Monday, September 1, 2014

ဥဳံဖြ ... ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟပ္ခ်ေလာင္းကုမၸဏီ    Sunday, 31 August 2014 11:24


ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေနရဆဲ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္သည္ ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားကို သာမက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုပါ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ေစမည့္ သဝဏ္လႊာတစ္ခုကို ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားလိုက္သည္။

သဝဏ္လႊာအရ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လူဦးေရ က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေျမဧက သုံးေသာင္းေပၚတြင္ ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္သြားမည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသြားသည္။
အမည္က ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ။

ယင္းမွာ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္မွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရွစ္လသား ကုမၸဏီတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အက်ယ္အဝန္း၏ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံခန္႔ရွိ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဝကြက္အပ္ျခင္းမွာ ပဥၥလက္ဆန္လွသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို ထင္ဟပ္ေပးမည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ တစ္လုံးတပါဒမွ် ေျပာခြင့္မရလိုက္ဘဲ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

“လူနည္းစု တစ္စုတည္းက ဆုံးျဖတ္တဲ့ စီမံကိန္း။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အသိေပး႐ုံ သက္သက္ပဲ။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တာ။ လႊတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တာပဲ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္သည္ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၃၀၆ ဒသမ ၇၃ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေနထိုင္ရာၿမဳိ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္၏ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေနာက္ဆုံးေပၚထြန္းလာမည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

ၿမဳိ႕တြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လူဦးေရ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနသည့္ အတြက္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က မဟာရန္ကုန္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီး ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ေနရာသုံးခု အဆိုျပဳထားသည္။ ယင္းတြင္ ယခုစီမံကိန္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ တြံေတး တူးေျမာင္းၾကားေနရာ၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ၾကား ေျမေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စု၊ လူဦးေရ၊ စီးပြားေရးစစ္တမ္း စသည္တို႔ကိုလည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိ။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ခုနစ္ေထာင္ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ) သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျမစ္ကူးတံတားငါးစင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတို႔က ေၾကညာထားသည္။
ၿမဳိ႕သစ္ လို၊ မလို


ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လက္ရွိလူဦးေရႏွင့္ ေနာင္တိုးပြားလာမည့္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။

JICA ၏ ခန္႔မွန္း လူဦးေရအရ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လူဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ထိ ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ဧရိယာ ၃၀၆ ဒသမ ၇ စတုရန္းမိုင္ အက်ယ္အဝန္းကို မတိုးခ်ဲ႕ပါက ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္ လူဦးေရ သုံးေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ (လက္ရွိလူဦးေရ၏ ႏွစ္ဆအထိ လူေနထူထပ္စြာ) ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၿမဳိ႕ကြက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ JICA တို႔ပူးေပါင္းကာ ၂၀၄၀ မဟာရန္ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ ၿမဳိ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ၿမဳိ႕သစ္လုပ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္မယ့္ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွမသိရပါဘူး” ဟု ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။

ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြား စစ္တမ္းမ်ားကို သုေတသန ျပဳစုျခင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယင္းအခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ပညာရွင္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၿမဳိ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။
ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ


ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိတ္တဆိတ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသနည္း။

ေျမေစ်းႏႈန္း ကစားျခင္းႏွင့္ ေျမေစ်း ႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိုးတိတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဆိုပါက လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တိုင္ပင္ခဲ့ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေျမေစ်းမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ မၾကားဖူးသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအထိ ျမင့္ေနၿပီး ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ အနည္းဆုံးေခၚေစ်း ရွိေနသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အသံမၾကားရခင္က အဆိုပါ ေျမေစ်းသည္ ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ၃၅ သိန္းႏွင့္ သုံးကြက္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားသာ ျဖစ္သည္။

ယခုမူ လူေနရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေျမေစ်းမွာ ၁၅ ေပ×ေပ ၆၀ (ျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္း) ကို က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ လိႈင္သာယာ - တြံေတး ကားလမ္းမႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းေပၚရွိ ေျမေစ်းမွာ ေပ ၂၀×ေပ ၃၀ ကို က်ပ္သိန္း ၃၅၀ မွ ၄၀၀ အထိ ျဖစ္ေနသည္။

“ဒီေျမေနရာဆိုရင္ သူေဌးတစ္ေယာက္ ဝယ္ထားတာ။ သူဝယ္တုန္းက သိန္း ၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အခု (က်ပ္သိန္း) ၁၂၀၀ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဝယ္တဲ့သူက ရွိတယ္။ မေရာင္းေတာ့ဘူး၊ ကိုင္ထားတယ္” ဟု ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ ပါဝင္ေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအး႐ြာမွ ႐ြာခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမေနရာမ်ားကို လာေရာက္ ဝယ္ယူသူ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ေဒသခံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အလိုအေလ်ာက္ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မေျပာၾကားမီကပင္ ေျမဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျမေနရာ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစားယူခါနီး ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအတြင္း ပါဝင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျမကစားလိုသူမ်ားက သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမကြက္သုံးကြက္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွင့္ ဝယ္ယူထားသူ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမဳိ႕နယ္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္ကို အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ိတ္ဝိုင္းလုပ္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ မေပးႏိုင္ေစရန္ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ညဳိညဳိသင္းကလည္း “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ လုပ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ႀကဳိတင္ ႀကံစည္တာ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး” ဟု ေထာက္ျပသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ရသည့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ဳိး အတြက္ပင္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီ၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တရားဝင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအမံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခုနစ္ေထာင္ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ) ကုန္က်မည့္ ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ရွင္းလင္းပြဲ (လႊတ္ေတာ္တြင္ သဝဏ္လႊာဖတ္ျခင္းမွ လြဲ၍) တစ္ခုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိလည္း မသိရ။

ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိတ္တဆိတ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသနည္း။
လက္ညႇိဳးညႊန္ရာ ၿမဳိ႕ျဖစ္စီမံကိန္းလား


လူေနတဲတစ္လုံး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခိုင္ခံ့မႈရွိရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္းထက္ လူေနအိမ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ရခ်ိန္ ပိုၿပီး လူေနတိုက္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုလွ်င္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပး ျပင္ဆင္ရေပလိမ့္မည္။

ထို႔အတူ လူေနအိမ္ရာ တိုက္ခန္းတြဲမ်ား တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ထိုနယ္ေျမအတြင္း လက္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြား အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ မုန္တိုင္း၊ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ လူေနအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ရာ ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေနထိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရသန္႔ရရွိမႈ၊ ေရဆိုးစြန္႔စနစ္၊ ေျမာင္းစနစ္ စသည္တို႔ လိုအပ္သည္။

ပင္လယ္ဝ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ လိႈင္ျမစ္၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္တို႔ စီးဆင္းရာ ၿမဳိ႕သစ္တည္မည့္ ေနရာတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ စစ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ရွင္းျပသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမဳိ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုမူ သုံးႏွစ္အတြင္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည့္အတြက္ တကယ့္ၿမဳိ႕သစ္လား၊ စကၠဴၿမဳိ႕သစ္လား၊ ဥဳံဖြၿမဳိ႕သစ္လား၊ မည္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္လာမည္ကို မသိရေပ။

သမိုင္းေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမဳိ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္သည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုေတာ့ ရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ လူေနက်ဲပါးၿပီး တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ သြားလာရန္ ခက္ခဲေသာၿမဳိ႕၊ လမ္းခရီး ယာဥ္ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕၊ ခရီးသြားလာစရိတ္ ျမင့္မားေသာ ၿမဳိ႕အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။
စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္


ယင္းစီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္သည့္ လူမ်ဳိးျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သုံးစြဲမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

တိတ္တဆိတ္ စီစဥ္ထားေသာ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆိုအမိန္႔ အတိုင္းအတာမ်ားအရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီ သက္တမ္းရွစ္လသား ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက သုံးစြဲမည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြဘီလီယံ ခုနစ္ေထာင္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံရွိေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို မည္သို႔ ရွာေဖြကာ သုံးစြဲမည္နည္း ဆိုသည့္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း အေရးကလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကို ဦးသက္ဦး ဆိုသူက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး က်န္ရွိသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မ်ားမွာ မည္သူမည္ဝါမွန္း မသိရ၊ အစုရွယ္ယာ မည္မွ်ထည့္ဝင္ထားမွန္း မသိရေပ။ အမ်ားျပည္သူသို႔လည္း တစ္ခါမွ် မိတ္ဆက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

ယင္းကုမၸဏီ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာေနေသာ္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ရန္ ခက္ခဲဆဲ ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္။ အတတ္ေျပာႏိုင္သည့္ အရာမွာ ယခုစီမံကိန္းသည္ ဥဳံဖြစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟပ္ခ်ေလာင္း ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားလွသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ မသိလိုက္ရျခင္းကပင္ ယင္းၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ မည္သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနသနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖကိုရွာႏိုင္မည့္ ေတြးဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ
- See more at: http://thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/2368-opm#sthash.dDQykxxA.dpuf

ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းသည္ ၃၃ တန္သာ ရွိရမည္။


by ဘဲလားေလဘာတီ (Astro-Political Scientist)

ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းသည္ ပိႆာခ်ိန္ (၁၈,၀၀၀) တန္ခ်ိန္၂၉ ဒသမ ၃၃ တန္သာ ရွိရမည္။ ၂၉၄ တန္ လုံးဝမဟုတ္ပါ။

သမိုင္းဆိုတာ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ရေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္သလို သမိုင္းတိုင္းကိုလည္း ျမင့္မားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ေဝဖန္တတ္ဖို႔ကလည္း အလြန္လိုအပ္လွပါတယ္။ သမိုင္းဆိုတာ ေခတ္တစ္ခုရဲ႕ အမွတ္အသားေတြသာ ျဖစ္သလို ေခတ္တစ္ခုရဲ႕ Transition timeline ေတြမွာလည္း ေဝခြဲမရႏိုင္ေလာက္တဲ့ Error အမွားေတြလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းက ေရပန္းစားေနသလို တူးေဖာ္ေနသူေတြကလည္း ျပည္သူေတြကို ပုံျပင္ဒ႑ာရီဆန္တဲ့ ဂမီ မရလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ဆြဲတင္ေနၾကသလိုလည္း ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူေတြကို နိမ့္က်တဲ့ အေတြးေခၚနဲ႔ အယူမွား၊ အေတြးမွား၊ ကိုးကြယ္မွားေအာင္ ဂမီၻရ အေမွာင္တိုက္သို႔ ေသြးေဆာင္ေနသလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းကို ကမာၻက သိရျခင္းက ၁၅၈၃ စက္တင္ဘာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗင္းနစ္ (Venence) ၿမိဳ႕သား ကုန္သည္ Gaspero Balbi (ဂါးစ္ပါ႐ို) ၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္း တစ္ခုေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဂါးစ္ပါ႐ိုရဲ႕ ခရီးသြားမွတ္တမ္းကို (Voyage to Pegu, and Observations There, Circa 1583) Gaspero Balbi လို႔ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ကမာၻ႔သမိုင္း သုေတသီေတြက ဓမၼေစတီမင္းနဲ႔ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Gaspero ဟာ သူ ေရႊတိဂံုဘုရား ကုန္းျမင့္ေပၚေရာက္ေတာ့ ခန္းမလို႔ပင္ တင္စားေလာက္တဲ့ အလြန္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ေခါင္းေလာင္းႀကီး အဝန္းက လူသုံးေယာက္ဖက္စာေလာက္ ရွိေနၿပီး အျမင့္က ေျခလွမ္းက်ဲ ခုနစ္လွမ္းေလာက္ ရွိမယ္လို႔ ေခါင္းေလာင္းရဲ႕ ႀကီးမားပုံကို တင္စားထားခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွ ယေန႔တိုင္ ေခါင္းေလာင္း၏ အေလးခ်ိန္ကို ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ (မက္ထရစ္တန္ ၂၉၄ တန္) ရွိတယ္လို႔ ေခါင္းေလာင္းကို တြင္တြင္တင္စားလို႔ ေနၾကတာေတြကိုသာ ေတြ႔ေနရသလို ဒီကိန္းဂဏန္းေတြက ျဖစ္ႏိုင္မလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဘယ္သူကမွ မေတြးေခၚခဲ့ၾကပါဘူး။ တကယ္ဆို ဒီကိန္းဂဏန္း တန္ခ်ိန္ ၂၉၄ တန္ ဆိုတာက လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

အဲဒီ ကိန္းဂဏန္းအတိုင္း ေခါင္းေလာင္း အေလးခ်ိန္က ရွိေနခဲ့ရင္လည္း အဲဒီဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းက ပဲခူးကေန ေရႊတိဂံုဘုရားကုန္းေပၚ ဘယ္လိုမွ ေရာက္ႏိုင္စရာ မရွိသလို အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေရႊတိဂံုကေန လက္ရွိ ရွာေနၾကတဲ့ ျမစ္ဆုံကို မဆိုထားနဲ႔၊ ကမ္းနားကိုေတာင္ ေရာက္သြားႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို မဆိုထားပါနဲ႔၊ ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာေတာင္ တန္ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ ဝန္ထုပ္တစ္ခုကို တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို သယ္ဖို႔ မလြယ္လွပါဘူး။ ယေန႔ ဆိပ္ကမ္းမွာေသာ္မွ ကုန္ေသတၱာ (Container) တန္ ၄၀ ကို မ,ႏိုင္တဲ့ Crane ေတြေလာက္ကိုသာ ထားရွိသလို တံတားေတြကိုေတာင္ တန္ ၆၀ ဒဏ္ ခံႏိုင္႐ုံေလာက္ပဲ ေဆာက္ထားၾကတာပါ၊၊ ၿပီးေတာ့ ထိုႏွစ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က Duch ေတြက ႐ြက္သေဘၤာေတြနဲ႔ သြားလာေနၾကတာမို႔ တန္သုံးရာဝန္ကို တင္ဖို႔ဆိုရာမွာ အနည္းဆုံး တန္ ၄၀၀ ရွိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီေခတ္မွာ ေအာက္ပုံမွာ ျမင္ရတဲ့ ႐ြက္သေဘၤာမ်ဳိးေတြေလာက္သာ ရွိေနခဲ့တာမို႔ တန္ ၃၀၀ ကို ဒီလို ႐ြက္သေဘၤာတစ္စင္းေပၚ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စင္းတြဲေပၚကို ဘယ္လိုမွ တင္ယူႏိုင္စရာအေၾကာင္း လုံးဝမရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္း သမိုင္းမွာ ပိႆာခ်ိန္ ကိန္းဂဏန္း Error ဧကန္ ရွိေနၿပီ ဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမွာ Gaspero ကလည္း ေခါင္းေလာင္းရဲ႕ အ႐ြယ္အစား ပမာဏကို အဝန္း လူသုံးဖက္မွ်၊ အျမင့္ ေျခလွမ္းခုနစ္လွမ္းေလာက္ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းေရးသားထားျခင္းသာ ျဖစ္သလို ေခါင္းေလာင္းေပၚက ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ ဆိုထားရာမွာလည္း ကိန္းဂဏန္း Error ဧကန္ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ဆို ကိန္းဂဏန္းက ၁၈၀,၀၀၀ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ေခါင္းေလာင္းေပၚက ကိန္းဂဏန္းက ၁၈,၀၀၀ မွ်သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေလာင္းေပၚ ကမၸည္းထိုးသူက Zero သုံညတစ္လုံး ပိုထုမိသြားတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို ေခါင္းေလာင္းေပၚက ကူးယူသူတို႔၏ အမွားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပိႆာခ်ိန္ ၆၁၃ ဒသမ ၅ ပိႆာဟာ မက္ထရစ္တန္ တစ္တန္နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ ကို (၆၁၃ ဒသမ ၅) ပိႆာနဲ႔ စားလိုက္ရင္ ယခုေဖာ္ျပေနၾကတဲ့ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၂၉၃ ဒသမ ၃၉ တန္ကို ရပါတယ္။ တစ္ခါ ပိႆာခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ ကို ၆၁၃ ဒသမ ၅ နဲ႔ စားမယ္ဆိုရင္ မက္ထရစ္ တန္ ၂၉ ဒသမ ၃၄ တန္ကို ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဒီေခါင္းေလာင္းရဲ႕အေလးခ်ိန္ အမွန္က အထက္ပါ ၂၉ ဒသမ ၃၄ တန္ပဲ ျဖစ္ေနရမွာပါ။ အဲဒီလို တန္ ၃၀ သာ ရွိေနခဲ့တာမို႔ DeBrito (ငဇင္ကာ) အလြယ္တကူ ခိုးယူႏိုင္ၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းအထိ ဆင္နဲ႔ ဆြဲႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္သလို သူ႔ရဲ႕ Duch သေဘၤာႏွစ္စင္းကို ယွဥ္ၿပီး တင္သြားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ သူ႔သေဘၤာႏွစ္စင္းက ဒီတန္ ၃၀ မွ်ကိုေတာင္ မႏိုင္ဝန္ထမ္းရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားတာမို႔ အဲဒီ သေဘၤာႏွစ္စင္းလုံး ေမွာက္သြားရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စိန္ေခၚၿပီး ေျပာႏိုင္တာက ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဟာ လက္ရွိ ေဖာ္ျပေနၾကတဲ့ ပိႆာခ်ိန္ ၁၈၀,၀၀၀ (၂၉၄ တန္) လုံးဝ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေလာင္းက ပိႆာခ်ိန္ ၁၈,၀၀၀ မက္ထရစ္တန္ (၂၉ ဒသမ ၃၄) တန္သာ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာအပ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွ မည္သည့္ပညာရွင္ႏွင့္မဆို ယွဥ္ၿပဳိင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း အာခံခ်က္ ေပးထားပါတယ္။

ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းဟာ Duch ကုန္သည္ ခရီးသြားမွတ္တမ္းအရ ေခါင္းေလာင္းအဝ က်ယ္လြန္းေနလုိ႔ out of bell shape ျဖစ္ေနႏိုင္သလို Thickness (အထူ) က ပုံမွန္ရွိသင့္တာထက္ ပါးေနႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေတြ ေျပာေနသလို မီးေက်ာင္းနကၡတ္နဲ႔ ထုလို႔ အသံမထြက္ဘူး၊ အသံမမွန္ဘူး ဆိုတာကလည္း နကၡတ္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားသလို out of bell shape ျဖစ္ေနၿပီး အထူအပါး မညီတာရယ္ေၾကာင့္ ေရႊ+ေၾကး+ေငြနဲ႔ သံ Alloy metal ေတြကို စပ္တဲ့ေနရာမွာ Ratio အခ်ဳိးအစား စံမညီမွ်ခဲ့ရင္ အဲလိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခါင္းေလာင္းဟာ တန္ ၃၀ မွ်သာ ရွိေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးမို႔ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ေခါင္းေလာင္းဟာ ျမစ္ေရေအာက္မွာ အနည္းဆုံး ေပ ၂၀ ေအာက္ ေျမႀကီးထဲကို နစ္ျမဳပ္ဝင္သြား ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တည္ေနရာအမွန္ကို ဘယ္သူမွ အတိက်သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့သလို ေခါင္းေလာင္းတင္သြားတဲ့ သေဘၤာႏွစ္စင္းကလည္း သစ္သားသေဘၤာေတြေပမို႔ ႏွစ္ ၄၀၀ ၾကာသြားၿပီမို႔ သေဘၤာေတြကိုလည္း အလုံးလိုက္ ေတြ႔ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။

လက္ရွိ ရွာေဖြေနတဲ့အဖြဲ႔ဟာ ဆလုံ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ကို ငုပ္ရွာခိုင္းတယ္ ဆိုကတည္းက သူတို႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ဆိုတဲ့အခ်ိန္ရဲ႕ နက္႐ိႈင္းမႈ မသိနားမလည္ၾကသလို ဘိုးေတာ္ဦးစီးတဲ့ အဖြဲ႔မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လြယ္လြယ္နဲ႔ အာမခံခ်က္ေတြ ေလွ်ာက္ေပးခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္း အဖ်ား႐ွဴးသြားေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အရင္အစိုးရ အကူအညီေတာင္းလို႔ အဂၤလိပ္ေရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ Mr.Mike Hatcher ဦးစီးတဲ့ အဖြဲ႔က ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လကစၿပီး ေခတ္မီကိရိယာေတြနဲ႔ under water ground survey ကို ကိုးလတိုင္ လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔က မသိသလို ေနာက္ဆုံး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္မွ Damien Lay ရဲ႕ စီမံကိန္းမွာ side scan Sonar survey ကို ျမစ္ေရေအာက္ ေျမၾကမ္းျပင္ (ေလးကီလိုမီတာ) ပတ္ပတ္လည္ကို ေခတ္မီ ေရငုပ္ဝတ္စုံ ေရငုပ္သမားမ်ားႏွင့္ Survey လုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလည္း သူတုိ႔ မသိၾကသလို ၂၀၁၂ ဇြန္မွာလည္း ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာနနဲ႔ စင္ကာပူက SD Mark International LLP Co. ကုမၸဏီတို႔က ေခါင္းေလာင္း ျပန္လည္ရွာေဖြေရးအတြက္ USD 10 million အေမရိကန္ေဒၚလာ ဆယ္သန္းကို မတည္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါေသးတယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း သူတို႔မသိခဲ့ၾကပါဘူး။

ဒါေတြကို မေလ့လာဘဲ လက္ရွိ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ဘိုးေတာ္ေတြ ေျပာတဲ့အတိုင္း သတင္းမီဒီယာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာ၊ စာ႐ြက္ ေလွ်ာက္ေဝတာမ်ဳိးေတြကို လုပ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေခါင္းေလာင္းကို ေတြ႔သည့္တိုင္ ေခတ္မီသိပၸံနည္းပညာေတြ မရွိဘဲ ဒီေခါင္းေလာင္း အေပၚမေရာက္ႏိုင္သလို လက္ရွိအဖြဲ႔က တူးေဖာ္ခဲ့ရင္ ေခါင္းေလာင္း ပ်က္စီးသြား႐ုံကလြဲလို႔ ဘာမွျဖစ္လာစရာ မရွိပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ တိုင္ စြတ္စိုတဲ့ ျမစ္ေရေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ Alloy Metal အေကာင္းပကတိ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ Alloy မွာ သံပါေနတာမို႔ အဲဒီေခါင္းေလာင္းမွာ ဆန္ခါေပါက္ေတြ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္သလို ထိလိုက္တာနဲ႔ ေႂကြသြားမွာပါ။ ဒါေတြကို လက္ရွိအဖြဲ႔က ဘာမွမသိၾကဘဲ ဆလုံေတြ ေခၚငုပ္ခိုင္းၿပီး ေတြ႔တာနဲ႔ ကရိန္းနဲ႔ ဆြဲတင္လို႔ ရမယ္လို႔ လြယ္လြယ္ထင္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ အခ်ိန္ရဲ႕ နက္႐ိႈင္းမႈနဲ႔ ျမစ္ေရေအာက္ သဘာဝအျပင္ သစ္သားတစ္တုံးက ေရေအာက္မွာ ႏွစ္ေလးရာ ၾကာသြားရင္ ဘယ္အဆင့္ကို ေရာက္ေနမယ္ဆိုတဲ့ သုတေတြလည္း မရွိတာမို႔ ယခုလို လြယ္လြယ္ေလွ်ာက္ေျပာၿပီး ျပည္သူေတြကို နတ္မႈိင္း၊ ဘိုးေတာ္မႈိင္းေတြကို တိုက္ေနၾကၿပီး ကိုးကြယ္မႈေတြ မွားေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသလိုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြမွာ အေတြးအေခၚေတြ နိမ့္က်လာေနရင္ ကိုးကြယ္မႈေတြ မွားလာၿပီး တျဖည္းျဖည္း လူမ်ဳိးေရးေတြကိုပါ က်ဆင္းလာေစႏိုင္သလို ျပည္သူေတြကို အေတြးအေခၚ နိမ့္က်ေအာင္၊ ကိုးကြယ္မႈ မွားေအာင္ ဖန္တီးသူေတြကလည္း နံပါတ္တစ္ အမ်ဳိးသားေရး ရန္သူေတြလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။


ဥပေဒကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ရဲတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္းေရာ
***************
ေမာ္လျမိဳင္ကိုသြားခ်င္တဲ့ နိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကားလက္မွတ္ဝယ္တာ
ဘယ္ကားဂိတ္မွ မေရာင္းခ်င္ဘူးတဲ့ဗ်ာ။
က်ဳပ္လည္းစပ္စုျကည့္ေတာ့
တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာရင္ တာဝန္ျကီးလြန္းလို႔တဲ့
ဒါဆိုက်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြက်ေတာ့ေကာ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္လာရင္
တာဝန္ယူစရာမလိုွိဘူးဆိုတဲ့သေဘာလား
ဒီလိုလည္းမဟုတ္ျပန္ဘူးဗ်
ဥပေဒကို ရဲရဲရင္ဆိုင္ရဲတဲ့
ယဥ္ေက်းမႈမရွိေသးေတာ့
ေခါင္းရႈပ္မခံခ်င္ဘူးတဲ့ဗ်ာ
ေကာင္းေရာ အားနာပါတယ္
တိုင္းတပါးသားေရ....။
Champion Win Kyaw

အိုပါးသီလ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အေရအတြက္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္တြင္ ေၾကညာႏုိင္ဖြယ္ရွိBy
အိျဖဴမြန္
No.488 Monday, September 1, 2014

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ညီလာခံ အဆင့္ ေျဖရွင္းၿပီးမွသာ လူမ်ဳိးအေရအတြက္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္၍ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း လူဦးေရ အေသးစိတ္စာရင္းတြင္ လူမ်ဳိးစု မ်ား၏ အေရအတြက္ ထည့္သြင္း ေၾကညာမည္မဟုတ္ဟု ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။လူမ်ဳိးအမည္နာမမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစုမဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု အျငင္းပြားေနသည့္ လူမ်ဳိးအေရအတြက္ ၁၀၀ ရွိေနၿပီးအဆိုပါျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားသည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးစာရင္းတြင္ နာဂ လူမ်ဳိးကို စာရင္းထည့္သြင္းထား ျခင္း၊ ကယားလူမ်ဳိးတြင္ ထည့္ သြင္းထားေသာ ေဂခို၊ ေဂဘား တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ကရင္ လူမ်ဳိးထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္း ဆိုျခင္း၊ လူမ်ဳိးအမည္မတူေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အိမ္ေထာင္က် ရာမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ သား သမီးမ်ား၏ လူမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း တြင္ လူမ်ဳိးအနည္းငယ္သာက်န္ ေတာ့ေသာ ထ႐ုမ္းလူမ်ဳိးမ်ားအား သီးသန္႔လူမ်ဳိးသတ္မွတ္ျခင္းကိစၥစသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လူမ်ဳိးျပႆ နာမ်ားစြာရွိေနသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသား ျပႆနာ ေတြကရွိေနေတာ့ တိုင္းရင္းသား ကိစၥကို ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္း အမ်ဳိးသားအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီမွ ဆလိုင္းအိုက္ဇင္က ေျပာသည္။

လူမ်ဳိးစာရင္းကို လူဦးေရ အေသးစိတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံက်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ဆလိုင္းအိုက္ဇင္က ေျပာသည္။

‘‘လူမ်ဳိးကိစၥက မေျပလည္ေသးေတာ့ အကုန္လံုးပါတဲ့ ညီ လာခံေတြ လုပ္ၿပီး ျငင္းခံုၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တင္မယ္။ ၿပီးေတာ့မွ လူမ်ဳိးစာရင္းထုတ္ျပန္မယ္’’ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ က ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္မီကတည္းက တိုင္းရင္းသားမ်ား က ၎တို႔လူမ်ဳိးအတြင္း မ်ဳိးႏြယ္စု အသစ္နာမည္မ်ား အစိုးရထည့္ သြင္းထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပး ရန္ႏွင့္ ေရာေထြးေနေသာ လူမ်ဳိး မ်ားကို သီးသန္႔နာမည္တစ္ခုစီ မသတ္မွတ္ဘဲ လူမ်ဳိးတစ္ခုတည္း သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈ မ်ားရွိသလို လူမ်ဳိးသီးသန္ ႔ခြဲထုတ္ ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေမလဆန္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ စာရင္းကို အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံမ်ား ေခၚယူေဆြး ေႏြးၾကၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ ၍ တိုင္းရင္းသားအေရအတြက္ကို ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုထား သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုး၀င္သည့္ အခ်က္ အလက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
http://www.7daydaily.com/story/19663#.VARnIWPjySo

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ားမပါ၍ ပင္မစာရင္းထုတ္ျပန္လွ်င္ စာရင္းကြာဟမည္


By
အိျဖဴမြန္
Monday, September 1, 2014

အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေသာေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံ ျခားေရာက္ရိွေနသူမ်ားမပါရိွ ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္း ပုိင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မလူဦး ေရစာရင္းႏွင့္ ကြာဟမႈရိွႏုိင္ ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကေျပာ သည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူေတြကုိရည္ ၫႊန္းတဲ့ ေမးခြန္းအမွတ္ (၄၀)က စာရင္းသြင္းေနဆဲမို႔ မပါေသးပါ ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ရိွလဲ အတိအ က်မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ သန္း ေျခာက္ဆယ္ေတာ့ မေက်ာ္ႏုိင္ပါဘူး’’ ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။


ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ေရာက္ရိွေန ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လူဦး ေရစာရင္းကုိ ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မလူဦးေရ စာရင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ မည္ျဖစ္္သည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားကိုေရာက္ေနတဲ့ သူသန္းဂဏန္းေလာက္ရိွတယ္။ တရား၀င္သြားလာတဲ့သူ စာရင္း က လ၀ကမွာ နဂိုကတည္းရိွေပ မယ့္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔သြား တဲ့ စာရင္းက လ၀ကမွမရိွဘူး။ အဲဒီေတာ့ ခန္႔မွန္းဘယ္ေလာက္ ရိွတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး’’ဟု ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးညီညီကေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားအမ်ားစုသည္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္းႏွင့္ ကုိရီးယား၊ ယူေအအီးႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အမ်ားဆံုးအလုပ္လုပ္ကိုင္ ၾကၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြား ေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား သံုးသန္းေက်ာ္ရိွ သည္ဟု အစိုးရက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အစိုးရ တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားအ ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ ျမန္္မာတုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု ထိုင္း -ျမန္မာနယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ား ပူး ေပါင္းကူညီေပးေရးအဖဲြ႕(တီဘီဘီစီ)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မွာ တစ္ ေထာင္ေအာက္သာရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံယူနန္ျပည္နယ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ကုိးေသာင္းငါးေထာင္ နီးပါးရိွသည္ဟု ကုလသမဂၢ ဒုကၡ သည္မ်ားဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူ ခဲ့ေသာလူဦးေရေရွ႕ေျပးသန္း ေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ ေရာက္ ျမန္မာသံ႐ံုးမိသားစု၀င္မ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ရိွသည္ဟု အစိုးရကထုတ္ျပန္ထားသည္။
http://www.7daydaily.com/story/19634#.VARmSGPjySo

“ တပ္မေတာ္ ဘယ္ေလာက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမလဲ”စည္သူေအာင္ျမင့္
ျမန္မာပို႕စ္ ဂ်ာနယ္၊ ၁-၉-၁၄။ စာ-၁၂။

ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁) ဆင္းပဲြ က်င္းပခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး သမိုင္းမွာ အေရးၾကီးတဲ့ မွတ္တုိင္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကေန အမ်ိဳးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းေတြ ေခၚယူ သင္တန္းေပး ခန္႔အပ္တာ ဘာထူးျခားႏုိင္မလဲ၊ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္ကနဲ႔ ႏွိဳင္းယွဥ္ရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာျပီလား၊ ဘာေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုမလဲ ဆိုတာ ခုတစ္ပါတ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။
အဲဒီေန႔က ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းတာ စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀) ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ အဲဒီ ဗိုလ္ေလာင္း အေယာက္ ၁၀၀ ထဲမွာ ၅ ေယာက္ကလဲြရင္ က်န္ ၉၅ ေယာက္ဟာ မဟာဘဲြ႕ရျပီးသူေတြနဲ႔ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းတက္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတုိင္းအတာနဲ႔ဆို ပညာရည္ ျမင့္မားသူေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေလ်ာက္ထားသူ အေယာက္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ထဲက အေသအျခာ ေရြးခ်ယ္ထားတာမို႔ လက္ေရြးစင္ေတြ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒီလို အမ်ိဳးသမီး စစ္ဗိုလ္ေတြ တပ္မေတာ္မွာ အမွဳထမ္းမွာမို႔ တပ္မေတာ္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သမိုင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိဆိုတာ ေဆး၀န္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ပဲ ခန္႔အပ္တာမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီး စစ္ဗိုလ္ေတြကိုေတာ့ ၾကည္းေရေလ တပ္ဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ဦးစီးရံုးေတြမွာ တာ၀န္ခ်ထား ခန္႔အပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒါကလည္း ထူးျခားမွဳ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဗိုလ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အေနအထားပါ။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ အရာရွိ ျဖစ္သြားသူ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ (၁၀၀) ထဲမွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ပအိုင္း၀္၊ အင္းသား အစရွိသျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အရည္အတြက္ အေသးစိတ္ မသိရေပမယ့္ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ အသြင္သ႑န္မ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾကိဳဆိုရမွာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး စစ္အရာရွိေတြကို လက္ခံလိုက္တာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစပ်ိဳးမွဳ အျဖစ္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါကို သိႏုိင္ဖို႔အတြက္ အနီးစပ္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ လက္ထက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ ဘာအမွားၾကီးေတြ ရွိခဲ့လဲ၊ နည္းနည္းပါးပါး ျပန္ သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊလက္ထက္ အႏွစ္ ၂၀ ပါတ္၀န္းက်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး အၾကီးဆံုးအမွားကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု အသြင္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ျခင္းပါ။ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ မြန္၊ ရွမ္း အစရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ေတြ မရွိပါဘူး။ ေအာက္ေျခ အရာရွိ အဆင့္မွာေတာင္ အလြန္႔အလြန္ နည္းပါတယ္။ အႏွစ္ ၂၀ ကာလ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ အရာရွိ အဆင့္ တပ္မေတာ္သားေတြကို တပ္ဖဲြ႕အရြယ္အစားထက္ အမ်ားၾကီး ပိုလွ်ံေနေအာင္ ေမြးထုတ္ ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့တိုင္ တိုင္းရင္းသားေတြ မပါရေအာင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဆိုတာထက္ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္က စြတ္စဲြသလို ဗမာ့တပ္မေတာ္လို႔ ေျပာရင္ ပိုျပီး မွန္ကန္ နီးစပ္မယ့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။
အေစာပိုင္းကာလကေတာ့ ဒါဟာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကေန စနစ္တက် စီစဥ္ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္ ဆိုတာ ေပၚလြင္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမွာ ပါ၀င္ရတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးေတြက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အဲဒီ ကိစၥ ျပင္ဆင္လိုက္ပါျပီ၊ အခုေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ဟာ ဗမာနဲ႔ အျခား တုိင္းရင္းသား ခဲြျခားမွဳ မရွိေတာ့ပါဘူး၊ အရည္အခ်င္းရွိသူ ဗမာျဖစ္ျဖစ္၊ အျခား တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ျဖစ္ခြင့္ရွိေနပါျပီ ဆိုျပီး ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေျပာရရင္ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ၾကီးမားလွတဲ့ အမွားၾကီးကို ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပဳျပင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတာ မွန္းဆ လို႔ မရေသးပါဘူး။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ ၾကီးမားတဲ့ အမွားၾကီး တစ္ခုကေတာ့ စစ္အရာရွိေတြကို တပ္မေတာ္က လိုအပ္တာထက္ အမ်ားၾကီး ပိုေမြးထုတ္ခဲ့တာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ စစ္အရာရွိေတြကို ေမြးထုတ္၊ တပ္မေတာ္မွာ ကာလ တစ္ခု တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီးတာနဲ႔ အရပ္ဘက္ ဌာန ဆိုင္ရာ အသီးသီးကို ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ေပးတဲ့ စနစ္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျပာရရင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱယားေအာက္ သြတ္သြင္းျပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုး ျပင္ဦးလြင္ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္းကို နဂို ၄ ႏွစ္ကေန ၃ ႏွစ္ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၈၈ အေရးအခင္း မတုိင္ခင္က အပါတ္စဥ္ တစ္ခု ဗိုလ္ေလာင္း ၁၅၀ ၀န္းက်င္နဲ႔ တကၠသိုလ္တစ္ခုလံုး (၄) ႏွစ္စာ အေယာက္ ၆၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ရွိရာကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွာ တစ္ႏွစ္စာ အေယာက္ ၃၀၀၀ ၀န္းက်င္၊ (၃) ႏွစ္စာ အေယာက္ ၉၀၀၀ ေလာက္ ေမြးထုတ္ေပးတဲ့ အေျခအေနထိ ေရာက္ေအာင္လည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္ကထက္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ စစ္ဗိုလ္ အဆ (၂၀) ေလာက္ ပိုေမြးထုတ္တာပါ။ နည္းတဲ့ အရည္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီလိုလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္းနည္းပါးသူေတြ စစ္အရာရွိအျဖစ္ ေရာက္လာသလို၊ ၀န္ၾကီးဌာန အသီးသီး ထဲ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို နားမလည္ ကၽြမ္းက်င္မွဳလည္း မရွိတဲ့ စစ္အရာရွိေတြ ထည့္ျပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းခဲ့တာေၾကာင့္လည္း တုိင္းျပည္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ျပီး အဖက္ဖက္က နိမ့္ပါးသြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱယား တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဒါဏ္ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တိုင္းျပည္က ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံေနရဆဲပါ။ ဒီအတြက္ တပ္မေတာ္ဟာ တပ္ဖဲြ႕လိုအပ္ခ်က္ အေလ်ာက္ပဲ စစ္အရာရွိေတြ ေမြးထုတ္ရပါမယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ ေမြးထုတ္တာေတြ ေလ်ာ့ခ်လိုက္ျပီ ဆုိေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာ အထိ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့တယ္ ဆိုတာ မသိႏုိင္ေသးပါဘူး။
ဒီလို အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြအပါအ၀င္ အျခား လိုအပ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳျပင္ႏုိင္ပါမွ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ အဘက္ဘက္က ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာပါမွလည္း တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတဲ့၊ တကယ့္ကို အင္အားရွိတဲ့ က်စ္လစ္ျပီး နည္းပညာျမင့္မားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္္ေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ေနာက္ပုိင္း ျပည္သူ ၆ သန္းေက်ာ္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံမွ ေပ်ာက္ဆုံး


ကမာၻေပၚတြင္ မည့္သည့္ႏုိင္ငံ မည့္သည့္စနစ္တြင္မွ မႀကံဳစဖူး မဲေပးသူေပါင္း၏ ၉၉% ျဖင့္ ေျခဥႀကီးကုိ အတည္ျပဳခဲ့

မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား၀င္ေရာက္မႈ သိသာစြာျမင့္တက္လာအိမ္ျခံေျမ အဆမတန္ ေစ်းေပး၀ယ္ေန


Eleven Media Group
မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား၀င္ေရာက္မႈ သိသာစြာျမင့္တက္လာၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အဆမတန္ ေစ်းေပး၀ယ္ေနသူမ်ား၌ ၎တို႔ ပါ၀င္ေနမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေန

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား၀င္ေရာက္မႈ သိသာစြာျမင့္တက္လာေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း လစဥ္အလုပ္အကိုင္ဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္သူ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမိုလာျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း၌ အဆမတန္ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္သူမ်ား၏ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ လက္ရွိအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္ရန္မဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အဆမတန္ ေစ်းႀကီးေပးဝယ္သူ မ်ားျပားလာၿပီး အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

“မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္ ေစ်းကစားေနၾကၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီတန္တဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိရေပမယ့္ ဘယ္သူေတြ ၀ယ္သြားတယ္ဆိုတာ အတိအက် မေျပာႏိုင္ၾကဘူး။ အဲဒီလို အေရာင္းအ၀ယ္ေတြဆိုတာ မႏၲေလးမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားလာၿပီ။ ေျပာရရင္ မႏၲေလးအိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ အဆမတန္ ျမင့္တက္လာရတာဟာ ဘယ္ကရမွန္းမသိရတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ေစ်းကစားလုပ္ကိုင္ေနၾကလို႔။ အခုဆိုရင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ ဧရိယာမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးပိုင္တဲ့ အကြက္ေတြ ဘယ္ေလာက္မွမက်န္ေတာ့ဘူး။ ၿမိဳ႕ခံအမ်ားစုကေတာ့ ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္ေတြမွာ ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ” ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္သူ ေဒၚခိုင္သဇင္က “ကြၽန္မတို႔လမ္းထဲမွာအရင္က တ႐ုတ္လူမ်ဳိး အိမ္သံုးေလးအိမ္ပဲ ရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာအိမ္က သံုးေလးလံုးေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ တခ်ဳိ႕အိမ္ေတြဆို လူမေနဘဲ တ႐ုတ္စာတန္းေတြပဲ ခ်ိတ္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ မႏၲေလးဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္မိတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား အိမ္ျခံေျမမ်ား ၀ယ္ယူေနမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္မဟုတ္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးက “မႏၱေလးၿမိဳ႕ကို ေတာင္ဘက္ကိုပဲ ခ်ဲ႕လို႔ရတယ္။ ဒါကို ႀကိဳတင္ျမင္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြက အမရပူရၿမိဳ႕ထဲအျပင္ ရြာေတြအထိဆင္းၿပီး ေျမကြက္၊ လယ္ကြက္ေတြကို အဆမတန္ေစ်းႀကီးေပးၿပီး လိုက္၀ယ္ေနတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္နာမည္နဲ႔ ၀ယ္တာရွိသလို ျမန္မာအမည္နဲ႔ ၀ယ္ေနတာေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕ထဲမွာလည္း တ႐ုတ္ေတြေျခဆန္႔လာတယ္။ မႏၲေလးက တ႐ုတ္ေတြမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သိရတယ္။ အရင္က ၁၀ သိန္း၀န္းက်င္ပဲရွိတဲ့ ေတာင္သမန္အင္း အေရွ႕ဘက္က ရြာေတြေတာင္မွ သိန္း ၁၀၀၀၊ ၂၀၀၀ တန္ကုန္တယ္။ ၾကာလာရင္ေတာ့ မႏၲေလးဟာ စင္ကာပူလို တ႐ုတ္ေတြေနတဲ့ေနရာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားသာမက ဆင္ေျခဖုန္းရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကိုပါ လိုက္လံ၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မ်ားျပားလာၿပီး တ႐ုတ္စာသားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားပါ ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ပိုမိုေတြ႕ရွိလာရေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားကဆိုသည္။

“အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ တ႐ုတ္ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ လူတိုင္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က နာမည္ခံနဲ႔ ၀ယ္တာမ်ဳိးဆိုေတာ့ သက္ေသျပဖို႔ခက္တယ္။ ဒါကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သင့္တယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ဌာနမွ ဦးေသာင္းေဇာ္က “အိမ္ျခံေျမ၀ယ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြပဲ ၀ယ္လို႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားကေတာ့ အိမ္၀ယ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့အျပင္ အိမ္ငွားေတာင္ ေနခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ မႏၲေလးသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ အခ်ဳိ႕တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျမန္မာစကား ကြၽမ္းက်င္စြာတတ္သည့္အတြက္ အေရးယူရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းလည္း ဦးေသာင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဗီဇာသက္တမ္းေက်ာ္လြန္ကာ ေနထိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ကာ တရားမ၀င္ အေျခတက်ေနထိုင္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ား ရွိျခင္းတုိ႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ခံထားရွိေသာအိမ္ရွင္ကို လ၀ကဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေဇာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ ဗီဇာစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္ေနထိုင္ရန္ လစဥ္ေခၚယူ ေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္ကထက္ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္အကိုင္ဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ရက္ ၇၀ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ သံုးႀကိမ္သက္တမ္းတိုးကာ တစ္ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“မေရာင္းရတဲ့ စတိုးဆိုင္ေတြ ဖြင့္ထားၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ေျမေတြ ၀ယ္ေနတာေတြက ဘယ္ကပိုက္ဆံနဲ႔ ၀ယ္တယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ၀င္လာတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ တကယ္စီးပြားေရးလုပ္ၿပီး ၀ယ္တဲ့သူေတြ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေငြေတြ ဘယ္လိုနည္းန႔ဲ ၀င္ေနလဲဆိုတာေတာ့ သူတို႔အဆက္စပ္နဲ႔ ၀င္လာၾကတာလို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာ တ႐ုတ္ေတြ ၀ယ္တာမဟုတ္ဘူး။ အကုန္လိုက္၀ယ္တာ။ အရင္က ျမန္မာေတြ အစြန္ေရာက္သြားတယ္။ အစြန္ကို မေနႏိုင္ေတာ့တဲ့သူေတြလည္း ရွိလာတယ္။ အငွားအဆင့္ ေရာက္သြားၾကတယ္” ဟု ၀သုေျႏၵ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းေစ်းတြင္ ကာလရွည္ၾကာေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ဟိုတယ္တြင္ ေနထိုင္ျခင္းမျပဳဘဲ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သည္ကိုမူ မသိရွိရေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“သိရသေလာက္ေတာ့ ျပည္မကလုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ေငြေၾကးလွည့္ပတ္ စီးဆင္းေနတဲ့ပံုစံက ဥပမာဆိုပါေတာ့။ နယ္ခံလုပ္ငန္းရွင္က ဆိုင္ကယ္အေျမာက္အျမားကို သြင္းကုန္လိုင္စင္နဲ႔ မွာယူတင္သြင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြအလံုးအရင္းလိုက္ ခ်ေပးစရာ မလိုဘူး။ ေနာက္ေတာ့မွ ဟိုဘက္က တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္က မႏၲေလးေစ်းကြက္မွာလာၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွာ ၀ယ္ယူတာမ်ဳိး၊ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူတာမ်ဳိး လုပ္ၾကတာ။ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေတြ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ေနတဲ့ေနာက္မွာ ျပည္မကတ႐ုတ္ေတြ ရွိကိုရွိေနလိမ့္မယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ မူဆယ္-ၾကယ္ေခါင္နယ္စပ္တြင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဦးေအာင္ကိုက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတြင္ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ခုနစ္ေသာင္းနီးပါးရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

“ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ တ႐ုတ္ဆိုင္ေတြနဲ႔ မႏၲေလးျဖစ္ေနၿပီ။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအမ်ားစုဟာ တ႐ုတ္စကားပဲ ေျပာၾကတယ္။ ဗမာစကား မေျပာၾကဘူး။ အခုလို ႏိုင္ငံျခားသား အ၀င္ျမင့္တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္လား။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္လားဆိုတာ ခြဲျခားဖို႔ခက္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပဲ ခြဲျပဳထားတဲ့ မႏၲေလးမွာ တ႐ုတ္စာသားေတြနဲ႔ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အျခားဆိုင္ေတြ ေပၚေပၚတင္တင္ ဖြင့္လွစ္လာၾကတယ္” ဟု မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထုိင္သူ ကိုရဲႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြကို ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ အလႊဲအေျပာင္းျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္သာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေငြေၾကးကို စိစစ္သင့္သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္းတြင္ေနထိုင္သူ ဦးေအာင္ဇင္က “အိမ္ေရွ႕မွာ မုန္လာခ်ဥ္ေရာင္းသလို၊ မာလာဟင္းေရာင္းသလိုနဲ႔ တိုက္ေတြျခံေတြ ပိုင္သြားၾကတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ဒီပိုက္ဆံေတြက ဘယ္ကရတာလဲ။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ အိမ္ျခံေျမေတြကို ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာစိစစ္သင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး မ်ားျပားလာမႈ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမမ်ားအား အဆမတန္ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြျပဳလုပ္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ခ႐ိုနီနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးEleven Media Group
(Written by: မာန္သူရွိန္)

ျမစ္ဆံုအပါအဝင္ ဧရာဝတီ၊ သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို လူမသိသူမသိ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အတူ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ကိုလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၂၃ ခုတည္းက နည္းလမ္းစံုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ျပန္သည္။

ထုိမွ်ႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ကိုလည္း ထပ္မံရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထိုမွ်ႏွင့္လည္း မရပ္ေသးဘဲ ခ႐ိုနီအခ်ဳိ႕သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ားဘက္ ထပ္ဝင္လာၾကရာ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းခံရႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရႏိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ ထပ္တိုးလာျပန္ၿပီျဖစ္သည္။

ခ႐ိုနီနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားရရွိသည့္ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ လုပ္ငန္းစံု၊ က႑စံု လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ေအးရွားေဝါလ္၊ ေရႊေတာင္ႏွင့္ IGE တို႔က ၿပိဳင္ဘက္မရွိ စီမံကိန္းအမ်ားဆံုး လုပ္ခြင့္ရကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။

ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုျမစ္ညႇာ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေပါင္း ရွစ္ခုကို တ႐ုတ္မွ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ရခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေအးရွားေဝါလ္၏ ကုမၸဏီခြဲ Gold Energy ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေသာက္ေရခပ္ (၂) စီမံကိန္းမွထြက္သည့္ ဓာတ္အားမ်ားကို တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၇ဝ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ျပန္ေရာင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ေသာက္ေရခပ္ (၂) စီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြမ်ားထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇ဝ ေက်ာ္ကိုပင္ အသံုးျပဳခြင့္ရသည္အထိ အခြင့္အလမ္းသာခဲ့သည္။

ဧရာဝတီျမစ္အၿပီး သံလြင္ျမစ္ဘက္သို႔ထပ္လွည့္ကာ သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ပထမဆံုးတည္ေဆာက္မည့္ အထက္သံလြင္ (ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (မဂၢါဝပ္ ၁၄ဝဝ အထိထြက္မည္) ကိုလည္း ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီမွပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ထပ္မံရရွိခဲ့သည္။

ေအးရွားေဝါလ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီသည္လည္း တ႐ုတ္မွ CDOI ျဖင့္ပူးေပါင္းကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁ဝ ခုအထိကို တည္ေဆာက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားၿပီး စီမံကိန္း ၁ဝ ခုထဲတြင္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါဝပ္ ၄ဝဝဝ အထိရွိသည့္ ရြာသစ္စီမံကိန္းကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားမပါ ၎တို႔တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း (၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္အျပင္ တ႐ုတ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ထုတ္ေခ်းေသာေငြမ်ားထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝ နီးပါးကိုပါ လွည့္သံုးခြင့္ရခဲ့သည္။

ေအးရွားေဝါလ္၊ ေရႊေတာင္တို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ IGE ကုမၸဏီသည္လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားစြာ ရရွိထားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ YPIC International ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ စီမံကိန္းေလးခုကို လည္းေကာင္း၊ IGE ကုမၸဏီမွပင္ အျခားတ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနာက္ထပ္စီမံကိန္း ေလးခုကိုလည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားျခင္းျဖစ္သည္။

IGE ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိိထားသည့္ စီမံကိန္းရွစ္ခုထဲတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စက္တပ္ဆင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာမည့္ မဂၢါဝပ္ ၇၁၁ဝ အထိရွိေသာ အထက္သံလြင္ (မိုင္းတံု) စီမံကိန္းမွအစ မဂၢါဝပ္ ၁၃၆ဝ စက္တပ္ဆင္အားရွိမည့္ ဟတ္ႀကီးစီမံကိန္း၊ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝဝ ထိရွိသည့္ ေနာင္ဖစီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းႀကီးေပါင္းမ်ားစြာကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါစီမံကိန္းအားလံုးမွာ အမ်ားျပည္သူမသိလိုက္ရဘဲ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆို၊ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားေရးထိုးၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးသည္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ဓာတ္အားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအးရွားေဝါလ္၊ ေရႊေတာင္၊ IGE ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကသာ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉ဝ ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာက္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အားလံုးနီးပါးမွာ အဆိုပါကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအားလံုး ရယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ႐ိုနီနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္၊ ခ႐ိုနီနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ကုမၸဏီ ၂၃ ခုတည္းသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္ရထားသည့္ ေအးရွားေဝါလ္၏ ကုမၸဏီခြဲျဖစ္ေသာ Gold Energy ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းစံုလုပ္ကုိင္ခြင့္ရလာသည့္ Capital Development လီမိတက္၊ Ruby Dragon ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာျပန္သည္။

ေအးရွားေဝါလ္၏ ကုမၸဏီခြဲဆိုလွ်င္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္စလံုးကို တစ္ဦးတည္းျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အားလံုးနီးပါး ကုန္သေလာက္ရွိသြားသည့္အခါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းဘက္ လွည့္ၾကသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ပင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အနည္းဆံုး ရွစ္႐ံုအထိေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ ႐ိုး႐ိုးရရွိျခင္းမဟုတ္ တစ္ယူနစ္ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးအပါ က်ပ္ ၃ဝဝ အထိ ေပးေခ်ရမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ရသြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ရင္ေလးစရာ အေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္လည္း မွတ္ယူႏိုင္သည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ထံုးစံအတုိင္း မည္သို႔မည္ပံု စာခ်ဳပ္ၿပီးေပးလိုက္သည္ကို အမ်ားျပည္သူ မသိခဲ့ရဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ရသြားသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

ခ႐ိုနီနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာလည္း ထပ္လုပ္စရာပင္ေနရာ မက်န္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းမ်ားဘက္ လွည့္ၾကသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားအၿပီး ယခုေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားဘက္သို႔ ထပ္လွည့္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးကို ခံစားရႏိုင္၍ ေဒသခံအမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ျပည္သူမ်ား တိက်စြာမသိလိုက္ရဘဲ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ကိုး႐ံုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကြမ္းျခံကုန္း၌တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ Virtue Land ကုမၸဏီႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထန္းတပင္စီမံကိန္းအတြက္ ထူးႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Huaneng Lancang တို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္က လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တန္းစီမံကိန္းအတြက္ Diamond Palace ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္္တိုဘာ ၈ ရက္က လည္းေကာင္း၊ သီလဝါစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ Toyo Thai ကုမၸဏီျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္ကလည္းေကာင္း အသီးသီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္း င႐ုတ္ေကာင္းစီမံကိန္းကို Ta Ta Power၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ က်ဳိင္းတံုစီမံကိန္းကို Lumpoondum၊ ကေလးဝစီမံကိန္းကို ISDN ႏွင့္ Tun Thwin၊ ဘုတ္ျပင္းစီမံကိန္းကို 24 Hour၊ ၿမိတ္စီမံကိန္းကို သန္းၿဖိဳးသူကုမၸဏီတို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားခဲ့သည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ကြမ္းျခံကုန္းစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္မည့္ Virtue Land ကုမၸဏီဆိုသည္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားၿပီး တစ္ဦးတည္း ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရထားသည့္ ေအးရွားေဝါလ္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြဲ၊ ထူးကဲ့သို႔ေသာ က႑စံုလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္လာျပန္သည္။

ေဒသခံမ်ားနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးျပႆနာ

ကုမၸဏီမ်ားက မည္မွ်ပင္ နည္းပညာျမင့္သည္ဆိုပါေစ ေဒသခံမ်ားမွ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ခဲ့ရမႈကလည္း ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကန္႔ကြက္ထိုက္သည့္ သက္ေသအျဖစ္ ရွိေနသည္။

တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုကို China National Heavy Machinery cooperation ကတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃ဝ နီးပါး စုစုေပါင္း (လက္ရွိေငြလဲႏႈန္းျဖင့္)က်ပ္ဘီလ်ံ ၇ဝ ေက်ာ္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကုန္က်ခဲ့သည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ နည္းပညာနိမ့္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိလာသည့္အတြက္ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ၿပီဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာ္သာေထြးက ဩဂုတ္ ၂၃ ရက္က အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နည္းပညာအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ပင္ စီစဥ္ေနရသည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ဘ႑ာေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၇ဝ ေက်ာ္ကုန္၊ ေဒသခံမ်ားလည္း ထိခိုက္ခဲ့ရသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔အတြက္လည္း တနသၤာရီျမစ္ဝတြင္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းတြင္ ေဆာက္မည့္စီမံကိန္း၊ ၿမိတ္တြင္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားအားလံုး ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးရွိသည့္ အခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရျခင္း၊ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမသိမ္းခံရျခင္း၊ အစားထိုးေျမ ျပန္ေပးသည့္တုိင္ စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ဒုကၡေရာက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ က်ဳိင္းတံုတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံအတြက္ လိုအပ္သည့္ေျမမွာ ဧက ၁၂ဝဝ နီးပါးအထိရွိၿပီး ရြာသံုးရြာအထိ ထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းပါဝင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ား အသိမ္းခံရျခင္း ရွိလာႏိုင္သည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေဝးသြားသည့္ဆိုပါက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လယ္အစားျပန္ေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေရမိုးမေကာင္းသည့္ လယ္ယာမ်ားျဖစ္ေနပါက ေဒသခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တီက်စ္ကဲ့သို႔ နည္းပညာနိမ့္သည့္ စက္႐ံုမ်ားဆိုပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဆိုးဆံုးထိခိုက္မႈ ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္လည္း ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေပတံ

ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ၿပီးလွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ ေစ်းအသက္သာဆံုးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း Clean Coal နည္းပညာျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကသည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံတကာေပတံျဖင့္တုိင္းၿပီး ကုမၸဏီမ်ားကို တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တီက်စ္စက္႐ံုသည္လည္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည့္အတြက္ ရပ္ထားရသည့္ သင္ခန္းစာကိုလည္း ထည့္တြက္သင့္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးေနာက္ ဘာေၾကာင့္လိုက္သလဲ

လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ခ်ထားေပးမႈမ်ား လွ်ဳိ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ခ႐ိုနီတို႔ခင္းသည့္ ဇာတ္ကြက္အတိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ကေပးေနသလားဟုပင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ထင္စရာရွိလာသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္ၿပီး ခ်ထားေပးသည္။ ယင္းေနာက္ တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီကေတာင္းသည့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၇ဝ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္ဝယ္ေပးရန္အတြက္ကိုလည္း ျပည္သူသို႔ခ်မျပဘဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမွာ အျမတ္အစြန္းႀကီးသြားသည္။

ဥပမာ ေအးရွားေဝါလ္မွ တည္ေဆာက္သည့္ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္ျဖင့္ ကုမၸဏီကေတာင္းသည္ကို တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၇ဝ ျဖင့္ ေစ်းညႇိကာ ျပန္ဝယ္ယူေပးမည္ဟု စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ကုန္သေလာက္ရွိေအာင္ ရယူၿပီးသည့္အခါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဘက္သို႔ လွည့္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပည္သူသို႔ခ်မျပဘဲ ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးအပါ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၃ဝဝ ဝန္းက်င္အထိရွိသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ပါ ခြင့္ျပဳေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးမပါပါက တည္ေဆာက္ခြင့္ရသည့္ကုမၸဏီမွ တစ္ယူနစ္ ၃၄ က်ပ္ဝန္းက်င္အထိ ရေနဦးမည္ျဖစ္ရာ တည္ေဆာက္ခြင့္ရသူမ်ား အက်ဳိးမ်ားခဲ့ၾကျပန္သည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွာ ျပည္တြင္း၌ပင္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ထင္သလိုေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔လိုခ်င္သည့္ေစ်းအတိုင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေပးေနသည့္ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္လည္း အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားစြာရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ထပ္လိုခ်င္မည္သာျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး၍ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အားခေစ်းႏႈန္းမွာ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ၿပီးလွ်င္ ေဈးအသက္သာဆံုးဟု ဆိုသည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ခြင့္ရသူသည္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၇ဝ ရေနသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထက္ ေစ်းမ်ားစြာပိုရႏိုင္မည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းအက်ဳိးအျမတ္ေၾကာင့္ နည္းပညာတစ္ခ်က္လြဲသည္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခ႐ိုနီအခ်ဳိ႕က ျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက လုပ္ေဆာင္လာျခင္းလားဟုပင္ ေတြးစရာေကာင္းေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရCoral Arakan News's photo.

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရသည္ ၂၀၉၈၉၆၃ ဦးျဖစ္သည္။

ယင္းလူဦးေရသည္ ဘဂၤလီကုလားမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းအေကာက္မခံေသာေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးလူဦးေရ ၉၅%ခန္ျဖစ္နိဳင္သည္။

ဘဂၤလီကုလားလူဦးေရခန္႕မွန္းမွာ ၁၀၉၀၀၀၀ ခန္႕ဟုခန္႕မွန္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စုစုေပါင္းလူဦးေရကို ၃၁၈၈၉၆၃ ဟု အၾကမ္းအားျဖင့္ ခန္႕မွန္းထားသည္။

MPC မွာတေနရာ


ဒီမုိ အန္းဂရီးဘတ္

အားလာလား

MPC မွာ ၀န္ထမ္း ၂၀၀ ေတာင္ေက်ာ္တယ္ဆုိပဲ

ဧည့္ႀကိဳက လစာ ၄ သိန္း

ပဲြေလးဘာေလး ဖိတ္ၾကား ဖုန္းဆက္ လက္မွတ္၀ယ္

အစရွိတာေတြကုိ လုပ္ရတဲ့ Logistics Admin လုိမ်ိဳးက လစာ ၇ သိန္း

အမယ္ေလး ..... လစာကုိ ယူရုိနဲ႔ ရွင္းသတဲ့ဗ်ာာာာ

အြန္လုိင္း ေလာ္ဘီဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ ေပးသလဲ .... ခန္႔ပါလားငင္