Wednesday, July 16, 2014

တခါသတ္ရံုနဲ႕အားမရလို႕

ရန္ကုန္အတြက္ခန္႕မွန္းခ်က္

ဒီေန႕ကာတြန္း

အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တဲ့Tun Tun Oo

ဒီပံုစံ နဲ႔ ဒီတစ္ခါပဲျမင္ဖူးတယ္

ဥပေဒ နဲ႔ ညီၫြတ္ပါ႐ဲ့လားဆိုတာ

အစအဆံုး ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွသာ ေျပာၾကပါေတာ့ဗ်ာ

ညီငယ္တစ္ေယာက္က ေပါက္ကြဲၿပီးလာျပတာပါ

ကြၽန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြေတြထဲမွာ အလုပ္႐ွင္ ၊အလုပ္သမား၊

စီမံခန္႔ခြဲသူ ၊ဥပေဒပညာ႐ွင္ စသျဖင့္အစံုပါေနတာေၾကာင့္

တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္...ကြၽန္ေတာ္ေတာင္ ဖတ္ၾကည့္ရင္းက

ဟာကနည္း ဟင္ကနည္းျဖစ္ရပါတယ္ ဒါျပည္တြင္းမွာပဲ အခ်ိဳးေဖာက္

အဖိႏွိပ္ခံေန႐တာပါ...ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက လက္လွမ္းမီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါရဲ႕လား...

အာဇာနည္ေန႔တြင္ဥျသဆြဲေပး၇န္ေမတၱာ၇ပ္ခံစာေပးပို႔

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီမ်ားထံ လက္သိပ္ထိုး


Eleven Media Group
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီမ်ားထံ လက္သိပ္ထိုး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္ သေဘာမ်ားအား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီမ်ားထံ လက္သိပ္ထိုး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္ သေဘာမ်ားအား စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၊ ပထမေျခာက္လ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ စာရင္းစစ္ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဖာ္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အား အေလးထားလိုက္နာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါမေခၚဘဲ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လက္သိပ္ထိုး လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ၊ ေငြသားမ်ားအား လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္ ေငြစုစာအုပ္တြင္ထည့္သြင္း၍ အတိုးစားျခင္း၊ ေန႔ျပန္တိုးေပးျခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ ေခတၱစိုက္ထုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ျခင္း စသည့္မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ေလ့လာစိစစ္ရာ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေငြပမာဏမ်ားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈမရွိဟု သုံးသပ္ရရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ လိုအပ္သလို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕မွာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီၫြတ္ျခင္းသည္ ေငြေၾကး႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ အလြဲသုံးစားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ ႀကီးစြာသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဌာနတြင္း၊ ဌာနစိတ္အသီးသီး ဖြဲ႔စည္းထားရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုံးတြင္းဖြဲ႕စည္းပုံအရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ဌာန အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား မည္သို႔ျပဌာန္းထားေၾကာင္း သိရွိကြ်မ္းက်င္ၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ဆုံး႐ႈံးေစေၾကာင္း၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနျခင္းမ်ားကို စာရင္းစစ္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားအရ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက သုံးသပ္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းအႀကီး အကဲမ်ားသည္ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္အေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ အလြဲသုံးစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိသျဖင့္ ဌာနတြင္း အလြဲသုံးစားမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမွာ “သတိေပးၿပီးျဖစ္သည္။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ပါမည္” စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူး ေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Eleven Media Group က ဇြန္ ၉ ရက္ ေန႔စြဲ၊ စာအမွတ္ ၁ဝ၇/Admin/၂ဝ၁၄ ျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ တိုင္ၾကားစာတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပံုႏွိပ္စက္ဝယ္ယူမႈမ်ား၌ ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ ကြာဟမႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လိုအပ္သလို စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ထားသည္။

ဇာဂနာ ဘာမွ မသိရပါဖူးအဆိုးဆံုးကေတာ့ မီဒီယာ၈်ာနယ္လစ္ေတြကို(၁၈) နဲ့ တရားစဲြမယ္ ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့ တီရွပ္ ၀တ္တာ ဘာျဖစ္လို ့လဲ။ ဘယ္၀န္ၾကီးကိုဒုတ္ နဲ့ထိုးလို ့လဲ။ ကိုယ့္ပါးစပ္ ကိုယ္ပလာစတာ ကပ္တာ ဘာျဖစ္လဲ။ ဘယ္၀န္ၾကီးဖင္ ကို မီးေသြးခဲ နဲ ့ပြတ္လို ့လဲ။

တစ္ေန ့က ရုပ္ရွင္၊ဂီတ၊သဘင္၊ အႏုပညာရွင္ေတြ နဲ ့သမၼတ နဲ ့ေတြ ့ၾကတယ္ ခမ်။
အဆိုအက မပါ၊ခ်ိဳျမ အထာ ေတြနဲ ့(အမွန္ကေတာ့) ငိုျပတာေပါ့ေလ။ လူၾကားေကာင္းေအာင္လို ့ေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္။ တိုင္ပင္တယ္၊ တင္ျပတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္ကေတာ့ ငိုျပတာပါပဲ။ငိုတဲ့ကေလး ခ်ိုခ်ိဳစို ့ရတယ္ ဆိုတဲ့စကားလို သမၼတ ကလဲ ႏြားနို ့ေသာက္ခိုင္းေနတာ ဆိုေတာ့ ရုပ္ရွင္၊ဂီတ၊သဘင္ သမားေတြႏြားႏို့
စို ့ရတာေပါ့ခမ်ာ။

ရုပ္ရွင္ရံုေတြ ဆိုတာတဲ့၊၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္တုန္းက ၃၀၀ ေက်ာ္ ရိွေနရာကေန
ခုေတာ့ ၂၉ရံုပဲ ရိွေတာ့တယ္ ဆိုပဲ။ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္ပါလိမ့္လို ့ဇာဂနာ စိတ္၀င္စား သြားတယ္ခမ်။ရုပ္ရွင္ရံုေပါင္း ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာ န၀တ
အစိုးရ နဲ့ နအဖ အစိုးရ က ေရာင္းစား ပစ္တာတဲ့ခမ်ာ။ကိုင္းေကာင္းၾကေသးရဲ့လား။

အဲသည္လို ေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ေနတုန္း အျပင္မွာ မိေက်ာင္းကန္ ေျမသိမ္းခံရသူေတြ က သပိတ္လာေမွာက္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ဇာဂနာ အံ့အားေတြ ေတာင္ သင့္လို ့။အမွန္က
ရုပ္ရွင္ရံု အသိမ္းခံ ရတဲ့ သူေတြ က ရံုျပန္ေပးရံုျပန္ေပး လို ့ ဆႏၵျပ ဖို ့ပိုေကာင္းတာ
ေပါ့ေနာ္။ အသိမ္းခံရတဲ့ရံုေပါင္း ၂၆၀ေက်ာ္ ျမိဳ့နယ္ေပါင္း ၃၀၀နီးပါးေလ။ ပို နစ္နာ တာေပါ့ဗ်ာ။ဒါေပမဲ့ ဇာဂနာ က ရံုျပန္ေပး ရံုျပန္ေပးလို ့ထ မေအာ္ရဲ့ေပါင္ ၊
ေႀကာက္တယ္ ခမ်။ သမၼတ လက္ထဲ (၁၈) ရိွတယ္။မေတာ္ ယူနတီ လိုဆို
၁၀ႏွစ္ေလာက္ ဂိမ္းသြားႏိုင္တယ္။

သတင္းေထာက္ေတြလဲ ကပ္ ဆိုက္ေနပါေရာလား။အလဲဗင္းက မခိုင္၊ဒီဗီဘီက
ကိုေဇာ္ေဖ၊ ခု ယူနတီ။ဆက္တိုက္ပဲခမ်။ ပရက္စ္ေကာင္စီ ဆိုတာၾကီးကလဲ သိန္း၅၀၀
ယူျပီး ကထဲက ဆြ ံ့အ နားမၾကားျဖစ္သြားေတာ့တာကိုး။ေၾကညာခ်က္ေတြေတာ့
ခနခန ထုတ္တာပဲေလ။ ကန့္ကြက္ပါတယ္၊ရွံဳ ့ခ်ပါတယ္ နဲ့ပဲ ျပီးေနေတာ့တာ။ ကိုယ့္ေလာကသားေတြကို ကိုယ္ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးရမလဲ စဥ္းကို မစဥ္းစား
ႏိုင္ေတာ့ တာ။က်င့္၀တ္ ကို လိုက္နာပါ တို ့ ေစာင့္ထိန္းပါတို ့၊ဒါေတြ နဲ့ပဲ Looping ပတ္ေနတာပါပဲ။

အမွန္ကေတာ့ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ေတြ။ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ေတြ နဲ့ တိုက္ရိုက္ေတြ ့ျပီး အျပတ္ေျပာ ရမွာ။လိုအပ္ရင္ ဘယ္သူမွ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မထုတ္ေၾကး သပိတ္ေမွာက္ ပစ္ရမွာ
ခမ်။သူတို ့ပဲ ခနခန လႊတ္ေတာ္ ထဲသြား၊အမတ္မင္းေတြ နဲ ့ေတြ ့၊ျပန္လာ။ ဒံုရင္း က
ဒံုရင္းပဲ။ ဒါေတြလဲ ဇာဂနာ သိလို ့ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ သတင္းေထာက္ေလးေတြ လာလာေျပာေနလို ့ သိသလိုလို လုပ္ျပီးေျပာၾကည္တာပါ။ ဟဲဟဲ။

ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးၾကီးကိုလဲ အဲသည္လိုျဖစ္သြားမွာ ဇာဂနာ အရမ္းကိုစိုး၇ိမ္တာ ခမ်။ေတာ္ေသးရဲ့။သမၼတ က ဆယ္သိန္းပဲေပးသြားလို ့။ သိန္းငါးရာသာေပးလိုက္ လို ့
ကေတာ့ အစည္းအရံုးနာယက ၾကီးေတြ ယိမ္းမ်ား ထက ၾကမလားပဲ။

ဂီတ နဲ့ သဘင္ ၾကည့္ရျပန္တာလဲ မစြန္ဖူးခမ်။ဂီတ အစည္းအရံုးခမ်ာ ခိုးကူးေတြ
ကို လဲ မႏိုင္ရွာဖူး ။ဒီေတာ့ အဆိုေတာ္ ေတြ သီခ်င္း မဆိုႏိုင္ဖူးတဲ့။ဒါေလးမ်ားဗ်ာ။
ငါးတန္း နဲ ့ျပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္ သြားရိုက္ၾကေပါ့။ဒါမွ မဟုတ္ ခ်န္နယ္ ဆဲဗင္းမွာ ဂိမ္းသြားကစားၾကေပါ့ဗ်ာ။ခိုးကူးဆိုတာကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ မွ ေပ်ာက္ မွာ မဟုတ္ဖူးေလ။
ကိုယ္ က အရင္ခိုးခဲ့တာကိုး။ ၀ဋ္လည္တာေပါ့ေလ။ သူမ်ားႏိုင္ငံက သီခ်င္းေတြ ကို
တစ္ခါမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းပဲ စာသားသြပ္ျပီး ဆိုခဲ့တာျဖင့္ၾကာေပါ့။

သဘင္ေလာကၾကီးခမ်ာလဲ ဇာတ္ရံုမရိွလို ့တဲ့။ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာရင္ျပေတာင္
မျပရဲ ဖူးဆိုပဲ။ မိုးေရထဲမွာ ႏွင္းေတြထဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြေရာ၊ ပရိသတ္ပါ အစို
အရႊဲ ခံျပီးကေန ေဖ်ာ္ေျဖ ေနရ သတဲ့ဗ်ာ။ေဟာဗ်ာ ၊ဒါဆို ပရိသတ္ေတြက ပိုျပီး
သနားဖို့ေကာင္း တာေပါ့။သူတို့ကပိုက္ဆံေပးၾကည့္တာေလ။ႏိုင္ငံျခားသားေတြ
ကလဲ လာၾကည့္မယ္ မထင္ပါဖူး။ဇာတ္ရံုထဲမွာ မိုက္ကယ္ ဂ်က္ဆင္ အက နဲ ့
ေဖ်ာ္ေျဖေန၊ ရွာကီယာ အက နဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖေန၊ရိန္း ရဲ့ သီခ်င္း နဲ ့ကျပေနတာ
ေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားက ျမန္မာ့ရိုးရာ ဆိုျပီး တကူးတက လာၾကည့္ပါ့
မလားဗ်ာ။ဒါလဲ ဇာဂနာ သိလို ့ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။ အနားက လူေတြ ေျပာတာ နားေထာင္ျပီးသံ့ေယာင္လိုက္ေျပာၾကည့္တာပါ။

အဆိုးဆံုးကေတာ့ မီဒီယာ၈်ာနယ္လစ္ေတြကို(၁၈) နဲ့ တရားစဲြမယ္ ဆိုတာပါပဲ။
သူတို့ တီရွပ္ ၀တ္တာ ဘာျဖစ္လို ့လဲ။ ဘယ္၀န္ၾကီးကိုဒုတ္ နဲ့ထိုးလို ့လဲ။ ကိုယ့္ပါးစပ္ ကိုယ္ပလာစတာ ကပ္တာ ဘာျဖစ္လဲ။ ဘယ္၀န္ၾကီးဖင္ ကို မီးေသြးခဲ နဲ ့ပြတ္လို ့လဲ။
ဇာဂနာ တို့ လဲ ဦးေန၀င္း ေခတ္ က စင္ေပၚတက္ျပီး ပလာစတာ ကပ္လို ့
ဆႏၵျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒိတုန္းကေတာင္ အဖမ္းမခံခဲ့ရ၊တရား အစဲြ မခံခဲ့ရပါဖူး။

ရုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတ နဲ ့မီဒီယာ ဆိုတာ ေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္း အပ္ၾကရမွာေပါ့ဗ်ာ။
သမၼတၾကီး ခင္ဗ်ား မီဒီယာ သမားေတြကိုအေရးယူတာ သိတ္မ်ားေနပါျပီ ၊
ၿပန္စဥ္းစား ပါဦးလို ့ ရုပ္ရွင္၊ဂိတ၊သဘင္ အႏုပညာရွင္ေတြ ကေျပာသင့္တာေပါ့ဗ်ာ။ ဘာျဖစ္လို ့ေျပာရမွာလဲ ဆိုျပီး ဇာဂနာ့ကိုေတာ့ လာျပီး မေငါက္ပါနဲ့ခင္ဗ်ာ။ ဇာဂနာ ေၾကာက္ပါတယ္။ခုဟာကလဲ သိလို ့ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဖူး။
ဇာဂနာ့ သူငယ္ခ်င္း အရိုင္း ကေျမွာက္ေပးလို ့ေျပာေနရတာပါ။
တကယ္ကေတာ့ ဇာဂနာ ဘာမွ မသိရပါဖူးဗ်ာ။

ဇာဂနာ
(ပဲ့တင္သံ ဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါး)
ကြ်န္ေတာ္ ဥပမာတစ္ခုေပးမယ္။ MPC ေရွ႕မွာ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ကုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကုိ ေထာက္ခံပါတယ္ ဆုိတဲ့ အေနမ်ိဳး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရင္ေကာ ပုဒ္မ-၁၈ နဲ႔ အေရးယူမွာလားလုိ႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။
ဆုိလုိတဲ့ သေဘာကေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္တဲ့ ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြကုိ တားဆီးတာဟာ ဘယ္လုိမွ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မညီပါဘူး။
သမၼတႀကီး ကေတာ့ လစဥ္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာေနပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေျပာတစ္မ်ိဳး အလုပ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနတာေတြအတြက္ စိတ္ပ်က္လွပါၿပီလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
----------
ေဒါကတာ ျမတ္ဥာဏစုိး
NLD အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္