Wednesday, November 27, 2013

ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ဘဂၤလီဆိုင္ရာကန္႕ကြက္ခ်က္
Hlaing Bwa


    █ ★ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္
    ဦးေက်ာ္တင္၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း
    ---------------------------------------
    ♦ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတည္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ညီလာခံတြင္တရားဝင္တင္ၿပၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ ကို မိမိတို႔ကန္႔ကြက္လိုေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္က ပဏမအေနၿဖင့္ ထပ္မံအတည္ၿပဳ ေၿပာၾကားလိုပါသည္။ ကုလ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာအဖြဲ႔ (UPR) သည္သာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၿခအေနမ်ားကို မ်ွတစြာ ေၿဖရွင္းရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ယႏၱရား ၿဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးၿခင္းနွင့္ အားေပးၿမွင့္တင္ၿခင္း လုပ္ငန္းမွာ ကုလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္ ခိုင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေၿခခံမ်ားေပၚတြင္ အေၿခခံသင့္သည္ဟု လည္း မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ပါသည္။

    * ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံး ျမန္မာ သေဘာမတူ
    -----------------------------------------------
    ♦ အဆိုပါဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါအခ်က္မ်ား အားလံုးကို မိမိတို႔သေဘာ မတူနုိင္ေႀကာင္း မိမိတို႔အေနၿဖင့္ ေၿပာႀကားလုိပါသည္။ မူႀကမ္းပါ အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘက္မွ စိုးရိမ္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္မွ ပန္ႀကားခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅)၊ (၁၀) နွင့္(၁၄) တို႔တြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ သို႔မဟုတ္ မလိုလားအပ္ေသာ ေရးသား ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား ပါရွိေနဆဲ ၿဖစ္ပါသည္။

    ♦ မည္သည့္နုိင္ငံမ်ွ လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ စင္းလံုးေခ်ာၿပီး ၿပည့္စံုၿခင္း မရွိသည္ကို မိမိတို႔အားလံုး သေဘာတူထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနုိင္ငံသည္လည္း ၿခြင္းခ်က္ထားရမည့္ နုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ မိမိတုိ႔ တိုင္းၿပည္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲၿဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ၿပဳ ေၿပာႀကားလိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အမွတ္(၅) တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည့္ ေဖာ္ၿပခ်က္ကို လက္သင့္ခံရန္ ခက္ခဲေႀကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းမွတ္ခ်က္တြင္ စစ္ေဆး အတည္ၿပဳထားၿခင္း မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားၿဖင့္ ၿပည့္နွက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

    •¢ရခိုင္ျဖစ္စဥ္
    ----------------
    ♦ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ယခင္မရွိခဲ့ဖူးသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းလာမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရမႈမ်ားကို စုိးရိမ္ေနမႈမ်ားအား မိမိတုိ႔လဲ မွ်ေဝခံစားမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ မမွန္မကန္ပါရွိ သကဲ့သို႔ ဘာသာတရား တစ္ခုကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ခုိက္မႈ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ အႀကားတြင္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚခဲ့ရၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား လုိပါသည္။ ၿမန္မာၿပည္၏ တၿခားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကြဲၿပားၿခားနားေသာ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တည္ရွိေနလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈကို ေၿဖရွင္းရန္ အပူတၿပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိသည္ကို မိမိတို႔ အသိအမွတ္ၿပဳပါသည္။

    ♦ အဆုိပါ အႀကမ္းဖက္မႈမ်ားၿပန္လည္ ၿဖစ္ပြားၿခင္းကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၿပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမန္မာအစိုးရ အေနၿဖင့္ အစုိးရ အဆင့္ၿမင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ေနမႈရွိသည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို အေရးႀကီး ဆံုး အခ်က္အေနၿဖင့္ တင္ၿပလုိပါသည္။ မႀကာခင္က ၿမန္မာၿပည္သို႔ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အဆင့္ၿမင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈအားလံုးကုိ ရပ္တန္႔ပစ္ရန္ အရပ္သား ၿပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေၿခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားအား အၿပည့္အဝ ေလးစားလိုက္ နာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔အတြက္ အာမခံေႀကာင္း ၿမန္မာအစိုးရက တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကား ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ကုိးကြယ္ယံုႀကည္မႈ မတူညီ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အားေပး ၿမွင့္တင္ရန္ လူထုခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ေရးတုိ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ အစိုးရက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ အစၥလာမၼစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းမွာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထုခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေၿခအေန အရပ္ရပ္ကို အခုထက္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အသင့္ရွိသည္ ကို ၿမန္မာႏုိင္ငံက ၿပသခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

    ♦ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္တြင္ အႀကမ္းဖက္မႈေႀကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ အေႀကာက္ တရား မ်ား၊ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ စလံုးတြင္ ၿဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေၿခအေနအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ မွ်ေဝခံစားမိသည့္ အေနၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးတြင္ သည္းညည္း ခံမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈ တုိ႔ကို ၿမွင့္တင္ရန္၊ အဆုိပါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္၏ အေၿခအေနတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားကို အရွိန္ၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေစေရး အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအတုိင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္မူ ဆုိခဲ့ပါ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားမွာ ၿမန္မာအစုိးရက ခုိင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ၿဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ
    ------------------
    ♦ အထက္ေဖာ္ၿပပါ သေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ လူနည္းစု” ဟူသည့္ စကား အသံုးအႏႈန္းကို ယခင္ကာလမ်ားကအတုိင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္က တံု႔ၿပန္ေၿပာႀကားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ဳိးစုတစ္စု မည္သည့္အခါကမွ မရွိခဲ့ဆုိသည့္အခ်က္မွာ အဆုိပါ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

    ► ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရသာ
    -------------------------------------------
    မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ေၿမယာပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရယူအသံုးၿပဳမႈကဲ့သို႔ ေသာ အၿခားမည္သည့္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအၿပင္ ႏုိင္ငံသား ခံယူခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈတုိ႔ကိုလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ား တည္ဆဲ ဥပေဒေအာက္တြင္ ရွိေသာ လံုၿခံဳေရးအေၿခအေန မ်ားႏွင့္ အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး
    --------------------------------------------------------------
    ♦ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုးတုိ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနၿဖင့္ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ေစတနာပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ၿဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမွင့္တင္ၿခင္း ကိစၥရပ္ကို အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ မည္သည့္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္သည္ၿဖစ္ေစ လက္ခံဖြင့္လွစ္မည့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအတြက္ အဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး၊ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အတြက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕သည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေၿခခံရမည္ ၿဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေႀကာင့္သေဘာထား မွတ္ခ်က္အမွတ္(၁၄) တြင္ ၿပဆိုထားသည့္ ရံုးဖြင့္လွစ္မည့္ အခြင့္အာဏာသံုးစြဲနုိင္မႈမွာ အၿပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အသံုးအနႈန္းအၿဖစ္ မိမိတို႔ ဘက္ မွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးဖြင့္လွစ္ရုန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားမႈကို မိမိတို႔ဘက္မွ ဆံုးၿဖတ္နုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအား မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္က ဆက္လက္ ကို္င္စြဲထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    ► ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မရွိသင့္ေတာ့
    -----------------------------------------------------------------
    (လက္ရွိ ကင္တားနားေနရာကို ဆိုလိုပါသည္)

    ၿမန္မာနုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေၿပာင္းမႈလမ္းေႀကာင္းအေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕သို႔ လွမ္းခ်ီလ်က္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႕ကို ၿမႇင့္တင္ေရးတြင္ လ်င္ၿမန္ေသာၿဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား ရလဒ္အၿဖစ္ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာ္မတီ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာတစ္နုိင္ငံတည္း၏ အေရးကိစၥကို တင္ၿပထားၿခင္းအား ကုလသမဂၢ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိၿခင္း မၿပဳသင့္ပါ။ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ အေၿခအေနကို ေစာင့္ႀကည့္ေနမႈအား ယခုထက္ပို၍ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ေသးပါ။ အမွန္ဆိုရပါလ်င္မူ ကုလအထူးသံတမန္၏ တရားဝင္ ေလ့လာစံုစမ္းမႈကို အဆံုးသတ္ရန္နွင့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မူႀကမ္းပါ ၿမန္မာ့အေရးကိစၥကို ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ဖယ္ရွား နုိင္မည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

    Source: Hmuu Zaw

    အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ မူရင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္ [http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf]

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

ဲ့ျမန္မာျပည္သားေတာ့ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုအေလးမျပဳႏိုင္ဘူး၊ ျမန္မာစကားနဲ႕စာသင္ဖို႕မလိုဘူး၊ ။ ငါတို႔ေခၚေတာစကားကို ရိုဟင္ဂ်ာစကား၊ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားစကားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရမယ္၊"ပါကစၥတန္ ဇိန္ဒါဘတ္" (ပါကစၥတန္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ)လုပ္ေနတဲ့ အဲ့ေကာင္ေတြအတြက္ေတာ့ ဘာဥပေဒမွျပင္စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ္သူကဘာလိုလိုညာလိုလို လွ်ာေခ်ာင္လို႔ထေအာ္ေနတိုင္း အေရးစိုက္စရာမလိုပါ။ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ကိုယ့္ဥပေဒနဲ႔ကိုယ္ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ ဒီခိုးဝင္လာတဲ့ကုလားေတြကို ဒီေလာက္ေတာင္သနားေနၾကရင္ ကိုယ့္ျပည္မွာေခၚထားၾကပါေတာ့လား။ ဒီခိုးဝင္လာတဲ့ကုလားေတြမွာဘဲလူ႔အခြင့္အေရးရွိသလား၊ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ အစစအရာရာ အလုခံေနရတဲ့ ရခိုင္ေတြရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးကိုေတာ့ထည့္မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။