပ္၊ ျမန္ မာ နိင္ ငံ ရဲ တပ္ ဖြဲ့ ၊ က်န္း မာ ေရး ၊ စည္ ပင္ ၊ တိ ေမြး ကု ဌာ န ဝန္ ထမ္း မ်ား အား လုံး လို လို မွာ ျမ္ို႔ နယ္ တ ၿမိဳ႕ နယ္ တြင္ အ လြန္ ဆုံး တာ ဝန္ က် လ်ွင္ တ ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ ႏွစ္ ခန့္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္။ မိ မိ တာ ဝန္ က် ေသာ ကာ လ တြင္ မ လုပ္ ၊ မ ႐ွဳပ္ ၊ မ ျပဳတ္ သာ ေန လို ၾက ပါ သည္ ။ ဤ ကိ စၥ ကိုင္ တြယ္ လ်ွင္ အစား အ စာ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား၊ အ စား အ စာ ျဖန့္ ျဖဴး ေရာင္း ခ် ေန ေသာ လက္ ကား ဆိုင္ မ်ား မွ သည္ ေက်ာင္း ေစ်း ဆိုင္ ကဲ့ သို႔ လက္ လီ ဆိုင္ ေရာင္း ခ် ေန သူ မ်ား ၏ ညူ စူ ျခင္း ခံ ရ မည္။ အ ဆင္ မ သင့္ ၍ ျပန္ ၿပီး အ တိုင္ အ ေတာ ခံရ လ်ွင္ အ လုပ္ ပါ ျပဳတ္ နိ္င္ သည္။ မ လုပ္ လ်ွင္ ဘာ မွ မ ျဖစ္၊ ထို႔ ေၾကာင့္ မ လုပ္ ၾက ပါ။
၃။ ေကာ္ မ တီ တြင္ အ စား အ ေသာက္ ၊ ေဆး ဝား မ်ား ႏွင့္ ပါတ္ သက္ ေသာ စာ ရင္း ဇ ယား မွတ္ တမ္း မွတ္ ရာ မ်ား စ နစ္ တ က် ျပဳ စု ထား ျခင္း လံုး ဝ မ ႐ွိ ပါ။ တ ခါ က ႏိုင္ ငံ ေတာ္ မွ တရား မ ဝင္ အ ျဖစ္ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ ေဆး ဝား မ်ား စာ ရင္း ႐ွာ ခိုင္း ရာ လံုး ဝ မ ႐ွိ သည္ ကို ၾကံဳ ခဲ့ ဘူး ပါ သည္ ။ ၿမိဳ႕ နယ္ အ တြင္း အ စား အ ေသာက္ ထုတ္ လုပ္ သူ မ်ား ၏ စာ ရင္း ႏွင့္ ေန ရပ္ လိပ္ စာမ်ား စနစ္ တ က် မွတ္ တမ္း ျပဳစု ထား ျခင္း လည္း လံုး ဝ မ ႐ွိ ပါ။
၄။ ေကာ္ မ တီ တြင္ ပါ ဝင္ ေသာ သူ အား လံုး နီး ပါး သည္ လုပ္ ငန္း အ ေတြ့ အ ၾကံဳ လုံး ဝ မ ႐ွိ ၾက ပါ။ေဆး ဆိုင္ တ ဆိုင္ ဝင္ ေရာက္ စ စ္ ေဆး ရာ တြင္ စ စ္ ေဆး သူ မ်ား သည္ တရား မ ဝင္ ေဆး ဝား မ်ား မူး ယစ္ ေဆး ဝား မ်ား ကို တ ခါ မွ မ ျမင္ ဘူး သူ မ်ား က သာ မ်ား ပါ သည္ ။ စ စ္ ေဆး သူမ်ား လုပ္ ငန္း လြယ္ ကူ ေခ်ာ ေမြ့ ေအာင္ အ ေထာက္ အ ကူ ျပဳ ႏိုင္ သည့္ တ ရား မ ဝင္ ေဆး ဝား ဘူး ခြံ၊ သို႔ မ ဟုတ္ ဓာတ္ ပုံ၊ စ သည့္ အ ေထာက္ အ ကူ ပ စၥည္း မ်ား မ ႐ွိ ပါ။
၅။ အ စား အ ေသာက္ မ်ား တြင္ လူ ကို အ ႏၱ ရာယ္ ေပး ႏိုင္ ေသာ ဓာတ္ ပ စၥည္း မ်ား ပါ ဝင္ မွဳ ႐ွိ မ ႐ွိ စ စ္ ေဆး ႏိုင္ မည့္ ဓာတ္ ခဲြ ခန္း မွာ ရန္ ကုန္ မွာ သာ ႐ွိ ပါ သည္။ လၻက္ န မူ နာ၊ င ပိ န မူ နာ မ်ား ရန္ ကုန္ ပို႔ ၿပီး စ စ္ ေဆး လ်ွင္ အ နည္း ဆုံး ၂ လ ၾကာ မွ သာ အ ေျဖ သိ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ထို အ ခါ မွ သိမ္း ဆည္း ရန္ သြား ေသာ အ ခါ ေစ်း သည္ က ေရာင္း လို႔ ကုန္ ေန ပါ ၿပီ။
က်န္း မာ ေရး ဝန္ ႀကီး ခင္ ဗ်ား ၊ ယ ခု က်ြန္ ေတာ္ ေျပာ ေန ေသာ အ ခ်က္ မ်ား သည္ ၿမိဳ႕ နယ္ မ်ား ၏ ပ က တိ အ ေျခ အ ေန မ်ား ကို အ မွန္ အ တိုင္း သိ ျမင္ ႏိုင္ ေစ ရန္ အ ရိုး ခံ စိတ္ ထား ျဖင့္ တင္ ျပ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္ ။တင္ ျပ မိ ၍ ျဖစ္ ေပၚ လာ မည့္ အ က်ိဳး ဆက္ မ်ား ရဖွိ ခဲ့ ပါ လ်ွင္ လည္း က်ြန္ ေတာ္ ခံ ယူ ပါ မည္ ။
အ စား အ ေသာက္ မ်ား ႏွင့္ ေဆး ဝါး အ တု မ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္ သူ လူ ထု အ ေပၚ အ ႏၱ ရာယ္ က် ေရာက္ ေန မွဳ ကို အ ျမန္ ကာ ကြယ္ တား ဆီး ႏိုင္ ေစ ရန္ ျပည္ သူ လူ ထု ၏ အ မွန္ တ ကယ္ လို လား ေတာင့္ တ ေန ေသာ ရင္ တြင္း ဆ ႏၷ မ်ား မွ ျမစ္ ဖ်ား ခံ လာ ေသာ လႊတ္ ေတာ္ အ တြင္း ေမး ျမန္း ခ်က္ ကို ျဖစ္ သ လို ေျဖ ၾကား ေန နည့္ အ စား၊က်ြန္ ေတာ္ တင္ ျပ ခဲ့ ေသာ အ ခ်က္ မ်ား ကို ေသ ခ်ာ စြာ သုံး သတ္ ျပဳ ျပင္ ေပး ပါ ရန္ လူ ထု အ က်ိဳး ေ႐ွ့ ႐ွဳ ၍ တိုက္ တြန္း ေတာင္း ဆို အပ္ ပါ သည္ ခင္ ဗ်ား ။

0 အၾကံျပဳျခင္း: