Wednesday, April 17, 2013

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း

r
အပိုင္း(၁)

ပြင္႔လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျခရာခံစစ္ေဆးႏိုင္မွဳကင္းမဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ အဂတိခ်စားမွဳက ဆင္းရဲခ်မ္းသာမွဳအား အံ႔မခန္းဘြယ္ ကြာဟၾကီးထြားလာရျခင္းႏွင္႔ အကန္႔သတ္ သီးျခားသတ္မွတ္ထားသည္႔ အနည္းငယ္ေသာလူတန္းစားမ်ားအတြက္သာ ၾကီးမားေသာ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္ဆိုင္ စီမံပိုင္ခြင္႔အားမ်က္ႏွာသာေပးခြင္႔ျပဳထားေလ၏။ ထိုအခ်က္၂ခ်က္ေၾကာင္႔ ဆင္းရဲခ်ြတ္ျခံဳက်မွဳပမာဏ တိုးျမင္႔လာျပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္စြာ အသံုးျပဳခြင္႔ရိွေသာ ဓနအင္အား ခ်ိနဲ႔ ခ်ဳိ႔ယြင္းသြားရသည္ဟု The Financial Time က ေရးသားေထာက္ျပပါသည္။
A lack of accountability, corruption allows enormous financial opportunity for a select few at the expense of average persons, intensifying the gap between rich and poor; this coupled with a resulting lack of effective social spending, leads to increased rates of poverty.(The Financial Time)

ျမန္မာျပည္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္လာေသာေငြ၏ အၾကီးမားဆံုးသည္ တန္ဘိုးဂနၾကီးေသာေက်ာက္မ်က္၇တနာလုပ္ငန္းႏွင္႔ သဘာ၀တြင္းထြက္ ဂစ္ မ်ားအား စုပ္ထုတ္ေရာင္းခ်ျခင္းဟု သိရသည္။ ယခင္ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုႏွင္႔ ယခု ဦးသိန္းစိန္တို႔၏ အုပ္စုႏွစ္ခုလံုးက တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြပမာနအား ပြင္႔လင္းျမင္သာစြားေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ခြင္႔မျပဳေၾကာင္းကို ယခုတိုင္ပင္ရိွေနေလသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ၀င္ေငြပမာဏအား ယေန႔ထိ ဘယ္လို ရရိွသည္၊ မည္သို႔ စီမံသံုးစြဲသည္ ဆိုေသာ အခ်င္းရာအား ဖြင္႔ထုတ္ေဖၚျပျခင္းမရိွသည္႔အျပင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆိုပါ၀င္မ်ားတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရိွေနေသာေၾကာင္႔ မည္သို႔မည္ပံု ရရိွသံုးစြဲေနသည္မွာ ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေသာ အေနထားတြင္ရိွေနရျခင္းႏွင္႔ အက်ိဳးျမတ္ခြဲေ၀ရယူမွဳအေနထား ဖံုးကြယ္ထားျခင္းသည္ကပင္ အလြန္ရွည္လ်ွားေသာ ျမန္မာျပည္၏ သံယံဇာတမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ၾကိမ္စာသင္႔ေနေၾကာင္း Asia Review စာေစာင္က ေရးသား ေထာက္ျပပါသည္။

Although revenues from the export of natural gas and precious jades are the largest source of foreign income in Burma, there has been no revenue transparency under both the previous Than Shwe regime and the current Thein Sein regime. How the government receives, manages, or uses oil and gas revenues is not publicly disclosed, the role that military enterprises play in revenue management and use remains unaccountable, and a total lack of benefit sharing is prolonging Burma’s resource curse.( Asia Review)
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔မွဳမွ ရရိွေသာ ကနဦးလက္ခံရရိွေသာ ၀င္ေငြမွ ယေန႔တိုင္ပင္ မည္သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခန္႔ခြဲေၾကာင္း အတိလင္း ေဖၚျပျခင္း မရိွသည္မွာ ဦးသန္းေရႊ စစ္အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလႏွင္႔ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကာလ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းမွရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားသည္ ျပည္သူအတြက္ သံုးစြဲရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအျဖစ္ အဘယ္ေၾကာင္႔ေရာက္လာျခင္းမရိွေသးသလဲ?ဟု ေမးခြန္းထုတ္၇ေပမည္။ သို႔ေသာ္ က်ြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္အမ်ားစု၏ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မွဳအရ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ားသည္ တိုင္းျပည္သို႔ ၀င္မလာပဲ ႏိုင္ငံျခားတြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံမွဳ (ဘန္႔ခ္) အေကာင္႔မ်ားတြင္သာ အပ္ႏွံထားျပီး စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွၾကီးမ်ားအတြက္ ႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စစ္လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူရန္အတြက္သာ ထည္႔သြင္းထားသည္ဟု ( The Global Economic) စာေစာင္က ေထာက္ျပထားသည္။

Since receiving its first payments for the export of gas in 2001 until today, both the military junta led by Than Shwe and the current Thein Sein regime have not disclosed how gas revenues enter the country or how they are managed. The gas money is not entered into public accounts or the national budget, so where is it? Most analysts speculate that payments are deposited into foreign bank accounts which are accessed by military generals for arms purchases and personal expenses.
( The Global Economic)
ႏိုင္ငံေတာ္မွပိုင္ဆိုင္ေသာ ျမန္မာ႔ေရနံႏွင္႔သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ အရာရိွၾကီးတဦး၏အဆိုအရ ဆိုလ်ွင္၊ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ေရာင္းခ်ရရိွေသာ ေငြမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျခင္းလံုး၀မရိွေၾကာင္း ဖြင္႔ဟဘူးသည္။ အဆိုပါ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းရေငြမ်ားအား တတိယ ၾကားခံအဖြဲ႔စည္းမွ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ ဒူဘိုင္းႏွင္႔ စကာၤပူတို႔တြင္ရိွေသာ ေငြအပ္ႏွံရာ ဘဏ္မ်ားသို႔ ေပးေခ် ေရာက္ရိွေနသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွာ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂ေထာင္မွ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္ ထိပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရေသာ ၀င္ေငြမ်ား ရရိွခဲ႔ရျပီး ၄င္းေငြသားမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ တိုင္းျပည္၏ ဘဏ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာရန္မွ (The Economic Star Magazine) ေစာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ျပထားသည္။
According to a former official of the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), income from the sale of the Yadana gas never even enters Burma. The payments are disbursed by Thailand through a third party to bank accounts in foreign countries such as Singapore, Dubai, and China. in 2009 that “Burma currently receives between $2 and $4 billion a year from its sales of natural gas to Thailand, but these funds are kept far from the country’s public accounts.
အဆိုပါ ေထာက္ျပေသာအေၾကာင္းရာမ်ားထဲတြင္ ထိမိဆံုးေသာ စကားလံုးမွာ” ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမွ လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားအား မိမိ၏ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖါက္ယံုတင္မက သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေမ၇ိကန္ ေဒၚလာမ်ားအား လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပည္သူမ်ားမွ ဓားျမတိုက္ လုယက္ ကြယ္၀ွက္ထားသည္” ဟု ဆိုထားသည္။

“As well as violating their own citizens’ human rights, Burma’s
military rulers are robbing their people blind by hiding billions in
energy revenues.”

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ ေက်ာက္ျမက္ရတနာတို႔မွရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအား တရား၀င္ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္းအျဖင္႔ အေမ၇ိ ၁ကန္ေဒၚလာသည္ ျမန္မာေငြ ၈၀၀မွ ၁၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္ေပါက္ေသာ အခ်ိန္၀ယ္ ျမန္မာေငြ ၆ က်ပ္ႏံုန္းႏွင္႔သာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳတြင္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္႔အတြက္ သဘဘ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳမွရရိွေသာ သန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာမ်ားအား
စားရင္းအင္းမရိွ အရွင္းေျပာက္ဆံုးသြားခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာ ထိပ္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစကာ အဆိုပါ တရား၀င္ေငြလဲႏံုန္း သတ္မွတ္ထားခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မွဳတန္ဘိုး၏ ေဒၚလာ ဘီလီယံမ်ားစြာအား ဆထက္တံပိုး ကြယ္၀ွက္ကာ အိပ္ထဲသို႔ ထည္႔ခဲ႔ၾကသည္ ဟု လက္ရိွ အေမ၇ိကန္ ေငြထိန္းခ်ဳပ္ေရဌာနက ထုတ္ျပန္ထားခဲ႔ဘူးသည္။
Gas and jade revenues in Burma are recorded at the ‘official’ exchange rate of 6 kyat: US$1 while the market exchange rate ranges from 800-1,000 kyat: US$1 under military regime rule for 20 years, leaving billions of dollars’ worth of gas payments completely unaccounted for. Burma’s top military generals have therefore hidden billions of gas export dollars since 1998 due to the dual exchange rate system in Burma according to US Treasury Control Department.

အဆိုပါ ေငြလဲလွယ္ႏံုန္းစည္းမ်ဥ္းအရ ျမန္မာအာဏာပိုင္ အုပ္စုအဖို႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မွ ထုတ္လုပ္တင္ပို ေရာင္းခ်ေသာ၀င္ေငြမ်ာအား အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ သန္းေပါင္း ၄ေထာင္နီးပါးမွ သန္းေပါင္း ၅ ေထာင္ နီးပါအထိ ႏိုင္ငံေတာ္၀င္ေငြ ၉၉ ရာႏုံန္းအား ခိုး၀ွက္ ခဲ႔ၾကသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ရတနာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တခုတည္းမွပင္ တင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ တန္ဘိုး၀င္ေငြ ပမာဏ ဘာဂ်က္တခုတည္းပင္သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ခေလးသူငယ္ သန္း၃၀ အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၂ ေသာင္း ေက်ာ္မက တည္ေဆာက္ဖြင္႔လွစ္ထူေထာင္ေပးလို႔ရသည္ဟု Burma’s Resource Curse ဟုေခၚေသာ “ျမန္မာ႔ သံယံဇာတ ၾကိမ္စာသင္႔ေနျခင္း” ဆိုေသာ စာတမ္းတြင္ အတိက် ေထာက္ျပထားပါသည္ ခင္ဗ်ာ။
Based on this exchange rate system, the military regime has hidden 99% of the Yadana gas exports from 2000 to 2008 (an estimated US$4 of US$ 4.83 billion). The unrecorded gas export revenue in the national budget from the Yadana project alone could build more than 200,000 schools for 30 million children.

ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယ ဇာတ္သိမ္းပိုင္းအား တင္ျပေပးပါမည္။


ဂိုလ္ရွယ္ေလး


မွတ္ခ်က္။ ။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ သူခိုးတို႔ လိမ္လည္မွဳ မည္မ်ွပင္ပိရိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားျဖင္႔တင္ျပေပးပါမည္။

Boston ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ၿမိဳ႕ခံျမန္မာတဦးအျမင္

burmese.voanews.com
ေဒၚလွလွသန္း

16.04.2013
Boston ၿမိဳ႕ မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမွာ တနလၤာေန႔က ဗံုးေပါက္ကြဲ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အဲ့ဒီၿမိဳ႕မွာ လံုၿခံဳေရး တင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ Boston ၿမိဳ႕ခံတဦးျဖစ္တဲ့ ႐ိုးမ စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ကိုစိုင္းလူေက်ာ္ ကို ေနာက္ဆက္တြဲ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚလွလွသန္း က ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားပါတယ္။

ေမး။          ။ ကုိစိုင္းလူေက်ာ္တို႔ ဒီ႐ိုးမစားေသာက္ဆုိင္က မေန႔က ဗံုးေပါက္တဲ့ Boston မာရသြန္ ေျပးတဲ့ေနရာနဲ႔ သိပ္မကြာလွဘူးေပါ့။

ေျဖ။           ။ “သိပ္မကြာဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေန ေမာင္းမယ္ဆိုရင္ ၆ မိနစ္ ၇ မိနစ္ေလာက္ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း Boston ပဲ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ပိုင္းဘက္မွာ သြားက်တယ္ က်ေနာ္တို႔ဆိုင္က။”

ေမး။          ။ ဒီေန႔ အေျခအေနေရာ ဘာေတြ ထူးပါေသးလဲ။

ေျဖ။           ။ “ဒီေန႔ အေျခအေနကေတာ့ Downtown အဲ့ဒီဗံုးေပါက္ကြဲတဲ့ေနရာကို အခု ျပည္သူျပည္သားေတြအားလံုး မသြားဖုိ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒီေနရာမွာ သူတုိ႔က ပိတ္ထားတာ။ တမိုင္ဧရိယာပတ္၀န္းက်င္ေပါ့။ ၁၅ ဘေလာ့ ေလာက္ရွိတယ္။ က်ေနာ္ မနက္တုန္းက သြားၾကည့္ေသးတယ္။ က်ေနာ္က က်ေနာ့္ဆုိင္အတြက္ လိုအပ္တာ သြား၀ယ္ရတာကိုး။ အဲ့ဒီ Downtown ကို ျဖတ္ျဖတ္ၿပီး သြားရတာ။ သြားေတာ့ အဲ့ဒီမွာ အားလံုးက ပိတ္ထားတာဗ်ာ။ ၿမိဳ႕ထဲမသြားဖို႔၊ ဒီေန႔ အိမ္မွာေနဖို႔၊ Downtown မသြားဖို႔၊ က်ေနာ္တို႔ဆုိင္ ဧည့္သည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲ့ဘက္ကို လာတာ။ လာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဒီေန႔ - မေန႔ကလိုပဲ ဆုိင္ထပ္ၿပီး ပိတ္ရတာေပါ့ေလ။”

ေမး။          ။ အဲ့ေတာ့ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနကေတာ့ တင္းက်ပ္ေနမွာေပါ့။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ေလ။

ေျဖ။           ။ “ဟုတ္ကဲ့ အခု ဒီမွာ လံုၿခံဳေရးက ေတာ္ေတာ္ တင္းက်ပ္တာဗ် ဒီမွာ ဒီေန႔ အသြားအလာဆိုရင္ ပုလိပ္ေတြဆိုရင္ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့သူေတြကအစ သူတို႔ အဲ့လိုမ်ိဳးေပါ့ စစ္ေဆးေနတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြတေယာက္ Subway စီးၿပီး သူ သြားမယ္ သြားမယ္ဆိုၿပီး သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီမွာ အ၀င္မွာ တန္းစီးရတာ။ သူတို႔က အိတ္ေတြလည္း လံုး၀ကို ရွာတာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာက ခါတိုင္းနဲ႔မတူဘူး။ ပုလိပ္ကားေတြက မ်ားလာတယ္။ လွည့္လည္ေနတာေပ့ါဗ်ာ။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီဘက္ျခမ္း။ မေန႔ကထက္စာရင္ ဒီေန႔ ပိုမ်ားလာတယ္။ က်ေနာ္ၾကည့္ရတာ တျခားၿမိဳ႕ကအစ ပုလိပ္ေတြ ဘာေတြ အင္အားေတြ ျဖည့္ထားတယ္ထင္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္ေတြလည္း ရွိတယ္။ Downtown မွာဆိုရင္ Army National Guard ေတြပါ ေတြ႔တယ္ မေန႔တုန္းက က်ေနာ္သြားတာ။”

ေမး။          ။ Boston မာရသြန္ဆိုတာ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံတကာက လာၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္တဲ့ပြဲလည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ အဲ့ဒီေန႔ကလည္း Boston အတြက္ေပါ့ေနာ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အားလပ္ရက္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလို ႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Boston ၿမိဳ႕ခံေတြက ဘယ္လို ခံစားၾကပါသလဲရွင့္။

ေျဖ။           ။ “က်ေနာ္က ဒီေျမာက္ပိုင္းမွာေနတာကိုး။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာဆို ေက်ာင္းသားေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္လုပ္လက္စားလူေတြ ပိုမ်ားတယ္။ မ်ားတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဒါသထြက္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္သူလုပ္တာလဲ ဒီေလာက္ သူမ်ားေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ေန႔မွာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Emancipation Day ဆိုတာ လြတ္လပ္ေရးကို ဒီကစခဲ့တာကုိး။ Boston က အဲ့ဒီဟာကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ ၿဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္တာကိုး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ႏွစ္တုိင္း Emancipation Day ကို က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဆုိရင္ လူေတြက ကေလးေတြ မိသားစုေတြအလိုက္ ေပ်ာ္ၿပီးေတာ့ Boston မွာဆိုရင္ ေျပးၾကတာေပါ့။ တကမၻာလံုးက လာၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္ၾကတယ္ေလ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လာၾကသူေတြ၊ ဒါ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ တရပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ႐ုတ္တရက္ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြက ေဒါသလည္းထြက္ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္က လံုၿခံဳေရးကို ေမ့ေနတာလားတို႔ ဘာတို႔ အဲ့လိုမ်ိဳး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေမးၾကတာေပါ့။ က်ေနာ့္ကိုလည္း ေမးတယ္ေလ။ 9/11 World Trade Center ကို တိုက္ခိုက္တုန္းကလည္း Boston က ေလယာဥ္ႏွစ္စင္း တက္သြားတယ္ေလ အဲ့ဒီတုန္းကလည္း လံုၿခံဳေရးအရ ေနာက္ပိုင္းက နည္းနည္း တင္းက်ပ္လာတယ္။ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ၁၁ ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္ျဖစ္လာတဲ့အခါ လူေတြက နည္းနည္းေမ့သြားတာေပါ့။ ေမ့သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အားကစားသမားေတြအတြက္ လံုၿခံဳေရး သူတို႔က စဥ္းစားမိတယ္။ လာၾကည့္တဲ့ လူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကိုေတာ့ သူတို႔က မစိစစ္မိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့လိုမ်ိဳးေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေဒါသထြက္တာေပါ့။ ပုလိပ္ေတြ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ဒါေတြကို ပိုၿပီး တင္းက်ပ္သင့္တာေပါ့ေနာ္။”

ေမး။          ။ အခုလိုေပါ့ေနာ္ Boston မွာ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ကိုစိုင္းလူေက်ာ္ အပါအ၀င္ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ တေဒါင့္တေနရာကေပါ့ေနာ္ ဘာေတြ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။           ။ “မေန႔က ၈ ႏွစ္သားအရြယ္ ေကာင္ေလးတေယာက္ ေသသြားတယ္ဗ်။ မိသားစုလိုက္ သူတို႔သြားၿပီးေတာ့ အားေပးတာေပါ့။ သူလည္းေသတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ညီမေလးကလည္း ေဆး႐ံုမွာ ေျခေထာက္ေတြ ဘာေတြ ျပတ္သြားတယ္ေျပာတယ္။ သူ႔အေမကလည္း ေခါင္းမွာ ဒဏ္ရာရတယ္။ သူတို႔မိသားစုအတြက္ ေတာ္ေတာ္ခံစားေနရတာ။ အဲ့ဒီေတာ့ သူ႔အတြက္ ရည္စူးၿပီးေတာ့ အလွဴေငြေတြ ေကာက္တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က အလွဴေငြေတြ ထည့္၀င္တာေပါ့။ ပထမဆံုးအဆင့္။ ဒုတိယအဆင့္ေတာ့ Massachusetts General Hospital ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ နာမည္ႀကီးတာဗ်ာ။ အဲ့ဒီမွာလည္း အခုက ေသြးေတြလိုေနလို႔၊ မေန႔ကလည္း သြားလွဴၾကတယ္။ ဒီေန႔လည္း သြားလွဴၾကတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ မနက္ျဖန္မွာ ေသြးသြားလွဴဖို႔ စာရင္းေပးထားတယ္။ ဒါ က်ေနာ့္တေယာက္ထဲရဲ႕ အခန္းက႑ေပါ့။ က်ေနာ္က ဒီ Boston မွာေနတယ္။ ဒီတုိင္းျပည္က က်ေနာ္တုိ႔အေပၚမွာ ေက်းဇူးရွိတယ္ေလ။ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေခၚထားတယ္။ ကယ္ထားတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ကိုယ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ထိသလိုပဲ က်ေနာ္တုိ႔က ခံစားရတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ကိုယ့္ရဲ႕အခန္းက႑ Boston တိုင္းသားေတြ ဒါ မေၾကာက္ပါဘူး။ စည္း႐ံုးတယ္။ ညီညြတ္တယ္။ သတိၱရွိတယ္ဆုိတာ ျပရတာေပါ့ဗ်ာ။”

အခုလို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ အခ်ိန္ေပး ရွင္းျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္ ကိုစိုင္းလူေက်ာ္။

ေနျပည္ေတာ္ ေၾကာက္ေနေသာ ဂါထာ (၅)ပုဒ္(၁)(ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီလား?

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ သူ႔အေနျဖင္႔ (အီတီ) ဟုေခၚေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔စည္းခ်ဳပ္ႏွင္႔ ပူးေပါင္းရန္ ေျပာခဲ႔ဘူး၏။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွလည္း Myanma Oil and Gas Enterprise ျမန္မာ႔ ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင္႔ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွဳမ်ားအား သိသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုဘူးခဲ႔ဘူးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင္႔ ေဖၚျပပါ (EITI-အီတီ) ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းမြန္ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ ႏိုင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေသာ စီးပြါးေရး ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မွဳ ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆင္သင္႔ျဖစ္ျပီးလား? ဟု ေမးခြန္းအၾကီးအက်ယ္ထုတ္သင္႔သည္။
Is Myanmar ready for EITI?
The president has said he wants Myanmar to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Aung San Suu Kyi has called on MOGE (Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) is a national oil and gas company of Burma. to shed light on its books. Is Myanmar government ready to join the global 'good governance' movement and sign up for EITI?

(2) ျမန္မာျပည္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္အား ဘယ္ပံုဘယ္နည္းျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ ထုတ္ယူ မည္နည္း?

ျမန္မာျပည္လူဦးေရ သန္း ၆၀ ရိွသည္႔အနက္ ၁၃ သန္းသာလ်ွင္ ၂၀၁၃ ယခုႏွစ္ထိ လ်ွပ္စစ္မီးအား ခံစား သံုးစြဲခြင္႔ ရရိွေနရဆဲသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစကာ အစိုးရအေနျဖင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွဳသည္ သန္းေပါင္း ၈ ေထာင္ က်ဴးဘစ္ မီတာ ရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းကဆိုထားသည္။ ယခင္ ေရွ႔အစဥ္လာမ်ားအရ စြမ္းအင္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ဆက္စပ္သည္႔လုပ္ငန္းမ်ားအား အေမွာင္ပိတ္လ်ွိ ႔၀ွက္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ရိွေနခဲ႔သည္။ ထိုစြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ပိုမိုသိသာစြာ ဖြင္႔လွစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ေလာ? ျပည္တြင္း လိုအပ္မွဳမ်ား သံုးစြဲမွဳ၀ယ္လိုအား ျမင္႔မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေလမည္ေလာ?
What if the population wants more electricity?
Only 13million of Myanmar's 60 million people had access to electricity in2013 – and yet, as of 2009, the government exported over eight billion cubic meters of natural gas annually to places like Thailand and China in accordance with international recorded view.
The energy sector operated in relative secrecy in previous decades. Will its opening up to foreign investment acquaint more Burmese with the idea that, in fact, there is gas and electricity to be had? Will domestic demand begin to rise?

(၃) မူးယစ္ေဆး၀ါးမွရရိွေသာ ေဒၚလာေငြမဲမ်ားအား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳအသစ္ျဖင္႔ ေလ်ာ္ဖြတ္ႏိုင္မည္လား?

မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မွဳျဖစ္ေသာ၊ ဘိန္းျဖဴႏွင္႔ မူးယစ္ေဆးျပားမ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုေသာအားျဖင္႔ -ဗဟိုအစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳအားနည္းေသာေ၀းလံေခါင္သီသည္႔တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေဒသနယ္ေျမမ်ား တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထုတ္လုပ္မွဳ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရိွေနသည္။ ထိုအျခင္းအရာေၾကာင္႔ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရမွ မိမိတို႔ ဖံုး၀ွက္ရန္ထိန္ခ်န္ထားသည္႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မွဳမွ ရရိွေသာေငြမဲမ်ားအား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပံုစံေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မွဳႏွင္႔ လြတ္လပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံအေထာက္ပံ႔အား မိမိအက်ိဳးမေမ်ွာ္လင္႔ပဲ ေပးႏိုင္သလား?
Could narco-dollars be recycled in a news investment wave?
The drug trade – heroin and methamphetamine, in particular – has thrived for decades in remote, ethnic minority areas where the central government has little
control. Could the government to do liberalized investment policies, and the diversified economy that may help produce in the concerning regions without expect for self-interest, from drug money more places to hide?

(၄) ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒုတိယစီမံကိန္းလို႔ဆိုတဲ (B) PLAN ရိွသလား?

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လူတဦးျခင္း၏ ႏွစ္ခ်ဳပ္၀င္ေငြသည္ သံုးဆ တိုးတက္လာမည္ဆိုေသာ ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ခန္႔ ရရိွႏို္င္ၾကမည္ျဖစ္သည္႔ မက္လံုးပန္းတိုင္ၾကီးသို႔ေရာက္ရိွမည္ဟု တထစ္ခ် ေၾကျငာေျပာဆိုခဲ႔ျပီးျပီ။ ၄င္းဆိုခဲ႔ေသာ မွတ္ခ်က္သည္ ကုန္ထုတ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ အသီးသီးတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ျပီး တိုးတက္မွဳအရိွန္ဟုန္ျမင္႔လာႏိုင္မည္ကို ေျပာဆိုေသာ္ျငားလည္း သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင္႔ တြင္းထြက္ သံယံဇာတတို႔မွ ရရိွေသာ တိုးတက္မွဳမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွရရိွလာႏိုင္ေသာ တိုးတက္မွဳမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ခဲ႔ပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကရမည္။
Is there a plan B by Myanmar government
President Thein Sein has set the lofty goal of tripling national per capita GDP to $3,600 by 2016. The opportunity to expand Myanmar's industrial and service
sectors could come through the development of its extractive industries; but what other forms of economic improvement could oil, gas and mining development help bring about?

(၅) ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိခိုက္မွဳ ရလဒ္အား မည္သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျပဳျပင္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း?

ဓါတု အဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထိတိုင္ ျမန္မာ႔ သတၱဳတြင္း ဌာနမွ ၁၃၂၀ လုပ္ငန္းမိုင္းတြင္းမ်ားအား ခြင္႔ျပဳထားသည္ဟု တရား၀င္ေၾကျငာခဲ႔သည္။
အကယ္၍ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ မူ၀ါဒသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ညီမ်ွလြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင္႔ေပးမည္ဆိုပါလ်ွင္ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဓါတုအဆိပ္ေတာက္ျဖစ္ေစေသာ သံယံဇာတတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမည္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္လာမည္နည္း? ကို ေမးခြန္းထုတ္ ဂါထာအား ေရရြတ္တင္ျပပါသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင္႔ သရုပ္မွန္ ပကတိ အေျဖမ်ားအား ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။
How could investment policy reform impact arsenic mining?
Arsenic mining in Myanmar is widespread – in 2004, the Ministry of Mines reported 1,320 arsenic mining permits. If investment policies are liberalized, how
might the arsenic mining sector be affected?

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ယခင္ အစိုးရ ခိုးခဲ႔ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္ ၉၆ နီးပါး အား စာရင္းအင္း အခ်က္လက္မ်ားျဖင္႔ မၾကာခင္ တင္ျပပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး


ဓါတ္ပံုမ်ားကေျပာေသာသံသယျဖစ္ဖြယ္ေဘာ့စတြန္ဗံုးေဖါက္ခြဲသူမ်ားREVEALED! Security Photos Reveal Middle Eastern Men With Backpacks At Boston Marathon BREAKING NEWS: These photos clearly reveal the covert team that planned and set off the bombs that maimed and killed people at the Boston Marathon on Monday. These are the actual security camera photos from the day of the race. In these photos, you can clearly see men of Middle Eastern descent with backpacks that disappear. Draw your own conclusions. 

boston-marathon-bombing-suspects-revealed-01 In this photo we see what appears to be a Middle Eastern man with a backpack one moment, and no backpack shortly after. What happened to his backpack? boston-marathon-bombing-suspects-revealed-06 Close-up of same man after he shed his backpack. boston-marathon-bombing-suspects-revealed-03 Unidentified man crouching in a doorway and obviously trying not to be spotted. He also has a backpack. vboston-marathon-bombing-suspects-revealed-02 boston-marathon-bombing-suspects-revealed-04 Same Middle Eastern man with a caucasian partner, they are obviously military or members of a militant organization.


By- http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=13739

ေဘာ့စတြန္ဗံုးမွာသံုးတဲ့Pressure cooker အဖံုးလမ္းတဖက္ကအမိုးတခုေပၚလာတင္...BBC Burmese
ေဘာ့စတြန္ျမိဳ႕ မာရသြန္ေျပးပြဲကို ပစ္မွတ္ထား ဗုံးေဖါက္ခြဲ ခဲ့တဲ့သူလို႔ သံသယ ရွိသူ တဦးကို ဖမ္းဆီး ေဘာ့စတြန္ မာရသြန္ပြဲ ဗုံးခြဲသူလို႔ သံသယရွိသူကို ဖမ္းလိုက္ျပီ

တနလၤာေန႔က ေဘာ့စတြန္ျမိဳ႕ မာရသြန္ေျပးပြဲကို ပစ္မွတ္ထား ဗုံးေဖါက္ခြဲ ခဲ့တဲ့သူလို႔ သံသယ ရွိသူ တဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆး သူေတြက ဖမ္းဆီးလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လုံျခဳံေရး ဗီဒီယို ကင္မရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္ အရ လူတဦးဟာ ပန္းဝင္တဲ့စည္း အနီး လမ္းမေပၚမွာ အိတ္တလုံးကို ခ်ျပီး ထြက္ ဒုတိယ ဗုံးေပါက္ကြဲတဲ့ ေနရာရဲ့ လမ္းတဘက္မွာ ရွိတဲ့ ကုန္တိုက္ ကေန ရိုက္ကူးထားတဲ့ လုံျခဳံေရး ကင္မရာ မွာ အဲဒီ သံသယ ရွိသူကို ေတြ႔ရတာပါ။
ဗုံး ေပါက္ကြဲမွု ၂ ခုေၾကာင့္ အသက္ ၈ နွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလး တဦး၊ အသက္ ၂၉ နွစ္ အမ်ိဳးသမီး တဦးနဲ႔ တရုတ္ နိုင္ငံက ဘြဲ႔လြန္ ေက်ာင္းသူ တဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ ပါတယ္။
လာမယ့္ နာရီပိုင္း အတြင္း အရာရွိေတြက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

..................................................

သတင္းတပုဒ္မွာေတာ့ေဘာ့စတြန္ရဲက ဖမ္းဆီးမိတာမဟုတ္ဖူးလို႕ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ စီအင္အင္မွာလဲ၊ဗံုးဘယ္လိုကြဲတာေတြလာေနပါတယ္။သမၼတကလည္းလက္နက္ထိန္းခ်ဴပ္ေရးနဲ႕ပါတ္သက္ျပီးမဲေပး ခဲ့တဲ့အေပၚ---ရွက္စရာ၀ါရွင္တန္--- ဆိုျပီးဒီေန႕မိန္႕ခြန္းမွာထဲ့ေျပာသြားပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ျမန္မာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ

Black Angle's photo.
Won Thar Nu

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမွ OIC အား ျမန္မာအစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းအား အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္တိုက္တြန္း

Use reforms to settle Rohingya issue: FM

Foreign minister Dipu Moni has called upon the OIC member states to take the ‘opportunity’ of Myanmar’s current reforms to settle the Rohingya issue.

“We must recognise and use the strength of our moral weight to make sure that the most vulnerable people in Myanmar, especially the Rohingyas, do not remain excluded from the dividends of reform,” she said in a ministerial meeting on Sunday at the OIC headquarters in Jeddah.

The foreign ministry released her speech on Monday.
Moni expressed her concern over ‘no progress’ with the proposed visit of a ministerial delegation of the OIC Contact Group to Myanmar.

“It is also unfortunate that the OIC’s offer of humanitarian assistance to those in need has also met with resistance,” she said.

Despite the challenges, she said, OIC must send out a clear message to it Muslim brethren that “we shall continue to stand by them and never give up till we find a lasting solution to their problems.”

“We must continue to act as a conduit to channel their legitimate concerns to the larger international audience.”

She also suggested OIC member states’ to give ‘uniform and unequivocal’ message to the Myanmar leadership across the political spectrum and offered a few ideas to resolve the crisis that include dialogue between Muslims and Buddhists in the Rakhine state.

She suggested first to convince the Myanmar authorities, and particularly the Rohingya and Rakhine communities, that the OIC’s offer of humanitarian assistance is meant for all distressed and displaced people in the Rakhine State.

“There appears to be a motivated trust deficit about the OIC’s objectives, which we should take a pro-active approach to address,” she said.

The minister also stressed the need for ‘neutralising the radical elements’ within both communities and for promoting dialogues among the moderates within their respective leaderships.

She said the OIC could possibly play the role of a facilitator for holding inter-communal and inter-faith dialogues to reinforce mutual respect and understanding.

It should also continue to urge the Myanmar government to create better economic opportunities for the Muslim minorities in Myanmar.

Raising the issue of Rohingyas’ irregular movements at seas from the coasts of Myanmar and Bangladesh, mostly towards Malaysia and Thailand, she suggested ‘better policy coordination’ to make sure that the migration schemes being undertaken by some OIC member states do not work as a ‘pull factor’ for such irregular movements.

She said a large number of Rohingyas, including women and children, are reportedly falling prey to the trafficking and people’s smuggling networks operating in the region.

“We need to enhance further cooperation among the concerned regional countries to prevent such irregular movements and provide necessary support to the victims.”

The intrusion of Rohingyas in Bangladesh started in 1978. Bangladesh officially accommodates about 30,000 Rohingya refugees, though different estimates put the unofficial figure between 0.3 and 0.5 million.

Myanmar has been denying them citizenship for long despite the fact that Bangladesh witnesses fresh influx when any violence occurs in the Rakhaine state.

The Foreign Minister said the Rohingya nationality question also has some ‘added urgency’ in view of the national population census in Myanmar slated for next year.

“The current official attempt in Myanmar to term the Rohingyas as “Bengali or Bangladeshi immigrants” in a general sweep does not have any historical or legal basis,” she once again said.

She said their ‘safe and sustainable return’ from Bangladesh to Myanmar remains ‘an outstanding concern for us.’

Dipu Moni referred to the process of verification of a small number of registered refugees in Bangladesh two years back for their ‘possible voluntary repatriation’ to Myanmar and wished to resume the process ‘as early as possible’ through bilateral consultations.

The process stalled in the wake of the sectarian violence in the Rakhine State in June last year.

She hoped that the Investigation Committee set up by the Myanmar President last year would ‘soon submit its report and make recommendations on the entire gamut of issues concerning the Rohingya situation in the Rakhine State.’

She said the situation in Myanmar is ‘evolving fast’ and the situation of the Muslim minorities there is ‘getting ever more complicated.’

Within the OIC, she said, “We must rise to the occasion and get things done to end the systematic persecution and discrimination against the Rohingyas and other Muslim minorities in Myanmar.”

မူရင္း - http://bdnews24.com/bangladesh/2013/04/15/use-reforms-to-settle-rohingya-issue-fm
Won Thar Nu

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမွ OIC အား ျမန္မာအစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းအား အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အသံုးခ်ရန္တိုက္တြန္း

Use reforms to settle Rohingya issue: FM

Foreign minister Dipu Moni has called upon the OIC member states to take the ‘opportunity’ of Myanmar’s current reforms to settle the Rohingya issue.


“We must recognise and use the strength of our moral weight to make sure that the most vulnerable people in Myanmar, especially the Rohingyas, do not remain excluded from the dividends of reform,” she said in a ministerial meeting on Sunday at the OIC headquarters in Jeddah.

The foreign ministry released her speech on Monday.
Moni expressed her concern over ‘no progress’ with the proposed visit of a ministerial delegation of the OIC Contact Group to Myanmar.

“It is also unfortunate that the OIC’s offer of humanitarian assistance to those in need has also met with resistance,” she said.

Despite the challenges, she said, OIC must send out a clear message to it Muslim brethren that “we shall continue to stand by them and never give up till we find a lasting solution to their problems.”

“We must continue to act as a conduit to channel their legitimate concerns to the larger international audience.”

She also suggested OIC member states’ to give ‘uniform and unequivocal’ message to the Myanmar leadership across the political spectrum and offered a few ideas to resolve the crisis that include dialogue between Muslims and Buddhists in the Rakhine state.

She suggested first to convince the Myanmar authorities, and particularly the Rohingya and Rakhine communities, that the OIC’s offer of humanitarian assistance is meant for all distressed and displaced people in the Rakhine State.

“There appears to be a motivated trust deficit about the OIC’s objectives, which we should take a pro-active approach to address,” she said.

The minister also stressed the need for ‘neutralising the radical elements’ within both communities and for promoting dialogues among the moderates within their respective leaderships.

She said the OIC could possibly play the role of a facilitator for holding inter-communal and inter-faith dialogues to reinforce mutual respect and understanding.

It should also continue to urge the Myanmar government to create better economic opportunities for the Muslim minorities in Myanmar.

Raising the issue of Rohingyas’ irregular movements at seas from the coasts of Myanmar and Bangladesh, mostly towards Malaysia and Thailand, she suggested ‘better policy coordination’ to make sure that the migration schemes being undertaken by some OIC member states do not work as a ‘pull factor’ for such irregular movements.

She said a large number of Rohingyas, including women and children, are reportedly falling prey to the trafficking and people’s smuggling networks operating in the region.

“We need to enhance further cooperation among the concerned regional countries to prevent such irregular movements and provide necessary support to the victims.”

The intrusion of Rohingyas in Bangladesh started in 1978. Bangladesh officially accommodates about 30,000 Rohingya refugees, though different estimates put the unofficial figure between 0.3 and 0.5 million.

Myanmar has been denying them citizenship for long despite the fact that Bangladesh witnesses fresh influx when any violence occurs in the Rakhaine state.

The Foreign Minister said the Rohingya nationality question also has some ‘added urgency’ in view of the national population census in Myanmar slated for next year.

“The current official attempt in Myanmar to term the Rohingyas as “Bengali or Bangladeshi immigrants” in a general sweep does not have any historical or legal basis,” she once again said.

She said their ‘safe and sustainable return’ from Bangladesh to Myanmar remains ‘an outstanding concern for us.’

Dipu Moni referred to the process of verification of a small number of registered refugees in Bangladesh two years back for their ‘possible voluntary repatriation’ to Myanmar and wished to resume the process ‘as early as possible’ through bilateral consultations.

The process stalled in the wake of the sectarian violence in the Rakhine State in June last year.

She hoped that the Investigation Committee set up by the Myanmar President last year would ‘soon submit its report and make recommendations on the entire gamut of issues concerning the Rohingya situation in the Rakhine State.’

She said the situation in Myanmar is ‘evolving fast’ and the situation of the Muslim minorities there is ‘getting ever more complicated.’

Within the OIC, she said, “We must rise to the occasion and get things done to end the systematic persecution and discrimination against the Rohingyas and other Muslim minorities in Myanmar.”

မူရင္း - http://bdnews24.com/bangladesh/2013/04/15/use-reforms-to-settle-rohingya-issue-fm

အုိဘာမားထံ လိပ္မူေပးပုိ႕သည့္စာတြင္ အဆိပ္ဆီတစ္မ်ဳိး ေတြ႕႐ွိရ


Breaking News:

အုိဘာမားထံ လိပ္မူေပးပုိ႕သည့္စာတြင္ အဆိပ္ဆီတစ္မ်ဳိး ေတြ႕႐ွိရ

အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားထံသို႕ လိပ္မူေပးပုိ႕ေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ Secret Service က ေျပာၾကား အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားထံသို႕ လိပ္မူေပးပုိ႕ေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ Secret Service က ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါစာတြင္ ricin ဟုေခၚေဝၚသည့္ အဆိပ္ဆီတစ္မ်ဳိး ေပက်ံေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္။ ထုိအေတာအတြင္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ Hart Senate Office တြင္လည္း မသၤကာဖြယ္ရာ စာအိတ္ေတြ႕႐ွိရမႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း AFP တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

(ဧၿပီ ၁၆ ရက္က ေမရီလန္းျပည္နယ္ ဟုိက္စ္ေဗလီၿမဳိ႕႐ွိ စာပုိ႕လုပ္ငန္း အေဆာက္အအုံတြင္ေတြ႕ရသည့္ အဆိပ္သင့္ပစၥည္း ႐ွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)

လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံတြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ စာအိတ္သယ္ေဆာင္ လာသူတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႐ွာေဖြ႐ွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ဳိးမန္ခ်င္က Hart Senate Office အေဆာက္အအုံ႐ွိ ၎၏႐ုံးခန္းအား အသြားအလာတားျမစ္ကာ ႐ွာေဖြ႐ွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

Planet Myanmar Network
Breaking News:
အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားထံသို႕ လိပ္မူေပးပုိ႕ေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ Secret Service က ေျပာၾကား အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားထံသို႕ လိပ္မူေပးပုိ႕ေသာ စာတစ္ေစာင္တြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ ေတြ႕႐ွိခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ Secret Service က ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါစာတြင္ ricin ဟုေခၚေဝၚသည့္ အဆိပ္ဆီတစ္မ်ဳိး ေပက်ံေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိခဲ့ရသည္။ ထုိအေတာအတြင္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ Hart Senate Office တြင္လည္း မသၤကာဖြယ္ရာ စာအိတ္ေတြ႕႐ွိရမႈအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း AFP တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

(ဧၿပီ ၁၆ ရက္က ေမရီလန္းျပည္နယ္ ဟုိက္စ္ေဗလီၿမဳိ႕႐ွိ စာပုိ႕လုပ္ငန္း အေဆာက္အအုံတြင္ေတြ႕ရသည့္ အဆိပ္သင့္ပစၥည္း ႐ွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)

လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံတြင္ မသၤကာဖြယ္ရာ စာအိတ္သယ္ေဆာင္ လာသူတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႐ွာေဖြ႐ွင္းလင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ဳိးမန္ခ်င္က Hart Senate Office အေဆာက္အအုံ႐ွိ ၎၏႐ုံးခန္းအား အသြားအလာတားျမစ္ကာ ႐ွာေဖြ႐ွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

Planet Myanmar Network

ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရ သည့္ တတိယေျမာက္ တရုတ္ ေက်ာင္းသူ ေလး


Zaw Win's photo.
ဗုဒၶဟူးေန႕ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရ သည့္ တတိယေျမာက္ တရုတ္ ေက်ာင္းသူ ေလး Lu Lingzi ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ  Boston University မွေက်ာင္းျပီးထားသူျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္  အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ Shenyang သူျဖစ္ပါတယ္။ 
 A clearer portrait emerged early Wednesday morning of the victims of the horrific bombings at the Boston Marathon. The third person killed is being identified as a Chinese graduate student at Boston University originally from China’s northeastern city of Shenyang, a state-run Chinese newspaper reported.
ဗုဒၶဟူးေန႕ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈ တြင္ ေသဆံုးခဲ့ရ သည့္ တတိယေျမာက္ တရုတ္ ေက်ာင္းသူ ေလး Lu Lingzi ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ Boston University မွေက်ာင္းျပီးထားသူျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္ Shenyang သူျဖစ္ပါတယ္။
A clearer portrait emerged early Wednesday morning of the victims of the horrific bombings at the Boston Marathon. The third person killed is being identified as a Chinese graduate student at Boston University originally from China’s northeastern city of Shenyang, a state-run Chinese newspaper reported.တနလၤာေန႔က ေဘာ့စတြန္ျမိဳ႕ မာရသြန္ေျပးပြဲကို ပစ္မွတ္ထား ဗုံးေဖါက္ခြဲ ခဲ့တဲ့သူလို႔ သံသယ ရွိသူ တဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆး သူေတြက ဖမ္းဆီးလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
လုံျခဳံေရး ဗီဒီယို ကင္မရာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္ အရ လူတဦးဟာ ပန္းဝင္တဲ့စည္း အနီး လမ္းမေပၚမွာ အိတ္တလုံးကို ခ်ျပီး ထြက္သြားတယ္ ဆိုတဲ့ ေနာက္ဆုံး သတင္း ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယ ဗုံးေပါက္ကြဲတဲ့ ေနရာရဲ့ လမ္းတဘက္မွာ ရွိတဲ့ ကုန္တိုက္ ကေန ရိုက္ကူးထားတဲ့ လုံျခဳံေရး ကင္မရာ မွာ အဲဒီ သံသယ ရွိသူကို ေတြ႔ရတာပါ။
ဘီဘီစီ

ရအုန္းမွ....ေပးလိုက္ရတာဖတ္ဖတ္ကိုေမာေနတာပဲ....မဲ..။


Eleven Media Group's photo.
တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အြန္လိုင္း မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ ခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အြန္လိုင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ျပီး ရရွိေသာ ဆႏၵမဲ ရလဒ္မ်ား အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဆႏၵမဲ အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း၏  ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရရွိခဲ့ျပီး ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလဒီဂါဂါက  ရွိခဲ့ပါသည္။
တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ အြန္လိုင္း မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အတြင္း ၾသဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ ခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အြန္လိုင္း မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈ ေနာက္ဆံုး အဆင့္တြင္ ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မႈကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ရပ္နားခဲ့ျပီး ရရွိေသာ ဆႏၵမဲ ရလဒ္မ်ား အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵမဲ အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရရွိခဲ့ျပီး ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေလဒီဂါဂါက ရွိခဲ့ပါသည္။
သတင္းစုဗူး

ဂဂဖန္ေတြေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ေနတယ္။ မက္ေဒါနားပရိတ္သတ္ကမနာလိုျဖစ္ျပီးေပးလို႕ဆိုပဲ...။ဟာ.....ဟာ..ဟ။။။။