Thursday, April 10, 2014

ဂ်ာမာန္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႀကိဳဆုိ

ဂ်ာမနီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အန္ဂ်လာ မာကယ္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား သူမ၏ ရုံးခန္းတြင္ ဧည့္ခံေတြ႔ဆုံ

ေရႊအိမ္နန္းနဲ့၊ ၾကငွန္းလည္းခံ


ေရႊအိမ္နန္းနဲ့၊ ၾကငွန္းလည္းခံ
မတ္ေပါင္းရံလ်က္၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
စည္းစိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား
သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္နွာထက္
ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ
တစ္သက္လ်ာတည္း။


အနႏ ၱသူရိယ

အစိုးရသစ္အတြင္းအေရးပါေသာ ရာထူးမ်ားကို စစ္တပ္အရာရိွေဟာင္းမ်ား
ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားျခင္းစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး
 ေပၚေပါက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္
အပါအ၀င္ စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ဝင္
၃၅ ဦးအနက္ ၂၈ ဦးမွာ အစိုးရသစ္အတြင္း အေရးပါေသာ ရာထူးမ်ားကို
ရယူထားၾကသည္။ အဆုိပါ စစ္အရာရိွေဟာင္း မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ
သီတင္းပတ္အခ်ိဳ႕ အလိုမွသာ ၎တို႔၏ စစ္ရာထူးမ်ားမွ ႏွဳတ္ထြက္လိုက္
သူမ်ားျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ရိွေသာ အႀကီမားဆံုး ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရး
က႑မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတြင္းတူေဖၚေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေနသည္။
ျပည္တြင္းသြင္းကုန္၊ ျပည္ပထုတ္ကုန္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌
အေရးပါေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုလည္း သန္းေရႊအစိုးရ
လက္ေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးအျဖစ္
လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဦးလွထြန္းက အလားတူပင္ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေန
သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက စစ္ရာထူးမ်ားကိုပိုမို တည္ၿမဲခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး
ေနာက္ စစ္တပ္ႏွင့္ ၎၏ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြင့္ထူးမ်ားႏွင့္ အကာအ
ကြယ္မ်ားကိုလည္း တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္ထားသည္။
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွျခင္း
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေငြခြဲေဝမႈကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း
ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။၄၅ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝ
သံုးစြဲေရးကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္
အစည္းအေဝးကို မက်င္းပမီ စစ္တပ္က ျပဌာန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္ေတာ္အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔
ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ဳိးကိုမွ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတက ေရးဆြဲထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုစြဲမႈ
မႈၾကမ္းကို အတည္ျပဳဆံုးျဖစ္ခ်က္ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ တိုးတက္မႈရရိွသည္ဟု
ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရိွေသာ
ဘ႑ာေငြမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြရရိွရာ လမ္းေၾကာင္းကို
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
ေပးေခ်မႈေငြေၾကးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသား ေငြစာရင္းထဲသို႔ ေရာက္၊ မေရာက္ကို
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်ရန္ မလြယ္ကူေပ။ တဖန္ မည္သည့္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္
ျပဳလုပ္ထားသည္ ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရိွရေပ။ ဤသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကရရိွေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို
လူမႈဖူလံုေရးကဲ့သို႔ တျခားေသာ သံုးစြဲမႈမ်ားအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲရန္လံုးဝျဖစ္ႏိုင္
ေျခမရိွေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္င့ံဘ႑ာ ေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုခ်ိန္ထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရိွေန
သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ာ္ကန္သည့္
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္လိမၼည္
မဟုတ္ေခ်။ တဖန္ လႊတ္ေတာ္ထဲ အမတ္ေနရာ ၂၅% ကို စစ္တပ္က
တိုက္ရိုက္ ေနရာယူထားသည့္ အျပင္ တျခား အမတ္ေနရာ ၅၈% မွာလည္း
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို ထည့္ထြက္ရ အံုးမည္။ ၂၀၁၂
ဘ႑ာေငြခြဲေဝရာတြင္ စစ္တပ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၃)ဘီလီယံ
ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ထက္ ၃၆% ပိုျမင့္တက္သြားမည္ဟ ု
ျမန္မာတိုင္း(စ္)က ေဖၚျပထားသည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား၏ အခန္းက႑မွာရွင္းလင္းမႈမရိွ ျဖစ္ေနဆဲ
လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕
ေရာင္းခ်၍ရရွိသည့္ လက္ရိွဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္
၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သည္ကို
ျပည္သူထံသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး
ဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေနသလား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ႏွင့္
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလား ဆုိသည္မွာလည္း မသည္းကြဲေပ။
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္ကို ၾကပ္မတ္ရန္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္
ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္မတီအေနျဖင့္
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွရရိွသည့္ေငြေၾကးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲ၊
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေပ။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အစည္းအေ၀း၏ မွတ္တမ္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတင္းေပါက္ၾကားခြင့္၊
ျဖန္႔ေ၀ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္ ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးသူရိန္ေဇာ္က ဥကၠဌ ေနရာကို
ယူထားၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ ၎ပါတီမွ ဦးေမာင္တိုးျဖစ္သည္။ ဦးသူရိန္ေဇာ္
သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသား
စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဦးေမာင္တိုးသည္ ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းမွ အၿငိမ္းစား
ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ဆိုင္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ အထူးရံပုံေငြ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မက်င္းပမီ ေလးရက္အလို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ အထူးရံပုံေငြ
ဥပေဒကို ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္” အလို႔ငွာ ၎အရံ
ရံပုံေငြကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည္။
၎ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အထူးရံပုံေငြ
သုံးစြဲေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲပိုင္ ခြင့္ရရွိၿပီး၊ စာရင္းစစ္ ခြင့္မျပဳေပ။
“တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊
တိုင္းရင္းသား စည္လုံးမႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး
အတြက္ အထူး ရံပုံေငြကို ျပည္တြင္းေငြေၾကး ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ
ေၾကးပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစလြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။
၎အထူးရံပုံေငြ သုံးစြဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ တဦးတေယာက္မွ
စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ မရွိရဟု ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။”
စစ္တပ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေနတြင္ ပင္ရင္းမွႏႈတ္ယူေပးသြင္းခြန္
(Withholding Tax) ဥပေဒသည္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ ၎အခြန္ဥပေဒအရ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား(NGOs)၊ တသီးပုဂၢလမ်ား အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြ သုံးသိန္း (၃၀၀၀၀၀)
ထက္ပိုေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို (၃) ရာခုိင္ႏႈန္းမွ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အခြန္ေပး
ေဆာင္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ

ထိန္းသိမ္းခံေတာ္၀ိေက်းရြာေမတၱာ႐ွင္အသင္းသား၇ဦးကိုၾကိဳဆိုKo Myo
ရံုးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ဒါေပမဲ့မဂၤလာ႐ွိ

ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးကတရားသူႀကီး
ၿမိဳနယ္ရဲစခန္းကစခန္းမႈး
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေတြနဲ႔
ျပည္သူ႔အတြက္ေစတနာ၀န္ထမ္း
ပရဟိတသမားေတြ
ကိုယ္ထမ္းရာ၀န္ကို
ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းရင္း
ဧျပီ ၉ ရက္ေန႔
ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္
ေတာ္၀ိေက်းရြာေမတၱာ႐ွင္အသင္းသား
ပရဟိတသူရဲေကာင္း၇ဦးနဲ႔
ေက်းရြာသူေက်းရြာသားေတြ
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖို႔
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက

လုိင္စင္မဲ႔ကားဟုဆုိကာ အဖမ္းခံခဲ႔ရေသာ နာေရးကားနွင္႔ လူနာတင္ကားနွစ္စီးကို လုိင္စင္မဲ႔ကားဟုဆုိကာ အဖမ္းခံခဲ႔ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေမတၱာရွင္လူမူကူညီေရးအသင္းမွ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးလြတ္ေျမာက္လာ

နာေရးကားနွင္႔ လူနာတင္ကားနွစ္စီးကိုလုိင္စင္မဲ႔ဟုဆုိကာ အဖမ္းခံခဲ႔ရေသာ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေမတၱာရွင္လူမူကူညီေရးအသင္းမွ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးယေန႔လြတ္ေျမာက္လာေၾကာငး္သိရသည္။ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္ ေသာ္၀ိေက်းရြာမွ အဆုိပါအသင္းပုိင္ကားနွစ္စီးမွာလုိင္စင္မဲ႔ကားျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးသည္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ၊ ပုဒ္မ ၁၀ တုိ႔ျဖင္႔အဖမး္ခံခဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔အဖမး္ခံခဲ႔ရျပီးေနာက္ ယေန႔ ဧျပီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေညာင္ေလးပင္ျမိ႔ဳနယ္တရားရုံးမွေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္အျဖစ္ေထာင္ဒဏ္တစ္ပတ္နွင္႔ ဒဏ္ေငြတစ္ေသာငး္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ႔ေၾကာငး္ ၊ခ်ဳပ္ရက္မွာ ၁၄ ရက္ျဖစ္ေန၍ အသင္း၀င္ခုနွစ္ဦးလုံး ယေန႔လြတ္ေျမာက္လာၾကေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမူအသင္းအပါအ၀င္လူမူကူညီေရးအသင္းမ်ားကလညး္ အားေပးရန္အတြက္ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႔နယ္သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ရြာခံတစ္ဦးျဖစ္သည္႔ ဦးသန္း၀င္းကေျပာသည္။

ပဲ့ကိုင္သူ

ဒီေန႕ကာတြန္း

လယ္စိုက္တဲ႔ေနရာ

မေကြးၿမိဳ႔ခံသတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ဒီဗီဘီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေရႊဘို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵျပ

အသံျမည္မွအဲ့လိုရွာရတာ...

ကိုတင္ေအးကို စကားနည္းနည္းေလာက္ေျပာခ်င္တယ္


Ma Khin Oo ( ၁၀-၄-၁၄)

ကိုတင္ေအးဆိုတာ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌကိုေျပာတာ။

ကိုတင္ေအးက ၂၀၁၅ခုမွာ ျပဳလုပ္မယ္႔ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိသာလွ်င္ မဲဆြယ္စည္းရုံးခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာေျပာဆုိ လိုက္တယ္လို႔သိရတယ္။

ဆိုလိုတာက နယ္ေျမအလိုက္ အေရြးခံမယ္႔ အမတ္တဦးခ်င္းက မိမိနယ္ေျမကို မိမိကိုယ္တိုင္သာလ်ွင္ စည္းရံုးေရးဆင္းရမယ္။ နာမည္ရွိတဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္က စည္းရံုးေပးလို႔ မရဘူးဆိုတဲ႔သေဘာဘဲ။

ဒါဟာ ေျပာင္ေျပာင္ေျပာရရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္အနွံ႔ သူ႔ပါတီေအာင္နိုင္ေရးလုပ္မွာကို စိုးရိမ္ျပီး ကန္႔သတ္ခ်င္တဲ႔အရိပ္အေယာင္ျပစကားလံုးေတြပါ။

တကယ္ေတာ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ကိုယ္နွစ္သက္ရာပါတီအတြက္ မည္သူမဆို စည္းရံုးေပးခြင္႔ရွိရမွာပါ။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ စည္းရံုးတာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီ၀င္မဟုတ္တဲ႔ပါတီရဲ႔မူ၀ါဒကို နွစ္သက္သူကဘဲ ျဖစ္ျဖစ္စည္းရံုးေပးလို႔ ရရမယ္။ ဒါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႔ တန္ဘိုးထားရမဲ႔အခြင္႔အေရးဘဲ။

အဂၤလိပ္လက္ထက္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖဆပလေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တျပည္လံုးကို စည္းရံုးေရးဆင္းခဲ႔တယ္ဆိုတာမေမ႔ပါနဲ႔။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ Election Campaign (ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈ) ကာလ သတ္မွတ္ေပးပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြေျပာပါ။ မဆိုင္တဲ့လူ လာမေျပာနဲ႔။ ၀င္ခ်င္၀င္ မ၀င္ခ်င္ေန။ က်ေနာ္ ဒီၿမိဳ႕ ဒီရြာမွာ အေရြးခံမယ္ဆို က်ေနာ္ေျပာဖို႔ပဲ လုိတာေပါ့။ တျခားလူလာေျပာလို႔ ဘာလုပ္မတုန္း။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္က အခ်ိန္၊ လူ၊ ေနရာ ကန္႔သတ္ပါမယ္။ ဒါကက်ေနာ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္”လို႔ ကိုတင္ေအးက ဆိုုပါတယ္။

ကိုတင္ေအးက ကိုယ္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔လို႔ ေျပာေနတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင္႔က ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမက်ရင္ေတာ႔ က်ြန္မတို႔ျပည္သူေတြကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဥကၠရဲ႔စကားကိုကန္႔ကြက္သြားမွာပါ။

၁၉၇၄ခုနွစ္က ၁၉၈၈ခုနွစ္ၾကားက ျမန္မာ႔ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကလုပ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာမ်ိဳးေတြမွာ ဒီပါတီတခုနဲ႔ ဒီပါတီက ဒီအမတ္ေတြ စည္းရံုးစရာမလိုဘဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ရတာေတြ ၾကံုခဲ႔ျပီးပါျပီ။

ဒီလို ခပ္တံုးတံုး နည္းလမ္းေတြေၾကာင္႔လဲ တိုင္းျပည္ၾကီး အဆံုးစြန္အထိ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမွဳေတြျဖစ္ခဲ႔ျပီ။

အခု က်ြန္မတို႔တိုင္းျပည္မွာ ဒါမ်ိုးမလိုခ်င္ေတာ႔ပါ။
ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ စည္းရံုးေရးဆင္းတာကို က်ြန္မတို႔ေတြ႔ခ်င္တယ္။ ျမင္ခ်င္တယ္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သမၼတလာင္းဘဲ။ တိုင္းျပည္ရဲ႔ နံပတ္-တစ္ျဖစ္လာမဲ႔သူ။ ျပည္သူက တိုင္းျပည္ရဲ႔ နံပတ္-တစ္မည္သူမည္၀ါလဲ။ ပညာက ဘယ္လိုလဲ။ ရုပ္ရည္က ဘယ္လိုလဲ။ အသံက ဘယ္လိုလဲ။ ၾကည္႔မယ္။ အကဲျဖတ္မယ္။ ေလ႔လာမယ္။ ဒါက ျပည္သူ႔ အခြင္႔အေရး။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ စည္းရံုးေရးဆင္းခ်င္သလား။ ဘယ္ပါတီကဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သတၱိရွိရွိ ဆင္းၾကပါ။

ဂြတ္ပါတီကဆင္းဆင္း။ ဖြတ္ပါတီက ဆင္းဆင္း။ အရက္သမား အမူးသမားပါတီကဆင္းဆင္း။ မည္သူ႔ကိုေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတာ ျပည္သူ႔ အဆံုးအျဖတ္ဘဲ။

ကိုတင္ေအးက ေရြးေကာက္ပဲြစည္းရံုးေရးကိစၥကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္႔လုပ္ပိုင္ခြင္႔ဆိုေတာ႔။ ျပည္သူအခြင္႔အေရးက ဘာလဲ။

ျပည္သူက နိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္မယ္႔ တကယ္႔ဇာတ္လိုက္ကိုသာ ျမင္ေတြ႔ခ်င္တာအဓိက။

ကိုတင္ေအးေရ---ရွင္ ပဲြၾကည္႔ဘူးတယ္မဟုတ္လား။ ရုပ္ရွင္ၾကည္႔ဘူးတယ္မဟုတ္လား။

ရွင္အေနနဲ႔ ဇာတ္ပဲြေတြ ၊ ရုပ္ရွင္ေတြၾကည္႔ရင္ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး-မင္းသားကိုေရြးၾကည္႔တာလား။ ေနာက္လိုက္ ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံေတြကို ေရြးၾကည္႔တာလား။

က်ြန္မတို႔ ျပည္သူကေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး-မင္းသားၾကည္႔ျပီးသာ ဇာတ္ပဲြတပဲြ၊ ဇာတ္ကားတကားကို ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

တခါမွ ဇာတ္ရံေတြ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ပါသလဲဆိုတာကိုၾကည္႔ျပီး ရုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို ဇာတ္ကားေရြးမၾကည္႔ဘူးပါ။

ျမန္မာဇာတ္ကားမဟုတ္ေသးဘူး။ နိုင္ငံျခားက ရုပ္ရွင္၊ ဗီြဒိုယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္ကားကိုေတာင္ ဇာတ္လိုက္မင္းသားမင္းသမီး ဘယ္သူလဲ ဆိုတာဘဲ ၾကည္႔ျပီးေရြးတာရွင္။

အေမရိကန္ေရြးေကာက္႔ပြဲမွာ အိုဘာမားနဲ႔ဟီလာရီကလင္တန္ယွသ္ျပိုင္ၾကတာ၊ အိုဘားမားနဲ႔ ဂ်ြန္မက္ကိန္းယွဥ္ျပိုင္ၾကတာကိုဘဲ လူထုက အဓိက စိတ္၀င္စားပါတယ္။

ဒါဟာလူ႔သဘာ၀ဘဲ။

ျဖစ္နိုင္ရင္ ထိပ္တန္းပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည္သူလူထုေရွ.ေမွာက္မွာ၊ တီဗြီဖန္သားျပင္မွာ စကားစစ္ထိုးတာေတာင္ နားေထာင္ခ်င္တယ္။ ျမင္ခ်င္တယ္။

စကားစစ္ထိုးပဲြမွာ ေရွ.ဆက္ဆိုင္ျပည္ရဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လို လုပ္ကို္င္ေပးၾကမယ္ဆိုတာ မူ၀ါဒေတြ ျငင္းခုန္ၾက၊ တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္ၾကတာကို နားေထာင္ခ်င္တယ္။

၂၀၁၂ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတံုးက ေရြးေကာက္ပဲြစည္းရံုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔---

( လြတ္လပ္လြန္းတာမွ Election Campaign (ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္မႈ) ဆိုတာနဲ႔ေတာင္ မတူဘူး။ ဆႏၵျပ ေနသလား၊ ၈၈ အေရးအခင္းမ်ားျပန္ေရာက္ေနသလားမွတ္ရတယ္။ နဖူးစီးလည္းပါတယ္။ ၾကယ္ငါးပြင့္ အလံ လည္းပါတယ္။ဘယ္သူကမွလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိဘူး။ ကန္႔ကြက္ရင္ က်ေနာ္ အရႈံးေပးပစ္မွာပါ။ ၂၀၁၅ မွာ ကန္႔ကြက္ပါ။ က်ေနာ္အရွံဳးေပးပစ္ပါမယ္။ ဒါက ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ၿပီးလုပ္တာပဲ။ အလံဥပေဒဆိုတာ ရွိပါတယ္”)လို႔ေျပာခဲ႔တယ္ေနာ္။

ဟုတ္တယ္။ က်ြန္မတို႔ အနွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္မတရားမွဳေတြၾကားမွာ နစ္ေျမာေနတဲ႔ စစ္အစိုးရမ်ိဳးမလိုခ်င္ေတာ႔လို႔ ဆႏၵျပေနတာ။ ဒါဟာအရွင္းဆံုးေျပာတာပါဘဲ။

က်ြန္မတို႔အားလံုးပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ျမင္သာထင္သာ ဆႏၵျပေနပါတယ္။ ဒီဆႏၵေတြကိုသာ တရားမ်ွမွွ်တတနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။

၁၉၉၀ခုနွစ္မွာ တပ္မေတာ္ကာခ်ုပ္တေယာက္ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးရင္ နိုင္တဲ႔ပါတီကို အာဏာလဲြေပးျပီး ဘားတို္က္ျပန္မယ္ဆိုတဲ႔ ကတိသစၥာ ပ်က္တတ္တဲ႔စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္ေတြရဲ. အုပ္ခ်ုပ္ခံျဖစ္ေနသ၍ ဆႏၵျပေနဦးမွာပါ။

ဆႏၵျပတယ္ဆိုတာ ခိုးတာမဟုတ္ဘူး။

လိမ္တာမဟုတ္ဘူး။

စာရိတၱည့ံဖ်ဥ္းတာမဟုတ္ဘူး။

ျပည္သူ႔အခြင္႔အေရး။

ဒီမွာရွင္----စစ္ဗိုလ္ခ်ုပ္မ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၀၈ခဲြ႔စည္းပံုကို ဆႏၵခံယူတံုးက ၉၈.၄၈% ေထာက္ခံခဲ႔တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ႔တယ္။ မေထာက္ခံတာက ၇.၅၂%ဘဲ ရွိတယ္ဆိုပါေတာ႔။

ဒီအခ်ိဳး၊ ဒီရာခိုင္နွဳန္းက မွန္ခဲ႔တယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဘယ္ပါတီက ဘယ္သူ႔အတြက္ဘယ္လိုဘဲ စည္းရံုးေရးဆင္းဆင္း ေၾကာက္ရြံ႔စိုရိိမ္စရာမရွိဘူးထင္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ကိုတင္ေအးတို႔ပါတီက ေငြပိုခ်မ္းသာပါတယ္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္ဘဲဆင္းဆင္း၊ ပါတီရဲ. ေတာက္တိုမယ္ရေတြဘဲ စည္ရံုးေရးဆင္းဆင္း လြတ္လပ္ပြင္႔လင္းစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါဟာ ျပည္သူသေဘာထားပါဘဲ။

NGO ရံုးေတြကိုအၾကမ္းဖက္တာ လႈံ႔ေဆာ္တဲ့အဖြဲ႔ရွိတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းေျပာ
Posted by Kamayut Media on April 10, 2014 at 3:32 pm
http://www.kamayutmedia.com

စစ္ေတြမွာ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးရံုးေတြကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာဟာ မမွန္မကန္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ရခိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေျပာလိုက္ပါၿပီ။ ဘယ္အဖြဲ႔က ဘယ္သူေတြက ဒီလိုလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တာလဲ။

စစ္ေတြေဒသခံ ၁၂ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနၿပီး Malteser International အဖြဲ႕က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူဟာ သာသနာ့အလံကို ဖယ္ရွားၿပီး မဖြယ္မရာလုပ္တယ္လို႔ မမွန္မကန္ ဝါဒျဖန္႔ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္တဲ့အဖြဲ႕ကိုေတာ့ အခုထိ မစံုစမ္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းက ဆိုပါတယ္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ရိုးသားေပးမယ့္ ဥပေဒနဲ႔အညီေနထိုင္ဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို တိုက္ခိုက္လိုတာထက္ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မေက်နပ္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ကေန ဒီအၾကမ္းဖက္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတာလို႔ ဧၿပီ ၉ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ပဋိပကၡမျဖစ္ဖို႔ အေရးေပၚေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးဌာန ECC ကို ျပည္နယ္အဆင့္ဖြဲ႕လိုက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံတကာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕ေတြ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အျမန္ဆံုးလုပ္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စစ္ေတြပဋိပကၡ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ အားနည္းခ်က္ရွိသလို ေဒသခံလူထုကိုယ္တိုင္က ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမႈ အားနည္းတယ္လို႔ အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနရင္ တိုင္းျပည္ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက သတိေပးလိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို ေဒသခံေတြ နားမလည္တဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ရခိုင္လူထုနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းလိုၿပီး နားလည္မႈလြဲတာေတြကို ေျဖရွင္းလိုတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမႉးက ဆိုပါတယ္။

႔ MPT ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၃၅)က်ပ္နႈန္းပဲထားဖို႔သေဘာတူ 呉國榮's status.

အင္မတန္မွလူပါးဝတဲ႔ MPT ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအရ
မ်ားမၾကာမွီအခ်ိန္အတြင္းမွာ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ နွစ္ခုျဖစ္တဲ႔ အူရဒူ နဲ႔ တယ္လီေနာ့တို႔ စတင္ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မယ္ဆိုတာကိုေဖၚညႊန္းေျပာဆိုလိုက္ရာက်ပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္အေနနဲ႔ၾကားသိထားတာေလးတခုကေတာ့ျဖင္႔--
နိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ နွစ္ခုမွ ေခၚဆိုမႈနႈန္းထားမ်ားကို တစ္မိနစ္(၂၀/၂၅)က်ပ္နႈန္းအထိေလ်ာ့ခ်ခ်င္ေနၾကပါတယ္။စားသံုးသူေတြအေပၚမွာထားတတ္တဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ/ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြရဲ႕ေစတနာရင္းခံေတြကိုေပၚလြင္လွပါတယ္။
အဲဗ်ာေနာက္တခုၾကားလိုက္ရျပန္ေတာ့လဲ ကိုယ္နားကိုယ္ေတာင္မယံုနိုင္ ကိုယ့္နားထဲကိုအက္ဆစ္ေလာင္းထည့္လိုက္ခ်င္ရေလာက္ေအာင္ပဲျဖစ္ရပါတယ္။
ျပည္သူေတြအေပၚလူပါးဝခ်င္တိုင္းဝေခါင္းပံုျဖတ္ခ်င္တိုင္းျဖတ္ေနခဲ့တာအားမရနိုင္ေသးပဲ နိုင္ငံျခားသားေတြက ကိုယ္ျပည္သူေတြအေပၚထားတဲ့ေစတနာနဲ႔ အဆိုးရၾကီးရျပည္သူအေပၚထားတဲ့ေစတနာဗူးေပၚသလိုေပၚေတာ့တာပါပဲ။(၂၀/၂၅)နဲ႔ေျပာခြင့္ျပဳမွာကိုခြင့္မျပဳနိုင္ပဲ လက္ရွိရိုက္စားလုပ္ေနတဲ့ေစ်းနႈန္းထက္အနဲငယ္တာသက္တာေစမဲ႔ (၃၅)က်ပ္နႈန္းပဲထားဖို႔သေဘာတူခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္းၾကားသိလိုက္ရပါတယ္။
နိုင္ငံျခားသားမ်ားပိုမိုအျမတ္အစြန္းရရွိေစျပီး ျပည္သူေတြပိုမိုရိုက္စားခံရမည့္ အဆိုးရၾကီးရ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ကိုပိုမိုသိရွိလိုက္ရပါတယ္။
ျပည္သူအေပၚထားတဲ႔အဆိုးရၾကီးရဲ႕ေစတနာ ျပည္သူ႔ေမတၱာစူးပါေစသား။

အဲ့ လို ဘဝေတြ အမ်ားၾကီး အနိုင္က်င့္ ခံေနရတာ


 Kyaw Swar Myint

ဒီမနက္ အေဖသရက္ေထာင္ ပို႕ခံခဲ့ရတာ ဘာမွမသိတဲ႕သားကေလး
အာဏာ ၊ပါ၀ါ ေလာဘ၊ေဒါသ မီးမျငိမ္းနိုင္တဲ႕လူတစ္စုေႀကာင္႕
အျပစ္မဲကေလးမ်ား အနာဂတ္ မနာက်င္ပါရပါေစနဲ.။

DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖ (သူရသက္တင္) အားေထာင္ဒဏ္
(၁)ႏွစ္ မတရားသၿဖင့္ခ်မွတ္လုိက္ၿပီး သရက္အက်ဥ္းေထာင္သုိ.
ပုိ.လုိက္ေသာ နာက်င္ေႀကကဲြဘြယ္ရာ ၿမင္ကြင္း ။

Photo by Minga Larpar Rit

ဆန္ဒီေရဂိုက ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး


ျမန္မာျပည္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ အေမရိကနုိင္ငံေရာက္သူမ်ားအား လမ္းသရဲမ်ားရဲ႕ နွိပ္စက္မႈကုိ ျပန္လည္ခုခံတဲ့သတင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လမ္းသရဲဂုိင္းေတြက ျမန္မာျပည္မွ ေရာက္လာတဲ့ တုိင္းရင္းသား အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ လူငယ္ေလးေတြကုိ အနုိင္က်င့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ေသနတ္နဲ႕လဲ လာပစ္သြားတာေတြ ရွိဖူးပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ကရင္ေလးေတြရဲ႕ ခုခံအား ပညာအစြမ္းနဲ႕ လမ္းသရဲေတြ ေခြးေျပး ၀က္ေျပး ေျပးရပါတဲ့ေလ....

ရဲတိုက္ သာသနာ့ေဘာင္ ႏွစ္ႀကိမ္၀င္ခဲ့


 Thorn Nay Soe

ရဲတိုက္ သာသနာ့ေဘာင္ ႏွစ္ႀကိမ္၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမတစ္ႀကိမ္က ...
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ ့ရႉခင္းသာေက်ာင္းတိုုက္မွာ
၅.၁.၂၀၁၂ မွ ၁၃.၁.၂၀၁၂ ရက္ေန ့အထိ ရဟန္းခံခဲ့တယ္။

ဒုတိယတစ္ႀကိမ္က ..
ရန္ကုုန္ေဘာက္ေထာ္ မဟာေဗာဓိစာသင္တိုုက္မွာ
၇ရက္ ရဟန္း၀တ္ခဲ့တယ္။

Photo Credit (Myo Zaw)ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ...

ေဆးေျခာက္ တစ္က်ပ္သားက ေထာင္ေျခာက္ႏွစ္ က်သြားႏိုင္ေပမယ့္၊ တစ္သက္လံုး ဘိန္းခ်လာတဲ့ ေကာင္ေတြက သမဒ နဲ႔ ညစာစားပြဲ တက္ရႏိုင္တယ္။
ကြန္ဒံုး တစ္ခု လက္ထဲေတြ႕ရင္ ျပည့္တန္ဆာမႈနဲ႔ ေထာင္က်ႏိုင္ေပမယ့္ ၊ ေနျပည္ေတာ္ထိ ဇိမ္ခန္း တက္ ဖြင့္ႏိုင္ရင္ သမဒ ရဲ့ အၾကံေပးလဲ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ သြားမယ္။
အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးထဲဝင္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္တဲ့ သတင္းေထာက္က ပိုင္နက္ က်ဳးလြန္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ သူမ်ား ရြာထဲဝင္ ဘူဒိုဇာနဲ႔ ဖ်က္တတ္ရင္ သမဒ ထိ တက္ျဖစ္နိင္တယ္ ...။
ျမန္ာႏိုင္ငံဟာ ...
လက္လီထက္ လက္ကားစံနစ္ကို ဦးစားေပးတယ္။
(ကိုေက်ာ္စြာ သတင္းေပးပို႔သည္)


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ တင္ေအးဆိုတာ ဘယ္သူလဲ“တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အာဏာ မသိမ္းခ်င္လို႔ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ထားတာ။ တပ္မေတာ္ဟာ အာဏာလိုခ်င္လို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲ ပါတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Negotiate (ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ညိႏိႈင္းျခင္း) လုပ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲပါတာပါ။ မပါဘူးဆိုရင္ အာဏာျပန္သိမ္းရရင္ မေကာင္းလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ပါတာ..."


ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးျမန္မာ့လက္နက္ေမွာင္ခိုရာဇာ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားဆက္ႏြယ္မႈ

ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ (၂ဝဝ၂-၂ဝ၁၀) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအးသည္ျမန္မာ့စစ္တပ္တြင္ ထိပ္ဆံုးအဆင့္ (၅) ေနရာ တြင္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအးသည္ စစ္လက္နက္ မ်ားႏွင့္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ တရုတ္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား၊ ရုရွားႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ တြင္ တင္ေအးသည္ျမန္မာ့စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုးရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား စစ္ေရးအရ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးပံုမွန္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ေျမာက္ကိုးရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည္။၃၉ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ရုရွားက MI-29 အမ်ိဳးအစား တိုက္ေလယာဥ္ အစီးေရ (၂ဝ) ကို ဝယ္ယူ တင္သြင္းေရးတြင္
တင္ေအးသည္ အဓိက တာဝန္ယူခဲ့ သူျဖစ္သည္။
တင္ေအးသည္ ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာ စစ္တပ္ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီစပ္ၾကားတြင္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌအျဖစ္လုပ္ကိုင္ရန္ စစ္တပ္မွ အနားယူခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊအေပၚ သစၥာရိွသူျဖစ္ၿပီး ဦးပိုင္ကုမၸဏီအေပၚ အဓိကၾသဇာအာဏာ
လႊမ္းမိုးထားသူ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဘဏ္တခုျဖစ္သည့္ (Kwangson Banking Corporation)သို႔ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ဆက္ဆံမွုမ်ားရွိသည္။ ၎ဘဏ္သည္ အေမရိကန္ အစိုးရ ဘ႑ာေရးဌာန၏စီပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္း၀င္ ဘဏ္တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တျခား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်ရာတြင္ သံသယအျဖစ္ခံရေသာ အဓိက ဘဏ္ျဖစ္သည္။၄၁ ၂ဝ၁ဝ အေတာအတြင္း ျမန္မာသည္ေျမာက္ကိုး ရီးယားမွ လက္နက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာင္းခ်သည့္ ဓါတ္ေငြ႔ဘ႑ာ ေငြမ်ားျဖင့္
အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့သည္။ယင္းေျမာက္ကိုးရီးလက္နက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေတာင္ကိုးရီးယားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုစံျဖင့္ဟန္ေဆာင္ကာ ျမန္မာသို႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒံုးက်ဥ္နည္းပညာမ်ားအတြက္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အေပးယူလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားထံမွ ႏ်ဴးကလီးယားနည္းပညာမ်ားရယူေနသည္ဟုေျပာဆိုမႈမ်ားရိွေနသည္။၄၂ တဖန္ ေျမာက္ကိုးရီးယား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကလည္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္ျပည္ေတာ္တြင္ ေျမေအာက္ဦးမင္လိုင္ ေခါင္း အေရအတြက္ ၆၀၀ မွ ၈၀၀ ခန္႔ႏွင့္ေျမေအာက္အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

ဝီကီလိခ္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ (wikileaks) မွ ထုတ္ေဖၚခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးသတင္းအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သည္ ဆန္စပါး ႏွင့္ တျခားေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို စစ္လက္နက္ မ်ားႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေျမာက္ကိုးရီးယားကိုတင္ပို႔ခဲ့သည္
ဟုသိရသည္။

ျမန္မာ့သယံဇာတက်ိန္စာ

ထိုင္၍လည္းေတာင္းပန္ပါမည္၊ ရပ္၍လည္းေတာင္းပန္ပါမည္။Soe Nyunt

             ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းဟာ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း

သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္နဲ႔ စခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ကိုသတ္ႏိုင္တဲ့သူ ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ေခတ္ပါ။

(၁၈၈၅) ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိသွ်တို႔ ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒါဟာလည္း ျမန္မာေတြ စည္းလံုးမႈ

မရွိလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ေပၚေပါက္လာၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ့မွာလည္း ကြဲၾက၊ ၿပဲၾကတာပါပဲ။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ထဲမွာလည္း သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းနဲ႔

သခင္ဘစိန္အုပ္စုဆိုၿပီး ကြဲခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကာလအတြင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊

သခင္ႏု စတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသခင္မ်ား၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ စသည္တို႔

စုစည္းၿပီး ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးတဲ့အခါမွာ ဖဆပလ နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ

သေဘာထားကြဲၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ထဲမွာလည္း အလံျဖဴ၊ အလံနီ ဆိုၿပီး ထပ္ကြဲၾကတယ္။ တပ္ကထြက္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးထဲေျခစံုပစ္၀င္တဲ့ ဦးေအာင္ဆန္းတို႔လည္း လုပ္ႀကံခံလိုက္ရတယ္။ ကႏၱီစာခ်ဳပ္အရ

တပ္မေတာ္ေပၚလာေတာ့၊ တပ္ထဲမ၀င္ႏိုင္သူေတြကို ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕ေပးတယ္။ အဲ့ဒီ့မွာလည္း

ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ရဲေဘာ္၀ါဆိုၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့တယ္။ တပ္ထဲမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စု၊ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စု

ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး တပ္တခ်ိဳ႕ ေတာခိုသြားတယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါလာရင္ ဒီလိုကြဲၾကမွာပဲ။

ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ လက္နက္ စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ကာခ်ဳပ္က ကရင္လူမ်ိဳး စမစ္ဒြန္း ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔ကို အစားထိုးဖို႔ ဗမာထဲကေရြးၾကေတာ့

ကြန္ျမဴနစ္အႏြယ္ ဗိုလ္ေဇယ်ကိုမေပးပဲ ဆိုရွယ္လစ္အႏြယ္ ဗိုလ္ေန၀င္းကို ဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးလည္း ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုကလာတဲ့ စစ္ဗိုလ္ပါ။ ဖဆပလအစိုးရဟာ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္

ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္မထူေထာင္ႏိုင္ပဲ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ

တိုက္ခိုက္ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္တန္႔သြားေသာအခါ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး အတြက္

ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း ခ်မွတ္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို လုပ္ခဲ့တယ္။


            ဖဆပလအစိုးရ ႏွစ္(၄၀) တည္ျမဲရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။

အစိုးရထဲမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ႀကီးစိုးခဲ့တယ္။ ကိုရီးယားစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ထဲက

ဆိုရွယ္နီ ဆိုၿပီးေတာ့ အကြဲတခု ေပၚခဲ့တယ္။ ေနာက္တဖန္ ႏုတင္အုပ္စုနဲ႔ ေဆြၿငိမ္းအုပ္စု

ဆိုၿပီး ထပ္ကြဲၾကတယ္။ သန္႔ရွင္းနဲ႔ တည္ၿမဲ လို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ သန္႔ရွင္းထဲမွာလည္း

(ဦးဗိုလ္နဲ႔ သခင္) ဆိုၿပီး ကြဲၾကတယ္။ ဦးႏုရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ရမယ္လို႔

ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ေသြးကြဲခဲ့ရတယ္။ (၅၈) ခုႏွစ္မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဆုိၿပီး

စစ္တပ္ကုိ အာဏာလႊဲလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီ့မွာတင္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရဲ႕အရသာကို သိသြားခဲ့တယ္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးအသင္းဖြဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေျခလွမ္းကို စ လွမ္းသလို ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး ႀကီးမွဴးၿပီး

စစ္ဘက္ကုန္ျဖန္႔ခ်ီေရးတို႔ (DSI)၊ ဘီ အီး ဒီ စီ တို႔ဖြဲ႔ၿပီး စစ္တပ္က စီးပြားေရး စ

လုပ္တယ္။ (၆၂)ခုႏွစ္မွာ ဖယ္ဒရယ္မူကို အေၾကာင္းျပၿပီး အာဏာကို အၿပီးအပိုင္ သိမ္းလိုက္တယ္။

(၁၉၈၈) ခုႏွစ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ စစ္အုပ္စု၏ မွားယြင္းေသာစီမံခန္႔ခြဲေရးေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာလည္း

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား သေဘာထားကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ (ေအာင္ စု တင္) ဟာလည္း ျပယုဂ္တစ္ခုပါ။

အဲဒီေလာက္ႏွိပ္ကြပ္ေနတဲ့ၾကားက ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ NLD က အျပတ္အသတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

စစ္တပ္က ရလာဒ္ကို လက္မခံခဲ့ဘူး။ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အုပ္စိုးသူမ်ားက ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္

(န.၀.တ)၊ (န.အ.ဖ) အမည္မ်ားနဲ႔ စစ္တပ္ကတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ့အဖြဲ႕ ေတြ

တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခ်ိန္က တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ လုပ္တဲ့သူနဲ႔

ခံရတဲ့သူက ပိုသိပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီထဲမွာလည္း ကြဲၾက ၿပဲၾကတာပဲ။ ဥပမာကေတာ့ က က ၾကည္းနဲ႔

က က လွမ္းေပါ့ ဗ်ာ။ ဗိုလ္ေန၀င္းလည္း ဇာတ္သိမ္းမေကာင္းခဲ့ပါဘူး။


            ဦးေန၀င္းဟာ စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးထဲက

ျပန္မထြက္ႏိုင္ေအာင္ စီးပြားေရးလုပ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ က်ေနာ္အခုေရးေနတာေတြဟာ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တဲ့ကိစၥတခုေရာက္ေအာင္

စကားပလႅင္ခံျခင္း၊ နိဒါန္း ပ်ိဳးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။


          ၂၀၀၈ တြင္ စစ္တပ္က တိုင္းျပည္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒတစ္ခုေရးဆြဲျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုစာအုပ္အစိမ္း အုပ္ေရ(၅၀၀၀) တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုရာခိုင္ႏႈန္း(၉၀)

ေက်ာ္က ေထာက္ခံတယ္လို႔ စစ္တပ္ကေျပာတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မို႔လို႔

ျပည္သူေတြ ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့ရတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အရပ္၀တ္အစိုးရတို႔၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ ေပၚလာေတာ့

အရင္ကေလာက္ေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ႀကီး မႏွိပ္ကြပ္ေတာ့ပါဘူး။ (လက္ပံေတာင္းမွလြဲ၍)


          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတဲ့အခါ

လူေတြအေၾကာက္တရားေလ်ာ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒကအစ မတရားမႈအေပါင္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့

စစ္တပ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ မရွိပါဘူး။ အမိန္႔ေပးစနစ္သာရွိပါတယ္။ သူ႔မွာမရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို

တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုေပးမွာလဲ။ ဦးေန၀င္းလုပ္သလို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ဆိုတဲ့အတိုင္း စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ

ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္ အသစ္ထိုးၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့(၁၆)ႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို

ပံုတူကူးခ်ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားေတာင္ မွားမွန္းသိလို႔ ဒီစနစ္ကိုမသံုးပဲ

ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ကို သံုးခဲ့တဲ့ အတြက္ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈရခဲ့တယ္။

တိုင္းျပည္ေကာင္းေစခ်င္ရင္ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလို႔မရပါ ဘူး။ အမွန္ေတာ့လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီမႈေတြကို ျဖန္႔ခ်ီသူ ကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ပဲဟု

ယံုၾကည္သြားျခင္းျဖစ္သည္။


          ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္

ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာအက်ပ္အတည္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊

လယ္သိမ္းယာသိမ္းကိစၥ၊ စည္းကမ္းမဲ့သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈကိစၥ၊ တ႐ုတ္၏စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႏၲရာယ္

စသည္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ လစ္ဟာခဲ့ရပါတယ္။


          ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကာင့္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ကင္းေ၀းခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ (တပ္မေတာ္အပါအ၀င္)ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား

လိုက္နာမႈအားနည္းခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူေလ့က်င့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


          အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး Professional တပ္မေတာ္ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္ကေျပာသလို

ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏

တင္ရွိခဲ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးမ်ားကို ေမ့ရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း

ခ်မ္းသာကုန္ၾကပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္ဟာ အႏိုင္နဲ႔ပိုင္းရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း၏ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ ေပၚ၌ မူတည္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳး၊

ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


          ျပည္သူလူထု ယူဆေနတာက အစိုးရနဲ႔တပ္မေတာ္ဟာ

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႀကီးေတြအတြက္ ခြာစစ္နဲ႔ ခံစစ္ကို လုပ္ေပးေနတယ္လို႔ ယံုမွတ္ေနၾကပါတယ္။

ဒီကေန႔ တိုင္းျပည္အလွည့္အေျပာင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္လာမည့္ သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု အားလံုးအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။


          စိတ္ခ်ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မည္သူ႔အေပၚမွာမွ

အာဃာတတရားမထားပါ။ လက္စားေခ်လိုစိတ္ မရွိပဲ သင္ပုန္းေခ်လိုစိတ္သာ ရွိပါသည္။ အတိတ္ကအမွားမ်ားကို

ပစၥဳပၸန္၌ သင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ရပါမည္။

ထိုသို႔ ပံုေဖာ္ရာ၌ သန္း(၆၀)ေသာ ျပည္သူလူထု (တပ္မေတာ္အပါအ၀င္) စည္းလံုးညီညာမႈျဖင့္

ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စုန္းျပဴးအခ်ိဳ႕ကို ေတာ့ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ပါ။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားအင္အားစု၏

အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ အရာႏွစ္ခုမွာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သာျဖစ္ပါ သည္။ တပ္မေတာ္၏သဘာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

တစ္ခုတည္းေသာႀကီးမားသည့္ Institution ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

ခြင့္ျပဳေပးပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သားေရႊအိုးထမ္းလာသည့္ကိန္း ျမင္ရပါမည္။


ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားစြာျဖင့္

ဦးစိုးၫြန္႔(ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ)